Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke NVE har mottatt melding fra Statkraft Energi AS om å få bygge Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune. Meldingen sendes på høring til alle berørte parter. Høringsfristen er 28. januar Vi vil arrangere et åpent møte i løpet av høringsperioden. NVE mottar gjerne uttalelsene via våre nettsider. Meldingen skal behandles etter plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger. Den blir kunngj ort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Formålet med meldingen er å varsle om tiltakene tidlig, å fremme forslag til hvilke forhold som bør utredes nærmere og hva søker må ta hensyn til under den videre planleggingen. NVE vil fastsette et konsekvensutredningsprogram for tiltaket med utgangspunkt i meldingen, imikomne høringsuttalelser og egne vurderinger. Et eksemplar av brosjyren som er utarbeidet for prosj ektet er vedlagt. Meldingen i sin helhet er tilgjengelig på NVEs internettside Dersom høringspartene ønsker en papirversjon av meldingen kan de kontakte Jan Riise på e-post eller tlf I løpet av høringsperioden vil NVE arrangere et åpent folkemøte om prosj ektet i formannskapsalen på kommunehuset i Klæbu 12. januar k På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av meldingen, og tiltakshaver vil orientere om planene og forslag til utredningsprogram. Vi ber Klæbu kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to eksemplarer av meldingen ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset / Servicetorget fram til 28. januar Det ene eksemplaret kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fj ernes fra utleggingsstedet. E-post: Internett: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: , Telefaks: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: : Hovedkontor I Region Midt-Norge I Region Nord i Region Ser l Region Vest I Region Øst Drammensveien 211 I Vestre Rosten 81 1 Kongens gate I Anton Jenssensgate 7 I Naustdalsvn. 1B I Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen I 7075 TILLER I Postboks Postboks 2124 I Postboks 53 1 Postboks OSLO I Telefon: NARVIK [ 3103 TØNSBERG FØRDE HAMAR 1 Telefon: Telefon: Telefon: i Telefon:

2 Side 2 Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via internett eller til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest innen 28. januar Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. Med hilsen Carsten Stig J nsen seksjonssjef -,..., 1 J C 7 1-"t(-Å-Z 1 St ein Wisthus Johansen senioringeniør Vedlegg: 4 Kopi: Adresseliste, brosjyre, kopi av kunngjøring, melding etter adresseliste Statkraft Energi AS

3 Side 3 Adresseliste for: Statkraft Energi AS - Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Behandles etter: Plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger Blir kunngjort av NVE en gang i Adresseavisa og Klæbuposten Alle på adresselista får kopi av kunngjøring og brosjyre Papirkopi Navn/adresse 2+2 Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 KLÆBU Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens hus, 7468 TRONDHEIM Vannregionmyndigheten i Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM T. 0. Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo T. 0. Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo Mattilsynet, Regionkontor Trøndelag og Møre og Romsdal, Postboks 383, 2301 Brumunddal Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 6, 6025 Ålesund Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim Norges geologiske undersøkelser, 7491 Trondheim NGI, Pb Ullevål Stadion, 0806 Oslo Statens Vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet, Erlings Skakkes gt. 47, 7012 Trondheim Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark, Postboks 121, 7461 Røros Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Trondheimsregionens friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 Trondheim Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Youngstorget 1, 0181 OSLO Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABLMA, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo Forum for natur og friluftsliv Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 Trondheim Norges Naturvernforbund, Grensen 9b, 0159 Oslo Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 Trondheim Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 Oslo Trondhjems Turistforening, Sandgata 30, 7012 Trondheim Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru NJFF Sør-Trøndelag, Sigurd Bergs Alle 3, 7043 TRONDHEIM Norges Padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 Oslo Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO Norske lakseelver, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo Trondheim Energi Nett AS, Sluppenveien 6, 7037 Trondheim Trønderenergi, postboks 9480, 7496 Trondheim Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO 1 NIBR, KU-senteret, att. Martin Lund Iversen, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO 1 KM: Tore Olav Sandnæs

4 i ER: Jan Slapgård i KN i EN: Hege Sveaas Fadum Side 4

5 Side 5 Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør: Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klcebu kommune Statkraft Energi AS har startet planleggingen av nye Svean kraftverk til erstatning for det eksisterende. Planene innebærer at det etableres et nytt kraftverk i fjell rett sør for dagens Svean kraftverk. Eksisterende inntak og tilløpstunnel benyttes i Nye Svean kraftverk, samtidig som det drives ny tilløpstunnel parallelt med eksisterende tunnel. Prosjektet blir også sett på som et opprustings- og utvidelsesprosjekt med et potensial på ca 30 nye GWh i det eksisterende regulerings- og kraftverksystemet i Nidelva. Meldingen blir behandlet etter reglene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven. Formålet med meldingen er å belyse hvilke konsekvenser tiltaket kan få for miljø, naturressurser og samfunn, og hva det bør tas hensyn til under den videre planleggingen. Med utgangspunkt i meldingen og de innkomne høringsuttalelsene vil NVE fastsette et program for hvilke konsekvensutredninger som skal følge en eventuell søknad. Meldingen er tilgjengelig på og er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset / Servicetorget i Klæbu. En papirversjon av meldingen kan fas ved å kontakte Jan Riise på e-post eller tlf NVE vil arrangere et åpent folkemøte om prosjektet i formannskapsalen på kommunehuset i Klæbu 12. januar ld På møtet vil NVE orientere om saksgangen, og tiltakshaver vil gjøre rede for planene og forslag til utredningsprogram. Uttalelser sendes gjerne via internett eller til NVE Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest innen 28. januar 2011.

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E adresseliste 16 SEPT2013 Vår dato: Vår ref.: 201300139-8, 201208149-12, 201208143-19, 201208141-22, 201208139-19, 201003339-15, 200904143-13, 200803490-14, ksk

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 24.09.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: er@fmnt.no Vår ref.: 2009/5992

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN

FAUSKE KOMMUNE 115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 13/2380 I Arkiv sakid.: 12/2303 Sluttbehandlende vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg II Sak nr.: 025/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wilhelm

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Vedlegg 4.1. tove.krogstad.johnsen@ enova.no. www.enova.no. http://1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl

Vedlegg 4.1. tove.krogstad.johnsen@ enova.no. www.enova.no. http://1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl mål og tiltak. Viser til Klæbu kommunes utkast til energi- og klimaplan. Det er en god og helhetlig plan med mange gode Hei, Emne: SID 08/537 Merknad til høringsutkast av energi- og klimaplan Dato: Onsdag,17

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med leveringskvalitet fra Skagerak Nett AS - NVEs vedtak i saken Norges vassdrags- og energidirektorat VE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN 2 5 MA 21313 Vår dato: Vår ref.: NVE 201205754-8 etn/caa Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: 12/00017-434 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Kraftutbygging i Tokagjelet

Kraftutbygging i Tokagjelet Kraftutbygging i Tokagjelet En orientering om grunneiernes planer for bygging av vannkraftverk i samarbeid med Fjellkraft AS 1 Foto: Geir Helge Johnsen Foto: FJELLKRAFT Foto: WILLEM MATHISEN Foto: LARS

Detaljer