TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE"

Transkript

1 S.nr TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005

2 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: Sameiet Tøyenbygg 1 består av 1 bygning som ble oppført i Det er til sammen 48 stk. leiligheter fordelt på 4 oppganger. Blokken har 4 etasjer samt kjeller og loft. I tillegg er det en sidebygning i 1 etasje med 2 forretningslokaler. Forretningslokalene er ikke omfattet av tilstandsvurderingen. De bærende konstruksjoner er av betong, tegl og trevirke, og bygningene er fundamentert på banketter. Ytterveggene er bygget opp av 1 ½ -steins Bergenshulmur som er slemmet utvendig. Taket er en saltakskonstruksjon tekket med takstein av tegl. Bygningsmassen bærer preg av manglende vedlikehold, men det er ikke funnet vesentlige feil eller mangler som krever at tiltak settes i gang umiddelbart. Sameiet bør imidlertid snarest begynne å forberede for gjennomføring av tiltak både i forhold til økonomi og til hvilke tiltak som kan være fornuftig å gjennomføre under ett. Av bygningstekniske forhold er det omtekking av taket og rehabilitering av fasadene som fremstår som de mest omfattende og kostbare tiltakene. Overflatebehandling av leilighetsvinduer bør utføres. Som sikkerhetsrelaterte tiltak nevnes at dører til kjeller og loft ikke oppfyller dagens forskriftskrav om brannmotstand og derfor anbefales skiftet. For de VVS-relaterte tiltakene er det først og fremst utarbeidelse av et forprosjekt for rehabilitering av våtrom som er anbefalt. I tillegg anbefales det at avstengingsventiler skiftes ut. Deretter er det en del mindre tiltak av mer generell art som bør utføres og settes i system. Det elektriske anlegget fremstår i god stand, og det er kun beskrevet mindre tiltak for dette. Som et organisatorisk tiltak nevnes det at arbeidet med å etablere et system for internkontroll bør påbegynnes. Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: 5257 Gitte M. Bjerkelund Pål Fjellvang Tron Høglund Prosjektnr:

3 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD Side 1 INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Økonomiske forhold Organisatoriske forhold Beboere og boområde BYGNINGSDATA Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK Grunn, fundamenter og kjellervegger Bæresystemet Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Balkonger VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Uteanlegg Andre forhold TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG VIDERE FREMDRIFT VEDLEGG

4 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt å beskrive aktuelle tiltak for fellesarealer i kjeller, loft trappeoppganger og tak. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert, er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader på andre bygningsdeler. Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Boligselskapet: Styrets leder : Jørgen Bertelsen Styrets kont.person : Jørgen Bertelsen Adresse : Monrads gate 17 B, 0564 Oslo Telefon : (m) E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS Eiendomsforvaltning AS Adresse : Postboks 6668, St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon : E-post : Tilstandsvurderingen er utført av: Firma : OBOS Prosjekt AS Postadresse : Postboks 6666, St.Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Etterstadsletta 3, 0660 Oslo Telefon : Telefaks: : E-post :

5 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side EIENDOM OG BYGNINGER Sameiet Tøyenbygg 1 ligger på Tøyen i Oslo, og sameiet har adresser Monrads gate 17 A, B, C og D, 0564 Oslo. Eiendommen har gårdsnummer 229 og bruksnummer 88 i Oslo kommune. Tomtestørrelsen er på 2.568,4 m², og tomten er eiet av sameiet. Bygningen ble byggemeldt i november 1938 av arkitekt Victor Schaulund. Sameiet består av 1 boligblokk med 4 etasjer, samt kjeller og loft. Det er 4 trapperom i blokken, og det er til sammen 48 leiligheter i sameiet. Leilighetene er 1-, 2- og 3-roms. Det er oppgitt at ca. 30 % av leilighetene er fremleid. I tillegg har sameiet 2 næringslokaler i en 1-etasjes sidebygning. Bygningene er oppført med bærende konstruksjoner i betong, tegl og trevirke. Takkonstruksjonen er saltak tekket med takstein. Av tidligere vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider som er gjennomført, nevnes følgende som er oppgitt av styrets representant: ÅR TILTAK 2004 Skiftet til ny oljetank ute 2000 Skiftet dører i forretningsbygg 1999 Lagt ny taktekking på forretningsbygg 1999 Skiftet inngangsdører til leiligheter 1996 Skiftet inngangsdører til trapperom 1995 Nye stigeledninger 1993 Nye innreguleringsventiler på fyringsanlegget 1991 Oppussing balkonger 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringen, informasjon fra Plan- og bygningsetatens arkiv (PBE), Oslo skifterett og byskriverembete, arkivet i Vann- og avløpsetaten (VAV), samt informasjon fra boligselskapets representanter. Det ble avholdt befaring fredag 12. august 2005 hvor følgende var tilstede: Jørgen Bertelsen styreleder Sameiet Tøyenbygg 1 Kjell Jensrud vaktmester Sameiet Tøyenbygg 1 Kjell Fossum VVS-konsulent OBOS Prosjekt AS Johan Dalsrud elektrokonsulent Sweco Grøner AS Gitte M. Bjerkelund bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 1.5 ØKONOMISKE FORHOLD Regnskapet for år 2004 viser at driftsinntektene var på kr ,-, og at utgiftene samme år var på kr ,-. I tillegg hadde sameiet finansutgifter på kr ,-. Til sammen gir dette et positivt årsresultat på kr ,-. For inneværende år er det budsjettert med et positivt resultat på kr ,-. Fellesutgiftene varierer fra kr ,- til kr ,- per måned, avhengig av leilighetens størrelse. Dette inkluderer forbruk av varmt vann.

6 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.4 Sameiet synes å ha god kontroll på økonomiske forhold, men har lite oppsparte midler til å gjennomføre eventuelle tiltak. Leienivået er relativt lavt sammenlignet med tilsvarende boligselskap, og det anbefales derfor å oppjustere fellesutgiftene for å forberede gjennomføring av tiltak som foreslås i denne rapporten. 1.6 ORGANISATORISKE FORHOLD Styret i sameiet består av styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremøter avholdes normalt den 1. mandagen i hver måned med unntak av sommermånedene. Det har ikke vært vanskelig å få besatt styrevervene. Sameiet har ikke egen vaktmester, men deler vaktmestertjenester med flere boligselskap i området. I tillegg er det inngått avtale med et rengjøringsbyrå om vask av trapperom en gang per uke. 1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE Det er en variert sammensetning av beboere i Sameiet Tøyenbygg I både når det gjelder familienes størrelse, alderssammensetning og nasjonalitet. Sameiet Tøyenbygg 1 ligger i et område som ble utbygd i årene, og som består av et stort sett tilsvarende bebyggelse. Området ligger fint til med kort avstand til store grøntområder. Det er også god tilgjengelighet til servicetilbud som skoler, barnehager, forretninger og offentlig kommunikasjon.

7 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side BYGNINGSDATA Referansegrunnlag Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, nivå 1 med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell befaring av fellesarealer i kjellere, loft og trapperom. Tak er besiktiget fra takluke. Balkonger er besiktiget fra bakkeplan. Vinduer er besiktiget fra innvendig og utvendig side. Som vedlegg til rapporten følger: redegjørelse for definisjoner og referanser brukt i tilstandsvurderingen og i NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk aktuelle symptomlister informasjon om vedlikehold av vinduer informasjon om betongskader utdrag av Byggebransjens Våtromsnorm samt informasjon vedrørende aldring av soilrør forklaring på VVS-tekniske faguttrykk informasjon om nedgravde oljetanker informasjon om ventilasjon informasjon om energi og energiøkonomisering informasjon om helse- miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) informasjon om tagging foto fra befaringen av bygningen Tilstandsanalysen omfatter elektro-, VVS- og bygningstekniske installasjoner som omfattes av fellesanleggene i kjeller og trapperom og på uteområdene. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER Grunnlag fra Norges Geologiske Undersøkelses kvartærgeologiske kart over Oslo opplyser at området i stor grad er planert med tilkjørte masser, såkalte fyllmasser, og at de opprinnelige løsmasser derfor ikke lenger gjenspeiler nåværende løsmasselag. Fyllmasser betegner områder hvor løsmassene ved menneskers inngripen enten er fjernet, erstattet eller tildekket på en slik måte at de opprinnelige avsetningene, som gjenspeiler naturens prosesser, er borte. Byggesøknaden oppgir at grunnforholdene består av leire. Blokkene er fundamentert på banketter. Grunnmur består av betong, pusset på innsiden og forblendet med stein på utsiden BÆRESYSTEMET Bygningene har bærende konstruksjoner av betong, tegl og trevirke. Bærevegger og skillevegger mellom leiligheter er utført av 1-steins mur eller betong (1. etasje) YTTERVEGGER Fasader Ytterveggene er bygget opp av 1 ½ -steins Bergenshulmur som er slemmet utvendig.

8 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.2 Vinduer Vinduer og balkongdører ivaretas av hver enkelt seksjonseier, og det er derfor flere ulike typer vinduer. Det ser likevel ut til at de aller fleste har nyere vinduer og balkongdører med karm og ramme i tre og 2-lags isolerglass. Det er enkelte av de opprinnelige vinduene igjen i sameiet. Disse har karm og ramme i tre og innvendig varevindu. Samtlige vinduer er overflatebehandlet. I trapperommene er det store vindusfelt med ramme av stål som er gjennomgående fra 1. til 4. etasje. Vinduene har 12 ruter i hvert felt hvorav de 2 i midten er åpningsbare. Inngangspartier Inngangspartiet til hvert trapperom består av en dør i treverk med sidefelt på begge sider. Begge sidefeltene og døren har glassfelt. Det ene sidefeltet er åpningsbart. Det er sparkeplater på begge sider av dørene. Alle dørene ble skiftet i Det er ett trinn foran hver inngangsdør. Dette er av granitt i oppgang A, B og C, mens det er asfalt foran inngang D. Alle inngangspartiene har steinomramming. Over alle inngangspartiene er det en baldakin som skjermer for vær og vind. Denne er av betong og er tekket med plater INNERVEGGER Kjeller I kjellerne består gulvene av stålglattet, delvis malt betong. Veggene består av 1-steins tegl eller betong som er pusset og malt. Himlingene består av malt betong. Kjellerne er innredet med fellesrom og boder bygget opp av panel. Kjellerdørene er de opprinnelige dørene i tre. Trapperom Trapperommene har vegger av 1-steins tegl som er pusset og malt. Trappeløpene er av betong som er belagt med terrazzo på oversiden og er pusset og malt på undersiden. Trappene har rekkverk i malt stål med håndløper i tre langs innervangen. Leilighetsdørene er av tre og ble skiftet i Loft Loftet består av fellesareal og boder. Gulvet består av stålglattet betong. Dører til loft er opprinnelige tredører som er kledd med stålplater DEKKER Alle etasjeskillere er av betong YTTERTAK Taket er en saltakskonstruksjon i tre som er tekket med asfaltpapp og flat tegl-takstein. Det er støpejernsluker i takflaten.

9 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side FAST INVENTAR Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler BALKONGER De fleste leilighetene har balkong mot Monrads gate. Leilighetene i 1. etasje har ikke balkong. Balkongene har dekke av betong og brystning av stålplater i en ramme av stål. Balkongene ble sist pusset opp i VVS Generelt Rapporten baserer seg på en visuell kontroll av fellesareal og boenheter,og denne vil danne et bilde av VVS-anleggenes oppbygging og generelle tilstand. Det er ikke foretatt funksjonskontroll eller annen prøving av teknisk utstyr. Varmeanlegg Boenhetene har vannbåren oppvarming over radiatoranlegg fra sentralt fyringsanlegg i kjeller. Radiatorer er opprinnelig utstyrt med manuelle ventiler. Varmeanlegget er også koplet opp mot radiatorer i tørkeskap. Varmerør er av typen myke stålrør og er koplet med øvre og nedre fordeling på radiator. Vannet trykkes gjennom rørnettet fra pumper (montert parallelt) i fyrrom. Det er montert reguleringsventil for vannmengdemåling på retursiden for oppleggskranene. Sluseventil er montert på tursiden. I fyrrom er det opprinnelig gamle sluseventiler hvor enkelte er skiftet ut. Fyringsanlegget består av 2 stk. identiske oljekjeler av typen Dansk Stoker AS fra Kjelene har innfyrt varmeeffekt på kcal/h (290 kw), og de er begge utstyrt med oljebrennere av typen Weishaupt. Det antas at brennerne er av samme alder som kjelene. Oljebrennerne har 2 trinn og er utstyrt med timeteller og oljeglass m/filter. Fyringsanlegget er koplet opp mot lukkede ekspansjonskar (1988) plassert i fyrrom. Det er montert shuntventil (3-veisventil) på varmekursen ut fra fyrrom styrt av regulator (Honeywell Aquatrol W964F) med urstyring og utekompensering. Stenge og reguleringsventiler til fyringsanlegget er av typen sluseventiler. Fyringsanleggets komponenter, rørføringer m.m. er dårlig merket og det foreligger ingen helhetlig driftsinnstruks på anlegget. Det registreres stor varmeavgivelse fra komponenter i fyrrom. Det er ikke registrert asbest på rørnettet på varme eller sanitærsiden. Ventilasjon Ventilasjonssystemet er bygget opp etter prinsippet naturlig oppdriftsventilasjon. Luften tilføres boenhetene i soverom via spalte under vinduskarm. Kjøkken har opprinnelig 2 stk. ventiler i yttervegg beregnet for spiskammer. Stue har ikke tilluftsventil. Avtrekk fra boenhetene er etablert på kjøkken, bad og WC tilknyttet vertikale luftepiper med avkast over tak. Kjeller er ventilert etter samme prinsippet. Fyrrom har separat ventilasjon uavhengig av resten av bygget. Sanitæranlegg Det foreligger tegninger på bunnledninger (avløpsledninger under bolig) og plantegninger for sanitæranlegget i VAV-etaten. Sanitæranlegget er her betegnet som forbruksvann (kaldt- og varmtvann), spillvann (avløpsvann) og overvann (vann fra tak og terreng). Til rørmaterialet er det benyttet støpejern (sandstøpte) i avløpsrør og kobber (tykkveggede) i vannrør.

10 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.4 Takvann er ført i nedløpsrør som er trukket inn i kjeller og videre tilknyttet bunnledninger (rør under kjellergulv). Overvannet er ført inn på spillvannsledningen, noe som var vanlig i denne perioden. Det er lagt to rader med 2 ½ utvendig drensrør. Avløp fra bad, toalett og kjøkkener tilknyttet både felles og separate avløpstammer (vertikale avløpsrør ned til kjeller). Det er 6 rørstammer for bad/wc, 8 rørstammer for kjøkken og 4 rørstammer for bad og kjøkken. Det er benyttet soil (sandstøpte støpejernsrør) som vertikale rørstammer og bunnledninger. Vanninnlegget er lagt sammen med avløpsrør. Det er to stk. innlegg fra Monradsgate hvor det er benyttet 17/8 vannrør. Kjellerstrekk (vannrør i kjeller) er isolert, og det er montert avstegningsventiler til hvert opplegg (hvertikale rørføring til boenheter). Oppleggene er ført sammen med avløpsrørene og utgjør til sammen 18 stk. Til sanitæranlegget hører også varmtvannsberedning. Boenhetene har felles leveranse av varmt forbruksvann fra beredere plassert i fyrrom i kjeller. Det er montert 4 stk. Ferro-modul på 300 liter pr. stk. i stk. beredere har montert el.kolber med installert effekt på 14kW pr. stk. En bereder er montert som lagertank. Utgående varmtvann er regulert over termostatisk blandeventil. Ledninger til varmt tappevann er isolert i kjeller ELKRAFT Denne delen av rapporten er basert på befaring av de elektriske installasjonene i fellesarealer. Dette inkluderer hovedtavle, underfordelinger, kjellerarealer m/vaskeri og fyrrom, oppganger, loft og utearealer. Det elektriske anlegget inne i leilighetene regnes ikke som en del av fellesanlegget og ble heller ikke nærmere undersøkt. I avsnittene for elektro vil det bli benyttet forskjellige betegnelser på utstyr og materiell som kanskje er ukjent for leseren, men dette medtas for at anlegget skal kunne beskrives mer spesifikt. Forklaringer er gitt i parentes hvor nødvendig. Generelle el-anlegg Bygget er forsynt med standard 230V IT anlegg (vanlig fordelingssystem for boliger i Norge) levert på kabel gjennom grunnmur. Leilighetene er basert på vannbåren oppvarming, og tappevann blir forsynt fra felles beredersystem. Det aller meste av det elektriske anlegget i fellesarealer ble modernisert for ikke så lenge siden (anslås til under 10 år siden). Jordingsanlegg Som jordelektrode er hovedvannkran, soilrør og inntakskabelens skjerming benyttet. Disse er knyttet til jordskinner i hovedtavler som så fordeler seg rundt i bygget gjennom stigekabler eller egne jordledere. Det er installert jordfeilvarsling og jordfeilbrytere i hovedtavlene, samt i fordelinger (sikringsskap) for leiligheter. Inntaks- og stigeledninger Byggets inntakskabler består av 2 stk separate PFSP (plastisolert skjermet installasjonskabel) med tverrsnitt 3x95mm², ført inn i hvert sitt hovedtavleskap. Ut fra de to hovedtavlene går det flere stigeledninger, bla 3x16mm² til 3x35mm² PFSP åpent forlagt gjennom kjeller til oppganger, 2 stk PFSP med tverrsnitt 3x16mm² til vaskerier, samt 4 stk 3x10mm² PFSP til beredere. Hovedfordelinger Byggets to hovedtavler består av stålplateskap satt i gamle søppelrom i kjeller. En tavle ivaretar oppgang A og B samt fyranlegg/beredere og alle fellesinstallasjoner, den andre ivaretar oppgang C og D, samt vaskeri.

11 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 2.5 Som overbelastningsvern/hovedsikring i hver tavle er det benyttet lastskillebryter på 3x200A. Hovedsikring for berederanlegg er en lastskillebryter på 3x125A, samt tilsvarende 3x63A til vaskeri. Stigeledningssikringer til de fire oppgangene består av lastskillebrytere på 3x80A i begge tavler. Materiell ellers består av div kurser og måleranlegg. Underfordelinger Det ble observert fordelingsskap i fyrrom og i vaskeri. Disse skapene inneholdt kurser til installasjoner her, dvs pumper, ventiler og oljebrennere i fyrrom, og for vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuger i vaskerier. Alle leilighetene har hovedsikringer, kurssikringer og måleranlegg satt i egne skap innstøpt i vegg i hver etasje i oppgangene. Kursopplegg for lys og stikk Generelt er kursopplegget for lys og stikk i alle fellesarealer åpent forlagt, med unntak av oppganger og noen steder i kjeller hvor det var skjult røranlegg. Det var stort sett benyttet PR+j (plastisolert rørtråd med jordleder) ledninger til alle lamper, brytere og stikk. Men der det var røranlegg var det trukket PN ledninger (plastisolerte en-ledere). Belysningsutstyr Det er i trappeoppganger montert plastarmaturer med kompaktlysrør. Dette er styrt over skumringsbrytere sammen med utelys. Belysning i kjeller, fellesrom og loft består av enkle lyslister med 36W lysrør. I boder er det benyttet vanlige pæreholdere i tak med lokale brytere. I vaskerier er det benyttet 2x36W lysrørsarmaturer med plastskjerm. Utebelysningen består av armatur montert over inngangsdør, og lysmaster langs vei inn til bygget. Andre el-installasjoner Fyrrom i kjeller har 3 stk 14kW beredere (+ en bereder uten elkolber). Disse får sine el-tilførsler fra lokalt veggskap. I dette rommet er det også montert noen sirkulasjonspumper og shunt som får tilførsler fra lokalt underfordelingsskap. I vaskeri er det faste tilførsler med lokale brytere til diverse maskiner. I kjeller ble det observert veggmonterte skap for tele/kabel tv. Det er montert porttelefon ved alle oppganger for boenhetene TELE OG AUTOMATISERING Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler ANDRE INSTALLASJONER Sameiet har kabel-tv fra UPC UTEANLEGG Sameiet har et område på forsiden av bygningen som er anlagt med plen. Her er det noe beplantning i form av busker rundt tørkebås. Asfaltert gangvei fører inn til inngangspartiene, og langs husveggen er det plantet hekk. Området er avgrenset mot Sofienberggaten med en hekk. På baksiden, mot Monradsgate, er det fortau helt inntil bygningen.

12 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ANDRE FORHOLD Boområde og bomiljø Sameiet er sentralt plassert i et område med tilsvarende blokkbebyggelse. Det er kort vei til de fleste servicetilbud med blant annet skoler, barnehager, forretninger og offentlig kommunikasjon i området. Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Sameiet disponerer ingen egne parkeringsplasser, og parkering må foregå i gate. Sameiet har plassert beholdere for husholdningsavfall og papir i tørkebås på inngangssiden av bygningen. Innendørs: Leilighetene er ikke tilpasset funksjonshemmede. Helse, miljø og sikkerhet Sameiet er som virksomhet pålagt å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift, se vedlegg.

13 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER Tilstand Det er ikke meldt om eller registrert forhold som tilsier at det er feil i forbindelse med grunn, fundamenter eller kjellervegger. Fuktmåling på kjellervegger med Protimeter Surveymaster gir utslag, men det er ikke skader i veggen eller pussen som følge av dette. Sameiets representanter berkrefter at dette ikke er noe problem. Tiltak Det anbefales ingen spesielle tiltak utover å følge med på om fukten blir et problem BÆRESYSTEMET Tilstand Det er ikke meldt om eller registrert forhold som tilsier at det er feil ved de bærende konstruksjoner. Tiltak Det anbefales ingen spesielle tiltak YTTERVEGGER Tilstand Fasader Det er registrert en del skader i fasadene i form av avskallinger av slemming og skadet teglstein. Vinduer Det er varierende tilstand og standard på vinduene tilhørende leiligheter. Det er registrert relativt mange vinduer som bærer preg av manglende overflatebehandling. Vinduene i trapperommene har mange sprukne glass. Barnesikringen er skrudd av i de flate feltene. Det er registrert at det mangler kitt. Inngangspartier Inngangspartiene i forbindelse med hovedinngangene fremstår i relativt god stand, og det er ikke meldt om spesielle problemer med disse. Tiltak Fasader Styrets representant informerte om at sameiet ønsker å gjøre noe med fasadene, og det anbefales at fasadene utbedres og slemmes på nytt, eller eventuelt pusses. Dersom det blir aktuelt med oppussing/rehabilitering av fasadene, vil det være fornuftig at dette gjennomføres samtidig med eventuelle takarbeider som omtales senere under punkt Vinduer Det anbefales at samtlige leilighetsvinduer overflatebehandles. Sameiet bør sørge for at dette utføres i fellesskap med jevne mellomrom. I trapperommene bør sprukne glass skiftes, barnesikringen skrus på igjen, og viduene bør kittes der dette er nødvendig. Ved en eventuell fasaderehabilitering vil det være naturlig å rehabilitere, eventuelt skifte ut, trapperomsvinduene.

14 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.2 Inngangspartier Det anbefales ingen spesielle tiltak for inngangspartiene ut over at disse vedlikeholdes jevnlig INNERVEGGER Tilstand Kjeller Vegg-, gulv- og himlingsflater er generelt i normalt god stand. Bodinnredninger fungerer tilfredsstillende. Dørene inn til kjeller oppfyller ikke dagens forskriftskrav i forhold til brann. Det er registrert et kraftig riss i veggen inn til tidligere søpperom. Trapperom Trapperommene fremstår i normalt god stand, men det er registrert enkelte pussavskallinger. Leilighetsdørene er av tre. Disse er merket som B30 og db35-dører. B30 hvilket tilsvarer dagens EI 30-klassifisering. Loft Loftene er i normalt god stand. Dører til loft er de opprinnelige og oppfyller ikke dagens forskriftskrav i forhold til brann. Tiltak Kjeller Det anbefales at dører til kjeller skiftes til dører med godkjent brannmotstand i henhold til forskriftskrav. (EI 60 C). Risset i veggen har vært slik i mange år i følge sameiets representanter, og det antas ikke å være skadelig. Trapperom Det anbefales ingen spesielle tiltak for trapperommene. Som et estetisk tiltak kan trapperommene eventuelt pusses opp. Loft Det anbefales at dører til loft skiftes til dører med godkjent brannmotstand i henhold til forskriftskrav. (EI 30) DEKKER Tilstand Det er ikke meldt om eller registrert forhold som krever tiltak i forbindelse med etasjeskillerne. Tiltak Ingen tiltak anbefales.

15 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side YTTERTAK Tilstand Det er observert relativt mange takstein som har skader og noen få stein som har forskjøvet seg slik at det kan være åpent ned til pappen. Taksteinene ligger svært tett, og denne type takstein gir normalt lite rom for lufting av taket. Et vanlig problem er kondens som kan gi følgeskader på sløyfer, lekter og papp. Det var ikke vanlig med impregnerte materialer på den tiden taket ble bygget. Muligheten er til stede for at det har det lekket gjennom taksteinene og ned på undertaket. Taket har bra fall, og vann som renner gjennom taksteinene vil derfor renne ned mot takfoten. Undertaket er kontrollert fra innsiden, og det ble ikke registrert større tegn til lekkasjer. Det kan også være fare for nedfall av deler av takstein som er skadet. Tiltak Taket ser i utgangspunktet relativt bra ut med få skader. Med bakgrunn i den beskrevne tilstanden, antar vi imidlertid at utviklingen av skader vil øke dersom det ikke gjøres tiltak. Vi anbefaler derfor at taket tekkes om i løpet av relativt kort tid, og dersom tiltaket utsettes, anbefaler vi at taket sikres mot nedfall. Det bør også foretas en kontroll av tak, renner og nedløp med jevne mellomrom for å forebyggeeventuelle skader FAST INVENTAR Tilstand og eventuelle tiltak på aktuelle komponenter er medtatt under andre kapitler BALKONGER Tilstand Balkongene fremstår generelt i normalt god stand. Det er registrert enkelte skader i form av malingsavflassing og noe løs puss. På brystningene er det registrert noe rust på stålrammene. Tiltak Det anbefales at skadene utbedres slik at de ikke får anledning til å utvikle seg. Styrets representant informerte imidlertid om at sameiet har ønske om nye, og eventuelt større, balkonger. Dersom dette er aktuelt innen rimelig tid, er det fornuftig å holde vedlikeholdet av balkongene på et minimumsnivå frem til en eventuell rehabilitering VVS Tilstand Generelt Herunder vanninnlegg, innvendige(felles) vann- og avløpsledninger, varmtvannsforsyning, varme- og ventilasjonssystem m.m. Generelt for VVS-tekniske installasjoner er at de er funksjonelle og i relativt god stand. Sanitæranlegg Det er vanskelig å gi en eksakt tilstandsrapport på drensledninger basert på visuell befaring, men alder tatt i betraktning tilsier at denne nok ikke fungerer som forutsatt. En nøyere tilstand av denne vil kunne fastslås med video-kontroll. Tilstanden til avløpsrørene er heller ikke lett å fastslå. Korrosjon av støpejernsrør skjer innenfra, og det er derfor vanskelig å oppdage lekkasjer før det har skjedd en gjennomrusting i godset. Normal levetid på avløpsrør av denne type er ca år.

16 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.4 Rene kjøkkenstammer er de som er mest utsatt for korrosjon, og i kjeller er det tydelige rustvorter på rørstammer fra kjøkken. Våtrommene er opprinnelig utstyrt med 2 støpejernsluk uten klemring. Ved legging av membran kan derfor ikke eksisterende sluk benyttes. Det er i dag heller ikke anledning til å føre rør i tunge konstruksjoner. Skifte av rør og oppgradering av våtrom til forskriftsmessig standard vil være en omfattende og ikke minst kostnadskrevende operasjon som betinger nøye planlegging i forkant. På bakgrunn av de observasjoner som er gjort og av vann- og avløpsrørenes alder, vil vi anbefale at det utarbeides et forprosjekt for utskifting av vann- og avløpsrør. Et forprosjekt vil være et nødvendig verktøy for å kartlegge hvilke bygningstekniske og økonomiske konsekvenser utskiftingen får (bl.a. for våtrom). Det er for øvrig boligselskapets ansvar å vedlikeholde felles røranlegg som for eksempel vertikale vann- og avløpsstammer. Utvendig stoppekran skal i hht. teknisk forskrift være avmerket på husvegg med angivelse av avstand og retning til denne. Ingen av innleggene er merket forskriftsmessig. Innvendige stoppe- og oppleggskraner for kaldt og varmt tappevann er for det aller meste av en slik alder at det er tvilsomt om disse tetter tilfredsstillende. Innvendige vannledninger (kjellerstrekk) er isolert. Levetid for vannrør av denne typen er som for avløpsrør ca år. Det regnes normalt med en levetid på ca år for beredere i Oslo-området, slik at disse forventes å kunne vare i mange år fremover. Det er viktig å holde temperaturen på over 60 o C slik at temperaturen ut på tappestedene ikke er under 55 o C. Årsaken er at dette er angitt som en øvre grenseverdi for Legionellabakterien. Våtrommene er bygget opp i samsvar med gjeldende forskrifter når bygningene ble oppført hvor det bl.a. ble montert badekar i alle bad. Det vil imidlertid være nærliggende å tro at mange har kastet ut badekaret og pusset opp badene, forhåpentligvis i samsvar med gjeldende forskrifter og regelverk. Det vil være viktig at den enkelte beboer får nødvendig informasjon med tanke på vann- og avløpsrør som må skiftes om ikke så mange år. Vi ser altfor mange påkostede bad som må rives helt ned på grunn av senere rehabilitering på rørsiden. Ventilasjon Sameiet Tøyenbygg I har termisk oppdriftsventilasjon hvor tilluft er beregnet tillført de enkelte rom gjennom ventiler i yttervegg og med fraluftsventiler på bad/wc og kjøkken. Kjøkken er også utstyrt med tilluftsventil opprinnelig til ventilasjon av spiskammer. Drivkreftene i slike ventilasjonssystem er basert på termiske krefter (varm luft lettere enn kald luft) samtidig som ytre forhold (vær og vind) påvirker luftskifte i boenhetene. Dagens forskrifter påpeker viktigheten av å ha tilfredsstillende ventilasjon for å oppnå et godt inneklima og skjerme bygningskroppen for fukt- og råteskader. Muggskader i boenheter blir mer og mer et vanlig syn og opptrer gjerne i boenheter hvor beboere ikke bruker ventilasjonsanlegget som tilsiktet eller har et tilfredsstillende ventilasjonssystem tilrettelagt for boligen. Dagens bruk av våtrom representerer også en større fuktbelastning enn det ventilasjonssystemet opprinnelig var tiltenkt for. Enkelte beboere har for å bøte på dette montert vifteenheter på bad og/eller kjøkken. Dette er til orientering ikke tillatt pga. brann- og hygieniske (spredning av lukt) forhold da en har felles luftepiper med øvrige beboere. Mekanisk avtrekk er heller ikke forenlig med bruk av ildsted i slike boliger. Det er også viktig å ha rene ventiler, slik at luftgjennomstrømmingen blir så optimal som mulig. Luftgjennomstrømming betinger også at selve luftepipene er rene. Om kontroll ikke er utført de siste 10 år, bør kontroll av renhet i disse foretas. Når det gjelder renhold av selve ventilene (bad, kjøkken og event. andre rom) er dette normalt beboers anliggende. Det er viktig med rutinemessig vedlikehold. Det er ikke registrert asbestholdig materiale på tilluftslukene. Når det gjelder ventilasjon av kjeller bemerkes spesielt at flere av tilluftsventilene var tettet igjen med isolasjon og annet. Det er også viktig at kjeller, som normalt er mer utsatt for fukt, har god ventilasjon.

17 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.5 Varmeanlegg Levetid for oljekjeler vil være avhengig av drift og ettersyn, men ligger normalt på år. Oljebrennere har normalt en levetid på ca 20 år. Den totale driftstilstanden vil være en indikator på anleggets tilstand. Siste kontroll ble utført i 2003 og indikerer en middels driftsteknisk tilstand på anlegget. Det må forventes en utskifting innen en 10 års periode. Det er viktig å ha årlig ettersyn på oljebrennere og automatikk/styring. Feiing av kjeler må også utføres etter behov. Til transport av vann mellom fyringsanlegg og radiator er det benyttet sorte gjengede smijernsrør laget av mykt flusstål. Dette gjelder både kjellerstrekk, opplegg og radiatorforbindinger. Normalt har slike anlegg lang levetid, men dette vil avhenge av produktene som er benyttet, automatikk og reguleringsutstyr til kjelanlegget og ikke minst drift- og vedlikehold opp gjennom årene. Et vesentlig punkt vil være om varmeanlegget har vært tappet ned mange ganger, rørlekkasjer m.m. som fører til etterfylling med oksygenrikt vann. Etterfylling av vann påvirker korrosjonsforløpet og mikrobiell vekst i rør- og radiatorsystem med påfølgende slaggdannelser i selve radiatorene. Dette er en prosess som vil pågå kontinuerlig, men som øker når oksygen tilføres vannet. Det finnes imidlertid flere rør- og radiatoranlegg montert tidlig på 1900 tallet som fremdeles er i bruk. Radiatorenes tilstand vil måtte sees fra innsiden når det gjelder korrosjon og vekst av mikrober. En kan også benytte spesiell overflatetemperaturmåling (termofotografering) for å avdekke omfanget av avleiringer i selve radiatoren. Slaggdannelser vil over mange år bygge seg opp og reduserer elementets varmeavgivelse. Vi har vært vitne til at radiatorer har så liten vanngjennomstrømning at disse ikke klarer å levere tilstrekkelig varme til boenhetene. Vi vil anbefale at en ved skifte av radiator ber rørlegger å kutte gjennom elementene for å få en innvendig tilstandsvurdering. For å fjerne slaggdannelser/rustpartikler, mikroorganismer m.m. i radiator og rørsystem er det i den senere tid kommet produkter på markedet som ikke er syrebaserte. Rens av varmeanlegg i denne størrelse vil beløpe seg til ca. kr ,-. Komponenter er dårlig merket og det foreligger ingen fullverdig drifts- og vedlikeholdsinstruks på varmeanlegg. Avstengningsventiler i fyrrom er til dels gamle sluseventiler som erfaringsmessig ikke holder tett. Dette kan føre til problemer når deler av anlegget må settes ut av drift for eksempel pga. reparasjoner. Ventilene er ikke isolert og med en så stor overflate vil de avgi betydelig varme til omgivelsene. Skifte av oljekjel, oljebrenner, isolering av ventiler, innregulering av varmeanlegg, montering av termostatstyrte radiatorventiler, utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstruks m.m. er for øvrig tiltak som er berettigede til Enøk-støtte. Det anbefales på bakgrunn av dette å utarbeide Enøk-analyse for bygningsmassen i sameiet. Vaktmester angir at fyringsanlegget må gå hele sommeren pga. varme til tørkerom. Til denne kursen er også varme til radiator på bad i oppgang C og D. Dette er forhold som bør utbedres. Oljetanker: Ny oljetank på liter er nedgravet ute. Kontroll av tankene skal i hht. Forskrift om tiltak for å motvirke forurensing fra nedgravde oljetanker utføres etter 15 år, senere hvert 5. år. Levetid for ståltanker (dobbel bunn) er år. Det anmerkes for øvrig at det mangler lås til påfyllingslokk. Tilsyn av varmeanlegg (ildsted med tilhørende skorstein) er lovpålagt gjennom forskrift og skal utføres av det stedlige brann- og feieetat minst hvert 4. år. Tiltak Sanitæranlegg Det anbefales at det utarbeides et forprosjekt for å kartlegge omfanget av arbeider og kostnader i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsrør. Arbeider med utskifting av vann- og avløpsrør er omfattende og medfører ofte uforutsette forhold, slik at prosessen anbefales igangsatt i god tid før fysiske inngrep begynner.

18 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.6 Ventilasjon Varmeanlegg Det må påregnes at noe teknisk utrustning tilknyttet sanitæranlegget vil måtte skiftes ut innen en 5-års periode. Herunder kan nevnes pumper til tappevann og stengeventiler av spesielt sluse- og pakningstypen. Merking av utvendige hovedstoppekraner. Merking av disse er viktig, spesielt vinterstid, da slike kan være vanskelige å finne pga. snø. For at ventilasjonsanlegget skal fungere som tiltenkt er det av viktig at beboer har nødvendig kjennskap til drift og vedlikehold av dette. Bruk av anlegget, spesielt i den kalde årstiden, er viktig, da det gjerne er her beboer gjør motsatt og stenger igjen ventiler, med påfølgende kondens-, fukt- og muggskader. Om ikke en veiledning om bruk av ventilasjonsanlegget er utarbeidet, vil dette kunne være et tiltak å iverksette. Om ikke kontroll av renhet i avtrekkskanaler er utført de siste 10 år, bør slik kontroll utføres. Forurensede avtrekkskanaler vil kunne redusere ventilasjonen i vesentlig grad. Tiltak på varmeanlegget som bør utføres innenfor en 5-årsperiode har alle energiøkonomisk gevinst som tilfredsstiller Enøkfondets statutter for økonomisk bidrag og lån. Tiltak med Enøk-profil vil være: * Utskifting 1. stk. kjel og brenner * Konvertering av 1 stk. oljekjel til el.kjel. * Ombygging av varmekurs til bad * Isolering av ventiler i fyrrom * Merking av utstyr i fyrrom og oppleggskraner m.m. * Utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstruks Støtte til ovennevnte tiltak vil betinge at det utarbeides en Enøk-analyse på bygget ELKRAFT Generelt Det elektriske anlegget i bygget er i bra forfatning etter diverse fornyelser, og med en tilstand i dag som ikke vil kreve særlige inngrep. Forventet levetid for et slikt el-anlegg er ca år ved normal bruk/slitasje, og det betyr at det er en del år til det er behov for å gjøre nye, store tiltak på el.anlegget. Tilstand Jordingsanlegg Jordingsanlegget er etter standarden som man har modernisert, i normal stand. Det ble observert utjevningsforbindelser til de fleste soilrør samt jordfeilvarsling og enkelte jordfeilbrytere på gårdslysanlegget. Det har de siste årene blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Dette er viktig med tanke på berøringsspenninger ved eventuelle jordfeil i anlegget.

19 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.7 Inntaks- og stigeledninger Alle inntaks- og stigeledninger er i normal god stand, og uten synlige tegn på overbelastning eller skader. Branntetting av kabelgjennomføringer virket bra. Hovedfordelinger Begge hovedtavleskapene er i god stand, med sikringsmateriell av nyere type som ikke viser tegn på overbelastning eller slitasje. Kursfortegnelse og merking av materiellet virker i overensstemmelse. Hovedtavlen for oppgang A og B var plassert rett under åpning i tak for tidligere søppelsjakt, og det virket som om det hadde kommet en del bøss/vann fra denne sjakten. Underfordelinger Alle besiktigede underfordelingsskap (i vaskeri og fyrrom) inneholdt automatsikringer for alle kurser. Disse var alle i bra stand, og trolig skiftet med resten av el anlegget. De besiktigete sikringsskapene for leiligheter var fornyet med automatsikringer (2x32 eller 2x40A hovedsikringer) og jordfeilvarsling/bryter. Men det kan være variasjon i disse skapene, da beboere selv kan ha fått gjort endringer i leilighetene. Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegg for lys og stikk er for det meste fornyet i alle fellesarealer. Ledninger til alle lamper, brytere og stikk var av nyere type, og trukket inn i eksisterende røranlegg eller festet direkte på vegg/tak. Det ble observert en åpen koblingsboks på en gammel sentrifuge. Belysningsutstyr Alt besiktiget belysningsutstyr i bygget er stort sett i bra stand, og med lyskilder som fungerte. Det ble ikke observert visuelle feil på lamper eller armaturer, men lyslist i fyrrom er trolig så gammel at den inneholder miljøgiften PCB. Andre el-installasjoner Ingen mangler ble funnet på el-installasjoner i fyrrom, vaskerier da dette stort sett var fornyet. Skap for tele og tv installasjoner hadde ingen synlige mangler. Porttelefonanlegg ble rapportert til å fungere bra. Tiltak Jordingsanlegg Ingen spesielle tiltak anbefales med jordingsanlegget, men vær oppmerksom på at utjevningsforbindelser til jord på vann- og soilrør blir satt på plass igjen ved eventuelle vvs-arbeider innad i leiligeheter eller fellesarealer. Inntaks- og stigeledninger Det anbefales ingen spesielle tiltak med inntaks- og stigeledninger, da disse var i bra stand og trolig pr i dag dekker behovet for strømtilførsel til bygget.

20 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 3.8 Hovedfordelinger Ingen tiltak anbefales med selve hovedtavleskapene eller materiellet her inne. Det anbefales å kontrollere at søppelsjaktene er ordentlig sikret mot nedbør og bøss. Det kunne se ut som hovedtavlen for oppgang A og B hadde vært utsatt for utvendig fuktighet. Branntetting i ett av hovedtavlerommene på grunn av hulltakning i et tak bør også kontrolleres nærmere. Underfordelinger Det anbefales ingen tiltak med sikringsskap i fyrrom og vaskeri da disse fremstod i normal stand med nyere materiell. Skap i leiligheter er beboers ansvar å etterse/vedlikeholde. Kursopplegg for lys og stikk Det anbefales ingen tiltak på kursopplegget i bygningen, da dette fremstod som bra. Åpen koblingsboks på sentrifuge må utbedres, eventuelt frakobles, hvis denne ikke lenger er i bruk. Belysningsutstyr Det anbefales ingen tiltak på belysningsutstyret med unntak av at PCB holdig lyslist i fyrrom må skiftes. Denne skal etter demontering leveres inn til destruering av montør. Andre el-installasjoner Ingen tiltak anbefales med øvrige el-installasjoner i bygget. El. tekniske rutiner for vaktmester fra fellessameiet Generelle el anlegg: Alle rom i fellesarealer bør kontrolleres med faste mellomrom for å se etter synlige skader på el-anleggene. Dette kan være løse, sprukne eller knuste brytere og stikk, samt ledninger eller armaturer som har løsnet fra sine fester på underlaget. Ta kontakt med elentreprenør for utbedring. Hovedtavle : Påse at dør inn til hovedfordeling er låst slik at uvedkommende ikke har tilgang til denne. Belysningsutstyr : Kontrollere alle fellesarealer for defekte eller mørke lyskilder (dvs. ødelagte pærer, lysrør eller skjermer). Skifte disse der dette blir observert. Feste løse armaturer både på vegg og i tak der dette forekommer. Boligselskapet er for øvrig også pålagt å etablere ovennevnte rutiner i forbindelse med internkontroll TELE OG AUTOMATISERING Tilstand og eventuelle tiltak på aktuelle komponenter er medtatt under andre kapitler ANDRE INSTALLASJONER Ingen tiltak anbefales UTEANLEGG Tilstand Uteanlegget fremstår som pent og velholdt. Tiltak Det anbefales ingen spesielle tiltak for uteanlegget.

21 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side ANDRE FORHOLD Tilstand Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Det er ikke registrert mangler. Helse, miljø og sikkerhet Styreleder informerte om at sameiet ikke har et system for internkontroll. Vi refererer derfor til Kommunal- og regionaldepartementets fortolkning av HMS-forskriften gitt den 10. august 2000, i brev til NBBL der det blant annet heter: Borettslag og sameier er å anse som virksomheter og omfattes derfor av HMS-forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet. Det er derfor ikke alle områder som automatisk egner seg for internkontroll. Borettslag og sameier er slik organisert at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr: 1. I borettslag og sameier vil styret ha plikt til å arbeide systematisk med HMS på fellesarealer. 2. I forhold til den enkelte boenhet har styret plikt til å gjøre eier eller beboer av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter hjemmel i lov og forskrift. Tiltak Funksjonelle og miljømessige forhold Ingen spesielle tiltak anbefales. Helse, miljø og sikkerhet Det anbefales at sameiet sørger for utarbeidelse av et internkontrollsystem. Som det fremkommer i redegjørelsen, er det naturlig å skille mellom private områder og fellesområder. Det anbefales derfor boligselskapet å tilrettelegge internkontrollsystemets rammeverk slik at utformingen blir hensiktsmessig og i tråd med forskriftens intensjoner.

22 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG I etterfølgende tabell er det gitt et grovt kostnadsoverslag for de enkelte tiltak. Det gjøres oppmerksom på at det kan oppstå uforutsette forhold som medfører tilleggskostnader på prosjektene. Prisene kan ikke anses som gjeldende før endelig tilbud fra entreprenør foreligger. En utsettelse i forhold til de foreslåtte utførelsestidspunkt vil trolig ha betydning for kostnadene. Det gjøres også oppmerksom på at kostnader til rigg og drift samt eventuell profesjonell byggeledelse ikke er medtatt i overslagene. Til orientering kan vi opplyse at rigg- og driftskostnader normalt utgjør et tillegg på ca. 20 % på entreprisekostnadene, og byggeledelse anslagsvis 10 % på entreprisekostnadene. Alle summer er inkl. mva. 21 Grunn, fundamenter og kjeller Ingen tiltak anbefales. For forklaring av begrepene brukt i kolonne for Tiltaksgrad og Konsekvensgrad henvises det til vedlegg Referansegrunnlag for tilstandsvurderingen. Post Bygningsdel Tilstandsgrad Konsekvensgrad Svikt Tiltak Enhetspriser inkl. mva. Anbefales utført 22 Bæresystemet Ingen tiltak anbefales. 23 Yttervegger - Fasader 1-3 3Ø Rehabilitere fasader. Ca. kr ,- per m² Vinduer - Inngangspartier Ø 2Ø Overflatebehandle vinduer. Utbedre/skifte trapperomsvinduer Jevnlig overflatebehandling. Ca. kr. 800,- per stk.. Avhengig av tiltak Egeninnsats Innvendig - Kjeller 2 3S, 2Ø Skifte til dører med godkjent brannmotstand. Ca. kr ,- per stk Loft 2 3S, 2Ø Skifte til dører med godkjent brannmotstand. Ca. kr ,- per stk Dekker Ingen tiltak anbefales. 26 Yttertak S, 3Ø 1S, 1Ø Omtekking av tak. Jevnlig kontroll av tak, renner og nedløp. Eventuell sikring mot nedfall Ca. kr.1.200,- per m² Ca. kr ,- Avhengig av omfang 2007 Snarest

23 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 4.2 Konsekvensgrad Svikt Tiltak Enhetspriser inkl. mva. 28 Balkonger 0-2 1S, 1E, 1Ø Utbedre skader. Avhenger av omfang 2007 Post Bygningsdel Tilstandsgrad Anbefales utført 30 VVS - Sanitær - Sanitær - Sanitær - Ventilasjon - Ventilasjon - Varme S 2S 2S 2H 2H 2S Utarbeide forprosjekt for vann- og avløpsrør Utskifting av avstegningsventiler Merke utvendige hovedstoppekraner Utarbeide bruksveileder Video-kontroll av sjakter og kanaler Utarbeide Enøk-analyse kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr , Elkraft - Hovedfordelinger - Kursopplegg for lys og stikk - Belysningsutstyr S 2S 3H Sjekke søplesjakt, låse skap Utbedre koblingsboks på sentrifuge Bytte PCB holdige lyslister i fyrrom Kan gjøres selv 500,- 1000,- pr stk Straks Straks Straks 60 Andre installasjoner Ingen tiltak anbefales. 70 Uteanlegg Ingen tiltak anbefales. 80 Andre forhold - HMS X Utarbeide internkontrollsystem. Kr ,- 2006

24 5257 Sameiet Tøyenbygg 1 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side VIDERE FREMDRIFT Den generelle tilstandsvurderingen vil gi styret i boligselskapet et godt grunnlag for riktig prioritering av fremtidige vedlikeholdsoppgaver. I det etterfølgende er en mulig fremdrift for tiltakene skissert: 1. Mindre VVS-relaterte tiltak. 2. Mindre elektrorelaterte tiltak. 3. Etablere internkontrollsystem med fokus på brannsikkerhet, el-sikkerhet og ansettelsesforhold. 4. Omtekking av tak. 5. Overflatebehandling av vinduer. 6. Rehabilitere fasader. 7. Utbedre skader i balkonger. (Omfanget vurderes i forhold til en eventuell fasaderehabilitering og nye, større balkonger.) 8. Utarbeide forprosjekt for våtromsrehabilitering. 9. Skifte dører til søppelrom, kjeller og loft. Periodiske vedlikeholdsoppgaver: Årlig utbytting av batterier til røykvarslere og sjekk av brannslokningsapparat/brannslanger i alle boenheter. Inspeksjon av tak, beslag, tekking, renner og nedløp 1 gang pr. år. Årlig rens av utvendige kummer. Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en krevende og ofte kostbar prosess. For å få en best mulig utnyttelse av ressursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i gjennomføringen. OBOS Prosjekt AS har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet tilbudsinnhenting, kontraktsinngåelse og kontroll med gjennomføringen av tiltakene.

25

26

27

28

29

30 REFERANSEGRUNNLAG I TILSTANDSVURDERINGEN I henhold til NS 3424 skal konsekvensene av registrert tilstand vurderes, som grunnlag for anbefaling av tiltak. Konsekvensgraden fastsettes for en eller flere enkeltstående konsekvenser eller et samlet sett av konsekvenser. Følgende konsekvenser er lagt til grunn: S: Sikkerhet (f.eks. bæreevne, brannsikkerhet) H: Helse/ miljø (f.eks. luftkvalitet/ støynivå) E: Estetikk (f.eks. overflater) Ø: Økonomi ( f.eks. vedlikehold, utskifting) Det benyttes fire konsekvensgrader med følgende hovedbetydning: Konsekvensgrad 0: Konsekvensgrad 1: Konsekvensgrad 2: Konsekvensgrad 3: Ingen konsekvenser Små konsekvenser Middels store konsekvenser Store konsekvenser Bygningsdelenes tilstand beskrives ved hjelp av tilstandsgrader: Tilstandsgrad 0: Tilstandsgrad 1: Tilstandsgrad 2: Tilstandsgrad 3: Ingen symptomer Svake symptomer Middels kraftige symptomer Kraftige symptomer Svikt Svikt registreres i forhold til et definert referansenivå. Selv om det ikke registreres symptomer, dvs. tilstandsgrad 0, kan det være svikt i en bygningsdel. Eksempel på dette kan for eksempel være at dørene i boligselskapet ikke tilfredsstiller dagens krav i brannforskriftene. T Definisjoner og referanser Sist revidert:

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

JESPERUD BOLIGSAMEIE

JESPERUD BOLIGSAMEIE S.nr. 651096 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR JESPERUD BOLIGSAMEIE FEBRUAR 2007 TILSTANDSVURDERING JESPERUD BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon A. Ellingsen Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av:

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av: S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: april 2011 TILSTANDSVURDERING AS NYBYGG Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

TILSTANDSVURDERING BORETTSLAG M.V. Versjon 2.0

TILSTANDSVURDERING BORETTSLAG M.V. Versjon 2.0 RAPPORTSTANDARD FOR TILSTANDSVURDERING AV BORETTSLAG M.V. Versjon 2.0 DEL I SAMMENDRAG DEL II HOVEDRAPPORT DEL III VEDLEGG 1 INNLEDNING 1.1 ORIENTERING INNHOLD Dette er rapport fra en overordnet tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer