DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT"

Transkript

1 DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

2 Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten Studentenes læringsmiljø HMS-personell i POA Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Obligatorisk sikkerhetsopplæring Stoffkartotek Utarbeidelse av sentrale/lokale retningslinjer og rutiner Anskaffelse og bruk av nødvendig verneutstyr Etablering og drift av sentrale og lokale beredskapsplaner Tilsynsbesøk ved UiT 2

3 Systematisk HMS-arbeid / Internkontroll Hensikten med internkontroll dvs et systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. 3

4 Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter stiller grunnleggende krav til hvordan UiT skal arbeide systematisk med HMS 4

5 Systematisk HMS-arbeid 1 Forskriftens formål Et hjelpemiddel for å fremme forbedringsarbeid innen: Arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygging av helseskader og miljøforstyrrelser Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre avfallsbehandling 5

6 Systematisk HMS-arbeid 2 Virkeområde - gjelder for virksomheter som omfattes av: Arbeidsmiljøloven loven Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Genteknologiloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Produktkontrolloven Strålevernloven Virksomheten ved UiT omfatter alle disse lovene 6

7 Systematisk HMS-arbeid 4 Plikt til internkontroll Ansvarlig leder Plikt til innføring og utøving Samarbeid Arbeidstaker Student Plikt til medvirkning 7

8 Arbeidsmiljøloven; Omfang I henhold til AML 1-6 anses studenter som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse,miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven: Det vil si at ved UiT har studentene de samme rettigheter og plikter som ansatte når: studenter utfører arbeid som kan medføre fare for liv og helse, f eks laboratoriearbeid, felt- og toktarbeid, og dersom dette arbeidet utføres som ledd i opplæring studenter som er i ulike ansettelsesforhold ved Universitetet 8

9 Systematisk HMS-arbeid; Krav om 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Krav om at lover og retningslinjer er tilgjengelig arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper/ferdigheter arbeidstakerne medvirker Krav til skriftlig dokumentasjon på Fastsettelse av mål for HMS-arbeidet Oversikt over organisasjonen, ansvar oppgaver og myndighet Kartlegge risiko og utarbeide handlingsplaner med tiltak som reduserer risiko Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-systemet 9

10 Systematisk HMS-arbeid ved UiT Internkontroll (IK) ble innført ved UiTø i 1992 Handler om å forebygge avdekke og hindre gjentagelse av uønskede hendelser Skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide 10

11 Målsetting for det systematiske HMS-arbeid ved UiT: Universitetet skal gi arbeidstakere og studenter en trygg arbeidsplass Denne tryggheten baserer seg på gjensidig respekt og på etterfølgelse av gjeldene lover og regler Skal bidra til et arbeidsmiljø som stimulerer de ansatt til å være kreative, konstruktive og kritiske Høy tilgjengelighet til et oppdatert internt regelverk er også en forutsetning. 11

12 Målsetting for det systematisk HMS-arbeid ved UiT: Brannsikkerhet Alle bygninger skal ha brannvernrutiner og system som sikrer at medarbeidere, studenter, gjester og eiendom ikke skades. De enkelte bygg skal tilfredsstille de krav som stilles til brannsikkerhet. El-sikkerhet Alle bygninger skal ha elektriske anlegg og utstyr som tilfredsstiller krav i lover og forskrifter, og som er tilpasset de behov vi har for slike innretninger. 12

13 Målsetting for det systematisk HMS-arbeid ved UiT: Ytre miljø/miljøledelse UiT ønsker å vektlegge forskning og kunnskapsutvikling som kan legges til grunn for bærekraftig høsting og utvikling i naturressursbaserte regioner. Gjennom å utdanne kandidater som tilfører samfunnet ny kunnskap som bidrar til en bærekraftig utvikling vil UiT mest effektivt formidle sin miljøstrategi. I tillegg skal Universitetet i Tromsø gjennom rutiner, handlinger og daglig drift sikre at det ytre miljø; jord, luft og vann ikke forurenses ved utslipp, avfallsbehandling eller ved andre forhold. Det skal også legges vekt på energiøkonomiserende tiltak i virksomheten. 13

14 Målsetting for det systematisk HMS-arbeid ved UiT: MÅL FOR DEN ENKELTE ENHET Den enkelte enhet (fakultet, høgskolen, enhet under Universitetsstyret og avdeling i sentraladministrasjonen) skal sette overordnede mål for det som er viktig for enheten. I tillegg skal de årlige HMS-rundene ende opp med mål som skal være konkrete og tiltaksrettede. 14

15 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold 15

16 Ansvar Ved UiTø er HMS-arbeid et linjeansvar i tråd med andre administrative lederoppgaver og ansvaret ligger hos: Universitetsdirektøren Dekan Instituttleder Ansvaret kan ikke delegeres til andre medarbeidere, men oppgave gjennomføringen vedrørende HMS kan delegeres til foreks personal og organisasjons direktør, fakultetsdirektør, kontorsjef eller forskningsgruppe ledere. 16

17 Ansvar Universitetsdirektøren er: Systemansvarlig for det systematiske HMS-arbeidet ved UiTø Har ansvar for intern revisjon av dette 17

18 Ansvar Dekan (og andre med tilsvarende myndighet): Skal sørge for at det innføres og utøves systematisk HMS-arbeid ved enheten som innebefatter blant annet følgende: At det settes felles mål for HMS-arbeidet for enheten At det lages prioritert handlingsplan for enheten Årlig rapportering av HMS-forholdene ved enheten til universitetsdirektøren 18

19 Ansvar Instituttleder (ev. delegert til administrativ leder, avdelingsleder, seksjonsleder) har ansvar for å gjennomføre daglig og årlig HMS-arbeid og innebærer blant annet ansvar for gjennomføring av: Kartlegginger /risikovurderinger Gjennomføring av HMS-runder Oppfølging av HMS-runder Årlig rapportering av HMS-tilstanden til enhetens leder Oppgavene ovenfor kan delegeres til forskningsgruppe ledere 19

20 Ansvar Tilsatte og studenter: Plikter å følge de krav som er bestemt i det systematiske HMS-arbeid slik som: Sette seg inn i og følge Universitets retningslinjer og arbeidsrutiner Medvirke til et godt arbeidsmiljø Ta nødvendig opplæring Bruke nødvendig verneutstyr Melde inn farlige/utrygge hendelser 20

21 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste 21

22 Vernetjenesten I henhold til Arbeidsmiljøloven er UiT pliktig til å ha en etablert vernetjeneste for ansatte ved bedriften. Ved UiTø består vernetjenesten av: Et sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) 9 hovedvern områder med egne hoved verneombud (HVO med vara) 57 verneombud (VO med vara) 22

23 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) AMU er et besluttende og rådgivende samarbeidsorgan der både arbeidsgiveren og arbeidstakerne er representert: AMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet ved UiT og skal følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd AMU behandler også saker vedr. opplæring, bygningsmessige endringer, omorganisering, rapporter om ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer, bedriftshelsetjenesten og vedlikehold av internkontroll systemet AMU rapporterer sin virksomhet til universitetsstyret 23

24 Verneombudene (VO) VO er arbeidstakernes representanter i den organiserte vernetjenesten og de skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og skal føre tilsyn med at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. VO skal tas med på råd under utøvelse av systematisk HMS arbeid og vedlikehold av det systematiske HMS arbeidet VO velges av og blant de tilsatte i hvert verneområde og velges som person, ikke i kraft av sin stilling 24

25 Verneombudene (VO) Universitetet i Tromsø er delt inn i 9 hovedverneområder, hvert med sitt hovedverneombud (HVO): HVO velges av sine verneombud og har som oppgave å samordne verneombudenes virksomhet i sitt område En representant fra hovedverneombudene sitter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 25

26 Bedriftshelsetjenesten I henhold til Arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Alle som er fast ansatt ved Universitetet i Tromsø har tilbud om bedriftshelsetjeneste. Hensikten er å forebygge sykdom og skade som kan ha sammenheng med arbeidssituasjonen, og øke trivselen og aktiviteten i arbeidsmiljøet. Bedrifthelsetjenesten kan bidra med: Arbeidsplass besøk for veiledning av enkeltpersoner/grupper Kartlegginger / risikovurderinger Oppfølging av arbeidstakere spesielt utsatt for helsefare Målrettede helseundersøkelser Forskjellig type HMS-opplæring 26

27 Studentenes læringsmiljø ved UiT ivaretas av blant annet: Studentrådgivinga Ola Otterlei / StedfortrederHanne Rieber / Og i tillegg krever den nye loven for universiteter og høgskoler fra 2003, Opprettelse av Læringsmiljøutvalg (LMU) ved UiT: LMU ved UiT skal (som AMU) følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, helse og velferd LMU behandler også saker vedr. opplæring, bygningsmessige endringer, omorganisering, rapporter om ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer, bedriftshelsetjenesten og vedlikehold av internkontroll systemet LMU rapporterer sin virksomhet til universitetsstyret 27

28 Ansatte i Personal og organisasjonsavdelingen som arbeider med HMS: Annemari Kongerød: Systemansvarlig for internkontroll ved Universitetet i Tromsø Beredskap Marit Fagerheim: Samtalepartner med taushetsplikt Rådgiving i personalsaker (mellommenneskelige/organisatoriske) Lederstøtte Inkluderende arbeidsmiljø /attføring (IA-arbeid) 28

29 Ansatte i Personal og organisasjonsavdelingen som arbeider med HMS: Anita Pettersen Hovedarbeidsoppgaver innen Systemadministrator - elektronisk stoffkartotek Miljøledelse Farlig avfall Web-sider Koordinerer/ rådgiver innen Intern sikkerhetsopplæring Beredskap Kartlegging og risikovurderinger Utarbeidelse/revidering av interne retningslinjer og arbeidsrutine 29

30 Ansatte i Personal og økonomiavdelingen som arbeider med HMS: Thale Henden Fungerer som tilsynshavende i strålevern: Utarbeide universitetsinterne retningslinjer for arbeid med strålekilder Arrangere strålevernkurs Kontroll av laboratorier Ha oversikt over bruken av strålekilder ved Universitetet i Tromsø Rådgivning i strålevern Koordinerer/ rådgiver innen Intern sikkerhetsopplæring Beredskap Kartlegging og risikovurderinger Utarbeidelse/revidering av interne retningslinjer og arbeidsrutine Rådgiver vedr. arbeid med biologisk materiale, kjemikalier, spesialavfall og beredskap 30

31 Ansatte i Personal og økonomiavdelingen som arbeider med HMS: Tore Hansen Leder av HMS-prosjektet ( ) Sidsel Tjosås: Inkluderende arbeidsmiljø (IA-arbeid) Ann Karin Tobiassen: Sekretær for AMU Tilrettelegger/ utvikler all intern opplæring 31

32 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner 32

33 Lovverket sier om risiko i arbeidslivet Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig ut fra enkeltvis og samlet vurdering (AML 4-1.1) Det skal legges vekt på å forebygge skader og sykdommer (AML 4-1.2) Mulige farer og problemer skal kartlegges og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risiko (HMS-forskrift 5) 33

34 Risiko ved UiT 34

35 Risiko 35

36 Risiko 36

37 Risiko 37

38 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Sørge for at arbeidstakerne har nødvendig sikkerhetsopplæring og informasjon om mulig risiko (HMS-forskrift 2) Obligatorisk sikkerhetsopplæring av ansatte og studenter 38

39 Obligatorisk sikkerhetsopplæring ved UiT: Grunnopplæring i HMS for nyvalgte verneombud, HVO og medlemmer av AMU siden 1974 Sikkerhets opplæring av nytilsatte, mastergradsstudenter og gjesteforskere som arbeider i lab felt eller tokt (Bio-3309) siden 2002 Sikkerhetsopplæring av nytilsatte som i sitt arbeid er i kontakt med laboratorievirksomhet eller laboratorieutstyr siden 2001 Lokal sikkerhetsopplæring av lavere-gradstudenter på lab 39

40 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Obligatorisk sikkerhetsopplæring Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale (AML 4-5) Elektronisk stoffkartotek åpnet ved UiT høsten 2001 og har nå ca 9000 registrerte stoffer. 40

41 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Obligatorisk sikkerhetsopplæring Stoffkartotek Utarbeidelse av retningslinjer og arbeidsrutiner (sentralt og lokalt Sentrale retningslinjer : Sentrale arbeidsrutiner: 20stk Avfallshåndtering Avviksbehandling Biologisk materiale Felt og tokt arbeid Ioniserende stråling Kjemisk laboratoriearbeid Risikovurdering Lokale rutiner: Ansvaret ligger lokalt 41

42 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Obligatorisk sikkerhetsopplæring Stoffkartotek Utarbeidelse av sentrale/lokale retningslinjer og rutiner Anskaffelse og bruk av nødvendig verneutstyr 42

43 Systematisk HMS-arbeid ved UiT setter videre krav til: Klare ansvarsforhold Etablert vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste og HMS-personell Kartlegginger/risikovurderinger og handlingsplaner Obligatorisk sikkerhetsopplæring Stoffkartotek Utarbeidelse av sentrale/lokale retningslinjer og rutiner Anskaffelse og bruk av nødvendig verneutstyr Etablering og drift av sentrale og lokale beredskapsplaner 43

44 Sentrale og lokale Beredskapsplaner Internt varslingsnummer Eksterne varslingsnummer 0-110, 0-112,

45 Systematisk HMS-arbeid, Hvem har ansvar for gjennomføring av tilsyns Arbeidsmiljøloven loven (Arbeidstilsynet) Brann- og eksplosjonsvernloven (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter) Forurensningsloven (Klima og forurensingsdirektoratet, Fylkesmannen mot det ytremilj ljø og Direktoratet for arbeidstilsyn, Arbeidstilsynet mot det indre milj ljø ) Genteknologiloven (Direktoratet for naturforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/det lokale el-tilsyn tilsyn) Produktkontrolloven (Klima og forurensingsdirektoratet, Fylkesmennene) Strålevernloven (Helse og omsorgsdepartementet, Klima og forurensingsdirektoratet; Statens strålevern) 45

46 Tilsynsbesøk ved UiT de siste 10 år Arbeidstilsynet (2002): Der fysiske arbeidsmiljøet Arbeidstilsynet (2003): Det psykiske arbeidsmiljøet Statens strålevern (2004): Strålebruken Helsedirektoratet (2005): Bruk av biologiske faktorer og genmodifiserte organismer Tromsø brannvesen (årlig):branntilsyn Fylkesmann (2002): Ytre miljø Kunnskapsdepartementet (2005): Beredskap Kunnskapsdepartementet (2008): Studentenes arbeidsmiljø Arbeidstilsynet (2009/2010): Det fysiske arbeidsmiljøet 46

47 Arbeidstilsynet (2009/2010): Det fysiske arbeidsmiljøet Det ble gitt følgende 7 pålegg: 1. UiT må se til at det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten fungerer 2. Det må foretas grunnleggende kartlegging og risikovurdering av kjemisk og biologisk helsefare for ansatte og studenter 3. Det må utarbeides handlingsplaner på grunnlag av kartlegginger og risikovurderinger ved arbeid med, oppbevaring og lagring av kjemikalier 4. Rutiner for oppdatering og bruk av stoffkartotek og SDS for alle kjemikalier som brukes. Papir utgave av SDS på alle kjemikalier i bruk skal finnes på enhetene 5. Etablering av rutiner som sikrer at alle som arbeider med kjemikalier får /har fått informasjon og opplæring i faren med kjemikalier. Dokumentasjon på deltagelse 6. Det må opprettes register over arbeidstakere som i hht risikovurderingen er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser Etablering av rutiner for kontroll av avtrekkskap som ikke har påmontert automatiske kontroller

48 ET TRYGT OG GODT ARBEIDSMILJØ MÅ SKAPES OG GJENSKAPES HVER DAG! 48

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer