Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Fritt Valg! 10 års satsning for likestilling på Sørlandet PROSJEKTBESKRIVELSE. Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Fritt Valg 10 årssatsning for likestilling på Sørlandet HESTEHAVEN BARNEHAGE: Likestilling og sosial kompetanse. Prosjektperiode 2008/2009. Kort om prosjektet- Fritt Valg: Målet er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Dette blir det mest omfattende likestillingsprosjektet i Agder de kommende årene, både når det gjelder ressursbruk og omfang av samarbeidspartnere. Dette er et samlende og overbyggende prosjekt for hele landsdelen. En grunnleggende ide i prosjektet er at ungdom i større grad skal få mot og støtte i å ta kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg utfra egne talenter, mer enn nedarvede tradisjoner og fordommer. Tiltak og metoder skal innarbeides i pedagogiske læreplaner og pågående satsing når det gjelder karrierevalg. Kort om prosjektet Fritt Valg i Hestehaven barnehage: Målet er at personalet blir bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med likestilling i barnehagen. Vi vil ha bevisste og tydelige voksne ser det enkelte barn og gjør at aktiviteten til barna blir et resultat av barnets egne valg. Vi vil at barnehagehverdagen blir tilrettelagt for allsidig bevegelser for jenter og gutter. 1 Tanker rundt prosjektet. I Lindesnes kommune er det Lindesnes Ungdomsskole som har deltatt i prosjektet. Fra november 2008 har Hestehaven barnehage startet sitt prosjekt. Det er Janne Fardal Kristoffersen som er ansvarlig for prosjektene i Lindesnes. Hestehaven ønsker et prosjekt som er nært og som går inn i hverdagen. Vi ønsker et prosjekt med fokus på den bevisste og tydelige voksne. Vårt utgangspunkt er at vi opplever at det skjer noe med barna det siste året i barnehagen. Det starter før ferien og øker når de starter siste

2 høsten. Det vi opplever skjer, er at spesielt gutter blir mer fysisk og verbalt aktive. Det er hyppighet av konflikter og personalet gir litt opp innimellom. Når vi tenker på at forskning viser at jenter skårere høyere i småskolen enn gutter og at gutter er mer urolige de første årene i skolen, så ønsker vi å se på: Hva er det som skjer i barnehagen? Barnehagen er kvinnedominert. Hvordan påvirker det barna i barnehagen? Hva gjøre jenter og gutter i vår barnehage og hvorfor? Hvordan tilrettelegger vi hverdagen i forhold til barns egne valg og påvirkninger? Når er barnas aktivitet et resultat av egne valg, av relasjoner som er i barnegruppa og når er de et resultat av hvordan vi voksne har tilrettelagt, bevisst eller ubevisst for at det er akkurat denne aktiviteten som er naturlig for barnet/barna? Som det står i Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen: Når gutter og jenter erfarer at de voksne har forforståelse om at gutter er mer aktive enn jenter og at gutter er selvhevende fordi de er gutter, blir det vanskelig for mange jenter å tøye grensene for hva som forventes av dem som jenter. Ord gjør noe med oss. Skal vi bryte tradisjonelle kjønnsrollemønstre og tradisjonelle fortolkninger om kjønn, må vi også tenke, skrive og fortolke kjønn mer mangfoldig. Da ser vi at bildene av jenters og gutters lek er mer kompleks enn det språket og vårt øye klarer å fange. Med dette som utgangspunkt kan vi koble kroppens uttrykk til temaet likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kroppen er utgangspunkt for læring. Hvordan tilrettelegger barnehagen for allsidig bevegelse for jenter og gutter? Kan barna bevege seg som de vil i barnehagen? Hvilke bevegelser gis anerkjennelse i barnhagen i ulike kontekster? Når man leker Kaptein Sabeltann, trenger man kanskje større plass enn når man leker med lego eller med dukker? 2 Målsettinger. Hovedmålsetting: Personalet blir bevisste og tydelige voksne i det pedagogiske arbeidet med likestilling i barnehagen. Delmål: Bevisste og tydelige voksne ser det enkelte barn og gjør at aktiviteten til barna blir et resultat av barnets egne valg. I barnehagehverdagen blir det tilrettelagt for allsidig bevegelser for jenter og gutter. 2.1 Langsiktige effekter av prosjektet. Personale utvikler refleksjoner rundt handlinger og atferd hos begge kjønn i barnehagen som igjen gir selvstendig og trygge barn. Barnehagebarn skal bli styrket i å kunne ta selvstendig valg uavhengig av om de er gutt eller jente basert på et stimulerende læringsmiljø.

3 2.2 Resultatmål. Personalet skal kunne bruke metoder og tiltak umiddelbart når et barn eller en barnegruppe viser aggressiv atferd eller blir usynlige. Bevisste og tydelige voksne. Personalet skal kunne se og legge opp til aktiviteter med utgangpunkt i barnas behov og ønsker. 2.3 Tiltak. Prosjektleder vil utarbeide tiltaksplan for de tre ulike prosjektene. Delprosjekt 1 er påbegynt høsten Delprosjekt 2 påbegynnes fra januar Delprosjekt 3 påbegynnes fra mars Eksempler på tiltak som er aktuelle: 1) Delprosjekt 1: - En gruppe med 3 barn og 1 voksen. - En liten gruppe barn går på besøk til ulike yrkesgrupper. - Gjør aktiviteter som barna ønsker og velger. - En bevisst og tydelig voksen som er klar på rammene rundt barna, men som ser og lytter til dem. - Dokumenterer med digitale bilder og refleksjonsnotat. 2) Delprosjekt 2: - En naturgruppe på 12 barn + 2 voksne. - Filme gruppen og bruke filmen som veiledning for å styrke de voksne i sin bevisste og tydelige voksenrolle. - Hovedtema for veiledning: Likestilling og sosial kompetanse. - Dokumentere med film, digitale bilder og refleksjonsnotat. 3) Delprosjekt 3: - En lekegruppe med 6 barn og 2 voksne. - Gruppen går på besøk til ulike yrkesgrupper. - Gruppen har Steg for Steg samling. - Gruppen har planlagt lekegruppe. - Filme gruppen og bruke filmen som veiledning for å styrke de voksne i sin bevisste og tydelige voksenrolle. - Hovedtema for veiledning: Likestilling og sosial kompetanse. - Dokumentere med film, digitale bilder og refleksjonsnotat. I tiltaksplanen vil prosjektleder si noe om hvordan arbeidet vurderes underveis og det vil foreligge en kort rapport hvert halvår.

4 3 Grunnlagsdokumenter. Dokumenter som er beskrevet i prosjektdirektivet 19/09-08 Fritt Valg 10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet, vil være grunnleggende for prosjektet. I Delprosjektene våre vil vi støtte oss til: Kunnskapsdepartementet (2006). RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver. Akademika AS. Rosshold, Nina (2006), TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Akademika AS. Friis, Pia (2006), TEMAHEFTE om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Akademia AS. Lindesnes kommune (2007), Kommuneplan Lindesnes kommune (2007), Plan for likestilling i Lindesnes kommune Lindesnes kommune. Hestehaven barnehage (2008), Virksomhetsplan for Hestehaven barnehage Hestehaven barnehage (2008), Årsplan for Hestehaven barnehage 2008/2009.

5 4 Prosjektorganisering. Agderrådet er prosjekts oppdragsgiver, begge fylkeskommunene er prosjekteiere og Vest- Agder fylkeskommune er oppdragstaker. Se prosjektorganisering i Vedtatt Prosjektdirektiv 19/ Prosjektorganisering i Hestehaven barnehage: Oppdragsgiver: Lindesnes kommune Styringsgruppe: Janne Fardal Kristoffersen og Lena V. Wilhelmsen (leder) Prosjektleder i barnehagen: Oddbjørg Skuland Referansegruppe:? Referansegruppe: Personalgruppe Base 3 Del prosjekt 1: Prosjektgruppe fredag Oddbjørg Skuland Del prosjekt 2: Tjømsgruppen - torsdag Wibeke Michalsen og Kjetil Windsland Del prosjekt 3: Lekegrupper Base 3, torsdag Kari van Pelt og Zdenka Asanovic 4.1 Prosjektledelse Prosjektleder: Oddbjørg Skuland er til daglig ansatt som pedagogisk leder i 60 % og som fagansvarlig i 40 % i Hestehaven barnehage. I prosjektet vil Oddbjørg bli frikjøpt i perioder til å gjennomføre prosjektet (jfr. Budsjett). 4.2 Styringsgruppen Styringsgruppen vil bestå av Janne Fardal Kristoffersen som er kontaktperson fra prosjektpartnerne i Hovedprosjektet og Lena V. Wilhelmsen som er styrer i Hestehaven barnehage.

6 4.3 Referansegrupper Vi har ikke satt opp referansegrupper for prosjektleder enda, da vi er usikre på hvem de blir. Det kan være vi kan knytte kontakter fra Senter for likestilling eller andre ressurspersoner etter hvert. Vi har valgt å ha en referansegruppe for delprosjektene og det blir personalgruppen for den basen som delprosjektene skal gjennomføres. I personalgruppen er det ulik og god kompetanse. 5 Ressursrammer og økonomi (budsjett) Kostnader: Høsten-2008: Våren-2009: Høsten-2009: Prosjektledelse og evaluering Kjøregodtgjørelse Materiell Veiledning Kurs Merknader: - I budsjettet har vi synliggjort kostnader barnehagen har med å drive prosjektet. - Vi ønsker å få delprosjektene lokalt forankret og bruker midler til frikjøp av personalet (møter og vikar). - Det hadde vært spennende å knytte til seg Forandringsfabrikken som prosessveiledere hvis det var mulig. Budsjettet har ikke lagt inn utgifter i forhold til bruk av Forandringsfabrikken. 6 Rapportering. Barnehagen har laget prosjektbeskrivelse og prosjektleder vil ut fra den lage en konkret tiltaksplan for hvert delprosjekt. I tiltaksplanen vil prosjektleder si noe om hvordan arbeidet vurderes underveis. I tillegg vil prosjektleder skrive en kort rapport hvert halvår som er delt inn på følgende måte: 1. Forside. 2. Kort innledning. 3. Hva er gjort i prosjektene? 4. Hva er lært? 5. Hva er lurt videre? 6. En oversikt over budsjett. Rapportene leveres styringsgruppen hvert halv år. Når prosjektene avsluttet vil disse halvårs rapportene være grunnlaget for slutt rapporten.

7 Hestehaven, HESTEHAVEN BARNEHAGE Oddbjørg Skuland, prosjektleder Lena V. Wilhelmsen, leder styringsgruppen

ØF-notat nr. 02/2011. Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

ØF-notat nr. 02/2011. Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. ØF-notat nr. 02/2011 Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Vigdis M. Olsvik, Tonje Lauritzen og Trude Hella Eide ØF-notat nr. 02/2011

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Likeverd og muligheter

Likeverd og muligheter 0 Erfaringer og resultater fra prosjekt Likeverd og muligheter I Vennesla kommune barnehageåret 2012-2013 Internrapport Djupmyra barnehage, Harestua barnehage, Smååsane barnehage og Solsletta barnehage

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeidet

Forsknings- og utviklingsarbeidet Forsknings- og utviklingsarbeidet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena» Førstelektor 12.3.2013 Kjennetegn ved SePu`s forsknings- og utviklingsarbeid Skole eller barnehageomfattende FoU-arbeider.

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010

Likestillingsprosjekt i Utsikten barnehage 2010 Liikestilllingspprosjeekt i Utsikten barrnehagge 2010 Kari Johannne Lang-Reee, Heidi Elleevseth og Merete Nilssen Innledning Desember 2009 fikk Utsikten barnehage tilbud om å være med i et likestillingsprosjekt.

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Likestilling i barnehagene

Likestilling i barnehagene Likestilling i barnehagene Rapport fra fire barnehager i Hedmark 2010 Nina Johannesen og Mona Renolen 0 Forord Likestillingssenteret takker Fylkesmannen i Hedmark ved seniorrådgiver Annebjørg Soleim for

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen

Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Nettverk for fokusbarnehager flerspråklige barn Rapportering av prosjekt kompetanseutviklingsarbeid i barnehagen Barnehage ( namn, adresse, kommune og fylke) Storgaten barnehage, Storgaten 46, 4876 Grimstad,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

Barnehagepraksis. gutter. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Barnehagepraksis. gutter. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Barnehagepraksis for gutter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 11 Gutter i praksis i barnehagen Tiltak for rekruttering av menn til barnehageyrket Beskrivelse av tiltaket Hospiteringsordningen har vært

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer