FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET"

Transkript

1 Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder, vara), Gunnar Nicolaysen, Lars Folkow, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Grete Bæverfjord og Ingvill Løken. Forfall: Tom Hansen (og vara). Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utkast til behandling: Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 5.12 og 6.4 Dokumenter: 2.2.1, og Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 30/8-11, ferdigstilt 5/9-11. Utkast til behandling: T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Framlegg av enkelte saker fra prosjekter Foreløpig program for kurs for ansvarshavende Oppsummering, inspeksjon av forsøksdyravdelinger og inspeksjon av forsøk. Utvalget ga innspill til tema og foredragsholdere på kurs for ansvarshavende 9/ Kurset skal være åpent for flere, og spesielt for inspektører fra DK og personer som har ansvar for feltforsøk. Sekretariatet orienterte om status for inspeksjoner og fornyet godkjenning av forsøksdyravdelinger. Utvalget ba om videre oppfølging av aktuelle DKer med gjenværende avdelinger med behov for fornyet godkjenning. Utvalget plukker ut flere forsøk for inspeksjon. Liste over forsøk som skal inspiseres oppdateres iht. dette. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 2 av Web-nyhet om krav til godkjenning av forsøksdyravdelinger Utvalget ga innspill til forslag til web-nyhet fra sekretariatet og kom fram til følgende tekst, som legges ut på Krav til avdelinger som ønsker å bli godkjente forsøksdyrvirksomheter. I løpet av de senere år har det vært økt fokus på tilsyn og godkjenning av forsøksdyravdelinger. Dette har ført til behov for en grenseoppgang mht. hvor høy terskelen for å godkjenne en lokalitet som en forsøksdyravdeling skal være. Det er viktig for FDU at en godkjennelse som forsøksdyravdeling oppfattes som et kvalitetsstempel både av de ansatte og av mulige brukere. Det skal ikke være automatikk i at alle fasiliteter der det foregår forsøk med dyr blir godkjente forsøksdyravdelinger. Momenter som vil ligge til grunn for FDUs vurdering, i tillegg til de fysiske fasilitetene, vil være: Har avdelingen et fagmiljø med rom for faglig innspill og utvikling? Ellers vil kvalitet på drift og vedtak kunne bli for dårlig. Aktivitetsnivået ved avdelingen. Det er ønskelig med tilstrekkelig stor forskningsaktivitet, da dette fører til mer erfaring og høyere kompetanse hos personale. 3. Viktige saker 3.1 Bruk av Equithesin S-2011/ Henvendelse ang. FDUs holdning til bruk av Equithesin. Tilbakemelding på revisjoner og avslag på søknad Henvendelse fra prosjektdeltaker, datert 1/ Pdf av avslått søknad (id 3627) og tilleggsinformasjon fra Einar Holm Hansen, datert 19/7-11, samt avslag, datert 9/8-11. Brev med følgende tekst sendes Kristian Gundersen: Ang. revisjoner og avslag på søknad Viser til henvendelse pr. mail, datert 1/9-11, videresendt til FDU, 5/9-11. Denne ble behandlet av FDU 20/9-11. Det er ikke oversett at Equithesin i siste søknad (id 3627) planlegges brukt til den terminale del av forsøket. Grunnen til at FDU mener at Equithesin er uegnet i forsøket er forsøkets varighet og omfang. På bakgrunn av at ED50 og LD50 ligger tett for begge virkestoffene i Equithesin (Flecknell PA., Laboratory animal anaesthesia. A practical introduction for research workers and technicians. London: Elsevier Academic Press, 2005) og at det i forsøket er tenkt repetert ip. dosering, kan dyr som overlever gjennom prosedyren ikke være adekvat anestesert gjennom hele forsøket. Equithesin som eneste anestesimiddel vil utelukkende være aktuelt ved meget kortvarige terminale forsøk. Kommentaren om Equithesin gjelder alle anestesimidler som er rene hypnotika uten analgetisk effekt med tett ED50 og LD50 (e.g. pentobarbital, kloralhydrat) og som i praksis ikke kan doseres kontinuerlig. Vi vil peke på problemene ved at dyr ikke har tilstrekkelig smertelindring, og videre at bruk av et rent hypnotika uten en analgetisk komponent fører til aktivering og endring av en rekke fysiologiske parametre i dyret selv om dyret ikke er våkent (dvs. vevsskade fører til prolongert modulering av det somatosensoriske system med økt reaksjonsfølsomhet i både de perifere og sentrale smertebaner). Dette kan påvirke målinger som gjøres i forsøket og introdusere uønsket/ukontrollerte variabler i forsøkene (se bl.a. Effects of Anesthetics and Terminal Procedures on Biochemical and Hormonal Measurements in Polychlorinated Biphenyl Treated Rats. Daniel Desaulniers, Al Yagminas, Ih Chu and Jamie Nakai. International Journal of Toxicology : 334).

3 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 3 av 21 Dersom Equithesin brukes i invasive terminale forsøk må det kombineres med andre anestetika med robust analgetisk effekt gjennom hele forsøket, eller erstattes med en alternativ anestesiprotokoll. Gassanestesi med buprenorfin analgesi og benzodiazepiner til muskelavslapning kan være et slikt alternativ, som gir en robust og sikker anestesi og analgesi. Uansett anestesimetode, så er det individuelle forskjeller i anestesidypde ved samme anestesidose, slik at man i tillegg til individuell dosering bør ha et prinsipp å holde graden av invasivitet og nociception lavest mulig, ikke minst ved tett ED50 og LD50. Kopi: Ansvarshavende 3.2 Blodprøvetakning av fugler Henvendelse fra Geir Wing Gabrielsen Henvendelse fra Geir Wing Gabrielsen, datert 1/7-11. Saken utsettes til neste møte. Det skal legges fram dokumentasjon på tidligere praksis. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 NVH, Forsøksdyravdelingen (avd. 011) S-2011/ Søknad om bruk av inntil 50 høns, 15 kaniner og 10 marsvin for produksjon av polyklonale antistoffer til diagnostisk bruk. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3695) fra Henrik Rasmussen, datert 1/ Fra pdf av revidert søknad, datert 6/9-11. Revidert søknad pga. etterspurt tilleggsinformasjon. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. revidert søknad, fram til 1/10-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med opplysninger i revidert søknad, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke inntil 50 høns, 15 kaniner og 10 marsvin for produksjon av polyklonale antistoffer til diagnostisk bruk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at det skal gis smertelindring ved behov. Ett utvalgsmedlem stemte blankt: Siri Martinsen Produksjon av polyklonale antistoffer i kanin og marsvin anses som smertefullt og ønskelig å erstatte. I dette tilfellet er flere 3R-tiltak gjort, slik som gulvdrift for dyrene og utbytting av Freund s adjuvans. Det kunne vært henvist til 3R litteratur mht non-ulcerative

4 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 4 av 21 adjuvanser og hvorfor den valgte anses å være best (da det ser ut at man likevel forventer abcesser) og hvorfor teknikker beskrevet i litteraturen hvor man unngår blodtapping, ikke er aktuelle. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Henrik Rasmussen 4.2 FHI (avd. 013) S-2011/ Søknad om bruk av 20 mus i smitteforsøk for å undersøke beskyttende effekten av peptidbaserte influensavaksiner for å lage en universell influensavaksine. Smertevoldende. Anbefales godkjent av ansvarshavende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3495) fra Arnt-Ove Hovden, datert 31/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke effekten av peptidbaserte influensavaksiner for å lage en universell influensavaksine, og den planlagte gjennomføringen, å vaksinere 20 mus med peptidvaksiner og gjennomføre smitteforsøk på disse, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Musene utsettes for et meget stort vekttap, og dette synes å være en svært grov indikator for smitte. Det synes også å være en mulig dupliseringsproblematikk, da lignende forsøk av andre er omsøkt og godkjent tidligere. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Henrik Rasmussen Kopi: Ansvarshavende 4.3 FHI (avd. 13) S-2011/ Søknad om bruk av 55 rotter for å gjøre farmakokinetiske undersøkelser av 6- monoacetylmorfin og morfin relatert til heroin Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 3051) fra André Gottås, datert 2/ Begrunnelse for oversending av søknad til FDU, datert 2/9-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

5 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 5 av 21 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å gjøre farmakokinetiske undersøkelser av 6- monoacetylmorfin og morfin relatert til heroin, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 55 rotter, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at det benyttes dyr som er opererte hos leverandør. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 20/9-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Henrik Rasmussen Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Forsøket beskriver en svært invasiv prosedyre, rottene som er pre-opererte lever med utstyr som må antas å hindre dem i naturlig adferd og være generelt belastende. Det kan stilles spørsmål ved overføringsverdien og formålet - å studere mekanismer ved heroinmisbruk. Belastningen for dyrene bør veie tyngre. Kopi: Ansvarshavende 4.4 Universitetet i Bergen, BBB (avd. 004) S-2011/ Søknad om å benytte 24 rotter for å undersøke aniti-inflammatorisk effekt av L-faktor gitt via fóret ved akutt indusert colitt. Pilotstudie. Smertevoldende. Sendt FDU grunnet bruk av DDS i drikkevannet Pdf av søknad i FOTS (id 3655) fra Anne Marita Milde, datert 18/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/9, 22/9 og 27/9-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke aniti-inflammatorisk effekt av L-faktor ved colitt, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 24 rotter for å undersøke beskyttende effekt av L-faktor gitt via fóret ved akutt indusert colitt, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/9-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen 3R synes ikke utfylt på en relevant måte. Det beskrives at L-faktor er et ufarlig stoff som allerede er brukt i fôr til ulike dyr (inkludert hund iflg tilleggsopplysninger). Det ble spurt om hvorfor ikke stoffet kan prøves ut i klinisk sammenheng (f.eks. klinisk veterinærmedisin med Chron s Disease hos hund), men søker begrunner ikke i særlig grad hvorfor dette anses uaktuelt, og begrunner heller ikke hvorfor effektstudien må involvere post-

6 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 6 av 21 mortem undersøkelse. Påføring av ulcerøs colitt hos rotter er svært smertefullt, og bør ikke gjøres når mindre invasive muligheter for å evaluere et ufarlig stoff med antatt forebyggende/ lindrende effekt ikke er prøvd. Kopi: Ansvarshavende 4.5 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknaden ble trukket og derfor ikke behandlet. 4.6 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 2080 torsk med forskjellig genetisk bakgrunn i smitteforsøk med Aeromonas salmonicida achromogenes (som forårsaker atypisk furunkulose) for å undersøke grad av beskyttelse mot atypisk furunculose etter vaksinering i forhold til (allerede kjent) resistens overfor VNN eller vibriose. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3670) fra Helene Mikkelsen, datert 19/8-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke grad av beskyttelse mot atypisk furunculose etter vaksinering i forhold til (allerede kjent) resistens overfor VNN eller vibriose, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2080 torsk med forskjellig genetisk bakgrunn i smitteforsøk med Aeromonas salmonicida achromogenes (som forårsaker atypisk furunkulose), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at svimere og annen klinisk påkjent fisk fjernes fra forsøket, jf bruk av humane endepunkter. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutine. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i denne type forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 4.7 NIVA, Solbergstrand (avd. 105) S-2011/ Søknad om å benytte 100 piggvar i angitt myndighetspålagt (KLIF) testing av akutt giftighet for avløpsvann fra gruveganger fra Sydvaranger gruve AS. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3703) fra August Tobiessen, datert 31/8-11.

7 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 7 av 21 Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 8. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 100 piggvar i testing av akutt giftighet for avløpsvann fra gruveganger fra Sydvaranger gruve AS, ikke er tilstrekkelig begrunnet. Krav fra KLIF beskrives i søknaden som et krav om overvåkning av biota ved deponiet, herunder undersøkelse om stedegen bunnfisk (piggvar eller flyndre) fra deponiområdet er utsatt for påvirkning som følge av polydadmac. Utvalget kan ikke se at den omsøkte testingen av akutt dødelighet for piggvar i et laboratorium kan tilfredsstille dette kravet. De generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd synes derfor ikke oppfylt. Kopi: Ansvarshavende 4.8 NIVA, Solbergstrand (avd. 105) S-2011/ Søknad om å benytte 100 strandkrabber i angitt myndighetspålagt (KLIF) testing av akutt giftighet for avløpsvann fra gruveganger fra Sydvaranger gruve AS. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3704) fra August Tobiessen, datert 31/8-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 8. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 100 strandkrabber i testing av akutt giftighet for avløpsvann fra gruveganger fra Sydvaranger gruve AS, ikke er tilstrekkelig begrunnet. Krav fra KLIF beskrives i søknaden som et krav om overvåkning av biota ved deponiet, herunder undersøkelse av om krabbe/kongekrabbe som beiter i/rundt deponiet er utsatt for påvirkning som følge av polydadmac. Utvalget kan ikke se at den omsøkte testingen av akutt dødelighet for strandkrabbe fra Oslofjorden i et laboratorium kan tilfredsstille dette kravet. De generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd synes derfor ikke oppfylt. Kopi: Ansvarshavende 4.9 Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) S-2011/ Søknad om å benytte 200 torskelarver og 8 tangkutling for å undersøke tangkutling og maneters predasjon på UV-eksponerte torskelarver. Smertevoldende for torskelarver Pdf av søknad i FOTS (id 3415) fra Reidun Bjelland, datert 25/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 23/9-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

8 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 8 av 21 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 200 torskelarver og 8 tangkutling for å undersøke tangkutling og maneters predasjon på UVeksponerte torskelarver, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/9-11 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Den vitenskapelige og samfunnsmessige verdien av forsøket synes av søknaden å dømme å være lav. Studie av fluktatferd i et begrenset miljø som beskrevet, synes også å være av begrenset verdi. Forsøket gjelder dyr som ikke har høy status mht oppfatning av deres evne til ubehag. Ikke desto mindre omfattes de av loven, og "refinement" beskrevet av søker selv (substitutt for predator) burde prinsipielt være førstevalg i denne typen forsøk. Kopi: Ansvarshavende 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NINA S-2011/ Klage på avslått søknad om fangst og GPS/VHF-merking av 10 oter for å undersøke habitatbruk ved kortvarige endringer i vannivå som følge av kraftverksdrift (hydropeaking). Oter fanges vha. snare med alarm og merker festes med ryggsekk som forventes å falle av etter 3-4 mnd Klage på avslag, datert 7/ Pdf av søknad i FOTS med 3 vedlegg (id 3616) fra Jiska van Dijk, datert 6/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 22/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fram til 1/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om oter oppviser endring i habitatbruk ved kortvarige endringer i vannivå som følge av kreftverksdrift (hydropeaking), og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 10 oter med GPS/VHF-merker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU.

9 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 9 av 21 Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Otrene vil være fanget i snare ca. 20 minutter, utsettes for totalt 90 minutters prosedyre, bedøves og bære "ryggsekk" med sender. Risikoen og belastningen for dyrene synes ikke å oppveies av formålet. Kopi: Koordinator, Finn Berntsen 5.2 NINA S-2011/ Klage på avslått søknad om fangst og merking av inntil 25 bever med GPS-sender for å undersøke påvirkning på bestanden i elver som reguleres grunnet vannverk. Bever fanges enten i felle, i snare eller ved håv. Påfesting av sender krever ikke anestesi Klage på avslag, datert 7/ Pdf av søknad i FOTS (id 3514) fra Duncan Halley, datert 20/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 22/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknad og etterspurt tilleggsinformasjon, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke påvirkning på habitatbruk hos bever i elver som reguleres grunnet vannverk, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 25 bever med GPS-sender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Ett utvalgsmedlem stemte blankt: Siri Martinsen Merkemetoden og påmonteringen synes skånsom, men forskjellen i skånsomhet mellom innfangingsmetoder synes betydelig, og kun den mest skånsomme metoden for innfanging bør brukes. Kopi: Koordinator, Finn Berntsen 5.3 NVH S-2011/ Søknad om å benytte 50 hunder (25 pasienter ved NVH som ikke er smittet med Giardia, og 25 som er smittet med Giardia) til uttak av duodenumbiopsi. De ikke-smittede kontrollene som ønskes benyttet er hunder som allikevel skal anesteseres for andre inngrep Pdf av søknad i FOTS (id 3696) fra Kristoffer Tysnes, datert 30/8-11.

10 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 10 av 21 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 21/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 50 hunder (25 hunder uten og 25 hunder med Giardia) til uttak av duodenumbiopsi for å studere endringer i tarmens morfologi etter smitte av Giardia, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at de aktuelle hunder er pasienter ved NVHs klinikk. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av saken: Henrik Rasmussen 5.4 NTNU S-2011/20579 Søknad om endring av merke som skal benyttes i tidligere godkjent forsøk med fangst og merking av sjøørret i Nidelva. I stedet for ytre Carlinmerke ønskes det påsatt et ytre akustisk merke som måler salinitet Pdf av søknad i FOTS (id 3667) fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 16/ Opprinnelig søknad i FOTS id (3186), datert 27/ Tidligere vedtak fattet av FDU, datert 22/ Etterspurt avklaring ang. forsøksperiode, datert 21/9-11. Utvalget godkjenner endringene i forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at den omsøkte endringen, å merke 10 sjøørret over 1 kg med ytre akustiske salinitetsmerker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.5 NIVA S-2011/ Søknad om fangst og merking av inntil 200 ørret (100 per år) med Floy-merker for å overvåke ørretbestanden i Langtjern, Buskerud Pdf av søknad i FOTS (id 3713) fra Torstein Kristensen, datert 1/9-11.

11 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 11 av 21 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/11-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å overvåke ørretbestanden i Langtjern, Buskerud, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke inntil 200 ørret (100 per år) med Floy-merker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen Livslang merking av denne type medfører belastninger på fisken over tid, og formålet synes ikke å oppveie dette. 5.6 NIVA S-2011/ Søknad om å merke 15 abbor, 15 vederbuk, 15 gjedde og 15 ørret med interne akustiske sendere som en del av konsekvensutredning i forbindelse med utfylling av Gilhusbukta i Drammensfjorden Pdf av søknad med ett vedlegg i FOTS (id 3701) fra Thrond Haugen, datert 31/ Tidligere søknad om forsøk før utbygging (FOTS id 769), vedtak og rapportering. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 15 abbor, 15 vederbuk, 15 gjedde og 15 ørret med interne akustiske sendere som en del av konsekvensutredning i forbindelse med utfylling av Gilhusbukta i Drammensfjorden, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU gjør oppmerksom på at restriksjoner vedr. bruk av nellikolje gitt av FDA, ikke har gyldighet i Norge.

12 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 12 av UMB S-2011/ Søknad om merking av 400 brunørret med interne PIT-merker for å studere sesongvandringer i Leirelva Pdf av søknad i FOTS (id 3710) fra Thrond Haugen, datert 1/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/10-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 400 brunørret med interne PIT-merker for å studere sesongvandringer i Leirelva, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Til tross for at elektrofiske er mye anvendt i forvaltning, er dette en metode som innebærer risiko for betydelig lidelse, og som ikke bør anses som "best practice". "Refinement" burde vært foreslått. 5.8 UMB S-2011/ Søknad om fangst og merking av 15 havabbor med interne akustiske sendere for å studere habitatbruk i Oslofjorden. Videreføring av tidligere prosjekt Pdf av søknad i FOTS (id 3708) fra Thrond Haugen, datert 1/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/7-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 15 havabbor med interne akustiske sendere for å studere habitatbruk i Oslofjorden, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens

13 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 13 av 21 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU gjør oppmerksom på at restriksjoner vedr. bruk av nellikolje gitt av FDA, ikke har gyldighet i Norge. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen. Livslang merking av denne type risikerer belastninger på fisken, og det forvaltningsrettede formålet synes ikke å oppveie dette. 5.9 HiH S-2011/ Søknad om bruk av 7200 ørret i oppforingsforsøk for å studere klimaendringers påvirking på ørret i Sør-Norge Pdf av søknad i FOTS (id 3705) fra Thrond Haugen, datert 31/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 22/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/7-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere klimaendringers påvirking på ørret i Sør- Norge, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 7200 ørret i oppfóringsforsøk ved forskjellige temperaturintervaller, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Til tross for at elektrofiske er mye anvendt i forvaltning, er dette en metode som innebærer risiko for betydelig lidelse, og som ikke bør anses som "best practice". "Refinement" burde vært foreslått. Dette gjelder gytefisken Uni Miljø S-2011/ Søknad om merking av 40 laks og 20 brunørret i Byglandsfjorden med interne akustiske sendere for å studere migrasjon og gyteatferd Pdf av søknad i FOTS (id 3694) fra Knut Wiik, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/9-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære

14 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 14 av 21 tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere migrasjon og gyteatferd blant laks i Byglandsfjorden, og den planlagte gjennomføringen, å merke 40 laks og 20 brunørret med interne akustiske sendere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at forsøket ikke er å anse som et akutt forsøk, slik det er angitt i søknaden. Ett utvalgsmedlem stemte mot deler av forsøket: Siri Martinsen 5.11 NINA S-2010/ og 10/ Søknad om utvidelse av studieområdet for 2 pågående forsøk med merking av gaupe og jerv. Det skal ikke merkes flere dyr enn det tidligere er gitt tillatelse til, men noe av merkingen ønskes gjennomført i Trøndelag Brev med ønske om utvidet studieområde fra NINA, datert 29/ Tidligere gitte tillatelser, datert 25/ Utvalget godkjenner utvidelsen av studieområdet til forsøkene, iht. søknaden, fram til 1/1-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med utvidelse av forsøkene, å studere gaupas og jervens predasjon på tamrein, og den planlagte gjennomføringen, å merke 40 gaupe og 40 jerv med eksterne GPS-sendere og interne VHF-implantater i Troms, Finnmark og Trøndelag, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betyding slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at antall forsøksdyr og metodikk ikke er endret i forhold til opprinnelige søknader. Kopi: Koordinator Finn Berntsen 5.12 Veterinærinstituttet S-2011/ Søknad om å benytte 190 røyer for å teste toksisitet av CFT-legumin (rotenon) for å tilpasse dose ved behandling i innsjøer. Sak lagt fram i møtet Pdf av søknad i FOTS (id 3698) fra Pål Adolfsen, datert 14/9-11. Lagt fram i møtet Etterspurt tilleggsinformasjon, gitt pr. telefon, 22/9-11.

15 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 15 av 21 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 5/11-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn etter den fastsatte fristen, men utvalget velger å behandle denne søknaden fordi det var kapasitet til det i utvalgets møte. Søknaden, sammen med tilleggsinformasjon, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 190 røyer for å teste toksisitet av CFT-legumin (rotenon) for å tilpasse dose ved behandling i innsjøer, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betyding slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot forsøket: Siri Martinsen Formålet - å tilrettelegge for rotenonbehandling - er høyst omdiskutert mht den samfunnsmessige verdien. Mht "refinement" synes det å være lite begrunnet hvorfor man i et dødelighetsforsøk hvor lidelsene blir større og mer langvarige med lavere doser, legger seg i nedre sjikt mht dosering. Kopi: Koordinator, Anna Marie Bratberg 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 NVH, ny avdeling (avd. 162) S-2011/ Søknad om godkjenning av ny forsøksdyravdeling ved NVH med laks, karpe og sebrafisk. Søker om samme ansvarshavende som avd. 011 (Dyreavdelingen). Innlemming i eksisterende avdeling vil være i konflikt med dennes AAALAC-akkreditering Søknad fra Karin Zimmer, datert 30/8-11. Brev med følgende tekst sendes Karin Zimmer: Ang. godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget viser til søknad om godkjenning av forsøksdyravdeling og ansvarshavende, datert 30/8-11. Forsøksdyrutvalget vil behandle søknad om godkjenning som forsøksdyravdeling på grunnlag av kommende inspeksjon og inspeksjonsrapport. Inspeksjon vil bli gjort så snart det lar seg gjøre for aktuelle inspektører fra Mattilsynets DK Oslo. Forsøksdyrutvalget godkjenner Henrik Rasmussen som ansvarshavende ved ny forsøksdyravdeling ved NVH, forsøksdyravdeling 162, iht. opplysninger i søknad fram til 20/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det settes som forutsetning av funksjon som ansvarshavende ikke trer i kraft før avdelingen er godkjent som forsøksdyravdeling. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen.

16 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 16 av 21 Kopi: Inspektør fra DK Ansvarshavende 6.2a NTNU, ansvarshavende (avd. 161) S-2011/61724 Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved Psykologisk institutt, NTNU. 6.2a.1 Søknad om godkjenning av ansvarshavende fra Are Skjelstad, datert 30/ a.2 Tidligere tilbakemelding fra FDU til NTNU, datert 24/3-11. Forsøksdyrutvalget godkjenner Robert Biegler som ansvarshavende ved forsøksdyravdeling ved Psykologisk institutt, NTNU, forsøksdyravdeling 161, iht. opplysninger i søknad fram til 20/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det settes som vilkår for godkjenningen at ansvarshavende deltar på førstkommende kurs for ansvarshavende. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Kopi: Ansvarshavende Inspektør fra DK 6.2b NTNU, ny forsøksdyravdeling (avd. 161) S-2011/ Ønske om inspeksjon for godkjenning av avdeling. 6.2b.1 Tidligere tilbakemelding fra FDU til NTNU, datert 24/ b.2 Inspeksjonsrapport fra DK. Lagt fram i møtet. 6.2b.3 Avtale med navngitt veterinær, datert 22/9-11. Forsøksdyrutvalget godkjenner aktuelle rom ved NTNU, Psykologisk institutt, som forsøksdyravdeling 161, iht. søknad, inspeksjonsrapport og FDUs tidligere tilbakemelding (24/3-11), for hold av kaie fram til 20/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til en godkjent forsøksdyravdeling, kan endres i løpet av perioden, ifbm. kommende forsøksdyrforskrift. Det settes følgende vilkår for godkjenningen. Avdelingen skal tilby - tilgang til tilstrekkelig stort vannbad - sandbad - materiale til å hakke på - lys/mørkeregime som følger årstids-variasjonen - dimming på lys Det vises for øvrig til forsøksdyrforskriften 12, 1. ledd og appendiks A i EUdirektivet for forsøksdyr, s (H. Species-specific provisions for birds. a. General considerations). Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen. Avdelingen har ville fugler innfanget fra naturen. I norsk dyrevernlovgivning generelt er hold av ville dyr innfanget fra naturen noe som ikke lett aksepteres. I retningslinjer for hold av dyr i forsøk er ikke den aktuelle arten nevnt spesielt - man har ikke definert hva den trenger. Av dette, og av dyrevelferdslovens generelle intensjon, bør det følge at man legger seg så nær opp til deres naturlige habitat som mulig. Da fuglene brukes til adferdsstudier vil det heller ikke være noen åpenbar grunn for at ikke deres adferdsmessige behov skal vektlegges sterkt - snarere tvert imot. Avdelingen bør ikke godkjennes uten at fuglene får tilgang til et stimulerende uteareal av betydelig størrelse.

17 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 17 av 21 Vedlegg: Fra EU-direktivet for forsøksdyr: Species-specific provisions for birds. General considerations ( Kopi: Ansvarshavende Inspektør fra DK 6.3 NIFES (avd. 054), ansvarshavende S-2005/30509 Søknad om fornyet godkjenning av Mari Moren som ansvarshavende Søknad fra NIFES, datert 19/ CV for Mari Moren pr. 15/8-05. Forsøksdyrutvalget fornyer godkjenning av Mari Moren som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingene ved NIFES (forsøksdyravdeling 054) fram til 20/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Kopi: Inspektør fra DK. 6.4 UiB, Institutt for biologi (avd. 018) S-2011/ Inspeksjon med sikte på godkjenning av ombygd forsøksdyravdeling ved UiB, institutt for biologi Inspeksjonsrapport fra DK. Lagt fram i møtet. Forsøksdyrutvalget godkjenner ombygd forsøksdyravdeling ved UiB, institutt for biologi, forsøksdyravdeling 18, iht. inspeksjonsrapport, fram til 20/9-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det forutsettes at ny avtale med ILAB om beredskapsvakt/vaktordning er på plass før første forsøk starter. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til en godkjent forsøksdyravdeling, kan endres i løpet av perioden, ifbm. kommende forsøksdyrforskrift. Kopi: Inspektør fra DK 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for september 2011 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for september gjøres av Grete Bæverfjord. 7.2 UiO (avd. 032) S-2011/99718 Lokalt godkjent søknad om bruk av 180 mus i forsøk med radioimmunterapi. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Forsøket er godkjent ut november Revisjonsskjema, datert, 15/8-11.

18 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 18 av Pdf av søknad i FOTS (id 3124). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3124 om bruk av 180 mus i forsøk med radioimmunterapi. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi søknaden angir mulig vekttap på over 20%, jf. FDUs prinsipputtalelse fra 23/2-11 ( Interne retningslinjer for observasjon burde vært lagt ved. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.3 UiO (avd. 055) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 1300 rotter i forsøk med fosfodiesterase ved hjertesvikt. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Forsøket er godkjent til 13/ Revisjonsskjema, datert, 15/ Pdf av søknad i FOTS (id 3284). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3284 om bruk av 1300 rotter i forsøk med fosfodiesterase ved hjertesvikt. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi forsøket (forsøkene) burde vært behandlet sentralt. Søknaden er videre så omfattende at den burde vært delt opp i flere søknader. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.4 NTNU (avd. 102) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 20 rotter for å utvikle metodemodell for aortastenose. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Forsøket er godkjent til 2/ Revisjonsskjema, datert, 15/ Pdf av søknad i FOTS (id 3515). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3515 om bruk av 20 rotter for å utvikle metodemodell for aortastenose. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi deltaker mangler kurs i forsøksdyrlære og fordi mulig høyt vekttap skulle vært fulgt av et scoresheet og bedre definert, jf. FDUs prinsipputtalelse fra 23/2-11 ( Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning.

19 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 19 av 21 Vedlegg: Revisjonsskjema 7.5 NTNU (avd. 102) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 50 mus i forsøk med in vivo MR imaging. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle orsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 15/ Pdf av søknad i FOTS (id 3548). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3548 om bruk av 50 mus i forsøk med in vivo MR imaging. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi forsøket oppgir vekttap på mer enn 15 %, jf. FDUs prinsipputtalelse fra 23/2-11 ( Søknaden skulle da vært fulgt av et egnet scoresheet og blitt sendt for sentral behandling. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.6 NTNU (avd. 136) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 20 mus i forsøk med optisk avbildning av entorhinal populasjonsaktivitet hos frittgående mus. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 4/ Pdf av søknad i FOTS (id 3626). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3626 om bruk av 20 mus i forsøk med optisk avbildning av entorhinal populasjonsaktivitet hos frittgående mus. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi søknaden ikke innholder doseangivelser for analgesi og anestesi. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.7 NVH (avd. 101) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 6 gris til operasjonsøvelser. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 4/ Pdf av søknad i FOTS (id 3570). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad.

20 Møtebok FDU-møte 20/9-11 Side 20 av 21 Viser til godkjent søknad id 3570 om bruk av 6 gris til operasjonsøvelser. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi forsøket søknaden ikke innholder doseangivelser for analgesi og anestesi. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.8 UiB, Vivarium (avd. 066) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 20 rotter i forsøk med glioblastom. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 3/ Pdf av søknad i FOTS (id 3606). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3606 om bruk av 20 rotter i forsøk med glioblastom. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi søknaden ikke innholder doseangivelser for analgesi og anestesi og fordi score-skjema ikke synes å være benyttet. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema 7.9 UiB, Vivarium (avd. 066) S-2011/ Lokalt godkjent søknad om bruk av 60 mus i forsøk med nasal immunisering ved eksperimentell autoimmun encephalomyelitt. Revisjon kom fram til konklusjon A. Den lokale behandlingen anses derfor ikke å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis Revisjonsskjema, datert, 4/ Pdf av søknad i FOTS (id 3594). Følgende brev sendes sammen med revisjonsskjema til ansvarshavende: Ang. lokalt behandlet søknad. Viser til godkjent søknad id 3594 om bruk av 60 mus i forsøk med nasal immunisering ved eksperimentell autoimmun encephalomyelitt. Dette forsøket er godkjent lokalt. Forsøket ble plukket ut til revisjon og Forsøksdyrutvalget har konkludert med at godkjenningen ikke anses å oppfylle forsøksdyrregelverket eller Forsøksdyrutvalgets praksis. Revisjon kom fram til konklusjon A fordi forsøket anses som så belastende at søknaden skulle blitt sendt for sentral behandling. Det bes som at kommentarer på vedlagte revisjonsskjema tas til etterretning. Vedlegg: Revisjonsskjema

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 ÅRSRAPPORT 2007 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer

Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Francisellose hos torsk og forvaltningsmessige utfordringer Ragnar Thorarinsson, Seniorrådgiver fiskehelse Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Program Nettverksmøte Sats på torsk. Tromsø 13.02.2008

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Fagseminar: Veien videre for Vefsnaregionen etter friskmelding, Mosjøen

Fagseminar: Veien videre for Vefsnaregionen etter friskmelding, Mosjøen Fagseminar: Veien videre for Vefsnaregionen etter friskmelding, Mosjøen 3.11.2017 Liv Norderval, Mattilsynet region Nord avdeling Helgeland, kontorsted Mo i Rana Mattilsynets rolle og samarbeidet mellom

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 14.03.2011 11/138 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 22. mars 2011 kl. 10.00 MERK ENDRET TIDSPUNKT Møtested: Møterom

Detaljer

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet Effekter av gruveutslipp i fjord Hva vet vi, og hva vet vi ikke Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet 1 1 Havforskningsinstituttets rolle Gi råd til myndighetene slik at marine ressurser og marint miljø

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Rognkjeks produksjon og felterfaringer.

Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Hell, 21.10.13 Nils Vestvik, Aqua Kompetanse. Aqua Kompetanse 7770 Flatanger www.aqua-kompetanse.no Historikk Første gang testet som lusespiser ved Gildeskål forsøksstasjon

Detaljer

Regelverk om medikamentell

Regelverk om medikamentell Regelverk om medikamentell immobilisering av dyr Solfrid Åmdal Mattilsynet Seksjon dyrehelse Hva er Mattilsynet Mattilsynet er Statens tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Hovedoppgaven

Detaljer

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen

Detaljer

6 %gzadamdaz@_hq[_dqz[tl[@gz

6 %gzadamdaz@_hq[_dqz[tl[@gz 6 %gzadamdaz@_hq[_dqz[tl[@gz S *OOMA@OJOG Forsøksdyrmiljøet i Norge har en del særtrekk som bør legges til grunn når forskningsmidler fordeles: " Norge bruker flere forsøksdyr pr. innbygger enn de fleste

Detaljer

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Yersiniose hos laksefisk Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Disposisjon Årsak Historikk og utbredelse Sykdomsbeskrivelse Diagnostikk Epidemiologi Forebygging og behandling Bakteriofagterapi

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon

Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon Professor Adrian Smith Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole Oslo, april 1999 Innledning Norge har valgt et system for regulering av dyreforsøk

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Nofima & FHF 18. sept 2012 - Tromsø Inger Fyllingen Seniorrådgiver Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen, Hovedkontoret Hva jeg ønsker å formidle

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003 ÅRSRAPPORT 2003 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2003 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Medlem: Varamedlem:

Detaljer

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet:

Saken gjelder reklame for Advocate. Saken er innklaget av Novartis Healthcare AS. Faksimile av et utdrag av materiellet: Klage på reklame for Advocate R0711 Saken ble innklaget av Novartis Healthcare AS. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Novartis Healthcare AS Navn på firma som klages inn: Bayer A/S Kort

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND 10.09.2013 1 Velkommen Pål Iden avdelingsdirektør/fylkeslege Helse- og sosialavdelinga

Detaljer

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord Det ble avholdt møte i styringsgruppa i Grønn dal tirsdag 24. januar, kl 10.00-13.00 på Kongsberg rådhus Fra kommunene: Rune Høiseth- ordfører Larvik kommune Eli Hovd Prestegården- ordfører Nore og Uvdal

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 ÅRSRAPPORT 2001 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har etter nyoppnevning (15. mars 2001) hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om bekjempingsaksjonen mot Gyrodactylus salaris i 2016

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om bekjempingsaksjonen mot Gyrodactylus salaris i 2016 Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om bekjempingsaksjonen mot Gyrodactylus salaris i 2016 I forbindelse med rotenonbehandlingen for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen,

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat Dyrevernlovens 2 Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Bergen, 9.-10. Februar, 2011 Torskenettverksmøte: En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Ivar Rønnestad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Hva er en kunnskapsplattform?

Detaljer

Helsestatus hos oppdrettstorsk

Helsestatus hos oppdrettstorsk Helsestatus hos oppdrettstorsk Hege Hellberg Sats på Torsk, Bergen 2011 Oversikt Kort om Veterinærinstituttets rolle som nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer Fiskehelserapporten 2010 Hvordan

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer