Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten"

Transkript

1 Kosthåndboka Veileder for ernæringsarbeid i helseog omsorgstjenesten Gjøvik, 8.juni 2011 Guro Berge Smedshaug

2 Litt om helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Regionale helseforetak Foretak Befolkningen Kommunene Fylkesmannen Kommunehelsetjenesten Pleie - omsorg og rehabilitering Sosialtjenesten Fylkeskommune

3 Våre roller Fagorgan Forvaltningsorgan Iverksetter av helsepolitikken

4 Handlingsplanen - Innsatsområder 1. Kommunikasjon om mat og kosthold 2. Sunn mat i et mangfoldig marked 3. God ernæring fra starten av 4. Sunne måltider i barnehage og skole 5. Mat og helse i arbeidslivet 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten 7. Kosthold i lokalt folkehelsearbeid 8. Kompetanse om kosthold 9. Forskning, overvåking og dokumentasjon 10. Ernæring i internasjonalt perspektiv

5 Kap 6. Ernæring i helse- og sosialtjenesten Utarbeide og implementere retningslinjer: Veiing og måling, overvekt, underernæring Utarbeide veileder i ernæringsarbeid Utrede hvordan kommunene kan gi tilfredsstillende tilbud innen ernæring

6 Bakgrunn for kosthåndboka Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å revidere Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner(st.prp.nr.1) Handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen ( ) Tiltak Revidere og utgi retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner Tiltak Utarbeide veileder for ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten

7 Hvorfor lage retningslinjer/veiledere? Store pasientgrupper Stor ressursbruk Fare for svikt Ulik praksis Mangel på samhandling Nasjonale retningslinjer er et virkemiddel for å sikre god kvalitet, riktigere prioriteringer og hindre uønsket variasjon 1 1 Metodebok for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer

8 Forekomst, årsaker til underernæring Forekomsten i institusjon varierer mellom 10 og 60% avhengig av hvilke grenseverdier som er satt for å stille diagnosen Årsakene er først og fremst sykdom, men også manglende kunnskap, oppmerksomhet og rutiner omkring ernæringsstatus, behov og tiltak Stratton R, Elia M, Green CJ (2003). Disease related malnutrition: An evidence base approach to treatment. Council of Europa (2002). Food and nutrition care in hospitals. How to prevent malnutrition Mowe et al (2004). Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia. Clin Nutr;25(3)

9 Konsekvenser av underernæring % pasientene er underernærte ved innleggelse HJEMME Flere legebesøk Mer hjelp av hjemmetjenester Flere sykehusinnleggelser SYKEHUS Lengre sykehusopphold Flere dødsfall på sykehus Mer hjelp v/utskrivelse Flere dødsfall etter utskrivelse Elias underernæringskarusell 70% av pasientene utskrevet har lavere vekt enn v/innkomst

10 Nytten av målrettet ernæringsbehandling Underernæring koster En målrettet identifisering og behandling av underernæring vil gi helsemessige gevinster for den enkelte (færre komplikasjoner, mindre bruk av medisiner/antibiotika, færre liggedøgn) og økonomiske gevinster for samfunnet (færre liggedøgn, flere raskere tilbake, evt. i arbeid) Antatt kostnadsbesparelse i sykehus på rundt 800 millioner per år, som tilsvarer nærmere 1 % av spesialisthelsetjenestens kostnader Juul, H: Forebygging og behandling av underernæring- potensiale for kostnadsbesparelser? Avd. for helseledelse og økonomi, UiO

11 Retningslinjenes hovedbudskap: Anbefalingene

12 Dokumentasjon om ernæringsstatus skal være en naturlig del av det kliniske undersøkelses- og behandlingstilbud Identifisering Alle pasienter/beboere skal 1 vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og ukentlig i sykehus, månedlig i sykehjem og i hjemmesykepleien Fastlegen skal 1 skal vurdere hjemmeboende pasienter som tilhører en risikogruppe (eldre, kronisk syke o.s.v) regelmessig 1 helsepersonelloven

13 Sykehjem: Kun 16% svarer JA på at de har skriftlige prosedyrer på ernæringsstatus 100 % 80 % 78 % 60 % 40 % 20 % 16 % 0 % Ja Nei Landsomfattende spørreundersøkelse, Mat og måltider i sykehjem 2007, Høgskolen i Østfold (www.hiof.no)

14 Personer i ernæringsmessig risiko skal ha en ernæringsplan med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak Forebygging og behandling Tiltak vurderes i prioritert rekkefølge. Ha alltid fokus på spisesituasjon og godt spisemiljø. Skjerm måltidet i den grad det er mulig Faglige, etiske og juridiske aspekter må ivaretas i beslutningsprosesser - både om og type ernæringsbehandling

15 Prosjektets målsetning Veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel for planlegging av måltider og mattilbud, herunder spisemiljø og servering være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av pasientens/brukerens ernæringssituasjon gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/problemstillinger gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan, prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring bidra til økt ernæringskompetanse og fagutvikling blant kjøkken- og helsepersonell

16 Målgrupper Ledere i helse- og omsorgstjenesten Kjøkkenpersonell Helsepersonell Veilederen skal også være en støtte for kostveiledning til pasienter og pårørende

17

18 Arbeidsgruppe (redaksjon) Anne Marie Findalen (Kost og ernæringsforbundet) Erlend Eliassen (Fagforbundet) Liv Helen Jensen (Norsk sykepleierforbund) Merete Simensen (Norsk sykepleierforbund) Morten Mowe (Den norske legeforening) Randi Tangvik (Kliniske ernæringsfysiologers forening) Prosjektledelse: Guro Berge Smedshaug (Helsedir) Kjersti Birketvedt (20%)(Helsedir)

19 Intern referansegruppe Bente Nystad, avd. omsorg og tannhelse, PH Ingvild M Svendsen, avd. omsorg og tannhelse, PH Ingjerd Kvalvåg Flæte, avd. omsorg og tannhelse, Kåre Tønnesen, avd. sykehustjenester, Spesialisthelsetjenester Trine O. Groven, avd. allmennhelsetjenester, divisjon Primærhelsetjenester Brittelise Bakstad, avd. rus, divisjon Psykisk helse og Rus Gro Saltnes Lopez, avd. minoritetshelse og rehabilitering Interne bidragsytere Avdeling bioteknologi og helserett (Gunhild Røstadsand) Avdeling grupperettet folkehelsearbeid (Gry Hay, Brita Haugum) Avdelig nasjonalt og lokalt folkehelsearbied (ernæringsgruppa) Avdeling allmennhelsetjenester (Hans Anstad)

20 Ekstern referansegruppe Anne-Marie Aas, Diabetesforbundet Anne Lise Brandsæter, Folkehelseinstituttet Bettina H Fagerlund, Norsk sykepleierforbund Ellen Christine Sjølie, Mattilsynet Ingunn Bergstad, Kliniske ernæringsfysiologers forening Laila Irene Bruun, Norske sykehusfarmasøyters forening Per Ole Iversen, Universitetet i Oslo Petter Johansen, Fagforbundet Sigrid Ytterdal, Kost og ernæringsforbundet Vigdis Brit Skulberg, Oslo kommune Helena Åstrøm Norilco (kreftforeningen/brukerrepresentant)

21 Forfattere (leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, kliniske ernæringsfysiologer, logoped, farmasøyt, helsesøster, kostøkonom) Asta Bye Gunn-Helene Arsky Ole Berg Nina Lorentsen Ellen Strøm Sedeghe G. Eline Birkeland Tine Holler Mone Sæland Vibeke Landaas Ragnhild Haaland Sissel Urke Olsen, Ellen Christine Sjølie Sissi Stove Lorenzen Svein-Oscar Frigstad Øivind Irtun Gudrun Ustad Hege Christensen Helle M Meltzer Marianne Lindmark Christine Gørbitz Janne Kvammen Karin Jahnsen Solveig Ligaarden Vigdis Flaaten Anne Marie Aas Magnhild Kverneland Catrin Wenus Asta Bye Inger Elisabeth Moen Eivind Bjørnstad Kjersti Sortland Malene Slott Anne-Berit Guttormsen Lisa Ha Magnhild Pollestad Mette Svendsen. med flere..

22 Metode Forfattere utnevnt fra redaksjon og referansegrupper; fagpersoner som til daglig arbeider med kosthold til pasienter og brukere. Forfattermal -Kunnskapsbasert praksis, (www.kunnskapsbasertpraksis.no). Klinisk erfaring bør understøttes av dokumentasjon og referanser. Redaksjonen og referansegrupper bidrar både med tekster og kvalitetssikring

23 Prosjektets omfang Kan ha med Må ha med

24 Innhold Mat og helse Grunnleggende rammer for et godt ernæringsarbeid Generelt om ernæring Kosthold i ulike livsfaser Religiøse og kulturelle kostholdshensyn Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Matforsyningskjeden Hygiene God ernæringspraksis Når matinntaket blir for lite Standardkoster Spesialkoster Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Metode og prosess Vedlegg

25 Mat og helse hva betyr mat for deg? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom Biologisk Psykologisk - Kulturell betydning - Samvær, identitet, religion, tradisjon, symbol MAT Kulturell - Psykologisk betydning - Trøst, belønning, glede, aversjon, savn, smerte

26 Ernæringsarbeid Generelt ernæringsarbeid: Kjennskap til ernæringslære og matvarekunnskap, tilrettelegging for et godt og forsvarlig kosthold og mattilbud til ulike grupper, generell (primær) forebyggende kostveiledning Klinisk ernæring Identifisering av ernæringsstatus, vurdering av risiko for kostholdsrelaterte plager eller sykdom, sekundærforebyggennde kostveiledning eller som en del av behandlingen

27 Helse- og omsorgstjenesten Fastlege Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Hjemmebaserte tjenester Sykehjem og andre institusjoner i kommunen Sykehus og spesialisthelsetjenester Habilitering Rehabilitering

28 Religiøse kosthensyn Islam Jødedom Kristendom Syvendedags adventister Hinduisme Buddisme

29 Grunnleggende rammer Juss Forsvarlighet, kvalitetsforskriften, forskrift om en verdig eldreomsorg, pasientrettighetsloven, forskrift om pasietjournal, individuell plan med mer Kunnskap og kompetanse Ledelsesforankring Tverrfaglighet, ansvarsfordeling og samhandling Etisk tilnærming

30 Matforsyning Planlegging Produksjon Serveringsformer Bestilling Infomasjon

31 Hovedkoster Hverdagskost Energifordeling: Fett: 30% Protein: 10-15% Karbohydrater: 55-60% Antall måltider: 4 hovedmåltider +1 mellommåltid (frukt og grønt) Egner seg for:- Alle friske og syke med god ernæringsstatus.kan også brukes ved:- diabetes og hjerte- og karsykdommer. - overvekt, med eventuelle energijusteringer. Bygger på Nasjonale kostråd Energitett kost (mindre volum) Ekstra energitett kost (lite volum) Energifordeling: Fett: 35-40% Protein: 15-20% Karbohydratet: 40-50% Antall måltider: 4 hovedmåltider +2 mellommåltider Energifordeling: Fett: 40-50% Protein: 20% Karbohydrater:30-40% Antall måltider: 4 hovedmåltider + 4 mellommåltider Egner seg for: - Personer i ernæringsmessig risiko. - Personer med moderat underernæring. -Personer med nedsatt allmenntilstand -Sykehjemspasienter Egner seg for: -Underernærte, småspiste -Pasienter som skal opp i vekt før operasjon etc -Pasienter med ekstra høyt energibehov -Anbefales til bruk over en kortere periode Energinivåer: 7 MJ (1800 kcal), 9 MJ (2150 kcal) og 10.5 MJ ( 2500 kcal)

32 Spesialkoster Konsistenstilpasset kost Lettyggelig Findelt (pure/moset) Geleringskost Flytende kost Laktoseredusert kost Glutenfri kost Lettfordøyelig kost Fettredusert kost Proteinkontrollert kost Proteinrik kost Kaliumredusert kost Fosfatredusert kost Vegetarkost

33 Diagnoser og sykdomstilstander Diabetes Hjerte-kar sykdommer Overvekt/fedme kirurgi Mage-tarm kirurgi stomi Intensivpasienten Cøliaki Inflammatoriske tarmsykdommer Irritabel tarm Kols Demens Allergier Laktoseintoleranse Nyresykdommer Leversykdommer Kreftsykdommer Revmatiske sykdommer Psykiske lidelser Rus Tannhelse Dysfagi (svelgvansker)

34 God ernæringspraksis Ernæringsstatus Energibehov Matinntak Tiltak

35 Ernæringsstatus Underernæring: Ufrivillig vekttap > 10 % siste halvår eller > 5 % siste 2 måneder KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20) KMI < 20,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder Normalvekt KMI (voksne) 24-29? (over 70 år) Overvekt (voksne): KMI<25,0 29,9 (voksne) Fedme, grad I: 30 34,9 Fedme, grad II: 35 39,9 Sykelig fedme, grad III: >

36 Ernæringsmessig risiko En tilstand som disponerer for underernæring og komplikasjoner knyttet til dette. Bruk av verktøy for å kartlegge ernæringsmessig risiko gjør det mulig å fange opp personer før de blir underernært NRS 2002 skår 3 MUST skår > 1 MNA- skår < 11 SGA grad B/C Ernæringsjournal- Kulepunkt

37 Screening av ernæringsmessig risiko (NRS 2002)4) Innledende screening 1 Er BMI < 20,5? 2 Har pasienten tapt vekt i løpet av de 3 månedene? 3 Har pasienten hatt redusert næringsinntak den siste uken? 4 Er pasienten alvorlig syk? (f.eks intensiv behandling) Ja Dersom svaret er JA på noen av disse spørsmålene, gjennomføres hovedscreeningen på neste side. Nei Dersom svaret er NEI på alle svarene, gjennomføres innledende screening ukentlig. Dersom pasienten skal gjennomgå planlagt større kirurgi, skal en forebyggende ernæringsplan vurderes for å unngå assosiert ernæringsrisiko. JA NEI

38

39

40

41 Energibehov Tommelfingerregel: 30 kcal* Væskebehov 30 ml * Proteinbehov 1 gram* * per kilo kroppsvekt, må justeres etter alder, aktivitetsnivå og sykdomstilstand

42 Energiinntak Mengde Mengde Kl Matvare Inn Ut Kl Drikke Inn Ut

43 Vurdere energiinntak i forhold til -behov Eks. Fru Larsen, 50 kg, 80 år: Frokost: 1 brødskive m/ost og svart kaffe Middag: 1/2 porsjon middag m/ 1 gl saft Kaffe: ¾ porsjon dessert, vann og kaffe Kveldsmat: 1 kjeks med brelett, ost og te Til sammen Har fru Larsen spist bra i dag?

44 Faktorer som kan påvirke matinntaket Funksjonsnivå Munnmotorikk Svelgfunksjon Grovmotorikk/sittestilling Finmotorikk Mental og kognitiv funksjon Syns, hørsels, smaks, lukte-evne Tannstatus Medisinske faktorer Sykdom Almenntilstand Behandling Medisiner (bivirkninger som innvirker på appetitt osv) Mage-/tarmfunksjon (som dysmotilitet, refluks, forstoppelse, kvalme, diaré) Respirasjon (pust) Smerter Maten som tilbys Utseende Lukt Smak Konsistens Temperatur Matens næringsinnhold Porsjonsstørrelse Måltidsrytme (antall måltider) Miljø Daglige rutiner Spiseplass (lys, lyder, lukter) Servering, aktivisering Hygiene Personell Spisehjelp Redskaper informasjon Psykososiale faktorer Erfaringer med spising og måltider Atferd og sosiale faktorer i måltidet Stress, uro, bekymring Kunnskap om næringsbehov, rettigheter og tilbud Vaner Trivsel

45 Tiltak: Ernæringstrappen

46 Matglede

47 Gamle anbefalinger kosthold sykehjem Dagsmeny: 1800 kcal Fettinnhold: 35% Server appelsinjuice daglig Tran Fiskepålegg Opp til 7 egg i uken Praktisk tilrettelegging av mat og måltider i forhold til behov, kultur og vaner Fokus på måltidsmiljø Brukermedvirkning delta i planlegging få smøre egen mat Beboere veies minst en gang i måneden

48 Måltidsfordeling Regelmessig måltidsrytme 4 faste måltider Minst ett mellommåltid Ikke mer enn timer mellom siste måltid på kvelden og første neste dag

49 Eksempel berikning FETT: Smør, olje, fløte, majones, rømme : 1 ss = 100 kcal KARBOHYDRATER: Sukker, melis, sirup, honning: 1ss = kcal PROTEIN: Egg, kesam, revet ost 1ss = kcal Eksempel: Havregrøt på vann: 70 kcal Havregrøt på H-melk: 200 kcal Tilsatt ca 1 ss nøytral olje 300 kcal Smørklatt 400 kcal Nesten 6 ganger så mye energi, samme volum.

50 Eksempel næringsdrikkern Energidrikker kan doble energiinntaket i løpet av en dag! Frokost: 1brødskive m/og ost og kaffe: 180 kcal Smoothie eller yoghurt kcal Middag: 1/2 porsjon middag m/saft: 240 kcal Næringsdrikk fra apotek kcal Kaffe: kaffe og dessert: 150 kcal Rett i koppen suppe med 4 ss fløte kcal Kveldsmat: kjeks m brelett og /ost og te: 180 kcal Til sammen: 750 kcal kcal

51 Justering av tiltak På bakgrunn av vektutvikling, matinntak, sykdomstilstand, prognose.. Ved matinntak < 60 % behov siste uke: Matomsorg, mellommåltid eller næringsdrikk Ved < 50% av behov: flere mellommåltider eller næringsdrikker Ved < 25% av behov, vurder enteral eller parenteral ernæring?

52 Implementering Ledelsen må være overbevist og følge opp Trengs ressurser til: Kompetanseheving Sikre kompetanse Innføring av personuavhengige rutiner Integrere dokumentasjon om ernæringsstatus i elektronisk pasientjournal og epikriser Samarbeid

53 Stå på med det gode ernæringsarbeidet! slottsparken Kilde: Kan jordbruket fø verden Universitetsforlaget, 2008.

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS-xxxx Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 0 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer:

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre?

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring Mai 2015. Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai 2015 Kan enkle ernæringstiltak bedre ernæringsstatus blant hjemmeboende eldre? Bilde: colourbox.com Agnethe Halleland Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no Nasjonale kostholdsanbefalinger Guro.smedshaug@helsedir.no Hva betyr mat for deg? Hvorfor spiser vi? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom - Kulturell betydning

Detaljer

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre

Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Del 4 Ernæringsomsorg for eldre Normalkost for eldre Eldre i ernæringsmessig risiko Eldre med aldersdemens Eldre med diabetes type 2 Eldre med kols Landsmoderen, Hægebostad 1 4.1 Ernæringsomsorg i helsetjenesten....

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Forskningssykepleier Christina Frøiland

Forskningssykepleier Christina Frøiland Forskningssykepleier Christina Frøiland NETTVERKSARBEID INNEN ERNÆRING Introduksjon: eldre og ernæring 26.mars 2015 Agenda Kort om SESAM og prosjektgruppe på Måltidets Hus Godt ernæringsarbeid Forekomst

Detaljer

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2 0 0 9, Å R G A N G 1, N U M M E R 3 T E M A : Ernæring til eldre mennesker C Ebixa lundbeck Middel mot demens. ATC-nr.: N06D X01 DRÅPER,

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015

ERNÆRING FOR ELDRE. Haugesund sjukehus 28.januar 2015 ERNÆRING FOR ELDRE Haugesund sjukehus 28.januar 2015 DAGENS PROGRAM Introduksjon ved Eli Moksheim og Hild Mari Kristoffersen Kliniske ernæringsfysiologer Haugesund sjukehus God ernæringspraksis i alle

Detaljer

ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020

ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020 ERNÆRINGSSTRATEGI HELSE STAVANGER HF 2015 2020 ERNÆRINGSSTRATEGI 2 INNHOLD DEL 1: INNLEDNING...4 DEL 2: UTFORDRINGSBILDET....7 2.1. Eksterne faktorer...8 2.2. Interne faktorer...10 DEL 3: MÅL... 13 3.1.

Detaljer

Hvordan forebygge og behandle underernæring. Screening. God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko

Hvordan forebygge og behandle underernæring. Screening. God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko Hvordan forebygge og behandle underernæring Jennie Hernæs, Dietist Randi J Tangvik, Klinisk Ernæringsfysiolog Screening God ernæringspraksis - Vurdering av ernæringsmessig risiko 1 Screening av ernæringsmessig

Detaljer

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther

Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske. Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Ernæringsscreening og ernæringsstatus ortopediske pasienter Seminar 12.mars 2012 Klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Høisæther Samhandlingsreformen Nr 2 av 3 hovedutfordringer i stortingsmelding: 2) Tjenestene

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten»

Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere «Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten» Program 23. mars 2015 Kl. 08.30 09:00 Kl 09. 00 09.15 Kl 09.20-09.40 Kl 09.45-10.05 Kl 10.10-10.30

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Januar 2015

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko. Januar 2015 God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Januar 2015 Bakgrunn Opptil 30 % av pasienter i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere studier har vist at ernæringsstatus ofte forverres

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko

God ernæringspraksis. vurdering av ernæringsmessig risiko God ernæringspraksis vurdering av ernæringsmessig risiko Bakgrunn Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter. Opptil 30 % av innlagte i sykehus er i ernæringsmessig risiko, og flere

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Eksamen ERN 3120, del 2

Eksamen ERN 3120, del 2 Eksamen ERN 3120, del 2 Torsdag den 18 Desember 2014, kl 0900 1300 - Oppgavesettet er på seks (6) sider og består av fire (4) oppgaver som hver teller like mye. - Hjelpemidler tillatt: kalkulator. Oppgave

Detaljer

Underernæring. Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator

Underernæring. Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator Underernæring Kathrin Kobbevik Folkehelsekoordinator Trenger en gammel kropp så mye mat da? Per 30 år Per 70 år Det totale energibehovet, blir mindre med årene. Det totale behovet for proteiner og næringsstoffer,

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer