FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV"

Transkript

1 FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Att: FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV Innledning Med basis i regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring har Fiskeriog kystdepartementet (FKD) utredet behovet for å innføre en øvre grense for størrelse av merder og/eller antall fisk i en merd, av hensyn til konsekvenser av rømming. Jfr. utredningen For stor merd eller for mange fisk? (Fiskeridirektoratet og Mattilsynet - juni 2010). Oppdrag På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet sender Fiskeridirektoratet med dette utkast til endring av FOR nr akvakulturdriftsforskriften på høring. Jfr. bestilling fra FKD datert Forslag I endringsforslaget foreslås det å innføre en øvre grense for antall fisk per produksjonsenhet i sjø, uavhengig av produksjonsenhetens størrelse. Grensen foreslås satt til individer per enhet. Begrensingen foreslås evaluert etter en periode på 3-5 år. For at innføring av denne regelen ikke skal ramme urimelig, blir det foreslått en overgangsordning hvor produksjonsenheter med mer enn stk fisk ved årsskiftet 2010/11, lovlig kan drive denne fisken frem til slakting. Det foreslås at endringene i forskriften trer i kraft fra Risikobetraktninger Det fremgår av utredningen at tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for rømming i stor grad ivaretas av NS 9415 og NYTEK-forskriften. Problemstillinger knyttet til hva en bør ta hensyn til under ulike driftsoperasjoner kan best ivaretas gjennom en erfaringsbase som beskriver driftsmessige utfordringer. Framtidens tekniske løsninger vil kunne legge til rette Postadresse: Postboks Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: Telefaks:

2 for svært godt tilsyn. En grense for størrelse på enhetene anses derfor ikke for å være et nødvendig virkemiddel ut fra dagens risikoforståelse. Fiskeridirektoratet vil peke på at dersom en skal redusere risikoen for rømming ytterligere ut over gjeldende og forventede sannsynlighetsreduserende tiltak, må en redusere konsekvensdelen av risikobildet. Mattilsynet viser i sin del av utredningen til at en antallsbegrensning som foreslått vil kunne bidra til økt bruk av en driftspraksis der fisken ikke splittes underveis (alt inn alt ut), noe som anses som en smittehygienisk gunstig driftsform. Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget vil påvirke driftsmåten for et mindre antall oppdrettere som har en drift basert på større utsett pr. produksjonsenhet enn dette. Forslaget forventes å kunne nødvendiggjøre innkjøp av noe mer utstyr for dem dette gjelder. Kommentarer til foreslått bestemmelse Bestemmelsen vil være hjemlet i akvakulturloven 10 og 24, og er ment å gjelde for alle produksjonsenheter som ikke er plassert på land. Både det å sette ut flere fisk enn i en produksjonsenhet og det å på noe tidspunkt ha stående flere fisk enn i samme produksjonsenhet vil rammes av forbudet. Ved samdrift, hvor det er flere innehavere til fisken i èn og samme produksjonsenhet, vil disse være solidarisk ansvarlige for overtredelser av bestemmelsen, jf akvakulturdriftsforskriften 49 femte ledd. Forvaltningens behov for kontroll vil i de fleste tilfeller være dekket av oppdretters egne rapporteringer. Dersom forvaltningen får mistanke om brudd på bestemmelsen fra annet hold, kan det være behov for kontroll for å konstatere eller utelukke overtredelsen. I disse tilfellene kan det være aktuelt å kreve opplysninger for eksempel fra oppdretters eget fagsystem. Her foreslås at det gjennom enkeltvedtak også kan fastsettes at telling eller annen måling skal gjennomføres. Det skal ikke fattes mer tyngende/økonomisk belastende vedtak enn nødvendig. Begrepet telling eller annen måling er teknologinøytralt og er benyttet for å holde åpent for fremtidig utvikling mht å fastsette et nøyaktig antall fisk. Dersom det fattes vedtak om at telling eller annen måling skal gjennomføres, kan representant for Fiskeridirektoratet kreve å være tilstede. Særlig fokus for høringen Fiskeridirektoratet ber særlig om at høringsinstansene i sine svar fokuserer på risikobetraktningene, maksimalgrensens størrelse, konsekvenser av tiltaket og tidsspennet for evaluering. Informasjon og frist Høringsbrevet og utkast til endring av forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften), og utredningen For stor merd eller for mange fisk? er lagt ut under Høringer på Fiskeridirektoratets hjemmesider (www.fiskeridir.no).

3 Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk kan ta kontakt med Fiskeridirektoratet for å få oversendt papirkopi. Høringssvarene, merket med saksnummer (2010/8554) sendes til Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen, postboks 2009, Nordnes, 5817 Bergen eller som e-post til innen En gjør oppmerksom på at det ikke kan påregnes at det blir tatt hensyn til høringsuttalelser som kommer inn etter fristen. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmesider. Med hilsen Liv Holmefjord Fiskeridirektør Ragnar Sandbæk Fung. direktør

4 Høringsinstanser: Departementer Finansdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Landbruks- og matdepartementet Offentlige og private institusjoner Fiskeridirektoratets regionkontorer Kystverket Mattilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF) Direktoratet for naturforvaltning Sametinget Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Havforskningsinstituttet Veterinærinstituttet NVH CMR Nofima Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening Finansnæringens hovedorganisasjon Sparebankforeningen Bondelaget Norske Lakseelver Innovasjon Norge

5 Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA) Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH) Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) SINTEF Fiskeri og Havbruk Bellona Norges Naturvernforbund WWF Greenpeace

6 Kopi til: Fiskeri- og kystdepartementet Boks 8118 Dep 0032 OSLO Jens Christian Holm Liv Holmefjord

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh "

2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh DET KONGELEGE r^rj^fand FYLKESKOMMUNE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Høyringsinstansane 2 6 JAN 2009 Arte 3/3-^> y Saksh " Eksp. U.off. Dykkar ref Vår ref Dato 200801258- /MAB 23. januar 2009 Høyring - Forslag

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Att: Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/4484 Deres referanse: Vår dato: 05.07.2012 Deres

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

200600201- /MAB. Høringsbrev: Etablering av sikkerhetsordning for gjennomføring av opprydding for blåskjellanlegg

200600201- /MAB. Høringsbrev: Etablering av sikkerhetsordning for gjennomføring av opprydding for blåskjellanlegg DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMEJOL HORDALAND FYLKESKOMMUNE høringsinstansene Saknr.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU

Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Hovedkontoret Se liste Deres ref: Vår ref: 2011/1713-16 Arkiv nr: Saksbehandler: Kjetil Borhaug Dato: 07.02.2012 Høringsbrev - forskriftsendringer som følge av direktiv 2010/65/EU Innledning I forbindelse

Detaljer

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato:

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato: FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Til innehavere av akvakulturtillatelser Saksbehandler: Knut Johan Johnsen Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statsråden Stortingets transport- og kommunikasjonskomit Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 11/94-1-1K 29.03.2011 Datalagring 2011 - Svar på spørsmål fra Transport-

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet HØRINGSNOTAT Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 1 Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender

Detaljer

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007

Møtereferat. Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig. Dato: 06.-07. juni 2007 Møtereferat Møte nr: 8-2007 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ansvarlig Dato: 06.-07. juni 2007 Tilstede: Lars André Dahle, Ellen Kjos-Kendall, Aud Alming, Arne Fredheim, Britt Stokke Lønaas,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen / TOLL CUSTOMS Saksbehandler: Erlend Sandnes t: 22 86 04 1.4 I f: 22 86 02 35 Vår dato: 17.o9.09 I Deres dato: Vår ref: 2009/00835 I Deres ref: Ark. nr:

Detaljer