FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord (til kl 17:30, tom. sak 8.2), Ingvill Løken og Siri Martinsen (fra kl. 12:45 og fom. sak 4.16). Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft (til kl 16), Vera Rodas og Marianne Furnes. Andre: Gunnar Már Gunnarson (til kl 16) MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 25/3-14, ferdigstilt 1/4-14. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 11/ Tilsyn med avdelinger og forsøk 2014 pr. 11/2-14 Sekretariatet følger opp oppfølgingssakene. Sekretariatet og utvalgsmedlemmer jobber videre med gjennomføring av inspeksjoner Utvalgets sekretariat jobber videre med FDUs årsrapport for Innrapporterte tall for 2012 legges ut på FDUs hjemmeside. Møtedatoer i FDU høsten 2014: 19. august 16. september 14. oktober 11. november 9. desember Innsendingsfrist settes til 4 uker før møte. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Marianne Furnes Vera Rodas Dag Atle Tuft :

2 FDU-møte 23/4-14 Side 2 av Viktige saker 3.1 Spørsmål om opplysninger som framkommer i FOTS S-2014/ Henvendelse fra Forsvaret, datert 18/3-14. Brev med følgende tekst sendes til Forsvaret: Angående spørsmål til FDU om opplysninger som framkommer i FOTS Forsøksdyrutvalget viser til henvendelse fra Forsvaret v/fung. vetinsp. Torgrim Aune,datert 18/3-14, vedr. spørsmål om opplysninger som framkommer i FOTS. Forvaret viser til at NOAH, i en henvendelse til Forvaret har angitt at «Bakgrunnen for henvendelsen er at NOAHs representantskap i Forsøksdyrutvalget (FDU) og spørsmålene som kom opp i forrige FDU møte, den 25/02-14». Forsvaret kan ikke se at det er gjort noe vedtak i FDU som tilsier at det har fremkommet ønske om slike opplysninger fra FDU. Forsvaret viser ikke til hvilke opplysninger i FOTS dette gjelder. FDU antar at Forvarets henvendelse er relatert til søknadene FOTS id 6145, 5997 og 6219, som ble behandlet i FDUs møte 25/2-14. Vedtak i disse sakene, er sendt Forsvaret og framkommer i utvalgets møtebok fra dette møtet. Da disse sakene ble behandlet la NOAHs representant i utvalget frem en artikkel og anførte argumenter for bruk av dyrefrie metoder med bl.a. henvisning til praksis i andre land. Artikkelen fikk ikke betydning for utfallet av de konkrete sakene, blant annet savnet medlemmer av utvalget informasjon om de sammenhenger de aktuelle alternative metode brukes i. Representanten fra NOAH ble oppfordret til å legge frem eventuell relevant dokumentasjon og informasjon i et senere møte. Etter det vi forstår er dette bakgrunnen for henvendelsen fra NOAH til Forsvaret. 3.2 Obduksjonsrapport fra merking av isbjørn S-2014/57695 Oppfølging av sak fra FDUs møte 15/ Utvalget ble, av Dyrevernalliansen, gjort oppmerksom på en artikkel i Svalbardposten, 12/9-13, at en isbjørn ble funnet død, 6/9-13, 2 dager etter anestesi og merking. Opplysningene og en redegjørelse, datert 9/9-14, ble tatt t.o og utvalget har siden ventet på obduksjonsrapport og Sysselmannens etterforskning. Har nå mottatt obduksjonsrapport, bilder og vedtak fra Sysselmannen om årets merking. Sysselmannen har, pr. telefon, opplyst om at etterforskning av hendelsen medførte henleggelse av saken. Sysselmannen har spurt og fått tilbakemelding fra Veterinærinstituttet «om det er behov for å overvåke dyrets restitusjon og oppvåkning» Obduksjonsrapport (veterinærrapport), datert 3/10-13, mottatt 20/3-14 (14/ ) Bildedokumentasjon fra obduksjonen, mottatt 21/3-14 (14/ ) Redegjørelse fra søker/rapport til sysselmannen, datert 9/9-13, mottatt 17/9-13 (13/ ) Artikkel om «Uventet bjørnedød på Edgeøya» i Svalbardposten, 12/ Vedtak FOTS id 5080, gjort i FDU 12/3-13 (13/ ) Vedtak fra Sysselmannen om merking av isbjørn 2014, datert 10/3-14 (14/ ) Tilbakemelding fra VI til Sysselmannen, 10/3-14 (14/ ) Brev med følgende tekst sendes søker: Angående isbjørn som døde ifm anestesi 6/9-13. Viser til hendelse der en isbjørn, 6/9-13, ble funnet død to dager etter anestesi og merking. Relevante dokumenter i denne saken er obduksjonsrapport (veterinærrapport), datert 3/10-13, mottatt 20/3-14 og bildedokumentasjon fra obduksjonen, mottatt 21/3-14. Dessuten en redegjørelse fra søker/rapport til sysselmannen, datert 9/9-13, mottatt 17/9-13, vedtak FOTS id 5080, gjort i FDU 12/3-13 og etterspurt vedtak fra Sysselmannen om merking av isbjørn 2014, datert 10/3-14. Ut fra de foreliggende opplysninger anser utvalget hendelsen som uheldig, men merking av isbjørn er beheftet med risiko. For framtidige forsøk forventer utvalget at Veterinærinstitutets

3 FDU-møte 23/4-14 Side 3 av 32 anbefaling praktiseres ved at sederte og anesteserte bjørner legges foroverlent i nedoverbakke, slik at sjansen for aspirasjon minimaliseres reduseres. Utvalget finner at varslingen til utvalget etter denne hendelsen ikke var har vært tilstrekkelig (iht regelverket). Iht. FDUs godkjenning av forsøket er det en forutsetning «å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking». Søker er også gjort oppmerksom på dette i mail 16/9-13. Utvalget finner det beklagelig at søker ikke uoppfordret sendte melding til FDU om denne hendelsen. Utvalget ble gjort oppmerksom på denne hendelsen via tips om en artikkel i Svalbardposten 12/9-13. Utvalget finner det dessuten uakseptabelt at etterspurt obduksjonsrapport ikke er sendt FDU før etter ytterligere purring. For seinere eventuelle hendelser forventer utvalget å bli varslet på en tilstrekkelig måte. Iht. sysselmannens godkjenning for 2014, vises det til at Rupert Krapp skal gjennomføre feltarbeidet sammen med Jon Aars og Magnus Andersen. I søknaden til FDU står kun Aars og Andersen som deltakere i forsøket. Utvalget minner om at vedtak om godkjenning «.. forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd». Kopi: Sysselmannen på Svalbard Polarinstituttet v/koordinator for feltforsøk (Geir Wing Gabrielsen). Veterinærinstituttet 3.3 Klage fra NOAH S-2014/32641 Klage på vedtak om godkjenning av søknad fattet av FDU 25/ Klage på FDUs vedtak FOTS id 6219, fra NOAH ved Siri Martinsen, datert Tre vedlegg til klage på FDUs vedtak FOTS id 6219, fra NOAH ved Siri Martinsen, datert FDU vedtak FOTS id Pdf av søknad FOTS id 6219, fra Pål Aksel Næss, datert FDU omgjør ikke sitt opprinnelige vedtak og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Klagen har brakt frem ny informasjon om alternativer til bruk av dyr i sanitetsopplæring, men informasjonen er ikke avgjørende for behandlingen av denne saken. Det påklagede forsøk er gjennomført. FDU har lagt til grunn at NOAH har rettslige klageinteresse jf forvaltningsloven 28 sml. tvisteloven Naturhistorisk museum S-2014/ E-post datert 19/3-14, med 1 vedlegg, fra Jan Lifjeld. Brev med følgende tekst sendes Jan Lifjeld, Naturhistorisk museum: Svar på henvendelse om uttak av sædprøver fra og rutinemessig blodprøvetaking av fugl. Det vises til henvendelse av 19/3-14. Til spørsmålet om evt. søknadsplikt for innsamling av sædprøver fra spurvefugl: prosedyren anses ikke som søknadspliktig. Spørsmålet som gjelder rutinemessig innsamling av blodprøver fra ville fugler: Forsøksdyrutvalget er klar over problemstillingen som beskrives i henvendelsen fra Naturhistorisk museum, og ønsker å bidra til en tilfredsstillende løsning.

4 FDU-møte 23/4-14 Side 4 av 32 Det understrekes at FDUs praksis, å vurdere blodprøvetaking av ville fugler som søknadspliktig, kan sees som en forberedelse til den nær forestående tilpasning av norsk lovverk til EUs direktiv 2010/63 om bruk av forsøksdyr. Det foreligger imidlertid fremdeles usikkerhet omkring den endelige utformingen av aktuelle forskrifter, og Forsøksdyrutvalget planlegger derfor å behandle problemstillingen inngående i sitt møte i juni. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 92) S-2014/80218 Søknad om å benytte 970 laks i forsøk med DNA-vaksiner (im., forskjellige hemagglutininesterasesekvenser og IFN-sekvens som adjuvans,) mot ILA-virus for å undersøke om antiserum har nøytraliserende effekt in vivo. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6184, fra Børre Robertsen, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/4-13. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 4/8-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 970 laks i forsøk med DNA-vaksiner (im., forskjellige hemagglutininesterase-sekvenser og IFN-sekvens som adjuvans,) mot ILA-virus for å undersøke om antiserum har nøytraliserende effekt in vivo, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 1/4-14. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden Havbruksstasjonen i Tromsø AS, S- 2014/81726 Søknad om å bruke 640 torskelarver for å undersøke effektene av 1,3-1,6 β-glukan, gitt til torskelarver på ulike måter, mhp sjukdomsresistens mot Vibrio anguillarum. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6457, fra Atle Mortensen, datert 31/3-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 25/4-14 til 30/5-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

5 FDU-møte 23/4-14 Side 5 av 32 Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange bruke 640 torskelarver for å undersøke effektene av 1,3-1,6 β-glukan, gitt til torskelarver på ulike måter, mhp sjukdomsresistens mot Vibrio anguillarum, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger VESO, Vikan S-2014/77554 Søknad om å fóre120 laks for å undersøke betydning av omega-6/omega-3 balanse og mettet fett i fór til laks mhp fiskenes motstandsdyktighet mot virussmitte ( PD/SAV 3 ). Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6357, med 1 vedlegg, fra Audur Thorisdottir, datert 26/ stk. etterspurt tilleggsinformasjon datert 4/4-14, 7/4-14 og 7/4-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8,9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fóre 120 laks for å undersøke betydningen av omega-6/omega-3 balanse og mettet fett i fór til laks mhp fiskenes motstandsdyktighet mot virussmitte, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at humane endepunkter er aktuelt i alle forsøk med dyr. Ønsket om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.4 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/80858 Søknad om å smitte 8950 laks med SAV 3-virus for å undersøke genetisk motstandsdyktighet mot PD. Smertevoldende. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Pdf av søknad, FOTS id 6453, med ett vedlegg, Christian Wallace, datert 30/3-14. Opplysninger i vedlegget ønskes unntatt fra offentlighet.. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 1/8-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket

6 FDU-møte 23/4-14 Side 6 av 32 er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å smitte 8950 laks med SAV 3-virus for å undersøke genetisk motstandsdyktighet mot PD, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.5 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/80861 Søknad om å benytte inntil 8800 laks i smitteforsøk med to forskjellige isolater av IPN virus for å teste genetisk resistens mot IPN for inntil 328 familiegrupper av laks for avlsarbeid. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6452, med ett vedlegg fra Christian Wallace, datert 30/3-14. Opplysninger i vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 1/8-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte inntil 8800 laks i smitteforsøk med to forskjellige isolater av IPN virus for å teste genetisk resistens mot IPN for inntil 328 familiegrupper av laks for avlsarbeid, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.6 VESO, Vikan S-2014/77076 Søknad om å benytte 35 laks i smitteforsøk for å undersøke om avlivet Paramoeba peruranssmittet villfanget berggylt kan overføre smitte til laks. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6412, fra Vibeke Emilsen, datert 25/3-14.

7 FDU-møte 23/4-14 Side 7 av 32 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 30/4-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 35 laks i smitteforsøk for å undersøke om avlivet Paramoeba perurans-smittet berggylt kan overføre smitte til laks, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.7 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/75302 Søknad om å gjøre forsøk med 400 laks for å teste prototypevaksiner mot HSMB. Ansvarshavende er søker og anser forsøket som smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6397, med ett vedlegg, fra Anne Ramstad, datert 24/3-14. Opplysninger i vedlegget ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 15/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å gjøre forsøk med 400 laks for å teste prototypevaksiner mot HSMB, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.8 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/75295 Søknad om å gjøre vaksine-smitteforsøk (ip. og kohabitant-smitte) med 650 PIT-merket laks for å teste effekt av ulike vaksinekomponenter ved utvikling av vaksine mot piscirickettsiose (SRS). Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6410, fra Vibeke Emilsen, datert 24/3-14. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 30/4-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket

8 FDU-møte 23/4-14 Side 8 av 32 er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å gjøre vaksine-smitteforsøk (ip. og kohabitantsmitte) med 650 PIT-merket laks for å teste effekt av ulike vaksinekomponenter ved utvikling av vaksine mot piscirickettsiose (SRS), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO, Vikan S-2014/77107 Søknad om å benytte 784 laksesmolt i forsøk som innebærer smitte med piskint reovirus og salmonid alphavirus type 3. Fisken skal etter smitte behandles med to ulike test-dietter. Hensikten med forsøket er å undersøke en evt. sammenheng mellom sykdomsmotstand og fiskefôrets innhold og sammensetning av fettsyrer. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6422, fra Audur Thorisdottir, datert 25/3-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/7-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å smitte 784 laksesmolt med enten piskint reovirus eller salmonid reovirus type 3 og fôre fisken med to ulike dietter for å undersøke en evt. sammenheng mellom sykdomsmotstand og fiskefôrets innhold og sammensetning av fettsyrer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad b ILAB MSD Animal Health Innovation AS S-2014/82726 Søknad om å bruke 60 laks i en smittemodell for å teste nye stammer av et sjukdomsfremkallende agens. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS id 6443, med ett vedlegg, fra Glenn Arve Sundnes, datert 1/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 24/4-14.

9 FDU-møte 23/4-14 Side 9 av 32 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 28/4-14 til 16/6-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 60 laks i en smittemodell for å teste nye stammer av et sjukdomsfremkallende agens, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønsket om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd. 119, Pharmaq) S-2014/83973 Søknad om å gjøre sikkerhetstester av injeksjonsformuleringer til Atlantisk Laks hvor 915 laks brukes i stress-tester. Smertevoldende. Søknaden er en re-innsendelse av søknad Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6479, fra Kjetil Fyrand, datert Opplysninger i vedlegg A ønskes unntatt fra offentlighet E-post fra ansvarshavende Anne Sverdrup angående dato for innsendelse, datert Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner av søknaden mangler informasjon om hensikt og bakgrunn for forsøket. Søknad 6479 skal kunne leses som en selvstendig søknad med informasjon om bakgrunn og hensikt uavhengig av tidligere søknader. Søknaden mangler også en tilstrekkelig konkret beskrivelse av hva som skal skje med dyrene i dette konkrete forsøket. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd. 119, Pharmaq) S-2014/70524 Søknad om å benytte 7870 rognkjeks i smitte- og vaksineforsøk med patogen X, Y og Z for å etablere smittemodeller og utvikle vaksiner. Smertevoldende. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6394, fra Espen Brudal, datert 18/3-14. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14.

10 FDU-møte 23/4-14 Side 10 av 32 Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget anser søknaden som for omfattende og for lite spesifisert. Søknaden må inneholde en mer presis og konkret beskrivelse av hva som skal skje med dyrene i løpet av forsøket. Det er ikke tilstrekkelig å beskrive hva som kan komme til å skje og hvilke metoder som kan være aktuelle. Utvalget savner en beskrivelse av de enkelte ledd i utviklingen av de aktuelle vaksinene. Selv om vedlegget er mer konkret enn søknaden og gir en begrensning av de ulike alternativene, gir det ikke en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke dyr og grupper som skal inngå på det enkelte trinn. Det utviklingsarbeidet som skal gjøres bør sannsynligvis deles opp i flere søknader, slik at senere søknader vil kunne bygge på erfaringer fra tidligere forsøk og antallet aktuelle prosedyrer vil derved kan begrenses. Søknader bør dessuten deles opp i søknader om smertevoldende og ikke smertevoldende forsøk. Utvalget viser for øvrig til møte med og tidligere tilbakemeldinger til Pharmaq om søknader som har vært for omfattende og for lite spesifikke. F. eks. søknad id 5811 og 5809 som ikke ble godkjent før etter at de ble reviderte (id 5983 og revidert 5987). Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd. 119, Pharmaq) S-2014/69494 Søknad om å gjøre vaksine- og smitteforsøk med 1500 laks og 500 regnbueørret for å teste effekt av vaksiner møt patogen A. Smertevoldende. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet. Er en endring av søknad id 5722 (eller 4890), som er godkjent for bruk av 2000 regnbueørret og som ikke er påbegynt Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6393, fra Kjetil Fyrand, datert 17/3-14. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Godkjenningsvedtak, id 5722, datert 25/9-13 (13/ ) Godkjenningsvedtak, id 4890, datert 20/12-12 og endringsvedtak id 4890, datert 25/9-13 (12/ og -3) Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 20/9-13 og 4/4-14 (14/ og -3) Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner av søknaden mangler informasjon om hensikt med forsøket i forhold til tidligere forsøk og gruppeoppsett og finner ikke at etterspurt informasjon, datert 4/4-14, er tilstrekkelig klargjørende. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker Nasjonal avlsstasjon for torsk S-2014/81658 Søknad om å benytte torskelarver for å evaluere effekten av 1,3-1,6 β-glukan berikning av levende fôr og overlevelse under oppdrett og sub-optimale miljøforhold. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6454, fra Atle Mortensen, datert 31/ E -post med tilleggsinformasjon, fra Atle Mortensen datert 3/ E-post med revidering av prosjektet, sendt av Atle Mortensen, datert 16/4-14 Utkast til behandling:

11 FDU-møte 23/4-14 Side 11 av 32 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte torskelarver for å evaluere effekten av 1,3-1,6 β-glukan berikning av levende fôr og overlevelse under oppdrett og sub-optimale miljøforhold oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd NIVA, Forskningsparken (avd. 158) S-2014/79241 Søknad om å benytte 105 hummerlarver, 70 sjøkrepslarver, 70 dypvannsrekelarver og 70 taskekrabbelarver i en toksistetstest for å teste forskjellige krepsdyrarters sensitivitet overfor lakselusmiddel ifm. miljørisikovurdering. Smertevoldende. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS, id 6445, fra Steve Brooks, datert 27/3-14. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 24/4-14 (2 svar). Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/11-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 105 hummerlarver, 70 sjøkrepslarver, 70 dypvannsrekelarver og 70 taskekrabbelarver i en toksistetstest for å teste forskjellige krepsdyrarters sensitivitet overfor lakselusmiddel ifm. miljørisikovurdering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Forsøket er designet og sterkt anbefalt av skotske og engelske myndigheter (Scottish Environmental Protection Agency og Veterinaty Medicines Directorate). Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker Havforskningsinstituttet Bergen (avd. 010) S-2014/84250 Søknad om å bruke 475 laks i smitteforsøk med Aeromonas salmonicida i fôringssforsøk med to forskjellige dietter tilsatt probiotika. Ansvarshavende er medarbeider i forsøket. Smertevoldende.

12 FDU-møte 23/4-14 Side 12 av Pdf av søknad i FOTS, id 6361 fra Rolf Erik Olsen, datert 1/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Rolf Erik Olsen, datert 6 og 7/4-14 FDU ønsker at søker skal klargjøre søknaden. Søknadsbehandlingen utsettes derfor til neste møte. Søknaden vil etter avtale med søker revideres og sendes inn på nytt Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon S-2014/70041 Søknad om å fange inntil 35 laksesmolt og 35 sjøørret som er naturlig infisert med lakselus og benytte dem i forsøk ved Matre havbruksstasjon. Hensikten med forsøket er å øke kunnskapen om hvordan lakselussmitte påvirker fysiologi, overlevelse og vekst hos naturlig infisert vill laksesmolt. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6294, fra Ørjan Karlsen, datert 17/ E-post med tilleggsinformasjon fra Ørjan Karlsen, datert 3/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon frem til 1/9-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 35 laksesmolt og 35 sjøørret som er naturlig infisert med lakselus i forsøk for å øke kunnskapen om hvordan lakselussmitte påvirker fysiologi, overlevelse og vekst hos naturlig infisert vill laksesmolt, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen NTNU-Avdeling for komparativ medisin S-2014/78417 Søknad om å benytte inntil 170 mus, 140 rotter og 4 griser til opplæring i / innøving av tekniske prosedyrer som utføres rutinemessig i forbindelse med forsøk ved Avdeling for komparativ medisin. Prosedyrene inkluderer bl.a. ulike injeksjons- og prøvetakingsteknikker, og vil i størst mulig grad utføres som akuttforsøk. De 4 grisene er dyr som brukes i andre forsøksprosjekter ved avdelingen, og aktuelle inngrep på disse vil utføres som akuttforsøk mens dyrene ligger i totalanestesi. Hensikten med prosjektet er å sørge for best mulig dyrevelferd ved utføring av inngrep som krever teknisk kompetanse. Ansvarshavende er ansvarlig søker Pdf av søknad fra FOTS, id 5729, fra Anne Åm, datert 26/ E-post med tilleggsinformasjon fra Anne Åm, datert 31/3-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/5-14 til 1/5-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

13 FDU-møte 23/4-14 Side 13 av 32 Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 170 mus, 140 rotter og 4 griser til opplæring i tekniske prosedyrer for å sørge for best mulig dyrevelferd ved utføring av inngrep som krever teknisk kompetanse, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget legger til grunn at de 4 grisene er dyr som brukes i andre forsøksprosjekter ved avdelingen, og alle inngrep på disse vil utføres som akuttforsøk. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.19 Rikshospitalet (avd. 27) S-2014/57715 Endringssøknad om å benytte 72 B6-mus, i tillegg til 486 BALB/c-mus, i vaksine- og smitteforsøk med influensa, ifm. utvikling av en generell influensavaksine, for å undersøke effekten av vaksinekandidatene i mus med forskjellig T-celle aktivitet. Smertevoldende Søknad om endring, FOTS id 5640, fra Marta Baranowska, datert 13/ FDUs vedtak, datert 30/8-13. Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket iht. søknad om endring, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden om endringer er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med endringen, å benytte 72 B6-mus, i tillegg til 486 BALB/c-mus, i vaksine- og smitteforsøk med influensa, ifm. utvikling av en generell influensavaksine, for å undersøke effekten av vaksinekandidatene i mus med forskjellig T-celle aktivitet, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen VESO Vikan S-2014/61827 Endringssøknad om å utføre batch potency-tester av vaksiner med 2 nye agens. De nye agens er: Flavobacterium psycrophilum på laksefisk og Nodavirus som forårsaker Nervous necrosis hos havabbor. Det søkes ikke om endring av metoder for gjennomføring av forsøkene eller antall forsøksdyr. Smertevoldende Vedtaksbrev av 17/ (2013/ ) Endringssøknad datert 14/3-14.

14 FDU-møte 23/4-14 Side 14 av 32 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. endringssøknad frem til 1/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Endringssøknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Med bakgrunn i endret sykdomssituasjon har vaksineprodusenten Veso utøver kvalitetskontroll for inkludert 2 nye agens i sine vaksiner. Disse er godkjente og må testes iht den europeiske pharmakope med batch potency. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) c ILAB - Pharmaq S-2014/82720 Søknad om å bruke laks i et storskala feltforsøk for å dokumentere sikkerhet og effekt av et legemiddel under kommersielt bruk Pdf av søknad fra FOTS med 1 vedlegg, id 6466, fra Kjetil Fyrand, datert 1/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 8/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 1/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at søker gir nærmere informasjon om de tre forsøkslokalitetene når de er kjente. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke laks i et storskala feltforsøk for å dokumentere sikkerhet og effekt av et legemiddel under kommersielt bruk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønsket om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. 5.2 Nofima Mat S-2014/80281

15 FDU-møte 23/4-14 Side 15 av 32 Søknad om å bruke 95 kveitefisker for å finne bedøvelse- og avlivingsprotokoller som sikrer bevisstløshet frem til død for kveite. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6407, fra Bjørn Roth, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 7/4-14. Søknaden sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget mener at søknaden har mange uklarheter og mange formuleringer som er vanskelige å forstå. Eksempler på dette: - Hva er/betyr SER? - Avsnittet om «reduksjon» er uforståelig. - Avsnittet om kriteriene for humane endepunkter er også uforståelig. - Side 3 i søknaden, åttende avsnitt ( det som begynner med ( EEG/SER..) er også uforståelig. - Hvorfor gjennomføres ikke forsøket i en godkjent avdeling? Listen er ikke uttømmende. Søker bes derfor revidere hele søknaden før den eventuelt sendes FDU til ny behandling. 5.3 Nofima Mat S-2014/80473 Søknad om å bruke 25 laks for, ved hjelp av EEG og EKG, å verifisere laksens bevissthetsstatus og død gjennom el-bedøving og hodekapping. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6459, fra Bjørn Roth, datert 28/3-14. Søknaden sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget forstår ikke relevansen av undersøkelsene rundt hodekapping. I tillegg gjør antatte skrivefeil søknaden uforståelig. Eksempler på forhold/beskrivelser som må forbedres/endres: - Hva er egentlig hodekapping? Skille hodet fra kroppen? Er den relevant for kommersielle forhold? - Er det viktig å vite om noen er død når hodet er kappet av? - Søknadens side 4, «Angi avlivingsmetode og hvorfor : I prinsippet skal valgte avlivingsmetode være blodtap. Imidlertid dersom fisken gjenvinner bevisstheten vil den avlives med slag mot hodet da dette er raskt og effektivt». Men er ikke hodet avkappet? - Hvorfor blir ikke forsøket utført i godkjent avdeling? - Vil forsøket gi svar på viktige spørsmål rundt sikre avlivingsmetoder? Listen er ikke uttømmende. Søker bes derfor revidere hele søknaden før den eventuelt sendes FDU til ny behandling. 5.4 NINA Norsk institutt for naturforskning S-2014/79746 Søknad om å radiomerke 150 laks for å undersøke oppvandringstidspunkt, fordeling og vandringsmønster hos villaks og rømt oppdrettsfisk i Oselva i Møre og Romsdal Pdf av søknad fra FOTS, id 6423, fra Øyvind Solem, datert 27/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 5/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 15/5-14 til 1/11-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som

16 FDU-møte 23/4-14 Side 16 av 32 deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å radiomerke 150 laks for å undersøke oppvandringstidspunkt, fordeling og vandringsmønster hos villaks og rømt oppdrettsfisk i Oselva i Møre og Romsdal, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. 5.5 NINA Norsk institutt for naturforskning S-2014/79756 Søknad om å fange inn og merke inntil 600 oppdretts- og villaks med radiomerker og inntil 2800 oppdretts- og villaks med Lea-merker for å undersøkeandel og adferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og Trondheimsfjordelvene samt vandringsmønster og fordeling i de viktigste elvene Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 6449, fra Tor Fredrik Næsje, datert 27/3-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 10/5-14 til 25/9-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med videreføring av tidligere forsøk og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke inntil 600 oppdretts- og villaks med radiomerker og inntil 2800 oppdretts- og villaks med Lea-merker for å undersøke andel og adferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og Trondheimsfjordelvene samt vandringsmønster og fordeling i de viktigste elvene, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen NINA feltforsøk S-2014/72837 Søknad om å ringmerke med metall- og fargeringer og ta blod- og fjærprøver av inntil 450 dobbeltbekkasiner. Forsøket inngår som en del av en undersøkelse av bestandssituasjonen for dobbeltbekkasin i Skandinavia. Feltforsøk i Sør-Trøndelag og Hedmark Pdf av søknad fra FOTS, id 6332, med 3 vedlegg, fra John Atle Kålås, datert 20/3-14.

17 FDU-møte 23/4-14 Side 17 av E-post fra John Atle Kålås, datert 3/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, frem til 1/9-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å ringmerke med metall- og fargeringer og ta blod- og fjærprøver av inntil 450 dobbeltbekkasiner som et ledd i en undersøkelse av bestandssituasjonen for dobbeltbekkasin i Skandinavia, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. 5.7 NINA feltforsøk S-2014/77543 Søknad om å ringmerke og ta fjær- og blodprøver av inntil 20 hønsehaukunger. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om hvordan miljømessige og økologiske faktorer påvirker fysiologiske stressresponser hos fugl. Feltforsøk i Trøndelag Pdf av søknad fra FOTS, id 6430, med ett vedlegg, fra Torgeir Nygård, datert 26/ E-post med 2 vedlegg fra Torgeir Nygård, datert 2/ E-post fra Torgeir Nygård, datert 24/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon fra 1/5-14 til 1/5-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å ringmerke og ta fjær- og blodprøver av inntil 20 hønsehaukunger for å skaffe mer kunnskap om hvordan miljømessige og økologiske faktorer påvirker fysiologiske stressresponser hos fugl, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. 5.8 NINA feltforsøk S-2014/77549 Søknad om å ringmerke og ta fjær- og blodprøver av inntil 20 havørnunger. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om hvordan miljømessige og økologiske faktorer påvirker fysiologiske stressresponser hos fugl. Feltforsøk på Smøla Pdf av søknad fra FOTS, id 6432, fra Torgeir Nygård, datert 26/ E-post med 2 vedlegg fra Torgeir Nygård, datert 2/4-14.(Samme vedlegg som søknad FOTS id 6430) E-post fra Torgeir Nygård, datert 24/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon fra 1/6-14 til 1/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i

18 FDU-møte 23/4-14 Side 18 av 32 forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å ringmerke og ta fjær- og blodprøver av inntil 20 havørnunger for å skaffe mer kunnskap om hvordan miljømessige og økologiske faktorer påvirker fysiologiske stressresponser hos fugl, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. 5.9 NINA feltforsøk S-2014/77552 Søknad om å montere lysloggere på inntil 40 hunnfugler (20 svartand og 20 havelle). Hensikten med forsøket er å samle inn data for å kartlegge disse artenes trekkbevegelser og vandringsmønstre utenom hekkeperioden. Feltforsøk i Trøndelag og Nordland Pdf av søknad fra FOTS, id 6441, fra Svein-Håkon Lorentsen, datert 26/ E-post med tilleggsinformasjon fra Svein-Håkon Lorentsen, datert 3/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon fra 1/5-14 til 1/5-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere lysloggere på inntil 20 svartandhunner og 20 havellehunner som et ledd i kartlegging av disse artenes trekkbevegelser og vandringsmønstre utenom hekkeperioden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning NINA feltforsøk S-2014/84254 Søknad om å merke inntil 1000 laksesmolt med PIT-merker. Hensikten med forsøket er å estimere omfanget av smoltproduksjon i Mandalselva. Feltforsøk i Mandalselva Pdf av søknad fra FOTS, id 6484, fra Ingebrigt Uglem, datert 1/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 20/6-14, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. I søknaden oppgis planlagt forsøksstart til 20/4-14. Utvalget forutsetter at forsøket ikke igangsettes før godkjenning foreligger. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at smolten ikke blir stående i smoltfellen i mer enn 24 timer. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 1000 laksesmolt med PIT-merker for å estimere omfanget av smoltproduksjon i Mandalselva, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning.

19 FDU-møte 23/4-14 Side 19 av University of Gdansk S-2014/82698 Application to capture and measure weight, head-bill and wing length and take a food sample from 30 adult auks, and repeated capture and weighing of 30 auk chicks. The aim is to compare parental provisioning, breeding success and chick growth over years and areas, and the influence of environmental changes. Field-experiment in Hornsund, Spitsbergen. Documents: Application id 6478 from Darius Jakubas, dated April Additional information, dated April NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and in the additional information, until August 15, 2014, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application, and the additional information, contains sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to capture and measure weight, head-bill and wing length and take food samples from 30 adult auks, and repeated capture and weighing of 30 auk chicks to compare parental provisioning, breeding success and chick growth over years and areas, and the influence of environmental changes, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. Copy: The Governor of Svalbard 5.12 University of Groningen S-2014/81986 Application to capture and mark with geolocators and record body measurements on 60 Arctic Terns to study individual variation in migration tracks. Field-experiment on Svalbard. Documents: Application id 6470 from Maarten Loonen, dated April 1., Additional information, from Maarten Loonen, dated April 25., 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and in the additional information, until August 20, 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application and the additional information, contains sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to capture and mark with geolocators and record body measurements on 60 Arctic Terns to study individual variation in migration tracks, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific

20 FDU-møte 23/4-14 Side 20 av 32 and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. Copy: The Governor of Svalbard 5.13 University of Groningen S-2014/81989 Application to capture and take blood-samples from 200 barnacle geese to measure specific antibodies against avian influenza and toxoplasmosis. Field-experiment; Kongsfjorden on Svalbard. Documents: Application id 6471 from Maarten Loonen, dated April 1., Additional information, from Maarten Loonen, dated April 14., 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and in the additional information, until August 20, 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application and the additional information, contains sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to capture and take blood-samples from 200 barnacle geese to measure specific antibodies against avian influenza and toxoplasmosis, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. NARA member who did not approve: Siri Martinsen Copy: The Governor of Svalbard 5.14 University of Groningen S-2014/81993 Application to capture and mark with color plastic rings and record body measurements on 500 barnacle geese to study individual adaption to dynamic environment. Field-experiment on Svalbard, close to Ny-Ålesund Documents: Application id 6469 from Maarten Loonen, dated March 31., NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application, until August 20, 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application contains sufficient information for NARA to make a decision.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

Ikke ett fett for laksens helse. Nini H. Sissener & Rune Waagbø

Ikke ett fett for laksens helse. Nini H. Sissener & Rune Waagbø Ikke ett fett for laksens helse Nini H. Sissener & Rune Waagbø FHFs fiskehelsesamling, 1.-2. sept Planteoljer domineres av EN fettsyre Loddeolje Sardinolje Krillolje Soyaolje Olivenolje Solsikkeolje Linfrøolje

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk, Stein Mortensen Universitetet i

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri) Siri

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ +HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ 7RUHÃ+nVWHLQÃRJÃ%ULWÃ+MHOWQHVÃ 2JVnÃLÃÃKDUÃKHOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃVWRUWÃVHWWÃY UWÃJRGÃ /DNVHOXVÃHUÃIRUWVDWWÃHQÃDYÃGHÃYDQOLJVWHÃLQIHNVMRQVV\NGRPPHQHÃPHQÃ DQJUHSÃDYÃGHQQHÃSDUDVLWWHQÃLÃODNVHRSSGUHWWÃNRQWUROOHUHVÃLÃGDJÃYHGÃKMHOSÃ

Detaljer

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning Kjell Maroni - FHF 15. februar 2016 Finnsnes Overskrift Historiskmedikamentell behandling Den nye verktøykassa Medika menter

Detaljer

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015

Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland. Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Risikovurdering av havbruk med fokus på Rogaland Vivian Husa Havforskningsinstituttet 3. November 2015 Årlig risikovurdering siden 2011 Produksjon av laksefisk KAP. 4 RISIKOVURDERING AV LAKSELUS 2014

Detaljer

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 Resultater fra FHF-prosjekt (900799): Hva betyr ny PDvariant

Detaljer

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen:

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen: side 1 Forsøksdyrutvalget, P.b. 8156 Dep, 0033 Oslo Telefon/Telefax: 22964639/22460034 e-post: tore.wie@vetinst.no SKJEMA TIL BRUK VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTFØREFORSØK MED DYR Fullstendig forsøksplan

Detaljer

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Trond E. Isaksen 1, Karl F. Ottem 1, Egil Karlsbakk 2, Linda Andersen 1, Are Nylund 1 1 Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2 Havforskningsinstituttet

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Lill-Heidi Johansen Prosjektdeltagere: Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen, Gerrit Timmerhaus, Lill-Heidi Johansen (prosjektleder)

Detaljer

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Notat Til: Kontaktmøte MT/Dept Fra: Mattilsynet Dato: 04.11.04 Telefon: Vår ref: Espen Engh Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Bakgrunn Norge var det første landet til å ratifisere

Detaljer

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Forum: DG Health and Consumer Protection/E2 Sted og tid: Brussel, Centre Borschette, Rue Froissart 36

Detaljer

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2014

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2014 Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2014 Kevin Glover Terje Svåsand, Karin Kroon Boxaspen, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Lars Helge Stien og Geir Lasse Taranger (redaktører) 8 mai 2015 Hardangerfjordseminaret

Detaljer

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE

MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE INGEBORG REFSNES Refsnes 7110 FEVÅG Deres ref: Vår ref: 2016/256502 Dato: 20.12.2016 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET AVSLÅR SØKNAD - UTEDRIFT SMÅFE Saken gjelder Sauehold, Produsentnummer 1624625339 Søknad

Detaljer

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no.

Nr. 22 2013. rømning av laksesmolt fra merd. og smoltstørrelse. Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN. www.imr.no. RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 22 2013 Undersøkelse Effekt av maskeåpning av maskeåpning på skader og rømning av laksesmolt fra merd og smoltstørrelse Torstein Harboe og Ole Fredrik Skulstad www.imr.no

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter -

Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - Vedlegg 2 - infeksjonsdata vill laksefisk Bestilling av forvaltningsstøtte for evaluering av soneforskrifter - lakselus Sammendrag Våre foreløpige resultater indikerer at infeksjonspresset i tid, rom og

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre Fagansvarlig fiskehelse Foto: J Wiik-Nielsen Disposisjon

Detaljer

Fremtidens lusekontroll tanker basert på pågående forskning. Kjell Maroni - FHF. 25.November 2015 Ørland Kysthotell

Fremtidens lusekontroll tanker basert på pågående forskning. Kjell Maroni - FHF. 25.November 2015 Ørland Kysthotell Fremtidens lusekontroll tanker basert på pågående forskning Kjell Maroni - FHF 25.November 2015 Ørland Kysthotell FHF havbruk FHF skal gjennom kunnskaps- og teknologiutvikling sikre havbruksnæringen utviklingsmuligheter

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Villaksen Norges naturlige arvesølv Klarer vi å ta vare på vår ansvarsart? Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Laksen er spesiell! Peder Claussøn Friis, 1599: Om våren med første snevand

Detaljer

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014

Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander. Namsos 7. mai 2014 Rømt oppdrettslaks som påvirkningsfaktor på ville laksebestander Namsos 7. mai 2014 Disposisjon Rollefordeling mellom ulike sektorer Nasjonale mål Trusselbilde/påvirkning Effekter Tiltak Rolle og ansvarsfordeling

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 FØR MØTET: 1. Møteinnkalling: Når møteinnkalling / sakliste er godkjent av ordfører / utvalgsleder er den klar til utlegging på

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS Nordnorsk Fiskehelsesamling 24.08.16 Borghild Hillestad INNHOLD Bakgrunnen for at vi avler for økt ILA-resistens Effekten av familiebasert avl

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Havforskermøtet 2011. 16 17 november, Trondheim

Havforskermøtet 2011. 16 17 november, Trondheim Havforskermøtet 2011 16 17 november, Trondheim Bakgrunn / Oppdrag FHFs handlingsplan innen verdikjede havbruk MÅL: Bidra med kunnskap som kan sikre minst mulig negativ interaksjon mellom oppdrettslaks

Detaljer

Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS

Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1213 Sakstittel: HØRING - SONEFORSKRIFT FOR BEKJEMPELSE AV LAKSESYKDOMMEN ILA I SØR- OG MIDT-TROMS Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Helse og velferd hos villfanget leppefisk. Foto Erling Svensen

Helse og velferd hos villfanget leppefisk. Foto Erling Svensen Helse og velferd hos villfanget leppefisk Foto Erling Svensen Stein Mortensen, Anne Christine Utne Palm, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Lisbeth S. Harkestad, Cecilie K. Skår, Egil Karlsbakk Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015 Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks Abdullah Madhun 05. mai 2015 Risikovurdering-miljøvirkning av norsk fiskeoppdrett Smitteoverføring mellom Oppdrettslaks og Villaks Smitteoverføring

Detaljer

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid?

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Årskonferanse i Midtnorsk Havbrukslag 17.02.2011 Ragnhild Aukan Veterinær/Fôrkonsulent fiskehelse Skretting AS Aktiv

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks

Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks Påvirkninger fra rømt oppdrettslaks og lakselus på villaks Kristiansund 5. 2. 2009 Bestandssituasjonen: Fangstutvikling internasjonalt Fangstene er redusert til under en femtedel i forhold til 70-tallet

Detaljer

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER LOKALITETSNAVN LOKALITETSNR. UTTAKSDATO ANTALL PRØVER*

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER LOKALITETSNAVN LOKALITETSNR. UTTAKSDATO ANTALL PRØVER* Bestillingsskjema for PCR-analyser Opp til 64 rør Kunde FVG NORGE KUNDENR. SELSKAP (OPPDRETTER) FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ADRESSE POSTNR. POSTSTED POSTNR. POSTSTED INNSENDER / FISKEHELSETJENESTE (MOTTAR

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012 Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen og Karin Kroon Boxaspen (redaktører) Hardangerfjordseminaret 3.- 4. mai 2013, Øystese

Detaljer

IMTA, smittevernprinsippet og sykdom. Stein Mortensen

IMTA, smittevernprinsippet og sykdom. Stein Mortensen IMTA, smittevernprinsippet og sykdom Stein Mortensen Noen grunnleggende prinsipper Utsetting av levende organismer sjø er i prinsippet ikke lov (i henhold til Naturmangfoldsloven) Transport av levende

Detaljer

Infeksjoner og sykdommer hos villaks

Infeksjoner og sykdommer hos villaks Villaksutvalget 10 år etter, Lillestrøm 4. mai 2010 Infeksjoner og sykdommer hos villaks Tor Atle Mo Seksjonsleder Seksjon for parasittologi Noen infeksjoner og sykdommer hos vill laks Vi vet en god del

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ~ INSTITUTE OF MARINE RESEARCH

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ~ INSTITUTE OF MARINE RESEARCH HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ~ INSTITUTE OF MARINE RESEARCH Skipsfj ord Utmarksiag Ringveien 4, Lanes 9130 HANSNES Att: Wiggo Ditlefsen Deres ref: Var ref: 2014/1025 Bergen 21.04.2015 Arkivnr. 330 Løpenr:

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller FHF prosjekt nr: 900818 Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk Universitetet

Detaljer

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Fiskeri- og Kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.03.09 Innspill til Fiskeri- og kystdepartementets strategi for miljømessig bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Vest-Agder 1 Vest-Agder 1 80 Otra 021.Z Vest Agder Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Moderat Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 1.5 0.0 0.4 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. Antall 0 10 20 30 40 50

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Lakselus: Halvårssrapport nr 1

Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Periode 1. januar til 31. mai 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN Mattilsynet har mottatt 4 høringsuttalelser. En sammenstilling av kommentarene blir

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til:

Kunnskapssenteret har som formål åbidra til: Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane Saksbehandler, innvalgstelefon Helene Myhre, 5557 2204 Vår dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/2069 733.0 Deres referanse 15/172 Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Avdeling for miljørettet helsevern

Detaljer