VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG"

Transkript

1 S. nr VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013

2 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Referansegrunnlag Energivurderinger Andre forhold TILSTANDSVURDERING... 2 Beskrivelse av konstruksjoner, tilstand og aktuelle tiltak 3 VEDLIKEHOLDSPLAN... 3 Årlige vedlikeholdsplaner med investeringsbehov 4 FOTO... 4 Fotografisk dokumentasjon 5 VEDLEGG... 5 Vedlegg med beskrivelse av aktuelle problemområder 6 LEDIG... 6 Avsatt til byggeiers egne notater juni 13

3 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side INNLEDNING Styret i Øvre Sogn Borettslag har gitt OBOS Prosjekt AS i oppdrag å utarbeide en vedlikeholdsplan for borettslaget. Borettslaget ligger i bydel Nordre Aker i Oslo kommune og har følgende adresser: Gaustadveien Boligselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr Vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen gjelder i første rekke bygningsdeler og arealer som defineres som fellesskapets ansvar. Fagfeltene i vedlikeholdsplanen gjelder bygg, elektro og VVStekniske installasjoner. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og 3. Rapportens kapittel 2 gir en kortfattet beskrivelse av bygningenes oppbygging basert på arkivreferanse og visuelle observasjoner. Kapittelet gir også en beskrivelse av den enkelte bygningsdels tilstand og aktuelle tiltak. Kapittel 3 er vedlikeholdsplanen som blant annet er generert på bakgrunn av tilstand og tiltak vurdert i kapittel 2. Kostnadsoverslagene er basert på kostnadstall fra egen erfaringsbank i OBOS Prosjekt AS og Holte Prosjekt Kalkulasjonsnøkkel siste versjon. Vår erfaring er at tilbud på byggearbeider kan variere mye mellom høyeste og laveste tilbyder, avhengig av markedssituasjonen i byggebransjen. Kostnadsoverslagene i denne Vedlikeholdsnøkkelen er ment å gi en indikasjon på hva en kan forvente av kostnader basert på gitte forutsetninger. En viktig forutsetning for kostnadsoverslaget er mengdeberegningene. Mengdene i vedlikeholdsplanen må sees på som omtrentlige og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for innhenting av tilbud fra entreprenører. I de årlige vedlikeholdsplanene er det i tillegg til kostnader for gjennomføring av de enkelte tiltak, også avsatt kostnader til rigg og drift og til prosjektadministrasjon. Disse kostnadene utgjør henholdsvis 15 % av gjennomføringskostnaden og 7,5 % av gjennomføringskostnaden. Prosentsatsene er basert på gjennomsnittlige erfaringstall og vil variere med tiltakenes sammensetning og omfang. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på bakgrunn av: NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk. NS3451 Bygningsdelstabellen. NS3454 Årskostnader for bygninger. Relevante NBI byggdetaljblader. Befaring utføres etter NS 3424 nivå 1, dvs. tilstandsanalyse av generell art som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det forutsettes at tiltak kan anbefales etter nivå 1 registrering. Dersom nivå 1 ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere tilstand og anbefale riktig tiltak, vil videre tiltak være å undersøke nærmere. I tilstandsanalysens rapport settes da karakter UN i stedet for tilstandsgrad. (Jfr RIF/Norges bygg og eiendomsforening Tilstandsanlyse, innføring og prinsipper av juni 2003, 1 utgave, av Svein Bjørberg). I gitte tilfeller kan det være praktisk å gjennomføre undersøkelser på nivå 2 eller 3 på stedet ved første befaring. Da vil oppdragsgiver bli konferert med dette, og slike arbeider avtales separat og som tillegg til vårt opprinnelige oppdrag. Det kan også være tilfeller hvor det kreves spesialkompetanse i den videre utredningen. Det vil i så fall fremkomme av teksten hvorfor UN benyttes. juni 13

4 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side FORMÅL Med vedlikehold menes de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette skader, og dermed løfte bygningen opp igjen til ønsket nivå. Skadene kan skyldes byggefeil, feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk og lignende. Periodisk eller intervallbundet vedlikehold er arbeider som må utføres på grunn av jevn, normal slitasje for å hindre forfall. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skade. Eksempel på periodisk vedlikehold er overflatebehandling. Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn bygningens brukstid, defineres også som vedlikehold. Enkelte materialer er umulige eller svært vanskelige å vedlikeholde på normalt vis og må skiftes ut. Slike materialer er ofte kalt vedlikeholdsfrie. Enkelte materialer kan ha en levetid som overgår normal brukstid av en bygning. Forenklet skisse av en bygnings livsløp Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle. Selv med jevnt vedlikehold vil en bygning brytes langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen opp til opprinnelig standard. Dersom bygningen skal løftes ytterligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens økende komfortkrav, kreves ombygging. Fra dette punktet starter syklusen igjen med jevnt vedlikehold, sakte nedbryting, utbedring og eventuell ombygging. Skjematisk fremstilling av bygningens livsløp fra nybygg gjennom bruksfasen til riving. Det er viktig at den som forvalter bygninger ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet v/styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de tiltak som må utføres. Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold. Riktig planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsnøkkelen er et nyttig hjelpemiddel som skal sette boligselskapet i stand til å utføre løpende og periodisk vedlikehold, samt kunne budsjettere disse vedlikeholdsutgiftene fra år til år. juni 13

5 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side PROSJEKTORGANISASJON Selskapet: Selskapets navn : Øvre Sogn Borettslag Selskapets kontaktperson : Morten Reymert Adresse : Gaustadveien 143, 0372 Oslo Telefon : Forretningsfører: Firma : OBOS forvaltningsavdeling Adresse : Hammersborgtorg 1, 0179 Oslo Telefon : Epost : Vedlikeholdsnøkkelen er utarbeidet av: Firma : OBOS Prosjekt AS v/ Thomas Johannesen Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : Telefaks: : Epost : Hjemmeside : 1.3 EIENDOM OG BYGNINGER Øvre Sogn Borettslag er beliggende på Gaustad i Oslo kommune. Eiendommen ligger i hovedsakelig i skrånende terreng, med til dels flate områder. Tomten er opparbeidet med variert vegetasjon. Asfaltert adkomst til oppgangene. Bilparkering i garasje eller på oppstillingsplass på nedsiden av parkeringshuset. Eiendommen har gårdsnr. 49 og bruksnr. 21 og 26 i Oslo kommune. Rekkehusene ble oppført i 1988 og består av 2, 3 og 4roms leiligheter, totalt 118 rekkehusleiligheter. Tomten er eiet og har et areal på m 2. Bærekonstruksjon i betong og treverk. Fasader er kledd med liggende trekledning. Det er utført forskjellige vedlikeholdstiltak opp gjennom årene som: 2011 Maling av hus 2010 Maling av hus 2009 Maling av hus 2008 Asfaltering, ballbinge, garasjehus 2007 Knekkvinduene i Dhus 2006 Dhusene 2005 Grøntområdene 2004 Brannsikring 2003 Garasjeporter 2002 Maling/vedlikehold av fasadene juni 13

6 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringen og informasjon fra arkiv i OBOS. Det ble avholdt befaring i april 2013 hvor følgende var medvirkende: Trygve Grøvdal Styremedlem Øvre Sogn Borettslag Lars Tobiassen VVSkonsulent OBOS Prosjekt AS Ken Haga Elektrokonsulent OBOS Prosjekt AS Thomas Johannesen Byggteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 1.5 REFERANSEGRUNNLAG Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk og systematisert etter NS 3451 Bygningsdelstabellen og med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er foretatt vurderinger av forhold som naturlig vil høre innunder rutiner som forventes å være inkludert i en internkontroll. Som vedlegg til rapporten følger: Foto fra befaringen av bygningene Definisjoner og referanser Symptomliste bygg Vedlikehold av vinduer Aldring av støpejern, avløpsrør og sluk i badegulv Fakta om radon Vanlige VVS faguttrykk i trinn 1 Energi og energiøkonomisering Informasjon om internkontroll forskriften Planlegging og utbedring av utemiljø Avløpsrør i plast og aldring av støpejernsluk Ventilasjonsforhold i boliger Informasjon om el sikkerhet i boliger Universell utforming Informasjon om avfallshåndtering REFERANSENIVÅ SOM LEGGES TIL GRUNN (Jfr.NS 3424, pkt 3.5). Følgende referansenivå legges til grunn: Aktuelt lovverk og forskrift som var gjeldende da bygningene og bygningskomponenter ble oppført, modernisert etc. Det kan også for enkelte bygningskomponenter være aktuelt å sammenligne eksisterende tilstand med dagens lovverk og forskrifter for f.eks brannsikkerhet. Håndverksmessig utførelse som var vanlig på oppføringstidspunktene. Aktuelle NBI blader og bransjestandarder som var gjeldende på oppføringstidspunktet. Estetiske betraktninger vil ikke bli vurdert, men kommentert. juni 13

7 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side ENERGIVURDERINGER Dagens energipriser tilsier at styret bør være bevisst aktuelle energireduserende tiltak. Ved gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, bør det derfor også foretas en energiteknisk vurdering. Det vil for eksempel ved en rehabilitering av fasadene, være naturlig å se på kost/nytteeffekten av en tilleggsisolering. Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring av arbeider på berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner. Beboere og byggeiere i Oslo kommune er i en særstilling når det gjelder tilskudd til gjennomføring av energireduserende tiltak. Gjennom en periode på ca. 10 år fra 1982 til 1992, ble det innbetalt 1 øre pr. kwh til et eget fond som har til hensikt å fremme gjennomføringen av enøktiltak i Oslo. Pr. i dag er fondet på ca. 500 mill. kroner. Avkastningen av fondet benyttes til bistand til energirådgivning og tilskudd til gjennomføring av tiltak. Fondet har spesifikke kriterier for kvaliteten på det arbeidet som utføres, og det stilles som krav at det utarbeides en enøkanalyse av godkjent enøkkonsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av firmaene Bymiljøetaten benytter som rådgivere. Oslo kommune Bymiljøetaten enøk Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vil også være årlige tilbakemeldinger om energiforbruk gjennom et energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, hvordan fordelingen mellom de enkelte energibærere er, og hvordan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål er. 1.7 ANDRE FORHOLD Universell utforming Både ved planlegging av nye boligområder og ved rehabilitering av eksisterende områder, er det de senere år lagt større og større vekt på at området skal få en universell utforming. Med universell utforming menes en utforming som er bra for alle og nødvendig for noen. I praksis vil det si en tilpassing av alle fellesarealer slik at funksjonaliteten blir best mulig for flest mulig. For Øvre Sogn Borettslag er det vurdert følgende kriterier; Adkomstforhold: Asfaltert adkomstvei til inngangene Visuelle forhold: Nummerskilt er satt opp på husveggen godt synlig fra gangvei Innvendige forhold: Bygningene har mekanisk avtrekksventilasjon Helse, miljø og sikkerhet På rent generelt grunnlag vil vi her minne om at boligselskaper har minst 4 forskjellige HMS områder som bør vektlegges spesielt: et fungerende internkontrollsystem brannsikkerheten (rømningsveier, brannadferd) sikkerhet for beboerne sikkerhet på lekeplassene juni 13

8

9 Vedlikeholdsnøkkel for: Øvre Sogn Borettslag Kontaktperson / styreleder: Morten Reymert Tlf: Gateadresser Adresse Øvre Sogn Brl. Rekkehus Øvre Sogn Brl. Parkeringshus Øvre Sogn Brl. Velhus Bygningskategori Rekkehus Parkeringshus uspesifisert Oppdragsnummer: Fra OBOS Prosjekt AS har følgende deltatt Navn Lars Tobiassen Ken Haga Thomas Johannesen Rolle VVS fagkonsulent Elektroteknisk fagkonsulent Byggteknisk fagkonsulent

10 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 20 Bygning generelt Generelle beskrivelser for bygningsdeler Parkeringshus over 2 etasjer oppført i betongkonstruksjon. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det vises til vedlagt rapport fra Ødegård og Lund. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Det vises til vedlagt rapport fra Ødegård og Lund hvor følgende tiltak er anbefalt: Reparasjoner av betongskader, bunn av søyler mest utsatt Ta opp støpeasfalt i en ring rundt søylene Beskytte armeringen katodisk i bunn av søyler inkl. dekke rundt søylene samt bunn av vegger Avsatt en andel katodisk beskyttelse til lokalt på dragere Koble armering sammen der det benyttes KB Katodisk anlegg inkl drift 5 år Re asfaltering / hulkil rundt søyler og vegger Stillas fasade Sliping / sparkling og fugesikring av støpeskjøter fasade Rengjøring alle betongflater CO2 bremsende maling på alle betongflater, ute og inne for å beskyyte mot videre karbonatisering Oppstemplinger i forbindelse med rep søyler Sliping av betong for rengjøre, rette opp overflate Sparkling av fasade for å få en jevnere overflate ( dette er arbeid som blir synlig med en penere overflate) Etablering av sluk, nedløpsrør for å drenere dekke Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 1 av 30

11 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 41 Generelle anlegg Elanlegg generelt Det generelle elanlegget er fra byggets opprinnelse. Hovedfordeling er plassert i eget rom i kjelleretasje i parkeringshus. Kablingen er forlagt hovedsakelig skjult, men det er også registrert mye åpent forlegning. Strøm til søppelhus styres fra tavle i garasjehus. Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 41 Generelle anlegg Jording Elanlegget er jordet fra skjerm på inntakskabel, og utjevnet i armering i dekke fra hovedjordskinne i hovedfordeling. Alle kurser ut fra hovedfordeling har etablert jording. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Tilstanden til anlegget bærer preg av alder og slitasje. Styrets representant rapporterer om få eller ingen avvik. Jordinganlegget ser ut til å være i god stand alder tatt i betraktning. Klemmene fra inntakskabel og hovedjord er tydelig rustet, og det ble observert en tapet skjøt i dekkekant i kjelleretasje.. Det er usikkert hvilken tilstand rent teknisk jordingsanlegget befinner seg i. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1S,1Ø Svikt: Tilstandsgrad: UN Konsekvensgrad: 2S,1Ø Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Det har den senere tid blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et godt jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. For å kartlegge jordingsanleggets tekniske tilstand anbefales det å måle jordleders kontinuitet og overgangsmotstand mot jord, samt å bytte klemmer på hovedjordskinne. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 2 av 30

12 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 43 Fordeling Hovedfordelinger Hovedfordelingen er bygget som stålplatekapslet skap plassert i eget rom i kjelleretasje i parkeringshus. Fordelingen er utstyrt med hovedbryter, måleranlegg, kurssikringer. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Hovedfordelingen er fra byggeåret og oppleves som uryddig. Kurssikringene er av typen Uz elementsikringer. Det er manglende avdekninger på alle kurssikringer, samt jordskinne. Det ble ikke observert skader eller tegn på overbelastning. Kursfortegnelse er montert på bakside av dør, innbundet i plast, og tilsynelatende oppdatert. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2S,2Ø Svikt: Tiltak Grunnet hovedfordelingens alder og slitasje anbefales det at fordelingen oppgraderes til dagens forskriftskrav, dvs effektbryter, automatsikringer, og montere godkjente avdekningsløsninger. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 3 av 30

13 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 44 Lys Kursopplegg Kursopplegg for hele det elektriske anlegget er hovedsakelig utført som skjult anlegg med PN i rør, og delvis som åpent anlegg med PR installasjonskabel på vegg/tak. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Kursopplegget for lys og stikk ser ut til å være i god stand. Det er ikke observert skader eller tegn på overbelastning. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1S Svikt: Tiltak Det anbefales å kontrollere kursopplegget visuelt årlig. Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 44 Lys Belysningsutstyr Belysningsutstyret innvendig er utført som en rekke lysstoffarmaturer sentrert i garasjeplan, med avdekninger av plast. Utvendig belysning er det benyttet runde armaturer med opal avdekning ved garasjeporter og inngangsdører. For å belyse området er det montert lyskastere høyt på bygget. Utvendig belysning styres av en lyssensor montert på gavlvegg. Det ble registrert noen mørke lysstoffarmaturer i alle etasjer, og andre armaturer var lyskilden gått. Enkelte armaturer manglet avdekning. Utvendig belysning ser ut til å være i god stand. Armaturer ved dører og porter var avdekningene skitne. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1S,2Ø Svikt: Det anbefales å kontrollere alle armaturer og skifte alle lyskilder som er gått. Samtidig anbefales det å rengjøre alle avdekninger, samt å montere avdekning der disse mangler. Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 44 Lys Utstyr for nødlys Det er montert ledelys/markeringslys i parkeringshuset som rømningsvei og ved utganger. Anlegget er forlagt skjult i dekke og forsynt fra hovedfordeling. Nødlyset i parkeringshuset er trolig ikke i god stand. Flere avdekninger var borte og armaturene bærer preg av manglende vedlikehold. Det skal være en diode som indikerer at lampen fungerer og lyskilden er ok, men denne dioden var fraværende. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 3S Svikt: Det anbefales å utbedre armaturene som er defekte, skifte lyskilder, samt å teste anlegget. Ut over dette anbefales det løpende vedlikehold og en årlig test av anlegget. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 4 av 30

14 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Parkeringshus 46 Driftsteknisk Utstyr for bygningsdrift Parkeringshuset består av 3 etasjer og det er montert en garasjeport i hver etasje. De elektriske portene er av type Crewford ASSA ABLOY og er forsynt med hver sin kurs fra hovedfordeling. Systemet inneholder sender/mottaker system og hver andelseier har en brikke som gjør at de kan fjernstyre portene. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Garasjeportene ser ut til å være i god stand. Motorene til portene er byttet i senere tid. Styrets representant kjenner ikke til noen rapporterte feil eller avvik på anlegget. Det medfølger en håndbok for service og vedlikehold som er hengt opp ved hver port. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen spesifikke tiltak nødvendig. Det anbefales likevel en årlig kontroll, og rengjøring, av utstyret, samt at styret setter seg inn i håndboken som følger med anlegget. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 5 av 30

15 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 21 Grunn og fundamenter Grunn og fundamenter generelt Rekkehus uten underetasje er fundamentert med ringmur. Rekkehus i skrånende terreng med underetasje er fundamentert dels med ringmur og dels med betongvegg mot terreng. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales for grunn og fundamenter. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 21 Grunn og fundamenter Drenering Drenering. Husene antas å være drenert med drensrør og drenerende masser etter vanlig praksis på oppføringstidspunktet. Drensrør er ikke undersøkt. For å finne den reelle tilstanden til dreneringen må det gjøres en nærmere undersøkelse/kontroll. Tilstandsgrad: TGIU Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales en nærmere kontroll og karlegging av drenering. Normal levetid for drenering er 20 til 60 år. Normalt intervall for spyling og kontroll av drenering er 1 til 5 år. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 6 av 30

16 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 22 Bæresystemer Generelle bæresystemer Bygningene har bærekonstruksjon i treverk. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke avdekket symptomer som tilsier svekkelser i bærekonstruksjonen. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales for bærekonstruksjonen. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 7 av 30

17 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Yttervegger generelt Bakveggene i leilighetstypene som ligger under terreng er i betong med innvendig platekledd vegg, isolert med 15 cm mineralull. Samtlige 2roms leiligheter i 1. etasje har utvendige skillevegger i betong. Disse er isolert utvendig og kledd med trepanel. Alle andre yttervegger er i bindingsverk isolert med 15 cm mineralull, utvendig kledd med liggende trekledning i varierende bredder. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke avdekket eller informert om fuktproblematikk i yttervegger mot terreng. Det kan allikevel være skjulte skader som ikke kunne oppdages på befaringen. Det er ikke avdekket tilstandssvekkelse for yttervegger i tre over grunnmur. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Velux takvinduer i tre med utvendig aluminiumsbekledning fra byggeåret 1987/88. På befaringen ble det avdekket råteskader i karm på et Velux takvindu. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Velux takvinduer kan utbedres lokalt hvor det er behov, skader meldes inn til styret og behandles fortløpende. Kostnad er ikke satt ettersom omfang kan variere. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Vinduer og balkongdører i tre med 2lags isolerglass fra byggeåret 1987/88. Enkelte vinduer/dører/glass kan være skiftet ut i senere tid. Vinduer og balkongdører ble sist malt i perioden Vinduene fremstår i varierende stand. Enkelte vinduer har satt seg i karm, og beslag er løsnet, det ble også påpekt trekk i flere leiligheter. Tilstand er satt på bakgrunn av alder og teknisk tilstand. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Det anbefales overflatebehandling av vinduer og balkongdører. Det er lagt til grunn 6 stk. vinduer pr. rekkehusleilighet og 135 balkongdører. Antallet må telles opp ved innhenting av tilbud. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av trevinduer/dører er 2 til 6 år. Normal levetid for trevinduer/dører er 20 til 60 år. Smøring og justering ved behov. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Inngangsdører i finert tre med glassfylling i dørblad. Enkelte inspiserte dører tettet dårlig mot karm. Ellers fremstod dørene i generelt god forfatning. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Innrapporterte problemer bør utbedres fortløpende. En anbefalt løsning er å engasjere et snekker/tømrerfirma som kan utføre lokale utbedringer. Det er ikke ført kostnad for tiltaket da tidsbruk og omfang ikke er avdekket. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 8 av 30

18 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Knekkvinduer og Velux takvinduer i tre med utvendig aluminiumsbekledning fra byggeåret 1987/88. Punkterte glass ble skiftet ut i Flere vinduer har fuktmerker på treverket i knekkpunkt. Dette skyldes mest sannsynlig kondensvann fra glassruten og/eller utettheter i ramme/karm/tilslutninger. Det er i senere tid påmontert et rennebeslag i knekkpunktet som skal ta unna vann, dette er et forsøk på å begrense vanninntrenging. En leilighet hadde dokumentert råteskade i bindingsverk under vinduskarm. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: På bakgrunn av alder og tilstand anbefales det å skifte ut knekkvinduene. I første omgang foretas utskifting av knekkvinduer i 2 5 hus for å finne riktig løsning og kostnadsbilde. Tiltaket er ikke kostnadsført da tilbud ikke er mottatt. Til informasjon: Når det gjelder kondensering, må hver enkelt beboer være klar over at ventilering oppvarming er nødvendig for å unngå kondens. Vinduene bør stå i luftestilling og varmekilde under vindu bør etableres. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 23 Yttervegger Utvendig kledning og overflate Liggende trekledning med bord i varierende bredde. Sist overflatebehandlet i perioden Trekledningen er generelt i god teknisk stand. Anbefalt tiltak er basert på normalt vedlikeholdsintervall. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales ny overflatebehandling av trekledningen, eventuelle råteskader utbedres fortløpende. Mengdene er ikke målt opp og må betraktes som et grovt anslag. Normal levetid for trekledning er 40 til 60 år. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av trekledning er 6 til 12 år. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 9 av 30

19 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 25 Dekker Dekker generelt Etasjeskillere innen en og samme leilighet er av isolert bjelkelag. Etasjeskillere mellom leilighetene er i betong. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke avdekket eller informert om tilstandssvekkelser i etasjeskillere. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 25 Dekker Gulv på grunn Støpt gulv på grunn. Det er ikke avdekket eller opplyst om tilstandssvekkelser i betonggulvet. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Ingen tiltak anbefales. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 10 av 30

20 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 26 Yttertak Yttertak generelt Saltak i trekonstruksjoner. De aller fleste har innredet loftet til beboelsesrom. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 26 Yttertak Taktekkematerialer Alle yttertak er tekket med Zanda dobbeltkrummet takstein. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke avdekket eller informert om problemer som vannlekkasjer/kondens i takkonstruksjonen. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Stedvis forekomster av mose på takflatene. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1E,1Ø Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Det anbefales å fjerne mose fra takflatene. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 26 Yttertak Taktekkematerialer Alle yttertak er tekket med Zanda dobbeltkrummet takstein. Taksteinen fremstod generelt i god forfatning og har antakelig lang restlevetid. Stedvis forekomster av mose på takflatene. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1S,1Ø Svikt: Det bør utføres årlig ettersyn av taksteinen. Takstein med brekkasje skiftes fortløpende. Det er kun medtatt takinspeksjon fra bakkenivå i kostnadssammendraget. Det bør også vurderes tiltak der taksteinen ligger synlig i trapperommene. Tilbud på sikringstiltak må innhentes. Normal levetid for takstein er 30 til 60 år. Øvre Sogn Brl. Rekkehus 26 Yttertak Takrenner Takrenner og nedløp Det ble avdekket flere steder avflassing på takrenner og rennekroker. Dette er kun estetiske skader. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1E Svikt: Det anbefales rens av takrenner hver vår og høst for å unngå fortettning/tilstoppelser. Tilbud må innhentes. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 11 av 30

21 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Øvre Sogn Brl. Rekkehus 26 Yttertak Vindski/Gesims Vindski og gesims i treverk. Sist malt i Vindskier og gesims er generelt i god teknisk stand. Det ble ikke avdekket råteskader på befaring. Anbefalt tiltak er basert på normalt vedlikeholdsintervall. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales ny overflatebehandling av vindskier og gesims. Tiltaket ses i sammenheng med overflatebehandling av trekledning og utføres etter samme intervall. Kostnaden for tiltaket er medtatt under tiltak for overflatebehandling av trekledning Normal levetid for vindskier er 15 til 25 år. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av vindskier og gesims er 2 til 8 år. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 12 av 30

22 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Konstruksjon / materiale / overflate Øvre Sogn Brl. Rekkehus 28 Trapper, balkonger m.m. Trapper, balkonger mm generelt Balkonger i trekonstruksjoner Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Siden flere av balkongene er utvidet og vedlikeholdt av den enkelte andelseier, er tilstanden noe varierende. Trekonstruksjonen fremstod generelt i god forfattning. Tilstandsgrad er ikke satt ettersom tilstanden er varierende. Tilstandsgrad: Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales, annet enn normalt vedlikehold som utføres av den enkelte andelseier. Tilstandsrapport for Øvre Sogn Borettslag Side 13 av 30

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest.

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest. Referansegruppa, anbefaling om vedlikehold Oslo 07.04.2014 Arkiv nummer: 38 2 Til: Styret Fra: Referansegruppa Sammendrag og konklusjoner Referansegruppa anbefaler at generalforsamlingen gir styret fullmakt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013 * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2013-2023 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets viktigste oppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold Styret

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak.

Åssida borettslag. Energi og vedlikeholdstiltak. Åssida borettslag Energi og vedlikeholdstiltak. Energi og vedlikeholdstiltak Styrets ansvar Styrets arbeid Kort beskrivelse av byggene Styrets anbefaling Alternativ 4 Totale kostnader alternativ 4 Fordeling

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE HØYBRÅTEN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE HØYBRÅTEN BORETTSLAG S.nr. 990257 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE HØYBRÅTEN BORETTSLAG utarbeidet av: september 2012 0257 Øvre Høybråten Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG...

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE S.nr. 995914 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE utarbeidet av: September 2012 SAMBO BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jon Andrè Ellingsen Adresse:

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer