ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III"

Transkript

1 S.nr ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014

2 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: Øvre Ljan Boligsameie er beliggende på Midtåsen i Nordstrand bydel. Boligsameiet består av 4 lamelblokker med 2 innganger hver og 3 etasjer + kjeller og loft. Til sammen er det 48 leiligheter. Bygningene ble oppført i De fire lamellblokkene har lik utforming med hovedbærekonstruksjonen i betong og murverk, saltak tekket med betongstein og utgang til balkong fra alle leilighetene. Byggteknisk Bygningene er generelt i god teknisk stand, men med behov for vedlikehold på enkelte områder. Av prioriterte vedlikeholdstiltak kan nevnes; utbedring av lekkasjer fra takvinduer og gjennomføringer i takkonstruksjonen. For å minske brannsmittefaren anbefales utskifting av dører til kjeller og loft. Det anbefales videre en betonganalyse av balkongene, samt overflatebehandling av vinduer, dører og gavlvegger. Om det viser seg av balkongene må rehabiliteres innen få år bør også langfasader medtas og overflatebehandles ettersom stillas er oppe. Av mindre tiltak kan nevnes; punktvis utbedring av grunnmur, samt vedlikehold på inngangspartiene. VVS-teknisk VVS installasjoner er i hovedsak fra byggeåret. De enkelte komponentene har noe forskjellig levetid og det må påregnes større utskiftinger i årene som kommer. I denne rapporten anbefales det at sameiet får utarbeidet et forprosjekt for vann og avløpsrør (baderomsrehabilitering). Det er videre også anbefalt en kontroll av avtrekkskanaler for å se an behovet for kanalrens. El-teknisk Det elektriske anlegget er i hovedsak fra byggeåret, men sporadisk oppgradert. Av større vedlikeholdstiltak kan nevnes; oppgradering av hovedfordelere og utskifting av inntakskabler. Av mindre tiltak er det foreslått kontroll av jordingsanlegget. Det er av sikkerhetsmessige årsaker også anbefalt nyinstallering av brannvarslingsanlegg i leiligheter og fellesarealer. Det er videre anbefalt å skifte ut belysning i fellesarealer til ledbelysning med sensor. Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: Thomas 1016 Fredrik P. Haagensen Tron Høglund Johannesen Prosjektnr:

3 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING Side 1.1 Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Økonomiske forhold Organisatoriske forhold Beboere og boområde Energivurderinger BYGNINGSDATA Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG VIDERE FREMDRIFT VEDLEGG juni 2014

4 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt beskrive aktuelle tiltak for fellesarealer i kjeller, loft trappeoppganger og tak. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader på andre bygningsdeler. Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet: Styrets leder : Vibeke Midgaard Styrets kont. person : Lise Aaserud Adresse : Midtåsen 59 A, 1166 Oslo Telefon : E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS Eiendomsforvaltning AS Postadresse : Postboks 6668, St. Olavs plass, 0129 Besøksadresse : Hammersborg torg 1, 0179 Oslo Telefon : E-post : Hjemmeside : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt AS Postadresse : Postboks 6666, St.Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post : Hjemmeside : juni 2014

5 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side EIENDOM OG BYGNINGER Eiendomsopplysninger Boligselskap : Øvre Ljan Boligsameie III Hustype : lamellblokker Antall bygninger : 4 Antall etasjer : 3 etasjer + kjeller og loft Antall oppganger : 8 (2 oppganger i hver blokk) Antall andeler/seksjoner : 48 Byggeår : 1951 Tomt : festet av Øvre Ljan boliglag Gårdsnr. / Bruksnr. : 184 / 55 i Oslo kommune Adresser : Midtåsen 52, 54, 57 og 59 Beskrivelse av bygninger Grunnmur er utført i armert betong. Yttervegger og innvendige bærende vegger er utført i 1 stens tegl. Dekkene er av armert betong. Ytterveggene er isolert innvendig med 7,5 cm gassbetong. Kjellere er innredet med sportsboder. Det er tilfluktsrom i kjeller i samtlige blokker. Tilfluktsrommene benyttes i dag til sportsboder. Det er vaskeri i kjellere i alle blokkene. Blokkene er utført med saltakskonstruksjon og kalde loft, lufting via friskluftsventil i gavl. Hver leilighet har en loftsbod utført som nettingbod. Utvendige fellesarealer Fellesarealene er opparbeidet med variert vegetasjon og asfalterte internveier frem til hver oppgang. juni 2014

6 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringene, informasjon fra tidligere rapport fra 2003 og informasjon fra boligsameiets representanter. Det ble avholdt befaring 31. mars 2014 hvor følgende var tilstede: Lise Aaserud styremedlem Øvre Ljan Boligsameie III Svein Tore Sagen VVS-konsulent OBOS Prosjekt AS Ken Haga elektrokonsulent OBOS Prosjekt AS Thomas Johannesen bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 1.5 ØKONOMISKE FORHOLD Regnskapet for 2013 viste et årsresultat på kr , ORGANISATORISKE FORHOLD Boligsameiet er organisert med et styre bestående av 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I 2013 hadde styret 15 styremøter og 1 ordinært sameiermøte. Styret har avtale med ISS Vaktmesterkompani AS om snørydding og gressklipping. Ukentlig renhold av trappene i oppgangene utføres i henhold til avtale med Trappevask Service AS. 1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE Boligsameiet har en god blanding av beboere i alle aldere. Boligsameiet ligger i et etablert boligområde som for det meste består av eneboliger. I nærmeste nabolag er det også noe blokkbebyggelse. Området er trafikkstille, uten gjennomgangstrafikk. Det er kort avstand til skoler, barnehager, diverse servicetilbud og offentlig kommunikasjon. juni 2014

7 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ENERGIVURDERINGER Dagens energipriser tilsier at styret bør være bevisst aktuelle energireduserende tiltak. Ved gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, bør det derfor også foretas en energiteknisk vurdering. Det vil for eksempel ved en rehabilitering av fasadene, være naturlig å se på kost/nytte - effekten av en tilleggsisolering. Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring av arbeider på berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner. Beboere og byggeiere i Oslo kommune er i en særstilling når det gjelder tilskudd til gjennomføring av energireduserende tiltak. Gjennom en periode på ca. 10 år fra 1982 til 1992, ble det innbetalt 1 øre pr. kwh til et eget fond som har til hensikt å fremme gjennomføringen av enøktiltak i Oslo. Pr. i dag er fondet på ca. 600 mill. kroner. Avkastningen av fondet benyttes til bistand til energirådgivning og tilskudd til gjennomføring av tiltak. Fondet har spesifikke kriterier for kvaliteten på det arbeidet som Oslo kommune Bymiljøetaten - enøk utføres, og det stilles som krav at det utarbeides en enøkanalyse av godkjent enøkkonsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av firmaene Bymiljøetaten benytter som rådgivere. Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vil også være årlige tilbakemeldinger om energiforbruk gjennom et energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, hvordan fordelingen mellom de enkelte energibærere er, og hvordan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål. juni 2014

8 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side BYGNINGSDATA Referansegrunnlag Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, nivå 1 med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell befaring av fellesarealer i kjeller, trapperom og loft. Referansenivå Følgende referansenivå legges til grunn: - Aktuelt lovverk og forskrift som var gjeldende da bygningene og bygningskomponenter ble oppført, modernisert etc. - Det kan også for enkelte bygningskomponenter være aktuelt å sammenligne eksisterende tilstand med dagens lovverk og forskrifter for f.eks brannsikkerhet. - Håndverksmessig utførelse som var vanlig på oppføringstidspunktene. - Aktuelle NBI blader og bransjestandarder som var gjeldende på oppføringstidspunktet. - Estetiske betraktninger vil ikke bli vurdert, men kommentert. For fastsettelse av tiltaksår for utskifting og periodisk vedlikehold av bygningskomponenter, legges til grunn anbefalninger gitt av Sintef Byggforsk basert på normal vedlikholdsdrifting og bransjeerfaringer Kriterier for fastsettelse av tilstandsgrader Tilstandsgrad settes for hver bygningsdel og skal gi uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til fastsatt referansenivå. Tilstandsgrad angis som TG 0, TG 1, TG 2, TG 3, avhengig av graden av avvik på byggverket. TGIU brukes for deler av byggverket som ikke er undersøkt. Som vedlegg til rapporten følger: Foto fra befaringen av bygningene Definisjoner og referanser Symptomliste bygg Vedlikehold av vinduer Info om betongskader Aldring av avløpsrør Vanlige VVS faguttrykk i trinn 1 Korrosjon på vann- og avløpsrør Energi og energiøkonomisering Informasjon om internkontrollforskriften Planlegging og utbedring av utemiljø Avløpsrør i plast Ventilasjonsforhold i boliger Informasjon om el-sikkerhet i boliger Universell utforming Informasjon om avfallshåndtering Informasjon om tilfluktsrom Tilstandsanalysen omfatter elektro-, VVS- og bygningstekniske installasjoner som defineres som fellesskapets vedlikeholdsansvar. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og 3. juni 2014

9 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER På grunn av at det er mye synlig fjell i dagen, er det grunn til å tro at bygningene er fundamentert direkte på fjell eller på sprengstein. Yttervegger i kjeller og vegger i tilfluktsrom er utført i armert betong. Øvrige bærende vegger i kjeller og blant annet vegger mot trapperom, er utført i 1- stens pusset teglmur. Ytterdører til kjellere er av tre, skiftet i Dører i branncellebegrensende vegger i kjeller er av tre med stålplatekledning på dørblad. Kjellervinduer er de originale fra byggeåret i tre med koblet glass BÆRESYSTEMET Bæresystemet består dels av bærende murverk i yttervegger og i trapperomsvegger samt et søyle / dragersystem av plasstøpt betong. Dekkene mellom etasjene er utført i plasstøpt betong YTTERVEGGER Fasader Grunnmur er utført i betong som er slemmet og malt utvendig. Ytterveggene er utført som bærende murverk av 1- stens tegl som er pusset og malt utvendig. Innvendig er veggene isolert med 7,5 cm siporex som er pusset og malt. Gavlveggene er i senere tid tilleggsisolert med et kompaktpussystem. Vinduer Utskifting av vinduer og balkongdører tilhører i følge vedtektene den enkelte sameiers vedlikeholdsområde. Denne praksisen har lange tradisjoner i sameiet. Likeså er utvendig vedlikehold av vinduer og balkongdører den enkelte sameiers ansvar. De opprinnelige vinduene er av typen 2-fags koblede trevinduer. Det fins fortsatt noen originale vinduer og balkongdører i sameiet. De vinduene som er skiftet ut i senere tid er hovedsakelig av typen glidehengslede utadslående trevinduer med 2-lags isolerglass. Inngangspartier Inngangspartiene er belagt med skifer foran inngangsdøren. Skjermtaket er utført i betong og tekket med takstein (med unntak av nr. 59 som er tekket med asfalt takpapp). Inngangsdører er (med unntak inngangsdør til nr. 52 B som er i aluminium fra 2011) de originale teakdørene med glassfylling i dørblad og sidefelt. På siden av inngangspartiene er det etablert rom for avfallsbeholdere for nedkast. Døren inn til rommet er i malt stål INNERVEGGER Kjeller Lettvegger i kjellere er utført i tre med kledning av trepanel. Dette gjelder blant annet vegger til sportsboder. Himlinger er opprinnelig utført i betong, men er i senere tid tilleggsisolert med en systemhimling bestående av mineralullmatter opphengt i T-profilsystem. Kjellergulv i stålglattet betong. Alle blokkene har vaskerom i kjeller. Det er tilfluktsrom i kjeller i samtlige blokker. Tilfluktsrommene benyttes i dag til sportsboder. juni 2014

10 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.3 Trapperom Trapperomsveggene er utført i pusset og malt tegl. Trappeløp og repos er av betong som er pusset og malt på underside. Belegg i trapper og på repos er av terrasso. Rekkverk er utført som spilerekkverk i malt stål. Det er ikke handlist på trapperomsvegg. Entredørene er massive tredører med brann- og lydklasse i henhold til gjeldende forskriftskrav. Loftsdørene er lette tredører uten brannsertifisering. Kjellerdørene er tredører med stålplatekledning på dørblad. Disse dørene holder ikke dagens krav til brannsertifisering. Loft Blokkene har kalde loft med lufting via friskluftsventiler i gavlvegger. Hver leilighet har egen loftsbod utført som nettingbod. Øvrig loftsareal er planlagt som tørkeloft, men er ikke i bruk til dette formålet DEKKER Alle etasjeskillere er utført i plasstøpt armert betong. Det er oppforet tregulv på tilfarere i leilighetene. Gulvet er isolert med sydde matter. Loftsgulvet er tilleggsisolert ved at det er blåst inn isolasjon i hulrom i tilfarergulvet YTTERTAK Takkonstruksjonen er bygget opp som et saltak med sperrer. Undertaket består av rupanel, tekket med underlagspapp. Tekkingen er av betong takstein lagt på sløyfer/lekter. Alle piper er tekket inn med beslag. Inntekkingsbeslag, takrenner og nediøp er utført i galvanisert og lakkert eller plastisolbelagt stål. I yttertaket er det montert luker FAST INVENTAR Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler BALKONGER Balkongene er delvis trukket inn i nisje i yttervegg og delvis utkraget fra fasadelivet. Balkonggulvet er utført i plasstøpt betong, opprinnelig stålglattet på oversiden. Balkongplatene er understøttet av en betongdrager som er lagt opp på murverket i yttervegg. Tykkelsen på balkongplatene varierer fra ca. 110 mm i forkant til ca. 160 mm ved innervegg. Det er fall utover og dryppnese i forkant av balkongplatene. Balkongrekkverket er utført som spilerekkverk i malt stål. Mange balkonger har vindskjerm av tøy og på de fleste balkongene er det montert plater på innvendig side av stålrekkverket. De fleste balkonger er utstyrt med markiser. juni 2014

11 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side VVS Generelt Befaringen baserer seg på visuell tilstandskontroll av VVS-teknisk utrustning i boligsameiet, herunder 1 stk. leilighet (våtrom), og vil danne et bilde av anleggets oppbygging og generelle tilstand. Det er ikke foretatt funksjonskontroll eller annen prøving av teknisk utstyr. Sanitæranlegg Det foreligger noen tegninger på bunnledninger (avløpsledninger under bolig) og uttrekksledninger (avløpsledninger fra grunnmur og ut til offentlig ledning) i vann- og avløpsetaten. Det er ikke funnet tegninger som beskriver drensledninger eller føringsveier for disse. Det antas at drensledninger er ført inn på spillvannsledninger utenfor bygningene og ført felles frem til offentlig ledningsnett. Bunnledningledningen er støpejern (soil). Bunnledningene er utstyrt med stakekummer i kjeller. Vanninnlegget (vannledning fra hovedledning til grunnmur) er i tykkvegget og gjengede kobberrør. Utvendig stoppekran er avmerket på husvegg. Innvendig hovedstoppekran er originalt av pakningstypen. Denne er stedvis byttet, da til kuleventil med hendel og påmontert sil, men ikke merket med skilt for hovedstoppekran. Vannopplegget (vertikale vannrør) er utført i tykkveggede kobberrør og er utstyrt med nyere kuleventiler. Byttet i Avløpstammer (vertikale avløpsrør) for bad og kjøkken. Det er opprinnelig benyttet støpejern (soil) i avløpsrør. Utrekksledninger er skiftet i nr.57 og 59 i er uttrekk lagt om, rehabilitert i 54 Oppleggsledninger med forgreninger til leiligheter ble spylt og videoinspisert i 12 leiligheter i nr.52 og 54. Det er felles vaskerom i kjeller. Vaskerom i nr 54 er pusset opp. Hver enkelt leilighet har egen varmtvannsberedning. Ventilasjon Ventilasjonssystemet for boligene er bygget opp etter prinsippet oppdriftsventilasjon. Tilførsel av uteluft til leilighetene skjer over 4 x4 ventiler i yttervegg i alle rom og trekkes ut via luker (ventiler) på kjøkken og bad/wc. Her vil det være litt forskjellig ettersom hvilke ombygginger som er foretatt i ettertid. Friskluftsventiler i yttervegg besørger ventilasjon av loft og kjeller juni 2014

12 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ELKRAFT Generelle el-anlegg Denne delen av rapporten er basert på en visuell befaring av de elektriske installasjonene i fellesarealer, utomhus, bodarealer, samt i en representativ leilighet. Dette innebærer hovedfordelinger, oppganger, inngangspartier, kjeller/-/loftarealet. Det elektriske anlegget inne i hver enkelt leilighet regnes ikke som en del av fellesarealet, og blir derfor ikke nærmere belyst i denne vurderingen. I avsnittene for elektro vil det bli benyttet forskjellige betegnelser på utstyr og materiell som kanskje er ukjent for lesere av denne rapporten. Dette medtas likevel for at anlegget skal kunne beskrives mer spesifikt. Jordingsanlegg Som hovedjord er trolig gamle avløpsrør og det skjulte røranlegget benyttet. Nyere inntakskabel har skjerm som er tilknyttete-verkets jord og er jordskinne i fordelingen. Det er trukket utjevningsforbindelse fra hovedjordskinne i alle fordelinger frem til avløpsstammer og til hovedvanninnlegg. Inntaks- og stigeledninger Byggene er i hovedsak forsynt med gamle originale oljekabler fra byggeåret og er forlagt åpent i bodarealer fra trafokiosk på området frem til hovedbryter i hovedfordelinger. Noen fordelinger har trukket ny inntakskabel av typen PFSP 3*240mm 2. Stigerkabler til vaskeri og til underfordelinger, PFXP 3*10mm 2 og 3*35mm 2 er fra 1995 og er forlagt skjult i innstøpte rør fra byggeåret. Hovedfordelinger Byggenes hovedfordelinger er plassert i egne rom i kjellerarealet og er stativ sentrert i rommet. Befarte fordelinger består av hovedbryter på 315A, effektbryter på stigerkabler på 100A, automater som kurssikringer, måleranlegg, jordskinne, ringetrafoer, og kursfortegnelse. Underfordelinger Underfordelinger for vaskeriene er stålplatekapslet skap montert på vegg i hvert vaskeri, og er oppgradert i senere tid. Fordelingene forsynes fra nærmeste hovedfordeling og består av overbelastningsvern på 63A, egen måler, jordfeilbrytere, kurssikringer til annet utstyr i vaskeri, jordskinne, og kursfortegnelse. Fordelinger for leiligheter er innfelt i hvert repos, og befarte fordelinger var av forskjellige art, utforming, og alder. De fleste skap var oppgradert til overspenningsvern på 2*40A, automatsikringer, varierende avdekninger og kursfortegnelser. Alle leilighetsfordelinger har måler i eget skap. Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegget for lys og stikk i bygget er i hovedsak utført som åpen forlegning, og det er både benyttet PR installasjonskabel og PFXP. Det er også enkelte steder benyttet det eksisterende røranlegget for fremføring til eksempelvis lysarmaturer og ringeanlegg i trapperom. Utomhus og mesteparten av fasade er det benyttet åpen kabling, noen steder i kanaler, og det er her benyttet både PN og PFXP. Belysningsutstyr Belysningen i sameiet er av forskjellig art og utforming. Det er på befaringstidspunkt observert armaturer av nyere type, men også eldre type med glass avdekning. Armaturene er takmonterte og trapperommene får mye dagslys fra vinduer. Belysningen er bryterstyrt ved hvert repos, og alle befarte armeturer hadde halogen lyskilder (med unntak av nr. 59 A og B som har ledbelysning). I bodarealer er det benyttet bryterstyrte armaturer med porselensokkel uten avdekning. På loftsarealet er det benyttet lysstoffarmaturer uten juni 2014

13 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.6 avdekning. Utebelysningen ved inngangspartier er forskjellig fra oppgang til oppgang, men styres av fotocelle. Oppvarming Sameiet er basert på elektrisk oppvarming og det er lagt opp til panelovner i hver leilighet. Det er ikke registrert oppvarming av fellesarelaer. Boligsameiet har ildsted som alternativ varmekilde. Andre el-installasjoner Porttelefonanlegg: Porttelefonanlegget er et nyere STR-anlegg av typen to-veis kommunikasjon med åpnerfunksjon av hoveddører fra svarapparater som er montert i entré i hver leilighet. Ringetablå som er montert utenfor på gateplan er innfelt i fasaden. Det er etablert lokalt ringeanlegg utenfor hver inngangsdør. Brannvarslingsanlegg: Boligsameiet har ikke montert sentralisert brannvarslingsanlegg. Det er montert røykvarslere i trappeoppganger og bod- og loftsarealer. Iht. informasjon gitt pr tlf. av representant for nr. 54, er røykvarslerne seriekoblede. Boligsameiet har avtale med trygg og Sikker som utfører årlig service. Nødlysanlegg: Det er ikke installert nødlysanlegg. Snøsmelteanlegg: Sameiet har ikke installert noen form for snøsmelteanlegg. juni 2014

14 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TELE OG AUTOMATISERING Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler ANDRE INSTALLASJONER Det er murte piper med tilkopling til ildsted i stuene i alle leilighetene. I 2011 ble sameiets 22 pipeløp rehabilitert etter pålegg fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE). Luftekanaler for naturlig avtrekksventilasjon fra kjøkken, toalett og bad er i murt utførelse UTEANLEGG Eiendommen består for det meste av naturtomt med variert furu- og løvtrevegetasjon. På tomten er det mye fjell i dagen. Vegetasjonen er åpen og eiendommen ligger høyt og solrikt i terrenget. Innimellom er det opparbeidet plenarealer og det er anlagt plantefelt inntil blokkene. Sameiets flaggstang er plassert på høyden mellom blokkene. Det er anlagt små plasser med sittegrupper ute i terrenget mellom knauser og trær og en mindre lekeplass for de minste. Det er opparbeidet 23 parkeringsplasser med direkte avkjørsel fra veien. En del beboere har garasjeplass. Ellers benyttes også gateparkering ANDRE FORHOLD Boområde og bomiljø Boligsameiet ligger trafikkstille til, uten gjennomgangstrafikk. Midtåsen utgjør en endesløyfe i veisystemet. Det er ikke fortau langs veien. Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Alle blokkene har avkjørsel fra Midtåsen. Det er fremkommelighet med bil helt frem til inngangene for av/pålasting. Inngangssonen er utformet med et trinns høydeforskjell mellom asfaltert vei og skiferbelagt repos foran inngangspartiene Innendørs: Det er ikke heis i blokkene. Oppgangene er lyse og trivelige med direkte dagslys med gardiner foran vinduene og blomster i enkelte oppganger. Helse, miljø og sikkerhet Boligsameiet er som annen virksomhet pålagt internkontroll i henhold til forskrift. Se vedlegg. juni 2014

15 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER Tilstand Det ble registrert svake riss i grunnmuren hvor det tidligere er gjort utbedringer. Symptomene er ikke å anse som kritiske, men det bør holdes under oppsyn. Tiltak Det anbefales jevnlig ettersyn av grunnmuren for riss og sprekker som kan oppstå BÆRESYSTEMET Tilstand Bæresystemet er utført av solide konstruksjoner i tegl og betong. Ingen skader ble registrert ved befaringen. Tiltak Ingen tiltak anbefales 3.23 YTTERVEGGER Tilstand Fasader Grunnmur består av betong som er slemmet og malt. Generelt syntes overflaten å være i god forfatning. Det kunne vises noe malingsflass i områder nær nedløpsrør, som følge av oppfukting. I nr. 52 B er det registrert betongskade, som følge av korrodert armeringsjern. Langfasadene består av tegl som er pusset og malt. Pussen synes å være i generelt god forfatning, det ble for øvrig observert skade/sprekk i puss øverst (3. etasje) på vestfasade, Midtåsen 54B. Årsaken er ikke kjent. Gavlvegger ble tilleggsisolert og påført en tynnpuss i Gavlvegger mot syd ble pusset på nytt i Pussisolasjonen syntes å være i god forfatning og det ble kun registrert små felt med avflassing på gavlvegg mot syd i 52 A, ellers noen forekomster av groe og alger. Enkelte gavlvegger hadde sprekkdannelser på hjørne i overgangen mellom pussisolasjon og murvegg. Vinduer Tilstanden på vinduene er varierende ettersom det er foretatt sporadisk utskifting. De gjenvarende originale vinduene i sameiet bærer generelt preg av mangelfullt utvendig vedlikehold. Symptomer på manglende vedlikehold er malingsavskalling, rustutslag på beslag og manglende kitting. En del av de nyere vinduene kan også ha behov for utvendig overflatebehandling. Utvendig maling anbefales hvert 6 8. Normal levetid for vinduer er 30 til 40 år. juni 2014

16 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.2 Inngangspartier Skiferbelegningen foran hver inngangsdør har i varierende grad oppsprekking i fugene. Enkelte søyler har betongskader i nedre del. De originale ytterdørene er i normalt god stand, men med preg av bruksslitasje/overflateslitasje. Tiltak Fasader For grunnmuren anbefales utbedring av betongskade i nr. 52 B og flekkmaling hvor det er behov. Anbefales å finne årsak til skade/sprekk i puss, øverst (3. etasje) på vestfasade, Midtåsen 54B. Årsaken er ikke kjent. For gavlvegger anbefales vask/rens og ny overflatebehandling. Overganger med sprekk mot langvegger anbefales utbedret. Vinduer Ingen tiltak anbefales i rapporten da vedlikeholdet forestås av den enkelte sameier. Inngangspartier Alle søyler gås over og utbedres der det er behov. Av estetiske grunner kan også inngangsdører slipes og lakkeres. Ståldører til søppelrommene anbefales malt 3.24 INNERVEGGER Tilstand Kjeller Kjellere er i generelt god stand. Trapperom Trapperommene er generelt i god stand og godt vedlikeholdt, her med unntak av enkelte betonggulv som har mye overflateslitasje. Oppgangene er lyse og trivelige. Dørene fra trapperom til kjeller og loft er de opprinnelige tredørene. Disse dørene tilfredsstiller ikke dagens krav til brannsertifisering. Entredørene ble skiftet ut i Disse dørene er i god stand og tilfredsstiller dagens forskriftskrav til brann- og lydklasse. Loft Synlige trekonstruksjoner er i generelt god forfatning. Tiltak Kjeller Ingen tiltak anbefales for kjeller juni 2014

17 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.3 Trapperom Som ledd i brannsikringen i boligsameiet anbefales det at dørene fra trapperom til kjellere og loft byttes ut med nye dører som tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav til brannsikkerhet. For enkelte betonggulv anbefales ny overflatebehandling. Loft Ingen tiltak anbefales DEKKER Tilstand Det er ikke registrert symptomer som tilsier svekket tilstand i dekkekonstruksjonen. Tiltak Ingen tiltak anbefales YTTERTAK Tilstand Alle tak ble lagt om med ny betongtakstein i Tilstanden synes å være god. I flg. opplysninger fra styret har det vært lekkasjer fra takvinduene. Dette er delvis utbedret fra leverandøren av takvinduene. I nr. 52 ble det registrert tidligere lekkasjer på loftet fra en rørgjennomføring. I nr. 57B i øverste etasje er det registrert malingflass på søppelsjakt, dette er tegn på lekkasje rundt gjennomføring av søppelsjakt. Iht. opplysninger gitt pr. tlf av representant for nr. 59 er utbedringer i 57B iverksatt. Tiltak Lekkasjer fra takvinduer utbedres. Rens av takrenner og ettersyn/kontroll av tak og tekking med hensyn på skader FAST INVENTAR Tilstand og eventuelle tiltak på aktuelle komponenter er medtatt under andre kapitler BALKONGER Tilstand Balkongene ble rehabilitert i 2004 og fremstår tilsynelatende i god stand. Selv om det ikke ble avdekket skader kan det være skjulte skader som følge av korrodert armering. Ny betongundersøkelse er derfor å anbefale. Tiltak For balkonger anbefales ny betongundersøkelse for å avdekke den reelle tilstanden. En betonganalyse består i å ta ut betongprøver for å se på karbonatisering og kloridinnhold. Betongen undersøkes også for bom og korrodert armering. Analysen utføres for et representativt utvalg av balkonger. OBOS Prosjekt AS kan utføre denne typen analyse. juni 2014

18 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.4 juni 2014

19 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side VVS Generelt Herunder vanninnlegg, innvendige vann- og avløpsledninger, varme- og ventilasjonssystem m.m. Generelt for sanitær- og varmetekniske installasjoner er at de er funksjonelle men bærer preg av slit og elde. Tilstand Sanitæranlegg Utvendige stoppekraner skal være avmerket på husvegg med retning og avstand til denne. Innvendig hovedstoppekran er heller ikke tilfredsstillende merket. Levetid for vann- og avløpsrør av denne type er ca. 50 år. Før krigsmateriell har normalt litt lenger levetid. Det er avdekket rustvorter (gjennomrusting) på avløpsrørene enkelte steder i kjellere. Samtlige stengeventiler bør funksjonstestes årlig. Stengeventiler som ikke fungerer tilfredsstillende anbefales byttet. Ventilasjon Stue, soverom og kjøkken har ventil i yttervegg for tilførsel av uteluft. Bad har normalt tilførsel av luft via spalte under dør. Det er viktig at bl.a. bad har god ventilasjon for å lufte ut fuktig luft. Spesielt vinterstid er det viktig å ha god gjennomlufting, slik at ikke fuktig inneluft kondenserer mot kalde flater. Dagens forskrifter påpeker viktigheten av å ha tilfredsstillende ventilasjon for å oppnå et godt inneklima og skjerme bygningskroppen for fukt- og råteskader. Muggskader i boenheter blir mer og mer et vanlig syn og opptrer gjerne i boenheter hvor en for eksempel har etterisolert fasade, skiftet vinduer m.m. og ikke ivaretatt nødvendige tillufts- og fraluftsåpninger. Det er derfor viktig at leilighetene har åpne ventiler på både avtrekks- og tilluftsiden. Det er ikke foretatt inspeksjon av avtrekskanaler. Det er ikke tillatt å kople avtrekksvifter fra bad og/eller kjøkken inn på felles luftepipe da dette kan skape problemer brannteknisk og føre til spredning av matlukt etc. Når det gjelder renhold av avtrekksventiler (bad og kjøkken) er dette normalt beboers anliggende. Det er viktig med rutinemessig vedlikehold. Det virker som både kjeller og loft er godt ventilert. Tiltak Sanitæranlegg Samtlige originale komponenter i sanitæranlegget har overskredet anbefalt brukstid. Dette betyr at vi vil anbefale styret å sette av penger for fremtidig vedlikehold av vann- og avløpsrør. Vi vil da først og fremst anbefale at det startes med et forprosjekt. Man vil da kartlegge og komme med anbefalende løsninger for boligsameiet samt at det vil bli satt opp husleie konsekvenser for de ulike tiltakene. Ventilasjon Rens av avtrekkspiper anbefales utført med et intervall på 30 år. Fettavleiring og gjengroing av kjøkkenavtrekk er en medvirkende årsak til potensiell brannfare og bidrar generelt til dårlig luftskifte i boligene. Rengjøring av slike avtrekk utføres av spesialfirmaer på området. Hver enkelt beboer bør støvsuge og vaske sine ventiler årlig, dette for å opprettholde nødvendig ventilasjon. juni 2014

20 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ELKRAFT Tilstand Generelle el-anlegg Det elektriske anlegget er i hovedsak i bra stand, alder på deler av anlegget tatt i betraktning. Tilbakemeldinger fra styret forteller om ingen avvik på strømmen. Det vil av sikkermessige årsaker anbefales en kontroll av anlegget. Jordingsanlegg Det er fokus på jordingsproblematikken og den sikkerhet et velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Dette er viktig med tanke på berøringsspenninger og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget. Befaringen viste ingen synlige skader eller feil på jordingsanlegget. Hovedvannkran er lokalisert og jordingsleder er registrert ført helt frem. Inntaks- og stigeledninger Det er lite av inntakskabel som er synlig fordi den er ført i grunn frem til rommet for hovedfordeling. Det som er synlig av originale inntakskabler ble det registrert at disse svetter ganske mye, og det er nok nært forestående å oppgradere/skifte ut disse. Kablene er ikke tørket ut hvor dette er inspisert. Stigekabler til underfordelinger og vaskeri er av nyere type, og det er ikke registrert synlige tegn på skader eller overbelastning. Hovedfordelinger Hovedfordelingene fremstår i forskjellig utforming. Det er utført sporadiske oppgraderinger av utstyr i alle fordelinger, men ingen av disse tilfredsstiller dagens forskriftskrav. Stativene har enkel adkomst fra begge sider, avdekningsløsninger er ikke gode, og det er fare for tilfeldig berøring selv om dette rommet kun skal opereres av autorisert personell. Et av rommene var låsen defekt. Underfordelinger Underfordelingene for vaskeriene i bygget fremstår som ryddige og oversiktlige. Tavlene er av nyere modell og det er automatsikringer, gode avdekningsløsninger, etablert jordskinne, og tilsynelatende oppdatert kursfortegnelse. Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegget i boligsameiet er i hovedsak utført som åpen forlegning. Det er på befaring ikke registrert synlige skader eller tegn på overbelastning. Kursopplegget i kjellerarealet rundt fordelinger, gjennomføringer, og tekniske rom er ikke tilfredsstillende, og fremstår som uoversiktlige. Belysningsutstyr Ifølge styrets representant fungerer belysningen i sameiet tilfredsstillende. Alle befarte arealer oppleves som tilstrekklig belyst, og det er ikke registrert skader eller feil på utstyret. Utebelysningen er styrt av fotoceller som er fornuftig plassert. Andre el-installasjoner Porttelefonanlegget fungerer ifølge styrets representant tilfredsstillende. Dørstasjonene med merking oppleves som innbydende og er oversiktlig. Dørstasjonene er i tillegg tilstrekklig belyst. Svarapparatet i befart leilighet hadde ingen tegn på skade, utover normal slitasje. Det er på befaringstidspunktet ikke klart hvor mange enheter som har installert brannvarslingsanlegg, og det er ikke utført testing på befaring. Tiltak Generelle el-anlegg juni 2014

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 Side 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

JESPERUD BOLIGSAMEIE

JESPERUD BOLIGSAMEIE S.nr. 651096 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR JESPERUD BOLIGSAMEIE FEBRUAR 2007 TILSTANDSVURDERING JESPERUD BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon A. Ellingsen Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie Liabakken Boligsameie Olaf Bulls vei 30-48/52-82 www.liabakken.no Agenda 1. Velkommen og innledning til møte v styretleder Elisabeth Natvig Kort orientering

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Styret i Spoven borettslag. Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag

Styret i Spoven borettslag. Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag Styret i Spoven borettslag Vedlikeholdsplan 2012-17 Spoven borettslag Arbeidsutkast #1 m/tilføyelser pr. mars 2014 Sammendrag Dette er et førsteutkast til en vedlikeholdsplan for Spoven borettslag. Den

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE S.nr. 995914 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE utarbeidet av: September 2012 SAMBO BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jon Andrè Ellingsen Adresse:

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer