INFEKSJONSASPEKTER VED CHIRURGIA MINOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFEKSJONSASPEKTER VED CHIRURGIA MINOR 0 2. 1 0. 1 2"

Transkript

1 INFEKSJONSASPEKTER VED CHIRURGIA MINOR

2 HISTORIKK På 1600 tallet var sårinfeksjoner så vanlig at rubor, calor og puss ble oppfattet som gunstig for sårtilhelingen. Til tross for dokumentert effekt av håndvask for å redusere puerperal sepsis (som ble introdusert på midten av 1800 tallet), ble ikke utstrakt bruk av preoperativ håndvask etablert før tidlig på 1900 tallet. Større kirurgi ble nesten alltid komplisert med infeksjoner; typisk erysipelas, raskt progredierende bløtvevsinfeksjoner og tetanus. Mortaliteten assossiert med dette var høy.

3 HUDFLORA Resident flora Transient flora Varierer noe ut fra lokalisasjon I ytre epidermis Økosystem som beskytter mot patogene mikrober Staphylococcus epidermidis Andre KNS Propionibacterium acnes Difteroider Staphylococcus aureus Beta-hemolytiske streptokokker Enterobacteriaceae Pseudomonas species Enterokokker Anaerober 20% fortsatt tilstede etter hudrengjøring

4 HUDFLORA - KNS Koagulasenegative stafylokokker (KNS) er ofte resistente mot mange antibiotika. Biofilmproduksjon er den viktigste virulensfaktoren. I motsetning til Staphylococcus aureus produserer de svært få virulensfaktorer, som toksiner og enzymer. Forårsaker vanligvis ikke sykdom hos friske med normalt immunforsvar.

5 BAKTERIEMI Ved hudkirurgi er det en forekomst av bakteriemi på ca 2% Dette er sammenlignbart med forekomsten hos friske individ uten infeksjon ved vanlige, daglige aktiviteter Sabetta JB, Zitelli JA. The incidence of bacteremia during skin surgery. Arch Dermatol. Feb 1987;123(2):213-5 Carmichael AJ, Flanagan PG, Holt PJ, Duerden BI. The occurrence of bacteraemia with skin surgery. Br J Dermatol. Jan 1996;134(1):120-2 Halpern AC, Leyden JJ, Dzubow LM, McGinley KJ. The incidence of bacteremia in skin surgery of the head and neck. J Am Acad Dermatol. Jul 1988;19(1 Pt 1):112-6

6 INFEKSJONSRISIKO ULIKE SÅR Klassifisering Kriterier Risiko I: Ren Ikke-kontaminert hud, steril teknikk < 2% II: Rent - kontaminert Sår i munnhule, luftveier, axille eller perineum <10% III: Kontaminert Traume, akutt sår, ikkepurulent inflammasjon, usteril teknikk Ca 20% IV: Forurenset/infisert Fremmedlegeme, devitalisert vev Ca 40%

7 RISIKOREDUKSJON For å få en sårinfeksjon kreves et inokulum av bakterier lokalt i vevet som er stort nok til å etablere vekst. Dette avhenger av interaksjonen mellom ulike forhold ved verten, vevet lokalt og mikrobens virulensfaktorer Det bør benyttes ulike tiltak for å redusere sannsynligheten for sårinfeksjon optimalisere komorbid sykdom kontroll av operasjonsmiljøet adekvat rensing av huden steril teknikk nøye sårrengjøring og fjerning av synlig kontaminasjon Eventuell antibiotikaprofylakse vil bare være et av flere tiltak, som regel av mer underordnet betydning

8 ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE Det finnes få gode studier som ser på effekten av antibiotikaprofylakse ved chirurgia minor. Hvorvidt man skal gi profylaktisk antibiotika avhenger generelt sett av flere forhold Pasientens risiko for infeksjon Økt ved høy alder, overvekt, røyking, immunsuppresjon, diabetes, nyresvikt Konsekvenser av en evt infeksjon Risiko for bivirkninger Fare for resistensutvikling

9 ET EFFEKTIVT ANTIBIOTIKA FOR PROFYLAKSE BØR Ha effekt mot de bakterier man kan forvente vil skape infeksjon Oppnå adekvate konsentrasjoner lokalt i vevet Gi minimalt med bivirkninger Være relativt billig Ikke selektere frem resistente stammer

10 TIMING Burke ga en enkeltdose med systemisk penicillin ved ulike tidspunkt før og etter inokulering av penicillin-sensitive Staphylococcus aureus i dermis til gris. Å utsette antibiotika med så lite som tre timer resulterte i lesjoner histologisk identisk til de som dyrene uten antibiotika fikk. Timing av antibiotika er derfor en kritisk faktor og avhenger av at man har en peak antibiotikakonsentrasjon i vevet når den lokale konsentrasjonen av mikroorganismer er høy. Burke JF. The effective period of preventive antibiotic action in experimental incisions and dermal lesions. Surg. 1961;50:161 8.

11 FORSKNING 973 pasienter fra primærhelsetjenesten i Queensland, Australia Så på effekten av en dose profylaktisk applikasjon av topikal kloramfenikol på incidensen av sårinfeksjoner etter chirurgia minor ARR for infeksjon 4.4%, ikke vurdert som klinisk signifikant Does single application of topical chloramphenicol to high risk sutured wounds reduce incidence of wound infection after minor surgery? Prospective randomised placebo controlled double blind trial BMJ 2009;338:a2812

12 VALG AV PROFYLAKSE Keflex 500 mg po Halveringstid ca en time Gis minutt før inngrepet Ved høyrisiko pasient og ved prosedyre på infisert hud er dette akseptabelt

13 PATOGENE MIKROBER De fleste postoperative sårinfeksjoner er forårsaket av Staphylococcus aureus, sjeldnere foreligger beta-hemolytiske streptokokker (gruppe A vanligst) Operasjoner i aksiller eller perineum gir hyppigere infeksjoner med gram negative, intestinale stavbakterier, og ved operasjon i perineum forekommer også infeksjon med anaerobe bakterier Ved utgangspunkt i kroniske diabetiske sår er gram-negative intestinale stavbakterier (evt også anaerobe) også ofte medvirkende

14 RESISTENS S aureus Resistensen for penicillin er ca 70-75%. Makrolidresistensen er på ca 5% For klindamycin 1-3%. Mindre enn 1% av S aureus i Norge er MRSA Gruppe A streptokokker (GAS) Er alltid følsomme for penicillin. Dette gjelder stort sett også andre beta-hemolytiske streptokokker. Makrolidresistens hos GAS er på ca 1-4% Klindamycinresistens <1%.

15 INDIKASJON FOR BEHANDLING Lett erytem rundt såret uten hevelse/øvrige tegn skyldes oftest ikke infeksjon. Dette skal derfor ikke behandles. Også ved sårinfeksjon er det oftest unødvendig med antibiotikabehandling. Hos pasienter med lettgradig sårinfeksjon (erytem/hevelse < 3 5 cm i diameter) er det vanligvis tilstrekkelig å fjerne bandasje og kirurgisk tape, eventuelt med fjerning av overfladiske suturer i tillegg til adekvat sårstell. Kirurgisk revisjon kan være nødvendig, spesielt ved dyp infeksjon hvor overfladiske og dype suturer fjernes slik at eventuelt puss dreneres tilfredsstillende. Ved høy feber, allmenn påvirkning eller takykardi kan det være indisert med antibiotika, men en kortvarig behandling på 1-2 døgn er ofte tilstrekkelig ved overfladisk infeksjon Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Everett ED, Dellinger P, Goldstein EJ et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis 2005 November 15;41(10):

16 BEHANDLING Prøve av sårsekret/puss sendes til dyrkning på transportmedium. Såret vaskes med sterilt saltvann før prøvetaking. Dikloksacillin po 0,5-1 g x 4 i 1-2 dager Evt. lenger ved dyp eller utbredt infeksjon.

17 TETANUS Tetanus skyldes et eksotoksin som utskilles av bakterien Clostridium tetani. Bakterien krever anaerobe/tilnærmet anaerobe forhold vokser derfor best i vev med dårlig blodforsyning, f.eks. i sår hvor det finnes mye dødt vev, fremmedlegemer og blodansamlinger. Tetanussporer finnes i jordsmonn og i tarmen hos dyr og mennesker. Infeksjon kan oppstå når bakterien kommer inn i huden gjennom sår eller bløtdelsskader som er forurenset med kontaminert jord.

18 KLINIKK Rammer nervesystemet og gir som første symptom ofte stivhet i kjevene og spasmer i ansiktsmuskulaturen. Senere generelle kramper i hele kroppen og respirasjonsbesvær. Sykdommen er svært smertefull og kan forårsake kraftig svette. Letaliteten ved tetanus er %, avhengig av alder (høyest hos spedbarn og eldre) og inkubasjonstid (høyest ved kort inkubasjonstid).

19 DØDSFALL FORÅRSAKET AV TETANUS I NORGE IFØLGE STATISTISK SENTRALBYRÅ ( ) OG MSIS ( )

20 TETANUS MELDT MSIS ETTER DIAGNOSEÅR Til sammen er det til MSIS i perioden meldt 48 tilfeller av tetanus hvorav to kjente dødsfall. De fleste tetanustilfellene var hos eldre etter skader som innebar kontakt med jord. Tetanus hos injiserende misbrukere er ikke registrert i Norge. Da tetanusdiagnosen stilles uten laboratoriediagnose, er det sannsynlig underrapportering til MSIS.

21 IMMUNISERING MOT TETANUS Man ønsker å nøytralisere eventuelt tetanustoksin før det binder seg til nervevevet. Aktiv immunisereing Revaksinasjon med tetanusvaksine med rask dannelse av antitoksiske antistoffer (boostereffekt). Passiv immunisering Tilføre antitoksiner ved injeksjon av spesifikt immunoglobulin Aktuelt ved urent sår, inkomplett immunisering og lang tid siden siste vaksinasjon Det er viktig at det utføres god sårvask og sårrevisjon så tidlig som mulig etter skaden.

22 VAKSINEN Vaksine har vært tilgjengelig i Norge siden Innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Tetanusvaksine inngår nå som en komponent i kombinasjonsvaksine gitt ved 3, 5 og 12 måneders alder. Boosterdoser gis ved 7 års alder og i ungdomsskolen. Vaksinasjonsdekning for kombinert vaksine (DTP) for 2-åringer i 2011 var 94%. Etter boosterdose ved skolealder varer beskyttelsen i ca. 10 år.

23 ANBEFALT TETANUSIMMUNISERING VED SÅRSKADER

24 RENT VS URENT SÅR Rent sår Rent sår er sår som ikke er synlig forurenset eller er renset og revidert innen 6 timer etter at skaden inntraff. Forurenset og dødt vev er fjernet. Urent sår Et synlig forurenset sår eller et sår med dødt vev, som ikke er revidert i løpet av de første 6 timene etter at skaden inntraff. I tvilstilfelle, f.eks. ved dyp stikkskade eller skade i sterkt forurenset miljø, bør såret vurderes som urent.

25 INFEKSJONER VED BITT Ved kattebitt får om lag halvparten infeksjon, ved hundebitt er det trolig kun 1 av 5 som får infeksjon Ofte blandingsinfeksjon Pasteurella multocida, stafylokokker, streptokokker og anaerobe er de vanligste agens. S aureus er langt vanligere ved hundebitt og menneskebitt enn ved kattebitt Capnocytophaga canimorsus er sjelden, oftest assosiert med hundebitt og kan gi svært alvorlig infeksjon Eikenella corrodens er ikke uvanlig ved menneskebitt (clenched fist) Radiologiske undersøkelser gjøres ved fare for brudd, gjenværende tenner eller beninfeksjon.

26 IKKE MEDIKAMENTELL BEHANDLING Rensing av sår og evt. kirurgisk revisjon er viktig. Primær lukking av såret kan vurderes hvis det er gjort tilstrekkelig rensing/revisjon og det ikke er gått mer enn åtte timer siden skaden. Ved bitt i hånd kan det være fornuftig å ikke gjøre primær lukking. Elevasjon av infisert ekstremitet er en vesentlig del av behandlingen.

27 INDIKASJON FOR PROFYLAKSE Antibiotikaprofylakse bør gis ved høy risiko for infeksjon og ved tilfeller der infeksjon lett kan få et alvorlig forløp. Anbefales ved katte- og menneskebitt hvis det er gått mindre enn 12 timer siden skaden hos eldre, små barn, kronisk syke, immunsvekkede ved bittskader på hånd eller i ansikt ved primær lukking.

28 INFEKSJONER VED BITT PROFYLAKSE Standardregime, profylakse Fenoksymetylpenicillin po 660 mg x 3 i 5 dager Tillegg av dikloksacillin 500 mg x 3 kan være aktuelt, spesielt ved hundeeller menneskebitt.

29 HUNDEBITT/KATTEBITT ANTIBIOTIKABEHANDLING Standardregime, mindre alvorlig infeksjon Fenoksymetylpenicillin po 1,2 g x dager Tillegg av dikloksacillin kan vurderes, spesielt ved hundebitt.

30 MENNESKEBITT Standardregime, mindre alvorlig infeksjon Fenoksymetylpenicillin po 1.3 g x 4 + Dikloksacillin po 500 mg x dager Lenger varighet ved tenosynovitt, artritt eller osteomyelitt

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Kan en tann være livstruende?

Kan en tann være livstruende? Kan en tann være livstruende? CECILIE GJERDE & NILS-ERIK FIEHN Summary Can a tooth be life threatening? A tooth can be a threat to us in three different ways; in itself, via the pulp and the periodontal

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det kan være en økt risiko for at en pasient er HIV-positiv ved behandling av ansiktsbrudd. Det er en forbindelse mellom bruddskader i ansiktet og

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag

Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Høgskolen i Hedmark KAN SÅRTILHELINGEN BEDRES VED BRUK AV HONNING I DECUBITUS? Inga Sørlie Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse og idrettsfag Avsluttende eksamen i sykepleiefaget, 6 semester Vår 2007

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Akutte infeksjoner. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 30 7. Nils Skaug, Trond Inge Berge og Asgeir Bårdsen

Akutte infeksjoner. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 30 7. Nils Skaug, Trond Inge Berge og Asgeir Bårdsen F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 30 7 Nils Skaug, Trond Inge Berge og Asgeir Bårdsen Akutte infeksjoner Artikkelen gir en oversikt over odontogene og andre akutte orale infeksjoner hos pasienter

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus Prevalens av infeksjoner antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus Mai 2010 Innhold 1 Forord...1 1.1 Formål...1 2 Endringer...2 3 Om overvåkingen (del 1 2)...3 3.1 Tidspunkt

Detaljer

Christine Macey og Esther van Praag - Oversettelse av Camilla Bergstrøm

Christine Macey og Esther van Praag - Oversettelse av Camilla Bergstrøm Behandling av abscesser side 1 av 9 Behandling av abscesser er - en illlustrert guide og Esther van Praag - Oversettelse av Camilla Bergstrøm Advarsel: Denne artikkelen inneholder bilder som kan virke

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING RETNINGSLINJER FOR SÅRBEHANDLING Innholdsfortegnelse: Generelle prinsipper s. 3-4 Produktene s. 5 Trykksår 6-8 Oppstår på et avgrenset område fordi underlaget eller annet presser mot huden og hindrer blodsirkulasjon

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på?

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 1 2010 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 2 Sikre hender Nyhetsbrev om infeksjonsforebygging Mölnlycke Health Care AS Box 6229

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer