Formannskapets sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets sakliste 28.01.03"

Transkript

1 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr. SAKSLISTE 0013/03 03/00193 VELDETUN BARNEHAGE (TIDLIGERE AVALDSNES BARNEHAGE) ENDRING I GARANTI FOR LÅN 0014/03 03/00120 TORSKEOPPDRETT - SALVØY. HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM VOLUMUTVIDELSE 0015/03 02/02917 SKOLESTRUKTUR KARMØY 0016/03 02/03410 BORGARDALEN AVFALLSDEPONI. KJØP/ERVERV GNR. 74, BNR. 64. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 0017/03 03/00041 REFERATLISTA 0018/03 03/00042 EVENTUELT Arkivsaksnr. Tittel Karmøy rådhus, sign. sign. Sak 0013/03 Side 3 av 20 Sak 0013/03 VELDETUN BARNEHAGE (TIDLIGERE AVALDSNES BARNEHAGE) ENDRING I GARANTI FOR LÅN Side 2 av 20 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak:

2 Page 2 of 10 Karmøy kommune gir Veldetun barnehage v/barnebygg AS simpel garanti for følgende lån til oppføring av 4 avd. barnehage i Avaldsnesområdet. a) Byggelån kr Garantiperioden opphører når lånet konverteres til lån i Husbanken, eller senest etter 2 år. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr b) Annuitetslån i Husbanken kr Garantiperioden settes til 30 år og kan forlenges inntil 2 år. Garantien trappes ned forholdsvis i takt med lånets avdragsplan. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr c) Annuitetslån i annen låneinstitusjon kr. 1 mill. Garantiperioden settes til 15 år. Garantien trappes ned forholdsvis i takt med lånets avdragsplan. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 1 mill. Det forutsettes at utbygger har 75% belegg av plassene før prosjektet startes opp. Utbygger forplikter seg til å garantere for driften i 5 år. Kommunestyrets vedtak i møtet , sak 44/02 utgår. SAKSFRAMSTILLING I kommunestyremøtet , sak 8/02 ble Barnebygg AS gitt garanti for 2 lån på tilsammen kr herav kr. 8 mill i Husbanken og kr i annen låneinstitusjon, til oppføring av ny 3 avdelings barnehage i Avaldsnesområdet. I kommunestyremøtet , sak 44/02 ble garantien vedtatt endret (utvidet) til 2 lån på tilsammen kr herav kr i Husbanken og kr i annen låneinstitusjon. Barnebygg AS har nå, i brev av , søkt om ytterligere utvidelse av garantien og med følgende begrunnelse: "På bakgrunn av vårt kjennskap til ventelistene i det aktuelle området ser vi det mest tjenlig med en 4 avd. barnehage (to plan) i mot en 3 avd. barnehage som garantien gjelder for i dag. Dette medfører da behov for et høyere garantibeløp enn først vedtatt. Etter befaring på tomten er det avdekket ekstraordinære utgifter på grunn av tomtegrunnen og kloakkering. I tillegg er det beregnet en miljøpakke bestående av bl.a vannbåren varme, sentralstøvsuger og alarmanlegg. Vedlagte finansieringsplan viser at garantibehovet for byggelån, husbanklån og 2.prioritetslån må økes oppad til kr Garantien stilles til Veldetun Barnehage. Det er viktig at garantisaken behandles politisk så snart som mulig slik at ytterligere forsinkelse av byggestart kan unngås. I våre fremdriftsplaner er det satt opp byggestart i mars med overlevering av barnehagen ved barnehageårets oppstart i august. Dette vil kunne innfris om saken kommer til endelig behandling i kommunestyret 11. februar." På grunn av utvidelsen av barnehagen fra 3 til 4 avdelinger ber altså Barnebygg AS om at garantibeløpet for lånet i Husbanken øker fra kr til kr og lånet i annen institusjon reduseres fra kr til kr. 1 mill. Tilsammen kr (Utbyggingskostnadene og lånebehovet er i investerings- og finansieringsplanen satt til kr Utbygger ønsker imidlertid noe å gå på i forhold til lånebeløp og garanti.) Rådmannens kommentarer/konklusjon: Det er behov for flere barnehageplasser i Karmøy kommune, og en utvidelse av Barnebygg AS sitt planlagte barnehagebygg i Avaldsnesområdet fra 3 til 4 avdelinger er positivt. Utbygging av barnehager er også et satsingsområde sentralt, og en kan derfor forvente økt statlig støtte til barnehageområdet. Rådmannen vil derfor anbefale en utvidelse av garantibeløpet slik at barnehagen kan utvides fra 3 til 4 avdelinger. Rådmannen i Karmøy,

3 Page 3 of 10 Arnt Mogstad sign. Sak 0014/03 Side 6 av 20 Sak 0014/03 TORSKEOPPDRETT - SALVØY. HØRINGSUTTALELSE TIL SØKNAD OM VOLUMUTVIDELSE Side 4 av 20 Saksbehandler: Bjørn Reppe Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap ser positivt på at det satses på oppdrett av marine arter i kommunen. 2. Formannskapet er i utgangspunktet innstilt på å tilrå tillatelse til omsøkte økning av oppdrettsvolum for torsk på lokaliteten sør for Salvøy (Vedøy). En forutsetning er imidlertid at vannkvaliteten med hensyn til innhold av tarmbakterier blir vurdert som tilfredsstillende for fiskeoppdrett. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Vedavågen Torskeoppdrett AS søker om tillatelse til å øke sitt oppdrettsvolum for torsk fra m3 til m3. Anlegget ligger rett sør for Salvøy (Vedøy). I utgangspunktet synes dette å være en kurant sak, men det viser seg å være et kloakkutslipp rett i nærheten ca. 70 meter fra anlegget. Undersøkelser av strømretninger ved bunnen viser at anlegget ligger nedstrøms til dette utslippet. Det er derfor nødvendig å få klarhet i om vannet ved anlegget til alle tider tilfredstiller oppdrettskvalitet. Dersom det ikke gjør det må kloakken renses eller utslippspunktet flyttes. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Den aktuelle lokaliteten har tildligere tilhørt Feøy Fiskeoppdrett AS som brukte den en periode til oppdrett av laks og som reserveplass. Vedavågen Torskeoppdrett AS fikk overta lokaliteten i 2001 for å drive med torskeoppdrett. Konsesjonsvolumet var da på m3, det samme som nå. Vedavågen Torskeoppdrett AS søker nå om å få øke oppdrettsvolumet til m3. I forbindelse med den kommunale saksbehandlingen har søknaden vært lagt ut til offentlig ettersyn og har vært kunngjort i Norsk Lysningsblad, Fiskaren, Haugesunds avis og Karmøybladet. I tillegg har man bedt om merknader fra etatene internt i kommunen, spesielt vedrørende synspunkter på det nærliggende kloakkutslippet. Teknisk etat har kommet med en oversikt over kloakkutslipp fra Salvøy og til Salvøysund. Det slippes ut til sammen 230 enheter kloakk fra Salvøy fordelt på 8 utslippspunkter. Av disse er 3 punkter i omegn av oppdrettsanlegget. Ett av de er rett ved. Hvor mange kloakkenheter som der slippes ut er ikke kjent. Helse- og sosialetaten ved kommunelege/næringsmiddeltilsyn har muntlig pekt på behovet for å foreta målinger av

4 Page 4 of 10 tarmbakterier ved anlegget for å vurdere om vannet til alle tider tilfredstiller oppdrettskvalitet. Karmøy Fiskarlag har kommet med uttalelse på basis av kunngjøringen. De har ingen merknader til søknaden. Problemanalyse Det er positivt at noen ønsker å satse på oppdrett av marine arter i Karmøy kommune. Ut fra strømforholdene og bølgeaktiviteten bør det ikke bli noe problem med opphopning av fórspill og utvikling av giftig svovelgass under anlegget - selv ikke om volumet økes til m3. En anbefaler likevel å følge med på utviklingen på bunnen under anlegget. Kloakkutslippet som ligger ca. 70 meter nørd-øst for anlegget kan imidlertid være mer problematisk. Strømmålingene ved bunnen viser at anlegget store deler av tiden ligger nedstrøms for dette utslippet. Rådmannen er enig med Næringsmiddeltilsynet at prøver bør tas av vannet ved anlegget for å sikre at kvaliteten er tilfredstillende. Både ut fra helsemessige aspekter og med tanke på norsk renomé i et internasjonalt eksportmarked for fisk er det viktig at vannet tilfredstiller oppdrettskvalitet med hensyn til innhold av tarmbakterier. Dersom det viser seg å være høyt innhold av tarmbakterier er det mulig å rense utslippsvannet eller flytte utslippspunktet. Andre opplysninger Akvakultur på omsøkte lokalitet er tillatt i henhold til kommuneplanen.. Rådmannens konklusjon: Utvidelsen av oppdrettsvolumet anbefales. Det forutsettes at vannkvaliteten sjekkes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0016/03 Side 14 av 20 Sak 0016/03 SKOLESTRUKTUR KARMØY Side 7 av 20 Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: B12 &30 Arkivsaksnr.: 02/ /02 Hovedutvalg skole og kultur /03 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommune har en desentralisert skolestruktur som gir den enkelte elev meget gode lære- og oppvekstvilkår. Skolestrukturen medfører oversiktlige forhold og sikrer elevene et godt miljø med lokal tilhørighet. De enkelte skolene fungerer samtidig som sentrale samlingssteder for sine nærområder og bidrar til å skape positive og aktive lokalmiljøer. Kommunestyret er opptatt av å beholde denne kvaliteten i Karmøyskolen og vil derfor slik situasjonen er ikke slå sammen eller legge ned skoler. 2. Med utgangspunkt i udekket rombehov for klasser og elevaktiviteter, fastslår kommunestyret at det i dag er fem skoler som klart skiller seg ut. Det er Grindhaug skole, ny barneskole i sone 5, Håland skole, Ådland skole og Åkra ungdomsskole. Deretter kommer de skoler som har vanskelige romforhold, men fremdeles har plass til undervisningen

5 Page 5 of 10 på egen skole. Bygging og utbygging av de nevnte skolene skal skje i to faser. Kommunestyret vil i egen sak, etter innstilling fra hovedutvalget, ta endelig stilling til nødvendig prioritering og forutsetter at det skjer etter at fullstendig tallmateriale foreligger og vurdering av mulige endringer av inntaksområder. Mindre utbygginger og byggtilpasninger i forbindelse med rasjonaliseringstiltak, rehabilitering og lignende på de øvrige skolebygg vurderes videre innenfor de årlige budsjettrammer. 3. Karmøy kommunestyre ber rådmannen arbeide de konkrete forslag inn i økonomiplanperioden Hovedutvalg skole og kultur behandlet saken den , saksnr. 0053/02 Behandling: AP v/ Aud Marit Utseth Løwehr fremsatte følgende nye pkt. 1,2 og 3 i rådmannens forslag: 1. Før endelig behandling av skolestrukturen i Karmøy, arrangeres det åpne møter/høringer i alle aktuelle skolekretser. SU, FAU, foreldre og grendautvalg inviteres spesielt til møtene. 2. På møtene skal aktuelle strukturendringer presenteres og drøftes, med sikte på å finne fram til en fornuftig, framtidig skolestruktur for framtiden, med hovedvekt på kvalitet, nærhet og økonomi. 3. Hovedutvalget tar endelig stilling til strukturendringer innen utgangen av april Følgende fellesforslag ble fremsatt av H, KRF, SP og FRP: 1. Karmøy kommune har en desentralisert skolestruktur som gir den enkelte elev meget gode lære- og oppvekstvilkår. Skolestrukturen medfører oversiktlige forhold og sikrer elevene et godt miljø med lokal tilhørighet. De enkelte skolene fungerer samtidig som sentrale samlingssteder for sine nærområder og bidrar til å skape positive og aktive lokalmiljøer. Kommunestyret er opptatt av å beholde denne kvaliteten i Karmøyskolen og vil derfor slik situasjonen er ikke slå sammen eller legge ned skoler. 2. Med utgangspunkt i udekket rombehov for klasser og elevaktiviteter, fastslår kommunestyret at det i dag er fem skoler som klart skiller seg ut. Det er Grindhaug skole, ny barneskole i sone 5, Håland skole, Ådland skole og Åkra ungdomsskole. Deretter kommer de skoler som har vanskelige romforhold, men fremdeles har plass til undervisningen på egen skole. Bygging og utbygging av de nevnte skolene skal skje i to faser. Kommunestyret vil i egen sak, etter innstilling fra hovedutvalget, ta endelig stilling til nødvendig prioritering og forutsetter at det skjer etter at fullstendig tallmateriale foreligger og vurdering av mulige endringer av inntaksområder. Mindre utbygginger og byggtilpasninger i forbindelse med rasjonaliseringstiltak, rehabilitering og lignende på de øvrige skolebygg vurderes videre innenfor de årlige budsjettrammer. 3. Karmøy kommunestyre ber rådmannen arbeide de konkrete forslag inn i økonomiplanperioden AP's forslag - avstemming: Pkt. 1,2 og 3 fikk tre stemmer og falt. Rådmannens forslag - avstemming: Pkt. 1 fikk 0 stemmer og falt. Pkt. 2 fikk 0 stemmer og falt. Pkt. 3 og 4 fikk 3 stemmer (AP) og falt. Fellesforslaget fra H, KRF, SP og FRP - avstemming: Vedtatt med 7 mot 3 stemmer (AP). Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vil i forbindelse med planlegging av skolestrukturen legge følgende til grunn: 1. Skolestrukturen i Karmøy rasjonaliseres ved sammenslåing av skolene Sørhåland - Skudeneshavn, Sandve - Ferkingstad, Sund - Kopervik, Kvalavåg - Avaldsnes eller Håvik, Hauge - Håland.

6 Page 6 of Rasjonaliseringsgevinsten går til kvalitetsøkning i skolen og til generell styrking av kommunens økonomi. 3. Med utgangspunkt i udekket rombehov for klasser og elevaktiviteter, fastslår kommunestyret at det i dag er fire skoler som klart skiller seg ut. Det er Grindhaug skole, ny barneskole i sone 5, Håland skole og Åkra ungdomsskole. Deretter kommer de skoler som har vanskelige romforhold, men fremdeles har plass til undervisningen på egen skole. Bygging og utbygging av de fire nevnte skoler bør skje i to faser: - første fase: Grindhaug skole og ny barneskole i sone 5 - annen fase: Håland skole og Åkra ungdomsskole Mindre utbygginger og byggtilpasninger i forbindelse med rasjonaliseringstiltak, rehabilitering og lignende på de øvrige skolebygg vurderes videre innenfor de årlige budsjettrammer. 4. Karmøy kommunestyre ber rådmannen arbeide de konkrete forslag inn i økonomiplanperioden SAKSFRAMSTILLING Kommunestyret vedtok i møte den , sak 49/02: Ein ber rådmannen komme med ei ny vurdering av skolestrukturen i heile kommunen, og starte med sone 2, med tanke på å utnytte skolane best mogleg, og herunder eventuelt utvida skoledag. Karmøy kommune har hatt stigende elevtall de siste årene. Stigende elevtall gir økt klassetall. Det er antall klasser som er avgjørende for rombehovet. Problemene er størst i sone 2 og på fastlandssiden samt ved Håland skole. Sone 5 har hatt den største folkeveksten de siste årene, men Åkraområdet har flest nyetablerte husstander. Skolestrukturen i Karmøy er desentralisert, med 22 barneskoler, en 1-10 skole, 4 ungdomsskoler, Holmen skole og Karmøy voksenopplæringssenter. Skolesektoren drives rasjonelt med det antall skoler vi har, jfr. KOSTRA-gruppe 13, utgifter pr. elev. En kommer imidlertid ikke unna høye strukturkostnader når en har relativt mange skoler. Politisk har en til nå ønsket å beholde en desentralisert skolestruktur. Driftsutgiftene ved skolene er skåret til beinet. Lønnsutgiftene i sektoren utgjør 87,6% av det totale skolebudsjettet, og sparemulighetene ligger i rasjonalisering av driftsenhetene. Hvis en ønsker å beholde dagens skolestruktur, må en i så fall akseptere dagens nivå på driftsutgifter korrigert for inflasjon og variasjon i klasse- og elevtall. Mulighetene for innsparing ligger på lønnsbudsjettet. Dersom en velger å opprettholde dagens skolestruktur, vil dette medføre at dagens relative utgiftsnivå i skolen må fortsette i årene som kommer. En rasjonalisert drift gir muligheter for å spare ca. 9 millioner i året. Innsparingen er basert på en gjennomsnittsberegning utfra det tallmateriale vi kjenner i dag. Tilflytting, fraflytting og språkdeling vil kunne påvirke situasjonen. Maksimal innsparing krever sammenslåing av Skudeneshavn og Sørhåland, Sandve og Ferkingstad, Sund og Kopervik, Kvalavåg og Avaldsens eller Håvik, Hauge og Håland. Tiltakene forutsetter investeringer på Skudeneshavn skole og Håland skole. Departementet har presisert at i forkant av et eventuelt vedtak om å legge ned en skole, skal samarbeidsutvalget ved den aktuelle skole ha rett til å uttale seg. Det er etter Opplæringsloven tillatt å drive undervisning mellom og (Forskrift til Opplæringslov 1-5). Daglig undervisningstid skal i regelen ikke være mer enn 6 timer. Å utvide undervisningstiden til etter kl. 14 er en lite ønsket ordning både blant elever, foreldre og skolens personale. Utvidet undervisningstid vil også føre til økte skyssutgifter. Utvidet skoledag vil imidlertid bare i noen grad kunne hjelpe på romsituasjonen p.g.a. SFO som må drives i den tid skolen ikke undervisning. Den enkelte skole må til en hver tid vurdere muligheten. Oppstillingen nedenfor viser forventet sparingspotensiale pr. år når en legger til grunn gjeldende regler for klassedeling: Overføring fra: Overføring til: Antatt innsparing pr. år: Ekstra inv.behov: Sørhåland Skudeneshavn 2,8 mill. 6 mill. Sandve Ferkingstad 1,0 mill. 0

7 Page 7 of 10 Sund Kopervik 1,4 mill. 0 Kvalavåg Avaldsnes/Håvik 1,5 mill. 0 Hauge Håland 2,2 mill. 4 mill. Sum: 8,9 mill. 10 mill. Behovet for utbygging og opprusting av skolene i Karmøy fikk sin prioriterte liste gjennom vedtak i kommunestyret i Samla Plan skole og kultur. Følgende skoler gjenstår på listen: Grindhaug, Håland, Ådland, ny skole fastlandssiden og Åkra ungdomsskole. En utbygging av alle disse skolene gir en investering på 139 millioner koner med dagens kroneverdi. Dersom en samtidig rehabiliterer disse skolene kommer det et tillegg på 41 millioner kroner. En total rehabilitering av dagens skolebygg vil beløpe seg til rundt 200 millioner kroner. Kommunen oppfyller ikke minimumskravene i Arbeidsmiljøloven og Miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v. for rundt halvparten av skolene. Stortinget har gitt kommunene et rentefritt lån over 20 år, med 5 års avdragsfrihet for å kunne ta et krafttak og ruste opp skoleanleggene. For Karmøy kommune var det totale beløpet kr ,- fordelt over 8 år. Etter vedtak om utbygging av Sevland skole gjenstår eventuelt et restbeløp til lån er dermed kr ,-. Prisstigning på 5-10% i byggesektoren i vårt område gjør at en for hvert år en venter får reelt sett færre kroner å rutte med. Rådmannen går inn for at Grindhaug skole og ny skole på fastlandssiden prioriteres. Grindhaug skole står øverst på prioriteringslisten over skoler som trenger utbygging (Samla Plan). Elevtallet er stigende, og det bygges mye i området. Skolen har språkdeling, og en har tradisjonelt klart å dele kullet i en nynorskog en bokmålsklasse. I dag har skolen 323 elever fordelt på 16 klasser. Innskrivingen i høst ga 3 klasser, da språkfordelingen ble skjev. Høsten 2003 har dermed skolen 17 klasser. Skolen står på prioritert liste når det gjelder inneklimatiltak. Skolen har i dag 12 klasserom, og i tillegg nyttes spesialromene for sløyd, tekstilforming og heimkunnskap som klasserom. Skolen har igjen 3 spesialrom (gymnastikksal, datarom (27 kvm) og bibliotek) samt 5 grupperom. Sløydundervisningen foregår på gangen. Tilfluktsrom nyttes også i deler av undervisningen. De ansatte har dårlige arbeidsforhold, og skolen har stort behov for rehabilitering. Uteområdene er forholdsvis små, og kun et lite naboareal (1,2 da) er regulert som offentlig område. Dette bør søkes innløst, gjerne som del av et byggeprosjekt dersom skolen får utbygging. Fremdeles vil utearealene være små. Eventuell utbygging bør ta høyde for inntil seks klasserom, da en i fremtiden må regne med tre klaser på de fleste årstrinn. I tillegg areal for grupperom samt areal for funksjonshemmede. Areal for de ansatte kan da løses innenfor nåværende areal. Behovet for nytt areal ligger rundt 1000 kvm. Rehabiliteringskostnadene vil ligge rundt 8 millioner. Vormedal skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og har i dag 22 klasser fordelt med 9 på barnetrinnet og 13 på ungdomstrinnet. Elevtallet er totalt 533, med 185 på barnetrinnet og 348 på ungdomsskoletrinnet. Alt av areal er i bruk til klasseromsundervisning, og i tillegg leier en lokaler på Vormedal grendahus fra høsten Fra høsten 2003 øker klassetallet på ungdomstrinnet til 14, og året etter til 15. På barnetrinnet vil tallet hele tiden ligge rundt deling, slik at en framover bør regne med minimum 10 klasser. Skolen har 17 klasserom, og har ingen muligheter til å ta unna 22 klasser. Høsten 2003 blir det 23 klasser, og høsten 2004 enten 24 eller 25 klasser. Skolen får ikke løst sine problemer før ny barneskole er på plass. Da overtar ungdomstrinnet eksisterende skole. Før ny skole står ferdig, vil en ha store problemer med å få plass til alle elevene. Det finnes ikke gode lokaler i området som en kan leie. Et alternativ er at en begynner å skysse elever på ungdomstrinnet over til Bø ungdomsskole. I tilfelle må en etter hvert ta i bruk spesialrom på Bø for å klare et økt klassetall. Samla Plan skole og kultur har fem skoler på prioritert liste til utbygging. Summene nedenfor er oppgitt i 2002-kroner. Erfaringsmessig prisstigning i byggebransjen er rundt 5-10% i året i vårt område. Med utgangspunkt i en antatt kvadratmeterpris på kr ,- (år 2002), vil utbygging samt rehabilitering av disse fem skolene anslagsvis beløpe seg til : Skole: Nybygg: Rehabilitering: Grindhaug skole 20 mill. 8 mill. Ny skole fastlandssiden 80 mill Håland skole 16 mill* 8 mill. (*16 mill. uten sammenslåing med Hauge) Ådland skole 8 mill 8 mill. Åkra ungd.skole 11 mill. 17 mill. Sum: 139 mill. 41 mill.

8 Page 8 of 10 Rådmannens vurdering og kommentar: Struktur Karmøy har en desentralisert skolestruktur, vedtatt ut fra en helhetlig vurdering av de samfunnsmessige fordeler dette gir. Kommunen driver i dag et så rasjonelt opplegg som mulig med så mange skoler. Etter hvert som kommuneøkonomien har strammet seg til p.g.a. økte oppgaver og dermed økte utgifter, blir en tvunget til å se på hvilke muligheter for rasjonalisering og sparing som finnes på de ulike kommunale virkeområder. Situasjonen i dag må beskrives slik at videre sparing med "ostehøvelmetoden" er sterkt å fraråde. Rådmannen mener at en bør nytte mulighetene til innsparing og rasjonalisering ved å etablere en skolestruktur som reduserer strukturkostnadene slik at en i stand til å opprettholde tjenesteproduksjonen og eventuelt kunne ta ut en gevinst til kommunens fellesskap. Det foreligger, slik rådmannen ser det, et netto innsparingspotensiale på ca. 9 millioner pr. år. Investeringer Når det gjelder investering i forbindelse med nybygg, mener rådmannen at Grindhaug skole og ny barneskole på fastlandssiden må prioriteres høyest. Behovet er prekært på begge steder, så det er viktig å komme i gang med planleggingen snarest mulig. Det bør være et mål at Grindhaug står klar i løpet av Det kalkuleres med en utbygging på ca kvm, slik at en har plass til tre klasser på rundt halvparten av kullene. Samtidig må en få ordnede forhold for funksjonshemmede, grupperom, nødvendig fellesareal og bringe forholdene for de ansatte i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Ny skole på fastlandssiden bør står klar i Rådmannen mener det vil være mest fornuftig, i nåværende situasjon, å gå inn for en to-parallell barneskole. Nåværende Vormedal skole føres tilbake til ren ungdomsskole. Tuastad skole er en en-parallell skole, og har kun plass til en klasse i hvert kull. Dersom en ser på samlet antall elever for Vormedal og Tuastad i kullene fra 2005 og framover, vil disse variere mellom 42 og 65. Moksheimsåsen er ikke medtatt i disse tallene.mer enn 58 elever gir tre klasser i kullet. Det er ikke tradisjon for språkdeling på fastlandssiden. Ved å bygge en to-parallell skole (som Kopervik og Norheim), tar en høyde for en fremtidig forventet befolkningsøkning i området. Investeringsbehov vil også oppstå dersom en ønsker å overføre elevene fra Sørhåland og Hauge skoler til henholdsvis Skudeneshavn og Håland. Totalt er det 10 millioner, som vil være inntjent på relativt få år. Elevene ved Kvalavåg, Sandve og Sund kan overføres til andre skoler uten at det oppstår behov for nye investeringer. Et alternativt vedtak kan være å opprettholde dagens skolestruktur. Fremtidige budsjetteringer bør da ta utgangspunkt i tjenesteproduksjon på dagens nivå. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. BORGARDALEN AVFALLSDEPONI. KJØP/ERVERV GNR. 74, BNR. 64. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 M61 &50 Arkivsaksnr.: 02/ /03 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak:

9 Page 9 of Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt med eier av gnr. 74, bnr. 64, datert og Kjøpesummen, kr ,- med tillegg av omkostninger til tinglysing m.m., ca. kr ,-, tilsammen ca. kr ,- finansieres over konto nr P Tiltak hovedplan avfall. 2. Det opptas forhandlinger med eierne av gnr. 73, bnr. 80, gnr. 74, bnr. 65 og gnr. 101, bnr. 13 med sikte på erverv/kjøp også av disse arealer innen deponiområdet i Borgardalen. SAKSFRAMSTILLING Innledning bakgrunn for saken. Karmøy kommune etablerte nytt avfallsdeponi i Borgardalen etter regulering av området i 1983/84. Etableringen var dels basert på erverv av areal fra den enkelte grunneier, 3 ca. 38 %, og på inntil en 40-årig leieavtale for resten av området, 4 grunneiere. Hele deponiområdet med tilførselsveg utgjør ca. 230 daa. I tiden fra Borgardalen ble etablert og fram til i dag har det skjedd en rivende utvikling innen av-fallssektoren med nye og strenge krav til avfallshåndtering og begrensing av forurensing. Som følge av disse krav har Karmøy kommune de siste 5-6 årene investert ca. kr. 25 mill. i tillegg til årlige driftsutgifter på ca. kr. 6,3 mill. i Borgardalen. Som følge av nye forurensingskrav og krav til avfallshåndtering, må kommunen også i framtiden regne med at det kan bli nødvendig med investeringer i området, og dette helt uavhengig av hva som skjer eller blir resultatet av det pågående samarbeidsprosjektet om framtidig avfallshåndtering mellom kommuner og avfallsverk på Haugalandet. Kommunen vil alltid ha det forurensings- og avløpsmessige ansvar for området, jfr. krav i forurensingsloven, og dette ansvar kan kommunen ikke kvitte seg om det mot formodning skulle bli liten eller ingen framtidig drift i Borgardalen. Som følge av de store kommunale investeringer som er gjort i Borgardalen, kommunens framtidige forpliktelser og at det nå er ca. 20 år igjen av leietiden, ser rådmannen det som viktig at kommunen nå får full eierrådighet over hele avfallsdeponiet. Det var derfor naturlig å ta dette spørsmål opp med de 4 grunneierne der vi i dag fortsatt har leieavtale, samtidig som vi ervervet rettigheter til avløp og avskjeringsgrøfter for overflatevann i området i av grunneierne ønsket å tenke over saken, mens 1 ikke ønsket å selge sitt areal, fordi han skulle bruke det til jordbruksareal etter endt leietid. Dette var nok intensjonen da leieforholdet ble inngått i 1983, men om det er mulig å gjennomføre dette etter endt leietid, er i dag et åpent spørsmål knyttet til forurensingsmessige aspekter. Vurdering av kjøpekontrakt gnr. 74, bnr. 64. I samsvar med tidligere kontakt og vedlagt kopi av brev datert , ønsket eier av 74/64 et tilbud fra kommunen på kjøp av eiendommen. Etter en del forhandlinger med grunneier, ble vi enig om å innløse eiendommen på m2 for samlet kr ,-, jfr. vedlagt kopi av kjøpekontrakt og kartutsnitt i M 1:4000, datert Denne pris har basis i en vurdering av både en neddiskotering av framtidige leieintekter i 20 år med en renteprosent på 7 % og en kapitalisering av framtidig leie med den samme kapitaliseringsprosenten. Leien for 74/64 i 2002 utgjorde kr ,26 og indeksreguleres hvert 10. år med utgangspunkt i konsumprisindeksen. Årlig leie for de 3 gjenværende eiendommer der vi leier areal utgjorde i 2002 henholdsvis kr ,-, kr ,- og kr ,- pr. år med den samme indeksregulering som for 74/64. Til sammen utgjør dette en årlig leie på kr ,- uten 74/64. Med 74/64 utgjør det årlige leievederlaget kr ,- for kommunen. Økonomi. Med tillegg av utgifter til tinglysing ca. kr ,-, utgjør samla omkostninger med kjøpet av 74/64 ca. kr ,-. Dette kjøpet foreslår rådmannen blir finansiert over konto nr P Tiltak hovedplan avfall. Rådmannens kommentar og konklusjon: Som følge av kjøp av 74/64 vil kommunens eierandel av areal i Borgardalen øke til bortimot 49 % eller ca. 112 daa av det totale arealet på ca. 230 daa, jfr. vedlagt kart i M 1:3500 datert som viser eieroversikten i området. Rådmannen ser på kjøpet av 74/64 som positivt og en fornuftig investering for framtiden. Etter rådmannen sitt syn bør et slikt omfattende og kostbart anlegg som kommunen har i Bogardalen være etablert og anlagt på areal som eies og ikke leies. Eventuelle framtidige endringer av for eksempel drift og eierform, kan også være enklere å gjennomføre når kommunen eier alt areal. Kjøpet innebærer etter rådmannen sitt syn at kommunen bør prøve å erverve resterende leieareal fra de 3 gjenværende grunneierne innen deponiområdet. Prisen som er avtalt i kjøpekontrakten med eier av 74/64 er fastsatt utfra ordinære beregningsmåter ved erverv av

10 Page 10 of 10 leieareal. Prisen er etter rådmannen syn akseptabel og den vil over tid totalt og samlet spare kommunen for driftsutgifter. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0018/03 Side 17 av 20 Sak 0018/03 REFERATLISTA Side 15 av 20 Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet PM fra generalforsamlingsseminaret i Haugaland Kraft AS, EVENTUELT Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur

Sakskart hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 11 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.01.04 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 11.02.03

Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Page 1 of 5 Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.02.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 18.10.2017, saksnr. 38/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY

Hovedutvalg teknisk og miljø KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: GNR 98/133 Arkivsaksnr.: 16/3520 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 27.04.2017 KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/3997 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 KOMMUNALE BYGG - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar oversikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3 etasje i Rådhuset Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 Formannskapet behandlet saken den 17.11.2015, saksnr. 141/15 Behandling: Aronsen (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet jf forvaltningsloven 6.2. Simonsen (H) stilte

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.02.04 Karmøy kommune Side 5 av 7 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll

Formannskapets møteprotokoll Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.09.03 Karmøy kommune Side 7 av 7 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.03 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 20.02.2007 Tid: 08.30 Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00,. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 27.04.2015, saksnr. 53/15 Behandling: Thorheim (FrP) viste til pkt 2. i formannskapets vedtak i sak 39/15 Eventuelt 27.3:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer