FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte"

Transkript

1 Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder), Gunnar Nicolaysen, Grete Bæverfjord, Vera Klafstad Rodas, Lars Folkow, Tom Hansen, Siri Martinsen (forlot møtet fra og med sak 5.2 til og med ) og Ingvill Løken. Varamedlemmer: Siri Knudsen, Carsten Lund og Håvard Attramadal (fra kl. 15). Sekretariatet: Gunvor Knudsen og Johanne Holmen. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utkast til behandling: Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 3.4, 5.16 og Dokumenter: 6.6.2, 6.6.3, og Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 13/4-10, ferdigstilt 20/4-10. T.o. Vilkår (forutsetning) gitt av FDU 13/4-10 er endret etter godkjenning av møtebok. Dette fordi det seinere har kommet frem saksopplysninger som gjør vilkår unødvendig. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter i FDU, oppdatert etter utvalgets møte 13/4-10. Prosjektliste oppdateres iht. innspill i møtet. Arbeidsgruppemøte (kl 15-18:30): Utvalget ble delt i 3 grupper med hver sin leder for å arbeide med følgende 1. FDUs virkemidler ved manglede oppfølging av regelverket Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 2 av FDUs web-sider 3. Gjennomføring av tilsyn med feltforsøk Hver gruppe fikk en oppgavetekst fra sekretariatet. Etter arbeidet la hver gruppe fram hovedpunktene fra sitt arbeid. Leder for hver grupper har ansvar for en skriftlig sammenfatning som leveres til sekretariatet for videre oppfølging. 3. Viktige saker 3.1 Forsøksdyrutvalgets årsrapport 2009 Oppdatert utkast (etter utvalgets møte 13/4-10) til FDUs årsrapport 2009 med følgebrev diskuteres. Skal oversendes Mattilsynet innen 1/ Utkast til FDUs årsrapport Sendt ut pr. e-post i uke Utkast til følgebrev. Sendt ut på e-post i uke 18. Følgebrev og rapport korrigeres iht. innspill i møtet. Send gjerne skriftlige forslag til endring til sekretariatet i forkant av møtet. 3.2 Klage på vedtak, Norsvin S-2010/60219 Klage på avslått søknad om vevsprøvetaking for DNA fra gris. Søker redegjør for hvorfor forsøket ikke kan gjøres ved uttak på slaktelinje Klage fra Eli Grindflekk, datert april Vedtak fattet av FDU, datert 22/ Pdf av søknad i FOTS (id 2570) fra Eli Grindflekk, datert 23/3-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsopplysninger i klagen, fram til 31/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Klage på avslått søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige Utvalget avslo søknaden i sitt møte 13/4-10 da FDU ønsket at uttesting av metoden skulle utføres på døde dyr. Søker har nå kommet med ny informasjon og FDU omgjør, på den bakgrunn, sitt vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste ut om vevsprøve fra øret gir tilstrekkelig DNA, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 250 gris til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Innvending p.g.a. at det bør brukes smertestillende ved uttak av en slik vevsprøve, på samme måte som man ville ha forlanget dette for arter som f.eks. hund. Fikseringsmetoden som er skissert er legger ikke til rette for bruk av smertestillende, og burde derfor vært endret. 3.3 Tilbakemelding fra advokat for Norwegian Antibodies S-2009/ Tilbakemelding fra advokat for Norwegian Antibodies på utvalgets brev fra møtet 24/3-10.

3 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 3 av Brev fra advokat Hauger, datert 15/ Brev fra FDU, datert 24/ Pdf av søknad i FOTS (id 2268) fra Erling Sundrehagen, datert 12/ Svarbrev fra Mattilsynet, datert 7/3-08, og henv. fra Norwegian antibodies datert 25/ Brev om FDUs godkjenning av forsøk, datert 5/ Brev med følgende tekst sendes til advokat Hauger med kopi til Norwegian Antibodies AS: Ang. forsøksdyrregelverk og antistoffproduksjon i høns Viser til brev fra advokat Hauger på vegne av Norwegian Antibodies AS, datert 15/4-10. Utvalget viser til sitt tidligere brev, datert 24/3-10, hvor det er gitt veiledning om at gjeldende regelverk og praktisering av dette. Utvalget vil videre henvise til møteprotokoll fra sitt møte 12/5-10, sak 4.6; Søknad om bruk av høns i antistoffproduksjon. Søknaden ble godkjent fram til 1/1-11. Skulle det etter dette være behov for ytterligere korrespondanse, vil Utvalgets sekretariat bistå. E-post sendes; og for arkivverdige henvendelser: 3.4 Klage på vedtak, Polarinstituttet S-2010/55173 Klage på avslått søknad om forsøk for å studere om en ikke-toksisk olje kan brukes som modell for å studere energikostnadene ved å få petroleumsolje i fjærdrakten. Sak lagt fram i møtet Klage fra Nanette Verboven, datert 30/ Vedtak fattet av FDU, datert 22/ Pdf av søknad i FOTS (id 2550) fra Nanette Verboven, datert 15/3-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og ny informasjon i klage, fram til 31/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget avslo søknaden i sitt møte 13/4-10 da FDU ikke fant at forsøket ville kunne gi svar på om ikke-toksisk olje kunne brukes som en modell for å studere energikostnadene ved petroleumsolje slik hensikten med forsøket er beskrevet. Søker har nå kommet med ny informasjon om at objective 1 i søknaden ikke er aktuelt og FDU omgjør derfor sitt tidligere vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å estimere energikostnadene ved tilsøling av olje i fjærdrakten, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 60 ærfugl til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlemmer som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen og Vera Rodas. Formålet, å estimere energikostnadene ved tilsøling av olje, anses ikke å være av vesentlig vitenskaplig og samfunnsmessig betydning, da man allerede vet at oljeskade under reelle forhold påvirker fuglene negativt. Man vil etter det jeg kan se ikke kunne finne ut noe som vil være av betydning for behandling av oljeskadde fugler gjennom dette forsøket - utviklingen på dette området er stor, men er gjerne knyttet til direkte veterinærmedisinsk behandling av dyr som trenger det. Risikoen og ubehaget for de involverte fuglene er større

4 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 4 av 19 enn at gjennomføringen av forsøket bør anses forsvarlig. Det etter mitt syn er heller ikke betryggende redegjort for at fuglene ikke vil være tilsølt etter forsøkets avslutning. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Clariant Oil Services Scandinavia AS (avd. 143) S-2010/74531 Søknad om bruk av 60 Sheepshead minnow i akutt giftighetstest. Standardisert test, angitt i OSPAR. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2618) fra Ingrid M Johannessen, datert 15/ Vedlegg; Krav fra Klima- og forurensingsdirektoratet Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 26/6-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Søknad, med vedlegg, er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige Utvalget finner at hensikten med forsøket, å oppfylle myndighetenes krav til giftighetstesting av avløpsvann, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 60 sheepshead minnow i akutt giftighetstest, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Det er paradoksalt at LD50-testen som skulle utfases i 2003 fortsatt tillates brukt på fisk, som skal behandles likt som andre arter i forhold til Dyrevelferdsloven. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over flere dager, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. 4.2 Pharmaq (avd. 119 c) S-2010/70250 Søknad om bruk av 900 berggylt i vaksineforsøk. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2603) fra Kjetil Fyrand, datert 9/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 21/4-10 Utkast til behandling: Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknaden fram til 1/10-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige

5 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 5 av 19 Utvalget finner at hensikten med forsøkene, å dokumentere effekt av vaksiner til leppefisk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 900 berggylt i vaksineforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det er i søknaden angitt 1/5-10 som dato for oppstart av forsøket. Det forutsettes at forsøk ikke er startet før tillatelse er gitt. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Forsøket er et smerteforsøk med dødelighet som endepunkt. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk brukes i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blittt akseptert for andre dyrearter enn fisk. 4.3 UiTø S-2010/76850 Søknad om å benytte inntil 12 svalbardrype i studier på kobling av lokomosjon og respirasjon. Videreføring av tidligere godkjent forsøk. Fuglene skal trenes til å løpe på tredemølle, hvor respirasjonsfrekvens og bevegelsesmønster registreres Pdf av søknad i FOTS (id 2636), fra Lars P. Folkow, datert 20/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere kobling av lokomosjon og respirasjon hos svalbardrype, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow Utvalgsmedlemmer som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen og Vera Rodas. Innvendinger mot forsøket gjelder særlig oppstallingsforhold som det ikke var utfyllende redegjort for i forsøket, men som blir oppgitt å være bur, samt at belastningsperioder og totalbelastning for hvert dyr i forsøk ikke er oppgitt. Belastning totalt inkludert hold i bur vurderes å ikke kunne forsvares opp mot formålet med forsøket. 4.4 UiO (avd. 155) S-2010/24565 Tidligere lokalt godkjent søknad om bruk av 60 norske gråspurv, 60 middelhavsspurv og deres avkom i atferdsstudie. Lokalt vedtak ble ved revisjon ikke ansett som gyldig. Se også sak 8.3.

6 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 6 av E-post med ønske om godkjenning, datert 21/ Tilleggsinformasjon og vedlagte importtillatelser fra DN og MT Vedtak fattet av FDU, datert 24/ Pdf av opprinnelig søknad i FOTS med to vedlegg (id 2394) fra Fredrik Haas, datert 27/1-10. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknaden, fram til 1/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Søknad inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøkene, å benytte 60 norske gråspurv, 60 middelhavsspurv og deres avkom i atferdsstudie, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at dyreholdet avvikles ved forsøkets slutt, enten ved frislipp, i samsvar med tillatelser fra Direktoratet for Naturforvaltning, eller ved avlivning. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen og Vera Klafstad Rodas. Belastningen for fuglene i form av fangenskap, og forbruk av forsøksdyr i form av avliving vurderes ikke å forsvares ut i fra forsøkets formål. Det er ikke redegjort for alternativer fra søker, men tidligere godkjente forsøk med lignende formål har foregått på individer i naturen, og dermed ikke forårsaket den samme belastning/forbruk. Denne type alternative metoder burde vært redegjort for. 4.5 UiTø (avd. 050) S-2010/60042 Søknad om endring av protokoll. Tidligere godkjent søknad om bruk av 118 rotter til å høste lungevev etter påført sepsis. Det ønskes å endre protokoll til 10 punkteringer av cecum slik at rottene raskere utvikle sepsis Søknad om endring av protokoll, datert 27/ Vedlagt artikkel, publisert 18/10-05 Utvalget godkjenner endring av protokoll iht. søknaden, fram til 1/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Søknad og tilleggsinformasjon inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at endringen av protokoll, slik at rottene raskere utvikler sepsis, ikke utsetter dyrene for noen større total belastning enn intensjonen i den først godkjente protokoll. Diskusjon omkring praktisk gjennomføring av forsøket anses som en sak mellom søker og ansvarshavende ved avdelingen.

7 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 7 av 19 Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen. Det stemmes blankt til endring av protokoll da jeg tidligere har stemt mot forsøket. 4.6 Norwegian Antibodies (avd. 050) S-2010/52966 Søknad om videreføring av antistoffproduksjon hos høner. Hønene vaksineres hver måned, og antistoffer høstes fra egg. Søknad opprinnelig godkjent lokalt. Utvalget fant dette vedtaket ugyldig i sitt møte 16/3-10, jf. brev datert 24/ Pdf av søknad i FOTS (id 2268), fra Erling Sundrehagen, datert 12/ Tidligere vedtak fattet av FDU, datert 5/12-07 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, men fram til 1/1-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Søknad er sendt inn, og inneholder, sammen med tidligere korrespondanse, tilstrekkelige Søknad var opprinnelig godkjent lokalt. Utvalget fant dette vedtaket ugyldig i sitt møte 16/3-10, jf. brev datert 24/3-10. Utvalget finner at hensikten med forsøkene, å benytte 600 høner årlig for fremstilling av antistoffer, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil påpeke at Norwegian Antibodies per dato driver antistoffproduksjon uten gyldig tillatelse. Utvalget ønsker å være løsningsorientert, og har således gitt en midlertidig tillatelse til videreføring av slik produksjon. Godkjenning er gitt fram til 1/1-11. Avdelingen er under ombygging for å tilfredsstille regelkrav til oppstalling av høns i forsøk, og utvalget ønsker at dette dokumenteres før søknad om videre tillatelse til antistoffproduksjon sendes inn. Utvalget ber Norwegian Antibodies om å ta kontakt for å tilrettelegge for inspeksjon av de ferdigstilte lokaler så raskt det lar seg gjøre. Utvalgsmedlemmer som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen og Vera Rodas. Utvalget har tidligere gjort vedtak som gjelder oppstallingsforhold, og søker har hatt god tid til å endre til lovlig oppstalling. Da dette ikke er gjort finner jeg ikke at FDU bør gå imot tidligere vedtak og likevel gi tillatelse før lovlige oppstallingsforhold er sikret. 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Norsk ornitologisk forening S-2010/59710 Søknad om merking av 17 boltitt med satelittsendere for å kartlegge trekkruter og bestandstørrelse. Utsatt fra forrige møte Pdf av søknad i FOTS (id 2564) fra Ingar Jostein Øien, datert 22/ Tilleggsinformasjon, datert 14/4-10, innhentet etter utvalgsmøte.

8 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 8 av 19 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, men fram til 1/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge trekkruter og bestandstørrelse, og den planlagte gjennomføringen, å merke 5 boltitt (2 i 2010 og 3 i 2011) med satellittsendere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forventer at det blir brukt tilstrekkelige ressurser på gjenfangst for å fjerne sendere ved ankomst til hekkplass påfølgende år, og ønsker en rapport om gjenfangstraten. Godkjenningsdato er satt til 2 år fra planlagt oppstart jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 10, siste ledd. Antallet dyr det er gitt tillatelse til å merke er redusert i forhold til dette. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Sendere bør som prinsipp ha dropp-off mekanisme, og risikoen for at noen fugler blir utstyrt med livslange sendere synes for stor når det opplyses om at gjenfangst kan være problematisk p.g.a. lav gjenkomst og skifte av hekkeplass. 5.2 NINA S-2010/74986 Søknad om merking av 120 laks med radiosendere og 350 laks med LEA-merker for å studere bestandsstørrelse og beskatning i Namsenvassdraget Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 2617) fra Eva Thorstad, datert 16/4-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere bestandsstørrelse og beskatning i Namsenvassdraget, og den planlagte gjennomføringen, å merke 120 laks med radiosendere og 350 laks med LEA-merker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

9 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 9 av NINA S-2010/56244 Søknad om fangst og radiomerking av 60 juvenile krykkjer på Svalbard. GPS-logger festes til fotring Pdf av søknad i FOTS (id 2609) fra Sveinn Are Hanssen, datert 13/4-10. Utvalget godkjenner forsøket fram til 15/5-12, iht. søknaden, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge oppvekstområder og trekkruter for krykkje på Svalbard, og den planlagte gjennomføringen, å radiomerke 60 juvenile krykkjer i Kongsfjorden, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.4 NINA S-2010/47516 Søknad om fangst og merking av 30 polarmåker og 15 fjelljo på Svalbard. Fuglene skal merkes med GPS-loggere som festes til fotring Pdf av søknad i FOTS (id 2601) fra Sveinn Are Hanssen, datert 9/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til15/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å fremskaffe ny kunnskap om Svalbards fugler, og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 polarmåker og 15 fjeljo med GLS-loggere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.5 NINA S-2010/81043 Søknad om innsetting av kortikosteron/testosteron-implantat hos 64 krykkje-unger for å studere om økning i stresshormoner fører til søsken-drap-atferd. Implantatene vil bli fjernet etter 7 dager(før ungene er flyvedyktige). Søker har pr. e-post opplyst om at forsøkene skal foregå på Ekkerøya i Finnmark, en nabo-koloni til Hornøya som er key site for Seapop (overvåkningsprogrammet for sjøfugl).

10 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 10 av Pdf av søknad i FOTS (id 2644) fra Børge Moe, datert 26/ Vedlagt artikkel om kortisol-implantater på krykkjeunger. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 10/7-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere om økning i stresshormoner hos krykkjeunger fører til søsken-drap atferd, og den planlagte gjennomføringen, å innsette kortikosteron/ testosteron- implantat hos 64 krykkje-unger, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Vera Rodas. Etter min oppfatning redegjøres det i søknaden ikke på en tilfredsstillende måte for hvordan effektene av menneskelig nærvær og håndtering av fuglene skal vurderes. Forsøkene er forholdsvis invasive, og det bør da stilles strenge krav til prosjektets nytteverdi. 5.6 UiB S-2010/75823 Søknad om tillatelse til fangst og merking av temmincksnipe for å studere trekkruter og overvintringsområder. Fuglene skal merkes med logger ( geolocator )som festes med selesystem. Vekt på sender vil bli rett under 5 % av fuglens kroppsvekt Pdf av søknad i FOTS (id 2627) fra Ingvar Byrkjedal, datert 19/ E-post med etterspurt tilleggsinformasjon, datert 29/4-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere trekkruter og overvintringsområder hos temmnicksnipe, og den planlagte gjennomføringen, å merke 25 fugler med spesial-loggere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalget ønsker tilsendt en rapport om gjenfangstraten etter avsluttet forsøk. 5.7 Havforskningsinstituttet, Austevoll S-2010/74485

11 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 11 av 19 Søknad om fangst om merking av 2000 villtorsk for å avdekke eventuelt slektskap med oppdrettstorsk. Fisken merkes med T-Floy-merker Pdf av søknad i FOTS (id 2476) fra Terje van der Meeren, datert 16/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden fram til 25/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å avdekke eventuelt slektskap mellom villtorsk og oppdrettstorsk, og den planlagte gjennomføringen, å merke 2000 villtorsk med Floy-merker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Forsøkets oppstart er i søknaden angitt til 24/4-10. Det avklart med søker at det kun er fangst av fisken som er igangsatt, og således ikke den søknadspliktige delen av forsøket. FDU vil likevel be om at senere søknader sendes inn i så god tid at den er ferdig behandlet før innfanging av fisk starter. Skulle søknaden bli avslått unngår man at fisk fanges unødig. 5.8 Norges Fiskerihøgskole S-2010/68176 Søknad om merking av 132 villlaks, 150 sjørøye og 150 sjøørret (med eksterne/ interne radiosendere eller rene individmerker)for å bedre forvaltningen av disse artene. Forsøket er en del av SALMOTRACK-prosjektet. Tillatelse til merking av 20 innfangede laks i Orkla er allerede gitt av utvalgets leder grunnet tidlig vandring av utgytt laks E-post fra søker, datert 26/ Pdf av søknad i FOTS (id 2597) fra Audun Rikardsen, datert 7/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden fram til 1/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket å bedre forvaltningen av anadrome laksefisk, og den planlagte gjennomføringen, å merke 132 villlaks, 150 sjørøye og 150 sjøørret med eksterne/ interne radiosendere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalget viser til tillatelse gitt til merking 20 laksestøinger i Orkla, hastebehandlet av utvalgets leder 28/4-10, grunnet tidlig utvandring av laks. Det presiseres at innfangingsmetoden er å anse som en del av forsøket og må derved omsøkes sammen med resten av de aktuelle prosedyrer. Utvalget forutsetter i det videre at forsøk omsøkes i god tid og at igangsetting av forsøk før godkjenning foreligger ikke gjentar seg.

12 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 12 av 19 Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Lars Folkow 5.9 Høgskolen i Telemark S-2010/72235 Søknad om kardiologisk, ikke-invasiv undersøkelse hos 25 viltlevende bever i Telemark etter funn av hjertefeil hos en norsk bever som ble flyttet til Skottland Pdf av søknad i FOTS (id 2579) med vedlegg, fra Frank Rosell, datert 13/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 24/9-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å foreta kardiologisk undersøkelse av inntil 25 viltlevende bever i Telemark, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd 5.10 Flyttet til NVH S-2010/76119 Søknad om å benytte 17 hanngris til utvikling av computer tomografisk undersøkelse for å avdekke OCD hos avlsråner. Grisene skal undersøkes flere ganger og resultatene sammenlignes med patologiske funn etter slakt Pdf av søknad i FOTS (id 2630) fra Kristin Olstad, datert 19/ Forsøkene skal foregå i Nordsvin Deltas lokaler i Bjørke v/hamar. Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og innhentet tilleggsinformasjon, fram til 1/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å utvikle computer tomografisk undersøkelse for å avdekke OCD hos avlsråner, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 17 hanngris til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd

13 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 13 av UiA S-2010/76118 Søknad om bruk av 71 regnbueørret for å studere om eksponering for kortisol vil gi immunsuppresjon. Kortisol administreres via foret, og nivået av antimikrobielle peptider vil måles etter immunstimulering med vaksine Pdf av søknad i FOTS (id 2589) fra Yngvar Asbjørn Olsen, datert 19/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/7-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere om eksponering for kortisol vil gi immunsuppresjon hos regnbueørret, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd 5.13 NTNU S-2010/81297 Søknad om merking av 30 voksne krykkjer for kartlegging av habitat. Det skal benyttes GPSloggere som tapes fast i fjær og fjernes etter maksimalt 3 dager Pdf av søknad i FOTS (id 2647) fra Oliver Chastel, datert 26/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/7-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge habitatbruk for krykkjer i Kongsfjorden, og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 voksne krykkjer med GPS-loggere i inntil 3 dager, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.14 NTNU S-2010/81269 Søknad om å benytte 24 krykkjer (hunner) for å studere hvorvidt økt nivå av kortisol innvirker på hunnfuglenes rugeatferd. Fuglene får innoperert et kortisol-implantat.

14 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 14 av Pdf av søknad i FOTS (id 2646) fra Olivier Chastel, datert 26/ Vedlagt artikkel. ( for vedlegg 2 se sak 5.5) Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/7-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere hvorvidt økt nivå av kortisol innvirker på hunnfuglenes rugeatferd, og den planlagte gjennomføringen, å operere inn kortisol-implantat hos 24 krykkjer (hunner), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalgsmedlemmer som stemte mot vedtaket: Vera Rodas. Etter min oppfatning redegjøres det i søknaden ikke på en tilfredsstillende måte for hvordan effektene av menneskelig nærvær og håndtering av fuglene skal vurderes. Forsøkene er forholdsvis invasive, og det bør da stilles strenge krav til prosjektets nytteverdi. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.15 Havforskningsinstituttet S-2010/76107 Søknad om merking av 30 kongekrabbe i Porsangerfjorden med akustiske merker festet til skallet. Videreføring etter pilotforsøk Pdf av søknad i FOTS (id 2634) fra Maria Jenssen, datert 19/4-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 7/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere kongekrabbenes årstidsvandring, og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 kongekrabbe med akustiske merker festet til skallet, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd 5.16 Biorigin S-2010/85248 Søknad om bruk av 800 laks for å studere effekten av ingredienser i fóret på etablering av lakselus. Sak lagt fram i møtet.

15 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 15 av Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2660) fra Rolf Nordmo, datert 30/4-10. Lagt fram i møtet E-post fra søker datert 5/5-10, med etterspurt info fra sekretariatet. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, fram til 15/8-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen og ble lagt fram for utvalget i møtet. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 800 laks for å studere effekten av ingredienser i fóret på etablering av lakselus, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd 5.17 Havforskningsinstituttet S-2010/85702 Søknad om å merke 8000 laks med T-bar ancor tag for å studere overlevelse og spredning av rømt oppdrettslaks. Sak lagt fram i møtet Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2585) fra Ove Skilbrei, datert 3/5-10. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, fram til 15/11-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen og ble lagt fram for utvalget i møtet. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å mekre 8000 laks (T-bar ancor tag) for å studere overlevelse og spredning av rømt oppdrettslaks, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 Havforskningsinstituttet, Austevoll, (avd. 093 ) S-2010/98396 Inspeksjonsrapport fra forsøksdyravdeling 93, inspisert av sekretariatet Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 22/4-10.

16 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 16 av 19 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Vedlegg: Inspeksjonsrapport 6.2 NTNU (avd. 007) S-2010/25757 Inspeksjonsrapport fra NTNU, inspisert av MT DK Trondheim Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 4/ Generell tilsynsrapport, tilsynsdato 4/2-10 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NTNU (avd. 7) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det forutsettes at påpekte forbedringspunkter i Mattilsynets tilsynsrapport er utbedret innen 1/9-10. Vedlegg: Inspeksjonsrapport, tilsynsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.3 Nofima Ingrediens, Austevoll (avd. 009) S-2010/98458 Inspeksjonsrapport fra Nofima Ingrediens, inspisert av sekretariatet Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 22/4-10 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen Nofima Ingrediens (avd. 09) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. FDU forutsetter at ansvarshavende har avdelingen som fysisk arbeidsplass i de perioder det foregår søknadspliktig forsøksvirksomhet. Vedlegg: Inspeksjonsrapport 6.4 ILAB, (avd. 119) S-2010/61629 Inspeksjonsrapport fra ILAB, inspisert av MT DK Bergen og omland Inspeksjonsrapport, tilsynsdato 16/3-10 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ILAB (avd. 119) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.5 Avdeling for komparativ medisin, (avd. 050) S-2010/61179 Inspeksjonsrapport fra avdeling for komparativ medisin, inspisert av MT DK Tromsø Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 19/3-10 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved avdeling for komparativ medisin (avd. 050) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13.

17 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 17 av 19 Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.6 UiB, (avd. 018) S-2009/51669 Søknad om utvidelse av avdeling 18. Beskrivelse av anlegg og plantegninger vedlegges. FDU var på inspeksjon i juni Søknad med vedlegg, datert 26/ Vedtak fattet av FDU 19/ E-post fra ansvarshavende, datert 28/4-10. Lagt fram i møtet. Forsøksdyrutvalget godkjenner utvidelsen av forsøksdyravdeling 18 ved UiB, fram til 17/6-13, iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og UiTø, (avd. 089) S-2010/61200 Inspeksjonsrapport fra avdeling for arktisk biologi, inspisert av MT DK Tromsø Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 16/3-10 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved avdeling for arktisk biologi (avd. 089) for fire år, fram til 11/5-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Lars Folkow 6.8 NOFIMA Marin (avd. 060) S-2010/68708 Søknad om fornyet godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 060, NOFIMA Marin Søknad fra NOFIMA Marin, datert 6/4-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner Grete Bæverfjord som ansvarshavende ved NOFIMA MARIN (forsøksdyravd. 060) fram til 11/5-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Grete Bæverfjord 6.9 Skretting, Lerang forsøksstasjon (avd. 123) S-2009/95976 Søknad om permanent skifte av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra Skretting, datert 24/ Tidligere vedtak fra FDU, datert 3/9-09. Forsøksdyrutvalget godkjenner Thommy Holmvåg som ansvarshavende ved Skretting, Lerang forsøksstasjon (forsøksdyravd. 123) fram til 11/5-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og UiO (avd. 016) S-2010/98652 Søknad om fortsatt godkjennelse av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 16.

18 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 18 av Søknad fra UiO, Institutt for medisinske basalfag, datert 20/4-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner Vera Klafstad Rodas som ansvarshavende ved UiO, avdeling for komparativ medisin (forsøksdyravd. 016) fram til 11/5-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Vera Klafstad Rodas 6.11 UiB (avd. 07) S-2010/98676 Søknad om fornyet godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra UiB, datert 21/4-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner Joanna Stormark som ansvarshavende ved UiB, BBB (forsøksdyravd. 07) fram til 11/5-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og Revisjoner 7.1 Revisjoner for mai 2010 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for mai gjøres av Tom Hansen 7.2 UiO (avd. 027) S-2010/35044 Lokalt godkjent søknad om bruk av 54 rotter for å studere bindevevsproteiners betydning ved utvikling av organsvikt ved sepsis. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 6/ Pdf av søknad i FOTS (id 2424) fra Claus Vinter, datert 13/2-10. Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 2424 om bruk av 54 rotter for å studere bindevevsproteiners betydning ved utvikling av organsvikt ved sepsis. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og revisor konkluderer med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi det i søknaden angis at 10 % av dyrene må tas ut av studien pga smertescore før 18 timer. Dette synes ikke forenlig med at forsøket betegnes som lite smertevoldende og derved godkjennes lokalt. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 NINA, notat ang. dødsfall hos en villrein etter merking 2010/98701

19 Møtebok FDU-møte 11/5-10 Side 19 av 19 Orientering fra NINA om omstendighetene omkring merking av villrein i Setesdal. En reinsbukk ble funnet død 2 dager etter merking Notat fra NINA, datert 19/4-10 Følgende brev sendes: Ang. dødsfall av GPS-merket villrein. Viser til brev fra NINA datert 19/4-10 der det redegjøres for en gjennomført merkeprosedyre, der en villreinbukk ble funnet død 2 dager etter merking. FDU tar informasjonen til etterretning. 8.2 Orientering fra Sysselmannen ang. merking av rein på Svalbard 2010/98712 FDU er kopimottaker på brev fra Sysselmannen til NINA der det meddeles om at det nå er gitt tillatelse til fangst og merking av de neste 90 % av dyrene som var omsøkt. Dette ble besluttet etter tilsyn med forsøket. Etter tilsynsbesøket døde en rein under merking Brev fra Sysselmannen, datert 15/ Rapport fra tilsyn med video, datert 9/4-10. Lagt fram i møtet Melding om død rein/ obduksjonsrapport, datert 5/5-10. Lagt fram i møtet Følgende brev sendes NINA: Ang. dødsfall av GPS-merket villrein. Viser til e-post, datert 4/5-10 og obduksjonsrapport datert 5/5-10, der det redegjøres for en gjennomført merkeprosedyre i Colesdalen, Svalbard. En simle brakk nakken under innfanging med nett på flatt område. FDU tar informasjonen til etterretning. Kopi: Sysselmannen på Svalbard. Følgende brev sendes Sysselmannen: Ang. tilsyn med GPS-merket villrein. Viser til tilsynsrapport (inkludert DVD med filmopptak), datert 9/4-10. FDU vil med dette takke for mottatt tilsynsmateriell og håper på et fortsatt konstruktiv dialog omkring forsøk godkjent av FDU som foregår på Svalbard. 8.3 E-post fra ansvarshavende ved avdeling 155 Svar etter revisjon av lokalt behandlet søknad. Se også sak 4.4. S-2010/ E-post fra Gøran Nilsson, datert 15/ Brev sendt ansvarshavende etter revisjon, datert 24/3-10 T.o. 8.4 Ang. tilsyn ved FFI S-2009/ Sekretariatet har etterspurt svar på tidligere henvendelser. Det ble per telefon den 30/4 avtalt at FFI oversender forsøksplan (innen 4/5-10) slik at FDU kan sette av dato for tilsyn. Det ble opplyst om at gjennomføringen av forsøk tilpasses rottene og at FDU må tilstrebe fleksibilitet E-post fra FFI, datert 30/ Forsøksplan fra FFI, mottatt 30/4-10. Sekretariatet videreformidler kontakt. Inspektører fra FDU blir Vera Rodas og Gunnar Nicolaysen. Tilsyn planlegges gjennomført i august 2010, fortrinnsvis på dag 5 i forsøksplanen (somanforsøk).

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Kildev. 84 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Utarbeidet 08. november 2012 U. OFF

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Norge HF Postboks 6060 9038 TROMSØ Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 2013/518 13/00093-9/MEP 20. juni 2013 Vedtak om pålegg - endelig kontrollrapport-

Detaljer