FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011"

Transkript

1 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 I Innledning Regulering av fisket etter vassild i 2011 ble drøftet i Reguleringsmøtet 16. og 17. november Det foreslås en videreføring av hovedprinsippene for regulering av fisket etter vassild. På grunn av forventning om en høyere deltagelse neste år vil Fiskeridirektøren foreslå en reduksjon i maksimalkvoten fra 600 tonn til 500 tonn i Fiskeridirektøren foreslår videre at fisket reguleres med inndeling i to perioder, med et kvantum på 80 % i første periode og 20 % i andre periode, og åpningsdato henholdsvis 14. februar og 1. juni. 2 Regulering av fisket etter vassild i Reguleringsbehov Havforskningsinstituttet (HI) viste til at prøvetaking av fangster de siste årene indikerer at store og gamle individer utgjør en mindre andel av bestanden enn på 80-tallet. Forandringer i størrelse og vekstmønster er et faresignal. Manglende tokt-tidsserier på bestandsutvikling i perioden og manglende kunnskap om bestandsinndeling tilsier forsiktighet i forvaltningen av vassild. ICES anbefaler reduksjon i fiske på den forvaltningsenheten (vassild i Nord- Øst Atlanteren) som vassild i norske farvann kommer under. HI har de senere år anbefalt kvote på under tonn, mens kvoten har blitt satt 20 % høyere, dvs tonn. HI anbefaler også for 2011 at totalkvote av vassild i norsk sone ikke overskrider tonn. Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL) gjentok sine tidligere tilrådninger om en TAC på Postadresse: «Sse_Adr» «Sse_Postnr» «Sse_Poststed» Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf» Telefaks: «Sse_Fax» Organisasjonsnr: E-postadresse: «Sse_ » Internett:

2 tonn vassild. Dette ble begrunnet særlig ut fra hensynet til at det ikke foreligger bestandskartlegging, og at det nå må satses på et målrettet arbeid for å innhente nødvendig kunnskap som kan gi en rasjonell og bærekraftig forvaltning av bestanden. Det ble ytret ønske om mer forskning på vassild, blant annet på hvorvidt man kan legge til grunn at vassild sør og nord for 62 N tilhører samme bestand. Fiskeridirektøren konstaterer at bestandssituasjonen fremdeles er uavklart, men at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at bestandssituasjonen er forverret siden foregående år. Fiskeridirektøren viser til drøftelsene i Reguleringsmøtet, og opprettholder tilrådningen om en TAC på tonn vassild i Deltakelse i fisket Bare fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse kan delta i direktefisket etter vassild, jf. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst Det er ikke knyttet størrelsesbegrensing til hvilke fartøy som kan tildeles vassildtråltillatelse, og det er derfor stor variasjon i fartøyenes størrelse og kapasitet. I henhold til Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister er det per 9. november 2010 registrert 30 aktive og 1 passiv vassildtråltillatelse. 2.3 Åpningsdato i fisket Norges Fiskarlag gikk inn for at fisket kan starte 1. januar. NSL foreslo 14. februar som åpningsdato. Ut fra et ønske om å sikre industrien jevn råstofftilførsel av god kvalitet, samt å ville redusere faren for stor innblanding av andre arter har åpningsdatoen tradisjonelt har vært satt til medio februar. Fiskeridirektøren går på denne bakgrunn inn for at fisket etter vassild åpnes 14. februar Periodisering Fiskeridirektøren legger til grunn at det vil bli avsatt en forskningskvote i størrelsesorden 300 tonn vassild, hvilket tilsvarer de innmeldte behovene for slik kvote. Dette gir en disponibel norsk kvote på tonn vassild i

3 Formålet med å periodisere fisket etter vassild er primært å ivareta landindustriens behov for jevn råstofftilførsel. Fiskeridirektøren har derfor for Reguleringsmøtet skissert et opplegg som innebærer en videreføring av de siste årenes regulering av fisket i to perioder, der tonn vassild, hvilket tilsvarer 20 % av kvoten, foreslås avsatt til fiske i andre periode. Det legges til grunn at fisket i første periode kan starte 14. februar og andre periode 18. mai. Fiskeridirektøren legger videre til grunn at et eventuelt overfiske av første periodekvote blir fratrukket andre periodekvote. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at bifangst av vassild i andre fiskeri, som er fisket av fartøy med vassildtråltillatelse, skal avregnes periodekvoten. Norges Fiskarlag gikk inn for fordeling av totalkvoten på 80 % og 20 % i to perioder, hvor den andre perioden starter 1. juni. FHL støttet forslaget fra Norges Fiskarlag. NSL har som innspill til Reguleringsmøtet foreslått periodisering på 50 % fra 14. februar 1. april og 50 % fra 4. april til 31. desember, alternativt garanterte fartøykvoter til påmeldte fartøyer. Fiskeridirektøren vil etter drøftelsene i Reguleringsmøtet opprettholde forslaget om at fisket periodiseres med 80 % og 20 % av totalkvoten i henholdsvis første og andre periode. Fiskeridirektøren har ingen motforestillinger til forslaget om at andre periode kan starte 1. juni. Det foreslås derfor at det for perioden 14. februar mai avsettes en kvote på tonn, og tonn til fiske i andre periode, 1. juni 31. desember Bifangst av vassild i andre fiskerier av fartøy som har vassildtråltillatelse belastes periodekvoten. 2.5 Maksimalkvote Fisket etter vassild har tradisjonelt vært regulert med like maksimalkvoter. Fiskeridirektøren legger til grunn at det er en målsetting å regulere fisket på en måte som gjør at kappfiske unngås, og samtidig sikrer industrien jevn råstofftilførsel. Maksimalkvoten var 600 tonn i Første periodekvote ble i følge Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister overfisket med totalt 288 tonn vassild Fiskeridirektoratet forventer på grunn av utskiftning i flåten en større deltagelse i 2011 enn i de siste årene. En videreføring av en maksimalkvote på 600 tonn vil derfor kunne føre til et kappfiske, som man blant annet av hensyn til jevn råstofftilførsel til industrien bør unngå. Fiskeridirektøren vil derfor for 2011 tilrå en reduksjon av maksimalkvotene i forhold til Fiskarlaget, FHL og SNL mente totalkvoten burde fastsettes til , noe som også kunne begrunne høyere maksimalkvoter. FHL uttrykte misnøye med refordelingene som har vært de tidligere år. 3

4 Fiskeridirektøren går inn for en maksimalkvote på 500 tonn, og vil følge utviklingen i fisket, og eventuelt endre eller oppheve maksimalkvoten i samråd med næringen. Bifangst av vassild før fisket åpner vil som tidligere bli belastet fartøyenes maksimalkvote. 2.6 Bifangst Tidligere har fartøy som ikke hadde vassildtråltillatelse og som fisket i områdene nord for 62 N kunnet ha inntil 20 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Tilsvarende gjaldt for fartøy som har vassildtråltillatelse, dersom fartøyet har fisket opp sin maksimalkvote eller det direkte fisket etter vassild var stoppet. På bakgrunn anbefalinger fra Havforskningsinstituttet ble det i 2010 etablert en ensartet bifangstbestemmelse i områdene nord og sør for 62 N. For fartøy som ikke har vassildtråltillatelse ble det i Norges økonomiske sone tillatt å ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy med vassildtråltillatelse kunne ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing, dersom maksimalkvoten er oppfisket eller det direkte fisket er stoppet. Bestemmelsen ble gjort generell. For fartøy med vassildtråltillatelse vil bifangstbestemmelsen først gjelde når fartøyets individuelle maksimalkvote, eventuelt totalkvoten er oppfisket. I Reguleringsmøtet fremkom det ingen merknader til Fiskeridirektørens forslag om å videreføre denne bestemmelsen. Fiskeridirektøren foreslår at dagens bifangstbestemmelse i fisket etter vassild videreføres i Forslag til forskrift Under henvisning til ovennevnte vil Fiskeridirektøren foreslå følgende forskrift om regulering av fiske etter vassild i Norges økonomiske sone i 2011: Forskrift om regulering av fisket etter vassild i Norges økonomiske sone i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har... desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande vassild i Norges økonomiske sone i

5 2 Totalkvote Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 2-24, kan i Norges økonomiske sone innenfor en totalkvote på tonn fiske og lande vassild. Av dette avsettes 300 tonn vassild til forskningsfangst. 3 Åpningsdato Fisket etter vassild åpner 14. februar Periodekvote Innenfor kvoten på tonn vassild avsettes en periodekvote på tonn til fiske fra og med 1. juni Maksimalkvote Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse kan fiske og lande inntil 500 tonn vassild. 6 Bifangst For fartøy som ikke har vassildtråltillatelse er det i Norges økonomiske sone tillatt å ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy med vassildtråltillatelse kan ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de enkelte fangster og ved landing dersom maksimalkvoten er oppfisket eller det direkte fisket er stoppet. 7 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved salg og utskiftning av fartøy innenfor reguleringsåret skal kvoten beregnes etter bestemmelsene i tredje til femte ledd. Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy. Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommendes eie i reguleringsåret. 5

6 Når det ved utskiftning gjøres fradrag etter tredje ledd eller fjerde ledd, skal det fangstkvantumet som er størst av de to alternativene trekkes fra. 8 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta eller lande fangst som er fisket av annet fartøy. 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvoten på tonn vassild frem til og med 31. mai eller totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket, herunder endre maksimalkvotens størrelse. 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 11 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember Med hilsen Stein-Åge Johnsen Seksjonssjef Ingvild Bergan Rådgiver 6

7 Kopi til: Inger-Anne Arvesen Hild Ynnesdal 7

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES

HØRING AV FORSLAG OM KRAV TIL MERKING AV HUMMER SOM OMSETTES FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Diverse adressater Att: Saksbehandler: Trond Ottemo Telefon: 46803973 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/4484 Deres referanse: Vår dato: 05.07.2012 Deres

Detaljer

... ~~. "." :... "."...,... "... ~-. ".,,...,,,_..._,. Dok.nr,

... ~~. . :... ....,... ... ~-. .,,...,,,_..._,. Dok.nr, MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2002 (J-23-2001 UTGÅR).R:'fa~-. 'RT 3 f. n S. 2002...... ~~. "." :... "."...,... "... ~-. ".,,......,,,_..._,. Dok.nr,. Bergen, 19.12.2002 RL/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring Kredittilsynet 23. juni 2009 Høringsnotat forslag til ny forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 1. Innledning Kredittilsynet foreslår nye bestemmelser om gjennomføringen

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde Vår dato 23.12.2014 Deres referanse Vår referanse og arkivkode Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Se liste over høringsinstanser Høring - Forskrift om endring av forskrift om fiske-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Evaluering av Henningsværboksen

Evaluering av Henningsværboksen Evaluering av Henningsværboksen Svar på Bestilling til reguleringsmøtet høsten 2014 (brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet 03.07.14) Utarbeidet av Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer