Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009"

Transkript

1 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas

2 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk HMS-arbeidet ved UiT Inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljø 2

3 Arbeidsmiljøloven (AML) Lov av 17. juni 2005 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven har som formål: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv (IA) 3

4 Hvorfor ha systematisk HMSarbeid? Lovpålagt AML 3-1 Sikrer at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med gjeldende krav i HMS-lovgivningen Sikrer at systematisk HMS-arbeid utøves på alle plan i virksomheten Sikrer at arbeidstakers helse, miljø (indre og ytre) og sikkerhet blir ivaretatt Øker effektiviteten, kvaliteten og trivselen Senker sykefraværet Reduserer sannsynligheten for skader ulykker Gir godt omdømme 4

5 Hva er systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid? IK-for. 3 De systematiske tiltak som sikrer at UiTs aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen Vi har en egen forskrift som regulerer området Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften/IK-forskriften) Internkontrollforskriften gjelder for ledere, arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter 5

6 Forskrift om systematisk HMSarbeid/Internkontrollforskriften Angir: 1 Formålet med systematisk HMS-arbeid/internkontroll 2 Virkeområde 3 Definisjoner 4 Plikt til internkontroll 5 Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet Krav til dokumentasjon 6 Samordning 7 Tilsynsmyndigheter 8 Dispensasjon 9 Klage 10 Reaksjonsmidler 11 Ikrafttredelse 1. januar

7 IK-forskriften, 1 Formål Gjennom kravet om systematisk gjennomføring av HMS-tiltak (internkontroll), skal IK-forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen: arbeidsmiljø og sikkerhet forebygge sykefravær forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall 7

8 IK-forskriften, 2 Virkeområde Gjelder for virksomheter som omfattes av: Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Produktkontrolloven Sivilforsvarsloven Genteknologiloven Strålevernloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr HMS-lovgivninga: Lovene angitt over samt forskrifter fastsatt i medhold av disse 8

9 IK-forskriften, 4 Plikt til internkontroll Hovedansvarert for å innføre og utøve internkontoll ligger på det øverste nivået i virksomheten Gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter (arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte) Arbeidstakere skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll Internkontroll utøves/holdes i gang på alle nivåer i virksomheten 9

10 Ik-forskriften, 5 Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet og krav til dokumentasjon INTERNKONTROLL INNEBÆRER AT VIRKSOMHETEN SKAL: DOKUMENTASJON sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer i internkontrollen sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaringer utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig 10

11 IK-forskriften, 6 Samordning Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. 11

12 IK-forskriften, 7 Tilsynsmyndighet Tilsynsmyndighet etter HMS-lovgivningen fører tilsyn med og gir veiledning om gjennomføring og etterlevelse av IK-forskriften 12

13 Tilsynsmyndighetene Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/kommunale brannvernmyndigheter (brann- og eksplosjonsvernloven) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/det lokale eltilsyn (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt produktkontrolloven når det gjelder forbrukertjenester og produktenes fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige egenskaper) Statens forurensningstilsyn (forurensningsloven og produktkontrolloven) Fylkesmennene (forurensningsloven og enkelte forskrifter med hjemmel i produktkontrolloven) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (sivilforsvarsloven) Sjøfartsdirektoratet (forskrift om fritidsfartøy hjemlet i produktkontrolloven) Direktoratet for naturforvaltning (genteknologiloven; utsetting av genmodifiserte organismer) Sosial- og helsedirektoratet (genteknologiloven; innesluttet bruk av genmodifiserte organismer) Statens strålevern (strålevernloven) 13

14 Innholdet i og krav til systematisk HMS-arbeid/Internkontroll ved UiT 14

15 Ansvar i det systematiske HMS-arbeidet ved UiTHMS-håndboka kap 3, IK-for. 4 5 pkt 5 U.styret Udir POA-dir BEA-dir Dekan, Leder av enhet under styret, Avd.dir. i Adm. Instituttleder, seksjonsleder i Adm. Plikt Ansvar delegert U.dir av U.styret POA-direktør representerer U.dir i personalforvaltning BEA-direktør representerer U.dir i bygningsforvaltning/drift Linjeledelsen utøver arbeidsgiveransvaret i det daglige Problemer skal løses på lavest mulig nivå I tillegg: En organisert vernetjenesten Støttefunksjoner 15

16 Ledere på alle nivå HMS-håndboka kap 3, IK-for 5 pkt3, Forskrift om verneombud og AMU Ansvar for å innføre, utøve og koordinere internkontroll i egen virksomhet i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak av betydning for arbeidsmiljøet Verneombudet skal informeres om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område Systematisk overvåking av HMS-arbeidet Systematisk overvåking og oppfølging av sykefravær Løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene tilsier det 16

17 17

18 Den organiserte vernetjenesten Forskrift om verneombud og AMU Består av: Valgte verneombud og hovedverneombud, og et sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU), et underutvalg av U.styret. AMU medvirker ved oppfølging av det systematisk HMSarbeidet Verneombudene har ikke ansvar, men skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar etter AML Hovedverneombudene samordner verneombudenes virksomhet Ledende hovedverneombud representerere verneombudene i AMU 18

19 Tilsatte, eksternt lønnede og studenter HMS-håndboka 3, IK-fors 5 pkt 3 Skal: Medvirke til systematisk HMS-arbeid Delta i arbeidet med å fremme trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen Vise ansvar for egen og andres sikkerhet ved å følge pålagte retningslinjer, arbeidsrutiner, varsle når fare truer og melde fra om avvik, ulykker og nestenulykker til leder Melde fra om sykdom Studentene anses som arbeidstakere når: utfører arbeid som kan medføre fare for liv og helse, f eks laboratoriearbeid, felt- og toktarbeid, og dersom dette arbeidet utføres som ledd i opplæring studenter som er i ulike ansettelsesforhold ved UiT 19

20 Delegering av arbeidsoppgaver HMS-håndboka kap 3, IK-for 5 pkt5 Enkeltoppgaver kan delegeres til medarbeidere innen deres arbeidsområde Oppgaven utføres da på vegne av den lederen som har ansvaret Ledelsen skal dokumentere delegering skriftlig Oppgaver bør ikke delegeres til medarbeidere som er verneombud (tilsynsfunksjon) 20

21 Støttefunksjoner innen HMS HMS-håndboka kap 3 Bedriftshelsetjeneste (BHT) Rådgivere innen fysisk, arbeidsorganisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø IA-kontakt Vernesjef 21

22 Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal: HMS-håndboka kap 3, AML 3-3 Alle som er ansatt ved UiT har tilbud om BHT Hensikten er å forebygge sykefravær, yrkesskader og yrkessykdommer og medvirke til økt trivsel og bedre helse hos de ansatte Oppgaver: Konsultasjoner ved helseplager relatert til arbeidet Delta på dialogmøter ved 12 ukers sykefravær Lovbestemte helsekontroller Arbeidsplassbesøk (kjemisk, fysisk, ergonomisk, sosial eller organisatorisk art) Vernerunder (delta og rådgivende) Observatør i AMU Opplæring Taushetsplikt Har en fri og uavhengig stilling innen fagområdet HMS 22

23 Rådgivere innen fysisk, arbeidsorganisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø HMS-håndboka kap 3, Ik-for 5 pkt2 Sosialrådgiver: Samtalepartner med taushetsplikt Rådgiving i personalsaker (mellommenneskelige/organisatoriske) Lederstøtte Intern attføring IA-kontakt: Rådgivning og veiledning i personalsaker som omhandler sykefravær, tilrettelegging og pensjoner Tilsynshavende strålevern Lovpålagt - Strålevernloven 12 Rådgivere med spesiell ansvarsområder eks likestilling, miljøledelse, stoffkartotek, farlig avfall mm 23

24 Oppbygging og organisering av internkontrollsystemet ved UiT Oppbygging Myndighetsnivå Lover Forskrifter HMS-håndbok Storting Kong. Res., Dep., underliggende forvaltningsorgan Universitetsdirektøren Retningslinjer Universitetsdirektøren HMS-planer og arbeidsrutiner Enhet (Fakultet, Enhet under styret, Avdeling i Adm.) Institutt og seksjon i Adm. 24

25 Hensikten med HMS-håndboka: HMS-håndboka kap 1 Formål: Vise hvordan jobbe systematisk med HMS ved UiT Vise hvordan kravene i IK-forskriften er oppfylt Et praktisk arbeidsverktøy for ledelsen og ansatte, slik at hver enhet har oversikt over og kontinuitet i HMS-arbeidet. Angir minimumskravet for systematisk HMS-arbeid ved UiT Hjelpe til å etablere oversikt over og kontinuitet i HMSarbeidet ved enhetene Et referansedokument overfor tilsynsmyndighetene 25

26 HMS-håndboka ved UiT Kap 1: Hensikt Kap 2: Mål for HMS Kap 3: Organisering, ansvar og myndighet Kap 4: HMS i praksis (Prosedyrer og retningslinjer for Internkontroll) Kap 5: Lover, forskrifter, retningslinjer og rutiner Kap 6: Opplæring i HMS Kap 7: Håndtering av svakheter og mangler Kap 8: Systemgjennomgang - forbedringsarbeidet Kap 9: Intern dokumentasjon Vedlegg Sjekklister og skjema Håndbok for sykefravær, yrkesskade og yrkessykdom Beredskapshåndboka ( ) 26

27 Mål for HMS HMS-håndboka kap 2, IK-for 5 pkt 5 Universitetsdirektøren Overordnet mål for HMS ved UiT for områdene Arbeidsmiljø Sykefravær Brannsikkerhet ( ) El-sikkerhet Miljøledelse Leder enhet Overordnede mål for HMS ved enheten for de samme områdene. Fokus på det som er viktig for enheten. Standardkjema for utforming av lokale overordnede HMS-mål 27

28 Strategi og styringsdokumenter Sentralt: Strategidokument for UiT Handlingsplan for UiT Handlingsplan for miljøledelse Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv Handlingsplan for likestilling (kjønn) Enhet: Handlingsplaner Årsplaner 28

29 Systematisk HMS-arbeid i praksis ved UiT HMS-håndboka kap 4 Leder enhet Beskrive enhetens organisering av HMS-arbeidet Sette felles overordnede mål for det som er viktig for enheten Lage en felles prioritert handlingsplan for enheten Årlig rapportere til universitesdirektøren på HMS-forhold Leder nivå under Sikre at minimumskravene til systematisk HMS-arbeid er oppfylt Planlegging av HMS-runde Gjennomføring av HMS-runde Oppfølging av HMS-runde Årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet Årlig rapportering av HMS-tilstanden til enhetens leder 29

30 HMS-opplæring HMS-håndboka kap 6, Ik-for 5 pkt 2 HMS grunnopplæring (40 timer) verneombud/vara, hovedverneombud/vara medlemmer av AMU HMS-opplæring for ledere 30

31 Hvordan innføre og utøve internkontroll lokalt? IK-for 5 pkt 7 og 8 Det systematiske HMSarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten. Ved lav risiko og få ansatte er arbeidet enkelt å gjennomføre. Ved høy risiko, f.eks. arbeid med kjemikalier, blir arbeidet mer omfattende. Det samme gjelder ved lav risiko, men mange ansatte. Det systematiske HMS-arbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten. 31

32 Hvordan etterleve IK-forskriftens formålsparagrafer i praksis? HMS-håndboka kap 4, IK-for 5 pkt 6 Igangsette ta initiativ til arbeidet informere og motivere sette mål og beskrive ansvar og myndighet organisere og planlegge innføringen Igangsette Kartlegge skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet systematisere og oppbevare dokumenter kartlegge problemområder Følge opp Planlegge og prioritere tiltak planlegge og prioritere tiltak lage HMS-handlingsplan for gjennomføring Følge opp utføre og lære av erfaring gjennomføre tiltak rette opp feil og mangler gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften foreta jevnlig gjennomgang Planlegge og prioritere tiltak Kartlegge 32

33 Kartlegge Skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter Skaffe oversikt over strategi og styringsdokumenter Kartlegge eksisterende rutiner for helse, miljø og sikkerhet Systematisere og oppbevare dokumenter Kartlegge problemområder Er det noe i den daglige drift som kan være skadelig? Hvor stor er risikoen? Risikoanalyse: ( )» Hva kan gå galt?» Hva kan vi gjøre for å hindre dette?» Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen derom noe skjer? NB! Skriftlig materiell fra kartleggingen skal systematiseres og oppbevares tilgjengelig. 33

34 Regelhjelp.no Hjelper deg med å finne kravene til HMS for din virksomhet innenfor områdene arbeidsmiljø brann- og eksplosjonsvern el-sikkerhet dyrevern forurensning industrivern internkontroll mattrygghet plantehelse produkter og forbruketjenester HMS presentert enkelt og oversiktlig 34

35 Planlegge og prioritere tiltak Planlegge og prioritere tiltak Kartleggingen gir oversikt over hva som bør forbedres Neste skritt er at leder, arbeidstakerne og deres representanter i samarbeid planlegger og prioriterer tiltak Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal benyttes der disse finnes For at resultatet skal bli vellykket er det viktig at den som til daglig står overfor problemet, deltar i planleggingen Lage HMS-handlingsplan for gjennomføring Skal være skriftlig og vise hvordan virksomheten vil fremme HMS Standardskjema for overordnede mål for HMS Må gjøres kjent for alle som blir berørt Skal inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når for å sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid Angi ansvarlig person for å følge opp handlingsplanen og sørge for at tidsfristene overhold 35

36 Følge opp utføre og lære av erfaring Gjennomføre tiltak selve gjennomføringen av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av HMS-arbeidet handlingsplanen skal sikre at tiltakene gjennomføres til rett tid gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften Rette opp feil og mangler sørge for å håndtere feil og mangler slik at en lærer av dem og forebygger at de oppstår på nytt forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften 36

37 Avsvar for håndtering av svakheter og mangler HMS-håndboken kap 7, IK-for 5 pkt 7 Instituttleder skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i HMS-lovgivningen og i UiTs retningslinjer Arbeidstaker skal melde fra til ansvarlig leder om svakheter eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. AMU skal gjennomgå alle rapporter om yrkesskader, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til disse, og se til at Instituttleder (ev delegert til adm. leder) treffer tiltak for å hindre gjentakelse. 37

38 Tjenestevei for håndtering av HMSsaker Arbeidstaker Prøve å løse problemet der saken oppstår Dersom saken ikke løses ta saken opp med nærmeste overordnede. Dersom nærmeste overordnede ikke har kompetanse til å løse saken må vedkommende vurdere hva som er mest hensiktsmessig av å ta saken opp med en eller flere av følgende: Verneombud Linjen Enhetens styrende organer Faginstanser som BHT og HMS-rådgivere AMU 38

39 Forts Tjenestevei for håndtering av HMS-saker Dersom nærmeste overordnet avviser saken kan arbeidstaker vurdere å ta saken opp med verneombudet. Arbeidstaker og VO vurderer om VO skal kontakte nærmeste overordnede alene eller om de skal gjøre det sammen. Dersom nærmeste overordnede avviser saken på nytt kan arbeidstaker og VO vurdere om VO alene eller om de sammen skal ta saken opp med en eller flere av følgende: Linjen Enhetens styrende organer Faginstanser som verne- og helsepersonell AMU Løses ikke saken kan den tas opp med Universitetsdirektøren. Saken klages til aktuell tilsynsmyndighet 39

40 Skader på personell eller materiell, og nestenulykker HMS-håndboka kap 7, IK-for 5 pkt 7 Ansvarlig leder skal i samarbeid med verneombudet og den skadede fylle ut Skjema for melding av skader og nestenulykker og sende dette til AMU innen 48 timer. Ved personskade og/eller sykefravær skal NAV, SPK og Arbeistilsynet varsles Hvordan hindre gjentakelse Når HMS-problemet er løst bør det resultere i innføring av nye rutiner som kan hindre at problemet oppstår på nytt Rapporteringen skal sikre erfaringsoverføring 40

41 Enheter med høy risiko/mange ansatte Enheten vurderer selv hvilken risiko driften medfører. Størrelse, driftsform, arbeidsmetoder, kunnskaper og ferdigheter varierer over tid. Enheten må ha løpende oversikt over hva endringer betyr for HMS-situasjonen. Ved enheter med mange ansatte vil et godt HMS-arbeid kreve at mange mennesker, flere nivå, kanskje spredt geografisk, må involveres Aktiviteter som kan medføre høyere risiko, krever større oppmerksomhet fra dem dette angår. Derfor er kravet til kartlegging, risikoanalyse og forebyggende tiltak mer omfattende. Der hvor risikoen er knyttet til en del av driften, f.eks. stor forurensningsfare, stilles det spesielle krav 41

42 Høy risiko Økt krav til dokumentasjon som viser at aktuell risiko er ivaretatt. Eks: stoffkartotek med sikkerhetsdatablad opplæring i risikofylt arbeid/sikkerhetsopplæring dokumentasjon på utført vedlikehold av farlige maskiner/utstyr brannverndokumentasjon (opplæring, øvelser) risikoanalyser utslipps- og/eller driftstillatelser 42

43 Systemgjennomgang, HMS-håndboka kap 8, IK-for 5 pkt 8 Formålet er å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt. Systemet for HMS-arbeid skal granskes regelmessig for å fastslå at: Aktivitetene er i samsvar med systemet for HMS-arbeid Resultatene er i samsvar med systemets krav Aktivitetene er hensiktsmessige for å oppnå UiTs mål for HMS Det utarbeides revisjonsrapporter, og det skal angis nødvendige forbedringer på bakgrunn av resultatet av overvåking og gjennomgang. Vernesjefen gjennomfører interne revisjoner Tilsynsmyndighetene gjennomfører eksterne revisjoner. 43

44 Dokumentasjonskrav HMS-håndboka kap 9, IK-for 5 IK skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse Minimumskrav til dokumentasjon (henvisning HMS-håndboken): Mål fastsatte for HMS-arbeidet (kap 2) Enhetens organisasjon og fordeling av ansvar og oppgaver for HMS (kap 3) Risikovurderinger med tilhørende tiltaksplaner (kap 4) Håndtering av svakheter og mangler (kap 7) Årlige HMS-runder (kap 4) Oversikt over HMS-opplæringen til medarbeider (kap 6) Årsmelding for HMS-tilstanden (kap 4) Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av HMSlovgivningen, feks. instrukser, retningslinjer, tillatelser, sertifikater ol skal også inngå. 44

45 Imtern dokumentasjon Dokumentasjonen skal være lett tilgjengelig Kan legges under det kapitlet der den naturlig hører hjemme i papirutgaven av HMS-hånboka eller under kapittel 9. Også andre arkiveringsmåter godtas. 45

46 Inkluderende arbeidsliv (IA) Arbeidsmiljø 46

47 Inkluderende arbeidsliv (IA) Forankring av IA i systematisk HMS-arbeid: Aml 3-1: Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 2, f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 2, g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf bokstav c, 47

48 IA forts. Mål med avtalen: Å forebygge sykefravær, øke fokus på jobbnærværet og hindre "utstøting" fra arbeidslivet Å øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold Redusere sykefravær riktig sykefravær Rekruttere personer med redusert funksjonsevne og ivareta egne Øke gjennomsnittlig avgangsalder riktig avgangsalder 48

49 IA forst. Handlingsplan for IA ved UiT : 49

50 IA handlingsplan forts. 50

51 IA handlingsplan forts. 51

52 IA forts. Oppfølgingsrutine ved sykefravær: Utarbeidet rutine for oppfølging ved UiT 52

53 IA oppfølging forts. Støttefunksjoner i oppfølgingsarbeidet: NAV Bedriftshelsetjenesten IA-kontakt HMS-rådgivere/veiledere Vernetjenesten Håndbok for sykefravær, yrkesskade og yrkessykdom 53

54 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø og jobbnærvær henger tett sammen Kort definisjon av arbeidsmiljø: Summen av det som omgir et sted der det utføres arbeid. 54

55 Arbeidsmiljø forts. Metoder for løpende kontroll: Vanlige sjekkpunkter: Trivsel og organisering av arbeidet Utviklingsmuligheter Sosialt samspill/ mellommenneskelige forhold Organisasjon og ledelse Konflikter, mobbing, trakassering Opplæring Ergonomi Inneklima Osv.. 55

56 Aktiviserings- og rapporteringsplikt for likestilling og mangfold 56

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). DATO: FOR-1996-12-06-1127 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Dato FOR-1996-12-06-1127 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Publisert Avd I 1996 1774 (Kommentarer)

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

HMS fra prosjektering til ferdigstillelse

HMS fra prosjektering til ferdigstillelse HMS fra prosjektering til ferdigstillelse Hvilke utfordringer står entreprenøren overfor i henhold til endringer i regelverket? HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC i korthet Et av Nordens og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Oppbygging av kurset - Lovverk -Historikk -Vernetjenesten i kommunen Dag 1 Dag 2 - Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i praksis Refleksjon i plenum,

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS GJØVIK KOMMUNE Teknisk drift Brann og redningsavdeling Kolo Veidekke AS Sveumsvegen 29 2827 HUNNDALEN Att: Per Brende Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kurs i rømmingssikring Vestlandet

Kurs i rømmingssikring Vestlandet Kurs i rømmingssikring Vestlandet 8-10-9-2008 Bergen, Florø og Stavanger Geir Magne Knutsen . BEREDSKAPSPLANER FOR 2004-03-19 nr 537: Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer