Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010

2

3 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger Eiendomsinformasjon Branntekniske grunnlagsdata Bæresystem, etasjeskiller og leilighetsskiller Rømningsveier Trapperom, trappeløp Dører til leiligheter fra trapperom Loft, inkl. dører mot trapperom Kjeller Brannvarsling Slokkeutstyr Tilgjengelighet for brannvesenet... 16

4 Side 2 av 16 Sammendrag Neuberggata 6 er en murgård i Jugend stil fra 1916, gården har 6 oppganger, 40 leiligheter og ett butikklokale. Leilighetene i oppgang A-D har tilgang til hovedtrapperom samt baktrapp. Leiligheten i oppgang E og F har kun tilgang til ett trapperom. Det er behov for brannteknisk oppgradering av gården, brannskille mellom trapperom og kjeller/råloft må etableres. I denne rapporten har vi kun sett på fellesarealer og butikklokale, ikke på leilighetene. Eksisterende dører fra leiligheter til trapperom bør byttes til dører som holder minst EI 30-Sa. I oppgang E og F må dører byttes til minst EI 30-CSa. Etasjeskiller mot kjeller og butikk må utbedres slik at de holder minst EI 60, og gjennomføringer i etasjeskille må tettes. Det må installeres brannalarm i oppgang E og F, det anbefales at det installeres brannalarmanlegg i hele bygget, alle leiligheter, trapperom og fellesarealer bør dekkes, også kjeller. Leilighetene kan dekkes med minst en detektor i hver leilighet (branncelle), jf. loftsveilederen. Det skal også være røykvarsler i hver leilighet. Alle leiligheter skal ha husbrannslange eller håndslokkeapparat. I fellesarealer må det være håndslokkeapparater.

5 Side 3 av 16 Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av følgende møter og befaringer i Ullevålsveien 89: Dato: Formål: Befaring Tilstede: Kari Hengebøl Styret AS Nybygg Rolf Bergh-Christensen Bakgrunnen for at det ble besluttet å utarbeide en brannteknisk tilstandsrapport med utbedringsforslag for dette sameiet er at sameiet ønsker å kartlegge brannsikkerheten i gården. Rapporten bygger på befaringen og sjekkliste fra vernerunde Intensjonen med en oppgradering av brannsikkerheten bør være å få denne opp på nivå nærmest mulig krav iht. dagens forskrifter (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, forkortet TEK) og veiledning (Veiledning til tekniske forskrifter 1997, forkortet VTEK). Forøvrig sier 2-1 i Forebyggendeforskriften (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 2002), at sikkerhetsnivået i eldre bygninger (dvs. bygget før 1985) skal oppgraderes brannteknisk til samme nivå som for nyere bygninger (dvs. iht. TEK/VTEK) så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Dette kan gjøres ved bygningsmessige tiltak, andre risikoreduserende tiltak, eller ved en kombinasjon av disse. Vurdering av hva som kan kreves for eksisterende bygninger vil alltid være en skjønnsmessig vurdering. I denne rapporten har vi tatt utgangspunkt i bl.a. Brannsikker bygård sluttrapport fra Oslo brann- og redningsetat og forhold hvor det i denne påpekes som nødvendig med tiltak. Der tiltak etter vårt syn må utføres er det angitt med må, der tiltak anbefales er det angitt med bør. Bygården vil normalt ikke bli klassifiserte som særskilte brannobjekter iht. Brann- og eksplosjonsvernloven, 13.

6 Side 4 av Eiendomsinformasjon Eier av bygningene : AS Nybygg Bruker av bygningene : Beboerne i sameiet og butikk. Borettslaget består av 40 leiligheter og butikklokale i 1. etasje. Adresse : Neuberggata 6, 0367 OSLO Gårdsnummer 215 bruksnummer 241 Styreleder : Type bebyggelse : Kari Hengebøl Blokkbebyggelse: - yttervegger i pusset murverk/tegl. - etasjeskillere i trebjelkelag - takkonstruksjon i treverk Antall boligenheter : 40 Antall bygninger : 1 Antall etasjer : A-D: 4 etasjer +kjeller og loft (loft innredet) E-F: 3 etasjer +kjeller og loft (kjeller innredet i oppgang F). Byggeår : 1916 Loftsutbygging på slutten av 80-tallet.

7 Side 5 av Branntekniske grunnlagsdata Iht. Forebyggendeforskriften, 2-1, heter det bl.a. at sikkerhetsnivået i eldre bygninger (dvs. bygget etter forskrifter før 1985) skal oppgraderes (brannteknisk) til samme nivå som for nyere bygninger (dvs. iht. TEK/VTEK) så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. På bakgrunn av dette legges de preaksepterte løsninger og fortolkninger iht. VTEK (Veiledning til teknisk forskrift 1997) og Oslo kommunes Loftsveileder (Blankett nr ) til grunn for de foreslåtte tiltakene for brannteknisk oppgradering av bygningen. Grunnlaget for valg av de branntekniske løsningene er definisjonen av virksomhet (bruk av bygningen), risikoklasse og brannklasse. Risikoklasse 1 (f.eks. garasje) representerer laveste risiko for skade på liv og helse, og risikoklasse 6 (f.eks. hotell) representerer høyeste risiko. Virksomhet iht. VTEK: Bolig og butikklokale Risikoklasse iht. VTEK : RKL 4 (bolig) RKL 5 (forretning) Brannklasse iht. VTEK : BKL 3 Særskilt brannobjekt kategori : Ikke særskilt brannobjekt

8 Side 6 av Bæresystem, etasjeskiller og leilighetsskiller Krav Følgende krav til bærende bygningsdelers brannmotstand og brannmotstand på skillende konstruksjoner gjelder iht. VTEK, 7-23 tabell 1, 7-24 tabell 3 : Bygningsdel Brannklasse 3 Bærende hovedsystem. R 90 A2-s1,d0 [A 90] Sekundære bærende deler, etasjeskillere. R 60 A2-s1,d0 [A 60] Trappeløp. R 30 A2-s1,d0 [A 30] Branncellebegrensende konstruksjon Bygningsdel som omslutter trapperom, heissjakt og installasjonssjakter over flere plan. EI 60 A2-s1,d0 [A 60] EI 60 A2-s1,d0 [A 60] Der takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning kan takkonstruksjon være uten brannkrav. Loftsveilederen angir at etasjeskiller kan være tilnærmet REI 60/D-s2,d0 (B 60 bærende og skillende), takkonstruksjon R 30/D-s2,d0 (B 30 bærende) og trappeløp tilnærmet R 30/D-s2,d0 (B 30 bærende). Tilstandsbeskrivelse Byggene ser ut til å tilfredsstille dagens krav til bæring med unntak av takkonstruksjon, etasjeskiller og trappeløp i baktrapper. Branncelleinndelingen i bygningene er ikke tilfredsstillende. Kjeller er ikke skilt fra trapperom med branncellebegrensende konstruksjoner, butikklokale er ikke egen branncelle (kun skilt fra kjeller med trepanel) og dører til kjeller, loft og leiligheter har ikke tilfredsstillende brannmotstand. Trapperommene er utført med vegger i mur som har tilfredsstillende brannmotstand, men mot loft er det trekonstruksjoner som bør utbedres slik at de holder tilnærmet EI 60. Flere steder bl.a. i kjeller og i butikklokalet er det store skader på rabbitzpussen. Dette må utbedres enten ved at himling underkles med branngips eller at pussen utbedres. I kjeller er gjennomføringer ikke er tettet i etasjeskiller, gjennomføringer må tettes. I denne rapporten har vi kun sett på fellesarealer (råloft, trapperom og kjeller samt butikklokale) og ikke på skille mellom leiligheter.

9 Neuberggata 6 A-F, Oslo Side 7 av 16 Foreslåtte tiltak Etasjeskiller mot kjeller og mot butikklokale må utbedres, enten ved at rabbitzpussen utbedres eller ved at himling underkles med K 10/A2-s1,d0 [K1-A] kledning (minst 15 mm gips). I etasjeskille mot kjeller er det mange gjennomføringer som ikke er tilfredsstillende tettet, disse må tettes med klassifisert tettemasse slik at gjennomføringene holder brannmotstand EI 60. Brannskille mellom butikklokale og kjeller er kun trepanel, brannskillet må oppgraderes slik at det holder minst EI60. Trappeløp i baktrapper har ikke tilfredsstillende brannmotstand, trappeløp bør oppgraderes ved at de underkles med branngips. Bilde 1 Skader i puss. Bilde 2 Gjennomføring uten tilfredsstillende tetting.

10 Side 8 av 16 I denne rapporten har vi ikke sett på etasjeskille mellom leiligheter, men etasjeskille mellom leiligheter bør sikres å holde tilnærmet REI 60. Figur 1 fra Høringsutkast GODT NOK! b. etasjeskiller oppgradert til REI 60. Etasjeskiller med stubbloft holder normalt minst EI 40, med gipspusset himling ca EI 60. Etasjeskiller som ikke er gipspusset eller underkledd med gipskledning eller hvor pussen har skader må utbedres for eksempel ved at himling underkles med K10/A2- s1,d0 [K1-A] kledning (minst 15 mm gips) alternativt kan man utbedre med nedsenket himling, Figur 2 fra Byggforsk byggdetaljblad Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden

11 Side 9 av Rømningsveier Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal det i 5 etasjers boligblokk fra hver leilighet være tilgang til to trapperom Tr1, alternativt ett trapperom av type Tr3 (med sluse foran trapperommet og trykksetting i trapperom) eller Tr1 og boligsprinkling. Loftsveileder angir at det må være brannalarmanlegg og vinduer tilgjengelig for brannvesen samt selvlukkere på leilighetsdører der leiligheter kun har adgang til ett trapperom. Tilstandsbeskrivelse I oppgang A-D har alle leiligheter tilgang til to trapperom, i oppgang E og F har leilighetene kun tilgang på ett trapperom. I oppgang E og F er det ikke mer enn 3 etasjer og alle leiligheter har vindu som kan nås med flyttbare stige fra bakgård (mindre enn 12 meter til underkant vindu). Råloft og kjeller er ikke tilfredsstillende skilt fra trapperom. Det er viktig å påse at trapperom ikke benyttes til lagring av innbo og lignende. Under befaringen ble det observert at det i baktrapper og i øverste etasje i trapperom var lagret diverse brennbare gjenstander. Foreslåtte tiltak For oppgang E og F må det installeres brannalarmanlegg da leilighetene i disse oppgangene kun har tilgang til ett trapperom. Dører til kjeller og loft må byttes til dører minst EI 60-CSa [B60S] og dører til leiligheter må byttes til minst EI 30-CSa [B30S]. I oppgang A-D har leilighetene tilgang til to trapperom. Dører til kjeller og råloft må byttes dører til dører med klasse minst EI 60-CSa [B60S] og dører til leiligheter bør byttes til minst EI 30-CSa [B30S]. Det bør installeres brannalarm i hele bygget også i oppgang A-D, alle leiligheter, butikklokale, trapperom og fellesarealer bør dekkes. Leilighetene kan dekkes med minst en detektor i hver leilighet (branncelle), jf. loftsveilederen pkt. 20. Det skal også være røykvarsler i leilighetene.

12 Side 10 av Trapperom, trappeløp Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal trapperom være egen branncelle EI 60/A2-s1,d0 [A60]. Overflater må ha klasse minst B-s1,do [In1] på kledning minst K10 A2-s1,d0 [K1-A]. Loftsveileder angir at trapperom skal være egen branncelle EI 60/D-s2,d0 [B60], og at topp og sidefelt rundt dører regnes som en del av trapperomsveggen og må ha 60 minutters brannmotstand. Overflater på vegger, tak og under trapp må være B-s1,d0 [In1]. Trappeløp skal i henhold til VTEK ha brannmotstand R 30/A2-s1,d0. Vinduer i innvendig hjørne hvor avstanden mellom rutene er mindre enn 2 m, må et av vinduene ha brannmotstand EI 60, eller begge EI 30. Tilstandsbeskrivelse Trapperommene er utførte med vegger av pusset og malt murverk/betong. Dette gjelder både innervegger mot leiligheter og yttervegger, disse holder minst EI 60. Hovedtrapper er i betong og tilfredsstiller trolig R 30/A2-s1,d0, baktrapper er tre og tilfredsstiller ikke R 30. På loft er det murvegger mot trapperom, og etasjeskille over trapperommet mot loftet er trebjelkelag. Overflate på vegger og tak må være In1, malt betong oppfyller vanligvis dette, trekledning må behandles med brannmaling for å få klasse In1. Bilde 3 Tråglass vindu mot baderom i trappeoppgang.

13 Side 11 av 16 Foreslåtte tiltak Trapperom som går til kjellere er ikke skilt fra disse på tilfredsstillende måte og det må gjøres tiltak slik at skille mellom kjeller og trapperom blir minst EI 60. Trolig vil det mest hensiktsmessige være å erstatte kjellerdører med nye selvlukkende EI 60-CSa [B60S] dører og fjerne boder under trappeløp på kjellerplan. Dører fra trapperom til fellesarealer på loft må byttes til dører som holder klasse EI 60-CSa [B60S]. Etasjeskille mellom trapperom og loft må utbedres slik at det oppnås 60 minutters brannmotstand. Der vindu i trapperom ligger i innvendig hjørne med mindre enn 2 meter til uklassifisert vindu i annen branncelle bør vinduene byttes til vinduer med brannmotstand minst EI 60. Dersom trapperommet er eneste rømningsvei for leiligheter må vindu erstattes med EI 60 vindu. I oppganger hvor det er trådglass mellom baderom og trapperom bør disse gjenmures.

14 Side 12 av Dører til leiligheter fra trapperom Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal dører til boenhet være minst EI 30-Sa [B30]. Loftsveileder angir at dører til leiligheter skal være EI 30-CSa [B30S]. Tilstandsbeskrivelse Til leilighetene har det opprinnelig vært trefyllingsdører, i hovedtrapper med trådglass. Mange av dørene har blitt byttet, det er ikke kartlagt hvorvidt disse er sertifisert. Det må påses at alle nye leilighetsdører er sertifisert og holder minst EI 30-Sa [B30]. Det ble under befaringen også observert klassifiserte dører som ikke var montert i henhold til monteringsanvisning, disse må utbedres. Bilde 5 leilighetsdører. Foreslåtte tiltak Leilighetsdører i oppgang E og F må erstattes med EI 30-CSa [B30S](selvlukkende dører). I oppgang A-D hvor det er byttet inngangsdører og disse ikke er brannsertifisert må det settes inn brannsertifisert dør minst klasse EI 30-Sa [B 30]. Der leiligheter har tilgang til to trapperom og dører er opprinnelige dører må disse utbedres slik at de blir røyktette. Det anbefales å erstatte dørene med brannklassifiserte dører, minst EI 30-CSa [B30S]. Vinduer mellom trapperom og baderom bør gjenmures.

15 Side 13 av Loft, inkl. dører mot trapperom Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal dører til fellesarealer på loft ha minst brannmotstand EI 60-Sa. Loftsveileder angir at dører til loftsboder skal være EI 60-CSa. Tilstandsbeskrivelse Dører til råloft er ikke brannklassifisert. Dørene må erstattes med dører minst klasse EI 60-Csa [B60S]. Slokkeutstyr mangler Foreslåtte tiltak Dører må byttes til dører EI 60-CSa [B 60S]. Det må være slokkeutstur i fellesareal på loft. 1.8 Kjeller Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal dører skal kjeller være branncelle med brannmotstand EI 60/A2-s1,d0 [A60] og dører til kjeller skal være EI 60-Sa. Loftsveileder angir at kjeller skal være branncelle EI 60/D-s2,d0 [B 60] og at dører til kjeller skal være EI 60-CSa. Tilstandsbeskrivelse Kjeller er ikke skilt fra trapperom på en tilfredsstillende måte, det må etablere EI 60 skille mot trapperom og 1. etasje. Slokkeutstyr mangler. Foreslåtte tiltak Forsterkning av etasjeskiller ved at denne underkles med branngips 15 mm eller at rabbitzpussen utbedres og det må etableres EI 60 skille mot trapperommene, dører mot trapperom må ha klasse EI 60-CSa. Det må være håndslukkere i fellesareal i kjeller.

16 Side 14 av Brannvarsling Krav I henhold til dagens krav i VTEK skal det med leiligheter som kun har tilgang ett trapperom og hvor vinduer er mer enn 5 meter over terreng være boligsprinkling og røykvarsler. Loftsveileder angir at det for leiligheter som har tilgang til ett trapperom og har vindu tilgjengelig for brannvesenet stigemateriell (inntil 12 meter over terreng i bakgård) må være fulldekkende brannalarmanlegg i bygningen og røykvarsler i alle leiligheter. Tilstandsbeskrivelse Det skal finnes minst én batteridreven røykvarsler i tak i hver leilighet, men dette er ikke kontrollert i forbindelse med denne rapporten. Det er ikke brannalarmanlegg i bygget. Foreslåtte tiltak Det bør installeres fulldekkende adresserbart brannalarmanlegg i bygget. Brannalarmanlegget bør dekke leiligheter, butikklokale og fellesarealer. I oppgang E og F som kun har tilgang til ett trapperom må det installeres brannalarm som dekker trapperom, fellesarealer og leilighetene.

17 Side 15 av Slokkeutstyr Krav Det skal finnes et håndslokkeapparat, alternativt en husbrannslange i hver leilighet og slokkeutstyr i fellesarealer. Tilstandsbeskrivelse Det er ikke kontrollert slokkeutstyr i leilighetene i forbindelse med denne rapporten. Foreslåtte tiltak Det må monteres håndslokkeapparater av egnet type (ABE, CO 2 el.l.) i fellesarealer på loft og i kjeller.

18 Side 16 av Tilgjengelighet for brannvesenet Tilstandsbeskrivelse Neuberggata 6 er en hjørnegård med kjørbar adkomst til bygningen langs Neuberggata og Elstersgate. Oppgang E og F ligger i bakgården. Foreslåtte tiltak Ingen foreslåtte tiltak.