TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag"

Transkript

1 TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005

2 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: Th. Meyersgate 62 består av 2 bygninger, hvorav en bygning ligger ut mot gaten i rekke, mens den andre ligger bortgjemt i bakgården. Borettslaget ligger på Grünerløkka i Oslo. Området består stort sett av bygårder oppført rundt århundreskiftet, og Th. Meyersgate 62 er i notert med byggeår ca Bygningene er klassiske murgårder i pusset tegl, med etasjeskillere i tre og saltak. Det er 3 etasjer og 23 leiligheter i borettslaget, samt et næringslokale. Av VVS - tekniske tiltak som borettslaget bør prioritere kan nevnes: Merke utvendige stoppekran med skilt på vegg som angir retning og avstand til avstegningsventilen. Dette for at hovedstoppekranen også kan lokaliseres vinterstid. Videokontroll av gårdskum. Slamsuging av 3 stk. gårdskummer Utarbeide bruksveileder for ventilasjonsanlegg. Video-kontroll av ventilasjonskanaler for registrering av forurensing i disse.. Det er enkelte mindre El - tekniske tiltak som er medtatt: Etablere utjevningsforbindelser til jord(ved behov). Rydde og støvsuge i bunn av tavleskap. Skru til alle sikringslokk i sikringsskap årlig. Branntette føringer inn i leiligheter. Rive gammelt tele- og antenneanlegg Bygningstekniske anlegg: Fasaderehabilitering inkl utbedring av balkongkonstruksjon og overflatebehandling av alle vinduer og balkongsdører. Kontroll for fukt/kondensering på loft. Fukt i kjellere kan gi sopp og mugg, bør kontrolleres. Jevnlig kontroll av yttertak. Øvrig bygningsmessige tiltak. Utomhus synes det som borettslagets andelseiere i 1 etasje bør gå sammen om å klippe gressplen på rundgang. Implementering av internkontrollforskriften i styrets arbeid. Prosjektnr: Utarbeidet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Niels H. Riddervold Pål Fjellvang Tron Høglund

3 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING FORMÅL PROSJEKTORGANISASJON EIENDOM OG BYGNINGER GRUNNLAGSMATERIALE ØKONOMISKE FORHOLD ORGANISATORISKE FORHOLD BEBOERE OG BOOMRÅDE BYGNINGSDATA GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER BÆRESYSTEMET YTTERVEGGER INNVENDIG DEKKER YTTERTAK OG LOFT FAST INVENTAR BALKONGER/TERRASSER VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTEANLEGG ANDRE FORHOLD TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER BÆRESYSTEMET YTTERVEGGER INNVENDIG DEKKER YTTERTAK OG LOFT FAST INVENTAR BALKONGER VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTEANLEGG ANDRE FORHOLD TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG KOSTNADER KOSTNADER VIDERE FREMDRIFT Side VEDLEGG Oktober 2005

4 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 2 1. INNLEDNING 1.1 FORMÅL Husbanken administrerer en tilskuddsordning for tilstandsvurdering av borettslag, sameier og boligselskaper m.m. Dette er en slik rapport fra en overordnet tilstandsvurdering (trinn I), av Thv. Meyers gate 62 Borettslag, Thv. Meyers gate 62, 0555 Oslo. Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt beskrive aktuelle tiltak. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning som f.eks. følgeskader på andre bygningsdeler. Det foretas en samlet vurdering av anbefalte tiltak opp mot borettslagets økonomiske evner i form av egenkapital, lån, finansiering og husleie. Rapporten angir også forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Borettslaget: Styrets kont.person: Henrik Kolderup Adresse: Thv. Meyers gate 62 B, 0555 Oslo Telefon: Forretningsfører: Firma: OBOS Eiendomsforvaltning AS Adresse: Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon: Tilstandsvurderingen er utført av: Firma: OBOS Prosjekt A/S Postadresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse: Etterstadsletta 3, 0660 Oslo Telefon: Telefaks: Oktober 2005

5 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side EIENDOM OG BYGNINGER Thv. Meyers gate 62 består av 2 bygninger, hvorav en bygning ligger ut mot gaten i rekke, mens den andre ligger i bakgården. Borettslaget ligger på Grünerløkka i Oslo. Området består stort sett av bygårder oppført rundt århundreskiftet, og Thv. Meyersgate 62 er i notert med byggeår ca Bygningene er klassiske murgårder i pusset tegl, med etasjeskillere i tre og saltak. Frontbygning er på 3 etasjer, mens bakbygning er på 5 etasjer. Til sammen er det 23 leiligheter i borettslaget, samt et næringslokale. Borettslaget har dannet et sameie med næringslokalet. Rapporten omhandler kun borettslagets eiendom og ikke sameiet. Begge bygninger i borettslaget har store kaldloft med saltakskonstruksjon. Borettslaget har G.nr. 228 og B.nr Bygningen er gjennomgått følgende rehabilitering: Byfornyelse ble gjennomført i 1985/86. Begge bygninger gjennomgikk trolig en fasaderehabilitering på dette tidspunkt. Byfornyelsen inkluderte trolig også stigeledninger, dusj/baderom, kjøkken, ventilasjon i leiligheter, og nye 3 lags vinduer, Oppussing av trapperom Maling av fasader og vinduer. 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelse av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringene, informasjon fra saksdokumenter i Plan- og Bygningsetaten i Oslo Kommune samt fra borettslaget. Det ble gått befaring 19. september Tilstede var: Henrik Kolderup Dagfinn Sætra Live Linnestad Niels H. Riddervold Kjell Fossum Ole Birkeli Thv. Meyersgate 62 Brl. Thv. Meyersgate 62 Brl. Thv. Meyersgate 62 Brl. OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt AS Sweco AS 1.5 ØKONOMISKE FORHOLD Årsresultatet for 2004 ble et overskudd på kr ,-. Overskuddet medførte at disponible midler og egenkapital økte til kr ,-. For 2005 er det budsjettert med et underskudd på Kr ,-. Langsikitig gjeld utgjorde pr kr , ORGANISATORISKE FORHOLD Styret består av styreleder og 2 styremedlemmer. 1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE Det er både yngre og eldre beboere i borettslaget. Området rundt består vesentlig av tilsvarende bygårder fra samme tidsepoke, samt noe nyere bebyggelse. Oktober 2005

6 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 4 2. BYGNINGSDATA Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, nivå 1 med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell befaring av fellesarealer i kjeller, trapperom og loft. Yttertak er besiktiget gjennom luker fra loftet. Vinduer er besiktiget fra inn- og utvendig side. Som vedlegg til rapporten følger: redegjørelse for definisjoner og referanser brukt i tilstandsvurderingen og i NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk aktuelle symptomlister. informasjon om helse- miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). informasjon om vedlikehold av vinduer og dører utdrag av Byggebransjens Våtromsnorm samt informasjon vedrørende aldring av soilrør. ord og uttrykk benyttet i VVS sammenheng foto fra befaringen av bygningen. Tilstandsanalysen omfatter VVS- EL- og bygningstekniske installasjoner som omfattes av fellesanleggene i kjeller, loft, trapperom og tak. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER Løsmassene i området består hovedsaklig av elve- og bekkeavsetninger, sand, silt og leire. Fast fjell består trolig av leirskifer. Under landhevingen etter siste istid, grov elver og bekker seg ned i tidligere løsmasser og transporterte materialer lengre ned i forskjellige dalfører hvor det ble avsatt som elvesletter og vifter eller delta i fjordene. Sammensetningene av dette materialet varierer sterkt. Langs Akerselva er elveslettene vesentlig bygd opp av sand som er avsatt over silt og leire. Bygningene er iht. saksdokumenter fra Plan- og Bygningsetaten fundamentert med grunnmur av naturstein (gråstein) og teglstein. Bygningene er på fundamentert på treflåter og med peler. Det er ikke spesifisert om peler går til fjell. Det er støpt betonggulv i kjeller. Opprinnelig var det trolig jordgulv, men betonggulv er støpt i senere tid, derav lav takhøyde. Det vites ikke om det er lagt en fuktsperre i form av plastfolie under betongstøpen, men dette er trolig gjennomført. Grunnmur er i gråstein, forblendet delvis med granittstein utvendig. Bærende innervegger og lettvegger er i pusset og malt tegl. Kjellerhimling er stubbloft i tre. Kjellerdører er nyere ståldører. Dørene har selvlukkemekanismer. Opprinnelige kjellervinduer mot gaten er murt igjen og det er montert friskluftsventiler i åpningene. Bygninger ble opprinnelig drenert med 5 cm leirrør rundt grunnmur. Det er uvisst om drenering er etablert på nytt BÆRESYSTEMET Bæresystemet er i massiv tegl, taket er en trekonstruksjon, og etasjeskillere av tre. Oktober 2005

7 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side YTTERVEGGER Fasader Bygningen er oppført i en nyrenessansestil som hadde sitt tyngdepunkt i norsk arkitektur fra rundt 1880-tallet til ca Ytterveggene er utført i teglstein med noe variabel tykkelse, og har trolig 2-steins tykkelse i 1. etasje, og 1 ½ - steins i 2-3. etasje. Ytterveggskonstruksjonene er trolig i massive tegl. Fasadene er pusset og malt, og rapportert malt siste gang i Fasaden på frontbygning mot Thv. Meyers gate har flere karakteristiske trekk fra byggeperioden, bl.a. flere horisontale graderinger av etasjene, klassiske overstykker på vinduene og utsmykninger rundt vinduene. Bygningen ble bygget med en hovedetasje (2. etasje) som vises som den viktigste ved at den har mer utsmykning enn resten av etasjene. Fasaden har også det som kalles kvadere (rektangulære felt med ½ steins uttrukket pusset teglstein) på fasadefelt mellom vinduer midt på fasaden, da dette fremstod som det viktigste rommet. Gesims har tannbord dvs. at deler av bjelkelaget er trukket ut, og danner en dekor som er innmuret og pusset. Bakgårdsfasaden er pusset teglstein uten videre utsmykninger. Vegger er også pusset innvendig. Vinduer Det er vinduer med ramme og karm i tre fra Vinduene er delt i 4 felt, trolig som følge av at dette også var inndelingen på opprinnelige vinduer. Vinduer ble sist overflatebehandlet i Forretningsvinduer i 1. etasje mot gatene er med fast karm. Disse er ikke inspisert nærmere. Portrom / inngangspartier Borettslaget har et portrom med en eldre dobbelt jernsprinkeldør som portdør. Portrommet er ikke den eneste adgang inn til bakgården, da det er gjennomgang via stikkvei fra annen side. Portdør er imidlertid låst. Gulv i portrom er et betongdekke. Portromsvegger består av pussede og overflatebehandlede teglsteinsvegger. Portromshimling er overflatebehandlet i hvitt. Det er montert lysrørarmaturer i portrom. Borettslaget har tre trapperom, ett fra portrom, og to i bakgårdsbygning. Inngangsdørene til trapperom består av nyere tredører med dørpumper. Callinganlegg er montert ved alle inngangspartier. Postkasser er i trapperom INNVENDIG Det er tre trapperom i gården. Trapperommene ble pusset opp for ca. 10 år siden, og det ble montert nye dører. Trapperom A fra portrom, og B samt C i frittstående bygning i bakgård. Trappeløp er i jern med tretrinn. Videre er trapperepos belagt med trebord/vinyl. Det ble ikke observert antisklilister på trappeneser. Rekkverk i trappene er av smijern med håndløper av treverk. Vegger er i pusset og malt tegl. Dører til leiligheter er entredører med brannmotstand EI30 (tidligere B30) og lydreduksjon 35 db. Dører til kjeller er nyere ståldører med lukkemekanisme. Dør til loft er tredører. Oktober 2005

8 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side DEKKER Etasjeskillere er i tre. Det er mulig at den opprinnelige rabbitspussen i leilighetene er fjernet og erstattet med gipsplater. Det er trolig fortsatt den vanlige konstruksjonen stubbloft med stampet leire og gulvbord i tre i etasjeskillere YTTERTAK OG LOFT Takkonstruksjonen er en saltakskonstruksjon i treverk. Yttertaket består av rupanel og er tekket med enkeltkrummet takstein av tegl. Tak ble tekket om i forbindelse med byfornyelsen i 1985/86. Det er papp, sløyfer og lekter under taksteinen. Loftene er kalde loft med loftsboder, og det er foreløpig ikke foretatt utbygninger av flere leiligheter. Loftene har loftsluker som er eldre smijernsluker. Pipene er i slemmet/pusset tegl, ubehandlet teglstein og inntekket med beslag. Dette varierer på begge bygninger, men det er vanskelig å få en god oversikt. Renner og nedløp er i metall, trolig skiftet samtidig med takomtekkingen FAST INVENTAR Ingen spesielle punkter BALKONGER/TERRASSER Balkonger består av en stålkonstruksjon festet til vegglivet. Gulv er av trefiberplater (huntonitt) med tremmegulv, og under dette er det lagt korrugerte metallplater for å lede vann ut for avrenning i forkant. Balkonger er ikke registrert i Plan- og Bygningsetaten, men er nevnt i forbindelse med registreringen av byggemelding av byfornyelsen i Dette betyr at balkonger er montert tidligere. Det er ikke tegninger over balkonger i PBE. Styret opplyser imidlertid at balkonger ble montert i forbindelse med byfornyelsen VVS Rapporten baserer seg på visuell kontroll av fellesareal og boenheter,og vil danne et bilde av VVS-anleggenes oppbygging og generelle tilstand. Det er ikke foretatt funksjonskontroll eller annen prøving av teknisk utstyr. Sanitæranlegg Det foreligger tegninger på bunnledninger (avløpsledninger under bolig), plantegninger og oppleggskjema for sanitæranlegget i VAV-etaten. Sanitæranlegget er her betegnet som forbruksvann (kaldt- og varmtvann), spillvann (avløpsvann) og overvann (vann fra tak og terreng). Sanitæranlegget er rehabilitert 1986 i regi av Oslo Byfornyelse. Til rørmaterialet er det benyttet plast i avløpsrør og glødde kobberrør i vannrør. Oktober 2005

9 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 7 Takvann er ført i nedløpsrør som er trukket inn i kjeller og videre tilknyttet bunnledninger (rør under kjellergulv). Overvannet er ført inn på spillvannsledningen, noe som var vanlig i denne perioden. Det er ikke inntegnet drensrør på noen av tegningene i OVA. Avløpstammer i bakgården er ført ned til bunnledning lagt åpen i kjeller og videre ført i grøft til forbygning hvor denne går tradisjonelt under kjellergulv med videre uttrekk til offentlig ledning i Thv. Meyersgt. Avløp fra bad, toalett og kjøkkener tilknyttet både felles og separate avløpstammer (vertikale avløpsrør ned til kjeller) 2 rørstammer for bad/wc 4 rørstammer for kjøkken 2 rørstammer for bad og kjøkken Vanninnlegget 42mm Cu er lagt sammen med avløpsrør inn i bygningene. Kjellerstrekk (vannrør i kjeller) er isolert og det er montert avstegningsventiler til hvert opplegg (vertikale rørføring til boenheter). Oppleggene er ført sammen med avløpsrørene og utgjør til sammen 10 stk. Til sanitæranlegget hører også varmtvannsberedning. Boenhetene har felles leveranse av varmt forbruksvann fra beredere plassert i eget rom i kjeller. Det er montert 6 stk. OSO beredere på 300 liter i indre gård og 3 stk. på 200 liter i forgård. Alle beredere har montert el.kolber med installert effekt på 2.0kW pr. stk. Utgående varmtvann er ikke regulert over termostatisk blandeventil, men ved innstilt verdi på termostat på hver enkelt bereder. Ledninger til varmt tappevann er isolert med cellegummi. Ventilasjon Ventilasjonssystemet er bygget opp etter prinsippet naturlig oppdriftsventilasjon. Luften tilføres boenhetene via spalte i vinduskarm for vindu mot gårdsrom. Kjøkken har opprinnelig 2 stk. ventiler i yttervegg beregnet for spiskammer. Avtrekk fra boenhetene er etablert på kjøkken, bad og WC tilknyttet vertikale luftepiper med avkast over tak. Kjeller er ventilert etter samme prinsippet med ventiler innemurt i yttervegg (tidligere kjellervindu). Varmeanlegg Boenhetene har primært elektrisk oppvarming, men har også mulighet for ildsted for tilknytning til skorstein ELKRAFT Denne delen av rapporten er basert på befaring av de elektriske installasjonene i fellesarealer. Dette innebærer hovedtavle, underfordelinger/sikringsskap, kjeller m/boder, loft, oppganger og utearealer. I avsnittene for elektro vil det bli benyttet forskjellige betegnelser på kabler og materiell som kanskje er ukjent for leseren, men dette medtas for at anlegget skal kunne beskrives tilfredstillende. Forklaringer er gitt i parentes hvor dette anses nødvendig. Generelle el-anlegg Bygget er forsynt med standard 230V IT anlegg (vanlig forsyningssystem for boliger i Norge), levert på kabel gjennom grunnmur. Det har blitt foretatt en generell fornying av det elektriske anlegget i forbindelse med byfornyelsen. Bygget er basert på elektrisk oppvarming, og har el-oppvarmet tappevann. Oktober 2005

10 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 8 Jordingsanlegg Som jordelektrode er tilsynelatende egen jordleder i inntakskabelen, soilrør og vannrør benyttet. Dette er knyttet til jordskinne i hovedtavle som så fordeler seg rundt i bygget gjennom egne jordledere. Inntaks- og stigeledninger Byggenes inntakskabel er en 3 x 240mm² PFSP (skjermet installasjonskabel) lagt i bakke fra nærliggende nettstasjon, gjennom grunnmur og ført inn i bakkant av hovedtavlestativ. Ut fra dette skapet går det stigeledninger til hver oppgang, og her er det benyttet 3 x 50mm² PFSP (skjermet installasjonskabel). Hovedfordelinger Byggets hovedtavle er plassert i kjellergang, og er et tavlekott med stålplatedører. Som overbelastningsvern/hovedsikring for hele gården er det benyttet lastskillebryter (sikringer satt inn i en felles skuff) på 3 x 400A. Stigesikringer for hver oppgang er lastskillebrytere på 3 x 200A. Som hovedsikring for gårdslysanlegget er det benyttet UZ-elementer (skrusikringer) på 3 x 63A. Hovedtavlen ellers består av sikringer og måleranlegg til trappeoppgang A og gårdslys. Underfordelinger Det var plassert egen underfordeling i kjeller for fellesanleggene. Denne tavlen forsyner blant annet VVB og varmekabler i takrenner. Alle leiligheter har hovedsikringer, kurssikringer og måleranlegg i egne skap innstøpt i vegg utenfor leilighetsdører. Etter kursfortegnelsen har besiktigete skap 2x32A sikringer som overbelastningsvern/hovedsikringer. Kursopplegg for lys og stikk Generelt er kursopplegget for lys og stikk i alle fellesrom åpent forlagt. Dette vil si ledninger og kabler direkte festet til vagger/tak. Noe røranlegg med inntrukne ledninger ble også observert. Belysningsutstyr Det er i oppganger ved hver etasje satt opp runde plastarmatur med pl-rør på vegg. I kjeller er det benyttet lampesokler med vanlig sparepærer uten kuppel. Utebelysningen består av veggarmaturer over dører med pl-rør. All utebelysningen er styrt over lyssensorer. Andre el-installasjoner Det er montert porttelefon ved hovedinnganger. Heldekkende brannalarmanlegg er montert i alle fellesarealer. I kjeller er det satt opp varmtvannsberedere som får tilførsel på hver sin kurs fra gårdslysanlegget TELE OG AUTOMATISERING Det er callinganlegg ved alle inngangspartier, samt ved portrom. Det er et eldre teleanlegg på loft ANDRE INSTALLASJONER. Det er montert dørtelefonanlegg både i port mot gatesiden og utenfor de respektive oppgangene. Oktober 2005

11 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side UTEANLEGG Bakgård er opparbeidet med hellelagt gangsti til inngangspartier, ellers gressbelagt. Noe vegetasjon i form av høye tre ved gavl mot frittstående bygning i bakgård, noe busker og hekker langs fasade/gangsti av betongheller og langs gjerde av trevirke mot øst. Fortau lang fasader i Thv. Meyers gate er asfaltert, med relativt godt fall fra veggliv. Avfallscontainere står i bakgård ANDRE FORHOLD Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Ingen spesielle forhold. Innendørs: Ingen spesielle forhold. Oktober 2005

12 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER Tilstand Det er saltutslag og avflassing på teglveggene i kjelleren. Dette skyldes at fuktighet fra grunnen som normalt ville avdampe fra det opprinnelige jordgulvet, nå trekker inn i teglveggene på grunn av det nye betonggulvet. Det er registrert forekomster av ekte hussopp i kjeller på forbygning 2 ganger tidligere. Dette er nevnt i saksdokumenter i Plan- og Bygningsetaten. Utover kappilærsuget i teglvegger, er det ellers ikke registrert unormal høy fuktighet i kjelleren. Alle igjenmurte kjellervinduer har fått montert ventiler. Kjellerhimling består av stubbloft. Det ble ikke registrert brannsikringer ved gjennomføringer av bl.a. avløpsrør til leiligheter. Montering av brannmansjetter har liten hensikt i trebjelkelag fordi brannmansjetter ikke får fast materiale, for eksempel betong, å utvides mot. Det må da etableres egne kasser i etasjeskillere hvor rør føres gjennom. Tiltak Brannmansjetter må vurderes, men omfanget bør vurderes nærmere. Dette kan også suppleres med brannherdende plater, for eksempel sementbaserte plater, i himlinger. Kontroll mht. ytterligere forekomster v soppsporer etc. i kjellerarealer bør gjennomføres av eget firma, for eksempel Mycoteam AS. Det er tilnærmet umulig å få ny puss til å sitte over lengre tid på flater hvor det er saltutfelling og kappilærsug. Særlig dårlig resultat vil man få dersom det stadig blir tilført fuktighet i det aktuelle området. Hvis kjeller oppleves som fuktig, bør det utføres prøver mht. sopp- og muggdannelser. Av estetiske årsaker er oppussing av kjellervegger ønskelig, men det må påregnes hyppig vedlikehold, kanskje så ofte som hvert annet år. Borettslaget bør derfor vurdere å kun utføre nødvendige reparasjoner på disse veggene. Det ble lagt nye drensrør på nordre del av østvegg på forgård i Det er ellers ikke registrert endringer eller fornyelse på drenering ved bygningene, og ved forekomster av fukt gjennom grunnmurer, bør dette kontrolleres nærmere. I henhold til dagens byggeforskrifter skal det være håndløper på kjellertrappen. Alle gjennomføringer med avløprør fra leilighetene bør få montert brannmansjetter snarest BÆRESYSTEMET Tilstand Det er ikke registrert symptomer som gjør det nødvendig med tiltak på bæresystemet. Tiltak Ingen tiltak anbefales. Oktober 2005

13 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side YTTERVEGGER Tilstand Fasader Styret opplyser at borettslaget gjennomgikk en renovering i 1985/86. Fasadene mot gatene har kun mindre rissdannelser i pussen spredt rundt på mindre områder. Fasadene mot gatene anses ellers som i relativt god stand. Det opplyses at denne ble pusset opp i Fasader i bakgård, på begge bygninger, har mindre pussavskallinger, særlig et par mindre pussavskallinger på nedre del av teglvegg. Fasader på frittliggende bygning er preget av større riss og sprekkdannelser i pusstruktur, særlig rundt vinduer og på gavl mot øst. Fasader ble, som tidligere nevnt, malt i Vinduer Leilighetsvinduene viser oppsprekking og uttørking i malingsfilmen, noe som indikerer at det er behov for overflatebehandling. Vinduer mot syd er generelt i dårligere forfatning enn vinduer på øvrige fasader, vesentlig på grunn av påkjenninger fra sollys. Leilighetsvinduer på frittliggende bygning trenger trolig hyppigere vedlikehold, da de ligger sydvendt, noe som gir mer slitasje fra sol etc. Likevel anbefales gjerne alle vinduer overflatebehandlet samtidig utvendig. Det er meldt om noe støyproblemer i bakgård. Vinduer som er benyttet i borettslaget er ikke spesielt konstruert for å dempe støy. Nyere spesialkonstruerte støydempende vinduer med 2 eller 3 lag glass vil kunne redusere støyen betraktelig, fra ca db. Trapperomsvinduer er overflatebehandlet i år på dugnad, og synes i god stand. Inngangspartier/ portrom Inngangspartier synes i god stand. Portrom har noen mindre slagskader på vegger og søyler, samt mindre avflassingsskader. Tiltak Fasader Det anbefales igangsatt planlegging av en rehabilitering av fasadene i borettslaget. Det er først og fremst fasadene ved bakgårdsbygning som har behov for en mindre pussreparasjon samt ny overflatebehandling, men øvrige fasader bør også vurderes samtidig. Anbefales utført i 2006/2007. En rehabilitering bør også inkludere portrom. En fasaderehabilitering kan kombineres med overflatebehandling av vinduer samt rehabilitering av balkongene. Vinduer Vinduer til leiligheter anbefales malt i forbindelse med en fasaderehabilitering, fortrinnsvis i løpet av 2006/2007. Vinduer har behov for hyppigere overflatebehandling enn fasader, og bør tas med ca. 5-6 års mellomrom. Inngangspartier/portrom Pussreparasjon og overflatebehandling av portrom bør utføres samtidig med vinduene, fasader og balkonger. Oktober 2005

14 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side INNVENDIG Tilstand Trapperom Trapperommene anses å være i god stand. Det er mindre tegn til oppsprekking av overflatebehandling og noe tegn til slitasje, men intet som gir indikasjoner på at borettslaget bør prioritere trapperom. Dørene til leilighetene er oppgradert i henhold til dagens forskrifter og er i god stand. Dører til kjeller og loft er likeledes oppgradert og er i god stand. Tiltak Trapperom Omfanget slitasje i trapperommene er begrenset, og en overflatebehandling kan eventuelt utføres på dugnad DEKKER Tilstand Det er meldt om noe setningsproblemer, da enkelte andelseiere har meldt om skjeve gulv. Det er ikke registrert forhold som tilsier at det er nødvendig med tiltak på dekker. (etasjeskillere). Tiltak Det kan etableres plomberinger av gips i setningssprekker for å konstatere om bygningsmassen fortsatt har setningsproblemer. Annet måleinstrumenter er også tilgjengelig YTTERTAK OG LOFT Tilstand Yttertakene synes i god stand, da takstein virker relativt uberørt der det ble foretatt inspeksjon. Det kunne ikke konstateres takstein som var knust eller som lå skjevt. En grundigere kontroll av taket og beslag må utføres via lift. Det er usikkert om loft er utsatt med hensyn til kondens om vinteren. Dette oppstår ved at varmluft siger igjennom fra underliggende leiligheter, og treffer kald sone mot undertaket på loftet. Loftet har liten utluftingsmulighet, og manglende ventilasjon. Kondens vil danne vannperler som fryser til is om vinteren. Dette vil være synlig i undertaket, på rupanel, og kan undersøkes av styret i løpet av vinteren. Undertaket har synlige tegn til at kondens har forekommet, ved at større flater viser store felt med fuktroser i treverket. Hvis kondens bryter ned trevirket, slik at treverket råtner, vil dette påvirke takkonstruksjonen. Styret opplyser at det er foretatt utbedringer på skorsteiner i 2002, da gjennomføringer til loft har gitt vannlekkasjer. Det er usikkert om dette har vært vellykket. Det ble ikke registrert store vannlekkasjer ved gjennomføringer etc. En slik kontroll anbefales likevel gjennomført på spesielt regntunge dager. Takluker er eldre smijernsluker, og viser tegn til slitasje, men ingen synlige fuktproblemer. Tiltak Kontroll mht. kondens om vinteren, hvis så er tilfelle, vil første tiltak være å bedre ventilasjonen på loftene, slik at muligheten for kondensering av varmluft på undertaket elimineres. Oktober 2005

15 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 13 Det anbefales en kontroll av taktekking, utført med lift av blikkenslager/taktekker. Deretter avtales årlige befaringer av taket, hvis dette er et behov. Dette utføres av takentreprenør/blikkenslager FAST INVENTAR Ingen tiltak BALKONGER Tilstand Balkongenes stålkonstruksjon viser klare tegn til rustdannelser. Den begrensete visuelle kontrollen som ble utført på befaringsdagen, viser ikke tegn til at rust har gått gjennom stålet i selve stålrammen. Ikke desto mindre er det mye rustdannelser omkring på stålrammene. Det er også en del avflassing på stålet. Huntonittplater som ligger under tremmegulv kan ha vært impregnert ved en tidligere anledning, men viser nå tegn til forråtnelse. Tremmegulvet er med på å skjule eventuelle skader, og tilstand kan være dårlig ved flere balkonger. Det er konstatert råte ved enkelte balkonger. Rekkverk på balkonger har lav høyde. Både stålramme og plater viser tegn til lang slitasje uten vedlikehold. Tiltak Borettslaget anbefales en rehabilitering av balkonger kombinert med fasadeoppussing Balkonger må oppgraderes sikkerhetsmessig mht. rekkverkshøyde Alle balkonggulv må trolig utbedres med nye plater, og hele stålkonstruksjonen bør utbedres mht, rust samt overflatebehandling VVS Tilstand/ tiltak Generelt Herunder vanninnlegg, innvendige(felles) vann- og avløpsledninger, varmtvannsforsyning, varme- og ventilasjonssystem m.m. Generelt for VVS-tekniske installasjoner er at de er funksjonelle og i relativt god stand. Sanitæranlegg Når det gjelder tilstanden til rør for spillvann og overvann er disse utbedret i forbindelse med byfornyelsen i 1985/86. Selve rørene vil nok ha mange års restlevetid (gjelder både vann- og avløpsrør), men det gjøres oppmerksom på enkelte svakheter ved teknisk utførelse. I denne sammenheng nevnes spesielt branntekniske forhold ved gjennomføring av rør mellom kjeller og overliggende etasjer. Det ble under befaringen av kjeller i bakgård også registrert bakfall på spillvannsrør. Når det gjelder utvendige overvannskummer er det etablert 3 stk. av disse. En av kummene, med utløp til bunnledning på syd-/vestsiden av bakgården har trolig en lekkasje som vises som fuktinnsig i kjeller. Oktober 2005

16 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 14 En regner normalt med en levetid på ca år for beredere i Oslo-området, slik at disse forventes å kunne vare i mange år fremover. Det er viktig i denne sammenheng å holde temperaturen på over 60 C slik at temperaturen ut på tappestedene ikke er under 55 C. Våtrommene er opprinnelig utstyrt med stålsluk med klemring. Til membran er det opprinnelig benyttet vinylbelegg. Vegger er utstyrt med våtromspanel. Det må påregnes at enkelte har oppgradert badene til en høyere standard med for eksempel påstøp m/varmekabler i gulv og fliser på vegger. Bad som ikke er oppgradert etter byfornyelsen, bør sjekkes ut før en foretar en utbedring. Dette gjelder bl.a. underlag og vegger i forhold til stivhet, styrke og eventuelle fukt- eller råteskader. Det er for øvrig ingen bemerkninger til sanitærtekniske installasjoner. Utvendig stoppekran skal iht. teknisk forskrift være avmerket på husvegg med angivelse av avstand og retning til denne. Våtrommene er bygget opp i samsvar med gjeldende forskrifter ved rehabiliteringen i Om badene likevel har tilfredsstillende tetthet, vil betinge at utførte arbeider er gjort på en forsvarlig og korrekt måte. Vannsikre bad krever ikke bare rett bruk av materialer, men også at utførende har tilstrekkelig kunnskap innenfor faget. På bakgrunn av mange vannskader i forbindelse med oppføring og utbedring av bad, ble det i 1996 etablert et faglig samarbeide innenfor bransjen. Byggebransjens våtromsnorm ble et resultat av dette, hvor det i detalj er beskrevet hvordan vannsikre bad bør bygges. Ved oppgradering av bad bør en henstille til at våtromsnormen tilstrebes fulgt, så langt dette er mulig. Ventilasjon Termisk oppdriftsventilasjon betinger tilluft tilført de enkelte rom(soverom og stue) gjennom ventiler i yttervegg og med fraluftsventiler på bad/wc og kjøkken(rom med mest forurensing, lukt, fukt etc.). Kjøkken utstyrt med tilluftsventiler oppe og nede på vegg har i dag ingen praktisk betydning og kan stenges. Opprinnelig var disse beregnet for ventilasjon av spiskammer. Drivkreftene i slike ventilasjonssystem er basert på termiske krefter (varm luft lettere enn kald luft) samtidig som ytre forhold (vær og vind) påvirker luftskifte i boenhetene. Dagens forskrifter påpeker viktigheten av å ha tilfredsstillende ventilasjon for å oppnå et godt inneklima og skjerme bygningskroppen for fukt- og råteskader. Muggskader i boenheter blir mer og mer et vanlig syn og opptrer gjerne i boenheter hvor beboere ikke bruker ventilasjonsanlegget som tilsiktet eller ikke har et tilfredsstillende ventilasjonssystem tilrettelagt for boligen. Dagens bruk av våtrom representerer også en større fuktbelastning enn det ventilasjonssystemet opprinnelig var tiltenkt for. Enkelte beboere har for å bøte på dette montert vifteenheter på bad og/eller kjøkken. Dette betinger at kanalnettet har tilfredsstillende tetthet, slik at ikke matos etc. påvirker andre beboere. Det bemerkes i denne sammenheng at det er benyttet fleksible aluminiumskanaler i større utstrekning og at dette er kanaler som normalt har liten mekanisk styrke og som normalt har dårlig tetthet mot ventiler, kanalskjøter m.m. Mekanisk avtrekk er heller ikke forenlig med bruk av ildsted i slike boliger. Det er også viktig å ha rene ventiler, slik at luftgjennomstrømmingen blir så optimal som mulig. Om kontroll ikke er utført de siste 10 år, bør kontroll av renhet i avtrekkskanaler foretas. Oktober 2005

17 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 15 Når det gjelder renhold av selve ventilene (bad, kjøkken og event. andre rom) er dette normalt beboers anliggende. Det er viktig med rutinemessig vedlikehold. Når det gjelder ventilasjon av kjeller bemerkes spesielt at flere av tilluftsventilene var tettet igjen med isolasjon og annet. Det er også viktig at kjeller, som normalt er mer utsatt for fukt, har god ventilasjon. Varmeanlegg Det oppgis av styret at skorsteiner er rehabilitert i 2002 ved at det er trukket nye foringsrør i røykløpet. Ikke alle skorsteiner er i bruk. De som er satt ut av drift er fysisk blendet. Tilsyn av varmeanlegg (ildsted med tilhørende skorstein) er lovpålagt gjennom forskrift og skal utføres av det stedlige brann- og feieetat minst en gang hvert 4. år. Tiltak Sanitæranlegg Tiltak vedrørende brannsikring er tatt med under bygningsmessige arbeider Merking av utvendige hovedstoppekraner er viktig, spesielt vinterstid, da slike kan være vanskelige å finne pga. snø. Det bør foretas videokontroll av overløp fra gårdskum som går inn i bakre gård fra syd/vest siden da det etter all sannsynlighet er lekkasje/ brudd ved gjennomføring inn til kjeller. Om ikke gårdskummer er renset de siste årene bør dette gjennomføres. Løv og sand etc. følger med overvannet og vil omsider bygge seg opp slik at utløpet kan tette seg helt igjen. Ventilasjon For at ventilasjonsanlegget skal fungere som tiltenkt er det av vesentlig betydning at beboer har nødvendig kjennskap tilnødvendig bruk dette. Spesielt i den kalde årstiden er det viktig for å motvirke fukt- og muggskader. Om ikke en veiledning om bruk og vedlikehold er utarbeidet, vil dette kunne være et tiltak å iverksette. Om ikke kontroll av renhet i avtrekkskanaler er utført de siste 10 år, bør slik kontroll utføres. Forurensede avtrekkskanaler vil kunne redusere ventilasjonen i vesentlig grad. Varmeanlegg Ingen tiltak foreslås ELKRAFT Generelt Det elektriske anlegget i bygningen er i generelt god forfatning etter fornyelser, og med en tilstand i dag som ikke vil kreve særlige inngrep med det første. Forventet levetid for et slikt el-anlegg er ca år ved normal bruk/slitasje, og det betyr at det er en del år til dette anlegget trenger å få gjennomført større tiltak. Det opplyses at borettslaget har årlige avtaler for inspeksjon av el-anlegg og brannteknisk anlegg. Oktober 2005

18 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 16 Tilstand Jordingsanlegg Det ble observert utjevningsforbindelser til soilrør, men ikke vannrør/hovedvannkran. Det har de siste årene blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Dette er viktig med tanke på berøringsspenninger og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget. Inntaks- og stigeledninger Inntaksledningen er relativt ny, og i bra stand og med et tverrsnitt som er tilstrekkelig for dagens strømforbruk i bygget. Det ble observert en eldre gjenstående stumper fra den gamle inntakskablene i kjeller. Stigeledninger er av nyere type og i normal god stand, og kan trolig levere den effekten det er behov for i alle leiligheter. Hovedfordelinger Tavlekottet fremstod i god stand, og med materiell som ikke hadde synlige feil eller mangler. Det ble observert noe søppel som lå i bunn av hovedtavlen. Underfordelinger Leilighetenes sikringsskap fremstod i god stand, med nye automatsikringer. Det er ikke jordfeilbryter for badromskurs ved alle leiligheter. Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegg for lys og stikk er fornyet i alle fellesarealer, og det ble ikke avdekket feil eller mangler her. Med unntak av noe mangelfull branntetting ved kabelinnføringer til leiligheter ble ingen direkte feil observert. Borettslaget har avtale med Elektro Sivet AS om årlig gjennomgang av anlegget i fellesarealene. Belysningsutstyr Det ble ikke observert mangler på belysningsutstyret i bygget, dette fremstod i god stand og med lyskilder som fungerte. Andre el-installasjoner Porttelefon ble rapportert til å fungere tilfredsstillende. Brannalarmanlegget er fra ESMI og det ble ikke rapportert om dette anlegget hadde noen problemer. Borettslaget har avtale med ESMI om årlig service/test av anlegget. Tiltak Jordingsanlegg Det ble observert utjevningsforbindelse til soilrør i kjeller, men det anbefales likevel å ta en gjennomgang med elektriker og forsikre seg om at alle utjevningsforbindelser til vann og avløp er fanget opp. Dette vil bedre person- og driftssikkerheten i bygget ved feil på det elektriske anlegget. Inntaks- og stigeledninger Det anbefales ingen tiltak med inntaks- og stigeledninger. Hovedfordelinger Ingen store tiltak anbefales direkte med tavleskapet eller innholdet her. Alt brukt sikringsmateriell og papp/søppel som lå i bunn av tavlen må fjernes, og det kan med fordel støvsuges (med ende av plast) her. Eldre skrusikringer bør skrus til en gang i året for å sikre Oktober 2005

19 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 17 god kontakt mellom lokk, sikring og bunnskrue. Hvis dette ikke gjøres med jevne mellomrom, kan det oppstå slark og dermed varmegang og brente kontaktflater på enkelte kurser. Dette kan i verste fall resultere i branntilløp. Underfordelinger Styret opplyser at det vurderes installasjon av jordfeilbryter til baderomskurs ved alle leiligheter. Ellers ingen tiltak anbefalt. Kursopplegg for lys og stikk Ingen tiltak anbefales med kursopplegget i fellesarealer, men branntetting rundt ledninger inn til leiligheter må gås over og utbedres. Belysningsutstyr Ingen tiltak anbefales på belysningsutstyret. Andre el-installasjoner Ingen tiltak, El. tekniske rutiner for vedlikeholdsansvarlig Generelle el anlegg: Det bør gåes runder innom alle rom i fellesarealer med faste mellomrom for å se etter synlige skader på el-anleggene. Dette kan være løse, sprukne eller knuste brytere og stikk, samt ledninger eller armaturer som har løsnet fra sine fester på underlaget. Ta kontakt med el - entreprenør hvis nødvendig. Mye av dette kan vaktmester selv utbedre med enkle midler. Hovedtavle : Påse at dør inn til hovedfordeling er låst slik at uvedkommende ikke har tilgang til denne. Belysningsutstyr : Sjekke alle fellesarealer for defekte eller mørke lyskilder (dvs. ødelagte pærer, lysrør eller skjermer). Skifte disse der dette blir observert. Feste løse armaturer både på vegg og i tak der dette forekommer TELE OG AUTOMATISERING Det ble oppservert en del gammelt tv og tele anlegg på loft, som ikke lenger var i bruk.. Gammelt tele og antenneanlegg på loft bør fjernes, da dette ikke lenger er i bruk ANDRE INSTALLASJONER Ingen tiltak anbefales UTEANLEGG Felles tiltak for leiligheter i 1 etasje om å klipe gresset. Uteområdet ser rufsete ut når gress ikke holdes ved like. Styret i borettslaget kan oppfordre til dette gjennom innkjøp av gressklipper. Oktober 2005

20 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side ANDRE FORHOLD Funksjonelle og miljømessige forhold utendørs: Ingen tiltak anbefales. Funksjonelle og miljømessige forhold innendørs: Ingen tiltak anbefales. Helse, miljø og sikkerhet Under refereres Kommunal- og regionaldepartementets fortolkning av HMS forskriften gitt den 10. august 2000, i brev til NBBL der det blant annet heter: Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes derfor av HMS forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet. Det er derfor ikke alle områder som automatisk egner seg for internkontroll. Borettslag og sameier er slik organisert at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr : 1. I borettslag og sameier vil styret ha plikt til å arbeide systematisk med HMS på felles arealer. 2. I forhold til den enkelte boenhet har styret plikt til å gjøre eier eller beboer av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter hjemmel i lov og forskrift. Som det fremkommer i redegjørelsen er det naturlig å skille mellom private områder og felles arealer. Rammeverket for internkontrollsystemet bør tilrettelegge slik at utformingen blir hensiktsmessig og i tråd med forskriftens intensjoner. I Thv. Meyers gate 62 Borettslag sitt tilfelle vil ovennevnte si at borettslaget har minst 3 forskjellige HMS områder som må vektlegges spesielt. Her nevnes: brannsikkerheten (rømningsveier, brannvarsling, slukkemuligheter, brannadferd) sikkerhet ved tregjerder på bakkenivå, portromsdør el sikkerheten Det vises for øvrig til informasjon om internkontroll som vedlegges i rapporten. Vedlikeholdsplanlegging I og med at Thv. Meyers gate 62 borettslag ikke har et eget system for vedlikeholdsplanlegging informeres det om dette på generell basis. Vedlikehold er de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Oktober 2005

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT

LILLESAND ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT ENEBOLIG SOLRIKT OG SENTRALT LILLESAND Prisantydning: Kr 2 850 000,- + omk Lillesand - Fin enebolig med kort vei til sentrum, pusset opp i senere år med pent opparbeidet tomt Solheimveien 8 a MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer