FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar, Gunnar Nicolaysen, Lars Folkow, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen og Carsten Lund. Skriftlige innspill: Tom Hansen. Forfall: Grete Bæverfjord (og vara). Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 4.15 og Dokumenter: 4.7.2, , , , og Utvalgets leder orienterte om at hun fratrer som leder ved årsskiftet. Mange sider i innkalling og dokumenter manglet i utsendelsen til utvalgets medlemmer. Innkallingen (dagsorden med forslag til vedtak) sendes heretter også ut pr. e-post. Utsending pr. papir bør kvalitetssjekkes. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 21/6-11, ferdigstilt 28/6-11. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter pr. 17/8-11. Utarbeidelse av retningslinjer for virkemiddelbruk ved regelbrudd bør prioriteres. Sekretariatet lager forslag og sender ut til minst 2 medlemmer/medlemmer i arbeidsgruppe fra juni 2010 for innspill. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 2 av Viktige saker 3.1 Ny forsøksdyrforvaltning Orientering fra utvalgets representanter i arbeidsgruppen for utredning av organisering av forsøksdyrforvaltningen iht. nytt forsøksdyrdirektiv. Ny versjon av utkast til utredning ikke ferdig i tide for framlegg for utvalget. Utvalget ble muntlig orientert og ga innspill til representantene i arbeidsgruppen. Utvalgets medlemmer ble oppfordret til snarest å spille inn forslag til relevante aktører for innhenting av synspunkter på utredningen, iht. utredningens mandat. Utvalgets representanter ønsket forslag på 5 ansvarshavende, 5 forskere og evt. utdanningsinstitusjoner (hvis ikke ansvarshavende svarer på vegne av sin institusjon), industri og dyrevernorganisasjoner. Innspill til sekretariatet som videreformidler disse til region Rogaland og Agder. 3.2 Klage på revisjon S-2011/70135 Forsøksdyrutvalget (FDU) har mottatt klage fra Dyrevernalliansen på Forsøksdyrutvalgets behandling av lokalt godkjent søknad og på lovanvendelse og skjønnsutøvelse. Forsøksdyrutvalget ga konklusjon A (godkjenningen anses ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller forsøksdyrutvalgets praksis) etter revisjon av lokalt godkjent søknad. Se også sak 4.11 (denne innkallingen) Klage fra Dyrevernalliansen, datert 14/7-11, med 4 vedlegg Pdf av søknad id Brev med følgende tekst sendes til Dyrevernalliansen: Angående revisjon av lokalt vedtak Forsøksdyrutvalget (FDU) har mottatt klage fra Dyrevernalliansen på Forsøksdyrutvalgets revisjon av lokalt godkjent søknad og på lovanvendelse og skjønnsutøvelse. Utvalget oppfatter dette som todelt. 1. Klage på utvalgets revisjon av lokalt godkjent søknad. 2. Klage på ansvarshavendes skjønnsutøvelse mht. vitenskapelig og/eller samfunnsmessig verdi av forsøkene. Ad 1. Klage på utvalgets revisjon av lokalt godkjent søknad Utvalgets tilbakemeldinger til lokale ansvarshavende i forbindelse med revisjon av lokalt godkjente søknader er å regne som veiledning og ikke vedtak. Utvalgets behandling av revisjonssaker kan derfor ikke påklages. Informasjon om klageadgang, slik det fremgår av brevet til ansvarshavende vedrørende denne saken, er en inkurie som utvalget beklager. Utvalget forventer at lokale ansvarshavende tar revisjonsanmerkninger til etterretning, oppdaterer aktuelle brukere ved sin institusjon og ser til at endringer umiddelbart implementeres i pågående og fremtidige søknader. Ad 2. Klage på ansvarshavendes skjønnsutøvelse mht vitenskapelig og/eller samfunnsmessig verdi av forsøkene Klage på vedtak fattet av FDU eller lokale ansvarshavende skal fremsettes av klageberettigede innen 3 uker fra vedtak. I denne saken, hvor lokalt vedtak ble gjort i 29/3-2011, er klagefristen gått ut. 3.3 Krav for godkjenning som forsøksdyravdeling Innspill fra sekretariatet med sikte på prinsipputtalelse fra FDU eller info på fdu.no. Utsatt fra utvalgets møte 21/ Notat fra utvalgets sekretariat, datert august 2011.

3 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 3 av 20 Utkast til behandling: Utvalget fastsatte kriterier for godkjenning som forsøksdyravdeling. Sekretariatet utarbeider forslag til tekst som publiseres på fdu.no. 3.4 Norsk representant i ICLAS Bør Norge ha en nasjonal representant i ICLAS? Hvis ja, skal FDU utnevne denne representanten? Bakgrunn for saken iht. e-postutveksling mellom FHI og ICLAS Informasjon om ICLAS Saken sendes til Mattilsynet. FDU anser det ikke som del av sine oppgaver å utnevne en evt. nasjonal representant til ICLAS. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 NVH, Seksjon for småfeforskning (avd. 101) S-2011/ Søknad om bruk av 27 sauer (lam) i smitteforsøk for å undersøke om forskjellige isolater av Dichelobacter nodosus, isolert fra sau eller storfe, gir fotråte hos sau og evt. beskrive sykdomsforløpet. Ansvarshavende er søker Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3554) fra Martha J. Ulvund, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 16/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 2/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Det settes som vilkår for godkjenningen at dyr avlives ved første sykdomstegn. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om forskjellige isolater av Dichelobacter nodosus, isolert fra sau eller storfe, gir fotråte hos sau, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 27 lam til slike forsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår at dyr avlives ved første sykdomstegn, uten forutgående transport, da forsøkets hovedformål, å undersøke om stammer isolert fra storfe kan gi sykdom hos sau, vil være oppnådd ved dette tidspunktet. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/7-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Utredningen om alternative metoder er ikke god nok. Begrunnelse om at alternative metoder ikke kan "simulere alle variabler" for en mulig infeksjon gjelder også som innvending mot forsøket selv. Det finnes en rekke cellekulturer som simulerer hudreaksjoner,

4 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 4 av 20 og det burde vært redegjort for om disse er tatt i betraktning. Ut i fra søknaden fremgår det heller ikke at formålet ikke kan oppnås ved å studere kliniske utbrudd, det fremgår heller ikke hvorfor dyrene må leve lenge med ubehandlet sykdom. Lidelsene for dyrene ved dette forsøket bør veie tyngre enn den antatte verdien. 4.2 NVH, seksjon for småfeforskning (avd. 101) S-2011/ Søknad om bruk av 6 NRF-kyr i smitteforsøk for å undersøke om isolater av Dichelobacter nodosus fra sau kan gi klauvspaltedermatitt hos kyr og evt. beskrive sykdomsforløpet. Ansvarshavende er søker. Pilotforsøk Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3556) fra Martha J. Ulvund, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/8-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om isolater av Dichelobacter nodosus fra sau kan gi klauvspaltedermatitt hos kyr, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 6 kyr i smitteforsøk med Dichelobacter nodosus fra sau, ikke er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Utvalget finner at alternative metoder for å oppnå forsøkets formål ikke er tilstrekkelig utredet. 4.3 Havforskningsinstituttet i Bergen (avd. 010) S-2011/ Søknad om å benytte 1100 torsk i smitteforsøk for å undersøke mottakeligheten for VHSvirus, genotype 3, isolert fra syk oppdrettet regnbueørret i et kohabitant smitteforsøk. Persistens, bærertilstander, patogenese og organotrofi skal undersøkes. Tidligere forsøk med injeksjonssmitte har vist dødelighet hos torsk. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med to vedlegg (id 3613) fra Øyvind Bergh, datert 1/7-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke muligheten for at VHS kan smitte fra regnbueørret i oppdrett til vill torsk samt evt. persistens, bærertilstand, patogenese og organotrofi hos torsk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1100 torsk i kohabitant smitteforsøk med VHS-virus, genotype 3, isolert fra syk oppdrettet regnbueørret, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 15/8-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger.

5 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 5 av 20 Det fremgår ikke klart hvilke praktiske konsekvenser dette forsøket vil gi i forhold til de allerede utførte forsøk på problemstillingen, og hvorfor de anses nødvendige. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. I dette tilfellet har man allerede påvist en smittefare, men fokus på forebygging i forhold til allerede kjent kunnskap er fraværende. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det er ikke akseptabelt at smerte oppgis å være "ubetydelig" i søknad, da fisk er forventet å dø av utviklet sykdom. 4.4 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 2020 laks i forsøk for å undersøke effekten av genetisk motstandskraft og adaptiv immunitet (vaksine) mot IPN-virus samt genuttrykk på flere tidspunkter under IPNinfeksjonen og etter smitte med HSMB-materiale. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3625) fra Lill-Heidi Johansen, datert 27/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 31/8-11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om motstandsdyktighet mot IPN påvirker mottakelighet for HSMB, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2020 laks i forsøk for å undersøke effekten av genetisk motstandskraft og adaptiv immunitet (vaksine) mot IPN-virus samt genuttrykk på flere tidspunkter under IPN-infeksjonen og etter smitte med HSMB-materiale, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk.

6 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 6 av Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 90 laks i smitteforsøk med ILA-virus for å bekrefte at 2 virus-isolater er tilstrekkelig virulente for bruk i seinere smitteforsøk, hvor rollen til nye interferoner ifbm. immunitet og mekanismer for DNA-vaksiner skal undersøkes. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3633) fra Børre Robertsen, datert 1/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 1/9-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å få bekreftet at 2 virus-isolater er tilstrekkelig virulente for bruk i seinere smitteforsøk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 90 laks i smitteforsøk med ILA-virus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 26/8-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Søknaden er ikke utfyllende med hensyn til hva som skjer med dyrene. Det er beskrevet at dødeligheten skal "flate ut" og forventes være på minimum 70%, samtidig oppgis det at syk fisk avlives. Dette virker motstridende, og risikoen for betydelig smerte synes stor. 4.6 Clariant Oil Services (avd. 143) S-2011/ Søknad om å benytte 350 karper (Sheepshead minnow) i myndighetspålagte, standardiserte giftighetstester. Blokksøknad. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med 4 vedlegg (id 3643) fra Ingrid M. Johannessen, datert 5/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 15/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar

7 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 7 av 20 i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 350 Sheepshead minnow i standardiserte giftighetstester, og den planlagte gjennomføringen er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at testing er iht. krav fra KLIF. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. 4.7 NIVA, Solbergstrand (avd. 105) S-2011/ Søknad om å benytte 396 laks i smitteforsøk (badsmitte) for å utikle bedre vaksiner mot vintersår og å undersøke den beskyttende effekten av bakterier i vaksinen, dyrket under forskjellige miljøforhold. Smertevoldende. For å gi større statistisk styrke til tidligere resultater og inkorporere én ekstra forsøksvaksine. Vaksinering gjennomført ved Fellesakvariet NVH-VI (avd. ) som lokalt godkjent forsøk (id 3624) Pdf av søknad i FOTS (id 3652) fra Henning Sørum, datert 8/ Id 3624 (immunisering), godkjent av ansvarshavende ved forsøksdyravd. 021, 12/7-11. Lagt fram etter møtet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 23/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 396 laks i smitteforsøk (badsmitte) for å utikle bedre vaksiner mot vintersår og å undersøke den beskyttende effekten av bakterier i vaksinen, dyrket under forskjellige miljøforhold, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig

8 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 8 av 20 ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det er for øvrig problematisk at et forsøk er designet for å godkjennes stykkevis lokalt og sentralt slik tilfellet synes å være her. 4.8 NIVA, Solbergstrand (avd. 105) S-2011/ Søknad om å benytte 112 ørret i akutt toksisitetstesting av avløpsvann fra Borregaard. Utføres i henhold til OECD Guidelines. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3661) fra Sigurd Øxnevad, datert 11/8-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/10-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 112 ørret i akutt toksisitetstesting av avløpsvann fra Borregaard, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at testingen er iht. krav fra KLIF. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. Denne type forsøk er som ofte fremst begrunnet i regelverk, i dette tilfellet fremføres heller ikke en slik begrunnelse. 4.9 Rikshospitalet (avd. 027) S-2011/ Søknad om å benytte 96 mus for å raffinere en musemodell for å studere underliggende årsaker til utvikling av Parkinsons sykdom slik at muse-dødeligheten i modellen blir lavest mulig, men samtidig gir tilstrekkelig svinn av dopamin-holdige nerveceller slik som hos pasienter med Parkinsons. MPTP tilsettes over hhv. én dag, 5 dager eller 8 uker. Sendt FDU jf. forsøksdyrforskriften 11, 4. ledd Pdf av søknad i FOTS, med to vedlegg, (id 3653) fra Vidar Gundersen, datert 8/ Innhentet tilleggsinformasjon om dosering, datert 31/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

9 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 9 av 20 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å etablere og raffinere en hensiktsmessig musemodell for Parkinsons sykdom, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 96 mus for å tilsette MPTP over forskjellige tidsperioder, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Carsten Lund Modellens overføringsverdi synes usikker ut i fra beskrivelsen. Samtidig beskrives en modell som synes svært belastende for dyrene. Alternativer er ikke grundig adressert Rikshospitalet (avd. 027) S-2011/ Søknad om å benytte 494 mus for å teste ut forskjellige DNA-vaksiner mot influensavirus. Sendt FDU da alle søknader om forsøk der humant endepunkt er død eller vekttap på mer enn 15 % skal behandles sentralt av Forsøksdyrutvalget, jf. prinsipputtalelse publisert 23/2-11. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med tre vedlegg (id 3568) fra Gunnveig Grødeland, datert 8/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 494 mus for å teste ut forskjellige DNA-vaksiner mot influensavirus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/8-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Utvalget bemerker videre at styrke av smerte i søknaden er beskrevet som lite og av 2 dagers varighet. FDU anser forsøket til å forvolde sterkere smerte enn beskrevet og av lengre varighet. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Carsten Lund De 3 R-er er ikke redegjort for på en grundig måte. Musene utsettes for et meget stort vekttap, og dette synes å være en svært grov indikator for smitte som burde kunne raffineres UiO (avd. 155) S-2011/152390

10 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 10 av 20 Søknad om å benytte 50 mus for å studere anabole steroiders påvirkning på muskelvekst. Musene får operert inn testosteronpellets i nakken og en bestemt leggmuskulatur (EDL) overbelastes ved å fjerne deler av agonistisk leggmuskulatur. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3627) fra Einar Holm Hansen, datert 19/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 9/8-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11 og 14. Utvalget finner at hensikten med forsøket ikke veier opp for den belastningen dyrene skal utsettes for. Det er ikke tilstrekelig å henvise til upublisert materiale som bakgrunn for planlagt forsøk. Bruk av postoperativ analgesi skal være en fast rutine ved et såpass invasivt inngrep (ablatering av muskel) og den doseringsfrekvens, som angis is mail fra søker er feil og utilstrekkelig. Søknaden er utilstrekkelig mht. metodebeskrivelse, humane endepunkter og score sheet er ikke vedlagt. Utvalget merker seg også at avdelingen fortsatt ønsker å benytte Equithesin som anestesi, ved invasive og langvarige inngrep (inkludert terminale forsøk), selv om dette flere ganger tidligere er påpekt til ansvarshavende som utilstrekkelig og ikke ønsket praksis. Utvalget bemerker at planlagt start for forsøket er angitt å være 9/8-11 og forutsetter at forsøket ikke er oppstartet ILAB/ Pharmaq (avd. 119 c) S-2011/ Søknad om å benytte 4000 laks for optimalisering av smittemodell (2000 stk) og in vivo effekttesting (2000 stk) av vaksine mot agens A. Utvikling av nye vaksiner. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 3499) fra Kjetil Fyrand, datert 8/ Vedlegg der agens A beskrives. Unntatt fra offentlighet og lagt fram i møtet Etterspurt tilleggsinformasjon om beregning av forsøksgrupper, datert 1/9-11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4000 laks for optimalisering av smittemodell (2000 stk) og in vivo effekttesting (2000 stk) av vaksine mot agens A, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at maxilleklipping ikke benyttes som merkemetode.

11 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 11 av 20 Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk ILAB/ Pharmaq (avd. 119c) S-2011/ Søknad om å benytte 1000 laks i sikkerhetsstudie for substans EX som ønskes benyttet mot lakselus. Mulig smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3635) fra Kjetil Fyrand, datert 8/ Vedlegg der substans EX beskrives. Unntatt fra offentlighet og lagt fram i møtet Etterspurt tilleggsinformasjon om beregning av forsøksgrupper, datert 1/9-11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1000 laks i sikkerhetsstudie for substans EX som ønskes benyttet mot lakselus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at maxilleklipping ikke benyttes som merkemetode. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk ILAB/Pharmaq (avd. 119c) S-2011/ Søknad om å benytte laks i smitteforsøk med patogen Y. Smertevoldende. (Planlagt slutt skal være 1/9-13, som gitt i kommentarfelt i FOTS.) Pdf av søknad i FOTS (id 3640) fra Kjetil Fyrand, datert 8/ Vedlegg der agens beskrives. Unntatt offentlighet og lagt fram i møtet.

12 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 12 av 20 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å dokumentere at vaksine mot patogen Y er effektiv, og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at maxilleklipping ikke benyttes som merkemetode. Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk Legemiddelverket (avd. 078) S-2011/ Søknad om å benytte 159 marsvin i forsøk for å etablere styrkebestemmelse av vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3672) fra Torill Urdal, datert 25/8-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak, men er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen. Etter forespørsel fra søker velger utvalget likevel å behandle søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 159 marsvin i forsøk for å etablere styrkebestemmelse av vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøket er lovpålagt. Likevel burde de 3R-er redegjøres grundigere for, både med hensyn til replacement og reduction. Det er flere publikasjoner som omhandler dette, og som foreslår ytterligere reduksjon. Det kan virke ut i fra søknaden som om dyrene skal avlives

13 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 13 av 20 med injeksjon av mebumal i buken uten forutgående premedikering, og dette er omdiskutert (bl.a. "Report from the ad hoc group concerning stress and suffering in the killing of fur producing aimals", VKM, 2008). 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum S-2011/ Søknad om bruk av 500 laks (250 laks fra Alta og 250 laks fra Neva) 250 harr fra Rena, 250 regnbueørret fra Valdres og 250 røye fra Hammerfest eller Rena for å undersøke om én patogen og én ikke-patogen stamme av Gyrodactylus salaris har forskjellig fekunditet (fruktbarhetsrate) og mortalitet (dødelighetsrate) på forskjellige stammer og arter av laksefisk Pdf av søknad i FOTS (id 3522) fra Raul Ramirez, datert 9/6-11. Utvalget godkjenner ikke forsøket, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke fruktbarhet og dødelighet av Gyrodactylus salaris på forskjellige stammer og arter av laksefisk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning, men finner at forsøket bør gjennomføres ved en godkjent forsøksdyravdeling. Utvalget kan ikke se at det er spesielle forhold som gjør at forsøket må gjennomføres i lokaler som ikke er godkjent som forsøksdyravdeling, og viser til forsøksdyrforskriften 7, 3 ledd: Dyreforsøk med unntak av feltforsøk, skal bare foregå i lokaler godkjent av forsøksdyrutvalget. Dersom spesielle forhold ligger til grunn, kan forsøksdyrutvalget tillate gjennomføring av forsøk utenfor nevnte lokaler. Utvalget anser dessuten belastningen for den enkelte fisk å være uklart beskrevet. 5.2 Havforskningsinstituttet S-2011/ Søknad om å merke 1000 kveiter med ytre merke for å undersøke vandring og utbredelse på grunnlag av gjenfangstdata Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3593) fra Kathrine Michalsen, datert 23/6-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 1000 kveiter med ytre merker for å innhente data om vandring og utbredelse vha. gjenfangst, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd.

14 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 14 av 20 Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Forsøket bidrar ikke til at ekstra antall dyr blir påkjent, da det er allerede fiskede fisker som skal slippes ut igjen. Imidlertid er det betenkelig at det ikke er angitt kvalitetssikring på nivå med det man ellers krever i forhold til opplæring av de som skal håndtere fisken. 5.3 Nofima Marin S-2011/ Søknad om å benytte 150 laks for å undersøke fiskens reaksjoner på vakuumpumping vha. kamera Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3591) fra Åsa Maria Espmark, datert 24/6-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 15/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 150 laks for å undersøke fiskens reaksjoner når de utsettes for vacuumpumping vha. kamera, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det stilles spørsmål til nytteverdien og formålet med forsøket. Det beskrevne er et kjent problem i oppdrett, og det ville være mer hensiktsmessig å forebygge - dvs fjerne skarpe kanter etc - enn å utføre ytterligere forsøk for å fastslå om det er fiskens panikkadferd eller farten som utgjør størst fare for at fiskene skades på disse kantene. 5.4 NINA S-2011/ Søknad om fangst og GPS/VHF-merking av 10 oter for å undersøke habitatbruk ved kortvarige endringer i vannivå som følge av kraftverksdrift (hydropeaking). Oter fanges vha. snare med alarm og merker festes med ryggsekk som forventes å falle av etter 3-4 mnd Pdf av søknad i FOTS med 3 vedlegg (id 3616) fra Jiska van Dijk, datert 6/8-11. Utvalget godkjenner ikke forsøket, iht. søknaden, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om habitatbruk ved kortvarige endringer i vannivå som følge av kreftverksdrift (hydropeaking), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning, men finner ikke at den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 10 oter med GPS/VHF-merker, vil gi svar på de spørsmål som stilles. Utvalget anser ikke forsøksdyrforskriftens 8, første ledd som oppfylt.

15 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 15 av NINA S-2011/ Søknad om fangst og merking av inntil 25 bever med GPS-sender for å undersøke hydropeakings påvirkning på beverindivider og elvemiljøet i elver som reguleres grunnet vannverk. Bever fanges enten i felle, i snare eller ved håv. Påfesting av sender krever ikke anestesi Pdf av søknad i FOTS (id 3514) fra Duncan Halley, datert 20/ Utdrag av rapport der fangst med lys og felle beskrives Innhentet tilleggsinformasjon, datert 29/8-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner ikke forsøket, iht. søknaden, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om hydropeaking påvirker beverens atferd og påvirkning av elvemiljøet i regulerte elver i forhold til ikke-regulerte elver, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning, men finner ikke at forsøkets design vil gi svar på de spørsmål som stilles, slik at forsøksdyrforskriftens 8, første ledd ikke anses som oppfylt. 5.6 Novartis S-2011/ Søknad om bruk av laks og regnbueørret i post-marketing feltforsøk av vaksiner og andre medicinale produkter til salmonide fisk. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS (id 3634) fra Ragnar Thorarinson, datert 28/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 19/6-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner ikke forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, ikke tilstrekkelige opplysninger til at Metoder og prosedyrer er ikke beskrevet. Utvalget har, iht. gjeldende regelverk, ingen mulighet til å gi tillatelse til blokksøknad for feltforsøk, jf. forsøksdyrforskriften 11, 5. ledd. 5.7 Norges Fiskerihøgskole S-2011/ flyttes til 11/86314 Søknad om endring av prosedyre ved merking av kveite over 15 kg. Det er tidligere gitt tillatelse til slik merking med anestesi, men det søkes nå om å feste merkene uten bedøvelse da dette er angitt å fungere best på kveite over 15 kg Søknad om endring av forsøk fra Audun Rikardsen, datert 2/ Tidligere vedtak og søknad (id 3454), datert hhv. 18/5-11 og 18/4-11. Utvalget godkjenner endring av merkeprosedyre, iht. søknaden, fram til 15/9-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære

16 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 16 av 20 tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner den beskrevne endringen av merkeprosedyre på kveite over 15 kg som hensiktsmessig. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow. 5.8 NINA S-2011/ Søknad om fangst og radiomerking av 20 laks for å studere vandringsatferd, habitatbruk og effekt av vannkraftutbygging for å danne kunnskapsgrunnlag for reetablering av Vänerlaks i område i Norge hvor denne har vært utryddet. Merking med eksterne sendere Pdf av søknad i FOTS (id 3656) fra Jon Museth, datert 9/8-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 9/9-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å danne kunnskapsgrunnlag for reetablering av Vänerlaks i område i Norge hvor denne har vært utryddet, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og radiomerke 20 laks for å studere vandringsatferd, habitatbruk og effekt av vannkraftutbygging, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For gjennomføring av forsøket forutsetter utvalget godkjenning av utsett av fisk fra Direktoratet for naturforvaltning. 5.9 NVH S-2011/ Søknad om bruk av 21 hunder for å undersøke effekten av fotokjemisk internaliseringsterapi på kreftsvulster. Utvidelse i tid i forhold til tidligere tillatelse for å kunne følge med om tumor som blir borte/redusert begynner å vokse igjen Pdf av søknad i FOTS med to vedlegg (id 3658) fra Thora J. Jonasdottir, datert 9/8-11. Vedlegg fås ved henv. til sekretariatet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

17 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 17 av 20 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med utvidelsen av forsøket fra 31/12-11 til 31/12-12, for å kunne følge med om tumor som blir borte/redusert begynner å vokse igjen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For å unngå dobbel rapportering av antall benyttede forsøksdyr gjøres det oppmerksom på at utvidelsen av forsøket anses som gjenbruk av dyr Universitetet i Tromsø S-2011/47754 Søknad om endring av forsøk. Gjennomføring av deler av forsøk ved annen lokalitet E-post fra søker, datert 24/8-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner endring av forsøket, iht. søknad pr. e-post, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men pga. lite omfang på endring anser utvalget det forsvarlig å hastebehandle søknaden. Utvalget godkjenner at sel fra forsøksdyravdelingen ved forsøksdyravdelingen ved arktisk biologi i kortere perioder, ifbm. forøk id 3181, kan oppholde seg i de omsøkte sjøvannskar ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Tillatelsen gjelder fram til sjøvannstilførselen ved arktisk biologi er gjenopprettet. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 Nofima Marin, Sunndalsøra (avd. 060) S-2010/61433 Søknad om utvidelse av godkjente arter i forsøksdyravdelingen. Søker om godkjenning av følgende fisk: berggylt, bergnebb, grønngylt, grasgylt og rognkjeks. Avdelingen har tidligere godkjenning for hold av laks, regnbueørret, kveite og torsk Søknad fra stasjonsstyrer, Per S. Brunsvik, datert 27/6-11. Forsøksdyrutvalget godkjenner hold av berggylt, bergnebb, grønngylt, grasgylt og rognkjeks til forsøksformål ved Nofima marin, forsøksdyravdeling 60, fram til 24/8-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 12 og 13. Kopi: Inspektør fra DK.

18 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 18 av Ny forsøksdyravdeling, Nofima Marin, Averøy (avd. 15X) S- 2011/ Søknad om godkjenning av stasjon på Averøy som forsøksdyravdeling og godkjenning av Michel Guarjardo Sarmiento som ansvarshavende Søknad om godkjenning som forsøksdyravdeling fra stasjonsbestyrer, Per S. Brunsvik, datert 23/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende fra Per S. Brunsvik, datert 27/6-11, inkludert CV for Michel Guarjardo Sarmiento. Brev med følgende tekst sendes virksomheten: Ang. godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget vil behandle søknad om godkjenning som forsøksdyravdeling på grunnlag av kommende inspeksjon og inspeksjonsrapport fra stasjonen. Inspeksjon vil bli gjort så snart det lar seg gjøre for utvalgets sekretariat. Forsøksdyrutvalget godkjenner Michel Guarjardo Sarmiento som ansvarshavende ved kommende forsøksdyravdeling ved Nofimas stasjon på Averøy, forsøksdyravdeling 15x, iht. opplysninger i søknad fram til 30/8-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det settes som forutsetning at funksjon som ansvarshavende ikke trer i kraft før avdelingen er godkjent som forsøksdyravdeling. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at Sarmiento deltar på førstkommende kurs for ansvarshavende. 6.3 NTNU, St Olavs hospital (avd. 102) og Senter for hukommelsesbiologi (avd. 136) S-2011/ Søknad om godkjenning av Anne Åm som ansvarshavende fom. 1/ Søknad fra NTNU, datert 15/6-11, inkl. CV og vitnemål for Anne Åm. Forsøksdyrutvalget godkjenner Anne Åm som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingene ved NTNU (forsøksdyravdelingen ved St. Olavs hospital, avd. 102, og ved Senter for hukommelsesbiologi, avd. 136) fom. 1/9-11 fram til 1/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det settes som vilkår for godkjenningen at Åm består kurs i forsøksdyrlære, som skal gjennomføres i uke , og deltar på førstkommende kurs for ansvarshavende. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Utvalgsmedlemmer som stemte mot godkjenning: Carsten Lund og Lars Folkow Anne Åm kan ikke godkjennes som ansvarshavende før kurs i forsøksdyrlære er gjennomført og godkjent. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Kopi: Inspektør fra DK. 6.4 Ny forsøksdyravdeling, Møreforsk (avd. 15X) S-2011/ Melding om etablering av ny forsøksdyravdeling og søknad om godkjenning av Snorre Bakken som ansvarshavende Melding om etablering av landbasert forsøkslokalitet, datert 17/8-11, fra Møreforskning v/snorre Bakke, inkl. CV og vitnemål for Snorre Bakke.

19 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 19 av 20 Brev med følgende tekst sendes Møreforskning: Ang. tilsendte planer for etablering av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget tar tilsendte planer for etablering av forsøksdyravdeling, datert 17/8-11, til orientering. Inspeksjon vil bli gjort etter avtale med virksomheten i oktober/november Forsøksdyrutvalget godkjenner Snorre Bakke som ansvarshavende ved kommende forsøksdyravdeling ved Møreforskning, iht. opplysninger gitt i søknad, fram til 30/8-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det settes som forutsetning at funksjon som ansvarshavende ikke trer i kraft før avdelingen er godkjent som forsøksdyravdeling. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av godkjenningsperioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at Bakke deltar på førstkommende kurs for ansvarshavende. 6.5 Fjord Forsk Sogn S-2011/ Inspeksjonsrapport fra sekretariatet. Vurdering for godkjenning som forsøksdyravdeling. Ses i sammenheng med sak Utkast til inspeksjonsrapport, datert 18/ Endelig inspeksjonsrapport, datert 30/8-11. Forsøksdyrutvalget godkjenner ikke Fjord Forsk Sogn som forsøksdyravdelingen iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Avdelingen framstår som for lite kvalitetssikret mht. prosedyrer og rutiner og anses ikke å tilfredsstille de krav som settes til en forsøksdyravdeling. Utvalget anser virksomheten til å være for liten og med for få ansatte, til å kunne godkjennes som forsøksdyravdeling. Vedlegg: Inspeksjonsrapport 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for august 2011 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for juli og august gjøres av Gunnar Nicolaysen og Henrik Rasmussen. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Obduksjonsrapport S-2010/ Obduksjonsrapport. Gaupe merket 29. mars og funnet død 1. april. Sannsynligvis død 29. mars Obduksjonsrapport og 4 vedlagte bilder fra Veterinærinstituttet, datert 22/6-11.

20 Møtebok FDU-møte 30/8-11 Side 20 av 20 Brev med følgende tekst sendes NINA v/john Odden. Ang. merking av gaupe og obduksjon Viser til obduksjonsrapport fra Veterinærinstituttet, datert 22/6-11, og godkjenning av søknad id 2826 om forsøk med dyr, datert 25/ Utvalget takker for obduksjonsrapporten og ber om tilbakemelding på følgende spørsmål. 1. Som følge av skade i hoften er det rimelig å anta at gaupen haltet. Hvordan ble gaupens tilstand vurdert før innfanging/immobilisering? Ble det observert halthet? Under hvilke lysforhold ble gaupen immobilisert? 2. Hvorfor ble gaupen fanget inn for ny GPS-merking etter 2 år? I søknaden vises til at bruk av VHF-implantat, i tillegg til GPS-merking (halsband), reduserer behovet for gjenfangst. 3. Vha. peiling ble det funnet at gaupen ble værende ca. 300 m fra oppvåkningsstedet i 2,5 døgn før den ble funnet død. Hvorfor ble ikke gaupen sett til før etter 2,5 døgn, når man allerede første døgn visste at gaupen oppholdt seg nærme oppvåkningsstedet? 8.2 Forsøk med elektronisk gjerde Artikkel fra forskning.no om NoFence-prosjektet Artikkel fra datert 1/8-11. T.o.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme?

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? Nina Santi Aqua Gen AS Disposisjon Viktig å vite om IPN viruset Ulike stammer av IPN viruset IPN forebygging i settefiskanlegget 1 Virus Arvemateriale: DNA eller

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Ragnar Thorarinsson, Seniorrådgiver fiskehelse Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Program Nettverksmøte Sats på torsk. Tromsø 13.02.2008

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2015 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Christian Wallace,

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen:

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen: side 1 Forsøksdyrutvalget, P.b. 8156 Dep, 0033 Oslo Telefon/Telefax: 22964639/22460034 e-post: tore.wie@vetinst.no SKJEMA TIL BRUK VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTFØREFORSØK MED DYR Fullstendig forsøksplan

Detaljer

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Yersiniose hos laksefisk Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Disposisjon Årsak Historikk og utbredelse Sykdomsbeskrivelse Diagnostikk Epidemiologi Forebygging og behandling Bakteriofagterapi

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

SEAFOOD SECURITY AS KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORSKNINGSTILLATELSE - OMGJØRING AV VEDTAK

SEAFOOD SECURITY AS KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORSKNINGSTILLATELSE - OMGJØRING AV VEDTAK Seafood Security AS Att: Carl Ivar Holmen cih@seafoodsecurity.com Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 14/5383 Deres referanse: Vår dato: 05.05.2015

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller FHF prosjekt nr: 900818 Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk Universitetet

Detaljer

Beste praksis for medikamentfri lusekontroll MEDFRI

Beste praksis for medikamentfri lusekontroll MEDFRI Beste praksis for medikamentfri lusekontroll MEDFRI Nofima: Astrid Buran Holan, Bjarne Gjerde, Atle Mortensen, Mette W. Breiland, Bjørn Roth, Åsa Espmark, Jelena Kolarevic, Audun Iversen, Øyvind Hansen,

Detaljer

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Lill-Heidi Johansen Prosjektdeltagere: Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen, Gerrit Timmerhaus, Lill-Heidi Johansen (prosjektleder)

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning

Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning Innledning Om retningslinjene Disse retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) for å

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute

Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute Øivind Bergh Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen Stikkord: Oppfatninger hos folk flest Sykdom som problem Hos oppdrettsfisk

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

Innspill fra Norecopa

Innspill fra Norecopa Ot.prp. nr. 15 (2008 2009) Om lov om dyrevelferd Høring i Stortingets næringskomité 22. januar 2009 Innspill fra Norecopa Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

Dyrevelferden i Norge 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn

Dyrevelferden i Norge 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn Dyrevelferden i Norge 3. tertial 2016 Mattilsynets funn på tilsyn Dyr skal ha det godt Mattilsynet skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyreholderen har ansvaret for at dyra har det bra. Mattilsynets

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015 Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks Abdullah Madhun 05. mai 2015 Risikovurdering-miljøvirkning av norsk fiskeoppdrett Smitteoverføring mellom Oppdrettslaks og Villaks Smitteoverføring

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode):

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode): Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Dyrevelferden i Norge 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn

Dyrevelferden i Norge 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn Dyrevelferden i Norge 3. tertial 2015 Mattilsynets funn på tilsyn I perioden september-desember 2015 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3478 dyrehold. På 92 % av disse tilsynene var dyrevelferd tema. Mattilsynet

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Regelverk om medikamentell

Regelverk om medikamentell Regelverk om medikamentell immobilisering av dyr Solfrid Åmdal Mattilsynet Seksjon dyrehelse Hva er Mattilsynet Mattilsynet er Statens tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Hovedoppgaven

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk, Stein Mortensen Universitetet i

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen? Tor Atle Mo Seniorforsker

Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen? Tor Atle Mo Seniorforsker Hvor står kampen mot Gyrodactylus salaris og hva skjer i Drammensregionen? Tor Atle Mo Seniorforsker Hvem er jeg? Utdannelse Zoolog (parasittolog), Universitetet i Oslo Hovedfag og dr. grad på Gyrodactylus-arter

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN Mattilsynet har mottatt 4 høringsuttalelser. En sammenstilling av kommentarene blir

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Kravstandard for pelsdyroppdrett

Kravstandard for pelsdyroppdrett standard for pelsdyroppdrett Sjekkliste med kravelementer Versjon IV 1. april 2013 Oppdretter : Adresse: Egenrevisjon gjennomført (dato): Underskrift: Knut Berg administrerende direktør Godkjent 12.02.13

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS Nordnorsk Fiskehelsesamling 24.08.16 Borghild Hillestad INNHOLD Bakgrunnen for at vi avler for økt ILA-resistens Effekten av familiebasert avl

Detaljer

Dyrevelferden i Norge 2. tertial Mattilsynets funn på tilsyn

Dyrevelferden i Norge 2. tertial Mattilsynets funn på tilsyn Dyrevelferden i Norge 2. tertial 2016 Mattilsynets funn på tilsyn Dyr skal ha det godt Mattilsynet skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Det er dyreholderens ansvar at dyra har det bra. Mattilsynets

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 19.12.2013 2012/01029-008 HVAIggr 2014/158 05.03.2014 Høringssvar fra toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 -^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OTTATT Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 - J JAN 6151,.? ify Saksbehandler Kjell Vidar

Detaljer