VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1

2 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta Selveierforening for å utarbeide en byggeteknisk tilstandsanalyse og en plan for vedlikehold av bygningsmassen kommende 10 års perioden. Bygghuset AS har gjennomgått eksisterende vedlikeholdsplan fra for Vedlikehold og oppgraderinger utført i perioden er registrert. Planen er basert på visuell befaringer uten åpning av konstruksjoner eller bruk av instrumenter/verktøy for måling/konstatering av tilstander. Kantorsletta Selveierforening består av tre adskilte boligblokker oppført i Bygningene er utført i plasstøpt betong i etasjeskiller og bærende leilighetskillevegger. Når utbedringer eller oppgraderinger av bygningsdeler utføres bør vedlikeholdsplanen som ivaretar plan for fortløpende vedlikeholdsbehov ajourføres slik at riktig type vedlikehold og rett intervall fastsettes. Vedlikeholdsplanen omhandler ikke sameiets behov og kostnader til løpende drift av bygningsmassene. Her nevnes f.eks renhold, skifte lyspærer, stenge vann, beplantning, snømåking, feiing etc. Forslag til tekniske løsninger og intervaller for vedlikehold i denne planen er basert på NBI Byggdetaljblader og generelle anbefalinger fra bransjen. Planen er basert på antatt vedlikeholdsbehov i perioden Kostnader til de ulike aktivitetene er basert på kjøpte tjenester. Alle tall er inkl mva basert på 2014-kroner. Man må i eventuelle avsetninger legg inn 3 % prisøkning pr år. Vedlikeholdsbudsjettet er basert på innhentede priser og erfaringstall fra tilsvarende prosjekter. Kolbotn, oktober 2014 Steinar Kvistad 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Grunnmur 1.1 Grunnmurer s Drenering s Gavlfasader 2.1 Teglforblending s Mulige tiltak s Østfasade 3.1 Platekleding s Innvendig hjørne plater/tegl s Vinduer/ Beslag s Vestfasade 4.1 Betong/ Panel/ Rekkverk s Vinduer/ Balkongdører s Brannluker s Parkhus 5.1 Maling s Rekkverk s Fellesarealer 6.1 Garasjer s Inngangspartier s Avfallshåndtering s Trapperom/ Kjellere s Tak 7.1 Registering av dagens tilstand s Tekniske anlegg 8.1 Vedlikeholdsplan tekniske anlegg s. 11 Vedlegg: 1. Intervaller for utskifting av bygningsdeler 2. Bilder 3. Kostnader vedlikehold

4 Beskrivelsen gjelder registering og beskrivelser generelt for alle tre blokkene, dersom ikke annet spesielt anmerket for en bestemt bygning. 1. Grunnmurer. 1.1 Grunnmur Grunnmurer av plasstøpt betong med malt overflate. Grunnmurer ved Plogsvingen nr.5 og Slalomveien nr.3 er rehabilitert i 2006 og ved Slalomveien nr.5 i Ny overflatebehandling bør utføres ca. hvert 8 år. Det er oppdaget skader/flassing nederst i vegg i en del av inngangspartiene. Dette er i den såkalte «tunnelen» frem til inngangsdøren, se beskrivelse i pkt Drenering Det ble ved befaring ikke registrert fukt i selve kjellerne, men noe fuktutslag ved sokler i trappeganger (se pkt.5.4). I tillegg er det fuktutslag i en del inngangsparti i vegger i tunnel som går inn til inngangspartiet. Det at det ikke er registrert fukt i selve kjelleren, men ved inngangsdører kan tyde på at det trekker vann opp i konstruksjonen fra grunnen under. Dette er i så fall et kapillærsug som igjen kan tyde på manglende fuktsikring av konstruksjonen. I tillegg er det ved kamerakjøring registrert at drensledninger på bakside av byggene har skader/kan være tette. Det har ikke vært mulig å gjennomføre full sjekk av disse ledningene av denne årsak. Samlet sett kan fuktskadene ved inngangspartiene ha sammenheng med begynnende problem med dreneringen rundt byggene, slik at det blir stående mer fukt i grunnen som trekker opp i konstruksjonen. Dette er kun en teori basert på ovennevnte observasjoner. Da det ikke er registrert fukt i selve kjellerne mener vi at en full oppgradering/utskifting av dreneringen vil være et alt for kostbart tiltak å gjennomføre nå i forhold til de påviste problemene. Kjellerne må uansett holdes under oppsikt, og det bør gjennomføres kamerakontroll av drenering som er mulig å komme til for å avdekke omfanget av skader i drensslanger mv. Det må også forventes punktvis oppgraving for å avdekke skader. Anslått kostnad er medtatt i budsjett. Dersom det i den kommende 10 års perioden blir påvist fuktproblem i kjelleren må dette tas tak i og utbedres snarest. For beskrivelse av utbedring av skade flassing i «tunnelen» se pkt 5.2 4

5 2. Gavlfasader 2.1 Teglfasader Det ble ikke registrert noen spesielle skader/løse fuger slik at det ser ikke ut til at det skulle være nødvendig med noen form for reparasjoner. I forrige vedlikeholdsplan ble det anført noe mose/groing på fasader. Dette er utbedret ved rengjøring. Fremtidig rengjøring utføres etter behov, og kan utføres ifm. malingsbehandling av vinduer evt. hvert 8 år (se ellers vinduer pkt. 3.3) 2.2 Mulig tiltak I følge forrige vedlikeholdsplan er styret er tidligere gjort oppmerksom på at det er registrert rustne 'bindere" bak teglstein ved tidligere utskiftning av stein over enkelte vinduer. Vi har ingen forutsetning for å vurdere dette ved en visuell befaring fra bakkeplan, medtatt i kostnadsoppsett). 3. Østfasader. 3.1 Platekledning Ved befaring ble det registrert at eksisterende platekledning stort sett er hel. Generelt bør plater byttes fortløpende ved skader. Da stort sett alle platene er hele, er det av tekniske hensyn ikke behov for utskiftning av platekledningen generelt. Platene bør uansett vaskes da det er noe skitt og rester av tagging mv. (Bilde1 i vedlegg 2). Vår vurdering er at komplett utskiftning av plater bør gjøres når man eventuelt beslutter en oppgradering av fasaden. Byggenes alder tilsier at man bør se på en total oppgradering av denne fasaden i forhold til tetthet og isolasjonsverdi. Vi anbefaler at det da utføres en etterisolering og utskifting av de vinduer som til nå ikke er skiftet ut. Innefor kommende 10 års periode bør dette vurderes som et eget tiltak for alle blokkene. Vi har ikke medtatt dette i planen, da vi anser dette som en oppgradering og ikke et vedlikehold. Bygghuset AS kan utarbeide budsjett for dette tiltaket som et eget oppdrag. 5

6 3.2 Innvendige hjørner overgang tegl/platekledning. I følge opplysninger gitt i forrige vedlikeholdsplan, er det problemer med vanninndriv ved innvendige hjørner i overgang tegl/platekledning. Dette gjelder de 5 store sprangene i bygget. Dette er utbedret ved ny fuging, som ser ut til å holde tett, men visuelt er ikke fugene pene. Det bør her ses på en annen løsning med beslag ved eventuell utskifting av plater og etterisolering iht. pkt 3.1 Det er også observert at det ved overgang mellom plater og tegl ved gavler er oppsprukket og manglende fuging. Dette bør utbedres snarest. (Bilde 2 i vedlegg 2). 3.3 Vinduer og beslag I følge opplysninger fra selveierforeningen er det beboernes ansvar og kostnad å skifte ut vinduer. Maling utføres av foreningen. Maling ble sist utført i Vi anbefaler at det males på nytt innen 2 år. I følge opplysninger fra selveierforeningen får beboerne tilbud om felles bestilling av vinduer hvert 2. år. I perioden er 170 av totalt 580 byttet på østfasade og gavlvegger. Dette utgjør ca 1/3. Det skal også være noen beboere som har byttet vinduer utenom denne fellesbestillingen så selveierforeninger har derfor ikke full oversikt. Ved besiktigelse fra bakkenivå ble det registrert at en del vinduer er skiftet, og at det er avvik i både farge og utførelse fra opprinnelig. Ved enkelte vinduer ble det registrert forholdsvis store sprekker/åpninger mellom beslag og vinduskarm. Det kan synes som om ikke all vindusutskiftingen er fagmessig skikkelig utført, da det er sprekker i plater og det er benyttet noe «tilfeldig» fuging for å tette rundt nyinnsatte vinduer. (Bilde 3 i vedlegg 2). Malingsbehandling av vinduer anbefales utført ca hvert 8. år og legges inn i planen. 4. Vestfasader 4.1 Betong / Stålbæring / Gulv / Rekkverk Vestfasader i Plogsvingen nr.5 og Slalomveien nr.3 er rehabilitert i 2006, samt i Slalomveien nr. 5 i Rehabiliteringen bestod av utbedring/utskiftning av skadet armering, ny overdekning samt ny overflatebehandling av betong tak, skillevegger og balkongbrystninger. Betong og stålbæring Ut fra visuell befaring er det ikke avdekket nye synlige skader, hverken på betongfronter eller stålbæringen. Dette betyr at utbedringen har vært vellykket og gitt et godt resultat. Vi anbefaler at det gjennomføres vask av balkongfronter og stål, dette er lagt inn i planen der det også tas høyde for noe malingsflikk mv. etter en slik behandling. En slik vask vil en kunne avdekke om det er oppstått skader som pr i dag ikke er synlige. Vask bør også omfatte beslag på gesims. 6

7 Gulv Gulv på balkonger ble ikke rehabilitert, da det ikke var registrert synlige skader i betong. Det ble registrert noe oppsprekking i avretting og i overgang nytt/gammelt gulv, og sameiet har etablert tremmegulv på de øverste balkonger. Grunnen til at sameiet bekostet tregulv (type 3TETT) i øverste etasje var i hovedsak å hindre vann i å dryppe ned på balkongen i etasjen over. På1990-tallet fikk ble OPAK engasjert til å gå gjennom beregningene på konstruksjonen for å se om nedbøyninger/ sprekker skyldtes feil konstruksjon, konklusjonen var at det var innenfor toleransegrensen. Det er ikke blitt gjort noen nærmere undersøkelser av de sener årene. Da det ikke har kommet noen meldinger om ikke har utviklet seg større skader på balkonggulv de siste årene ser det ut til at det ikke er nødvendig med slikt tremmegulv i de andre etasjene. Rekkverk Det som var skadet og i dårlig forfatning av håndløpere ble ved rehabiliteringen skiftet. Ansvaret for malingsvedlikehold av disse påhviler beboerne. Det er registrert en del avvik på hvor ofte dette males. Det legges inn en post for skifte av noen håndløpere ifbm. vask av balkongfronter mv. 4.2 Vinduer / Balkongdorer/ Terrassevegger Vinduer og balkongdorer er ikke medtatt i planen da sameiet definerer fasadevegger på balkonger som seksjonseiers eget vedlikeholdsansvar. Det har tidligere vært registrert noe ulik utførelse på nevnte terrassevegger, og styret har utarbeidet en rettledning som skal følges ved vedlikeholdsarbeider som utføres av beboere 4.3 Brannluker På balkongene er det i vegg mellom boenhetene etablert en luke som skal muliggjøre rømning fra en balkong til en annen sideveis. Luker i trevegg i øverste etasjer ble monter i forbindelse med balkongutvidelse i Luker i trevegg i 3. etg. i Slalåmveien ble montert i Funksjon/mulighet for åpning av disse er ikke testet på lenge. Vi anbefaler at dette testes samtidig med eventuell brannøvelse. 5.Parkhus 5.1 Maling av panel Det er i 10 års perioden behov for generell oppmaling. Fasade øst er tørr og bør males snarest. 5.2 Rekkverk Bør males. 7

8 6. Fellesarealer 6.1 Garasjer Det er 100 stk. garasjer i underetasjen på selve boligblokkene, samt at det er 82 stk. frittstående garasjeplasser fordelt på 6 fellesgarasjer tilknyttet sameiet. Garasjer i underetasje Garasjeplassene som er tilknyttet boligblokker ser ut til å være i god stand, og det bør her opprettholdes vedlikehold ved behandling av porter og omliggende treverk med intervaller hvert 8 år. Disse ble sist malt i 2012, så det bør påregnes ny maling i Frittstående garasjer: Tak Takbelegg for garasje 2, 3 og 4 er skiftet i 2002, samt på garasjerekke 5 er det skiftet i Når det gjelder garasjerekke 1 (nærmest Parkhus) og garasjerekke 6 (ved Plogsvingen) er takbelegget på begge disse fra Takene på 1 og 6 bærer preg av delvis mye mose/groing og begynner å bli i dårlig stand, dette gjelder også takrenner og taknedløp. Vi anbefaler derfor å skifte takbelegg inkludert renner og nedløp på disse byggene. Porter Alle garasjeporter i garasjerekke 1-4 som var i stål er iflg mottatte opplysninger byttet i Panel og maling Garasjerekkene 1-5 ble malt i For garasjerekke 1 er det noe råte på østfasade og sørfasade bør skiftes For garasjerekke 6 (Plogsvingen) ble all panel skiftet og malt i For garasjerekkene 1-4 går en del panel og tre omramming rundt porter ned i asfalt og må heves/skiftes, slik at dette ikke står å trekker fuktighet fra grunnen. Dette er utbedret for garasjerekke 5. (Bilde 4 i vedlegg 2). For garasjerekke 1-4 bør dette utbedres som i rekke 5 Det bør altså etableres beslag ned mot asfalt på gavlvegger samt at det enkelte steder bør senkes terreng på østgavler, da det ligger masser opp og inn mot panel. Vegger og porter bør behandles med intervaller hvert 8 år. 6.2 Inngangspartier Oppgradering av «tunnel» inn til inngangsdør og utskiftning av hovedinngangsdører er utført i Som omtalt i pkt 1.2 er det i etterkant av denne utbedringen kommet skader/flassing nederst på en del av veggene i «tunnelen» inn til inngangsdøren. Dette ser ut til å være fuktskader ved at fukt trekker opp i veggen og medfører at maling flasser av. Hvorvidt dette kommer av feil ved drenering er ikke påvist, se pkt 1.2. Vi anbefaler og har lagt inn i planen en generell utbedring av disse skadene. 8

9 6.3 Avfallshåndtering Det ble i 2012 etablert nytt avfallshåndteringssystem med nedgravde containere ved alle tre blokkene. Det er ikke avdekket behov for vedlikehold av dette. 6.4 Trapperom / Kjeller Ved befaring av kjellere samt 1. etg i trapperom velger vi her å beskrive dette generelt for alle trapperom/kjellere da det er lite avvik mellom disse. Det er de siste 3 årene gjennomført rørfornying av alle avløpsledninger i bygget. For å kunne utføre dette arbeidet er det etablert luker i vegg ved inngangsdører. Her ser det ikke estetisk pent ut i alle oppganger. I tillegg er det noe fukt/vannlekkasjer ved noen av disse lukene. Vannlekkasjene er en reklamasjon som det arbeides med Olimb om å utbedre. Men vannlekkasjen ved luke i inngangspartiet er bare delvis reklamasjon på rørfornying, det er kan være feil på taknedløp enkelte steder. Selveierforeningen har notert at det etter «monster-regn» om sommeren blir vått i enkelte oppganger. Taknedløpene bør derfor undersøkes nærmere med kamerakontroll for å avdekke lekkasjer. Resultatet fra kontrollen avgjør om kun rørdeler bytte ut eller om det må vurderes total rørfornying. Kamerakontroll er med i budsjettet. Når fukt/vannlekkasjene er under kontroll bør man iverksette en generell oppgradering av vegger ved inngangsdører. Kostnader ved dette er budsjettert i planen. Etter vår vurdering ser trapperommene generelt ut til å være godt vedlikeholdt, det ble allikevel registrert at enkelte trapperom har fuktutslag i sokkel slik at maling flasser av. Her bør løs maling fjernes, samt at underlaget rengjøres for malingsrester og løse partikler før det på ny overflatebehandles med en diffusjonsåpen maling. Dette gjelder Slalomveien nr.5 oppgang B, C, E, G, H. Slalomveien nr.3 oppgang D, E, F, I og Plogsvingen 5 oppgang C, D, E, F, G. Ovennevnte ble også beskrevet i vedlikeholdsplanen i Anbefalte malingsarbeider er ikke utført. Generelt ser vi at det er behov for følgende utbedringer/oppgraderinger: Dørpumper fungerer dårlig og må som et minimum justeres slik at ståldører i og Inn til kjellere er selvlukkende da dette er egne brannceller. Nevnte pumper er av eldre dato og det bør vurderes utskiftning av samtlige dørpumper. Dette 5stk. dører pr. oppgang. Av estetiske hensyn er det behov for malingsbehandling av ovennevnte dører i fellesarealer, samt at dørvridere bør byttes da flere av disse fungerer dårlig. Ytterdører fra kjellere og ut til trapp på østfasade er delvis dårlig mhp. overflatebehandling. Her anbefaler vi vask av trapper og sliping og oppmaling av dørene. Dørvridere bør også skiftes. 9

10 Gulv, vegger og tak i kjellerens fellesrom har behov for malingsbehandling. Det er også i enkelte oppganger gjort tiltak med avløp fra overliggende bad, noe som har medført tildels store avskallinger rundt nedløp i kjellertak. Nevnte sår må utbedres for en evt. malingsbehandling av takene. 7. Tak 7.1 Registrering av dagens tilstand. Taktekkingen på alle blokkene ble rehabilitert i I forkant av dette ble alle sluk skiftet. Det ble skiftet taktekking. Dette ble utført ved å legge ny tekking oppå eksisterende tekking. Noen nye beslag og soilhatter skiftet og vifter på tak er skiftet. Takene er befart nå i høst. Takene fremstår som totalrehabilitert og det bør ikke påregnes vedlikehold av disse utover normalt ettersyn i kommende 10-års periode. Ved de 3 overlyskuplene der det er adkomst til tak anbefales det å gjøre tiltak for å bedre sikkerheten. Et enkelt tiltak er å monter stige med sikkerhetsbøyle. (Bilde 5 i vedlegg 2). Overlyskuplene er tunge og trerammen bør forsterkes med innvendige vinkler og skrue/ bolt som kjettingen festes med bør være kraftigere. (Bilde 6 i vedlegg 2). 8. Vedlikeholdsplan Tekniske anlegg: Generell vedlikeholdsplan for tekniske anlegg er ikke medtatt i denne planen, men vi har satt opp en del enkeltstående kostnader som vi anser det er behov for i kommende 10 års periode. Rens av stikkledninger/bunnledninger Kamerakontroll og spyling av alle bunnledninger ble utført i 2010 og ingen spesielle skader eller feil ble rapportert. I forbindelse med akutthjelp i 2013 og fra Stake og Graveservice har de gitt tilbakemelding etter kamerakontroll at det er mye avleiringer i stikkledninger/bunnledningen og at det må fjernes med skikkelig rens. Spyling er ikke nok. Selveierforeningen har fått anmodning fra Kommunene om utbedring av slikkleding fra Plogsvingen 5. Kommunen er i gang med utbedring av dårlige strekninger på avløpsnettet og avdekket at det var vokst røtter inn i betongavløpsrøret. I planen er derfor en ny kamerakontroll av alle stikkledninger/bunnledninger medtatt. Dette vil avgjøre om hvor omfattende behovet for utbedring av disse ledningene er. Da omfanget ikke er fult ut kjent og utbedringsmetode ikke er avklart, er kostnader ved utbedring ikke medtatt. Rengjøring av ventilasjonskanaler Det ble i 1999 gjennomført rens av ventilasjonskanaler. Dette er lagt inn i planen på nytt 10

11 Kontroll piper Kamerakontroll av piper er lagt inn i planen og anbefales utført i løpet av 10 års perioden Det er feielukene er på balkongene i 1. etasje Feiervesenet har ikke tømt alle, da noen ikke hjemme den dagen de feier. Mange beboere har ikke forutsetning for å gjøre det selv og Selveierforeningen bør organisere denne tømmingen. Kostnad er medtatt i budsjett. Det er meldt om problemet med bakfall enkelte steder så det renner sotvann ut når det regner. Hvis det fortsatt er et problem etter tømming så anbefales at det monteres «hatt» over pipe. Anslår kostnad på ca. kr pr. pipe. VA i søppelrom Da søppelrom ikke er i bruk, og vider bruk ikke er avklart bør vann kobles fra. Dette er medtatt i planen. Felles stoppekraner i kjeller (4x 25 stk) Alle felles stoppekraner i kjeller bør skiftes. Når det gjelder de som er plassert inne i søyler i tilfluktsrom mener vi at det pt. ikke er kostnadsvarende å skifte disse. Her må det merkes med at disse ikke kan stenges. Kostnader ved skifte av resten av kranene er medtatt i planen. Hovedvanninntak Sil bør skiftes og reduksjonsventil må sjekkes. Dette er medtatt i planen. Nød og ledelys i oppganger Dette bør monteres og er medtatt i planen Lys i oppganger Ved feil på akustisk lysstyring er det ikke mulig å få på lys i oppganger. Dette må utbedres og er med i planen. Snu sikringsskap i garasjer Disse er montert slik at de vender inn i garasjer. Disse må snus slik at de er tilgjengelige. Dette er medtatt i planen Tavlerom i kjellere (25 stk) Disse har gamle skrusikringer og vi anbefaler å skifte dette til automatsikringer med jordvern. Status pr. september 2014: Plogsvingen 5 A G oppgradert med automatsikringer/ jordvern i Slalåmveien 5 B, C, D, E, H og I oppgradert med automatsikringer/ jordvern i Oppgang 5 A, F og G (hovedtavler) gjenstår. Oppgradering i Slalåmveien 3 A I gjenstår. I følge Sameieforeningen er planen å oppgradere gjenstående oppganger i Slalåmveien 5 samt hele Slalåmveien 3 i

12 Vedlegg I - INTERVALLER FOR UTSKIFTING AV BYGNINGSDELER Tabellen er laget med basis i NBI (Norsk Byggteknisk Institutt) og innsamlet data fra Hole Prosjekt AS. Kort levetid Middels levetid Lang levetid Manglende vedlikehold og stor grad ytre påkjenninger som regn, vind, sol, frost etc. Godt vedlikehold og middels grad ytre påkjenninger som regn, vind, sol, frost etc Godt vedlikehold og liten/ingen grad ytre påkjenninger som regn, vind, sol, frost etc Bygningsdel Kort 'levetid" Middels "levetid" Lang "levetid Fasade Trepanel skifte ut 25 % Bytte ut trevinduer Bytte ut tredører Balkonger Nytt gulvbelegg med polyuretan Utbedre skader i betong Bytte rekkverk Flate tak Skifte takbelegg Taknedløp skiftes Elektro Skifte sikringsskap/kabler Skifte lamper Skifte varmeovner Ventilasjon Skifte felles avtrekk Sanitær Bytte avløpsledning i plast

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka Juni 2009 Innhold 1 Bildedokumentasjon...2 1.1 Vedlikeholdsobjekter...2 1.2 Skader og mangler...4 2 Generelt

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo

Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo Ålesundgata 3 Borettslag, Oslo V E D L I K E H O L DSPL A N F O R 2010-2019 D A T O : F jerde utkast 23.02.10 U T A RB E ID E T A V: Bygghuset AS v/ Steinar K vistad B Y G NIN GST YPE : Bygård/blokk B

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

TILSTANDSANALYSE / VEDLIKEHOLDSPLAN GOMMERUD BOLIGSAMEIE 2005-2014

TILSTANDSANALYSE / VEDLIKEHOLDSPLAN GOMMERUD BOLIGSAMEIE 2005-2014 spris (Kr) SUM VEDLIKEHOLDSKOSTNADER DE NESTE ÅRENE EKSKL. MVA. kr 652 4 kr 566 kr 858 kr 4 kr 467 2 BYGG 2 Grunn og fundamenter 24 Fundamenter Det er ingen synlige tegn i garasje eller over bakkenivå

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9 VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR SAMEIEFORENINGEN KOLSÅSSTIEN 9 2 0 1 3 Befaring ble avholdt 30.8.2013 UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE FORVALTNING v/ Erlend E. Mæhlum Til stede: Fra sameiet: Asker og Bærum Boligbyggelag

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14

Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 TILSTANDSRAPPORT RINGNES PARK ØST OPPDRAGSGIVER: Ringnes Park Øst Sameier 25.04.14 Aase Byggeadministrasjon AS, Fyrstikkallèen 7, 0661 Oslo Telefon: 23 06 05 50, Telefax: 23 06 05 51, Org.nr.: 990 238

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie

Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie. Liabakken Boligsameie Velkommen til informasjonsmøte i Liabakken Boligsameie Liabakken Boligsameie Olaf Bulls vei 30-48/52-82 www.liabakken.no Agenda 1. Velkommen og innledning til møte v styretleder Elisabeth Natvig Kort orientering

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE 2014 Befaring ble avholdt 22.5.2014 UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE FORVALTNING v/ Karianne Dyrdal Til stede: Fra sameiet: Asker og Bærum Boligbyggelag AL: Per

Detaljer

Nebbejordet brl. VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni 2007 BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187. i Boligbyggelaget Usbl

Nebbejordet brl. VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni 2007 BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187. i Boligbyggelaget Usbl Nebbejordet brl VEDLIKEHOLDSPLAN Etablert: Juni UTARBEIDET AV: BYGNINGSTYPE: Jørn Arild Karlsen i Boligbyggelaget Usbl Blokker og rekkehus BYGGEÅR: 1983 ANTALL BOENHETER: 187 Dette produktet er opphavrettslig

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Hva er Vedlikeholdsnøkkelen? -Vedlikeholdsnøkkelen er en vedlikeholdsplan utarbeidet på grunnlag av en tilstandsanalyse for fellesanleggene i

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ODDE MARI A BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ODDE MARI A BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ODDE MARI A BOLIGSAMEIE 2 0 1 0 UTARBEIDET AV ABBLs TEK ISKE FORVALT I G Befaring ble avholdt 18.11.2010 v/ Erlend E. Mæhlum Til stede: Fra sameiet: Asker og Bærum Boligbyggelag

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR. ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE (utarbeidet av Styret i OMBS)

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR. ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE (utarbeidet av Styret i OMBS) VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE (utarbeidet av Styret i OMBS) 2 0 1 5 Befaring ble avholdt 18.5.2015 UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE FORVALTNING v/ Erlend E. Mæhlum Til stede: Fra boligselskapet:

Detaljer

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE

FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE FOTODOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE AV FASADER VED HUSEBY SKOLE I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i

Detaljer

1 Sameiet Cort Adelers Gate 25 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Cort Adelers Gate 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET 3 1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet 3 1.2 Byggherre 9

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014 INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET! 20. August 2014 AGENDA Informasjon bytting av vindu, dører og kledning Økonomi Veien videre Ekstraordinær generalforsamling DAGENS TILSTAND Vinduer, balkongdører

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HOSLEMARKA BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HOSLEMARKA BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSRAPPORT FOR HOSLEMARKA BORETTSLAG 2 0 1 2 Befaring ble avholdt 19.9.2012 UTARBEIDET AV ABBLs TEKNISKE FORVALTNING v/ Erlend E. Mæhlum Til stede: Fra sameiet: Asker og Bærum Boligbyggelag AL:

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 130 138 BLOKK 2 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

Hammersborg borettslag RAPPORT

Hammersborg borettslag RAPPORT RAPPORT Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan 09.03.2015 UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim INNHOLD: 1 Oppdraget... 3 2 Grunnlagsmateriale... 3 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Nordre Gran brl. Kort om meg

Nordre Gran brl. Kort om meg Nordre Gran brl. REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG Av styreleder / siv.ing Umar Munir 1 Kort om meg Jeg heter Umar Munir og 32 år Har master i byggeteknikk og arkitektur fra UMB i ÅS 2005 Jobber som

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer