TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 SAMANDRAG Kultur- og ressursutvalet har slutta seg til den nasjonale satsinga Kulturminneåret Dagleglivet sine kulturminne er tema og året gjev høve til samspel mellom frivillige, institusjonar og offentleg sektor. Utvalet gjorde på møte 13. januar 2009 vedtak om at ein tek sikte på å fordela kr ,- frå eigne rådveldemidlar til prosjekt i Kulturminneåret. Hordaland fylkeskommune har motteke 111 søknader om tilskot til tiltak. Totalt vert det søkt om over 5,2 mill. til prosjekt med ein total kostnadsramme på over 25 mill. Kriteria for prioritering av tilskot er: dagleglivet som tema, samarbeid mellom ulike aktørar, dokumentasjon og kulturuttrykk på vandring. I handsaminga av dei 111 innkomne søknadene er prioritert prosjekt som samsvarar med satsingane i Kulturminneåret Tiltak retta mot frivillig kulturminnearbeid og barn og unge er prioritert. Vidare er det prioritert prosjekt som er samanfallande med dei regionalpolitiske målsetjingane vedteken i Fylkesdelplan for kulturminne Tiltak som ikkje samsvarar med Hordaland fylkeskommune sine prioriteringar er innstilt til avslag på søknad om tilskot. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Kultur- og ressursutvalet løyver kr ,- frå budsjettpost Til rådvelde for Kultur- og ressursutvalet - til prosjekt i Kulturminneåret 2009 i Hordaland til følgjande: - Fiskebollar i karri kr Kvardagsspor i landskapet kr - Museumssenteret i Hordaland kr

2 - Historiske ferdselsvegar i Hordaland - Interesselaget Postvegen Ølfernes Herøysund kr Sandviken Kulturhistoriske forening kr Bymuseet Posten skal frem kr Bergensbanen 100 år - Vokalensemblet Skrik - Bergen stasjon kr Norsk jernbaneklubb Jubileumsarrangement kr Norsk jernbaneklubb Restaurering kr Kystkultur - Museum vest kr Stord kommune kr Kulturhistorisk formidling på nett kr Andre søkjarar får avslag i samsvar med vedlegg 1. Desse søknadane vert oversende til Sekretariatet for kulturminneåret Paul M. Nilsen Ronny B. Skaar Vedlegg: Oversikt over kulturminneårssøknader

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Kultur- og ressursutvalet har vedteke å slutte seg til satsinga på Kulturminneåret 2009 med dagleglivet som tema og nytta høve til å betre samspelet mellom frivillige, institusjonar og offentleg sektor. Det vert vist til saksutgreiing i sak 6/09, Kulturminneåret 2009, handsama i Kultur- og ressursutvalet 13. januar 2009 med følgjande vedtak: 1. Kultur- og ressursutvalet sluttar seg til satsinga Kulturminneåret Kultur- og ressursutvalet sluttar seg til valet av dagleglivet sine kulturminne som hovudtema for Kulturminneåret Samstundes vil kultur- og ressursutvalet minna om at staten må ta eit større ansvar enn i dag når det gjeld bygningar som er freda. 4. Kultur- og ressursutvalet ser Kulturminneåret 2009 som eit høve til å betra samspelet mellom frivillige, institusjonar og offentleg sektor på kulturminnefeltet i Hordaland. 5. Kultur- og ressursutvalet tek sikte på å fordela kr ,- frå budsjettpost til rådvelde for Kultur- og ressursutvalet - til prosjekt i Kulturminneåret Endeleg fordeling til einskilde tiltak vert gjort i eiga sak. For å følgje opp pkt 5, vart det lyst ut tilskotsordning for tiltak i Kulturminneåret med søknadsfrist 1. mars Innan fristen mottok Hordaland fylkeskommune 111 søknader om tilskot. Totalt vert det søkt om over 5,2 mill. til prosjekt med ei total kostnadsramme på over 25 mill. Talet på søknader og merksemda kring ordninga viser eit svært høgt lokalt engasjement på kulturminnefeltet i Hordaland. Kriteria for prioritering av tilskot: Kriteria for prioritering av fylkeskommunale tilskot følgjer målsettingane for Kulturminneåret 2009: 1. Daglegliv som tema. 2. Samarbeid mellom ulike aktørar. 3. Dokumentasjon. 4. Kulturuttrykk på vandring. I handsaminga av søknadene er det lagt vekt på dei prosjekta som samsvarar med målsettingane. Prosjekt og arrangement som er retta mot frivillig kulturminnearbeid og med born og unge som målgruppe er særleg prioriterte. Særleg merksemd er gjeve til prosjekt som underbyggjer dei regionalpolitiske målsetjingane vedteken i Fylkesdelplan for kulturminne og der Hordaland fylkeskommune vil bli ein synleg samarbeidspart. Tiltak som ikkje samsvarar med desse prioriteringane er innstilt til avslag på søknad om tilskot. Innstilling til fordeling av tilskot frå dei fylkeskommunale midlane til Kulturminneåret 2009: 1. Fiskebollar i karri Utstilling om folkelege mattradisjonar som ikkje-materielle kulturminne. Tema: Norske mattradisjonar og kulturendringar. Samarbeid: Kunsthøgskolen i Bergen og Den kulturelle skulesekken - ulike visningsstadar i Hordaland. Målgruppe: Elevar i grunnskulen i Hordaland. Innstilling: Utstillingen Fiskebollar i karri ,- 2. Kvardagsspor i landskapet Aktiv medverknad frå frivillig sektor til ny innsikt i folk sine kvardagslege omgjevnader. Samarbeid: Museumssenteret i Hordaland, Osterøy kommune og frivillige. Målgruppe: Lokalsamfunna, muse, skular Innstilling: Museumssenteret i Hordaland - Kvardagsspor i landskapet: 50000,- Sum tilskot: 50000,- 3

4 3. Historiske ferdslevegar i Hordaland Postvegane er viktige veghistoriske kulturminne i Hordaland. Organisert tilrettelegging, kulturminneskilt og organisere markeringar på fleire av strekningane. Samarbeid med frivillig sektor, musea, kommunane og grunneigarar. Målgruppe: kommunane, lokalsamfunna og reiseliv Innstilling: Interesselaget Postvegen Ølfernes Herøysund Reetablering og skilting: 60000,- Sandviken Kulturhistoriske Foreining - Arrangement og folder: 30000,- Bymuseet Posten skal frem - Skilting: 10000,- 4. Bergensbanen 100 år Arrangement i høve 100-års markeringa for Bergensbanen. Samarbeid med frivillig sektor og kommunane. Målgruppe: kommunane og lokalsamfunna. Innstilling: Vokalensemblet Skrik - Bergen stasjon, audiovisuell framsyning med konsert: 60000,- Norsk jernbaneklubb Jubileumsarrangement ved Gamle Vossabanen: 20000,- Norsk jernbaneklubb Restaurering av damplok 26c 411: 20000,- 5. Kystkultur Tokt med Gamle Oksøy og maritime kulturminnedagar på Stord. Samarbeid med frivillig sektor, musea, kommunane og grunneigarar. Målgruppe: kommunane og lokalsamfunna. Innstilling: Museum vest arrangement med Gamle Oksøy : 50000,- Stord kommune - maritime kulturminnedagar i Leirvik: 50000,- 6. Kulturhistorisk formidling på nett Digitalt fortalt og registrering av kulturminneløyper Dokumentasjon og formidling av kunnskap om kulturminne står sentralt i kulturminneåret. Ei viktig satsing frå sentralt hald er difor Digitalt fortalt, som er ein nettstad der ein kan ta i bruk digitale verktøy til å skape og formidle forteljingar om kulturminne på nett. Digitalt fortalt skal stimulere til produksjon av engasjerande og utradisjonelle forteljingar knytt til immaterielle og materielle kulturminne. Ei anna sentral satsing er etablering av kulturminneløyper. Løypene kan opplevast digitalt på internett eller i form av vandringar og turar i terrenget mellom kulturminna. Hordaland fylkeskommune si satsing på nettbasert kulturformidling vil presentere stoff som blir produsert gjennom Digitalt fortalt og kulturminneløypene. Hordaland fylkeskommune ønskjer å leggje til rette for at ABM-institusjonar, frivillige lag og foreiningar og enkeltpersonar tek i bruk dei digitale verktøya som er gjort tilgjengeleg i Digitalt fortalt for å dokumentere og formidle forteljingar om kulturminne i Hordaland. Fylkeskommunen har difor teke kontakt med aktuelle institusjonar og lag i Hordaland for å kartleggje interessa for opplæring. Tilbakemeldingane er gode. Det er stor interesse for å ta i bruk dei digitale verktøya og eit stort behov for opplæring. Hordaland fylkeskommune vil difor i samarbeid med ABM-utvikling arrangere fire kurs. Kurs 1 er retta mot frivillig sektor (sogelag, kulturminnelag, bygdelag m.fl.) Tema: Opplæring i bruk av enkel programvare for å dokumentere og formidle kulturminne: Registrering av kulturminneløyper. Utstillingsgenerator (presentasjon av bilde, lyd, tekst) og registrering i Digitalt fortalt. Kurs 2 er retta mot ABM-institusjonane og frivillig sektor. Same innhald som kurs 1. Kurs 3 og 4 er retta mot ABM-sektoren og frivillig sektor. Tema: Digital historiefortelling ( filmar ). Opplæring i bruk av avansert programvare for å dokumentere og formidle kulturminne (film, lyd, stillbilde). 4

5 Målgruppe: Alle innbyggjarane i Hordaland Innstilling: Hordaland fylkeskommune, kultur og idrettsavdelinga - kurs: 50000,- Sum tilskot: 50000,- Nasjonale tilskot I tillegg til dei fylkeskommunale midlane er det etablert ei nasjonal tilskotsordning. Dei statlege midlane til Kulturminneåret er mellom anna øyremerkte til ei nasjonal tilskotsordning som vert forvalta av Norges Kulturvernforbund. Hordaland fylkeskommune har, til liks med dei andre fylkeskommunane, motteke desse søknadene og gjort innstilling til Norges Kulturvernforbund og Norsk kulturråd som førebur endeleg vedtak for statlege tilskot. For statlege søknader i kategori 1 (inntil kr ) vert vedtak gjort av styret i Norges Kulturvernforbund. Søknader i kategori 2 (over kr ) skal handsamast av Norsk kulturråd. Dei to institusjonane er ansvarlege for å kunngjere vedtaka. I søknadskategori 1 er det søkt om ,- og vi har innstilt kr ,-. I søknadskategori 2 er det totalt søkt om 4.8 mill. og vi har innstilt kr 2.2 mill (sjå vedlegg). I landssamanheng er Hordaland det fylket som fekk flest søknader om støtte. Tiltak i Hordaland vil difor få auka si ramme av dei statlege midlane i søknadskategori 1. Dei to ordningane fyller ut kvarandre. Fylkeskommunale midlar gjev høve til å prioritere større tiltak som i liten grad vil kunne ha von om tildeling av statlege midlar. Vår innstilling til den nasjonale potten inneber at mange gode, men mindre prosjekt vil få støtte. Samla sett vil difor svært mange prosjekt i Hordaland komme godt ut av fordelinga av både regionale og statlege tilskot. Både mengda av små tiltak og kvaliteten på dei større satsingane vil kunne syne fram Hordland som eit fylke med sterkt engasjement på feltet. 5

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum

Årsmelding. For Hardanger og Voss Museum Årsmelding For Hardanger og Voss Museum 2010 Hardanger og Voss museum Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum som består av institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum,

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer