FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 21/ Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Lars Folkow (til kl 15:30, tom. sak 6.2), Ingvill Løken og Bjørn Olav Rosseland. Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft, Marianne W. Furnes og Vera Rodas. Forfall: Siri Martinsen og Anne Ramstad MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 9/ T.o. Brev med følgende tekst sendes Veterinærinstituttet (sak 14/225962): Angående luftfuktighet for gnagere i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget viser til inspeksjonsrapport og vilkår i godkjenning av forsøksdyravdelingen ved Veterinærinstituttet (avd 127), datert 19/ Utvalget ber på grunnlag av dette om en snarlig tilbakemelding om det er etablert daglig måling av luftfuktighet for smågnagere og når dette evt. ble gjort. Utvalget ber dessuten om en rapport med måleresultater for luftfuktigheten i den tiden det er målt luftfuktighet. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 8/1-15 (vedlagt i mail) Tilsyn med avdelinger og forsøk 2015 pr 8/1-15 (vedlagt i mail) Oppfølgingssaker ble oppdatert i oversiktene og aktuelle brev sendes ut (se nedenfor). Utover dette jobber sekretariatet og utvalgsmedlemmer videre med - oppfølgingssakene - gjennomføring av inspeksjoner Brev med følgende tekst sendes Mattilsynet (Seksjon for fiskehelse og fiskevelferd): Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft Marianne W. Furnes Vera A. K. Rodas :

2 FDU-møte 13/1-15 Side 2 av 14 Angående vedtak i klagesaker S-2015/18557 FDU viser til oversendte klager på FDUs vedtak i sak 13/37698 (søknad id 5114), sendt til klagebehandling 14/6-13. Utvalget kan ikke se å ha mottatt informasjon om noen avgjørelse i denne klagesaken. Utvalget imøteser tilbakemelding om status for behandlingen og vil påpeke at en avgjørelse er av betydning både for klager og for utvalgets videre arbeid. Utvalget ber for øvrig om at FDU-saker som er klagebehandlet av Mattilsynet blir sendt som kopi til Mattilsynets postmottak og fordelt i ephorte til utvalgets sekretariat. Dette for å sikre at utvalget blir kjent med klageavgjørelser. Mattilsynets avgjørelse i sak 14/ ble sendt pr. papirpost til regionkontoret for Rogaland og Agder. 3. Viktige saker 3.1 Avdeling 102 NTNU S-2014/ Spørsmål om mulighet for lokal behandling av søknader om akuttforsøk med gris uten akklimatisering Brev fra ansvarshavende Anne Åm, datert 15/ Stordyravdelingen ved NTNU skal bygges om, og det kommer ikke til å være mulig å oppstalle gris der i store deler av Det er derfor aktuelt å gjennomføre akuttforsøk med gris som kommer direkte fra leverandør. Brev med følgende tekst sendes til ansvarshavende Anne Åm: Forsøksdyrutvalget gir Ansvarshavende Anne Åm ved Avdeling for komparativ medisin, NTNU, tillatelse til å godkjenne gjennomføring av akuttforsøk med gris som ikke akklimatiseres på forhånd, når dette ikke anses som nødvendig for forsøket, jf. brev til FDU fra Ansvarshavende av 15/ Utvalget legger til grunn at grisene bedøves i tilhenger etter ankomst til NTNU og at tillatelsen er midlertidig (gjelder i perioden hvor stordyravdelingen ved Avdeling for komparativ medisin må holde stengt på grunn av ombygging). 3.2 Vedtak i klagesak S-2014/ Klagesak, id 5374, om vilkår satt av FDU er avgjort og Mattilsynet har opprettholdt FDUs vilkår om en minstestørrelse for fisk på 85 mm ved bruk av PIT-merke på 12 mm. Klage oversendt MT 30/ Vedtak i klagesak- FOTS id 5374-vilkår satt av forsøksdyrutvalget, datert 27/ T.e. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling UiB-BBB S-2014/ Søknad om å benytte 64 rotter i forsøk som omfatter strålebehandling med etterfølgende oksygenbehandling i trykk-kammer. Søknaden er sendt til sentral behandling på grunn av bruk av eksterne lokaler og et forventet vekttap på 15% PDF av søknad i FOTS, id 7074 med ett vedlegg fra Linda Stuhr, datert 20/ E-post fra Linda Stuhr, datert 29/ E-post med ett vedlegg fra Linda Stuhr, datert 5/1-15.

3 FDU-møte 13/1-15 Side 3 av 14 Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, jf. forskrift 15. jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Forsøket er ikke tilstrekkelig opplyst og utvalget returnerer søknaden for revisjon. Utvalget vil behandle en revidert søknad som omfatter en sammenhengende og grundig beskrivelse av konkrete forsøksvariabler og metoder som rottene eksponeres for. Utvalget bemerker at følgende er uklart/manglende: antall og varighet av HBO eksponeringer og stråleterapi/stråledoser og anestesi i forbindelse med bestråling. beskrivelse av humane endepunkter/kliniske tegn som er relevante for stråleskader/hyperbar terapi. Integrasjon av relevante humane endepunkter i et scoreskjema som beskriver tiltak når kumulativ score og/eller score av enkeltsymptomer overskrider predefinerte grenser (se FDUs prinsippvedtak om Belastende forsøk med smågnagere, Bruken av analgesi må beskrives (virkestoff, dose, frekvens) og relateres til scoreskjema tiltak. Antallet omsøkte dyr må begrunnes og relateres til antall forsøksgrupper og dyr per forsøksgruppe. En vurdering av om den beskrevne modell har direkte overføringsverdi til klinisk bruk og/eller tilsvarende forsøk i større dyrearter vil være påkrevet før klinisk utprøving. 4.2 UiO, Avdeling for komparativ medisin, institutt for basalfag (avd. 016) S-2014/ Søknad om å bruke 60 rotter for å etablere telemetrisk overvåking av rotte og undersøke om hemming av G-protein-koblet-reseptor-kinase 2 vil senke blodtrykket i spontant hypertensive rotter gjennom å gjenopprette alfa2-adenoreceptor funksjonen. Hemming av GRK2 er nylig vist å gi mindre skade ved akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. Pilotforsøk. Sendt til utvalget grunnet høy belastningsgrad og spørsmål om adekvat analgesi under akutt prosedyre ved avslutning av forsøket Pdf av søknad i FOTS, id 7097 fra Torill Berg, datert 24/11-14 med 1 vedlegg Vedtak om videresendelse av søknad i FOTS til sentral behandling av Ingfrid Slaatto Næss, datert 24/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Torill Berg med 1 vedlegg, datert 18/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. til deler av søknad og tilleggsinformasjon, i perioden 1/2 til 31/ , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Vilkår for godkjenningen er; antallet dyr reduseres fra 60 til 28, utvalget skal informeres om forsøksplanene minimum 14 dager før forsøk slik at utvalget kan inspisere forsøket og forsøket utføres i lokaler godkjent av FDU. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 28 rotter for å etablere telemetrisk overvåking av rotte og undersøke om hemming av G-protein-kobletreseptor-kinase 2 vil senke blodtrykket i spontant hypertensive rotter gjennom å gjenopprette alfa2-adenoreceptor funksjonen oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8,første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget finnet at utviklingen av tekniske ferdigheter og erfaring med oppfølging av dyr med 3 subcutane implantater som utgjør ca 10% av deres kroppsvekt fordrer et pilot studie med færre enn de omsøkte 60 rotter. Utvalget godkjenner derfor bruk av 28 rotter for å utvikle

4 FDU-møte 13/1-15 Side 4 av 14 teknikk og oppfølging med telemetri som kan undersøke om hemming GRK2 gir mindre skade ved akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. 4.3 NINA, Ims (avd. 51) S-2014/ Søknad om å benytte 4896 lakseyngel og 34 ørret i konkurranse-, vekst- og overlevelsesforsøk for studere seleksjon hos villaks, oppdrettslaks og hybrider under forskjellige miljøforhold. Ansvarshavende er prosjektmedarbeider Pdf av søknad fra FOTS, id 7206, fra Monica Solberg, datert 16/12-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fra 1/4-15 til 30/6-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4896 lakseyngel og 34 ørret i konkurranse-, vekst- og overlevelsesforsøk for studere naturlig seleksjon hos villaks, oppdrettslaks og hybrider under forskjellige miljøforhold, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.4 NIVA, Marin Forskningsstasjon (avd. 105) S-2014/ Søknad om å benytte 20 laks som vertsdyr i produksjon av lakseluscopepoditter. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS med id 7159, fra Christer Wiik-Nielsen, datert 8/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 19/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fra 15/1-15 til 15/9-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 20 laks som vertsdyr i produksjon av lakseluscopepoditter, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke/varighet av smerte ikke fremstår som realistisk.

5 FDU-møte 13/1-15 Side 5 av Havforskningsinst., Matre havbr.stasj. (avd. 110) S-2014/35054 Søknad om å benytte 480 laks for å undersøke effekten av lakselusinfeksjon på svømmekapasiteten til disse fiskene Pdf av søknad fra FOTS med id 7131, fra Samantha Bui, datert 21/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 10/2-15 til 6/3-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, benytte 480 laks for å undersøke effekten av lakselusinfeksjon på svømmekapasiteten til disse fiskene, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke/varighet av smerte ikke fremstår som realistisk. 4.6 VESO Vikan (avd 111) S-2014/ Søknad om å benytte inntil 2000 laks for å etablere en smittemodell for amøbisk gjellesyke (AGD), undersøke smittedynamikk og øke kunnskapen om amøben og samspillet mellom amøbe og laks. Smertevoldende. Søknad avslått i møte 9/ Utdypning av søknad, datert 23/ Lagt fram 8/ Vedtak fra FDU, datert 18/ Tilleggsinformasjon, datert 21/ Pdf av søknad fra FOTS, id 7083, fra Audur Thorisdottir, datert 5/11-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, tilleggsinformasjon og utdypning, fram til 1/1-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon og utdypning, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 2000 laks for å etablere en smittemodell for amøbisk gjellesyke (AGD), undersøke smittedynamikk og øke kunnskapen om amøben og samspillet mellom amøbe og laks, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

6 FDU-møte 13/1-15 Side 6 av VESO ( avd, 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 5000 lakseyngel i et forsøk for å undersøke genetisk resistens av inntil 200 familiegrupper av laks mot IPN. Ansvarshavendes eget forsøk. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7213, fra Anne Ramstad, datert 16/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/2-15 til 1/6-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5000 lakseyngel i et forsøk for å undersøke genetisk resistens av inntil 200 familiegrupper av laks mot IPN, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. 4.8 VESO ( avd, 111 ) S-2015/5996 Søknad om å benytte 238 laks i et forsøk for å undersøke langtidseffekt av et nytt og ukjent virus isolert fra regnbueørret. Ansvarshavendes eget forsøk. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7218, fra Anne Ramstad, datert 16/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/2-15 til 1/8-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 238 laks i et forsøk for å undersøke langtidseffekt av et nytt og ukjent virus isolert fra regnbueørret, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.9 VESO (avd. 111) S-2014/284309

7 FDU-møte 13/1-15 Side 7 av 14 Søknad om å benytte inntil 5100 lakseyngel og 100 sheddere i smitteforsøk med PD (kohabitantsmitte) for å kartlegge genetisk mottakelighet for PD hos inntil 200 laksegrupper fra kommersielle avlskjerner. Smertevoldende og ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 7215, med ett vedlegg, fra Anne Ramstad, datert 16/ Opplysninger i vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fra 1/2-15 til 1/6-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 5100 lakseyngel og 100 sheddere i smitteforsøk med PD (kohabitantsmitte) for å kartlegge genetisk mottakelighet for PD hos inntil 200 laksegrupper fra kommersielle avlskjerner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at dosering ved bedøvelse og avliving er som beskrevet i søknad id Ønske om unntak av opplysninger i vedlegg fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB - Vaxxinova ( avd 119d ) S-2014/ Søknad om å benytte 900 laks i et forsøk for å teste nye vaksineformularer til fisk Pdf av søknad fra FOTS med id 7212, fra Dag Knappskog, datert 16/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 22/ På grunn av en feil ble saken tatt opp på FDU-møtet. Søknaden er allerede godkjent lokalt av ansvarshavende VESO ( avd, 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 600 laks i et forsøk for å teste ulike behandlingsregimer mot AGD. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7114, fra Audur Thorisdottir, datert 17/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 16/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 14/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fra 15/1-15 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

8 FDU-møte 13/1-15 Side 8 av 14 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 600 laks i et forsøk for å teste ulike behandlingsregimer mot AGD, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Havbruksstasjonen, Fiskehelselaben (avd 92) S-2014/ Søknad om å benytte inntil 7900 laks i smitteforsøk med forskjellige isolater av patogen C, smitteveier og smittedoser for å dokumentere effekten av nye vaksiner mot patogen C samt stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet av vaksiner i produksjon. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 7208, med to vedlegg, fra Kjetil Fyrand, datert 19/ Opplysninger i vedlegg 1 ønskes unntatt fra offentlighet. Lagt fram 8/1-15. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 1/1-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 7900 laks i smitteforsøk med forskjellige isolater av patogen C, smitteveier og smittedoser for å dokumentere effekten av nye vaksiner mot patogen C samt stabilitet/holdbarhet og reproduserbarhet av vaksiner i produksjon, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er angitt startdato 1/1-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke starter før gyldig godkjenning foreligger. Ønske om unntak av opplysninger i vedlegg 1 fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 BioForsk Jord og miljø, Svanhovd feltforsøk S-2014/ Søknad om å sette opp 25 hårfeller for bjørn over en periode på to måneder, hvor formålet er å overvåke og undersøke bjørnebestanden i Pasvik Inari Trilateral park. Feltforsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 7147 med 1 vedlegg, fra Alexsander Kopatz, datert 27/11-14

9 FDU-møte 13/1-15 Side 9 av 14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad i perioden 1/ fram til 10/ jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å sette opp 25 hårfeller for bjørn over en periode på to måneder, hvor formålet er å overvåke og undersøke bjørnebestanden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader under innsamling. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan omsøkes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd Utvalget forutsetter at også eventuelle andre nødvendige tillatelser er innhentet før forsøket starter. 5.2 Bioforsk Tingvoll Feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke inntil 146 voksne hjort og inntil 20 rådyr med GPS-halsbånd, samt å øremerke inntil 20 hjortekalver for å øke kunnskapen om hvordan ulike naturlige og menneskeskapte faktorer påvirker dyrenes habitatbruk, og om hvordan hjortedyr påvirker utbredelsen av flått og spredningen av flåttbårne sykdommer. Feltforsøk i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold PDF av søknad i FOTS, id 7168, fra Erling Meisingset, datert 10/ E-post fra Erling Meisingset, datert 5/ E-post fra Erling Meisingset, datert 14/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 15/1-15 til 15/1-17, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 146 voksne hjort og inntil 20 rådyr med GPS-halsbånd, samt å øremerke inntil 20 hjortekalver for å øke kunnskapen om hvordan ulike naturlige og menneskeskapte faktorer påvirker dyrenes habitatbruk, og om hvordan hjortedyr påvirker utbredelsen av flått og spredningen av flåttbårne sykdommer, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking.

10 FDU-møte 13/1-15 Side 10 av 14 Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/1-15 og 31/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke har startet før godkjenning foreligger og godkjenner forsøket fra godkjenningsdato og for 2 år, jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd, som bestemmer at feltforsøk kun kan godkjennes i inntil 2 år. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøket sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. 5.3 Høyskolen i Hedmark feltforsøk S-2014/ Søknad om å GPS-radiomerke, ta enkle prøver og biometriske mål av 14 voksne ulv og registrere og legge inn mikrochip på inntil 8 ulvevalper for å overvåke ulvebestanden, studere ulvens økologiske rolle i Skandinavia, og å finne bestandsmodeller som kan gi relevante strategier for forvaltningen. Forsøket er en del av det felles svensk-norske forskningssamarbeidet; Det skandinaviske Ulveforskningsprosjektet, SKANDULV. Hedmark, Akershus, Østfold fylker Pdf av søknad fra FOTS, id 7224, fra Petter Wabakken, datert 16/ Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Petter Wabakken, datert 8/ Inspeksjonsskjema av FOTS 2812, av Johanne Holmen og Siri Knudsen, datert 1/ Tilleggsinformasjon, fra Petter Wabakken, datert 14/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Det skal føres logg over prosjektmedarbeiderne og deres kompetanse, slik at forsøksansvarlig skal kunne dokumentere at prosjektmedarbeiderne har gjennomgått opplæring som er tilpasset deres funksjon i forsøket. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å GPSradiomerke, ta enkle prøver og biometriske mål av 14 voksne ulv og registrere og legge inn mikrochip på inntil 8 ulvevalper for å overvåke ulvebestanden, studere ulvens økologiske rolle i Skandinavia, og å finne bestandsmodeller som kan gi relevante strategier for forvaltningen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfangning og merking eller som mulig følge av merking. 5.4 NINA - feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke 10 villrein bukker med GPS-radiosendere, ta enkle prøver og biometriske mål for å studere hvilken betydning villreinebestandens tetthet og sammensetning har, og videre hvilken betydning menneskelig aktivitet i området har på reinens vilje og evne til å ta i bruk nye områder. Overordnet mål er å få reinen tilbake til tidligere brukte leveområder. Setesdal Ryfylke Pdf av søknad fra FOTS, id 7203 med 4 vedlegg, fra Roy Andersen, datert 15/ Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Roy Andersen, datert 7/1-15.

11 FDU-møte 13/1-15 Side 11 av 14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, i perioden 15/ fram til 15/ jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; om å merke 10 villrein bukker med GPS-radiosendere, ta enkle prøver og biometriske mål for å studere hvilken betydning villreinbestandens tetthet og sammensetning har, og videre hvilken betydning menneskelig aktivitet i området har på reinens vilje og evne til å ta i bruk nye områder, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfangning og merking eller som mulig følge av merking. 5.5 Høgskolen i Hedmark S-2014/ Søknad om å merke 5000 røyer i settefiskanlegget på Evenstad med PIT-merker for å kunne genotype og måle vekst fra enkeltindivider for å etablere en systematisk avl med sikte på oppdrett av røye Pdf av søknad fra FOTS, id 7171, med 6 vedlegg, fra Øyvind Nordstrand, datert 8/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 14/1-15. Utvalget anser ikke forsøket som søknadspliktig, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, tredje ledd, tredje unntak. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med pilotforsøket og den planlagte gjennomføringen, å individmerke inntil 5000 røyer i et systematisk avlsoppsett med PIT-merker for å kunne genotype og måle vekst fra enkeltindivider med sikte på oppdrett av røye, ikke omfattes av forsøksdyrforskriften. Utvalget anser forsøket å angå avl/oppdrett, fóring og miljø (husdyr og akvatiske organismer) uten det er grunn til å anta at forsøket vil medføre en ufysiologisk tilstand hos forsøksdyret, som beskrevet i 2, tredje ledd, tredje unntak. 5.6 Høgskolen i Hedmark Feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke inntil 9 jerver med GPS-halsbånd og implantert VHF-sender for å øke kunnskapen om jerv i barskog med spesiell vekt på ulv-jerv-interaksjoner. Feltforsøk i Hedmark PDF av søknad i FOTS, id 7225, fra Petter Wabakken E-post fra Petter Wabakken, datert 6/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 13/1-15 til 13/1-17, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10.

12 FDU-møte 13/1-15 Side 12 av 14 Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at forsøkets varighet for enkeltindivider begrenses til maksimalt 4 år, jf. søknad. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 9 jerver med GPS-halsbånd og implantert VHF-sender for å øke kunnskapen om jerv i barskog med spesiell vekt på ulv-jerv-interaksjoner, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 OUS Ullevål, Avdeling 55 og 159 S-2014/ Søknad om fornyet godkjenning av ansvarshavende i godkjent avdeling Søknad fra OUS v/ Kristin Bjordal, datert 2/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Gro Furset Flatekval som ansvarshavende ved Komparativ medisin Ullevål (avdeling 55) og ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Ullevål (avdeling 159), frem til 13/1-19, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalget gir ansvarshavende myndighet til å fatte vedtak om forsøk med dyr, jf. 11, første ledd. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 6.2 UiO, Domus Medica (avd. 16) S-2014/ Søknad om godkjenning av 7 eksterne laboratorier og om å få fatte lokale vedtak om endring for forsøk i eksterne laboratorier som ikke er godkjente Søknad om godkjenning av eksterne lokaler fra UiO med fire vedlegg, datert 16/ Beskrivelse av virksomheten, datert 16/12-14 (søknad) - Oversikt over eksterne laboratorier fra brukere - Sum eksterne laboratorier, forenklet oversikt Vedr. søknad fra IMB, UiO, om godkjenning av lokaler for dyreforsøk, fra instituttleder Jan Bjålie, datert 12/1-15 (lagt fram i møtet) Anke fra bruker, datert 23/12-14 (lagt fram 8/1-15) Utvalget, v/ingvill Løken og Marianne Furnes (sekretariatet), tar kontakt med ansvarshavende for avtale om inspeksjon av de omsøkte lokalene, så snart som mulig. Søknaden tas opp igjen ved første anledning, så snart inspeksjonsrapporten foreligger. Utvalgsmedlemmer som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen og Gunnar Nicolaysen.

13 FDU-møte 13/1-15 Side 13 av 14 Følgende brev sendes til Dissen og Berg: Angående henvendelse om IMBs prioritering av hvilke rom som ønskes godkjent som del av forsøksdyravdelingen FDU viser til henvendelse fra faglige ledere ved IMB, Torill Berg og Erik Dissen, med ønske om godkjenning av angitte eksterne laboratorier som del av forsøksdyravdelingen ved IMB, datert 23/ Viser også til søknad fra IMB v/avdelingsleder ved forsøksdyravdelingen og instituttleder, om godkjenning av andre eksterne rom som del av forsøksdyravdelingen ved IMB («Beskrivelse av virksomheten»), datert 16/12-14 og 12/1-14. FDU forholder seg til søknader fra de institutt som skal ha godkjenningen. Henvendelsen fra Berg og Dissen vil følgelig ikke bli behandlet. Utvalgsmedlemmer som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen og Gunnar Nicolaysen. Kopi: IMB v/avdelingsleder i forsøksdyravdelingen 6.3 NTNU (avd. 102) S-2014/ Søknad om ny godkjenning av forsøksdyravdeling/inspeksjonsrapport fra avdelingen Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 16/ Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NTNU, Avdeling for komparativ medisin, forsøksdyravdeling 102, fram til 9/1-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Avdelingen godkjennes for hold av gnagere, kanin, småfe og gris til forsøksformål. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Vedlegg: Inspeksjonsrapport, datert 16/12-14 Kopi: DK Trondheim, Gunnlaug Ribe 7. Revisjoner Ingen saker. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Søknader om endring av forsøk behandlet av sekretariatet Sekretariatet har gjort vedtak på søknader om mindre endringer iht. delegering fra FDU. dette gjelder mindre endringer i tid, antall dyr og praktisk gjennomførelse, der det ikke er grunn til å tro at endringen vil gi nedsatt dyrevelferd. Fra 24/11-14 til 8/ Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id Vedtak i søknad id 4112 T.o.

14 FDU-møte 13/1-15 Side 14 av Mediesak, avslag til Forsvaret Det har vært flere presseoppslag om utvalgets avslag på søknad om bruk av gris til krigskirurgi. Oppslagene har vært saklige. Bakgrunn for pressens interesse for saken er en pressemelding fra PETA, datert 19/ Denne har flere uriktige framstillinger. Det framkommer bl. a. ikke at Forsvaret ønsket unntak fra offentlighet kun for opplysninger om tid og sted. Sak lagt fram i møtet Pressemelding fra PETA, datert 19/ Presentert i møtet og lagt fram i etterkant av møtet (14/1-15) Noen presseoppslag i norske medier, pr. 5/1-15. Presentert i møtet og lagt fram i etterkant av møtet (14/1-15). T.o. 8.3 UiO, Domus Medica (avd. 16) S-2014/ Søknad om å få fatte lokale vedtak om endring for forsøk i eksterne laboratorier som ikke er godkjente Søknad om å kunne fatte lokale vedtak om endring frem til 1/5-15, fra IMB, datert 16/12-14 Brev med følgende tekst sendes til IMB, v/seksjonsleder/ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen Ang. søknad om å kunne fatte lokale vedtak om endring av forsøk frem til 1/5-15 Utvalget viser til søknad fra IMB, datert 16/12-14, og gir ansvarshavende myndighet til å behandle endringssøknader og fatte vedtak om endringer fram til 1/5-15. Utvalgsmedlemmer som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen og Gunnar Nicolaysen.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Ulv. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Ulv Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/rovdyr-og-rovfugler/ulv/ Side 1 / 7 Ulv Publisert 11.08.2015 av Miljødirektoratet Den opprinnelige ulvestammen i Skandinavia

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

Bestandsstatus for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn

Bestandsstatus for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn Bestandsstatus for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn Mari Tovmo Rovdata Rovdata ny modell for rovviltovervaking Rovdata er etablert som ei sjølvstendig eining med eigen leiar og stab i NINA FORVALTNING

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Veronika Nøstvold Mortsundveien 379 Telefon:

Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Veronika Nøstvold Mortsundveien 379 Telefon: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Mortsundveien 379 Telefon: 90233605 Seksjon: 8370 LEKNES Vår referanse: 10/6467 Att: Deres

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 ÅRSRAPPORT 2001 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har etter nyoppnevning (15. mars 2001) hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten og regelverket Åndalsnes 18.04.2012 Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten Gyrodactylus salaris Parasittisk flatmark, størrelse 0,3 0,7 mm.

Detaljer

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD

TOMREN FISH AS Fjordvegen TOMREFJORD TOMREN FISH AS Fjordvegen 506 6393 TOMREFJORD Deres ref: Vår ref: 2017/021717 Dato: 11.05.2017 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJENNING - ETABLERING AV NYE LOKALITETER TROHAUGEN A OG B- ANLEGG

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.02.2016 Side 1 av 5 ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2016 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2015/2016 RAPPORT 2 Bakgrunnen for denne

Detaljer

Kartlegging av E. coli hos sau resultater fra prøver samlet inn i 2007

Kartlegging av E. coli hos sau resultater fra prøver samlet inn i 2007 Rapport 2 2009 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Kartlegging av E. coli hos sau resultater fra prøver samlet inn i 2007 Anne Margrete Urdahl Marianne Sunde

Detaljer

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 Evaluering Kampanje nr. 1 Om eksportkontrollkampanjene Som en del av en tiltakspakke som er lagt frem i forbindelse med eksportarbeidet ble det besluttet å gjennomføre

Detaljer

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD

MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD FLEKKERØY HUMMER SA Kårholmsveien 66 4625 FLEKKERØY Deres ref: Vår ref: 2017/100791 Dato: 24.05.2017 Org.nr: 985399077 MATTILSYNET INNVILGER SØKNAD Mattilsynet viser til søknad for midlertidig tillatelse

Detaljer

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014

ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014 ROVDATA Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: 1998/520 Dato: 15.02.2014 Side 1 av 3 ULV I NORGE PR. 15. FEBRUAR 2014 FORELØPIGE KONKLUSJONER FOR VINTEREN 2013/2014 RAPPORT 4 Bakgrunnen for denne

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 ÅRSRAPPORT 2007 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark

Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark Utviklingen av felt hjort i Norge Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn 2012 Antall felte dyr i Agder og Telemark Større GPS-merkeprosjekter

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente

Detaljer

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015.

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. MATTILSYNET 2015 DET MODERNE MATTILSYNET Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. Avdelingssjef Jan Egil Aronsen, Avdeling Telemark Seniorrådgiver Øivind Gaden, Stab Region

Detaljer

Rapport. Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling. Resultater fra Overvåking slaktekyllingflokker 2006 Produktundersøkelser 2006

Rapport. Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling. Resultater fra Overvåking slaktekyllingflokker 2006 Produktundersøkelser 2006 Veterinærinstituttets rapportserie 1a - 2007 Rapport Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling Resultater fra Overvåking slaktekyllingflokker 2006 Produktundersøkelser 2006 Merete Hofshagen

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT Landbruks- og matdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Deres ref: Vår ref: 2007/40046 Dato: 8. mai 2013 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 19:00 20:30 Sted: Møterom «Leka» på Statens

Detaljer

Påviste og mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD) innsendt eller meldt til Veterinærinstituttet januar til desember 2015

Påviste og mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD) innsendt eller meldt til Veterinærinstituttet januar til desember 2015 Påviste og mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD) innsendt eller meldt til Veterinærinstituttet januar til desember 2015 1. Oversikt Tabellen viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata 350 Jakt- og fellingsstatistikk for bjørn fra 1846 til jaktåret 2009/2010 300 250

Detaljer

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i Buskerud, Telemark og Vestfold (Rovviltregion 2) ved å følge gauper med GPShalsbånd. I år

Detaljer

Sum alle regioner Totalt hittil for året

Sum alle regioner Totalt hittil for året Overvåkings- og kontrollprogrammene i Summarisk oversikt over undersøkelser utført ved Veterinærinstituttet i desember. Vi gjør oppmerksom på at tallene er foreløpige, og vil bli oppdatert løpende i forbindelse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND 10.09.2013 1 Velkommen Pål Iden avdelingsdirektør/fylkeslege Helse- og sosialavdelinga

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003 ÅRSRAPPORT 2003 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Medlem: Varamedlem:

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer