VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG"

Transkript

1 S. nr VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013

2

3 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Referansegrunnlag Energivurderinger Andre forhold TILSTANDSVURDERING... 2 Beskrivelse av konstruksjoner, tilstand og aktuelle tiltak 3 VEDLIKEHOLDSPLAN... 3 Årlige vedlikeholdsplaner med investeringsbehov 4 FOTO... 4 Fotografisk dokumentasjon 5 VEDLEGG... 5 Vedlegg med beskrivelse av aktuelle problemområder 6 LEDIG... 6 Avsatt til byggeiers egne notater oktober 13

4 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side INNLEDNING Styret i har gitt OBOS Prosjekt AS i oppdrag å utarbeide en vedlikeholdsplan. Borettslaget ligger i bydel Sagene i Oslo kommune og har følgende adresser: Maridalsveien 64 Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr Vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen gjelder i første rekke bygningsdeler og arealer som defineres som fellesskapets ansvar. Fagfeltene i vedlikeholdsplanen gjelder bygg-, elektro- og VVS-tekniske installasjoner. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og 3. Rapportens kapittel 2 gir en kortfattet beskrivelse av bygningenes oppbygging basert på arkivreferanse og visuelle observasjoner. Kapittelet gir også en beskrivelse av den enkelte bygningsdels tilstand og aktuelle tiltak. Kapittel 3 er vedlikeholdsplanen som blant annet er generert på bakgrunn av tilstand og tiltak vurdert i kapittel 2. Kostnadsoverslagene er basert på kostnadstall fra egen erfaringsbank i OBOS Prosjekt AS og Holte Prosjekt Kalkulasjonsnøkkel siste versjon. Vår erfaring er at tilbud på byggearbeider kan variere mye mellom høyeste og laveste tilbyder, avhengig av markedssituasjonen i byggebransjen. Kostnadsoverslagene i denne Vedlikeholdsnøkkelen er ment å gi en indikasjon på hva en kan forvente av kostnader basert på gitte forutsetninger. En viktig forutsetning for kostnadsoverslaget er mengdeberegningene. Mengdene i vedlikeholdsplanen må sees på som omtrentlige og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for innhenting av tilbud fra entreprenører. I de årlige vedlikeholdsplanene er det i tillegg til kostnader for gjennomføring av de enkelte tiltak, også avsatt kostnader til rigg og drift og til prosjektadministrasjon. Disse kostnadene utgjør henholdsvis 15 % av gjennomføringskostnaden og 7,5 % av gjennomføringskostnaden. Prosentsatsene er basert på gjennomsnittlige erfaringstall og vil variere med tiltakenes sammensetning og omfang. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på bakgrunn av: NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk. NS3451 Bygningsdelstabellen. NS3454 Årskostnader for bygninger. Relevante NBI byggdetaljblader. Befaring utføres etter NS 3424 nivå 1, dvs. tilstandsanalyse av generell art som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det forutsettes at tiltak kan anbefales etter nivå 1 registrering. Dersom nivå 1 ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere tilstand og anbefale riktig tiltak, vil videre tiltak være å undersøke nærmere. I tilstandsanalysens rapport settes da karakter UN i stedet for tilstandsgrad. (Jfr RIF/Norges bygg og eiendomsforening - Tilstandsanlyse, innføring og prinsipper av juni 2003, 1 utgave, av Svein Bjørberg). I gitte tilfeller kan det være praktisk å gjennomføre undersøkelser på nivå 2 eller 3 på stedet ved første befaring. Da vil oppdragsgiver bli konferert med dette, og slike arbeider avtales separat og som tillegg til vårt opprinnelige oppdrag. Det kan også være tilfeller hvor det kreves spesialkompetanse i den videre utredningen. Det vil i så fall fremkomme av teksten hvorfor UN benyttes. oktober 13

5 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side FORMÅL Med vedlikehold menes de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette skader, og dermed løfte bygningen opp igjen til ønsket nivå. Skadene kan skyldes byggefeil, feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk og lignende. Periodisk eller intervallbundet vedlikehold er arbeider som må utføres på grunn av jevn, normal slitasje for å hindre forfall. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skade. Eksempel på periodisk vedlikehold er overflatebehandling. Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn bygningens brukstid, defineres også som vedlikehold. Enkelte materialer er umulige eller svært vanskelige å vedlikeholde på normalt vis og må skiftes ut. Slike materialer er ofte kalt vedlikeholdsfrie. Enkelte materialer kan ha en levetid som overgår normal brukstid av en bygning. Forenklet skisse av en bygnings livsløp Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle. Selv med jevnt vedlikehold vil en bygning brytes langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen opp til opprinnelig standard. Dersom bygningen skal løftes ytterligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens økende komfortkrav, kreves ombygging. Fra dette punktet starter syklusen igjen med jevnt vedlikehold, sakte nedbryting, utbedring og eventuell ombygging. Skjematisk fremstilling av bygningens livsløp fra nybygg gjennom bruksfasen til riving. Det er viktig at den som forvalter bygninger ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet v/styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de tiltak som må utføres. Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold. Riktig planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. Vedlikeholdsnøkkelen er et nyttig hjelpemiddel som skal sette boligselskapet i stand til å utføre løpende og periodisk vedlikehold, samt kunne budsjettere disse vedlikeholdsutgiftene fra år til år. oktober 13

6 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side PROSJEKTORGANISASJON Selskapet: Selskapets navn : Selskapets kontaktperson : Ståle Norum Engen Adresse : Maridalsveien 64 J, 0458 Oslo Telefon : E-post : Forretningsfører: Firma : OBOS forvaltningsavdeling Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Hammersborg torg 1, 0179 Oslo Telefon : E-post : Hjemmeside: : Vedlikeholdsnøkkelen er utarbeidet av: Firma : OBOS Prosjekt AS v/ Thomas Johannesen Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo Telefon : E-post : Hjemmeside : 1.3 EIENDOM OG BYGNINGER Eiendommen er sentralt beliggende i bydel Sagene i Oslo. Kort vei til et bredt utvalg av butikker, restauranter, service- og helsetjenester mm. Borettslaget er bestående av en kvartalsbygning med tilhørende gårdsrom og har gårdsnr. 219, bruksnr. 166 i Oslo kommune. Bygningen ble oppført i 1932 og har totalt 96 leiligheter i ulike størrelser. Bygningen er oppført med bærekonstruksjon i mur/betong. Etasjeskillere i stubbloftskonstruksjon. Saltak i trekonstruksjoner tekket med rød betongstein. oktober 13

7 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringen, informasjon fra boligselskapets representant og OBOS forvaltningsportal. Det ble avholdt befaring i september 2013 hvor følgende var medvirkende: Ståle Norum Engen Styreleder Line Merete Jarlsett Styremedlem Ragnar Englund Elektrokonsulent OBOS Prosjekt AS Svein Tore Sagen VVS-konsulent OBOS Prosjekt AS Thomas Johannesen Byggteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 1.5 REFERANSEGRUNNLAG Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk og systematisert etter NS 3451 Bygningsdelstabellen og med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er foretatt vurderinger av forhold som naturlig vil høre innunder rutiner som forventes å være inkludert i en internkontroll. Som vedlegg til rapporten følger: Foto fra befaringen av bygningene Definisjoner og referanser Symptomliste bygg Vedlikehold av vinduer Info om betongskader Aldring av avløpsrør Informasjon om asbest Lekeplasser Vanlige VVS faguttrykk i trinn 1 Energi og energiøkonomisering Informasjon om internkontrollforskriften Planlegging og utbedring av utemiljø Avløpsrør i plast Ventilasjonsforhold i boliger Informasjon om el-sikkerhet i boliger Universell utforming Informasjon om avfallshåndtering REFERANSENIVÅ SOM LEGGES TIL GRUNN (Jfr.NS 3424, pkt 3.5). Følgende referansenivå legges til grunn: - Aktuelt lovverk og forskrift som var gjeldende da bygningene og bygningskomponenter ble oppført, modernisert etc. - Det kan også for enkelte bygningskomponenter være aktuelt å sammenligne eksisterende tilstand med dagens lovverk og forskrifter for f.eks brannsikkerhet. - Håndverksmessig utførelse som var vanlig på oppføringstidspunktene. - Aktuelle NBI blader og bransjestandarder som var gjeldende på oppføringstidspunktet. - Estetiske betraktninger vil ikke bli vurdert, men kommentert. oktober 13

8 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side ENERGIVURDERINGER Dagens energipriser tilsier at styret bør være bevisst aktuelle energireduserende tiltak. Ved gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, bør det derfor også foretas en energiteknisk vurdering. Det vil for eksempel ved en rehabilitering av fasadene, være naturlig å se på kost/nytte-effekten av en tilleggsisolering. Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring av arbeider på berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner. Beboere og byggeiere i Oslo kommune er i en særstilling når det gjelder tilskudd til gjennomføring av energireduserende tiltak. Gjennom en periode på ca. 10 år fra 1982 til 1992, ble det innbetalt 1 øre pr. kwh til et eget fond som har til hensikt å fremme gjennomføringen av enøktiltak i Oslo. Pr. i dag er fondet på ca. 600 mill. kroner. Avkastningen av fondet benyttes til bistand til energirådgivning og tilskudd til gjennomføring av tiltak. Fondet har spesifikke kriterier for kvaliteten på det arbeidet som utføres, og det stilles som krav at det utarbeides en enøkanalyse av godkjent enøkkonsulent. OBOS Prosjekt AS er ett av firmaene Bymiljøetaten benytter som rådgivere. Oslo kommune Bymiljøetaten - enøk Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vil også være årlige tilbakemeldinger om energiforbruk gjennom et energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, hvordan fordelingen mellom de enkelte energibærere er, og hvordan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål er. 1.7 ANDRE FORHOLD Universell utforming Både ved planlegging av nye boligområder og ved rehabilitering av eksisterende områder, er det de senere år lagt større vekt på at området skal få en universell utforming. Med universell utforming menes en utforming som er bra for alle og nødvendig for noen. I praksis vil det si en tilpassing av alle fellesarealer slik at funksjonaliteten blir best mulig for flest mulig. For er det vurdert følgende forhold: Adkomstforhold: Adkomst via inngangsportaler til gårdsrom er opparbeidet med asfalt frem til inngangsdørene. Borettslaget har ikke heis Visuelle forhold: Bokstavskilt er montert på inngangsdør med belysning fra utelampe. Ringetablå er plassert ved siden av inngangsdør Innvendige forhold: Trappeoppgangene er godt opplyst med lyskilder og dagslysinnslipp fra vinduer Stedvis montert ekstra håndløper på vegg i oppgangene Bygningene har fra byggeåret naturlig oppdriftsventilasjon oktober 13

9 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.7 Helse, miljø og sikkerhet På rent generelt grunnlag vil vi her minne om at boligselskaper har minst 4 forskjellige HMS områder som bør vektlegges spesielt: et fungerende internkontrollsystem brannsikkerheten (rømningsveier, brannadferd) sikkerhet for beboerne sikkerhet på lekeplassene oktober 13

10 Vedlikeholdsnøkkel for: Kontaktperson / styreleder: Ståle Norum Engen Tlf: Gateadresser Adresse Bygningskategori Blokk Oppdragsnummer: Fra OBOS Prosjekt AS har følgende deltatt Navn Svein Tore Sagen Ragnar Englund Thomas Johannesen Rolle VVS fagkonsulent Elektroteknisk fagkonsulent Byggteknisk fagkonsulent

11 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen antas fundamentert med betongvegger til fjell. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak på grunn og fundamenter. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. 21 Grunn og fundamenter - Drenering Drenering/fuktsikring og bortledning av vann fra bygningen; Deler av bygningen har synlig knasteplast mot grunnmuren. Noen steder er det også lagt drenerende masser mot grunnmuren. Nedløpsrør for takvann er ført i lukket støpejernsrør under bakken. Synlig grunnmursplate ligger ut fra veggen uten topplist. Deler er også lagt feil vei (med knastene ut). Konsekvensen av feil montering er at systemet ikke fungerer som tiltenkt. Grunnmur over terreng i gårdsrommet har flere steder avflasset/løs maling og noe pussskader. Årsaken er mest sannsynlig fukt fra grunnen som utfelles over terreng. I kjelleren ble det stedvis avdekket høye fuktverdier med Protimeter fuktindikator, spesielt i vaskeri i oppgang F. På utsiden av bygningen mot offentlig vei ligger det asfalt mot grunnmur, kun to små områder med vegetasjon mot grunnmur. Asfalten har normalt god bortledningsevne av overvann og her er det antakelig ikke behov for ny drenering. Ut i fra visuell inspeksjon og informasjon fra vedlikeholdshistorikken er det ikke gjort noe større tiltak på dreneringen de siste 30 årene. For øvrig kan det se ut til at det er gjort lokale utbedringer. Svikt relateres til feil montering av knasteplast. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: X På bakgrunn av alder og registrert tilstand anbefales ny drenering i gårdsrommet. Normal levetid for drenering er 40 til 60 år Tilstandsrapport for Side 1 av 25

12 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 22 Bæresystemer - Bæresystemer generelt Bygningen har bærekonstruksjon i tegl og trekonstruksjoner; Grunnmur og etasjeskiller mellom kjeller og 1. etasje i støpt betong. Bærende Yttervegger, innvendig midtvegger og trapperomsvegger i teglmur. Yttertak/saltak i trekonstruksjoner. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak på bygningens bæresystem. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen anbefalte tiltak. Tilstandsrapport for Side 2 av 25

13 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 23 Yttervegger - Primærkonstruksjoner Yttervegger i teglstein hulmur. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Fasadene preges av elde og ytre påvirkninger. Fug og stein er generelt misfarget og tilsmusset. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Tiltak For yttervegger anbefales det grundig fasaderens og ev. lokale utbedringer om nødvendig. 23 Yttervegger - Vinduer, dører m.m. Kjellervinduer; Trevinduer med 1 lags glass av eldre dato. Vinduene preges av elde og ytre påvirkninger. Enkelte glass har sprekk i glass. Generelt vanskelig å åpne. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Kjellervinduer; På bakgrunn av alder og registrert tilstand anbefales utskifting av vinduene. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av trevinduer er 2 til 6 år. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Normalt intervall for kontroll, justering og smøring er 2 til 8 år 23 Yttervegger - Vinduer, dører m.m. Inngangsdører i aluminium med glassfylling og sprosser. Inngangsdørene fremstår generelt i god forfatning uten skader utover normal alder- og bruksslitasje. I følge styreleder har det vært en del problemer med låssystemet. I 2012 ble det foretatt forsterkning av ytterdørene mot innbrudd og utskifting av låsesylindere. Det er fortsatt problemer med låsmekanismen. Styret har innhentet nytt tilbud på utbedring/ny løsning som skal være mer holdbar og med postmannlås på siden. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: På bakgrunn av styrets informasjon og registrert tilstand, anbefales utbedring av låssystemet slik at dørene fungerer tilfredsstillende. 23 Yttervegger - Vinduer, dører m.m. Leilighetsvinduer; Trevinduer med 2-lags isolerglass fra Vinduer mot gaten med koblet glass for lyd. Generelt avslitt overflatebehandling på nedre del av ramme/karm. Stedvis løs/manglende kitt mot glass. Flere glass er punktert. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 3Ø Svikt: Leilighetsvinduer; På bakgrunn av alder og registrert tilstand anbefales utskifting av vinduene. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av trevinduer er 2 til 6 år. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Normalt intervall for kontroll, justering og smøring er 2 til 8 år Tilstandsrapport for Side 3 av 25

14 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger - Vinduer, dører m.m. Trapperomsvinduer; Trevinduer med 2-lags isolerglass fra Overflatebehandlingen er generelt værslitt. Spesielt nedre del av ramme/karm har tynnslitt malingsfilm. Akseptabel åpne/lukkefunksjon. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Trapperomsvinduer; Løs maling fjernes mekanisk, bart tre flekkmales. Flatene pusses lett og påføres to strøk maling. Normalt vedlikeholdsintervall for maling av trevinduer er 2 til 6 år. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Normalt intervall for kontroll, justering og smøring er 2 til 8 år 23 Yttervegger - Utvendig kledning og overflate Grunnmur i betong, malt over terreng. Stedvis mye avflasset maling, mest sannsynlig som en følge av fukt fra grunn som suges opp i betongen. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Grunnmur anbefales malt utvendig. Tilstandsrapport for Side 4 av 25

15 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 24 Innervegger - Innervegger generelt Rørgjennomføringer i brannskille. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er avdekket utette rørgjennomføringer i brannskille mellom trapperom og kjeller. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2S Svikt: Tiltak Rørgjennomføringer i brannskille. Utette rørgjennomføringer i brannskille mellom trapperom og kjeller må tettes med branntettemasse for å hindre spredning av brann/røyk ved et ev. branntilløp. Tiltaket ses i sammenheng med brannteknisk gjennomgang av brannskiller/branndører i kjeller. 24 Innervegger - Vinduer, dører m.m. Dører med brannkrav mellom trapperom og kjeller/loft, samt mellom ulike brannceller i kjeller; Til kjeller: Tredører, klassifisert B60 Til loft: Tredører, klassifisert B30 Til tekniske rom i kjeller: Ståldører, uklassifisert Ståldørene er uklassifiserte og tilfredsstiller derfor ikke gjeldende krav. Tredørene er av nyere dato og tilfredsstiller gjeldende krav til brannmotstand (en dør mangler en tettelist på dørblad) Svikt relateres til dører uten klassifisering. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: X Det anbefales at uklassifiserte dører byttes ut til nye dører som tilfredsstiller gjeldende krav. I første omgang bør det utføres en brannteknisk gjennomgang før tiltak iverksettes. I vedlikeholdsplanen er det kun ført kostnad for brannteknisk gjennomgang. 24 Innervegger - Vinduer, dører m.m. Finerte tredører fra 1994 med brann og lydkrav, klassifisert B30/db40. Entredørene tilfredsstiller krav til brann og lyd og fremstår generelt i god forfatning uten skader utover normal alder- og bruksslitasje. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Ingen tiltak anbefales. 24 Innervegger - Vinduer, dører m.m. Inngangsdør til kjeller i malt tre med glassfylling. Utvendig overflate er generelt matt og værslitt. Døren ble funksjonstestet og fungerte tilfredsstillende. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Inngangsdør til kjeller i malt tre med glassfylling; Løs maling fjernes mekanisk, bart tre flekkmales. Flatene pusses lett og påføres to strøk maling. Tiltaket ses i sammenheng med overflatebehandling av trapperomsvinduer. Smøring og justering ved behov. Tilstandsrapport for Side 5 av 25

16 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 24 Innervegger - Kledning og overflate Kjeller; Tegl og betongvegger, pusset og malt. Himling i malt betong. Overflatene har generelt preg av alder- og bruksslitasje. Overflatebehandling av vegger og himling i kjeller blir normalt nedprioritert ettersom det er andre tiltak som er langt viktigere å utføre. Det føres derfor ingen kostnad i perioden. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Ingen tiltak anbefales. 24 Innervegger - Kledning og overflate Trapperom; Teglvegger, pusset og malt Veggene har normal alder- og bruksslitasje i etasjene. Det er avdekket løs/avflasset puss og maling på vegg mot kjellergulv i en av oppgangene. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Trapperom; Teglvegger, pusset og malt. Skader i puss og avflasset maling utbedres. Det er lagt til grunn utbedring og maling fra kjellergulv til 1. etasje i en oppgang. Om det er behov for utbefring og overflatebehandling i flere oppganger tas dette med i kontraktsarbeidet. Tilstandsrapport for Side 6 av 25

17 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 25 Dekker - Dekker generelt Etasjeskillere mellom boenheter; Stubbelofts konstruksjon med trebjelkelag. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak på etasjeskillere mellom boenhetene. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. 25 Dekker - Gulv på grunn Støpte kjellergulv. Kjellergulvene har normal alder- og bruksslitasje. Stedvis tegn til saltutslag. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Ingen tiltak anbefales, se drenering 21 Tilstandsrapport for Side 7 av 25

18 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 26 Yttertak - Yttertak generelt Saltak i trekonstruksjoner, tekket med rød takstein. Yttertaket ble rehabilitert i 2005/2006 Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak på yttertaket. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. 26 Yttertak - Takrenner Takrenner og nedløp i stål. Byttet i forbindelse med rehabiliteringen av yttertaket i 2005/2006 Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak på takrenner/nedløpsrør, annet enn årlig rens. Det er informert om en tidligere vannlekkasje fra overgang i takrenne/nedløp. Denne saken er undersøkt og utbedret av OBOS Prosjekt v/arve Kristiansen. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales årlig rens av takrenner, ev. hver vår og høst. Tilstandsrapport for Side 8 av 25

19 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 28 Trapper, balkonger m.m. - Trapper, balkonger mm generelt Brannbalkonger i betong, overflatebehandlet. Rekkverk i malt stål. Rehabilitert i 2005/ Trapper, balkonger m.m. - Trapper, balkonger mm generelt Innvendige trapper og repos i betong med terrazzo. Rekkverk i malt stål med håndløper i malt treverk. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble avdekket svake tegn til rust på håndløper av rekkverket. Ingen tiltak anbefales i perioden ettersom det lønner seg å se behandling av betong og rekkverk i sammenheng. Normalt må det påregnes et vedlikeholdsintervall på år. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Normal alder- og bruksslitasje. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Ingen tiltak anbefales 28 Trapper, balkonger m.m. - Baldakiner Baldakiner over inngangsparti i malt betong. Det er avdekket noe tilfeller av små betongskader i forkant, samt noe malingsavflassing. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales overflatebehandling av baldakiner, småskader utbedres. Tilstandsrapport for Side 9 av 25

20 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 31 Sanitær - Sanitær generelt Borettslaget gjennomførte i 2007 en rehabilitering av vann og avløpsrør samt rehabilitering av bad. Samtlige stigerør ble byttet, fra oppleggskran i kjeller til fordelingsledninger i leiligheter. Alle leiligheter har nå egne avstengningsventiler i tak på bad. Disse stenger for hele leiligheten. Badene ble bygget med membran på gulv og vegg, varmekabler og fliser på gulv og vegger. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Samtlige komponenter i sanitæranlegget ble byttet under rehabiliteringen, det ble på befaringen informert om at det hadde vært enkelte utette bad. Anbefalt brukstid på et nytt rehabilitert bad er 30 år. Det vil si at man forventer at badet skal være funksjonelt og tåle bruk i 30 år uten større problemer. Avstengningsventiler i himling på bad har også en anbefalt brukstid på 30 år. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales annet enn normal drift og vedlikehold. 31 Sanitær - Bunnledninger Bunnledninger ble ikke inspisert på befaringen Bunnledninger ble ikke inspisert på befaringen Tilstandsgrad: TGIU Konsekvensgrad: - Svikt: Ved opphopning eller tett avløp, kan det vurderes å kamerakjøre bunnledninger for å belyse tilstanden på avløpsrør innvendig. Det settes ingen kostand på tiltaket. 31 Sanitær - Ledningsnett Vannrør som er benyttet i borettslaget er av type Alupex isolert med Armaflex. Avløpsrør som er benyttet er av MA muffeløse støpejernsrør, skjøtet med jetkuplinger. Fordelingsledninger i leiligheter av type rør i rør. Det ble på befaringen ikke informert om problemer vedrørende innvendig avløpsrør. Det ble informert om noen klager på vanntrykk, dette ble ikke nærmere undersøkt. Det bør undersøkes om dette gjelder en leilighet eller om det gjelder hele stammen Vannrør type Alupex som her er benyttet har en anbefalt brukstid på 50 år. Avløpsrør type MA støpejernsrør har en anbefalt brukstid på 50 år. Fordelingsledninger type rør i rør har også en anbefalt brukstid på 50 år. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1H Svikt: Dersom flere beboere melder inn problemer med vanntrykk bør det undersøkes om trykkfallet er internt i leiligheter så som i armaturer el. Eller om trykkfallet gjelder hele stammer. Det settes ingen kostnad på tiltaket da dette bør undersøkes om det gjelder fellesskapet eller om det går på utsyr i hver enket leilighet. Tilstandsrapport for Side 10 av 25

21 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 31 Sanitær - Armatur Avstengningsventiler, herunder oppleggskraner og innvendig hovedstoppekran. Oppleggskraner er merket med skilt med henvisning. Utvendig hovedstoppekran ble ikke inspisert på befaringen. Oppleggskraner ble byttet under rehabiliteringen i 2007 og er av type kuleventil, anbefalt brukstid er 30 år. Innvendig hovedstoppekran er av type kuleventil, alder ukjent. Anbefalt brukstid er 30 år. Samtlige stengeventiler bør funksjonstestes årlig, dette for å unngå at spindel fester seg, også for å kunne bytte stengeventiler som ikke stenger tilfredstillende. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det anbefales en årlig kontroll av stengeventiler, eventuelle defekte stengeventiler byttes. Kostand settes dersom styret ønsker å leie inn rørlegger firma for funksjonstesten, testen kan muligens utføres av vaktmester. 31 Sanitær - Utstyr Borettslaget har 4 vaskerier med vaskemaskin, tørketrommel, sentrifuge og utslagsvask. Det ble på befaringen informert om at vedlikehold utføres løpende. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Ingen tiltak anbefales annet enn normalt vedlikehold slik som rensing av sluk etc. 31 Sanitær - Utstyr Varmtvannsberedning; borettslaget har felles varmtvann, kilden er Hafslund fjernvarme med plateveksler. Anlegget ble montert i Ingen registrerte avvik som tilsier tiltak. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: - Svikt: Ingen tiltak anbefales. Tilstandsrapport for Side 11 av 25

22 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 32 Varme - Varme generelt Borettslaget har felles vannbåren fyring. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Borettslaget har felles vannbåren fyring. Varmekilden er Hafslund fjernvarme og ble tilkoblet i 2009, da ble det også innmontert nytt ekspansjonskar med kompressor. Det er benyttet sort adduserte stålrør som fordelingsrør med gjengede deler og skjøtet med hamp. Radiatorer er under utskiftelse, det blir montert temperaturstyrte radiatorventiler med føler. Observerte avstengningsventiler er byttet i senere tid. Det ble på befaringen informert om at pumper skulle byttes til frekvensstyrte pumper. Det er vanskelig å si noe om anbefalt brukstider i et varmeanlegg, dette da det er avhengig av vannkvalitet. Generelt har borettslaget god kontroll og oppfølging av varmeanlegget. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales utover normal drift og vedlikehold. Tilstandsrapport for Side 12 av 25

23 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 38 Ventilasjon - Generell informasjon Borettslaget er utstyrt med naturlig oppdriftsventilasjon, basert på at varm luft stiger. Frisk luft kommer inn gjennom spalteventiler i vinduer, trekkes ut av leilighet via avtrekksventiler på kjøkken og bad. Under rehabiliteringen av badene ble avtrekksventil flyttet ned i ny himling med spiro rør. Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble på befaringen ikke informert om problemer vedrørende ventilasjon. Ved naturlig oppdriftsventilasjon er det viktig at det ikke er direktekoblet vifter eller andre ting som kan ha negativ effekt på avtrekksluften. Avtrekkskanalene bør renses med en intervall på ca. 30 år. Det viktigste punktet er å støvsuge og holde ventiler åpne. Erfaringsmessig har mange beboere stengt friskluftsspalter for å unngå kaldras, dette reduserer utskiftningen av luften i hver enkelt leilighet. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1H Svikt: Tiltak Styret bør informere beboere om viktigheten av å holde friskluftsspalter i vinduer samt avtrekksventiler åpne store deler av året for å opprettholde god utskiftning av luft. Det settes ingen kostnad på dette da dette kan informeres via hjemmeside etc. Tilstandsrapport for Side 13 av 25

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN

VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEVELSTADSKOGEN SAMEIE 14. januar 2010 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Hva er Vedlikeholdsnøkkelen? -Vedlikeholdsnøkkelen er en vedlikeholdsplan utarbeidet på grunnlag av en tilstandsanalyse for fellesanleggene i

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE S.nr. 995914 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE utarbeidet av: September 2012 SAMBO BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jon Andrè Ellingsen Adresse:

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013

Viktige vedlikeholdsprosjekter Beboermøte 3. juni 2013 * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2013-2023 * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets viktigste oppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold Styret

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av:

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av: S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: april 2011 TILSTANDSVURDERING AS NYBYGG Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Detaljer

OBOS Prosjekts (mer eller mindre kvalifiserte) syn på rehab markedet framover hvem vil gjøre jobben og med hvilke produkter.?

OBOS Prosjekts (mer eller mindre kvalifiserte) syn på rehab markedet framover hvem vil gjøre jobben og med hvilke produkter.? OBOS Prosjekts (mer eller mindre kvalifiserte) syn på rehab markedet framover hvem vil gjøre jobben og med hvilke produkter.? Jon-Erik Lunøe OBOS Prosjekt AS www.obosprosjekt.no 1 OBOS Prosjekt AS 60 (80)

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer