Sumvirkning av tekniske inngrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sumvirkning av tekniske inngrep"

Transkript

1 Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby,

2 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk (krav fra NVE) Summerer i bredde, ikke i dybde. Behandler tema landskap som potensiale for opplevelse (sosio-økologisk system) Kanskje derfor: Kravet er hjemlet i 23 (utredningsplikten) etter Vannressursloven, ikke Naturmangfoldloven 10 eller Plan og bygningslovens KU-forskrift. Ressurser: 2 dagsbefaringer + 8 dager til rapportering

3 Oppdragsspesifikasjonen fra NVE kartlegging av samlet belastning på fjordlandskapet i Hjørundfjorden fra 5 planlagte småkraftverk.. (NVE 2012) NVE sin begrunnelse: Utbyggingen av mange små kraftverk innenfor et fjordlandskap kan føre til bortfall av flere viktige landskapselementer, som fosser og stryk, som ofte har stor betydning for landskapets karakter og særtrekk. Hvert enkelt inngrep kan isolert sett ha liten betydning, men summen av inngrepene kan medføre at opplevelsesverdiene knyttet til landskapet, blir forringet eller går tapt Retningslinjer for små vannkraftverk (OED 2007) presiserer et behov for å se flere utbyggingsprosjekt i sammenheng når det er sannsynlig at disse har aggregerende effekter.

4 Litt bakgrunnskunnskap NINA har levert et forprosjekt hvor formålet var å utvikle en metode for vurdering av sumvirkninger (Erikstad m. fl 2009). Prosjektet er konsentrert om tema Naturmiljø, men deler har overføringsverdi til tema Landskap. Den poengterer at det finnes flere ulike forståelser av begrepet sumvirkning. 2 er aktuelle her: 1. Virkning av et tiltak vurdert i forhold til inngrep som finnes fra før og de som er under planlegging (totalt inngrepsbilde summering i dybden). 2. Summen av virkningen av en gruppe tiltak av samme type innen et gitt område, gjerne der virkningen av enkelttiltak vurderes som små (summering i bredden). Forståelse 2 av sumvirkning legges til grunn. Hva skal jeg summere?

5 Utvalgte egenskaper ved landskapet Hvilke egenskaper ved landskapet tilfredsstiller kriteriene: 1. Er umiddelbart observerbare (dels pga. budsjettmessige forhold) 2. Har vesentlig betydning for landskapskarakteren i utredningsområdet 3. Påvirkes av tiltaket 4. Kan operasjonaliseres i form av målbare parametre Jeg fant 2 brukbare parametre!

6 Utvalgte egenskaper ved landskapet 1. Nedløpsbekkene mot fjorden er vurdert som karaktergivende og svært viktige for landskapsopplevelsen innenfor utredningsområdet, samtidig som dette er en egenskap som berøres av tiltaket (småkraftverk). 2. Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde (Møre og Romsdal fylkeskommune 2000) identifiserer og prioriterer inngrepsfrie naturområder. Flere prioriterte områder strekker seg inn i vårt utredningsområde, og inngrepsfrihet er derfor vurdert som en karakter ved dette. Ved å måle på disse to parametrene (egenskapene), fanger jeg opp både storskala, visuelle virkninger i form av nedløpselvenes reduserte bidrag til landskapsopplevelsen og utvidelsen av småskala, lokal inngrepsbelastning.

7 Utredningsområdet Befart på 2 ulike vannføringer Fjordliene fotografert Elvestrengene klassifisert

8 Nedløpselvenes bidrag til opplevelsen Nedløpselvene ble kategorisert i forhold til inntrykksstyrke Total inntrykksstyrke ble beregnet for hvert delområde og for utredningsområdet samlet Beregninger ble gjort for før-situasjonen (uten vannkraftverk), nå-situasjonen (dagens) og for plan-situasjonen (når alle 5 planlagte småkraftverk er realisert)

9 Nedløpselvenes bidrag til opplevelsen

10 Nedløpselvenes bidrag til opplevelsen

11 Nedløpselvenes bidrag til opplevelsen Av kartene og tabellen framgår det at planene om småkraftverk innenfor utredningsområdet svekker karakteren til nedløpselver som har vesentlig inntrykksstyrke i dag og som er karaktergivende. En samlet utbygging vil endre landskapets karakter innenfor utredningsområdet. NB!!!!!!! Dette er en skjønnsmessig tolkning av dataene og undertegnedes (faglige) vurdering av hvor vi har tålegrensen for denne parameteren. Er dette konsulentens oppgave?

12 Inngrepsfri natur (INON) INON status for utredningsområdet som helhet kommer til uttrykk i form av en samlet arealfordeling av 3 ulike arealkategorier. Areal innenfor INON-sone 1 ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre teknisk inngrep. Areal innenfor INON-sone 2 ligger mellom 3 og 5 kilometer fra tyngre teknisk inngrep, mens areal innenfor INONsone 3 ligger mellom 1 og 3 kilometer fra tyngre teknisk inngrep. Beregninger av utredningsområdets INON-status ble gjort for før-situasjonen (uten vannkraftverk), nåsituasjonen (dagens) og for plan-situasjonen (når alle 5 planlagte småkraftverk er realisert)

13 Inngrepsfri natur (INON)

14 Inngrepsfri natur (INON)

15 Inngrepsfri natur (INON) Nå-situasjonen representerer et bortfall av areal i INON-sone 2 på hele 26 % sammenliknet med beregnet før-situasjon. Full utbygging vil videre øke dette bortfallet til 72 % sammenliknet med beregnet før-situasjon. Dette er en indikasjon på at inngrepene omfatter de største, sammenhengende inngrepsfrie områdene innenfor utredningsområdet, og samtidig de områdene som er prioritert av Møre og Romsdal fylke som viktige å opprettholde. Javel!!! Er dette akseptabelt, er vi over eller under tålegrensen?

16 Konklusjon fra Hjørundfjorden Samlet vil de fem prosjektene endre fjordlandskapets karakter i utredningsområdet. Allerede nå-situasjonen representerer likevel en vesentlig svekkelse av karakteren, sammenliknet med en beregnet førsituasjon. Samtlige fem prosjekter bidrar til endringene, både når det gjelder nedløpselvenes inntrykksstyrke og planområdenes inngrepsfrihet. Bidragene er imidlertid ikke like store.

17 Kilder Erikstad, L. M.fl Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljø. NINA Rapport 506. Melby, M. W Fem småkraftverk i Ørsta kommune. Vurdering av samlet belastning på fjordlandskapet. Miljøfaglig Utredning rapport Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde. NVE Småkraftsaker i Ørsta kommune, Møre og Romsdal kartlegging av samlet belastning for fjordlandskap. Brev av NVE Mal for søknad om konsesjon av småkraftverk. Sist endret OED Retningslinjer for små vannkraftverk til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling.

18 Noe begrepsforvirring Forarbeidene til naturmangfoldloven (Ot.prp. Nr. 52, ) Forarbeidene viser til at begrepet samlet belastning ikke er nytt, og refererer forskrift om konsekvensutredninger (2005): Når flere utbyggingstiltak i et område kan få vesentlige virkninger, skal tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i tiltakets influensområde vurderes.

19 Noe begrepsforvirring Standard mal for konsesjonssøknader, småkraftverk (NVE 2011)

20 Noe begrepsforvirring OED s retningslinjer (småkraftverk) Vurdering av sumvirkninger (OED 2007): Sumvirkninger kan defineres som de samlede konsekvenser av flere små vannkraftanlegg innenfor et geografisk avgrenset område, eller de systematiske virkninger små kraftanlegg har på et tema, for eksempel en art eller en naturtype, innen et større geografisk område.

21 Forslag Begrepene sumvirkning og samlet belastning skilles og gis hvert sitt (og samtidig et) innhold som gjør dem konsistente med lovverk og retningslinjer. Samlet belastning, forstått som totalt inngrepsbilde (naturmangfoldloven 10), kobles til de tematiske vurderingene som gjøres i den enkelte prosjekt-spesifikke konsesjonssøknaden (eventuelt konsekvensutredningen). Er allerede et krav. Sumvirkning, forstått som aggregerende virkning av en gruppe tiltak av samme type innenfor et felles influensområde, skal kunne kreves utredet når spesielle forhold tilsier det, men ikke innenfor det enkelte tiltaket. Vil antakelig ha karakter av stikkprøver, og det er uklart hvem som betaler. Å fatte vedtak utfra beregninger av sumvirkning eller av samlet belastning, blir i begge tilfeller umulig uten kunnskap om eller vedtatte tålegrenser (økologiske og/eller opplevelsesmessige). Dette er forvaltningens oppgave, og det er svært viktig at det pågående arbeidet i DN med å utvikle tematiske bevaringsmål til bruk i forvaltningsplaner, brukes som underlag for å skaffe uttrykk for tålegrenser.

22 Motivasjon

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021

HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021 HORDALAN Bergen Turlag Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Postboks 7900 5020 Bergen.Saknr.2ao-^o G>?-99ook.nr, y^"/ 0 e JUL! 200.9 Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Ek.sp. Bergen, 1. juli

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012

KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012 KUNNSKAP om LANDSKAP - en utfordring! Kunnskap om Landskap en utfordring! Innlegg på seminar 25.09.2012 Joda, kunnskap om landskap er en utfordring Et kjennetegn ved landskapsbegrepet er at det er allemanns-eie

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20 Side 2 3.2.8 Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk... 12 3.2.9 Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag... 12 3.2.10 Samiske rettigheter... 13 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS...

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Sandøy, Brosviksåta og Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune. Uttalelse til søknader med konsekvensutredning.

Sandøy, Brosviksåta og Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune. Uttalelse til søknader med konsekvensutredning. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 200706728-39, 201102476-49 2011/5647 NAK-ES-MLS 12.3.2012 Arkivkode: 361.6/2

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune

Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 24. november 2014 Høringsuttalelse til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er

Detaljer

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune

Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv Melby, M., W. 2007. Ullsfjordutbyggingen

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer