FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Lars Folkow, Anne Ramstad (kun 22/5), Grete Bæverfjord og Carsten Lund/Ingvill Løken (hhv. 21/5 og 22/5). Sekretariatet: Gunvor Knudsen og Johanne Holmen. MØTEBOK 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 4.10, 4.11(opprinnelige 4.10 og 4.11 ble trukket) og Sak 3.4 ble trukket. Dokumenter: 4.8.2, , , 5.2.2, 5.7.2, , , , og Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 16/4-13, ferdigstilt 24/4-13. T.o. med følgende korreksjoner: 1. Møtedato var 16/4-13, og ikke 16/3-13 som angitt i overskrift. 2. Sak 4.2: MAC-verdi skal være 1,5 og ikke 5, som angitt i begrunnelse for vedtak. 3. Sak 6.1: Følgende har falt ut: «Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Carsten Lund». 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Tilsyn med avdelinger og forsøk, datert mai Lagt fram i møtet Oppfølgingssaker t.o.m. februarmøtet 2013, gjennomgått mai Lagt fram i møtet. Aktuelle forsøk og oppfølginger legges til i listene. Utvalgets juni-møte: 1. VKM komme for å presentere rapport om merking av viltlevende dyr. 2. Fra Regionkontor Rogaland og Agder inviteres Gunnar Már Gunnarsson, tema: styrt avvikling av FDU. 3. Viktige saker 3.1 Delegering til sekretariatet Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 2 av 30 Delegering av myndighet fra Forsøksdyrutvalget til sekretariatet. Økt saksmengde saksmengde og forespørsler om rask avklaring på endringer, gir behov for større fleksibilitet i forvaltningen av forsøksdyr. FDU ønsker å delegere myndighet til sekretariatet slik at ukompliserte endringer i et forsøk ikke må behandles av utvalget, men behandles av sekretariatet. Forsøksdyrutvalget gir med dette sekretariatet myndighet til å fatte vedtak ved søknad om mindre endringer i et allerede godkjent forsøk. Dette gjelder mindre endringer i tid, antall dyr og praktisk gjennomførelse, der det ikke er grunn til å tro at endringen vil gi nedsatt dyrevelferd. Utvalget oppdateres på slike vedtak som orienteringssak i møter. 3.2 Triploid laks S-2013/39442 Utvalget har fått en samlet tilbakemelding fra Havforskningsinstituttet og AquaGen på henvendelse fra FDU om triploid laks Svar på FDUs henvendelse fra Havforskningsinstituttet og AquaGen, datert 17/ Henvendelse fra FDU, datert 19/2-13. T.o. E-post med følgende tekst sendes Sturla Romstad, Mattilsynet, som svar på hans e-post til FDU: Angående triploid laks og søknadspliktige forsøk Forsøksdyrutvalget anser ikke hold av triploid laks innenfor optimale forhold (miljø og fór) som forsøk. I de tilfeller forholdene kan gi en «ufysiologisk tilstand» er bruk/hold av triploid laks å anse som et søknadspliktig forsøk jf. forsøksdyrforskriften 2, tredje unntak. «Ufysiologisk tilstand» må her betraktes som en antatt belastende tilstand. Et eksempel på dette kan være utvikling av katarakt. Forsøksdyrutvalget har etterspurt tilbakemelding fra Havforskningsinstituttet og Aquagen og har fått en samlet rapport fra disse. Utvalget viser til konklusjonen i denne rapporten (vedlagt). 3.3 Klage på vedtak i FDU og andre relaterte henvendelser S-2013/37698 Klage på FDUs vedtak om ikke å godkjenne søknad som blokksøknad, samt flere henvendelser til flere instanser med kritikk av FDUs tolkning av regelverk og praksis Klage på vedtak i FDU fra MSD med 2 vedlegg, datert 8/4-13. Vedlegg 1: Vedtaksbrev fra FDU i sak id 5114, datert 22/3-13 og pdf av søknad i FOTS, id 5114, fra Glenn Arve Sundnes, datert 15/2-13. Vedlegg 2: Vedtaksbrev fra FDU i sak id 3094, datert 21/3-11 og pdf av søknad i FOTS, id 3094, fra Glenn Arve Sundnes, datert 22/ Vedlegg til søknadene er ikke lagt ved Vedtaksbrev fra FDU i sak id 3094, datert 25/ E-post-korrespondanse ang. søknad id 3094 mellom FDUs sekretariat og Frode Hatten, datert hhv. 19/1-11 og 22/ Henvendelse til Mattilsynet fra LMI v/hege Uglebakken, datert 8/4-13. Videresendt fra Mattilsynet til FDU, 9/4-13. S-2012/ Henvendelse til LMD fra LMI v/bekkemellem og Uglebakken, datert 26/4-13, med kopi til FDU, FKD, FHL og Mattilsynet. S-2013/ FDUs prinsipputtalelse om blokksøknader, fra E-post fra Glenn Arve Sundnes, datert 23/4-13. Lagt fram i møtet. Brev med følgende tekst sendes søker med kopi til Legemiddelindustrien (LMI), Mattilsynet, LMD, FKD og FHL: Angående klage på avslag på blokksøknad bruk av forsøksdyr og blokkgodkjenninger. Viser til klage på Forsøksdyrutvalgets vedtak ang. søknad id 5114, datert 8/4-13. Utvalget er dessuten kjent med Legemiddelindustriens henvendelse til Mattilsynet, datert 8/4-13,

3 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 3 av 30 videresendt til FDU, 9/4-13, med forespørsel om møte i forbindelse med FDUs praksis ved blokkgodkjenninger, LMIs brev til LMD, datert 25/4-13 samt e-post-henvendelse til FDU fra Glenn Arve Sundnes, datert 23/4-13. Utvalget anser henvendelsen i e-post, fra Glenn Arve Sundnes, datert 23/4-13, som en søknad om utvidelse av søknad id 3094 i tid og ikke i antall dyr. Denne søknaden var opprinnelig ikke godkjent som en blokksøknad, jf. vedtak datert 25/1-11. Godkjenningen av denne søknaden gikk ut 30/4-13, jf. vedtak datert 21/3-11. Forutsatt av antallet dyr i søknad id 3094 ikke overskrider allerede godkjent antall fisk, godkjenner utvalget en utvidelse i tid for søknad id 3094 fram til 17/9-13. I klagen fra MSD og i de øvrige henvendelsene angis det at FDU har endret sin praksis nylig. Det har ikke skjedd noen endring siden foregående behandling av søknad fra dette miljøet, dvs. siden I 2011, i forbindelse med behandling av foregående søknad, id 3094, ble det fra FDUs side gjort oppmerksom på at FDU ikke har anledning til å behandle denne søknaden som en blokksøknad, jf. vedtaksbrev, datert 25/1-11 og e-post til Frode Hatten, datert 19/1-11. FDU fikk da tilbakemelding fra Hatten, datert 22/2-11, med kopi til flere, inkl. Sundnes, hvor det står det henvises til id 3094 som «en søknad om omhandler vår produktutviklingsaktivitet» og til en annen søknad som «en blokksøknad som omhandler vår kvalitetskontroll aktivitet». Utvalget antok med dette at kriteriene for blokksøknader var avklart og forstått. Etter dette ble søknad id 3094 godkjent. Søknaden ble ikke godkjent som en blokksøknad. Blokksøknader er søknader iht. forsøksdyrforskriftens 11, 5. ledd: «Forsøksutvalget kan etter innstilling fra ansvarshavende gi den enkelte institusjon/bedrift godkjenning til bruk av forsøksdyr i forbindelse med rutinediagnostikk, produksjon av biologiske produkter og i sin kontrollvirksomhet. Forsøksdyrutvalget kan sette nødvendige vilkår for slik godkjenning» (vår understrekning). Blokksøknader godkjennes for inntil to år og forsøk må gjøres etter en helt fastlagt/standardisert prosedyre. En vanlig definisjon på «produkt» er «alt som tilbys et marked, og som dekker behov og tillegges en verdi, slik at det skjer et bytte mellom den som tilbyr, og den som etterspør». For at en fiskevaksine skal kunne tilbys i et marked anser utvalget det derfor slik at den må ha en markedsføringstillatelse. Før det foreligger en slik tillatelse anser utvalget at blokksøknad ikke er aktuelt. For bruk av forsøksdyr ifm. batch-testing av vaksiner med markedsføringstillatelse, vil blokksøknad være aktuelt da dette er tester «i forbindelse med produksjon av biologiske produkter» (og evt. også «i sin kontrollvirksomhet»), slik det er formulert i forsøksdyrforskriften. I henvendelsene angis det at FDUs praksis når det gjelder blokksøknader vil forsinke utviklingsprosessen betraktelig og at produsentene risikerer å ikke være i stand til å gi de nødvendige svarene til legemiddelmyndighetene innen fristene som de er pålagt. Utvalget kan ikke se noe problem i at forsknings- og utviklingsprosjekter kan omsøkes på vanlig måte. På samme måte som for blokksøknader vil det være mulig å søke om flere forsøksoppsett i samme søknad forutsatt at det er et felles formål med søknaden. For andre søknader enn blokksøknader er imidlertid kravet til beregning av antall forsøksdyr strengere. Dersom de omsøkte forsøkene er smertevoldende (for fisk: dersom forsøk medfører alvorlige symptomer eller dødelighet), må søknad behandles av FDU og evt. godkjennes for inntil to år. Dersom forsøk ikke er smertevoldende kan de behandles av ansvarshavende i aktuell forsøksdyravdeling og evt. godkjennes for inntil fire år. Forsøksdyrutvalget kan derfor ikke se at nåværende praksis mht. blokksøknader vil gi de angitte skadevirkninger. Utvalget kan ikke se at myndighetskrav til batchtesting av vaksiner med markedsføringstillatelser skal kunne være unntatt fra offentlighet. For opplysninger i FoUsøknader er det forventet at det er et større behov for unntak av opplysninger fra offentlighet. Utvalget håper med dette å ha klargjort regelverket og sin praksis. Konklusjon: FDU opprettholder sitt opprinnelige vedtak ang. søknad id 5114 og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling.

4 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 4 av Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 NINA, Ims (avd. 051) S-2013/83515 Søknad om å benytte1200 lakseparr i atferds studier (skjulatferd) for å kartlegge konkurranseforholdet mellom villaks og hybrider i relasjon til miljøforhold. Sendt FDU pga størrelse på PIT-merke. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS, id 5374, fra Grethe Robertsen, datert 17/ Vedtak fra ansvarshavende, datert 17/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 27/5-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/9-13, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte1200 lakseparr i atferdsstudier (skjulatferd) for å kartlegge konkurranseforholdet mellom villaks og hybrider i relasjon til miljøforhold, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at fisk som er mindre enn 85 mm ikke merkes med PIT-merke på 12 mm. Kopi: Ansvarshavende, Knut Aanestad Bergersen Utvalgsmedlemmer som stemte mot: Carsten Lund og Siri Martinsen 4.2 NINA, Ims (avd. 051) S-2013/84217 Søknad om å PIT-merke 240 ørret og 240 laks for å studere oppholdssted og fordeling av fisk langs en dybdegradient som funksjon av variabel vannstand ved «hydropeaking» (fluktuasjoner i vannføring ved forbruksstyrt produksjon av vannkraft). Sendt FDU grunnet størrelse på PIT-merke. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS med 2 vedlegg, id 5372, fra Ole Kristian Berg, datert 18/4-13. Vedlegg 2 kan fås fra FOTS eller ved henvendelse til FDUs sekretariat Begrunnelse for videresending fra ansvarshavende, datert 18/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 28/5-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/11-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at

5 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 5 av 30 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å PIT-merke 240 ørret og 240 laks for å studere oppholdssted og fordeling av fisk langs en dybdegradient som funksjon av variabel vannstand ved «hydropeaking» (fluktuasjoner i vannføring ved forbruksstyrt produksjon av vannkraft), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende, Knut Aanestad Bergersen Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen 4.3 NINA Forskningsstasjon, Ims Søknad om å få merke 1640 lakseunger for å undersøke hva klimaet betyr for modningen av kjønnskjertlene for lakseavkommets vekst og livshistorie. Ansvarshavendes eget forsøk Søknad i FOTS, id 5403, fra Bror Jonsson, datert 22/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 23/5-13. Forsøksdyrutvalget (FDU) godkjenner forsøket i ht. søknad frem til , jfr. forskrift 15.jan 1996 nr.23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jfr. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 1640 lakseunger for å undersøke hvilken betydning klima har under modningen av kjønnskjertlene for lakseavkommets vekst og livshistorie, oppfyller det generelle vilkåret i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen Kopi: Knut Bergersen 4.4 Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon (avd. 110) S-2013/63405 Søknad om å benytte 1800 laks i studier av vekst, fóropptak og oksygenforbruk hos diploid og triploid laks ved ulike temperaturer, da triploide laks er aktuelle i kommersielt oppdrett av laks som ikke kan formere seg i naturen. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS, id 5288, fra Tom Hansen, datert 21/3-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/8-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i

6 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 6 av 30 forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1800 laks i studier av vekst, fóropptak og oksygenforbruk hos diploid og triploid laks ved ulike temperaturer, da triploide laks er aktuelle i kommersielt oppdrett av laks som ikke kan formere seg i naturen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For seinere søknader ber utvalget om at forskjellige laksevarianter (her: diploide og triploide) angis separat. Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen 4.5 Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon (avd. 110) S-2013/66791 Søknad om å benytte 222 oppdrettslaks for å undersøke hvordan manglende septum transversum påvirker hjertets funksjon og kapasitet og laksens fysiologi målt som evnen til å tåle en periode med lave oksygennivåer. Smertevoldende. Ansvarshavende er prosjektmedarbeider. Bakgrunn og hensikt skiller seg fra søknad id 5007, som ble avslått i utvalgets møte 12/ Pdf av søknad i FOTS, id 5329, fra Mette Remen, datert 22/ Vedtaksbrev, id 5007, datert 22/3-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 22/5-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 222 oppdrettslaks for å undersøke hvordan manglende septum transversum påvirker hjertets funksjon og kapasitet og laksens fysiologi målt som evnen til å tåle en periode med lave oksygennivåer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget mener fortsatt at produksjon av fisken skulle vært omsøkt. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 15/3-13. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Kopi: Ansvarshavende, Tom Hansen

7 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 7 av 30 Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen Vedlegg: kopi av forrige vedtak 4.6 ILAB, Pharmaq (avd. 119c) S-2011/ Søknad om å utvide godkjenningsperiode for bruk av laks fra 1/2-13 til 1/2-15 pga. kapasitetsproblemer Endringssøknad, id 3982, fra Kjetil Fyrand, datert 16/ Vedtaksbrev, datert 3/2-12. Utvalget godkjenner utvidelse av godkjenningsperiode iht. søknad, fram til 1/2-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. For senere søknader om endring forventer FDU at det søknad oversendes innen utløpsdato for godkjent forsøk. Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup 4.7 ILAB (avd. 119) S-2013/88680 Søknad om å benytte 510 laks i smitteforsøk for å teste om feltisolater av Tenacibaculum spp. kan være primær årsak til sårdannelse hos laks. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 5430, fra Are Nylund, datert 23/4-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/12-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om utvidelse av forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 510 laks i smitteforsøk for å teste om feltisolater av Tenacibaculum spp. kan være primær årsak til sårdannelse hos laks, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen 4.8 ILAB (avd. 119) S-2013/83158 Søknad om å benytte 420 laks for å undersøke effekten av eksponering for alger og maneter på kardiovaskulære responser og patologi. Smertevoldende. Pilotforsøk Pdf av søknad i FOTS, id 5400, fra Mark Powell, datert 14/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 24/5-13

8 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 8 av 30 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 23/5-13 til 23/5-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 420 laks for å undersøke effekten av eksponering for alger og maneter på kardiovaskulære responser og patologi, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget vurderer forsøket til å være et pilotforsøk. I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 1/5-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen 4.9 VESO, Vikan (avd. 111) S-2012/53208 Søknad om å benytte 1656 laks i smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis (badsmitte) for å sammenligne kommersielt tilgjengelige vaksiner. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med 1 vedlegg, id 5414, fra Vibeke Emilsen, datert 22/4-13. Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet Innhentet tilleggsinformasjon, datert 23/5-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 23/5-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om utvidelse av forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1656 laks i smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis (badsmitte) for å sammenligne langtidseffekt utover det som er lagt til grunn for godkjenningen av kommersielt tilgjengelige vaksiner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget vil påpeke at det ikke medfører riktighet at forsøket er et myndighetskrav. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker.

9 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 9 av 30 Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Anne Ramstad 4.10 NTNU, (avd. 102) S-2013/ Søknad om å benytte 40 rotter i pilotforsøk for å etablere teknikk med intrakardiale injeksjoner med AA-virus for in vivo gen transfeksjon. Pilotforsøk Pdf av søknad i FOTS, id 5471, fra Jose Bianco Nascimento Moreira, datert 30/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert.. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/7-14, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 40 rotter i pilotforsøk for å eteblere teknikk med intrakardiale injeksjoner med AA-virus for in vivo gen transfeksjon,oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Anne Åm 4.11 FHI, (avd. 013) S-2013/ Søknad om å benytte 2500 mus for styrkebestemmelse i forbindelse med myndighetspålagt batchrelease av meningokokk-vaksine. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS, id 5379, fra Anne Cathrine Kristoffersen, datert 26/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 23/5-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2500 mus for styrkebestemmelse i forbindelse med myndighetspålagt batchrelease av meningokokk-vaksine, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

10 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 10 av 30 Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen Kopi: Ansvarshavende, Henrik Rasmussen 4.12 NVH Fellesakvariet NVH/VI (021) Søknad om å få utsette frisk laks for biologisk materiale fra syk fisk (laks). Hensikten er å etterforske mistanke om ukjent infeksiøs tilstand hos laks Søknad i FOTS, id 5387, fra Mona Gjessing, datert 12/04-13 Forsøksdyrutvalget (FDU) sender søknaden i retur for utfylling av mere informasjon, jfr. forskrift 15.jan 1996 nr.23 om forsøk med dyr 7, 8 og 14. Utvalget finner at søknaden ikke opplyser tilstrekkelig om prosjektet og ønsker mere informasjon. Veiledning er sendt til søker per e-post Havbruksstasjonen i Tromsø AS, avd. Fiskehelselaboratoriet avd. (092) Søknad om å få vaksinere 1510 laks med ulike varianter av ILA-vaksine for å avdekke ulike grader av immunrespons/beskyttelse samt å undersøke om virus blir attenuert som følge av mange passasjer i cellekultur. Smertevoldende Søknad i FOTS, id 5369, fra Helene Mikkelsen, datert 23/ Eksperimentell design. Antall fisk i smitteforsøk og vaksinegrupper. Forsøksdyrutvalget (FDU) godkjenner forsøket iht. søknad frem til , jfr. forskrift 15.jan 1996 nr.23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jfr. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å vaksinere 1510 laks med ulike varianter av ILA-vaksine for å avdekke ulike grader av immunrespons/beskyttelse samt å undersøke om virus blir attenuert som følge av mange passasjer i cellekultur, oppfyller det generelle vilkåret i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot: Siri Martinsen Kopi: Ansvarshavende, Roy Inge Hansen

11 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 11 av UiB, Vivarium (avd. 066) S-2013/66790 Søknad om å benytte 80 mus for å sammenligne data fra funksjonelle og morfologiske bildeteknikker for å få informasjon om underliggende fysiologiske prosesser med sikte på å forbedre behandling av prostatakreft. Sendt utvalget da deler av forsøket gjøres utenfor forsøksdyravdelingen Pdf av søknad i FOTS med 4 vedlegg, id 5273, fra Aurora Brønstad, datert 22/3-13. Utvalget utsetter behandling av søknaden i påvente av mer informasjon, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 14 og e-post sendt ansvarshavende 23/5-13. Kopi: Ansvarshavende, Aurora Brønstad 4.15 UiB, Vivarium (avd. 066) S-2013/ Søknad om å utvide forsøket i tid, fra 15/6-13 til 31/12-13, og å inkludere to nye medarbeidere i prosjektet Endringssøknad, id 4898, fra Natalia Arteaga Marrero, datert 22/ Vedtaksbrev, id 4898, datert 24/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/4-13. Utvalget utsetter behandling av søknaden i påvente av mer informasjon, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14 og e-post sendt ansvarshavende 23/5-13. Kopi: Ansvarshavende, Aurora Brønstad 4.16 NVH (avd. 011) S-2013/67514 Søknad om å benytte 780 mus i eksponeringsstudier for å undersøke effekten av muggsoppgifter på utvikling av testikkelkreft. Ansvarshavende er prosjektmedarbeider Pdf av søknad i FOTS med 2 vedlegg, id 5325, fra Kari Furu, datert 25/3-13. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad fram til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med endringen av forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 780 mus i eksponeringsstudier for å undersøke effekten av muggsoppgifter på utvikling av testikkelkreft, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 1/5-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger.

12 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 12 av 30 Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Kopi: Ansvarshavende, Erik Ropstad 4.17 Norwegian Antibodies ( avd. 135) S-2013/67792 Søknad om å vaksinere 1600 høns for antistoffproduksjon. Ansvarshavendes eget forsøk. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS, id 5132, fra Øistein Larsen, datert 25/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 24/5-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 23/5-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å vaksinere 1600 høns for antistoffproduksjon, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget oppfatter søknaden som værende en blokksøknad (produksjon av biologiske produkter). I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 1/5-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Kopi: Ansvarshavende, Øistein Larsen 4.18 Universitetet i Bergen, BBB (avd.006) S-2012/ Endringssøknad om å benytte 20 rotter og 2 klinisk benyttede medikamenter mot inflammasjoner som Crohns og kolitt Endringssøknad, id 4907, datert 22/ Vedtaksbrev fra FDU, datert 24/ Pdf av søknad i FOTS, id 4907, fra Ingvild Haukås Wendelbo, datert 25/ Tilbakemelding fra ansvarshavende, datert 18/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 24/5-13 og 30/5-13. Utsettes til utvalgets møte 18/6-13 grunnet utilstrekkelig tilleggsinformasjon UiO, Avdeling for komparativ medisin (avd. 016) S-2013/57184 Søknad om å benytte 36 hannrotter i forsøk for å måle blodtrykk og hjertefrekvens på våkne dyr Pdf av søknad i FOTS, id 4964, fra Torill Berg, datert 12/ Vedtak fra ansvarshavende, datert 12/3-13.

13 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 13 av 30 Utvalget sender søknaden i retur for lokal behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 36 hannrotter i forsøk for å måle blodtrykk og hjertefrekvens på våkne dyr, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning og er av slik art at den kan behandles lokalt. FDU ber om at følgende vurderes spesielt: 1. Om det er teknisk mulig å ha et funksjonelt kateter fra hale til nakke 2. Om fengsling og påfølgende stress hos dyrene er forenlig med forsøkets formål 3. Anser avlivningsmetoden som uakseptabel med mindre vev fra hjertet skal benyttes til videre undersøkelser. 4. Begrunnelsen for 3 forsøksgrupper er, bortsett fra clonidine, utilstrekkelig begrunnet. 5. Anestesi og analgesi er ikke spesifisert Det forventes at disse innspillene tas tilfølge ved videre behandling av søknaden. Kopi: Ansvarshavende, Vera Klafstad Rodas 4.20 Møreforskning Marin (avd. 164) S-2013/97506 Søknad om å måle laktat i hemolymfen hos 32 hummer og 32 sjøkreps, som lagres, for å verifisere pålitelighet og nøyaktighet for av håndholdt laktatmåler, for å måle på stress hos arter som omsettes levende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS, id 5116, fra Snorre Bakke, datert 14/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknaden, fram til 1/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å måle laktat i hemolymfen hos 32 hummer og 32 sjøkreps, som lagres, for å verifisere pålitelighet og nøyaktighet for av håndholdt laktatmåler, for å måle på stress hos arter som omsettes levende, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 1/4-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen 4.21 Veso (avd. 111) S-2013/22068

14 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 14 av 30 Søknad om å endre smittemetode, i tidligere godkjent forsøk med passiv immunisering mot kaldtvannsvibriose, til i.p grunnet lav dødelighet etter badsmitte Pdf av endringssøknad i FOTS, id 5079, fra Ane Mohn Bjelland, datert 29/ Tidligere vedtak Utvalget godkjenner de omsøkte endringene i prosjektet i hht søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å endre smittemetode, i tidligere godkjent forsøk med passiv immunisering mot kaldtvannsvibriose, til i.p grunnet lav dødelighet etter badsmitte oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NIVA S-2013/84506 Søknad om å fange inn, prøveta og gjøre målinger av oksygenforbruk hos 80 røyer på Svalbard, Linnevatn, for å studere metabolske og genetiske tilpasninger og effekter av parasitter i polart miljø hos migratoriske og ikke-migratoriske røyer Pdf av søknad i FOTS, id 5401, fra Mark Powell, datert 18/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 14/5-13 og 24/5-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr, iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/7-13 til 30/6-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn, prøveta og gjøre målinger av oksygenforbruk hos 80 røyer på Svalbard, Linnevatn, for å studere metabolske og genetiske tilpasninger og effekter av parasitter i polart miljø hos migratoriske og ikke-migratoriske røyer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.2 NINA S-2013/90001

15 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 15 av 30 Søknad om å fange inn og radiomerke 40 brunørret og 40 harr i Gudbrandsdalslågen, oppstrøms Harpefoss, for å estimere vandringer og habitatkrav Pdf av søknad i FOTS med 1 vedlegg, id 5419, fra Jon Museth, datert 24/4-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og radiomerke 40 brunørret og 40 harr i Gudbrandsdalslågen, oppstrøms Harpefoss, for å estimere vandringer og habitatkrav, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Kopi: Koordinator: Inga Bruteig 5.3 NINA S-2013/76626 Søknad om å merke 12 havørn på Smøla med satelittsender (CTT ) med drop-off (bomullsforsvakning) for å undersøke effekten av ulike tiltak for å unngå dødelige skader på havørn på grunn av kollisjon med vindmøller Pdf av søknad i FOTS, id 5368, datert 9/4-2013,fra Torgeir Nygård Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 18/4-13. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om tillatelse til forsøk er sendt inn innen fristen. Ytterligere informasjon om senderen og dens innvirkning på dyrevelferden er innhentet. Søknaden og tilleggsinformasjonen inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 12 havørn på Smøla med satelittsender (CTT ) med drop-off (bomullsforsvakning) for å undersøke effekten av ulike tiltak for å unngå dødelige skader på grunn av kollisjon med vindmøller, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli rutinemessig varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under merkeprosedyren eller som mulig følge av merking.

16 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 16 av 30 Kopi: Koordinator: Finn Erik Berntsen 5.4 NINA S-2013/34672 Søknad om å benytte ryggsekk med drop-off (forsvakningssone) som alternativ til halemontert GPS-logger for 20 toppskarv og å feste saltvannslogger sammen med GPS-logger på 90 krykkjer Tilleggssøknad fra Signe Christensen-Dalsgaard, datert 23/ Endringssøknad, id 5148, fra Svein-Håkon Lorentsen, datert 9/ Vedtaksbrev, datert 22/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 23/5-13. Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med endring av forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte ryggsekk med drop-off (forsvakningssone) som alternativ til halemontert GPS-logger på 20 toppskarv og å feste saltvannslogger sammen med GPS-logger på 90 krykkjer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under forsøket. 5.5 NINA S-2013/56414 Søknad om å smitte 300 laks med Gyrodactylus salaris i et avgrenset område i Skibotnelva for å studere populasjonsdynamikk for G. salaris i dens naturlige miljø Pdf av søknad i FOTS med 1 vedlegg, id 5011, fra Kjetil Olstad, datert 11/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 23/5-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr, iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/10-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å smitte 300 laks med Gyrodactylus salaris i et avgrenset område i Skibotnelva for å studere populasjonsdynamikk for G. salaris i dens naturlige miljø, oppfyller det generelle vilkår i

17 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 17 av 30 forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlemmer som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen og Carsten Lund Ukentlig elfiske i 8 uker medfører en betydelig belastning Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow Kopi: Koordinator, Inga Bruteig 5.6 Havforskningsinstituttet, Flødevigen S-2013/66905 Søknad om å fange inn (ørretnot/landnot) og merke (internt akustisk merke og ytre merke) 100 sjøørret i Tvedestrandfjorden og Arendal for å studere habitatbruk, bevegelse og dødelighet i de 3 forskjellige forvaltningssonene for sjøørret i fjorden og effekt av sonering Pdf av søknad i FOTS, id 5332, fra Esben Moland Olsen, datert 22/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 16/5-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknaden, fram til 30/5-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (ørretnot/landnot) og merke (internt akustisk merke og ytre merke) 100 sjøørret i Tvedestrandfjorden og Arendal for å studere habitatbruk, bevegelse og dødelighet i de 3 forskjellige forvaltningssonene for sjøørret i fjorden og effekt av sonering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 1/5-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Kopi: Koordinator, Lena Omli 5.7 Universitetet for miljø- og biovitenskap S-2011/65052 Søknad om endring av avslutningsdato fra 31/12-12 til 15/6-14 grunnet manglende finansiering Endringssøknad, id 3361, fra Thrond Haugen, datert 3/ Vedtaksbrev, datert 19/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 23/5-13.

18 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 18 av 30 Utvalget godkjenner utvidelsen av godkjenningsperioden fram til 15/6-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om endring av forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget anser søknad om endring som en ny søknad, da opprinnelig søknad var godkjent til 31/12-12 og derved er utløpt. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å endre godkjenningsperiode fra 31/12-12 til 15/6-14 grunnet manglende finansiering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For senere søknader om endring forventer FDU at søknad oversendes innen utløpsdato for godkjent forsøk. Utvalget påpeker at oppstart av forsøk før tillatelse foreligger er i strid med forskriftens 11. Utvalget forventer at søker fremover avventer oppstart av forsøk frem til godkjennelse foreligger. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen 5.8 Universitetet for miljø- og biovitenskap S-2013/89030 Søknad om å fange inn (hov eller mistnett) og merke 4 lappugler i Hedmark med radiosender type TW-4 på midtre halefjær, for å undersøke artens arealbruk, habitat og jaktatferd i hekketiden for å avdekke hvordan de bruker skogslandskapet og potensielt påvirkes av bestandsskogbruket PDF av søknad i FOTS, id 5438, fra Prof. Geir A. Sonerud, datert 23/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 23/5-13. Forsøksdyrtvalget (FDU) godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-2013, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr (forsøksdyrforskriften) 7, 8 og 10. FDU forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om tillatelse til forsøk er sendt inn innen fristen, og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at FDU finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (hov eller mistnett) og merke 4 lappugler i Hedmark med radiosender type TW-4 på midtre halefjær, for å undersøke artens arealbruk, habitat og jaktatferd i hekketiden for å avdekke hvordan de bruker skogslandskapet og potensielt påvirkes av bestandsskogbruket, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli rutinemessig varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under merkeprosedyren eller som mulig følge av merking.

19 Møtebok FDU-møte mai, 2013 Side 19 av University of Gdansk S-2013/74243 Søknad om å fange inn (på reir), gjøre målinger og ta blodprøve av 60 alkekonger på Svalbard for å studere seleksjon og plastisitet (evolusjonsbiologi) hos en monogam art. Presented documents: Application id 5359, from Dariusz Jakubas, dated April 5., Additional information, dated May 13. and May 24., NARAs concideration: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiments as described in the application and additional information, until August , ref Regulation on animal experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their lab animal education is sufficient for their experimental tasks, ref Regulation on animal experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Arguments: The application was sent to NARA within time, and the application and the additional information contain sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the purpose of the experiment and the planned procedures, to capture, measure and take blood samples from 60 little auks at Svalbard to study the influence biometrical and immunophysiological traits of parents on breeding parameters and offspring quality (selection and plasticity) in a monogamous seabird, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or social importance, ref. the regulation on animal experimentation 8, section 1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. Any deviation or change of this approved experiment requires that NARA is informed in writing, or, if necessary, as an application for changes of the procedures. NARA assumes that any other required permissions are in place before the experiment starts. This decision can be appealed to the Norwegian Food Safety Authority according to the law of public management (Forvaltningsloven) 10. Feb. 1967, 28, within 3 weeks of receipt of this letter ( 29). The appeal should be addressed to the Norwegian Safety Authority. Copy: The Governor of Svalbard 5.10 University of Gdansk S-2013/89056 Søknad om å fange inn (på reir) og injisere corticosteron i 30 alkekonge på Svalbard for å validere stressmåling fra feces. Presented documents: Application id 5359, from Dorota Kidawa, dated April 23., Additional information, dated May 13. and May 24., NARAs concideration: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiments as described in the application and additional information, until August , ref Regulation on animal experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their lab animal education is sufficient for their experimental tasks, ref Regulation on animal experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Arguments: The application was sent to NARA within time, and the application and the additional information contain sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the purpose of the experiment and the planned procedures, to capture and inject corticosteron in 30 little auks at Svalbard to validate a non invasive method for

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

AGD og Pox en dødelig kombinasjon? Forsker Ole Bendik Dale og Mona Gjessing

AGD og Pox en dødelig kombinasjon? Forsker Ole Bendik Dale og Mona Gjessing AGD og Pox en dødelig kombinasjon? Forsker Ole Bendik Dale og Mona Gjessing Disposisjon Kort om gjellenes form og funksjon og vanlige funn ved gjellesykdom Agensfunn og årsak til gjellesykdom: ligning

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente

Detaljer

Som avtalt har vi gjort en vurdering av estimert tidsbruk og fremdriftsplan for vurdering i Jordalsvannsaken på utvidet dokumentgrunnlag.

Som avtalt har vi gjort en vurdering av estimert tidsbruk og fremdriftsplan for vurdering i Jordalsvannsaken på utvidet dokumentgrunnlag. Fra: Spjeld, Gudny Sendt: 16. desember 2016 10:18 Til: Postmottak Kontrollutvalgets sekretariat Emne: VS: Angående Jordalsvannsaken Jnr. 201521643. Gruppe KTRU. Ugradert. Mvh Gudny Fra: Bjorhusdal, Eirik

Detaljer

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre, Jannicke Wiik-Nielsen, Mark Powell * og Duncan Colquhoun

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 05.03.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre Fagansvarlig fiskehelse Foto: J Wiik-Nielsen Disposisjon

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett

Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett Hvilke tiltak har vi for å forhindre genetisk spredning? - Steril torsk og andre muligheter for å kontrollere kjønnsmodning i torskeoppdrett Geir Lasse Taranger og Tom Hansen Faggruppe Reproduksjon og

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok.

Se vedlagte skisse som viser hvordan det er tenkt. Dette har også grunneier bekreftet til oss vil være ok. Side 1 av 5 Fra: [ROAA@danskebank.no] Dato: 02.09.2015 10:24:20 Til: Mette Hjelmeland[mette.hjelmeland@kvinnherad.kommune.no] Kopi: roar.andreassen@lyse.net[roar.andreassen@lyse.net]; Tittel: Ang oppmåling

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Dag Marcus Eide

Detaljer

Resultater fra SWATICK: TICKLESS:

Resultater fra SWATICK: TICKLESS: Resultater fra SWATICK: -Kan tidlig beiteslipp av lam redusere tap forårsaket av sjodogg? TICKLESS: - Nytt forskningsprosjekt PhD student Lise Grøva, Bioforsk Økologisk NorTick, Kristiansand, 09.02.2011

Detaljer

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten og regelverket Åndalsnes 18.04.2012 Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten Gyrodactylus salaris Parasittisk flatmark, størrelse 0,3 0,7 mm.

Detaljer

Kronisk gjellebetennelse hos laks i sjøvann mulige årsaker

Kronisk gjellebetennelse hos laks i sjøvann mulige årsaker Kronisk gjellebetennelse hos laks i sjøvann mulige årsaker Anne-Gerd Gjevre, Duncan Colquhoun, Terje Steinum, Mona Gjessing, Kai-Inge Lie and Anne-Berit Olsen Disposisjon Betydningen av kronisk gjellebetennelse

Detaljer

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur

Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur Oppdatert august 2015 Formål Veilederen skal bidra til å etablere en felles forståelse for hva som ligger i lov- og forskriftskrav

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid?

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Årskonferanse i Midtnorsk Havbrukslag 17.02.2011 Ragnhild Aukan Veterinær/Fôrkonsulent fiskehelse Skretting AS Aktiv

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee

Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee 120 Appendices I Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee II Appendix 2: Information letter to the Swedish MEN1 patients Appendix 2: Information letter

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Fosfat Godkjent som tilsetningsstoff ved produksjon av fullsaltet torskefisk. FHF hvitfisksamling Tromsø 31. oktober 2013 Gunn Harriet Knutsen

Fosfat Godkjent som tilsetningsstoff ved produksjon av fullsaltet torskefisk. FHF hvitfisksamling Tromsø 31. oktober 2013 Gunn Harriet Knutsen Fosfat Godkjent som tilsetningsstoff ved produksjon av fullsaltet torskefisk FHF hvitfisksamling Tromsø 31. oktober 2013 Gunn Harriet Knutsen Produksjon av saltfisk Tilsetningsstoff Teknisk hjelpestoff

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute

Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute Frisk villfisk og syk oppdrettsfisk dobbel myte, gordisk knute Øivind Bergh Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen Stikkord: Oppfatninger hos folk flest Sykdom som problem Hos oppdrettsfisk

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Fra: Lorentsen Geir Magne Sendt: :15:53 Til: Postmottak Kopi:

Fra: Lorentsen Geir Magne Sendt: :15:53 Til: Postmottak Kopi: Side 1 av 5 Fra: Lorentsen Geir Magne (geir.lorentsen@vegvesen.no) Sendt: 11:15:53 Til: Postmottak Kopi: Emne: 16/80746-2 Tillatelse - - fv. 286 hp1 hm 20,689 gnr. 80 bnr. 16 i Balsfjord kommune - grave

Detaljer

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: TROMS fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Arnøy Laks AS 9194 LAUKSLETTA Vår ref.: 15/5694-18 Løpenr.: 14466/16 Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013 Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 213 Agenda Bakgrunn Dokumentasjon fra lab forsøk Dokumentasjon fra felt Konklusjoner 2 Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Merdmiljø - prosjektoversikt. CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 2010, Clarion hotel, Flesland, Bergen

Merdmiljø - prosjektoversikt. CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 2010, Clarion hotel, Flesland, Bergen Merdmiljø - prosjektoversikt CREATE Merdmiljøkonferanse, 4 november 21, Clarion hotel, Flesland, Bergen Bakgrunn Oksygen er drivstoff i lakseproduksjon Vekst, fôrutnyttelse, stress, helse og velferd Høy

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer