Årsplan 6.trinn 2011/12. Trygge elever med lyst til å lære

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 6.trinn 2011/12. Trygge elever med lyst til å lære"

Transkript

1 Årsplan 6.trinn 2011/12 Trygge elever med lyst til å lære

2 6. trinn Innledning Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår! I år er vi mange av de samme lærerne på trinnet. Vi vennskapsklasse 1.trinnav førsteklassinger og det er både spennende, morsomt og et stort ansvar. I år har vi delt inn trinnet i 5 grupper som inngår i en Kunst & håndverksmodell.. Videre vil vi ha et tilbud i FYSAK hvor elevene på trinn velger fra et gitt tilbud. Annenhver uke har ½ klasse mat og helse, mens den andre gruppa har delingstime på datarommet. 6. trinnet er også i år representert i elevråd. Det er valgt to representanter fra hver klasse som i tillegg til å sitte i elevråd skal lede klasserådsmøtene sammen med lærer. 6A: Sunniva Flatholm Sundet og Henrik Bakken 6B: Oscar Reitan og Oda Gladsøe Sørli Åsveien skole deltar ogsåi år i Trivselslederprogrammet. Her kan elevene delta på ulike aktivteter i friminuttene. Årets foreldrekontakter er: 6A: Hans Hellandsjø og Elbjørg Raknes 6B: Berit Brurok og Øystein Wammer- Pettersen Lærere på trinnet Kontaktlærere: Timelærere: Spesiallærere: Rune Keysan og Per Sæther Grethe Stevik Aglen, Beate Kiønig (Mat og Helse, Kunst og håndverk), Morten Eikeland og Unni Andersen (kunst og håndverk), Hege Anita Dahl og Astrid Sollie Assistenter: Ann Lisbeth Arntsen, Brit Jakobsen og Oddrun Svendsen

3 Fag og timefordeling Norsk 133,00 t. Matematikk 114,00 t. Religion, livssyn og etikk 66,50 t. Samfunnsfag 66,50 t. Engelsk 76,00 t. Naturfag 57,00 t. Kunst og håndverk 114,00 t. Kroppsøving 57,00 t. Musikk 38,00 t. Mat og helse 47,50 t. Arbeidsmåter Stasjonsundervisning: Uteskole: Læringsstrategier: Brukes bl. a i kunst & håndverksmodellen og Fysak, Trinnet skal ha minst ti uteskoleopplegg i løpet av skoleåret. Mål og innhold hentes fra ulike fag og knyttes opp mot emner i årsplanen. I tillegg kommer høstaktivitetsdager, vinteraktivitetsdag og uteskoleuke. Vi viderefører de strategiene vi har arbeidet med tidligere. Vi viderefører bruk av tankekart, nøkkelord, venndiagram Elevene skal videreutvikle ulike lesestrategier i alle fag. Vi jobber med bl.a skumlesing, letelesing og nærlesing. Verksted: Læringsmål: Vi vil å år ha juleverk sammen med vennskapsklassen. I tillegg vil vi bruke verksted som metode i andre fag Årsplanen deles i fire periodeplaner. Læringsmål for hvert fagr uke vil stå på ukeplanen. I løpet av året vil det bli laget ukeplanprøver på bakgrunn av læringsmålene på ukeplanen

4 Vurdering Det gjennomføres to vurderingssamtaler med elev, foresatte og lærer, samt to elevsamtaler med elev og lærer i løpet av skoleåret. Det vil foregå en underveisvurdering av elevenes arbeid ut fra gitte kriterier. Egenvurdering og kameratvurdering vil også bli brukt jevnlig. Vi har ukesluttprøver nesten hver uke der elevene blir vurdert ut fra ukas faglige mål. Følgende kartleggingsprøver gjennomføres: - Ordkjedetesten, høst og vår - Carlstens observasjonsprøve i lesing og skriving, høst og vår - Kåre Johnsens orddiktat, vår - Kartleggingsprøve i matematikk, M5 høst. - Elevunderøkelse Skolens forståelse av tilpasset opplæring I vårt skolefellesskap skal mangfoldet være en ressurs. Eleven skal kunne bidra og delta i fellesskapet, samtidig som individuell utvikling ivaretas så langt det er mulig innenfor fellesskapets ramme. Dette innebærer - mangfoldet utnyttes som ressurs til læring for den enkelte - alle gis mulighet til læring gjennom varierte læringsaktiviteter - eleven skal møte utfordringer slik at faglig og sosial utvikling ivaretas - elevens opplevelse av mestring vektlegges - i vurdering skal individuell framgang vektlegges - elevenes ulike talenter og ferdigheter verdsettes Sosial kompetanse Elevene skal jobbe med seks hovedemner: samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet, empati og lek, glede og humor. Vi vil legge hovedvekten for arbeid med sosial kompetanse på 6. trinn på følgende punkter: - kunne samarbeide - kunne reagere på andres negative handlinger på en ordentlig måte. Innhold og mål konkretiseres i ukeplaner og periodeplaner der det er naturlig.

5 Grønt flagg/ Miljølære Elevene skal gjennom opplevelse, kunnskap og innsikt i miljøspørsmål: - utvikle holdninger som gir respekt for naturen - bli i stand til å ta ansvar for natur og livsgrunnlag gjennom handling og samfunnsengasjement. Fysisk aktivitet Det tilrettelegges for fysisk aktivitet både i undervisningstid og friminutt. Elevene på 6, trinn har 40 minutter organisert fysak på onsdager. Aktivitetene skal ikke være opplæring med kompetansemål, men det skal legges til rette for en aktiv og variert skolehverdag der det blir tatt hensyn til elevenes egenart, interesser og evner. Alle elever har tilbud om å delta på organisert aktivitet som drives av trivselsledere fra klassetrinn som elevene selv har valgt. Disse velges for et halvt år om gangen. Trinnet skal være med på Tinestafetten og hoppetaukonkurransen. Digital kompetanse Vi skal bruke data som et verktøy innenfor de fleste fag. Vi vil prøve å legge til rette for at data blir et naturlig hjelpemiddel for elevene. Elvene har en fast gruppetime (1/2 klasse) annenhver uke. Data inngår også i kunst & håndverksmodellen. Elevene skal kunne følgende basisferdigheter: - Lære seg hurtigtaster for de vanligste funksjonene (f.eks skriv ut,lim inn, åpne etc) - Lære seg å redigere tekste til ønsket layout (spalteinndeling, stående//liggende format Forhåndsvisning) - Bildebehandling - Importering av filer og elementer av filer fra andre programmer - Innføring av excel - Kunne lage en powerpoint - Kritisk bruk av internett - Nettvett ( Oppfordre til å sette grenser for seg selv og til å si fra om digital mobbing Trafikkopplæring Elevene på 6. trinn får lov til å sykle til skolen etter undervisningsopplegget på Eberg trafikkgård våren Vi vil også dette skoleåret jobbe videre med trafikksikkerhet og trafikkregler spesielt knyttet til sykling i trafikken der vi bl.a. bruker materiellet fra Eberg. Teknologi og design/entreprenørskap I år vil entreprenørskap bli ivaretatt gjennom arbeidet med Åsveiposten. Vi skal etablere en avisredaksjonen som vil jobbe mot utgivelse av Åsveiposten på slutten av skoleåret. Vi vil kontakte NTNU og prøve å få til et samarbeid rundt temaene energi og miljø.

6 Utdypende kommentarer til fagene Norsk: Vi skal jobbe med muntlige og skriftlige tekster, sammensatte tekster, språk og kultur, grammatikk og rettskriving. Emner som vektlegges er: Lesestrategier Lær å lære (læringsstrategier) Litteratur (bl.a. trønderske forfattere og fantasy) Skriving (struktur og sammenheng) Digitale tekster Kildekritikk, oppslagsverk og ordbøker Avis (utgi Åsveiposten) Læremidler: Zeppelin, ordlister, bibliotek, faktabøker, nettsteder og avis. Matematikk: I undervisningen vil vi vektlegge varierte aktiviteter og tilnærme oss fagstoffet gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid. Vi tilpasser undervisningen innenfor læringsfellesskapet. Læringsstrategiene læresamtalen og problemløsning vil ha fokus. Tema i år er: tall og regning, sannsynlighet, desimaltall, geometri, måling, brøk, multiplikasjon, divisjon, lokalisering og forholdsregning. Læremidler: Multi, nettsteder og spill. Engelsk: Samfunnsfag: Hovedtemaene i engelsk i år er: Back to school, Animals, Games and sports, Families, The Scream, Robin Hood, og Danny- The champion of the world. Trening i lytting, samtale og lesing er fortsatt viktigst, men vi vil også i økende grad jobbe med skriftlige oppgaver, grammatikk og aktiv bruk av ordbøker. Læremidler: A New Scoop, nettsteder, litteratur og ordliste. Hovedtema i samfunnsfag dette året vil være; Bestemme sammen (demokrati/ytringsfrihet, valg, avis/massemedier, krig/fred) Bare jeg er jeg (roller, forventninger, kjærlighet, samliv, familie, identitet og kultur) og Europa, Norden(geografiske hovedtrekk, naturressurser, næringer og levesett). I tillegg skal elevene lære om middelalderen og vikingtida. Trinnet skal etter jul lage skoleavis. Vi vil være opptatt av aktuelle nyheter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt og elevenes egen hverdag. Vi viderefører presentasjonen av lokale, nasjonale og internasjonale nyheter. Læremidler: Midgard, atlas, oppslagsbøker, nettsteder og aviser. Naturfag: Naturfaget skal bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning. Tema i år er blomster og planter, barskogen, bekkedalen, verdensrommet, luft, lyd og skjelett og muskler. I tillegg vil det bli gjennomført praktiske elevforsøk, uteskoledager og forskerdager.

7 Læremidler: Yggdrasil, nettsteder og oppslagsbøker. Religion, livssyn og etikk er et orienteringsfag og en møteplass for ulike holdinger, tro og livssyn. Det skal stimulere til utvikling av etisk skjønn hos elevene. Vi vil gi elevene kunnskap og forståelse slik at de lærer å vise respekt for ulike menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder. Tema gjennom året er alle de store verdensreligionene (kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme) samt filosofi og etikk. Læremidler: Vi i verden, GTog NT, faktabøker og nettsteder. Kunst og håndverk: Tema i år som inngår i kunst- og håndverksmodellen er: arkitektur, tegneforming med hovedfokus på skygge og fargekontraster, data med vekt på reklame og bildebehandling, tekstilforming med bruk av symaskin, strikke mer og. I tillegg har hver klasse en undervisningstime i uka hvor innholdet er kunsthistorie med hovedfokus på impresjonismen og ekspresjonismen og tegnepreget forming. Læremidler: Faktabøker, elevarbeid og skolens kunstsamling Undervisningen vil bli lagt opp som stasjonsundervisning for hele trinnet. Stasjonene er: forming & IKT, tekstilforming, kunst & tegning, arkitektur og applikasjon, stofftrykk & leire. I tekstilforming skal vi strikke luer (evnt pannebånd). I arkitektur skal vi lage arbeidstegninger som de skal bruke for å lage miniatyrhus i papp og tre. I forming & IKT skal vi ha hovedfokus på reklame og bildebehandling. I kunst & tegning skal vi jobbe med lys og skygge, blanding av lysfarger kontra pigmentfarger, bruke forminskning og komplimentærfarger for å skape rom og se etter ulike virkemidler fra skolens kunstsamling. I applikasjon, stofftrykk & leire skal eleven nåle, sy og applikere med symaskin, lære ulike teknikker for stofftrykk og lage relieff i leire. Kroppsøving: Hovedområder i kroppsøvingsfaget er idrettsaktivitet, bevegelse og friluftsliv. I tillegg til kroppsøvingstimene er det i løpet av året en idrettsdag, høstaktivitetsdager, vinteraktivitetsdag, Deltakelse på Tinestafetten og på Skolesprinten (orientering) og skolecup der det legges inn mål fra faget. Elevene skal også ha to timer livredningskurs med instruktør i Pirbadet. I løpet av året skal elevene planlegge og gjennom føre en kroppsøvingstime i gruppe.

8 Mat og helse: Klassene er delt i 2 grupper og har undervisning annenhver uke. Dette er et praktisk fag der ferdigheter, utprøving, samarbeidsevner og kreativitet utvikles. Opplæringa tilpasses den enkelte elevs ferdigheter, slik at han/hun kan bli motivert til å bruke kunnskapene sine i dagliglivet. Hovedmålene for undervisninga er: - Lære at mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til mennesket og for det sosiale velværet - Få kunnskap om mat og måltid som fremmer gode matvaner - Få innblikk i norsk matkultur - Respekt for mattradisjoner i andre kulturer Musikk: Musikkfaget er både et opplevelsesfag, et utøvende fag, skapende fag, et kunnskapsfag og et kulturfag (John Helge Sæthre) Hovedområder i musikkfaget er sang, bevegelse/ dans, lytting og komponering. En del av faget knyttes opp mot større tema på trinnet som musikk i Norden og Europa, samt musikk fra middelalderen.

9 PERIODEPLANER Vi deler året opp i seks perioder hvor det lages egne planer med tema, mål og spesielle aktiviteter i løpet av perioden. Planene blir delt ut i forkant av hver periode. Her er en kort oversikt over tidsramme og hovedemner innenfor hver periode: Periode 1: BESTEMME SAMMEN (uke 34-40) Norsk Lær å lære. Lesestrategier, sammensatte tekster, lese tekster med bl.a trønderske forfattere Matematikk Tall og regning: Titallssystemet, de fire regneartene, negative tall, avrunding og overslag, tallmønster og tallrekker Engelsk warming up, back to school, animals Kunst og håndverk Tegneserier fargelære, tegneteknikk, impresjonismen, samt arkitektur, toving og applikasjon i modell 2 Fargelære og tegneteknikk, linoserie, skolens kunstsamling, leire Ekspresjonisme, kunst og ytringsfrihet, fletting av julekurver, skolens kunstsamling, animasjon, forbrukertest Redigere bilder, lage reklamer, art-noveeau, forminsking Lage papir, 3D-modell Kroppsøving Grunntrening med vekt på å løp, friidrett med vektlegging på kast av liten ball og 60 m Samfunnsfag Bestemme sammen, demokrati, ytringsfrihet. Valg Naturfag Vakre vekster (navn på planter, plantens oppbygning, dyrkingsforsø Store og viktige opppdagelser I barskogen (planter og dyr, barskogskjennetegn, undersøkelser ute, sopp, moser) filosofi og etikk, fattig og rik, krig og fred, familie, mangfold, menneskerettigheter Musikk rap-musikk Spesielle aktiviteter 23/8: Første skoledag 25/8: Turdag med faddertrinnet 13/9: Oppstart av trivselsprogrammet 20/9: Idrettsdag Dalgård Uke 41: Høstferie

10 Periode 2: (uke 41-48) Norsk Matematikk Engelsk Kunst og håndverk Kroppsøving Samfunnsfag Naturfag Musikk Spesielle aktiviteter Fortelling, fantasylitteratur, læringsstrategier, litterær samtale, rettskriving. Sannsynlighet: Vurdering av sannsynlighet i forsøk, opptelling, spill og i dagliglivet Desimaltall: Navn på desimalene, tallmønster, avrunding og overslag, de fire regneartene og kalkulatorbruk Animals, games and sports. Livredning i basseng, ballspill med vekt på å kunne ta ulike roller i et lagspill, grunntrening brukt i stasjonsundervisningen/ sirkeltrening Europa Alle snakker om været (værkart, vannets kretsløp, skyer, lufttrykk, værmåling) Lyd (lyd, øret, ultralyd) Kristendom (bibelen og GT), livssyn, kunst og musikk Rap, norsk folkemusikk Uke 42: TV-aksjonen Fredsgudstjeneste Periode 3: JUL (uke 49-51) Norsk Matematikk Engelsk Kunst og håndverk Kroppsøving Samfunnsfag Naturfag Musikk Spesielle aktiviteter Ordklasser, fortelling, julekalender, juletradisjoner Geometri Tegne og bygge tredimensjonale figurer Games and Sports, Families Intern klassecup i kanonball og hjørnefotball med elevdømming Europa i middelalderen. Juleevangeliet Julesanger/salmer, 20/12: Julegudstjeneste/ alt. Opplegg 21/12 evnt. 22/12: Juletregang

11 Periode 4: SKOLEAVIS (uke 1-8) Norsk Matematikk Engelsk Kunst og håndverk Kroppsøving Samfunnsfag Naturfag Musikk Spesielle aktiviteter Ordklasser, rettskriving, intervju, reklame, kildekritikk Geometri Perspektivtegning, egenskaper ved tredimensjonale figurer, pyramider og prismer, egenskaper ved todimensjonale figurer som trapes, parallellogram, tegne firkanter og trekanter Måling Vekt, volum, overflate og volum av prismer, enkel innføring av regneark, tid Families, The scream, Robin Hood Redigere bilder, lage reklamer, art-noveeau, forminsking Dans - lage sin egen dans i grupper til musikk, ski med vekt på teknikk + langtur til Grønlia, grunntrening brukt inn mot turn og småapparater Europa i middelalderen,vikingtid Middelalderen i Norge. Svartedauen. Skjelett og muskler Luft i bevegelse (energi) Hinduisme, buddhisme, kunst og musikk gregoriansk sang og folkeviser 3/1: Første skoledag etter jul 7/2: Oppstart trivselsprogram 14/2: Vinteraktivitetsdag Uke 8: Vinterferie Periode 5: Europa (uke 9-20 ) Norsk Matematikk Engelsk Kunst og håndverk Sakprosa, dikt, drama, rettskriving, ordklasser, dialekter Brøk En del av en hel og en del av en mengde, addisjon og subtraksjon av brøker, brøk med ulik verdi, utvidning og forkorting av brøker, brøker med ulike nevnere, brøk og tallfølger, multiplikasjon med brøk Multiplikasjon og divisjon Multiplikasjon, skriftlig multiplikasjon og divisjon, sammenhengen multiplikasjon og divisjon, multiplikasjon og divisjon med desimaltall, lommeregner Danny, The champion of the World Kroppsøving Ballspill hvor vi vektlegger teknikktrening inn mot basketball + enkel innføring i volleyball, friidrett med teknikktrening inn mot høydehopp + stafett, grunntrening med enkel styrketrening i sirkel Samfunnsfag Naturfag Musikk Ekteskap, kjærlighet, boformer, familie, identitet Verdensrommet (sola, årstider, månen, solsystemet, andre himmellegemer, big bang) I bekkedalen (pattedyr, smådyr i vann, fuglesang om våren) Kristendom: de ti bud, NT, kirkehistorie og kristenliv (bl.a. være med på opplegget Middelalderliv i Nidarosdomen) Europeisk musikk, nordisk musikk

12 Periode 6: (uke 21-24) Norsk Matematikk Engelsk Kunst og håndverk Kroppsøving Samfunnsfag Naturfag Musikk Spesielle aktiviteter Tekstskaping, rettskriving, sakprosa Lokalisering og forholdsregning Koordinatsystemet, beskrive bevegelse, målestokk, forholdsregning Danny, The champion of the World Lage papir, 3D-modell Sykkel (ferdighet, sikkerhet og tur), skolecup hvordan være en god medspiller På spor etter fortida, Bare jeg er jeg I edelløvskogen Islam, Jødedom, kunst og musikk Lydkulisser Uke 22 og 23: Skolecup 15/6: Idrettsdag Uke 24: Uteskoleuke 24/6: Siste skoledag før sommerferien

Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013. Trygge elever med lyst til å lære

Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013. Trygge elever med lyst til å lære Årsplan 6. TRINN SKOLEÅRET 2012/2013 Trygge elever med lyst til å lære 6. trinn Innledning Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår! I mat og helse blir halve klassen på skolekjøkkenet annenhver uke.

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. PERSONALET... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN... 4 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON... 6 4. SATSINGSOMRÅDER...

INNLEDNING... 2 1. PERSONALET... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN... 4 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON... 6 4. SATSINGSOMRÅDER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. PERSONALET... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV SKOLEN... 4 3. OVERORDNET MÅL / SKOLENS VISJON... 6 4. SATSINGSOMRÅDER... 6 4.1. SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT... 6 4.2. KULTURSKOLE....

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer