2. Ansvar, myndighet og oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Ansvar, myndighet og oppgaver"

Transkript

1 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid ved HiT. 2.2 Virkeområde HMS-systemet gjelder for alle medarbeidere. På de områder der dette er relevant, gjelder HMS-systemet også for studenter. Internkontrollrutinene (punkt 4) gjelder for alle medarbeidere og studenter ved høgskolen. HiT har arbeids- og studiesteder med særskilt risiko for liv og helse. Det gjelder for eksempel feltarbeid og turer, laboratoriene ved TF og AF, leire-, keramikk- og treverkstedene ved EFL og klinisk ferdighetssenter ved HS. Driftsenhetene har ansvar for å vurdere hvilke områder som er risikofylte, samt opprettholde og vedlikeholde egne HMS-rutiner og sikkerhetsinstrukser tilpasset disse områdene. Utover dette, benytter driftsenhetene HMSsystemet for HiT. HiT deler flere steder lokaler/aktiviteter med andre virksomheter (eksempelvis Statsbygg, SiTel, ISS, Raulandsakademiet, Papirbredden i Drammen og TelTek i Porsgrunn). I slike tilfeller skal ansvarlig leder for driftsenheten ved det gitte studiested i samarbeid med Driftstjenesten, sørge for at det inngås skriftlig avtale mellom virksomhetene. I avtalen skal det, fremgå hvilken virksomhet som regnes som hovedbedrift med ansvar for samordning av HMS- arbeidet i felles lokaler/aktiviteter. I tilfeller der HiT leier ut lokaler skal ansvarlig leder ved driftsenheten sørge for at det inngås skriftig avtale hvor det framgår hvem som har det overordnede HMS-ansvar. Det vil si at dekan/direktør skal sørge for at HMS-systemet ivaretas ved inn og utleie til eksterne aktører. 2.3 Linjeledelse Linjeledelsen har ansvaret for HMS-arbeidet. Definerte oppgaver knyttet til ulike deler av HMS-arbeidet kan delegeres til medarbeidere ved enheten, for eksempel HMS-koordinator, lokal strålevernskoordinator o.l. All fordeling av oppgaver skal dokumenteres skriftlig. 2.4 Rektor Rektor har delegert, jf delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark videredelegering fra rektor, av , helhetsansvaret for HMS-området til direktør. Dette omfatter HMS - ansvaret for hele virksomheten og ansvar for at systemet blir vedlikeholdt og fulgt opp. 2.5 Direktør Direktør har etter tildeling fra rektor, helhetsansvar for høgskolens HMS-system og har ansvar for ledelsens gjennomgang av HMS-systemet.

2 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Leder for driftsenhetene Leder for driftsenhetene 1 har ansvar for sine spesialrom og HMS-arbeidet innenfor sine respektive enheter. Det innebærer at leder for driftsenhetene har ansvar for at følgende oppgaver blir utført: implementere utarbeidde supplerende HMS-rutiner tilpasset driftsenhetenes særskilte risikoforhold. implementere sentrale fastsatte internkontrollrutiner og øvrige HMS-rutiner og eventuelle endringer i disse. lede helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i egen enhet gjennomføre risikovurderinger og vernerunder ved sin driftsenhet og påse at aktuelle tiltak blir gjennomført løse HMS- relaterte saker regelmessig innhente aktuelle nøkkeltall vedrørende sykefravær, avvik, personskader, ulykker, nestenulykker m.m. og følge disse opp med eventuelle tiltak der det er nødvendig inngå avtaler med eksterne leverandører vedrørende håndtering av farlig avfall, sørger for registrering av mengden farlig avfall som produseres ved egen enhet og utarbeider felles retningslinjer for håndtering av farlig avfall søke råd og støtte fra verneombud, bedriftshelsetjeneste og PO-seksjonen når det er formålstjenelig dokumetere/arkivere/publisere HMS-saker innenfor eget ansvarsområde 2.7 Personal og organisasjonsdirektør (PO-direktør) PO-direktøren ivaretar følgende HMS- oppgaver bistå ved ledelsens gjennomgang av HMS-systemet revidere HMS-systemet formidle eventuelle endringer ved ledelsens gjennomgang av internkontrollrutinene til driftsenhetene årlig iverksette medarbeidertilfredshetsundersøkelsen utarbeide og vedlikeholde sentral oversikt over aktuell lovgivning være arbeidsgivers representant i hoved-amu saksbehandle på vegne av direktør saker knyttet til HMS være rådgiver på HMS-feltet for øvrig ledelse og medarbeidere bistå med å løse HMS-relaterte saker utarbeide HiTs årsrapport om verne- og miljøarbeid oppdatere HMS-sider på nettet og annen dokumentasjon opplæring av nye vernombud og medlem av arbeidsmiljøarbeid. koordinere dokumentasjon/arkivering/publisering av HMS-saker fra driftsenhetene 1 Dekan, viserektor for sitt område, direktør, biblioteksjef, driftssjef og IT-sjef.

3 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Driftsjef Driftssjefen ivaretar følgende HMS-oppgaver: i samarbeid med Statsbygg o organisere og lede høgskolens brannvernorganisasjon for å forebygge brann og eksplosjoner og skadebegrensning ved eventuelle branner og eksplosjoner o etablere og vedlikeholde sentrale retningslinjer for internkontroll av elektriske anlegg og fører tilsyn med hvordan el-forskriftene etterleves o utføre utbedring og vedlikehold av bygningsmassen lage handlingsplan for ytremiljø, herunder o registrere og rapportere mengden avfall som produseres, samt energi- og vannforbruk ved HiT o etablere og vedlikeholde retningslinjer for håndtering av avfall (med unntak av spesialavfall) 2.9 Medarbeider Medarbeidere skal medvirke til et godt arbeidsmiljø og gjennomføring av tiltak som inngår i HMS- arbeidet. Medarbeiderne har ansvar for å melde fra til nærmeste leder og/eller verneombud om forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet. Den enkelte medarbeider skal: melde fra til nærmeste leder og/eller verneombud ved forhold som kan true liv og helse - hendelsen skal framsendes skriftlig. ta ansvar for egen og andres helse og sikkerhet ved blant annet å sette seg inn i de verneregler og instrukser som gjelder, herunder brannverninstrukser og bruk av pålagt verneutstyr arbeide for at egen arbeidserfaring blir utnyttet, også i HMS-saker være aktiv i HMS-saker gjennom å komme med konstruktive løsningsforslag ha forståelse for at et godt arbeidsmiljø er avhengig av positivt engasjement hos hver enkelt medarbeider begrense egen påvirkning av ytre miljø og ha en miljøbevisst holdning 2.10 Student Studentene skal medvirke til et godt læringsmiljø, samt sette seg inn i HMS-rutiner som gjelder på studiestedet. Den enkelte student skal: melde fra til nærmeste leder og/eller studentrådsstyre (SRS) ved forhold som kan true liv og helse - hendelsene skal framsendes skriftlig. ta ansvar for egen og andres helse og sikkerhet ved blant annet å sette seg inn i de verneregler og instrukser som gjelder, herunder brannverninstrukser og bruk av pålagt verneutstyr være aktiv i HMS-saker gjennom å komme med konstruktive løsningsforslag ha forståelse for at et godt læringsmiljø er avhengig av positivt engasjement hos hver enkelt student begrense egen påvirkning av ytre miljø og ha en miljøbevisst holding

4 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Organisering av vernetjenesten Arbeidsmiljøutvalg, hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO). Høgskolen er inndelt i 7 verneområder. Hvert geografisk studiested utgjør ett verneområde, unntatt studiestedet Porsgrunn som er inndelt i 4 verneområder. HiTs verneområder er studiestedene Bø, Notodden, Rauland og 4 områder i Porsgrunn: o TF o HS o medarbeidere tilknyttet EFL med arbeidssted i Porsgrunn o Biblioteket, IT-tjenesten, FA, Drift For studiestedet Drammen er det EFL som har ansvar for å samordne HMS-arbeidet med andre virksomheter i samarbeid med Driftstjenesten. Innenfor hvert av verneområdene er det et verneombud. Til vervet som VO er det ved studiestedene Bø og Notodden avsatt en tidsressurs tilsvarende 10 % stilling. Til vervet som VO ved studiestedet Porsgrunn er det avsatt en tidsressurs tilsvarende 20 % stilling fordelt på fire VO. Det er ikke avsatt tidsressurs til vervet som VO ved studiestedet Rauland. Til vervet som hovedverneombud er det lagt en stillingsressurs tilsvarende 20 % stilling. Det gis mulighet for inndeling av et studiested i flere verneområder slik det er gjort ved studiestedet Porsgrunn, dersom det lokale arbeidsmiljøutvalget finner dette hensiktsmessig eller nødvendig. En slik ytterligere inndeling skal forelegges hoved-amu for endelig godkjenning Hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO) HVO skal samordne og koordinere VOs virksomhet og har ellers samme myndighet som VO. Med samordning menes bl.a. at spørsmål som berører flere verneområder og spørsmål av prinsipiell art skal legges frem for HVO. HVO og VO skal ha en overvåkende, rådgivende og veiledende rolle i arbeidsmiljøspørsmål og medvirke på sitt nivå. De skal ivareta medarbeidernes 2 interesse i arbeidsmiljøspørsmål og være en støtte for medarbeiderne. De er medarbeidernes representanter i HMS-saker. HVO og VO skal: bidra til å løse eventuelle arbeidsmiljøproblemer på lavest mulige nivå i organisasjonen forsøke aktivt å unngå «klagemurholdning» og komme over på aktivt og problemløsende arbeid ivareta de oppgaver som er pålagt hovedverneombud/verneombud gjennom Arbeidsmiljøloven aktivt foreslå tiltak for å styrke arbeidsmiljøet delta i vernerunder innen sitt verneområde sammen med aktuelle linjeledere 2 Med medarbeider menes i dette dokumentet alle tilsatte.

5 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Dette siste punktet gjelder verneombudet. Hovedverneombudet kan delta hvis han/hun selv ønsker det eller blir bedt om det Hovedarbeidsmiljøutvalget og de lokale arbeidsmiljøutvalgene Det er opprettet et hovedarbeidsmiljøutvalg for hele høgskolen. Utvalget har 3 representanter fra arbeidstakersiden og 3 fra arbeidsgiversiden. Hovedverneombud er oppnevnt, og er én av arbeidstakersidens representanter i arbeidsmiljøutvalget. Det er etablert lokale arbeidsmiljøutvalg for hvert studiested. Arbeidsmiljøutvalget for hele Høgskolen i Telemark har benevnelsen hoved-amu. Arbeidsmiljøutvalgene som er opprettet for hvert verneområde ved høgskolen har benevnelsen lokal-amu. Hoved-AMU og lokal-amuene skal: virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår medarbeidernes helse, miljø og sikkerhet behandle saker i samsvar med bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen Hoved-AMU har fastsatt følgende regler om fordeling av arbeidsoppgaver mellom hoved- AMU og lokal-amuene. Lokal-AMUene har arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet på påfølgende områder: i saker som vedrører bedriftshelsetjeneste og interne vernetjeneste, herunder opplæring, når disse avgrenser seg til lokal-amus eget verneområde i saker som gjelder forebyggende vernetiltak innenfor lokal-amus verneområde i spørsmål som gjelder arbeid for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne som er knyttet til lokal-amus verneområde lokal-amuene kan bringe saker ved overnevnte kulepunkter inn til hoved-amu dersom de finner det hensiktsmessig eller nødvendig lokal-amuene kan gi uttalelse i saker ved ovennevnte kulepunkter og som gjelder hele høgskolen, dersom hoved-amu ber om det sekretærfunksjonen for lokal-amuene ivaretas ved at et av utvalgsmedlemmene har denne oppgaven 2.14 Arbeidstakerorganisasjonene De tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene bistår sine medlemmer i saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår og gir råd og hjelp i alle forhold som knytter seg til arbeidssituasjonen. I HMS-saker kan tillitsvalgte også samarbeide med verneombudene, når verneombud ber om dette. Enhver tillitsvalgt kan fremme saker til lokal-amu gjennom sin representant i utvalg. Oversikt over organisasjonene og hovedtillitsvalgte:

6 HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget (LMU) har en sentral rolle i arbeidet med læringsmiljø ved HiT. Utvalget skal bidra til at bestemmelsene i 4-3 i Lov om universiteter og høyskoler, første og annet ledd, blir gjennomført ved å: delta i planleggingen av tiltak om læringsmiljøet nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd hvert år avgi rapport om HiTs arbeid med læringsmiljø til styret Utvalget har like mange representanter for studenter og medarbeider, fire faste og fire vararepresentanter hver. SiTel læringsmiljø har en fast observatør i LMU. Observatører kan forøvrig kalles inn ved behov. For å ivareta kontakten mellom LMU og hoved-amu kalles HVO inn som observatør og har talerett i møtene SOT/SRS Et studentrådsstyre (SRS) velges blant studentene på studiestedet i det årlige studentvalget i regi av SOT. SRS skal bistå studentene i HMS-relaterte saker.

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE HMS INTERNKONTROLL for IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2010 Rev I i AMU møte 1.11-2013 Rev II i Amu møte 17.03-2015 Innhold Innhold... 2 KAP. 1 Målsetting... 3 Beskrivelse av kommunen...

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer