FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder), Bjørn Olav Rosseland, Henrik Rasmussen, Håvard Attramadal, Siri Martinsen og Carsten Lund. Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen Forfall: Lars Folkow (og vara Siri Knudsen) og Tom Hansen Gunnar Nicolaysen og Vera A. K. Rodas gjorde tilsyn med forsøk. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 4.8, 5.8 Dokumenter: 4.2.2, 4.7.2, 4.7.3, 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 22/6-10, ferdigstilt 28/6-10. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter i FDU, oppdatert etter utvalgets møte 22/ Oversikt over tilsyn med forsøksdyrvirksomheter Oversikt over økonomi. Sekretariatet jobber videre med å utvikle web-sidene. Etisk regnskap presenteres neste møte for mulig å bli tema på Utvalgets desembermøte. Økonomien er stort sett iht. budsjett. Utfordringen blir å komme tilstrekkelig langt med FOTS (og fakturere utgifter) før årets slutt. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 2 av Viktige saker 3.1 Norwegian Antibodies S-2009/ Nytt brev fra advokat for Norwegian antibodies. Det etterlyses et enkeltvedtak slik at dette kan påklages Brev fra advokat Bård Bergem Hauger, datert 9/ Svar fra FDU, datert 18/ Vedtak fattet av FDU etter søknad, datert 19/ Brev fra advokat Bård Bergem Hauger, datert 15/ Svar fra FDU, datert 24/ Brev fra Ole Egge, datert 16/ Brev fra advokat Bård Bergem Hauger, datert 12/ Brev fra Ole Egge, datert 27/ Svar fra FDU, datert 14/ Brev fra Ole Egge, datert 27/11-09 Brev med følgende tekst sendes til advokat: Ang. antistoffproduksjon i høns. Viser til brev fra dere, datert 9/6-10 samt tidligere korrespondanse. Forsøksdyrutvalget har ved flere anledninger over flere år presisert overfor Norwegian Antibodies at vaksinasjon av høns med henblikk å antistoffproduksjon er å anse som forsøksdyrvirksomhet, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 3. Metoden for høsting av antistoffene er uten betydning for denne vurderingen. Dette er i samsvar med hvordan antistoffproduksjon hos sau, høns og kanin forvaltes i andre virksomheter. Inntil en regelverksendring tilsier noe annet anser FDU derfor denne diskusjonen for avsluttet. Ytterligere innspill i saken foreslås rettet til Mattilsynet, som har ansvar for utvikling av nytt regelverk. I deres brev datert 9/6-10 og 15/4-10 etterlyses et enkeltvedtak om hvorvidt antistoffproduksjon er å regne som forsøksdyrvirksomhet eller ikke. Så lenge Forsøksdyrforskriften er tydelig på dette har FDU behandlet henvendelsene etter Forvaltningslovens 11 om veiledningsplikt og derfor ikke fattet noe enkeltvedtak. FDU imøteser beskjed når ombygging av virksomheten er ferdig, slik at virksomhetens lokaler kan inspiseres med sikte på godkjenning. Kopi: Inspektører for FDU i DK Indre Østfold og Follo 3.2 Ansvarshavendes myndighet og klage på avgjørelse. Ansvarshavende ønsker en uttalelse fra FDU om ansvarshavendes myndighet. Forsker/avdelingsleder klager på ansvarshavendes avgjørelse om å avlive dyr som har vært benyttet ifm. innkjøring av utstyr. Det foreligger pr. dato ikke konkrete planer om dyrene i det videre skal benyttes i forsøk eller i avl Brev fra ansvarshavende, datert 3/8-10. Legges fram i møtet grunnet unntak fra offentlighet Brev fra forsker/avdelingsleder, datert 6/8-10. Legges fram i møtet grunnet unntak fra offentlighet. Brev med følgende tekst sendes til de berørte parter (institusjonen, ansvarshavende og forsker/avdelingsleder). Ang. ansvarshavendes myndighet ved forsøksdyravdelinger Viser til henvendelse fra ansvarshavende om ansvarshavendes myndighet, datert 3/8-10, og klage på ansvarshavendes avgjørelse om avlivning av dyr i avdelingen fra forsker, datert 6/8-10. Viser også til utvalgets tidligere tilbakemelding om ansvarshavendes myndighet etter utvalgtes møte 16/3-10. FDU kan ikke se at det i de siste henvendelser foreligger noe vedtak fra ansvarshavendes side og anser derfor ikke forskers henvendelse som en klage.

3 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 3 av 17 Utvalget viser til forsøksdyrforskriftens 17, første ledd: Alle forsøksdyravdelinger skal føre dagjournal. I journalen føres opplysninger om mottak av dyr, leverandør, art, antall og anvendelse med henvisning til prosjektnummer. Med prosjektnummer menes vanligvis henvisning til konkret søknad om forsøk. Det bemerkes at også forsøk som er unntatt fra forsøksdyrforskriften, f. eks. avl som ikke medfører en ufysiologisk tilstand, skal ha et prosjektnummer og protokoll. Det er iht. til dette vanlig praksis at det i forsøksdyravdelinger kun bestilles inn dyr til konkrete formål iht. et prosjektnummer. Planer for bruk av sebrafiskene burde med dette vært klar før inntak av de aktuelle dyrene i avdelingen og før innkjøring og tilpasning av oppstallingsforholdene. Dersom dyrene skal brukes i forsøk, som krever godkjenning iht. forsøksdyrforskriften, og det pr. dato ikke foreligger godkjent søknad og prosjektnummer, har ansvarshavende myndighet til å avlive dyrene. Ansvarshavende har også myndighet til å avlive dyrene dersom dyrene er tiltenkt brukt i forsøk som er unntatt krav om søknad da det heller ikke for slik bruk synes å foreligge noen plan og prosjektnummer. Da dyrene fram til medio august har vært benyttet til innkjøring av oppstallingsforholdene og det ikke synes å være umiddelbar fare for dyrenes velferd, ber utvalget ansvarshavende om å utsette en eventuell avlivning av dyrene. Forsker bes snarest legge fram søknad om forsøk eller legge fram konkrete planer for annen bruk av dyrene, også dersom de aktuelle dyrene skal inngå i avl da det forutsettes at evt. avkom fra disse vil inngå i forsøk. Dersom godkjente planer ikke foreligger innen 15/9-10 anser FDU det som riktig å avlive de aktuelle dyrene. FDU anser seg med dette som ferdig med saken. 3.3 Klassifisering av alvorlighetsgrad for prosedyrer som gjøres på fisk.. Ønske om innspill til utkast til klassifisering av alvorlighetsgrad av prosedyrer som gjøres på fisk. Klassifisering av prosedyrer/forsøk som sub-threshold, mild, moderate og severe blir et krav i kommende regelverk. En arbeidsgruppe av eksperter utarbeidet en rapport i juli 2009 om klassifisering av prosedyrer/forsøk på terrestriske dyr. Norecopa ønsker innspill innen 1. september E-post fra Norecopa, datert 11/8-10, med vedlagt utkast til veiledning. De enkelte utvalgsmedlemmer som har innspill sender disse direkte til Norecopa innen 1. september Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 35 laks i smitteforsøk for å teste virulensen til laboratoriestammer av Vibrio anguillarum. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2670) fra Terje Ellingsen, datert 15/6-10 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 22/9-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

4 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 4 av 17 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste virulensen til laboratoriestammer av Vibrio anguillarum, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 35 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget registrerer at virulenstesting av Vibrio anguillarum laboratoriestammer skjer regelmessig og at denne typen testing er av stor viktighet. Utvalget vil oppfordre søker til å vurdere og om mulig etablere en korrelasjon mellom virulens og fenotype/genotype av forskjellige Vibrio anguillarum laboratoriestammer. Utvalget er klar over at slik kunnskap, selv i beste fall, ikke vil kunne erstatte in vivo virulensforsøk, men antallet stammer av Vibrio anguillarum som er aktuelle å teste i fisk og forbruket av fisk i denne typen forsøk vil om mulig kunne reduseres. Vurdering og etablering av slik korrelasjon kan gjerne skje i samarbeide med andre institusjoner. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertefullt. Det er ikke redegjort utfyllende for de 3 Rer, eller eventuelle planer for å kunne unngå og /eller redusere denne type rutinetesting ved hjelp av andre markører for virulens. Hensynet til dyrene bør veie tyngre enn hensynet til næringsinteressene. Kopi: Ansvarshavende 4.2 Vivarium, UiB (avd. 066) S-2010/ Søknad om bruk av 400 mus for å undersøke genetikk ifm. spreding av kreftceller. Sendt FDU pga. injeksjon i hjertet Pdf av søknad i FOTS med to vedlegg (id 2761) fra Frits Alan Thorsen, datert 7/ Tilleggsopplysninger, datert 24/8-10. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 30/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke av 400 mus for å undersøke genetikk ifm. spreding av kreftceller, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Tross bruk av smertestillende, er inngripen for dyrene relativt omfattende - injeksjon i hjertet med oppvåkning, og utvikling av kreft i hjerne og andre organer med 6 uker til 6 måneders sykdomsforløp. Noen dyr vil også transporteres utenlands i syk tilstand, selv om dette burde kunne unngås. Det stilles spørsmål til overføringsverdien, tidligere metoder er av søker antydet å ikke ha riktig overføringsverdi. Med denne type belastning bør det stilles ekstra krav til overføringsverdi.

5 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 5 av 17 Utvalgsmedlem som stemte mot deler av forsøket: Carsten Lund Stemmer mot transport av dyr til Tyskland. All transport av dyr er en belastning, spesielt transport av allerede eksponerte dyr. Unødig transport bør derfor unngår, som i dette tilfellet, hvor adekvate alternativer er tilgjengelige. Kopi: Ansvarshavende 4.3 Eurofins, Norsk miljøanalyse (avd. 156) S-2010/ Søknad om bruk av 1000 piggvar for giftighetstesting av kjemikalieprodukter (OSPAR). Smertevoldende. Se også sak Pdf av søknad i FOTS (id 2779) fra Elin Horve, datert 27/7-10 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/1-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket og jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. For godkjenning av forsøk etter 1/1-11 forutsetter utvalget at avdelingen har en godkjent ansvarshavende. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å foreta giftighetstesting av kjemikalieprodukter, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1000 piggvar til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalget kan imidlertid ikke se at søknaden inneholder slike opplysninger som virksomheten ønsker unntatt fra offentlighet. At utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket innebærer at medarbeider i denne søknaden anses som søker og ansvarlig for forsøkene. Dette fordi medarbeider, i motsetning til søker, har kurs i forsøksdyrlære. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen, Henrik Rasmussen og Carsten Lund. Begrunnelse (Martinsen): Det er et paradoks at LD50-testen som skulle utfases i 2003 fortsatt tillates brukt på fisk, som skal behandles likt som andre arter i forhold til Dyrevelferdsloven. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over flere timer (dager), og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. Begrunnelse (Rasmussen og Lund): Forsøk bør ikke godkjennes før avdelingen har en godkjent ansvarshavende. 4.4 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 920 torsk i smitteforsøk for å sammenlikne sykdomsutvikling hos torsk med ulik mottakelighet for VNN. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2743) fra Ann-Inger Sommer, datert 2/8-10

6 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 6 av 17 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 27/10-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å sammenlikne sykdomsutvikling hos torsk med ulik mottakelighet for VNN, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 920 torsk i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen. Forsøket er et smerteforsøk med dødelighet som endepunkt for en del av fiskene. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk brukes i utvikling og testing av vaksiner, samtidig som miljøfaktorer fører til sykdom som utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det fremkommer ikke at formålet er ulikt formål ved tidligere forsøk som allerede er gjort, og det redegjøres ikke for dupliseringsproblematikk. Kopi: Ansvarshavende 4.5 UiO, Ullevål (avd. 055) S-2010/ Søknad om bruk av 15 gris i akuttforsøk for å studere mekanismene bak sympatisk stimulering av hjertet. Ansvarshavende deltar i forsøket Pdf av søknad i FOTS (id 2778) fra Trude Aspelin, datert 26/7-10. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/3-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke bak sympatisk stimulering av hjertet, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 15 gris i akuttforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlemmer som fratrådte under behandlingen: Carsten Lund Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen

7 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 7 av 17 Det er ikke gjort forsøk på å redegjøre for de 3 Rer. Det er oppgitt at dyr tidligere er brukt i forsøk som ble spolert p.g.a. metodefeil, og det er oppgitt at man regner med 30 % svinn p.g.a. metodeproblemer, likevel er det heller ikke redegjort for "refinement". Kopi: Ansvarshavende 4.6 UiO, Biol. Inst. (avd. 155) S-2010/ Søknad om bruk av 250 laks i forsøk for å undersøke evne til oksygenopptak ved ulike temperaturer. Fisken skal testes i en kombinert respirometer/svømmetunell. Ansvarshavende deltar i forsøket Pdf av søknad i FOTS (id 2772) fra Christine Couturier, datert 15/7-10 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/9-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke 250 laksesmolts evne til oksygenopptak ved ulike temperaturer, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen Det er ikke redegjort for de 3 Rer og eventuelle alternativer, som f.eks. sammenligning av fiskens tilstand ved ulike lokalisasjoner med ulike temperatur. Kopi: Ansvarshavende 4.7 UiO, Rikshospitalet (avd. 027) S-2010/ Søknad om bruk av 180 mus for å studere inflammasjonsmarkørers rolle ved utvikling av anemi ved hjertesvikt. Det skal benyttes en parabiotisk modell der 2 mus sys sammen for å utvikle felles blodsirkulasjon Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg (id 2699) fra Per Ole Iversen, datert 14/ Innhentede uttalelser fra utvalgsmedlemmer, datert 13-23/8-10. Lagt fram i møtet Rapport om bedømmelse og kontroll med belastningsgrad (Assessment and control of severity) fra arbeidsgruppe i Laboratory animal science association, 1990, 24, Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget anser forsøket som smertevoldende, dvs. å gi vedvarende eller betydelig smerte.

8 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 8 av 17 Utvalget finner at det planlagte forsøket, der 180 mus ønskes benyttet i parabotisk modell, er for belastende for de involverte dyrene i forhold til den beskrevne nytteverdi. Utvalget finner ikke at hypotese og formål er tilstrekkelig klare for å rettferdiggjøre de belastninger modellen påfører dyrene. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Håvard Attramadal Kopi: Ansvarshavende 4.8 Havforskningsinstituttet (avd. 010) S-2010/ Søknad om bruk av 450 torsk for å undersøke mottakeligheten og persistens for VHS serotype 3 fra regnbueørret. Sak lagt fram i møtet Pdf av søknad i FOTS (id 2800) fra Øyvind Bergh, datert 13/ Tilleggsopplysninger fra prosjektmedarbeider, datert 25/8-10. Innhentet etter møtet Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fram til 15/4-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Søknad er sendt inn etter den fastsatte fristen og søknaden inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget anser forsøket som smertevoldende, dvs. å gi vedvarende eller betydelig smerte. Utvalget finner at det planlagte forsøket, å bruke 450 torsk for å undersøke mottakelighet og persistens for VHS serotype 3 fra regnbueørret, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen Forsøket er potensielt smertefullt. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk brukes i smitteforsøk, samtidig som miljøfaktorer fører til sykdom som utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blittt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Pharmaq S-2010/ NY behandling av søknad om å benytte laks i klinisk feltforsøk for vurdering av sikkerhet av vaksine A og B mot ILA Pdf av søknad i FOTS (id 2671) fra Kjetil Fyrand, datert 31/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra søker, datert 2/7-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/1-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

9 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 9 av 17 Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste ut effekt av vaksiner mot ILA, og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks i storskala feltforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalgsmedlem som stemte mot vedtaket: Siri Martinsen For å rettferdiggjøre klinisk utprøving på så mange fisk må man i det minste være absolutt sikre på å få tilstrekkelig med data. Iht. søker synes det som slike utprøvinger nesten aldri svar på om vaksinen virkelig virker i felt. Dersom feltutprøving kun gir svar på bivirkningsgrad og -hyppighet kan dette sannsynligvis testes ut i langt mindre målestokk. Det er behov for å se på myndighetenes krav til kliniske utprøvinger. 5.2 NINA S-2010/78775 Søknad om utvidelse av godkjent forsøk med merking av laks i Altaelva for gytebestand estimat. Det ønskes nå å komplettere merkingen med radiomerking hos 80 laks E-post, med søknad om endring av forsøk, fra Tor Fredrik Næsje, datert 14/ Vedlagt forsøksplan Vedtak fra FDU, og Pdf av opprinnelig søknad i FOTS (2638), datert 28/6-10 Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket fram til 1/11-11, iht. søknaden, datert 14/7-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å estimere gytebestanden av laks i Altaelva, og den planlagte gjennomføringen, å merke 80 laks med radiosender i tillegg til Peterson Disc-tags, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.3 NINA S-2010/ Søknad om fangst og merking av 35 grågjess for å studere endringer i trekkstrategier. Fuglene fanges på sjøen med håv eller nett og merkes med GPS-sendere Pdf av søknad i FOTS (id 2770) fra Arne Follestad, datert 22/7-10 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 20/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

10 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 10 av 17 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere endringer i trekkstrategier hos vesteuropeisk grågås, og den planlagte gjennomføringen, å merke 35 grågjess med ryggsekkmonterte satelittsendere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU fortsetter vanligvis at planer om merking i felt med sendere skal inkludere tiltak for innfanging og fjerning og/eller bruk av sendere med drop-off-funksjon. Da formålet med dette forsøket betinger livslang overvåkning av gjessene og drift av sendere vha. solceller aksepteres livslang merking i dette konkrete tilfelle. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Dato for oppstart av forsøket er i søknaden angitt til 20/8-10. Det forutsettes at forsøket ikke oppstartes før tillatelse foreligger. Da forsøket antas å bli av lengre varighet enn 2 år ønsker FDU en årlig rapport på hvor mange av forsøksdyrene som er i live og som har funksjonelle sendere. FDU imøteser også tilbakemelding på hvordan senderne drevet av solcelleenergi fungerer i praksis. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Sendere bør som prinsipp ha dropp-off mekanisme, og prinsippet at fugler blir utstyrt med livslange påmonterte sendere er ikke i tråd med lovverket. Prosjektet synes dessuten forvaltningsorientert, i motsetning til forskningsorientert. 5.4 Vaxxinova Norway AS S-2010/ Søknad om bruk av 450 laks i vaksineforsøk for å teste bivirkningsgraden til mulige nye adjuvanser Pdf av søknad i FOTS (id 2689) fra Bjørn Krossøy, datert 15/7-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste bivirkningsgraden til mulige nye adjuvanser, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 450 laks i vaksineforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Utvalget ønsker tilsendt, som et vedlegg til søknaden, opplysninger om virkestoffer i adjuvans og vaksine som skal benyttes. Dette vil være opplysninger som kan unntas offentlighet ved en eventuell innsynshenvendelse.

11 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 11 av 17 Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Det er i seg positivt å søke å bøte på adjuvans-skadene i fiskeoppdrett, derfor er formålet med forsøket positivt. Imidlertid vil nye vaksinetestinger (med nye adjuvanser) på fisk utsette et stort antall dyr for betydelig smerte. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd i fiskeoppdrett skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det er heller ikke redegjort for hvilke skader de nye adjuvansene vil kunne ha på fisken. 5.5 NVH S-2010/ Søknad om å benytte 60 rein i kastreringsforsøk. Kjemisk og fysiske kastreringsmetoder skal sammenliknes. Ønske om å unnta opplysninger i søknaden fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg (id 2786) fra Eli Ristin Nergård, datert 3/8-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 24/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å sammenlikne fysiske og kjemiske kastreringsmetoder hos rein, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Godkjenningsdato er satt til 2 år fra planlagt oppstart jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. Ønsket om unntak av opplysninger i søknaden for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalget ber søker om å vurdere om antallet dyr burde økes noe for å få bedre statistiske resultater i tilfelle uvanlig høyt naturlig frafall av dyr. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og evt. som søknad om endring av forsøket. 5.6 NIVA S-2010/ Søknad om merking av 30 røye i Ellasjøen med akustiske sendere for å studere overvintringsstrategier Pdf av søknad i FOTS (id 2777) fra Kate Hawley, datert 21/7-10. Utkast til behandling: Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære

12 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 12 av 17 tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn, og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere overvintringsstrategier hos røye i Ellasjøen, og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 røye med akustiske sendere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd At utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket innebærer at medarbeider i denne søknaden anses som søker og ansvarlig for forsøkene. Dette fordi medarbeider, i motsetning til søker, har kurs i forsøksdyrlære. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Hensyn til belastning for fisken forbundet med livslang merking bør overgår hensynet til forsøket. 5.7 University of Groningen S-2010/ Søknad om fangst og ringmerking av 800 hvitkinngås, 100 fjæreplytt, 50 lomvi, 200 ærfugl, 200 krykkjer, 100 alkekonge og 50 polarmåke på Svalbard Vedtak delegert til sekretariatet Pdf av søknad i FOTS (id 2767) fra Maarten Loonen, datert 8/7-10. T.o. 5.8 Bioforsk S-2008/ Søknad om endring av tidligere godkjent forsøk med utprøving av NoFence (elektronisk gjerde og bjelle med lyd og strømsignal). Søknad om demonstrasjon av NoFence for publikum. Hele saken lagt fram i møtet Søknad om endring av forsøk id 2355 i e-post med vedlegg fra Britt I. F. Henriksen, datert 17/ Søknad om tillatelse til å demonstrere NoFence på Dyregoddagene 3-5 september, fra NoFence v/oscar Hovde Berntsen, datert 13/8-10. Videresendt fra Mattilsynet til FDU Pdf av opprinnelig søknad i FOTS id (2355), datert 29/1-10 og vedtak, datert 24/3-10. Utvalget godkjenner, under tvil, utvidelsen av forsøket med 3 ekstra sau fram til 30/4-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Det forutsettes at det utføres atferdsregistreringer også på de 3 nye dyra som skal innlemmes i forsøkene. Utvalget gir ikke tillatelse til praktisk demonstrasjon av NoFence under Dyregoddagene 3-5. september 2010.

13 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 13 av 17 Søknad om endring av forsøk og demonstrasjon av NoFence er sendt inn etter innsendingsfrist til møtet 24/8-10, men ble likevel behandlet. Henvendelsene inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å prøve ut elektronisk gjerde for småfe, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget vil imidlertid påpeke at den opprinnelige søknaden ble godkjent under forutsettelse av at alt utstyr ble testet ut uten dyr så langt dette var mulig. Likevel ble forsøket i gangsatt i et område med svært dårlige GPS-forhold og det var ikke alltid lydsignalet førte til strømstøt, jf nyhetsoppdatering fra NoFence juli-10. Slike tekniske problemer burde vært eliminert før uttesting på dyr ble igangsatt. Utvalget er lite tilfreds med at forutsetningene ikke er blitt fulgt. I søknaden til Mattilsynet/ FDU om tillatelse til praktisk demonstrasjon nevnes en rekke andre tiltenkte bruksområder enn det FDU ble presentert i den opprinnelige søknaden. Det nevnes sanking fra fjellbeite, skille av dyr, innhenting av storfe på kvelden og mulighet for stripebeiting. Utvalget er skeptisk til om dette er bruksområder som egner seg for slik elektronisk styring og dette er problemstillinger som ikke er omfattet av gjeldende tillatelse. Slikk bruk vil kreve eg egen godkjent søknad. Utvalget vil ta kontakt med Mattilsynet for å innhente informasjon om gjeldende syn på bruk av lyd og strøm for å styre dyrs bevegelser. Da det er usikre momenter både i teknisk funksjon av utstyr og dyras evne til å lære hvilken atferd som må korrigeres for å unngå strømstøt, mener FDU at prosjektet bør bearbeides bedre før det egner seg for praktisk demonstrasjon. Annet: Sekretariatet formulerer henvendelse til Mattilsynet om syn på bruk av lyd og strøm for å styre dyrs bevegelser. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 NOFIMA, Marin (avd. 60) S- 2010/ Inspeksjonsrapport fra NOFIMA på Sunndalsøra. Inspisert av sekretariatet Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 10/5-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NOFIMA Marin (avd. 60) for fire år, fram til 24/8-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Vedlegg: Inspeksjonsrapport 6.2 Havforskningsinstituttet, Matre (avd. 110) S-2010/19711 Inspeksjonsrapport fra Havforskningsinstituttets stasjon på Matre, inspisert av MT DK Bergen og omland. Utsatt fra utvalgets møte 22/ Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 28/ Liste over arter og plantegninger.

14 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 14 av 17 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Havforskningsinstituttet, Matre (avd. 110) for fire år, fram til 24/8-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.3 Akvamiljø AS (avd. 132) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra Akvamiljø AS (avd. 132). Inspisert av DK Midt Rogaland Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 11/ Plantegninger Tilsynsrapport fra DK, datert 16/6-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Akvamiljø AS (avd. 132) fram til 24/8-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det forutsettes at avdelingen innfører rutiner for merking av de enkelte kar innen 1/11-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 13, 4. ledd. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.4 EWOS Innovation (avd. 131) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra EWOS Innovation (avd. 131) inspisert av DK Midt Rogaland Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 11/ Kursbekreftelse fra ansvarshavende Tilsynsrapport fra DK, datert 16/6-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen EWOS Innovation (avd. 131) fram til 1/1-11, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Utvalget setter følgende forutsetninger for godkjenning etter 1/1-11: 1. Ewos Innovation må innen 1/10-10 sende søknad, med CV, om fornyet godkjennelse av ansvarshavende. 2. Det må innføres rutiner slik at hvert kar merkes ihht. forsøksdyrforskriftens Det må innføres rutiner på opplæringsprogram for ansatte ihht. forsøksdyrforskriftens Ansvarshavende må sette seg bedre inn i aktuelt regelverk, og delta på kommende kurs for ansvarshavende. 5. Avdelingen skal ha tilknyttet seg en navngitt veterinær med kurs i forsøksdyrlære innen 1/1-11. Det bes om at Ewos Innovation tar kontakt med lokalt Mattilsyn og Forsøksdyrutvalget når de nevnte forutsetninger anses som oppfylt slik at ny inspeksjon kan bli foretatt i god tid før midlertidig godkjenning utløper. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Midt-Rogaland 6.5 NINA Forskningsstasjon, Ims (avd. 051) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra NINA, Forskningsstasjon på Ims (avd. 051). Inspisert av DK Midt- Rogaland.

15 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 15 av Inspeksjonstrapport fra Mattilsynet til FDU, tilsynsdato 26/ Plantegninger Tilsynsrapport fra Mattilsynet til virksomheten, datert 28/5-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling ved NINA, Forskningsstasjonen på Ims (avd. 051) for fire år, fram til 24/8-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Angående henvendelse om sortering av forsøksfisk etter størrelse, er dette noe som bør avklares med ansvarshavende i førsteinstans. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Midt-Rogaland 6.6 NVH, Inst. for produksjonsdyrmedisin (avd. 127) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra NVH, Inst for produksjonsdyrmedisin (avd 127). Inspisert av DK Oslo Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 3/ Plantegninger. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NVH, Institutt for produksjonsdyrmedisin (avd. 127) for fire nye år, fram til 24/8-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Godkjente rom spesifiseres i godkjenningsdokument. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Oslo 6.7 NVH, Inst. for produksjonsdyrmedisin (avd. 127) S-2010/ Søknad om regodkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 127, NVH, Inst. for produksjonsdyrmedisin Søknad fra NVH, datert 5/7-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner Torleiv Løken som ansvarshavende ved NVH, Inst. for produksjonsdyrmedisin (forsøksdyravdeling 127) for nye fire år, fram til 24/8-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og VESO Vikan (avd. 111) S-2006/6735 Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 111, VESO Vikan Søknad fra VESO Vikan, datert 1/7-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner Lasse Tyldum som ansvarshavende ved VESO Vikan AkvaVet (avd. 111) for nye 4 år, fram til 24/8-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalget forutsetter at dette sammenfaller med institusjonens ønske.

16 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 16 av Statens legemiddelverk (avd. 078) S-2009/ Info om avtale med navngitt veterinær Brev, datert 5/7-10, med kopi av avtale med navngitt veterinær. T.o Eurofins, Norsk miljøanalyse (avd. 156) S-2010/ Søknad om Adis Duric som ny ansvarshavende E-post med søknad om Adis Duric som ansvarshavende, datert 1/7-10, og CV, datert 2/7-10. Forsøksdyrutvalget godkjenner ikke Adis Duric som ansvarshavende ved Eurofins, Norsk miljøanalyse (avd. 156) fram til 24/8-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalget finner at Adis Durics ikke synes å ha tilstrekkelig biologisk kompetanse Havbruksstasjonen i Tromsø, Landanlegget (avd. 124) S-2010/ Planer om utvidelse av avdelingen til å inneholde fasiliteter for forsøk med lakselus. Oppr. sendt DK Tromsø. Havbruksstasjonen stiller seg bak søknaden, jf. telefonsamtale med ansvarshavende 11/ Søknad fra Nofima Marin, datert 15/6-10 med vedlagt rapport/prosjektbeskrivelse. Forsøksdyrutvalget har ingen innsigelser mot planer for ombygging av Landanlegget ved Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 124) og godkjenner ombyggingen fram til inspeksjon og evt. ny godkjenning gjøres, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4. Utvalget forutsetter at system for vannbehandling godkjennes av Mattilsynet. Søknad om forsøk forventes innsendt på vanlig måte. Søknad er sendt FDU via DK Tromsø. Havbruksstasjonen stiller seg bak søknaden, jf. telefonsamtale med ansvarshavende 11/8-10. Kopi: Inspektør DK Tromsø Ansvarshavende ved avd. 124, Kjersti Fredheim 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for august 2010 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for august gjøres av Henrik Rasmussen 8. Diverse saker/orienteringer

17 Møtebok FDU-møte 24/8-10 Side 17 av Fortsatt protester mot Løken gård S-2006/40914 Det er stadig interesse for Løken gård. Det pågår også en facebook-aksjon. Leder av aksjonen har sendt brev til FDU som ble besvart av sekretariatet i juni. Sekretariatet foreslår å legge ut informasjon om Løken gård på web Brev fra Aina Solem, datert 22/ Utkast til informasjon på om hund og katt som forsøksdyr. Utkastet til informasjon bearbeides etter innspill fra FDUs medlemmer i etterkant av møtet og legges ut på nettsidene i løpet av september. 8.2 Forslag til plan fra FDUs arbeidsgruppe om tilsyn med feltforsøk Referat fra arbeidsgruppas møte 11/5-10. Internt arbeidsdokument for FDU-medlemmer Rapport fra Siri Knudsen, mottatt 9/6-10. T.o R-Info-Bulletin Artikkel om muligheten for reduksjon av antall fisk brukt i akutt toksisitetstesting Artikkel, datert juni 2010 T.o. 8.4 Info om forvaltningsmerking av ulv S-2009/ Brev fra DN Resultat av forvaltningsmerking av ulv i Hedmark 2009/2010, fra DN, datert 30/7-10. Brev med følgene tekst sendes DN. Vedrørende resultat av forvaltningsmerking av ulv i Hedmark 2009/2010. Viser til brev fra DN, datert 30/7-10. Forsøksdyrutvalget setter pris på slik oppfølgingsinformasjon. Det nevnes i brevet at en tispe i Osdalen ikke fikk påsatt ny sender etter veterinærmedisinsk vurdering. Forsøksdyrutvalget ønsker mer konkret informasjon omkring denne situasjonen og hva som lå til grunn for denne avgjørelsen. Dette kan gjerne sendes som e-post til 8.5 Info om endret utsetting av fjellrev Mail fra NINA om tilbakeføring av rever til avdelingen etter utsett E-post fra Finn Berntsen, datert 10/8-10. T. o.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Samarbeid mellom Mattilsynet og landbruksforvaltninga i dyrevelferdsaker

Samarbeid mellom Mattilsynet og landbruksforvaltninga i dyrevelferdsaker Samarbeid mellom Mattilsynet og landbruksforvaltninga i dyrevelferdsaker Kommunekonferanse Nordland 15. april 2016 Spesialinspektør/regional fagrådgiver Asle-Håvard Miklegard Mattilsynet region Nord Avdeling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Herredsrettsdommer Tore Hagen, Ski Professor dr juris Marit Halvorsen, Oslo

Herredsrettsdommer Tore Hagen, Ski Professor dr juris Marit Halvorsen, Oslo ÅRSRAPPORT 2000 1 FORSØKSDYRUTVALGET Årsrapport for 2000 Forsøksdyrutvalget har i 2000 hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Medlem: Varamedlem: Medlem: Varamedlem: Herredsrettsdommer Tore Hagen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DE 4 ROSER TROMSØ AS Grønnegata 38-46 9008 Tromsø v/ Grethe.K Byberg Deres ref: Vår ref: 2014/220489 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE INGEBORG REFSNES Refsnes 7110 FEVÅG Deres ref: Vår ref: 2016/256502 Dato: 20.12.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE Saken gjelder Sauehold, Produsentnummer 1624625339 Søknad

Detaljer

Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk

Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk Inger Hansen, Grete M. Jørgensen, Svein M. Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Oversikt GPS-sendere Telesporsenderen: funksjon og status Eksempler på bruk

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Dag Marcus Eide

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGER KING AVD 5027 HULDERV Huldervegen 6 9016 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223291 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 08.07.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Forum: DG Health and Consumer Protection/E2 Sted og tid: Brussel, Centre Borschette, Rue Froissart 36

Detaljer

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Utkast til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning den xx. yy 2013 i medhold av lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Dyrevelferden i Norge 2. tertial Mattilsynets funn på tilsyn

Dyrevelferden i Norge 2. tertial Mattilsynets funn på tilsyn Dyrevelferden i Norge 2. tertial 2016 Mattilsynets funn på tilsyn Dyr skal ha det godt Mattilsynet skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Det er dyreholderens ansvar at dyra har det bra. Mattilsynets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra 22.okt 2014 Trude Jansen Hagland seniorrådgiver seksjon

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 ÅRSRAPPORT 2007 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE DANSK VARMBLOD NORGE Tveterveien 37B 1344 HASLUM Deres ref: Vår ref: 2016/055586 Dato: 04.08.2016 Org.nr: 985399077 GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE Mattilsynet viser til søknad om godkjenning som offentlig

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking

Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking Svein M. Eilertsen Bioforsk Tjøtta Oversikt GPS-mottakere Ulike leverandører: funksjon og status Eksempler på bruk av GPS-sendere innen beitenæring

Detaljer

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat

Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat Veiledning og vilkår om melding til Etterretninger for sjøfarende (EFS) og krav til dokumentasjon av sluttresultat 1. Veiledning Rettelser og endringer i norske sjøkart skal meldes til Etterretninger for

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKARVEN VERTSHUSET AS Postboks 995 9260 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223940 Dato: 08.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 04.06.2014 Fra sak: Til sak: 10/2014 15/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 13.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.08.2017 2017/35800 DERES DATO 10.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WURTH NORGE AS Morteveien 12 1481 HAGAN Att. Martinsen, Tor Egil Tillatelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Tap av beitedyr. Mattilsynet sin rolle og ansvar

Tap av beitedyr. Mattilsynet sin rolle og ansvar Tap av beitedyr Mattilsynet sin rolle og ansvar Hovedmål og organisering av Mattilsynet Direktorat. Består av 3 nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt. Med få unntak foretas alt operativt tilsyn av lokalt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SOLSIDEN KAFFE OG TE Postboks 5160 Tromsdalen 9284 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223997 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer