KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012"

Transkript

1 KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar

2 Joda, kunnskap om landskap er en utfordring Et kjennetegn ved landskapsbegrepet er at det er allemanns-eie i hverdagen og ingenmanns-eie i faglige anledninger: Vanlig brukt i hverdagsspråket, men ofte upresist av både avsender og mottaker. Begrepsinnholdet befinner seg i et skjæringspunkt (eller møtepunkt?) mellom ulike fagtradisjoner og vitenskapelige tilnærmingsmåter. RESULTAT: Landskapstemaet glipper fordi det er ingen etablerte fag- eller forvaltningsinstitusjoner som håndterer temaet i sin helhet.

3 Understrekes blant annet av: Den europeiske landskapskonvensjonen ( ) Lov om naturmangfold ( ) Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St. meld. Nr. 26, ) Landskap er viktig?

4 Landskap er viktig? Landskap er i praksis ikke mer viktig enn den innflytelsen temaet får i daglig forvaltning. Påstand: Dårlig samsvar mellom intensjoner og resultat på dette forvaltningsområdet skyldes i stor grad kvaliteten på kunnskap om landskapet.

5 Målgruppe for dette seminaret Utfra invitasjon og deltakerliste: Fagbyrårater som planlegger på regionalt nivå eller som kvalitetsikrer kommunal planlegging gjennom faglig utviklingsarbeid, datautveksling, veiledning, høringer eller innsigelser. Mht. kvalitet kan være greit å trekke et skille mellom; Fagbyråkratens egen forståelse av landskapsfaget Tilgjengelige landskapsdata

6 Fagbyråkratens egen forståelse av landskapsfaget Fagets ulike tilnærmingsmåter og forståelsesrammer (litt ydmykhet ) De fagspesifikke termene (språket) Når og hvordan kunnskapen tas inn i forvaltning prosess.

7 Tilgjengelige landskapsdata Landskapstypekart Landskapskarakterbeskrivelser Sårbarhetsvurderinger Verdivurderinger Bevaringsmål Landskapshovedtyper fra NiN, versjon 1.0 OBS: Tilgjengelige landskapsdata må være faglig funderte (troverdige). De må være strukturert og forenklet (også språklig) på en slik måte at de (faktisk) blir satt i arbeid av planleggere og saksbehandlere og får den tiltenkte innflytelsen i beslutningene.

8 2 pågående utviklingsarbeider innenfor landskapstemaet Landskapstypekartet : et landsdekkende landskapstypekart i målestokk 1:50 000, med enheter som er avgrenset på grunnlag av observerbare egenskaper ved landskapet, både naturgitte og kulturskapte. Relasjonelle egenskaper som eksisterer i samspillet mellom det materielle landskapet og den som opplever det, er ikke trukket inn. (Relasjonelle kvaliteter: identitet, tilknytning, kulturelle referanser ). Veilederen : en veiledning i landskapsanalyse på mer detaljert nivå enn landskapstypekartet, som behandler både observerbare og relasjonelle egenskaper ved landskapet, som vektlegger brukermedvirkning og har som prioritert delmål å bevisstgjøre aktørene på eget landskap.

9 Landskapstypekartet Under utprøving i Nordland fylke Landskapstypekartet er foreløpig under utprøving i Nordland fylke. Landskapstypene er definert på grunnlag av ordinasjonsanalyser på til sammen 279 egenskapsvariabler som i 2011 ble innsamlet innenfor 253 tilfeldig utvalgte observasjonsenheter i Nordland fylke. Ordinasjonsanalysene har avdekket hvilke egenskaper som best definerer landskapstypene i Nordland, enten det gjelder menneskeskapte (arealbruksgradienter) eller naturgitte (geo-økologiske landskapsgradienter) egenskaper ved landskapet. På grunnlag av digitale kartdata er landskapstypene avgrenset på kart. Kartavgrensningen av landskapstypene er i etterkant inndelt i mindre delområder som er befart i felt (2012) og gitt en utfyllende karakteristikk, særlig under arealbruksgradientene.

10 Landskapstypekartet Under utprøving i Nordland fylke Gradientene som etter ordinasjonsanalysene definerer landskapstypene i Nordland.

11 Landskapstypekartet Under utprøving i Nordland fylke

12 ID ID ID Landskapstypekartet ID ID Under utprøving ID i Nordland fylke ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID 77-7 ID 80-1 ID 77-6 ID ID ID ID ID ID ID ID ID 77-5 ID 77-8 ID ID ID 77-9 ID ID Foreløpige landskapsområder utfra typedefinisjon NiN pr.juli 2012 ID ID ID ID ID ID : , Kilometers

13 Landskapstypekartet Under utprøving i Nordland fylke Eksempel på feltregistrering via Google Earth

14 Landskapstypekartet Under utprøving i Nordland fylke Landskapstypekartet (for Norge?) vil gi oss: faglig godt begrunnede definisjoner av landskapstyper. landskapstypenes fordeling, nasjonalt, regionalt og lokalt. arealoppgaver som gjør oss i stand til, utfra statistiske beregninger, å operere med begreper som sjelden, typisk, karakteristisk om landskap når disse gir mening til verdi-, sårbarhets- og egnethetsvurderinger. et detaljert grunnlag for analyse av landskapets utvikling etter en eventuell re-inventering seinere. I tillegg til selve kartet og arealfordelingen, vil datagrunnlaget som ligger bak kartet, gi oss ny kunnskap om landskapet som arealbruk, egenskapsfordeling, tilstandsfordeling, samvariasjonsmønstre m.m.

15 Veilederen Under utprøving i Nordreisa og Lyngen kommuner, Troms Utvikles av Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid. Utprøving pågår, men analysene i Lyngen og Nordreisa er ennå ikke ferdigstilte. Det vil komme en evaluering fra begge prosjektene i løpet av 2012/13.

16

17 Landskapsanalysen i Lyngen kommune Hva er gjort: Kommunen har valgt analyseområde. Hele kommunens areal minus Lyngsalpan landskapsvernområde er prioritert. Analyseområdet er inndelt i 24 delområder som er beskrevet, karakterisert og verdisatt. Dette har vært gjort av konsulent i samarbeid med kommunens representanter og utvalgte lokalkjente deltakere. De 24 delområdeavgrensningene med tematiserte beskrivelser er sendt ut i en gyldighetstest. Kommunen har valgt en nettbasert løsning, hvor alle kommunens innbyggere er bedt om kommentarer. Representantene for samtlige 10 grendelag er tilskrevet og oppfordret til å kommentere beskrivelser og vurderinger.

18 Analyseområdet inndelt i 24 delområder, illustrert i Google Earth

19 Veilederens anbefalte sjekkliste for fastsettelse av landskapskarakter og verdisetting av delområder

20 Landskapsanalysen i Lyngen kommune Hva gjenstår: På bakgrunn av innkomne kommentarer skal karakterbeskrivelsene justeres (av konsulenten). Konsulenten skal gjøre en verdivurdering av hvert enkelt delområde. Kommunen skal gjennomføre en gyldighetstest av disse verdivurderingene Kommunen skal konsekvensutrede egen kommuneplan (arealbruksendringer) på bakgrunn av landskapsanalysen.

21 Landskapsanalysen i Lyngen kommune Foreløpige erfaringer medvirkning/bevisstgjøring: Ansatte i kommunen har utvist stor interesse for temaet og tatt eierskapet til prosjektet. Kommunen har relativt spredt bosetning, og er engstelige for å arrangere for mange møter. Har god tro på internett, og mener at responsen på gyldighetstesten har vært god. Kommunen poengterer at hvis en gyldighetstest skal fungere, må de som skal vurdere gyldigheten se for seg det beskrevne landskapet. Fagspråket kan virke fremmedgjørende. Det er i større grad kommunens ansatte enn bosatte som har blitt bevisstgjort på eget landskap i Lyngen - foreløpig.

22 Landskapsanalysen i Lyngen kommune Foreløpige erfaringer metode: Metoden legger opp til brukermedvirkning og dialog, dvs at landskap skal kommuniseres mellom fagfolk og ikke-fagfolk. Stiller krav til språket. Metoden er grundig og dermed ressurskrevende, ikke minst på grunn av kravet til medvirkning i både registrerings- og analysefasen. Delområdene bør ikke være så store at de blir homogene. Viktig at delområdenes landskapskarakterer blir spesifikke. Riktig delområdeavgrensning er avgjørende for å få spesifikke karakterbeskrivelser, slik at kartgrunnlaget i neste omgang kan bli operasjonelt. Her var hovedtypeinndelingen fra NiN til god støtte. Metoden bør suppleres med en eksempelsamling som viser hvordan karakterbeskrivelsene kan/bør brukes inn mot aktuelle plansaker. Betydningen av verdivurderingene bør tones ned for å unngå misbruk. Landskap er mye mer enn et vernetema, og forvaltning av landskap dreier seg like mye om å videreutvikle etter plan.

23 Landskapsanalysen i Lyngen kommune Eksempel på annen bruk av veilederen: Veilederen har fått innflytelse på hvordan landskapskarakter for landskapsområdene i Nordland er utformet, ikke minst på arealbruksegenskapene. Innledende del av analysen (beskrivelse, karakter- og verdisetting) er allerede brukt i konkrete KU-saker

24 Oppsummering Vi som leverer landskapsdata og dere som bruker disse, må utvikle språket i fellesskap. Det er for dumt at viktig kunnskap om landskap blir dårlig formidlet eller dårlig forstått. Et landsdekkende system av faglig begrunnede landskapstyper bør utvikles for hele landet. Erfaringer fra Nordland legges til grunn. Dette vil både og det regionale nivået et godt og anvendelig datagrunnlag, og det vil gi kommunene et faglig utgangspunkt og et regionalt/nasjonalt perspektiv på egen planlegging etter veilederen. Veilederen bør være rettesnor for behandling av landskapstemaet lokalt. Det er imidlertid avgjørende at det gis ressurser som sikrer at delområdene ikke blir for store. Veilederen kan med fordel anvendes på delområder i kommunen eller opp mot utvalgte problemstillinger. Vær klar over at landskapsforvaltning ikke alltid har et bevaringsformål, og at for eksempel lett tilgjengelige og nesten objektive (?) størrelser som sjeldenhet og/eller typiskhet noen ganger kan være uinteressante. Landskapskarakter er et nøkkelbegrep både i landskapstypekartleggingen av Nordland og i landskapsanalysen fra Lyngen. Det er viktig at denne blir både beskrevet og forstått slik at den kan fungere i en kommunal planprosess med brukermedvirkning og samtidig som grunnlag for beslutninger på regionalt nivå. Her trengs det veiledning med eksempler.

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer