Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt"

Transkript

1 Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland Forprosjekt Region vest Stavanger kontorsted Planseksjonen Dato: 30. september 2011

2 Innhold 1 Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Prosjektorganisasjon Planprosessen Problemforståelse, visjoner og mål Dagens situasjon: Hva er de største utfordringene i Vikedal? Målsetting med planen: Hva er det man ønsker å oppnå med planen? Forprosjekt Reguleringsplanforslag Planstatus og rammebetingelser Gjeldende kommuneplan (endelig vedtatt ): Gjeldende reguleringsplaner (de nyeste planene): Eksisterende forhold Stedets karakter Biltrafikk Myke trafikanter Alternative løsninger Alternativ A1: Miljøgate i område med forretningsvirksomhet (175 m) Alternativ A2: Miljøgate fra brua til kryss Fv.46/ Fv.745 (262 m) Alternativ A3: Miljøgate i område med tett boligbebyggelse og sentrum (315 m) Alternativ A4: Miljøgate med indre sone som alternativ A1 og ytre sone t.o.m. krysset ved Røde Kors huset (558 m) B: Gang- og sykkelveg langs Fv.46 fra miljøgate til Sønnanå-boligfelt Alternativ B1: Gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen Alternativ B2: Fylkesvegen flyttes mot vest, gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen (kan kombineres med alternativ A1, A2 og A3) Alternativ B3: Gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkesvegen C: Frittliggende skoleveg (kan kombineres med alternativ A3 og A4) Konklusjon A: Miljøgate: Alternativ A B: Gang- og sykkelveg: Alternativ B C: frittliggende skoleveg: Alternativ C Vedlegg Side 1 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

3 Fv.46 Miljøgate i Vikedal sentrum Vindafjord kommune Rogaland Forprosjekt 1 Sammendrag Formålet med forprosjektet er å avklare hvor lang miljøgaten skal være og på hvilken side av fylkesvegen gang- og sykkelvegen skal ligge. Forprosjektet vil være utgangspunktet for å utarbeide et reguleringsplanforslag. 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen Vikedal er et mindre tettsted med ca. 600 fastboende. I sommerhalvåret flerdobles antallet på grunn av gjennomreisende, campinggjester, båtliv, ROOTs- festival m.m. Om sommeren er det et yrende folkeliv i sentrum, med en ganske uryddig trafikksituasjon. Fv. 46 er hovedvegen gjennom Vikedal sentrum. Kryss og avkjørsler er utflytende, og det er mange systemskifter og dårlige krysningsmuligheter for myke trafikanter. Betydelig trafikk særskilt fredag kveld og søndag ettermiddag/kveld skaper problemer med trafikksikkerheten for myke trafikanter. Strekningen er også skoleveg for de som bor i sentrum og i områdene rundt. Miljøgaten skal stramme inn trafikken i området i Vikedal sentrum, skape trygg ferdsel for myke trafikanter, fartsreduksjon på stedet og estetisk forbedring. Gang- og sykkelvegen skal skape trygg skoleveg samt trygg ferdsel for andre som går/sykler langs Fv Prosjektorganisasjon Statens vegvesen fikk oppdrag av fylkeskommunen å utarbeide reguleringsplanen for ombygging av vegen til miljøgate i sentrum samt gang- og sykkelveg fra sentrum til Sønnanåboligfelt. Planarbeidet med reguleringsplanen er organisert med en intern prosjektgruppe som er ansvarlig for det faglige innholdet i planen og framdriften i planarbeidet. Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 2 av 14

4 Kontaktpersoner er: Tove Jakobsen, planbestiller, Statens vegvesen, fylkesavdeling Rogaland Franka Häussler, prosjektleder, Statens vegvesen, ressursavdelingen 3 Planprosessen 3.1 Problemforståelse, visjoner og mål Den 23. juni 2011 ble det avholdt et idémøte i regi av Statens vegvesen med deltakere fra kommunen og Vikedal utvikling. Formålet med idémøtet var å skape en felles basis for prosjektet, og se på alternativer som kunne ligge til grunn for det videre planarbeidet. På møtet ble det analysert dagens situasjon og definert målsettingen for prosjektet Dagens situasjon: Hva er de største utfordringene i Vikedal? Generelt På nordsiden av brua Brua På sørsiden av brua sentral plass Fylkesvegstrekningen fra den sentrale plassen til kryss med Fv 745 Kryss Fv. 46/ Fv Estetikk: helhet start til slutt inkl. kryssene - Ønsker start ved nordsiden av brua - Ønsker at kryss Fv.46/ Fv.745 skal være med i miljøgate - Dårlig sikt - Dårlig grunnforhold veg synker - Krapp sving - Mangler fortau eller gang- og sykkelveg - Ikke plass til 2 kjørefelt - Bru ser slitt ut - Krapp sving med utflytende kryss, for smalt, biler bruker fortau - Tungtrafikk i stor fart i sving - Drenering - Rydde opp parkering - Mer grønt - busslomme - Rom for uteplass - Torg - Dårlig fortau på nordsiden av vegen - Fortau ligger lavere enn vegen - Skolebarn ute i veien - Dårlig sikt i sving - Skolebarn krysser veg til butikk i matpause - Skolebarn krysser veg til idrettsplass Side 3 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

5 3.1.2 Målsetting med planen: Hva er det man ønsker å oppnå med planen? 1. Bedre forhold for de myke trafikantene (trygghet) Trafikksikring (myke og harde trafikanter) Trafikken skal være på de myke trafikantenes premisser Sikre skolebarns trafikk 2. Oppstramming Stramme opp trafikkbildet gjennom sentrum Ryddig parkeringssituasjon Tydelighet i ønsket arealbruk Redusere kryss og avkjørsler Forbedre kryss/ avkjørsler Vurdere forbedringspotensialer v/ eventuell riving av hus 3. God estetikk/ trivelig Estetikk + stedsutvikling (+ regler for bygninger langs vegen/ tilstand) Helhetlige og estetiske løsninger (hele strekningen) Eiendommer ved bro må sees som en helhet Helhetlige belysning 4. Funksjonelt også for næringslivet Flere skal handle i området Vikedal 5. Lage gode offentlige rom Møte- og oppholdsareal Skape bedre kontakt med elven/ oppholdsareal 6. Knutepunkt for bussen Gode løsninger for buss! Forbedre forhold for buss ved skole (snuplass v/ gammelt meieri vurderes?) 7. Grønnakse/ grønndrag 8. God kobling mellom MGP (Miljøgate) og GS (gang- og sykkelveg) mot Søndernåfeltet God sammenkopling m/ g/s-veg langs Fv. 46 og områder utenfor planområdet Gang- og sykkel/ fortau på begge sider fra bru til kryss v/ F.v Lett å vedlikeholde/ (materialkvalitet) 10. Universell utforming Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 4 av 14

6 3.2 Forprosjekt Gjennom forprosjektet skal det avklares avgrensning og utforming av miljøgate og gang- og sykkelveg. 3.3 Reguleringsplanforslag På grunnlag av forprosjektet skal det utarbeides et reguleringsplanforslag for den valgte løsningen. 4 Planstatus og rammebetingelser 4.1 Gjeldende kommuneplan (endelig vedtatt ): 4.2 Gjeldende reguleringsplaner (de nyeste planene): Barnehage/Bygdahus m.m. i Osen i Vikedal gjeldende fra Del av Vikedal sentrum gjeldende fra Vikedal sentrum osen, - omsorgsboliger gjeldende fra Vikedal sentrum holmen gjeldende fra Side 5 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

7 5 Eksisterende forhold 5.1 Stedets karakter - Mellom brua (m 7073) og krysset med vegen til barnehage/ bygdahuset (m 7248) er det tett bebyggelse langs Fv.46 med sentrumsfunksjoner som dagligvarebutikker, legesenter, bank, kiosk m.m. - Fra dette krysset beskriver vegen en kurve rundt et gårdsbruk på gnr. 67/ bnr. 7 (fra m 7248 til ca. m 7390). På nordsiden av vegen er det strandsonen av Vikedalselva med et hus til nedfalls og ei hytte. På østsiden er det en rekke eneboliger med atkomst direkte fra fylkesvegen. - Videre mot sør opp til Sønnanå-boligfelt er det stort sett bebyggelse på vegens østside (boliger, bensinstasjon, kontorbygg, hangar) og landbruksareal eller skog på vegens vestside. Sikt mot Sønnanå-boligfelt 5.2 Biltrafikk - Trafikkmengde: Fv. 46 sentrum: ÅDT 2200 i 2010/ 12 % tungtrafikk Fv. 46 mot sør: ÅDT 1200 i 2010/ 14 % tungtrafikk Fv. 745: ÅDT 950 i 2010/ 5 % tungtrafikk (ÅDT = årsdøgntrafikk: det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av ett år, dividert med 365) Fv. 46 er brukt som atkomst til hytteområder i Sauda og Suldal kommuner. Trafikken er derfor størst fredag kveld og søndag ettermiddag/kveld. Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 6 av 14

8 Disse kommunene har lagt opp til stor ny hytteutbygging. Samtidig vil to vegprosjekter (Fv.46 Sandsfjordbrua og Fv.520 Sauda Etne) eventuelt forandre trafikksituasjonen i område. Framskrivning av trafikktall skal vurderes i sammenheng med disse prosjektene. 5.3 Myke trafikanter Skolebarn som bor: går/ sykler langs Fv.46: vest for brua i sentrum sør og på Holmen i Sønnanå-boligfeltet 7. klasse i matpausen Barn og voksne som bor i Sønnanå-boligfelt Fra brua til krysset Fv.46/ Fv.745 Fra krysset til barnehage/ bygdahus/ idrettshall til krysset Fv.46/ Fv.745 fra boligfeltet til krysset ved røde kors huset (gående går gjennom boligfeltet) fra krysset Fv.46/ Fv.745 til krysset til barnehage/ bygdahus/ idrettshall fra boligfeltet til krysset til barnehage/ bygdahus/ idrettshall 6 Alternative løsninger Med utgangspunkt i idémøtet og den videre planprosessen ble det skissert: - 4 alternativ for miljøgatens utstrekning (alternativ A1 A4). - 3 alternativ for plasseringen av gang- og sykkelvegen langs Fv.46 (alternativ B1 B3) - 1 alternativ for en frittliggende gang- og sykkelveg mellom sentrum og skolen (alternativ C) Skisserte alternativ er prinsippløsninger. Følgende profiler er lagt til grunn: Miljøgate Veg gate med to kjørefelt, kantstein og fortau på begge sider, eventuelt sykkelfelt eller kantparkering. Profilet er mellom 11,5 m og 15 m. fokus i prosjektet er gang- og sykkeltrafikk. Vegstrekningen utbedres langs eksisterende trasé. Veg med to kjørefelt og vegskulder på begge sider, ensidig trafikkdeler og gang- og sykkelveg. Profilet er 12-13,5 m. Detaljutforming av plassen, bussholdeplasser m.m. vil være del av den videre planleggingen. Side 7 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

9 A: Miljøgate Brua over Vikedalselva er smal og virker veldig fartsdempende. Plassen rett etter brua sammen med vegen til Coop-butikken former Vikedals forretningssentrum. Brua er derfor naturligvis det nordlige endepunktet av miljøgata i alle alternativer. På nordsiden av brua Utformingen av gata er lik for alle alternativ og på de myke trafikantenes premisser. En smal kjørebane (~6 m) avgrenset med rennesteinsfelt eller kantstein samt fysiske elementer som belysning, trær m.m. brukes bevisst for å skape et gatemiljø hvor trafikantenes naturlige fartsvalg er 30 km/ t. Plassen og miljøgate kan også utformes som shared space. Det betyr at alle trafikantgrupper integreres og ivaretas på samme areal. Metoden setter menneskene i sentrum og har som mål å skape plasser som er estetisk godt utformet og som egner seg både til opphold, handel og samtidig å forflytte seg gjennom. På grunn av moderat trafikk og lavt fartsnivå er det ikke nødvendig med sykkelfelt. Voksne syklister kan benytte kjørebanen, skolebarn kan sykle på fortau. Parkering kan tilrettelegges som kantsteinparkering etter behov og skal integreres i plassutformingen. Holdeplasser for rutebuss utformes som kantstopp i kjørefelt i sammenheng med fartsdempende tiltak. Holdeplasser for skoleskyss vil være tema i utarbeidelse av reguleringsplanforslaget. Utformingen av den sentrale plassen ved brua skal vi undersøke nærmere under utarbeidelsen av planforslaget. Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 8 av 14

10 6.1.1 Alternativ A1: Miljøgate i område med forretningsvirksomhet (175 m) Miljøgatas østlige endepunkt vil være et opphøyd gangfelt ev. sammen med en sideforskyvning ved krysset med vegen til barnehage/ bygdahuset. Miljøgata er begrenset til Vikedals forretningssentrum. Der oppholder seg mest folk og skjer mest kryssing av vegen. Strekningen er veldig kort. Hastigheten kan være lav (under 30 km/t) uten å forsinke gjennomgående trafikk for mye. Det kan konsentreres midler for tiltaket på en kort strekning og øke eventuelt materialkvaliteten. Resten av strekningen til Sønnanå-boligfeltet skal bygges ut med ensidig gang- og sykkelveg (se alternativ B1-B3). Det vil også forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i krysset med Fv.745. Ved parkering til Coop-butikken, mot tidligere kommunehus Alternativ A2: Miljøgate fra brua til kryss Fv.46/ Fv.745 (262 m) Miljøgatas østlige endepunkt vil være en ny rundkjøring i krysset Fv.46/ Fv.745. Miljøgata omfatter området hvor det skjer mest kryssing av vegen. De to krappe svingene ved endepunktene setter farten ned og oppmerksomheten opp. Rundkjøringen setter ned farten og kan være en god endemarkering. Plassen tillater kun en minirundkjøring (diameter mindre enn 22 m). Avbøyningen for personbiler vil likevel være god fordi rundkjøringen ligger i en sving av hovedvegen, men framkommelighet for buss og vogntog kan være litt vanskelig. Støynivået kan være høyere på grunn av tungtrafikken som må kjøre over sentraløya. Strekningen er kort. Hastigheten kan være lav (under 30 km/t) uten å forsinke gjennomgående trafikk for mye. Side 9 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

11 Resten av strekningen til Sønnanå-boligfeltet skal bygges ut med ensidig gang- og sykkelveg (se alternativ B1-B3). Rundkjøring vil være et naturlig sted for systemskifte fra gang- og sykkelveg til blandet trafikk for syklende og fortau for fotgjengere. Ved krysset Fv.46/ Fv.745, mot tidligere kommunehus Alternativ A3: Miljøgate i område med tett boligbebyggelse og sentrum (315 m) Miljøgatas sørlige endepunkt vil være et opphøyd gangfelt ev. sammen med en sideforskyvning foran huset på gnr/bnr 67/73. Miljøgata omfatter området med mange enkeltavkjørsler og de to krappe svingene på strekningen som setter farten ned uansett. Strekningen er kort. Hastigheten kan være lav (under 30 km/t) uten å forsinke gjennomgående trafikk for mye. Resten av strekningen til Sønnanå-boligfeltet skal bygges ut med ensidig gang- og sykkelveg (se alternativ B1-B3). En frittliggende gang- og sykkelveg (alternativ C1) kan være en trygg forbindelse fra skolen til sentrum utenom kryssområde Fv.46/ Fv.745. Ved krysset Fv.46/ Fv.745, mot sør Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 10 av 14

12 6.1.4 Alternativ A4: Miljøgate med indre sone som alternativ A1 og ytre sone t.o.m. krysset ved Røde Kors huset (558 m) Miljøgatas sørlige endepunkt vil være ved Røde Kors huset. Tosidige forskyvninger av kjørebanen med en deleøy i midten, bussholdeplass og opphøyd gangfelt setter farten ned og markerer begynnelsen av tettstedet. Miljøgata begynner med det første krysningspunktet for myke trafikanter på sørsiden av skolen og omfatter hele område som er regulert til sentrumsområde i den gjeldende kommuneplanen. Strekningen er lengre og kan deles inn i indre og ytre sone. Indre sone tilsvarer alternativ A1. Ytre sone kan bygges i første omgang med ensidig gang- og sykkelveg. For fortauet på vestsiden kan det stilles rekkefølgekrav i sammenheng med en eventuell utbygging av området som er vist til sentrumsområde i kommuneplanen. Resten av strekningen til Sønnanå-boligfeltet skal bygges ut med ensidig gang- og sykkelveg (se alternativ B1-B2). En frittliggende gang- og sykkelveg (alternativ C1) kan være en sikrere forbindelse fra skolen til sentrum enn gjennom kryssområde Fv.46/ Fv B: Gang- og sykkelveg langs Fv.46 fra miljøgate til Sønnanå-boligfelt På østsiden av den eksisterende vegen ligger eneboliger og noen næringseiendommer tett opp mot vegen. På vestsiden er det et stort landbruksområde mot nord og 2 eneboliger med garasjer tett opp mot vegen, mot sør. Skolen og atkomst til Sønnanå-boligfeltet ligger på østsiden av vegen, avkjørselen til campingplassen på vestsiden. Side 11 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

13 Terrenget er flatt på vestsiden av vegen og stiger mot øst og sør. Vegen ligger i flatt terreng fra sentrum til krysset ved Røde kors huset og stiger derfra mot sør. Fra sentrum til avkjørselen til campingplassen er det god plass for å bygge gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Mellom avkjørselen til campingplassen og atkomst til Sønnanåboligfeltet ligger vegen mellom to garasjer og en høy skråning. Det skal utredes forskjellige løsninger for dette området i den videre planprosessen Alternativ B1: Gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen Gang- og sykkelvegen skal være skoleveg fra Sønnanå-boligfeltet til barne- og ungdomsskolen, som ligger på østsiden av vegen. Det vil derfor være naturlig å legge gang- og sykkelvegen på østsiden. På den siden er det flere privateiendommer med enkeltavkjørsler. En gang- og sykkelveg på den siden øker sikkerheten for beboere langs vegen, men samtidig kommer syklende i konflikt med enkeltavkjørsler. Det er viktig å ha gode siktforhold. For en del tomter (gnr.67/ bnr.18, gnr.67/ bnr.21 og gnr.67/ bnr.73) er stenging av avkjørsler regulert men ikke gjennomført. Ny atkomst skal være gjennom meieritomtet. En avkjørselsanering for næringseiendommene og boligtomter lenger sør vil være veldig vanskelig på grunn av terrengforholdet. Bygging av gang- og sykkelvegen på østsiden av vegen vil ha store konsekvenser for de private eiendommene. Det må rives en enebolig (67/18) og omtrent fem bolighus og to næringseiendommer mister nesten hele uterommet mellom hus og vegen. På grunn av at hus ligger så tett mot vegen må det delvis bruke utbedringsstandard: trafikkdeler mellom bilveg og gang- og sykkelveg med bredde ca. 1,5m, som kan redusere trafikksikkerheten. Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 12 av 14

14 Opp mot atkomstvegen til boligfeltet må det sprenges i fjellskråningen. Ytterligere undersøkelser må vise om vegen til det gamle boligfeltet må stenges. Med redusert skiltet hastighet på vegen (50 km/t) kan det ev. brukes utbedringsstandard og redusere bredden på trafikkdeler til ca. 1,50 m Alternativ B2: Fylkesvegen flyttes mot vest, gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen (kan kombineres med alternativ A1, A2 og A3) En løsning for å bygge ny gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesvegen med mindre inngrep i private eiendommer vil være å flytte bilvegen mot vest. Kommunen har i samsvar med den gjeldende reguleringsplanen, fradelt og kjøpt et areal på vestsiden av fylkesvegen langs landbruksområdet. Løsningen har høyere kostnader for bygging av veg (det bygges ny bilveg i stedet for gangog sykkelveg), men mindre kostnader for riving av hus og inngrep i privat eiendom. Det kan bygges med samme standard (trafikkdeler 3 m mellom bil- og gang- og sykkelveg). Konflikt med enkeltavkjørsler vil være det samme som med alternativ B Alternativ B3: Gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkesvegen Uten å flytte fylkesvegen og uten store inngrep i privat eiendom kan det bygges gang- og sykkelvegen på vestsiden av fylkesvegen. Gående og syklende kommer nesten ikke i konflikt med enkeltavkjørsler, men må krysse fylkesvegen to ganger for å komme til skolen. Folk som skal til sentrum må krysse vegen en gang uansett på hvilken side gang- og sykkelvegen ligger. 6.3 C: Frittliggende skoleveg (kan kombineres med alternativ A3 og A4) I dag kommer skolebarn ned til Fv.745 i full fart på en bratt veg. I tillegg er Fv.745 veldig smal, og det kan ikke endres uten å rive et hus. Det kan bygges ny skoleveg bak meieritomta som kommer ut direkte på Fv.46 mellom to boligeiendommer (67/21 og 67/73). Vegen vil være mindre bratt enn den aktuelle vegen, men det vil være en utfordring å utforme vegen med mindre stigning enn 7 %. Vegen videreføres på den andre siden av Fv.46 mellom bondegården og landbruksområdet. I kommuneplanen er selve gården regulert til bolig, og tilhørende landbruksområdet til sentrumsområde. En fordel vil være at barn ferdes ikke lenger langs bilvegen og krysser Fv.46 utenfor kryssområdet med Fv.745. På grunn av vanskelig terrengforhold vil kostnader være litt høyere. Det er noe inngrep i private eiendommer. Side 13 av 14 Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011

15 7 Konklusjon Statens vegvesen presenterte foreliggende alternativløsninger kommunen i et møte. Kommunen og Statens vegvesen konkluderte at følgende alternativer skal ligge til grunn for det videre planarbeidet: - Alternativ A4 (miljøgate) - Alternativ B1 (gang- og sykkelveg) - Alternativ C (frittliggende gang- og sykkelveg) En trinnvis realisering er mulig og deler kan finansieres i sammenheng med utbygging av tilliggende byggearealer. 7.1 A: Miljøgate: Alternativ A4 Dette alternativet tilsvarer det framtidige sentrumsområdet som er vist i kommuneplanens arealdel. Alle krysningspunkter hvor skolebarn må krysse vegen blir del av miljøgate med lav hastighet. 7.2 B: Gang- og sykkelveg: Alternativ B1 Boligfeltet og skolen ligger på østsiden av vegen. Derfor skal gang- og sykkelvegen ligge på samme side. 7.3 C: frittliggende skoleveg: Alternativ C Med en slik løsning krysser skolebarn vegen utenfor krysset Fv.46/ 745 på en plass med god siktforhold. Det skal undersøkes om løsningen er teknisk gjennomførbar. 7.4 Vedlegg Skisse Alternativ A4-B1-C Fv. 46 Miljøgate i Vikedal sentrum forprosjekt 30. september 2011 Side 14 av 14

16

17 Region vest Askedalen Leikanger

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Åpent møte 14. november 2011 Franka Häussler, prosjektleder Statens vegvesen Region Vest Hensikt med møtet Informere om planprosessen

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK.

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.03.15 Saksnr.: 201320794/9 Emnekode:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader OVERSIKT OVER INNSPILL BYREMO SENTRUM ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader Vest-Agder Aslaug Verdal Jeg understreker at det ikke

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES

FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES Kryssutbedring Vormsundvegen x Hvamsvegen Region øst Veg- og gateplanlegging Dato: 15.5.2011 1. Forord Statens vegvesen Region øst har utarbeidet forprosjekt på fv.

Detaljer

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging 18.06.15 Notat Innledning Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for opprusting av veg og etablering av fortau langs

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd.

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd. 8.3.1. Rute 1: Sentrum - Stølen - Tvedestrand grense Strekning: Ruta starter i sentrum og følger Østre og Vestre gate opp til Blødekjær. Videre går ruta opp Parkveien gjennom Langsækrysset og via Torsbudalen

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden.

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden. RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg Saksbehandler: Linn Kristin Hassel TS-TILTAK I HALTVEIEN, STADSBYGD Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

Statens vegvesen. Forprosjekt E 18 Gang- og sykkelveg mellom Vækerø - Maritim

Statens vegvesen. Forprosjekt E 18 Gang- og sykkelveg mellom Vækerø - Maritim Statens vegvesen Forprosjekt E 18 Gang- og sykkelveg mellom Vækerø - Maritim Prosjektnummer: 104528 SVV Region øst 11.05.2009 2 Forord Statens vegvesen Region øst har utarbeidet forprosjekt for å se på

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Fv. 276 Garnes - Indre Arna Mulighetsstudie

Fv. 276 Garnes - Indre Arna Mulighetsstudie Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Fv. 276 Garnes - Indre Arna Mulighetsstudie Statens vegvsen Oppsummering Bakgrunn og dagens situasjon Hovedruten for sykkel i Arna (Arnaruten) strekker seg fra

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Region sør Tønsberg kontorsted Samfunn/Plan og prosjektering Dato: 10. sep 2012 1 1 Bakgrunn

Detaljer

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående Mulighetsstudie Mål for prosjektet Effektmål Økt sykkel - og gangtrafikk mellom Froland og Arendal, samt på kortere strekninger mellom skole, hjem, arbeid og

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379.

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. Forslag pr 15.4.2015 Revidert Revidert 1.gangs behandling i Plan- og miljøstyret xxxx Offentlig høring xxxx 2.gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling

Reguleringsplan for gang/sykkelbru over jernbanen, Eie 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 17.08.2009 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR- Arkivsaksnr.: 08/3069 Journalpostløpenr.: 09/62830 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET?

SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET? SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET? SHARED SPACE HVA ER DET? [Add text] Tradisjonell gate med kjørebane og fortau. Bilene dominerer og myke trafikanter føler at de er i et trafikkrom

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING.

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. COWI AS, 03.07.2009 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Cowi AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune ved Miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik. Forslag til vedtak: Saksframlegg BRATSBERG, TRAFIKKSIKKERHET Arkivsaksnr.: 07/29947 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å sette ned fartsgrensen i deler av Bratsbergveien fra 50 til 40

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole Bergen kommune, Etat for utbygging Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole 2015-04-30 Oppdragsnr.: 5150911 3 2015-04-30 Endring etter møte med oppdragsgiver 2015-04-21 darom ihe darom 2 2015-03-27

Detaljer