Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag"

Transkript

1 vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE Arkiv: 312 /139Z Deres dato: Deres ref.: 0 4 APR2012 kv/mcpr Saksbehandler: Marthe Cecilie Pramli Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS om å bygge Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune. Søknaden sendes på offentlig høring med frist for uttale 30. juli NVE vil arrangere et åpent møte i løpet av høringsperioden. Søknaden inneholder konsekvensutredning (KU) og separate fagrapporter, og skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven 6. Søknaden blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Et eksemplar av informasjonsbrosjyren om prosjektet er lagt ved. Søknaden og fagrapportene er tilgjengelige på sakens nettside som finnes via Dersom høringspartene ønsker en papirversjon av søknaden eller fagrapportene, kan de kontakte NTE Energi AS v/bjørn Høgaas, e-post: b'oern.hoe aas(&nte.no, tlf: , mobil: Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden med KU blir sendt på høring og frem til endelig vedtak. Av informasjonsarket går det fram hva vi ønsker høringsuttalelser om. 1 løpet av høringsperioden vil NVE arrangere et åpent folkemøte om prosjektet. Tid og sted for dette vil bli kunngjort av NVE senere. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av søknaden, og NTE Energi AS vil orientere om de antatte konsekvensene av en eventuell utbygging. Vi ber Namsskogan kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to eksemplarer av søknaden med KU og fagrapporter til offentlig gjennomsyn på sine servicetorg, eller annet passende sted, fram til 30. juli Det ene eksemplaret av søknaden kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre eksemplaret må ikke fjernes fra utleggingsstedet. I tillegg ber vi Namsskogan kommune sørge for at det blir lagt ut ett eksemplar på butikken på Trones. Høringsuttalelser sendes via internett eventuelt med e-post til nvegnve.no eller med brev til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelsene sendes så snart som mulig og senest innen 30. juli E-post no Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Telefon Intemett www nve no Org nr NO MVA Bankkonto Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn 1B Vangsveien 73 Postboks 5091 Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 NVE Høringsuttalelser er offentlige dokumenter som sammen med andre sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, ber vi om at det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. NVE ber om at Sametinget og andre representanter for samiske interesser i høringsuttalelsen gir tilbakemelding på om dere ønsker konsultasjon i forbindelse med søknaden. Med hilsen /1/1"144 Carsten Stig Jensen seksjonssjef Marthe Cecilie Pramli rådgiver Vedlegg: Brosjyre, kunngjøring, informasjonsark om saksbehandlingen Kopi: NTE Energi AS, Postboks 2552, 7736 STEINKJER,

3 Adresseliste for: NTE Energi AS søknad med KU for Trongfoss kraftverk Behandles etter: Vassdragsreguleringsloven 6 Blir kunngjort av NVE 2 ganger Namdalsavisa og Trønderavisa Alle på listen får tilsendt brosjyre. Til info Ant. Søknader Navn/adresse med KU 5 Namsskogan kommune, 7890 NAMSSKOGAN Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 7734 STEINKJER Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7735 STEINKJER Vannregionmyndigheten Nord-Trøndelag v/ Sør-Trøndelag fylkeskommune, v/ Jan Åge Habberstad, Erling Skakkesgate 14, Fylkeshuset, 7004 TRONDHEIM Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO Landbruksdepartementet, Avd. for arealforvaltning, pb 8007 Dep, 0030 OSLO Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 OSLO Mattilsynet, Regionkontor Trøndelag, Postboks 383, 2301 BRUMMUNDDAL Norges geologiske undersøkelser, 7491 TRONDHEIM NGI, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM Statens vegvesen Region Midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 OSLO Forum for natur og friluftsliv NT, Postboks 64, 7619 SKOGN Namsskogan Familiepark, 7892 TRONES Namsskogan hotell, 7892 TRONES Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 STEINKJER Norges Jeger- og fiskerforbund, Nord-Trøndelag, 7622 MARKABYGDA Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Namsskogan Fjellstyre, 7890 NAMSSKOGAN

4 Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, 7760 SNÅSA Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK Østre-Namdal reinbeitedistrikt, v/algot Jåma, 7898 LIMINGEN Vestre-Namdal reinbeitedistrikt v/ivar Toven c/o Pål Christoffer Toven, Postboks 21, 7890 NAMSSKOGAN Norske lakseelver, Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO Nord-Trøndelag bondelag, Hamnegata 33, 7714 STEINKJER 1 NIBR, KU-senter, att. Martin Lund Iversen, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, c/o Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO 1 KM region midt v/tore Olav Sandnæs 1 ER v/jan Slapgård 1 SVA v/sylvia Smith-Meyer 1 HV v/knut Ola Aamodt KN v/frode B. Johansen EN v/hege Sveaas Fadum 1 KD v/grethe Holm Midttømme

5 Side 2 Norges vassdrags og energidirektorat kunngjør: Søknad om konsesjon for bygging av Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune NTE Energi AS søker om å bygge Trongfoss kraftverk i Namsen i Namsskogan kommune. Kraftverket er planlagt som et elvekraftverk med inntaksdam på toppen av Trongfossen. Total damlengde er ca. 130 meter og inntaksbassenget vil strekke seg ca. 700 meter oppover i Namsen. Kraftstasjonen bygges i Utbyggingen er beregnet å gi en midlere årlig kraftproduksjon på ca. 117 GWh. Det vil være nødvendig med en 6,5 km. lang 132 kv kraftlinje til Tunnsjødal kraftstasjon. Søknaden med konsekvensutredning blir behandlet etter 6 i vassdragsreguleringsloven. Søknaden og alle fagrapportene er tilgjengelig på NVEs internettside: og er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens servicekontor og butikken på Trones i Namsskogan kommune. En papirversjon av søknaden eller fagrapportene kan fås ved å kontakte NTE Energi v/ Bjørn Høgaas på e-post: b'oern.hoe aas nte.no eller tlf NVE vil arrangere et åpent folkemøte i løpet av høringsperioden. NVE vil kunngjøre tid og sted for dette folkemøtet senere. På møtet vil NVE orientere om saksgangen, og tiltakshaver vil gjøre rede for konsekvensene ved en eventuell utbygging. Uttalelser sendes gjerne via internett til eller i brev til NVE Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest

6 NVE SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD MED KONSEKVENSUTREDNING SOM SKAL SLUTTBEHANDLES AV OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Generelt Søknaden gjelder et kraftutbyggingsprosjekt som faller inn under reglene i plan- og bygningsloven (pbl) om konsekvensutredninger (KU). NVE har, på bakgrunn av en melding og høringsuttalelsene til denne, fastsatt utredningsprogrammet for den KU-en som er vedlagt søknaden. NVE følger samme saksbehandlingsrutiner for alle KU-saker, uavhengig av om tiltaket hører inn under vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse NVE sender saken på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er normalt tre måneder. Samtidig blir brosjyre om søknaden distribuert til alle husstandene i distriktet. Søknaden blir kunngjort i lokale aviser, finnes tilgjengelig til gjennomlesing i kommunen og kan lastes ned fra NVEs nettsider. I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et offentlig møte i distriktet i samarbeid med søker. Etter høringsperioden får søker anledning til å kommentere innkomne uttalelser. Deretter vil NVE i samarbeid med søker invitere til en befaring. Kommunen, fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre berørte parter vil få anledning til å delta. Under befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle problemstillinger og å påpeke forhold som er tatt opp i høringsrunden. NVE sluttbehandler saken ved å avgi sin innstilling til Olje-og energidepartementet (OED). Ved en helhetsvurdering står NVE fritt til å vurdere om konsesjon skal anbefales og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for denne vurderingen. Dersom NVE går inn for konsesjon, vil innstillingen til OED ha vedlagt et sett med konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement. Vilkårene inneholder bestemmelser om bl.a. konsesjonstid, revisjon av vilkår, konsesjonsavgifter til staten og kommuner (unntatt for elvekraftverk < 40 GWh), konsesjonskraft (kun vassdragsreguleringsloven), godkjenning av detaljplaner for utbyggingen, terskler, erosjon, naturforvaltning, forurensning, kulturminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene. En viktig del av vilkårene er manøvreringsreglementet som angir rammene for konsesjonen, med bl.a. regler for vannslipping og reguleringshøyder. Departementet sender NVEs innstilling ut på en begrenset høring til berørte kommuner og departement. Deretter fremmer OED saken for regjeringen hvor endelig vedtak fattes. Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at saken etter vassdragslovgivningen er endeleg avgjort. Hva forventes av høringsinstansene? Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene og de presenterte alternativene, vurdert etter konfliktgrad. Det er ønskelig med begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller begrensinger i planene. NVE ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene. I tillegg ber vi om ev. kommentarer til om KU gir tilstrekkelige opplysninger om tiltakets virkninger. NVE forventer at kommunen spesielt omtaler forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør kommunen gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom den omsøkte planen og de lokale interessene. Dersom søknaden også gjelder tillatelse til elektriske anlegg, ber vi kommunen uttale seg om dette. Faginstanser som Fylkesmannen og fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å vurdere søknaden i forhold til sine respektive ansvarsområder. Vannregionmyndigheten skal vurdere om de mener tiltaket bør vurderes etter vannforskriften 12 eller ikke. Hvis mulig ønsker vi at uttalelsen sendes elektronisk, gjerne direkte via våre nettsider, Innsigelsesadgang Kommuner og statlige fagetater har innsigelsesadgang. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til Rettleiar 3/2010 s. 17 for nærmere informasjon om dette (se

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Søknadane skal handsamast etter reglane i vassdragsreguleringslova 6. Dei blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringane ligg ved.

Søknadane skal handsamast etter reglane i vassdragsreguleringslova 6. Dei blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringane ligg ved. Noregs vassdrags- og energidirektorat HOR DALAND FYLKESKOMMUNE NVE Adresseliste Saknr.^(0(0=lS3Do.k.nr /^ 2 a JUNI 2012 Arkivnf.3tf^ Saksh. Eksp. \

Detaljer

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E adresseliste 16 SEPT2013 Vår dato: Vår ref.: 201300139-8, 201208149-12, 201208143-19, 201208141-22, 201208139-19, 201003339-15, 200904143-13, 200803490-14, ksk

Detaljer

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse.

Statnett SF. Hamang transformatorstasjon. Oversendelse av klager og innsigelse. Norges vassdrags- og energidkektorat NVE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Vår dato: 0 5 MAR2013 Vår ref.: 201006400-46 kn/sso Saksbehandler: Arkiv: 611 Simen Sørlie sso Deres dato:

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20 Side 2 3.2.8 Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk... 12 3.2.9 Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag... 12 3.2.10 Samiske rettigheter... 13 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS...

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 07.03.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.03.2013 Tidspunkt:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Arne Hamarsland (red.) 2 2005 V E I L E D E R Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Veileder nr. 2-05 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 24.09.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: er@fmnt.no Vår ref.: 2009/5992

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014 høgamork KRAFTVERK Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad mars 2014 Tverrslag Inntak Riggeplass Massedeponi Inntaksområdet ved Madlandsvatnet LYSE Produksjon AS Heleid datterselskap av

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram Lyse Sentralnett AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 12.11.2012 Vår ref.: NVE 200902400-4 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: 29.8.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22 95 94 93, tcm@nve.no

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer