Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse"

Transkript

1 Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

2 RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Endret forslag til utbyggingsformål Kyrre Gran Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: JULJ Julia Ljungqvist Kontrollert av: Kyrre Gran Oppdragsansvarlig / avd.: Sign.: KYG Oppdragsleder / avd.: Kimme Arnesen / AT Kyrre Gran / AT

3 Sammendrag Meinich arkitekter AS utarbeider på vegne av Eineåsen eiendom AS, et forslag til ny reguleringsplan for Rykkinnveien 100 i Bærum kommune. Det aktuelle planområdet har beliggenhet mellom Markagrensen i nord og Paal Bergs vei i sør. Tomten er i dag bebygget med et bruksareal på 5170 m 2 som benyttes til helserehabilitering. Dagens adkomst går via Rykkinnveien som er en blindvei. Helsesenteret genererer anslagsvis 60 bilturer per døgn i dagens situasjon. Planforslaget innebærer utvidelse av eksisterende helsesenter med felles- og behandlingsrom samt etablering av boliger klausulert for omsorg og lokaler for et nytt bo- og behandlingssenter. Ved utbygging av planforslaget er det beregnet at biltrafikken til og fra området vil øke med cirka 340 kjøretøy per døgn. Dette innebærer at planområdet vil generere cirka 400 kjøretøy per døgn i en framtidig situasjon. Nyskapt biltrafikk til og fra Rykkinnveien 100 ved utbygging av planforslaget Formål Turer per døgn Helsesenter 50 Omsorgsboliger 170 Nytt bo- og behandlingssenter 120 Sum 340 I planforslaget foreslås det at adkomsten til området flyttes fra Rykkinnveien, til å gå direkte til Paal Bergs vei. Adkomstveien er forutsatt opparbeidet som en gjennomgående vei til dagens adkomst for fleksibilitet ved vedlikehold, utrykning, brøyting og renovasjon. For ikke å øke dagens trafikkbelastning med gjennomkjøring i villaområdet, foreslås veien regulert med bom 30 meter øst for planområdets grense mot vest. Rykkinnveien 0 [60] PLANOMRÅDE 280 [0] Paal Bergs vei 400 [0] 1200 [1000] 1200 [1000] Trafikkmengder i ÅDT etter utbygging [dagens ÅDT]. Som følge av at trafikkmengden i dagens adkomst (øvre del av Rykinnveien) kommer til å reduseres, vil tiltaket gi noen små trafikksikkerhetsmessige gevinster her. Tilgjengligheten antas å bli bedre for alle trafikantgrupper ettersom planforslaget innebærer en mer direkte kobling til Paal Bergs vei, enn i dagens situasjon. Trafikkøkningen vil i meget liten grad medføre avviklingsproblemer i den nye adkomsten og i nærområdet. Det anbefales at det gjennomføres en vurdering av fotgjengerkryssing over Paal Bergs vei, etter realisert planforslag.

4 Innhold 1 Innledning Dagens situasjon Arealbruk Veisystem Trafikkgrunnlag Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Planlagt utbygging og trafikkgenerering Arealbruk Biltrafikkgenerering Parkering Ny adkomstløsning for biltrafikk Trafikale konsekvenser Trafikkbelastning / framkommelighet Trafikksikkerhet... 9

5 1 1 Innledning Meinich arkitekter AS utarbeider på vegne av Eineåsen eiendom AS, et forslag til ny reguleringsplan for Rykkinnveien 100 i Bærum kommune. I forbindelse med dette er Sweco engasjert for å bistå med utarbeidelse av trafikkanalyse. I analysen blir trafikale forhold beskrevet for dagens situasjon og det blir gjort vurderinger av trafikale konsekvenser ved utbygging av planforslaget. Foreliggende rapport er en revisjon av tidligere trafikkanalyse fra Revisjonen er utført på grunn av endring i forslag til utbygging. De trafikale konsekvensene av forslag er vurdert på nytt, men beskrivelse av dagens situasjon er ikke endret. Det aktuelle planområdet har beliggenhet mellom Markagrensen i nord og Paal Bergs vei i sør. Figur 1 viser tomtens beliggenhet og dens omgivelser. Rykkinnveien Paal Bergs vei Figur 1 Planområdets beliggenhet med nærområde. (Kilde: Bærum kommune) 1

6 2 2 Dagens situasjon 2.1 Arealbruk Tomten er i dag bebygget med et bruksareal på 5170 m 2 som benyttes til helserehabilitering. Helsesenteret har sykerom for korttidsboende pasienter. Det finns totalt 20 p-plasser ved hovedinngangen, hvorav 1 er avsatt for funksjonshemmede. Varelevering skjer også ved hovedinngangen. 2.2 Veisystem Planområdet har adkomst via Rykkinnveien. Rykkinnveien er en blindvei som stopper ved Helsesenteret. Veien går 470 meter gjennom et eneboligområde hvor det er fartssone 30 km/t og det er etablert fartshumper. Veien er ca. 3,5 meter bred og stiger oppover mot planområdet. Rykkinnveien har ikke noe fortau og det er flere adkomster til eneboligene langs veien. På befaring kl ble området opplevd som stille og rolig. I figur 2 vises et bilde av adkomstveien. Figur 2 Eksisterende adkomstvei til planområdet. Bildet er tatt med planområdet bak kameraet. Sør for planområdet går fylkesvei 602, Paal Bergs vei. Denne har tofelts vei med kjørebanebredde på 6,5 meter og fortau på søndre side som er 2,5 meter bredt. Fartsgrensen er 50 km/t. Det er godt med gangveier i nærområdet og en regulert turvei går gjennom tomta langs Paal Bergs vei. Bærum kommune har utarbeidet en strategi for hovedsykkelveinettet i kommunen og planområdet ligger drøye 1 km nord for dette. 2

7 3 2.3 Trafikkgrunnlag Trafikktall for Paal Bergs vei og en del av Rykkinnveien er hentet fra Bærum kommunes kartportal. Det foreligger også en trafikktelling fra 2007 i krysset mellom Paal Bergs vei og Munins vei som ligger ved Rykkinn kjøpesenter. Fra trafikktellingen ble det beregnet at ÅDT i Paal Bergs vei nord for kjøpesenteret var 3800 kjøretøy/døgn, dette viser godt samsvar med trafikktallene fra Bærum kommune. Som følge av at Paal Bergs vei inngår i et lukket veisystem vil trafikkmengden avta jo lengre inn i systemet en kjører. Statens Vegvesen (SVV) anslår at ÅDT er omtrent 1000 kjøretøy per døgn rett sør for planområdet. På bakgrunn av at det er kapasitet til totalt 60 inneliggende brukere samtidig per døgn på helsesenteret, og at liggetiden er anslagsvis 3 uker, beregnes trafikken til og fra planområdet å være 60 bilturer per døgn, i dagens situasjon. En oppsummering av trafikktallene vises i figur Mot kjøpesenter Figur 3 Kart som viser ÅDT i Paal Bergs vei og en del av Rykkinnveien. 2.4 Trafikksikkerhet Fartssone 30 km/t og fartshumper i nåværende adkomstvei til planområdet sikrer et lavt fartsnivå her. Det ble ved befaring også observert en liten trafikkmengde til og fra området. Ulykkestatistikk fra SVV viser at det har skjedd én alvorlig ulykke i Paal Bergs vei i nærheten av planområdet. Denne skjedde i desember 2004 i svingen ved Anna Kreftings vei. 3

8 4 2.5 Kollektivtrafikk Følgende bussruter trafikkerer Paal Bergs vei: 151 Rykkinn ekspress: Rykkinn Sandvika Oslo bussterminal 4 avganger i timen på hverdager i begge retninger 152 Rykkinn ekspress: Rykkinn Kolsås Lysaker Oslo bussterminal (Pendelrute): Hverdager 18 avganger fra Rykkinn mellom kl og 13 avganger til Rykkinn mellom kl Ullevål ekspressen: Rykkinn Hamang Majorstuen Ullevål (Pendelrute): Hverdager 5 avganger fra Rykkinn mellom kl og 3 avganger til Rykkinn mellom kl Bekkestua/Snarøya 1 avgang i timen på hverdager i begge retninger. Det er to holdeplasser i direkte nærhet til planområdet, Rykkinn og Eineåsen, se figur 4. Rykkinn hpl. Eineåsen hpl. Figur 4 Bilde som viser hvor det er bussholdeplasser i nærområdet. (Kilde: Trafikanten.no) Til Rykkinn holdeplass er det ca. 150 meter fra planområdet og ca. 100 meter til Eineåsen holdeplass. Det er bussholdeplasser kun på innsiden/sørsiden av Paal Bergs vei ettersom rutene bare kjører i en retning. 4

9 5 3 Planlagt utbygging og trafikkgenerering 3.1 Arealbruk Planforslaget innebærer utvidelse av eksisterende helsesenter med felles- og behandlingsrom samt etablering av boliger klausulert for omsorg og lokaler for et nytt bo- og behandlingssenter. Det er også utarbeidet et forslag på ny adkomstvei med direkte kobling til Paal Bergs vei. Forslag til utbygging med planavgrensing vises i figur 5. Figur 5 Forslag til planlagt utbygging. (Kilde: Meinich arkitekter) Arealer og formål for planområdet i en framtidig situasjon er oppsummert i tabell 1. Omsorgsboligene er ment å tilbys beboere over 60 år eller dokumentert pleietrengende personer. Tabell 1 Arealbruk i henhold til planforslaget Formål Nytt areal [m 2 ] Antall boliger/rom Helsesenter rom Omsorgsboliger boliger Nytt bo- og behandlingssenter 6300 Ca 70 rom 5

10 6 3.2 Biltrafikkgenerering Basert på 20 stykker nye dagbrukere, er det antatt at utvidelsen av Helsesenteret genererer 50 kjøretøy/døgn i tillegg til dagens trafikk til og fra planområdet. Turproduksjonstall for omsorgsboligene er hentet fra Prosamrapport 137, side 3. Det er gjort en antagelse om at for omsorgsboliger genererer halvparten så mye trafikk som de ordinære boliger. Det foreslåtte nye bo- og behandlingssenteret vil ha tilnærmet samme størrelse (om lag 70 rom) som det eksisterende Helsesenteret etter utvidelsen. Det er pr dags dato ingen nøye spesifikasjoner på det nye bo- og behandlingssenteret og type senter vil først være klart når en kjøper er på plass. Basert på enkelte tidligere vurderinger anslås trafikkgenereringen til det nye senteret å være i om lag samme størrelsesorden som eksisterende Helsesenter etter utvidelse. Turproduksjonstall oppsummeres i tabell 2, og i tabell 3 vises den beregnede nyskapte trafikken til og fra planområdet. Tabell 2 Bilturproduksjonstall for planområdet. Formål Turer per enhet og døgn Ny del av helsesenter 50 Omsorgsboliger 2,5 Nytt bo- og behandlingssenter 120 Tabell 3 Nyskapt biltrafikk ved utbygging av planforslaget Formål Turer per døgn Helsesenter 50 Omsorgsboliger 170 Nytt bo- og behandlingssenter 120 Sum 340 Ved utbygging av planforslaget er det beregnet at biltrafikken til og fra området vil øke med cirka 340 kjøretøy per døgn. Dette innebærer at planområdet vil generere cirka 400 kjøretøy per døgn i en framtidig situasjon. 3.3 Parkering All parkering knyttet til utbygging er forutsatt lagt i kjeller under bebyggelsen med unntak av noe besøksparkering. Bærum kommunes parkeringsnorm viser ikke normtall for omsorgsboliger. Omsorgsboligene er gitt en parkeringsdekning på 0,4 plasser per bolig som gir 27 plasser. Det eksisterende helsesenteret har krav om 40 plasser. I parkeringsnormen er det mest lignende formålet sykehus med en norm på 0,8 1,0 plasser pr seng. Med 60 sengeplasser/rom gir normen for sykehus, plasser for eksisterende Helsesenter. Hvis normen for sykehus benyttes på det nye bo- og behandlingssenteret (70 sengeplasser/ rom) gir dette plasser. 6

11 7 3.4 Ny adkomstløsning for biltrafikk I planforslaget er det vist en ny hovedadkomst som kommer til å gå direkte til Paal Bergs vei. Den nye adkomsten munner ut nordfra, midt mellom Conrad Clausons vei i vest og bussholdeplassen Eineåsen i øst. Adkomstveien er forutsatt opparbeidet som en gjennomgående vei til dagens adkomst for fleksibilitet ved vedlikehold, utrykning, brøyting og renovasjon. For ikke å øke dagens trafikkbelastning med gjennomkjøring i villaområdet, foreslås veien regulert med bom 30 meter øst for planområdets grense mot vest. I figur 6 vises en tegning av den nye adkomstløsningen. Det er forutsatt at det blir en privat adkomstvei. Paal Bergs vei Figur 6 Forslag til ny adkomstvei og adkomstkryss Adkomstkrysset er prosjektert i henhold til kravene i håndbok 017. Den nye private adkomstveien har en 5 meter bred kjørebane med et fortau på østre side som er 2,5 meter bredt. Det er cirka 20 meters høydeforskjell mellom Paal Bergs vei og bygningen med helsesenteret, som medfører en stigning i adkomstveien på 10 %. Langs Paal Bergs vei foreslås en 2,5 meter bred gang- og sykkelvei som skal være en del av turveiforbindelsen mellom Gommerud og Rykkinnveien. Denne ligger inne som gjeldende regulering og er inkludert i planforslaget. Det avventes med å bygge gang- og sykkelveien gjennom planområdet, til planer for en helhetlig trase er klart. Kryssingen av gang- og 7

12 8 sykkelveien ved adkomstkrysset er trukket 5 meter inn fra Paal Bergs vei for å få plass til en bil, mellom kryssingen og primærveien. 4 Trafikale konsekvenser 4.1 Trafikkbelastning / framkommelighet Dagens trafikk som har adkomst via Rykinnveien vil flyttes til den nye hovedadkomsten. Det innebærer at trafikkmengden gjennom boligområdet lengst opp i Rykkinnveien vil avta. Den nyskapte trafikken til og fra området som kjører via den nye adkomsten antas fordelt med 50 % i retning vest og 50 % i retning øst, i Paal Bergs vei. Dette tilsvarer en trafikkøkning i Paal Bergs vei med 200 kjt/døgn, i retning vest og øst for den nye adkomsten. Denne økning vil i meget liten grad medføre avviklingsproblemer i den nye adkomsten eller i nærområdet. Rykkinnveien 0 [60] PLANOMRÅDE 280 [0] Paal Bergs vei 400 [0] 1200 [1000] 1200 [1000] Figur 7 Trafikkmengder i ÅDT etter utbygging [dagens ÅDT]. Framkommeligheten for kollektivtrafikken antas ikke å bli redusert, som følge av utbygging av Rykkinnveien 100 og ny adkomst til Paal Bergs vei. Framkommeligheten for gang- og sykkeltrafikk til og fra området antas å forbedres med det fortau som er tenkt å etableres ved siden av den nye adkomstveien. Tilgjengligheten antas å bli bedre for alle trafikantgrupper ettersom planforslaget innebærer en mer direkte kobling til Paal Bergs vei, enn i dagens situasjon. 8

13 9 4.2 Trafikksikkerhet Som følge av at trafikkmengden i dagens adkomst (øvre del av Rykinnveien) kommer til å reduseres, vil tiltaket gi noen små trafikksikkerhetsmessige gevinster her. Den foreslåtte nye adkomsten munner ut på en strekning av Paal Bergs vei hvor sikten er forholdsvis god. I figur 8 vises sikten omtrent fra hvor adkomsten er tenkt plassert. Figur 8 Sikt hvor den nye adkomsten er tenkt å plasseres. Bilder tatt ca. 1,2 m over bakken. Fartsnivået i Paal Bergs vei er ikke målt i forbindelse med trafikkanalysen. Den planlagte gang- og sykkelveien mellom øst og vest krysser den nye adkomstveien. Ved å trekke kryssingen av gang- og sykkelveien 5 meter fra primærveien, minsker risikoen for påkjøring, framfor alt i forbindelse med høyresving inn på adkomstveien. Som følge av at bussholdeplassene i Paal Bergs vei er plassert på søndre side må fotgjengere krysse veien for å reise kollektivt. I henhold til SVV håndbok 270 Gangfeltkriterier anbefales det å vurdere etablering av gangfelt dersom antall kryssende fotgjengere og syklister er flere enn 30 i største time. Disse anbefalninger kan fravikes der det er forhold som tilsier særskilt tilrettelegging for eldre, synshemmede eller bevegelseshemmede. Det er midlertidig vanskelig å anslå antall kryssende over veien i en framtidig situasjon, så det anbefales at det gjennomføres en vurdering for dette etter realisert planforslag. Veien er 6 meter bred og krav om trafikkøy stilles først ved en kjørebanebredde på 8 meter. Som følge av det vil senere vurderinger om tilrettelegging for fotgjengere og syklister, antagelig ikke gi arealmessige konsekvenser. I forbindelse med dette bør det gjennomføres registreringer av fartsnivået i Paal Bergs vei samt vurderinger av eventuelle fartsdempende tiltak. Stigningen i den private adkomstveien kan medføre vanskelige kjøreforhold om vinteren. 9

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer