REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

2

3 TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Filnavn: Østre Porsgrunn kirke - trafikkvurderinger [Tekst] Trafikkrapport docx Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse [Tekst] Grethe Myrberg [Navn] [Navn] [Tekst] Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Fjordgaten 15 Postboks NO-3103 TØNSBERG T F

4 4 (15) TRAFIKKVURDERINGER INNHOLD 1. BAKGRUNN DAGENS TRAFIKKSITUASJON OVERORDNEDE PLANER FORSLAG TIL TRAFIKALE LØSNINGER Sverres gate/ Kirkebakken Drøfting av mulige profiler Drøfting av sykkelløsning i Sverres gate/ Kirkebakken Mulig bussholdeplass ved kirken Mulig midlertidig løsning ifm. gjenreising av kirken Adkomst til kirken Parkering for kirken FIGUROVERSIKT "[Sett inn figuroversikt]" TABELLOVERSIKT "[Sett inn tabelloversikt]" VEDLEGG [Vedleggsnavn] Rambøll

5 TRAFIKKVURDERINGER 5 (15) 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke skal det gjøre trafikkvurderinger. Denne rapporten belyserr dagens trafikksituasjon, beskriver hvilke overordnede føringer det ligger for området gjennom andre planer og hvilke hensyn som derfor blir nødvendig å ta i denne reguleringsplanen. Rapporten vurderer både trafikale løsninger i hovedgata som går gjennom området, Sverresgate/ /Kirkebakken, og adkomst- og parkeringsforholdd for kirken. 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON Trafikkmengder og fartsgrenser Trafikkmengder ÅDT: ca i Sverresgate/ /Kirkebakken. 50 km/t og svakt opphøyd gangfelt ved kirkeadkomsten Trafikksikkerhet forhold for myke trafikanter Smale fortau, spesielt pga trær ved gangadkomst mellom kirke k og kapell Dårlig sikt pga. kirkemur og trær, spesielt i sekundær adkomst til kirken Blandet trafikk i hovedadkomst til kiken blanding av gående, kjørende, parkerende og opphold utenfor kirkeinngang medfører lite tilfredsstillende forhold bådee trafikksikkerhetsmessig,, estetisk ogg etisk. Parkering Dagens parkering for kirken fordeler seg på flere steder. Det er en nedre parkeringsplasss ved kryssett Sverresgate/Kirkebakken x Raschebakken som i dag har 15 parkeringsplasser. Videre er det utflytende arealer ved hovedadkomst til kirka som brukes til parkering. Her er dett et areal med plass til ca. 9 biler og i tillegg parkeres det i selve adkomstveien langs kirkemuren (anslår plasss til 7-8 biler). Dette gir r plass til ca parkertee biler i tilknytning til dagens hovedadkomst til kirka. Parkeringsplassen ved Søsterhjemmet benyttes også som parkeringg for kirka. Her er det ca. 30 parkeringsplasser. Ramboll

6 6 (15) TRAFIKKVURDERINGER 3. OVERORDNEDE PLANER Sverres gate/kirkebakken, som går sentraltt gjennom reguleringsplanområdet, er i plan for Hovednett for sykkeltrafikk i Grenland (Asplan Viak, ) definert somm hovedsykkelvei. Fysisk tilretteleggingg for sykkel i form av sykkelfelt eller gang- og sykkelvei, vil derfor være viktig å få innarbeidet i planen. Det går i dag ikke vanlig rutebuss i Sverresgate/Kirkebakken og Reguleringsplan for Down Town Porsgrunn Sentrum Sør (sist rev ) beskriver at Storgata skal væree hovedgate tilrettelagt for kollektivtrafikk. I planvedtak fra Bystyrett under behandling av reguleringsplanen for Down Town ble det imidlertid vedtatt at Sverresgate/Kirkebakken skal være busstrasé. Fysisk tilrettelegging for buss må også derfor innarbeides i reguleringsplanen. Med bakgrunn i overordnede føringer synes det riktig i forbindelse med m reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke, å regulere inn en vei/gatebredde på Sverres gate/ Kirkebakkenn som vil gi mulighet for etablering av sykkelfelt eller evt. gang- og sykkelvei og en tilstrekkelig kjørebanebreddee slik at veien også kan være en busstrasé. 4. FORSLAG TIL TRAFIKALE LØSNINGER Her drøftes forslag til trafikale løsninger innenfor reguleringsområdet. 4.1 Sverres gate/ Kirkebakken Drøfting av mulige profiler Sverres gate/kirkebakken bør som nevnt over, reguleres i tilstrekkelig bredde slik at den vil kunne fungere som busstrasé og hovedsykkelvei. Veiprofilet kan ha ulike løsninger forr å ivareta disse kravene. I det følgende presenteres noen mulige profiler. Innenfor et profil på 14 m vil man kunne bygge sykkelfelt eller gang- og sykkelveg. Vi ser for f oss følgendee to mulige profiler: 2,5 1,5 6 1,5 2,5 14m Skisse som viser mulig framtidig profil med sykkelfelt for Sverresgate ved kirken (sett mot nord) Rambøll

7 TRAFIKKVURDERINGER 7 (15) 3,5 (3) 1,5 (1) 6,55 2,5 14m (13 m) Skisse som viser mulig framtidig profil med gang- og sykkelveg for Sverresgate ved kirken (sett mot nord) Hvordan inngrepenee forbi kirken kan bli vedd slike vegprofiler er vistt på kartskissene på neste side. Kartskisse 1 Som vi ser av skissene viser den ene et profil med sykkelfelt og fortau (14m) og hvor man gjør inngrep på kirkesiden og må flytte kirkemur. Løsningen berører gravfeltet bak kirkemuren. Kartskisse 2 Den andre skissen viser Asplan Viak sitt foreløpige forslag med gang- og sykkelveg på nordvestsiden (kapellet) med 13m profil. Dettee medfører inngrep foran kapellet ogg kun i liten grad inngrep i kirkemuren. Løsningen berører gravfeltet bak gjerde ved kapellet. Asplan Viak holder på med et forprosjekt for sykkelløsning i Sverress gate/kirkebakken og har foreløpig tegnet inn et forslag som viser gang- og sykkelveg på strekningen Raschebakken - adkomstvei til kirka (Sommervegen). Ved gangfeltet ved kirka foreslås en løsning med sykkelfelt og fortau videre inn til sentrum. Profilet som err foreslått er 13 m for gang- og sykkelvegløsningen og 14 m for løsningen med sykkelfelt og fortau. Ramboll

8 8 (15) TRAFIKKVURDERINGER KARTSKISSE 1 KARTSKISSE 2 Kartskisser som viser mulige framtidige profiler på 13 m eller 14 m for Sverresgate/KS Kirkebakken forbi f kirka Rambøll

9 TRAFIKKVURDERINGER 9 (15) For reguleringsplanen for Østre Porsgrunn kirke kan det være riktig å regulere inn et profil som vil dekke opp flere mulige løsninger. Ved å regulere inn en bredde på 14m for Sverres gate/kirkebakken forbi kirken vil man ha dekket opp muligheten for begge profilene. Man vil da stå fritt til å finne fram til beste løsning og gateføring i detalj-/byggeplan for Sverresgate/Kirkebakken. Det er en fordel å flytte og evt. senke kirkemuren både pga. breddebehovet forr Kirkebakken og pga. sikt i avkjørsel til kirke og sikt til gangfeltet ved kirke/kapell. Et profil på 14 m (og muligens også 13 m) vil imidlertid på en kort strekning mellomm kapell og kirkemur være problematisk å få til på grunn av berøring av gravfelt på beggee sider av veien. Innenfor et profil på p både 13 og 14m vil gravfeltene enten på kapell- eller kirkesiden bli berørt Hvilke graver som er mulig å flytte eller fjerne må avklares nærmere, få innspill fra f Siv etter møte. Nedenfor vises hvordan inngrepene på gravfeltene blir på den mestt kritiske strekningen ved kirken/kapellet ved ulike profiler/løsninger: Ramboll

10 10 (15) TRAFIKKVURDERINGER Drøfting av sykkelløsning i Sverres gate/ Kirkebakken Valg av løsning er ikke helt bestemt enda ogg det kan være fordeler og ulemper r ved begge løsningene. Løsningen med en 3m bred gang- og sykkelveg forbi kapellinngangen kan være uheldig, da dettee er en hovedsykkelrute med syklister i høy fart. Blanding avv syklister ogg gående på et felles areal på 3m er ikke ideelt på en hovedsykkelvei. Sykkelfelt og nedsatt fartsgrense er en løsning som synes bedre egnet på strekningen. Alle løsninger er problematiske fordi f man har liten bredde tilgjengelig. Hovedsykkelruta som går i Sverres gate/kirkebakken kommer fra ØyekastvegeØ en i form av en gangog sykkelvei som skal videreføres inn til sentrum i Sverres gate. Ved valg av løsning blir det viktig å avklare hvor man ønsker å ha et systemskifte fra gang- og sykkelveiløsning til sykkelfeltløsning. Det naturlige hadde vært å få til et systemskiftes e rett etter krysset med Raschebakken da dette ville synliggjøre at man nå kommer inn i mot sentrum og dermed går over fra et vegprofil til et gateprofil. Gangfeltet i krysset med Raschebakken bør r flyttes litt lenger nordøst sammen med etablering av opphøyd gangfelt og innsnevring av kjørefelt. Dette stedet vil da kunne da fungere som et sted for systemskiftet fra gang- og sykkelveg til sykkelfelt (se skisse). Sammen med enn sykkelfeltløsning fra dette stedet bør det innføres fartsgrense påå 40 km/t videre mot sentrum. Dagens gangfelt ved Raschebakkenn Rambøll

11 TRAFIKKVURDERINGER 11 (15) Mulig bussholdeplass ved kirken Det går ikke rutebuss i Kirkebakken i dag, kun en skolerute trafikkerer strekningen (se kartskisse som viser dagens ruter og holdeplasser i nærheten av kirken). Ved en omlegging av busstrasé til Sverres gate /Kirkebakken vil det være naturlig å også anlegge en bussholdeplass. På skisse for systemskifte i forrige kapittel vises en muligg løsning og plassering av a holdeplasss ved kirken Mulig midlertidig løsning ifm. gjenreising av kirken Løsningen som foreslås regulertt for Sverresgate krever avklaringer ut over reguleringsplanområdet. Etablering av sykkelfelt må gjennomføres påå en lengre strekning for å ha noen mening og få f en effekt. Dette vil kreve reguleringg ut over reguleringsplanområdet for Østre Porsgrunn kirke. Sverresgate nord for kirken bør reguleres med sykkelfelt inn mot sentrum. Denne strekningen er med i Hovedvegnettt for sykkeltrafikk i Grenland med forslag til bygging av sykkelfelt. Utbygging av en hovedsykkelrute og tilrettelegging/flytting av viktig busstrasé er ikke et prosjekt det er naturlig å tillegge kirken å skulle utføre. Som en del av prosjektet med oppføring av Østre Porsgrunn kirke synes s det riktig å regulere for en framtidig løsning med sykkelfeltt evt. gang- og sykkelveg og mulighet for busstrafikk, menss det kun gjennomføres mindre utbedringstiltak ifm bygging av kirken. Ramboll

12 12 (15) TRAFIKKVURDERINGER Følgendee mindre tiltak foreslås: Fjerning av trær ved gangadkomst til kirken trærne som står s i fortausareal er til stor hinder for fotgjengerness framkommelighet på fortauet og de skaper farlige forhold pga. sikthindring ved utkjøring i avkjørsler og ved kryssing av veien i eksisterende gangfelt på stedet Stengning av dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet k (i muren) denne adkomsten leder ut i Sverres gate på et sted hvor det er farlig å kryssee veien pga. svært dårlig sikt. Fjerning av trærne t vil hjelpe noe på forholdet men fortsatt er det dårlig sikt pga veien kurvatur på stedet (sving og bakketopp). En utvidelsee av fortausbredden på kirkesiden fortauet kann utvides med ca. 0,5m ved å ta av kjørebanebredden. Fortsatt vil man ha en kjørebanebredde på 6,5m. 2,0 6,5 11m 2,5 Skisse somm viser foreslått midlertidigg profil for Sverresgate ved kirken n (sett mot nord) Kart som viser foreslåtte mindre trafikale tiltakk ifm. gjenreising av kirken Rambøll

13 TRAFIKKVURDERINGER 13 (15) 4.2 Adkomst til kirken Hovedadkomst til kirken foreslås beholdt på dagens sted (Sommervegen) men det foreslås utbedringerr i form av reduksjon i parkerings- og kjøreareal og bedre tilrettelegging for gående. Dagens parkering langs adkomstvei til kirken foreslås fjernet. Det legges opp til parkering kun for bevegelseshemmede. Ellers legges det til rette for å kunne kjøre innn for bringing/henting, snu og kjøre ut igjen. Forholdene for gående bedres gjennom etablering av fortau fra Sverresgate og inn til kirken samt ved å anlegge et areal ved kirkeinngang forbeholdt gående/opphold som er fritt for parkerte biler. Skisse som viser forslag til oppryddingg i hovedadkomstvei til kirken Sekundæradkomst til kirken foreslås også beholdt, da den er nødvendig i forhold til bårebil med mer, driften av kirken og kirkegården? Adkomsten har imidlertid svært dårlig sikt ut i Sverresgate. Flytting/senking avv kirkemuren er eneste mulighet for å bedre på dette forholdet. Ramboll

14 14 (15) TRAFIKKVURDERINGER 4.3 Parkering for kirken Nedre parkeringsplass for kirka har muligheter for å utvides. Nedenfor vises en mulig løsning. Løsningen innebærer en mindre utvidelse avv eksisterende plass mot Sverresgate/Kirkebakken og mot kirkegården. Dette gir plasss til 8 flere parkeringsplasser og gir da totalt plass til 23 biler. Skisse som viser mulig utvidelse av nedre parkeringsplass ved kirken Det er også sett på om parkeringsplassen ved Søsterhjemmet kan utvides. u En utvidelse her vil innebære en kraftig oppfylling av naturområdet ned mot kirkegården og behov for en høy mur det er ca. 7m høydeforskjell som må tas i form av mur eller bratt skråning (se skisse). Den skisserte løsningen vil gi ca. 10 nye p-plasser (12 nyee minus 2 eksisterende som s blir borte pga. adkomst)- Løsningen vil være kostbart å opparbeide ogg medføre et stort inngrep i naturområdet. Rambøll

15 TRAFIKKVURDERINGER 15 (15) VEDLEGG [VEDLEGGSNAVN] [Tekst] Ramboll