VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007

2 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: ligger på Høvik i Bærum kommune. Selskapet fungerer som et administrasjonsselskap for 6 separate sameier. Selskapet organiserer drift og vedlikehold solidarisk mellom sameiene. Bygningene ble oppført i består av 6 lavblokker på 3 og 4 etasjer med 18 oppganger og i alt 126 boenheter. Bygningsmassen fremstår generelt sett som godt vedlikeholdt. Ved nærmere gjennomgang viser det seg at det likevel er behov for enkelte større og noen mindre vedlikeholdstiltak. Av vesentlige, byggrelaterte tiltak nevnes: Utskifting og overflatebehandling av panelte felt. Betonganalyse av balkongdekker. Kontroll av balkongbrystninger. Reparasjon av løse overdekninger over vinduer. Overflatebehandling av dører og vinduer. Av vesentlige elektrotekniske tiltak nevnes: Skifte gamle susiinger i underfordelinger, hvor dette ikke er gjort. Skifte armaturer i fellesarealer som trapperom, garasje og øvrige fellesarealer. Utbedre feil og mangler som følge av elde, slitasje eller nye forsiftsav. Av vesentlige VVSfaglige tiltak nevnes: Sluseventiler skiftes ut med kuleventiler. Ventilene merkes. Rens av luftekanaler. Foreta et forprosjekt med henblikk på utskifting av vann og avløpsrør. Det må i tillegg etableres et system for effektiv ivaretakelse av bestemmelsene i Internkontrollforsiften. Kundenr: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent av: Dato: Erik Udnæs Tron Høglund Tron Høglund Prosjektnr:

3 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Prosjektorganisasjon Eiendom og bygninger Grunnlagsmateriale Referansegrunnlag Andre forhold TILSTANDSVURDERING VEDLIKEHOLDSPLAN FOTO VEDLEGG LEDIG... 6

4 Vedlikeholdsnøkkelen Side INNLEDNING På vegne av styret i har OBOS Prosjekt AS fått oppdrag med å utarbeide vedlikeholdsplan. Boligselskapet ligger på Høvik i Bærum kommune. Vedlikeholdsplanen med tilstandsanalyse gjelder blokkbebyggelsen. Tilstandsanalysen omfatter bygg, elektro og VVStekniske installasjoner. Bygningsdelene er besevet nærmere i kapitlene 2 og 3. Rapportens kapittel 2 gir en kortfattet besivelse av bygningenes oppbygging, tilstand og tiltak, mens kapittel 3 er vedlikeholdsplan som blant annet er generert på bakgrunn av tilstand og tiltak vurdert i kapittel 2. Kostnadsoverslagene er basert på kostnadstall fra egen erfaringsbank i OBOS Prosjekt AS og Holte Prosjekt Kalkulasjonsnøkkel siste versjon. Vår erfaring er at anbud/tilbud på byggearbeider kan variere mye mellom høyeste og laveste anbyder, avhengig av markedssituasjonen i byggebransjen. Kostnadsoverslagene i vedlikeholdsplanen er ment å gi en indikasjon på hva en kan forvente av kostnader basert på gitte forutsetninger. En viktig forutsetning for kostnadsoverslaget er mengdeberegningene. Mengdene i vedlikeholdsplanen må sees på som omtrentlige og må ikke brukes som grunnlag for innhenting av tilbud/anbud. Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på bakgrunn av: NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk. NS 3451 Bygningsdelstabellen. NS3454 Årskostnader for bygninger. Relevante NBI byggdetaljblader. Befaring etter NS 3424 nivå 1, dvs. tilstandsanalyse av generell art som består av visuelle observasjoner, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Det forutsettes at tiltak kan anbefales etter nivå 1 registrering. Dersom nivå 1 ikke gir tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere tilstand og anbefale riktig tiltak, vil videre tiltak være å undersøke nærmere. Det kan også være at det er praktisk å utføre undersøkelse på nivå 2 eller 3 på stedet ved første befaring. Da vil oppdragsgiver bli konferert og slike arbeider avtales separat og som tillegg til dette tilbud. Det kan også være tilfeller som ever spesialkompetanse. Mars 2007

5 Vedlikeholdsnøkkelen Side FORMÅL Vedlikehold er de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må for å rette opp uforutsette skader, og dermed løfte bygningen opp igjen til ønsket nivå. Skadene kan skyldes byggefeil, feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk og lignende. Periodisk eller intervallbundet vedlikehold er arbeider som må på grunn av jevn, normal slitasje for å hindre forfall. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skade. Eksempel på periodisk vedlikehold er overflatebehandling. Utskifting av bygningsdeler med kortere levetid enn bygningens brukstid, defineres også som vedlikehold. Enkelte materialer er umulige eller svært vanskelige å vedlikeholde på normalt vis og må skiftes ut. Slike materialer er ofte kalt vedlikeholdsfrie. Enkelte materialer kan ha en levetid som overgår normal brukstid av en bygning. Forenklet skisse av en bygnings livsløp. Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle. Selv med jevnt vedlikehold vil en bygning brytes langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen opp til opprinnelig standard. Dersom bygningen skal løftes ytterligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens økende komfortav, eves ombygging. Fra dette punktet starter syklusen igjen med jevnt vedlikehold, sakte nedbryting, utbedring og eventuell ombygging. Skjematisk fremstilling av bygningens livsløp fra nybygg gjennom bruksfasen til riving. Det er viktig at den som forvalter bygninger ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet v/styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de tiltak som må. Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold. Riktig planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. Denne vedlikeholdsplanen er et nyttig hjelpemiddel som skal sette boligselskapet i stand til å utføre løpende og periodisk vedlikehold, samt kunne budsjettere disse vedlikeholdsutgiftene fra år til år. Mars 2007

6 Vedlikeholdsnøkkelen Side PROSJEKTORGANISASJON Selskapet : Selskapets kont.person : Bjørn Reusch Adresse : Fjordveien 61, 1363 Høvik Telefon : / Forretningsfører Firma : Hieronymus Eiendomsforvaltning Adv. Bente Bendixens eiendomsavdeling. Postadresse : Postboks 1500, Vika, 0117 Oslo Besøksadresse : Hieronymus Heyerdals gate 1, 0160 Oslo Telefon : Telefaks: : Epost : Vedlikeholdsplan med tilstandsanalyse er utarbeidet av: Firma : OBOS Prosjekt AS v/ Erik Udnæs Postadresse : Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo Besøksadresse : Etterstadsletta 3, 0660 Oslo Telefon : Telefaks: : Epost : Mars 2007

7 Vedlikeholdsnøkkelen Side EIENDOM OG BYGNINGER er etablert og fungerer som et administrasjonsselskap for de 6 separate sameiene Fjordveien 59, Fjordveien 61, Fjordveien 63, Fjordveien 65, Fjordveien 67 og Fjordveien 69. Boligselskapet organiserer drift og vedlikehold solidarisk mellom sameiene. Selskapet består av 6 lavblokker hvor alle har 3 oppganger hver. 3 blokker har 3 etasjer og 3 blokker har 4 etasjer, totalt er det 126 boenheter i selskapet. Det er kun 3 roms og 4roms leiligheter i selskapet. Tomten er en festet tomt og eiendommen er på ca m 2 og har gårdsnummer 11; bruksnummer 710, 711, 712, 713, 714, 715, Eiendommen ligger i et område med rekkehus og blokker. Tomten heller mot sør og har utsikt mot Oslofjorden. Boligselskapet ble bygget i perioden og har adresser Fjordveien 59 AC, 61 A C, 63 AC, 65 AC, 67 AC og 69 AC, 1363 Høvik. Omsetning av leiligheter har i 2005 vært 12 og 9 overdragelser fant sted i leiligheter er for tiden leiet ut. Det foreligger ingen nøye onologisk oversikt over hvilke vedlikeholdsarbeider som er utført i boligselskapet. Ved befaring ble det opplyst om følgende tidligere utførte vedlikeholdsarbeider: Mars 2007

8 Vedlikeholdsnøkkelen Side 1.6 REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2006 Maling av gulv i kjellerganger og grunnmurer Beising av panel og maling av vinduer fullført Rehabilitering av piper. Rehabilitering av avløpsrør. Beising av panel og maling av vinduer på sydvegg i to blokker 2005 Montering av nye ovner i fellesvaskeriene Betongrehabilitering 1989 Nye stigeledninger 1984 Tak ble tekket om med nye renner og taknedløp. Det er ikke opplyst om andre rehabiliteringsarbeider i boligselskapet siden opprettelsen i Blokkene er oppført med bærende konstruksjoner i betong og tegl. Grunnmur og innvendige kjellervegger i betong. Leilighets skillende dekker i armert betong. Fasader er teglsteinsforblendet. Øvre del av gavlvegger i loftsetasje og vindusfelt på balkonger i beiset panel. Inngangspartier overbygget baldakin. Gavlvegger mot nordvest har dels tegl og hovedsakelig pusset fasade. Alle blokker har skorsteiner og alle leiligheter har mulighet for montering av ildsted. Blokkene har dels valmet, dels sadlet tak tekket med betongtakstein. Det er 2 rørs snøfangere montert på raftet av taket. 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Besivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringen, informasjon fra boligselskapets representant, informasjon fra Oslo kommune ved Plan og bygningsetatens byggesaksarkiver. Det ble avholdt befaring 13. februar 2007 hvor følgende var medvirkende: Bjørn Reusch Styreleder Egil Moen Elektrokonsulent Elektromiljøexperten Kjell Fossum VVSkonsulent OBOS Prosjekt AS Erik Udnæs Bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS Mars 2007

9 Vedlikeholdsnøkkelen Side 1.7 REFERANSEGRUNNLAG Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk og systematisert etter NS 3451 Bygningsdelstabellen og med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er foretatt vurderinger av forhold som naturlig vil høre innunder rutiner som forventes å være inkludert i en internkontroll. Som vedlegg til rapporten følger: tilstandsgrad, konsekvensgrad og svikt symptomliste bygg informasjon om betongskader foto fra befaringen av bygningene REFERANSENIVÅ SOM LEGGES TIL GRUNN (Jfr.NS 3424, pkt 3.5). Etter samtale med oppdragsgiver skal følgende referansenivå legges til grunn: Aktuelt lovverk og forsift som var gjeldende da bygningene og bygningskomponenter ble oppført, modernisert etc. Håndverksmessig utførelse som var vanlig på oppføringstidspunktene. Aktuelle NBI blader og bransjestandarder som var gjeldende på oppføringstidpunktet. Estetiske betraktninger vil ikke bli vurdert, men kommentert. GRUNNLAGSMATERIALE Det eksisterer tegninger og annen relevant informasjon i Bærum kommunes arkiver. 1.6 ANDRE FORHOLD Helse, miljø og sikkerhet Boligselskapet har forskjellige HMS områder som må vektlegges: et fungerende internkontrollsystem brannsikkerheten (rømningsveier, brannadferd) sikkerhet for beboerne Mars 2007

10 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 21 Grunn og fundamenter Grunn og fundamenter generelt Grunnmur er i betong. Bygningene er fundamentert på faste masser. Kjellergulv i stålglattet betong som er overflatebehandlet. Utvendig er kjellermurer over terreng pusset og malt. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Konstruksjonene synes å være i generelt god stand. Det ble stedvis målt noe fuktighet i grunnmur. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 12Ø, 2E Svikt: Tiltak Grunnmurer må overflatebehandles etter behov og slitasje. Ved befaring var det begrenset fuktinnsig i grunnmur. Ved økt omfang vil det være nødvendig å legge ny drenering, samt grunnmursplate. Tilstandsrapport for Side 1 av 24

11 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 22 Bæresystemer Bæresystemer generelt Bæresystemet er i armert betong. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke observert eller meldt om forhold som tilsiser tiltak på bæresystemet. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales gjennomført. Tilstandsrapport for Side 2 av 24

12 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 23 Yttervegger Yttervegger generelt Balkongsfasader har dels felt av malt betong, dels med panelte felt som er overflatebehandlet med maling. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Felt med panel på balkonger er tidligere satt inn med linolje. Malt panel har her begynt å boble. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2E Svikt: Tiltak Panel innsatt med linolje bør byttes i sin helthet for å hindre bobling i maling. Kledning er beskyttet av balkongdekker og har begrenset værpåvirkninger. Tiltaket er av estetisk art. 23 Yttervegger Yttervegger generelt Yttervegger er teglsteinsforblendet på gavlvegger og langfasader ved inngangspartier. Teglsteinsforblending synes å være i tilfredstillende stand. Det er enkelte tegn til sprekkdannelser ved overdekning over vinduer. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1S, 1Ø Svikt: Sprekkdannelser i tegl ved overdekning av vinduer stemples opp alt. remures. 23 Yttervegger Yttervegger generelt Gavlvegger mot nordvest har dels teglsteinforblendet fasade, dels pusset og malt fasade. Grunnet betydelig vegetasjon av store trær har gavlvegger mot nordvest betydelig begroing/algevekst. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 3E, 2Ø Svikt: Gavlfasader med betydelig begroing må soppvaskes. Ved soppvask av teglfasade må sannsynligvis høytrykkspyling benyttes. Ved bruk av høytrykkspyling vil fuger beskadiges og det må forventes etterspekking av fuger. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Boligselskapet har varierende vinduer og balkongdører. Utskifting er overlatt til den enkelte sameier. Det er koblede vinduer med 2 lags glass hvor ramme og karm i tre, innvendig og utvendig overflatebehandlet. Utskifting av vinduer er overlatt til den enkelte sameier. Vinduer varierer derfor i kvalitet og alder. Ved befaring ble det observert flere vinduer med betydelig utvendig vedlikeholdsbehov. Tilstandsgrad: 3 Konsekvensgrad: 2Ø, 2E Svikt: Vinduene overflatebehandles med maling hvert 46 år. Nye vinduer blir implementert i vedlikeholdsintervallet slik at boligselskapets samtlige vinduer overflatebehandles etter samme intervall. 23 Yttervegger Vinduer, dører m.m. Inngangsdører og 2 sidefelt i lakkert tre med vertikale glassfelt i dør og sidefelt. Dør er påmontert sparkeplate. Inngangsdører er generelt sett i tilfredsstillende stand. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1E Svikt: Inngangsdører og sidefelt overflatebehandles hvert 46 år. 23 Yttervegger Utvendig kledning og overflate På gavlvegger har felt mot tak, liggende trekledning med malt overflate. Trekledning er sprukken, tørr og enkelte bord er vridd. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1S, 3E Svikt: Kledning bør vurderes skiftet i sin helhet. I forbindelse med utskifting bør montasje av vindsperre vurderes, samt montasje av ventiler. Tilstandsrapport for Side 3 av 24

13 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for 23 Yttervegger Innvendig kledning og overflate Innvendige kjellervegger i tegl som er pusset og malt. Konstruksjonene synes å være i generelt god stand. Det ble stedvis målt noe fuktighet i grunnmur. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1S Svikt: Grunnmurer må utvendig overflatebehandles etter behov og slitasje. Tilstandsrapport for Side 4 av 24

14 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 24 Innervegger Innervegger generelt Kjellerdører er originale dører fra 1962 i tre med påmontert dørpumpe. Dørene er brannklassifisert som B30 dører. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Kjellerdører tilfredsstiller ikke av til tetthet og brannmotstand iht. gjeldende forsifter. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2S, 3Ø Svikt: Svikt Tiltak Det bør vurderes å bytte kjellerdører til type med brannmotstand EI60S. Selvlukkende ståldører. Tilstandsrapport for Side 5 av 24

15 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 25 Dekker Dekker generelt Dekker er oppført i plasstøpt betong i 200 mm tykkelse. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke observert eller meldt om forhold ved dekker som tilsier at tiltak er nødvendig. Tilstandsgrad: 0 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Tilstandsrapport for Side 6 av 24

16 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 26 Yttertak Yttertak generelt Tak oppført som valmet saltak tekket med betongtakstein. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er ikke observert eller meldt om problemer ved tekkingen. Det er oppgitt at tekkingen sist ble foretatt i Normal teknisk levetid for takstein regnes ca. 50 år. Papp, lekter og sløyfer har kortere teknisk levetid som her regnes ca. 35 år. Omtekking kan i så måte bli aktuelt rundt Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 2Ø Svikt: Tiltak Det bør foretas årlig kontroll av alle tak, beslag snøfangere for å avdekke eventuelle skader. 26 Yttertak Taenner Taenner og nedløp antas være byttet i sammenheng med takomtekking i Det er ikke observert eller meldt om problemer med renner og nedløp. Generelt bør det påses at nedløp leder vann vekk fra bygningsoppen. Likeledes må nedløp ikke ha utkast for høyt over bakkeniva. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1Ø Svikt: Det må foretas årlig rengjøring av renner og nedløp, samt kontroll for skader og løse nedløp. Tilstandsrapport for Side 7 av 24

17 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 28 Trapper, balkonger m.m. Trapper Trappeløp i armert betong som er pusset og malt. Trappetrinn og reposer er belagt med terrazzo. Stålrekkverk på innervangen. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Trappeløp er generelt godt vedlikehold. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 2E Svikt: Tiltak Regelmessig kontroll av trappeløp og rekkverk må implementeres i selskapets internkontroll. Ved behov bør håndløper monteres på yttervangen av trappeløp. 28 Trapper, balkonger m.m. Baldakiner Alle inngangspartier har overbygget baldakin i betong. Baldakin har ensidig fall og avrenning på kortside uten nedløp. Baldakiner har betydelig begroing av alger/sopp. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2E, 1S Svikt: Baldakiner må rengjøres/soppvaskes. Etter rengjøring må ny overflatebehandling vurderes. 28 Trapper, balkonger m.m. Balkonger/Terrasser Balkonger er dels inntrukket i fasade, dels utagede balkongdekker. Betongelementer i fasade videreføres som balkongbrystninger som er overflatebehandlet med maling. Brystning har påmontert håndløper i tre. Balkongbrystninger har generelt god stand, hvor overflatebehandling må foretas regelmessig i sammenheng med øvrig fasade. Forhøyning/håndløper er stedvis slitt og preges flere steder av manglende vedlikehold/overflatebehandling. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2S, 1Ø Svikt: Håndløper må overflatebehandles med maling. Skadede håndløpere må skiftes i sin helhet. 28 Trapper, balkonger m.m. Balkonger/Terrasser Balkongdekker er utført i armert betong. Overflatebehandling av balkongdekker varierer fra maling, fliser, balkonggress etc. På enkelte balkongdekker registreres fuktgjennomtrengning i dekket, som følge av manglende/utilstrekkelig overflatebehandling, manglende rensing av balkongsluk med mer. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 2S, 1E Svikt: Regelmessig rensing av balkongsluk må foretas. Balkongdekker uten tilstrekkelig overflatebehandling må overflatebehandles. 28 Trapper, balkonger m.m. Balkonger/Terrasser Balkongdekker er dels utaget forlengelse av dekket. Det ble observert dels saltutslag og dels rustutslag i underkant av enkelte balkongdekker. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2S Svikt: Det bør foretas en generell kartlegging av alle balkongdekker med rust/saltutslag. Det bør foretas en betonganalyse for å avdekke evt. høyt kloridinnhold i betongen og måling av overdekning på armering. Tilstandsrapport for Side 8 av 24

18 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 31 Sanitær Sanitær generelt Sanitæranlegget (bunnledninger og uttrekk samt opplegg) er fra bygningenes opprinnelse. Det er benyttet sterke kobberrør som vannledninger og soil (støpejern) i avløp ut til grunnmur. Det er trukket strømpe i bunn og uttrekksledninger i Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det er registrert at deler av rørnettet innvendig er byttet ut, både pga. lekkasje og ombygging (for eksempel oppgradering av bad). Det er ikke registrert direkte gjennomrusting på noen av de kontrollerte rørene (innvendige rørstammer). Normal levetid for denne type avløpsrør er ca. 50år. For vannrør(sterke kobberrør) ca.70 år. For uttrekksledninger er det vanskelig å stipulere levetid, men erfaring tilsier at en innvendig strømpetrekking av bunn og uttrekk normalt gir et godt resultat over tid. Stetninger i grunnen kan imidlertid påvirke nødvendig fall og gi tilbakeslag på avløpsledningen. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2 Svikt: Tiltak Det må påregnes å skifte innvendige avløpsrør innenfor en 10årsperiode. Det bør i denne sammenheng foretas et forprosjekt vedrørende utskifting av vannog avløpsrør. 31 Sanitær Ledningsnett Innvendige stoppeaner(oppleggsaner) er av ymse kvalitet og tilstand. Det registreres at gamle paknings og sluseventilene fremdeles er i bruk. Enkelte innvendige hovedstoppeaner er skiftet, men det står også igjen hovedstoppeaner av eldre sluseventiltype. Paknings og sluseventiler av eldre type stenger erfaringsmessig ikke tilfredsstillende. Ved eventuell vannlekkasje er det nødvendig å få stendt av vannet for å forhindre følgeskader. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2S Svikt: Innvendige stoppeaner og oppleggsaner av eldre type børskiftes til kuleventil. 31 Sanitær Ledningsnett Felles vanninnlegg og kjellerstrekk. Det er registrert enkelte vannskader pga. rørbrudd. Rør for kaldtvann er sterke kobberrør. Kjellerstrekkene er isolert og stoppeaner merket. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Det henvises til tiltak om gjennomføring av forprosjekt for utskifting av vann og avløpsrør. Tilstandsrapport for Side 9 av 24

19 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 36 Luftbehandling Luftbehandling generelt Ventilasjonssystemet for boenheter og kjellere er bygget opp som "naturlig" ventilasjon. Luft tas inn gjennom luker/ventiler i yttervegg og evakueres på bad og kjøkken via luftepiper ført over tak. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det registeres at beboere har gjort forandringer på opprinnelig funksjon ved bl.a. å montere mekaniske vifter på bad og kjøkken. Det er i denne sammenheng viktig å være bevisst på installasjon og bruk slik at en ikke påfører nabo problemer i denne sammenheng. Bad og WC var opprinnelig etablert i kjeller, men er flyttet opp i den enkelte boenhet. Det registeres utilfredsstillende ventilasjon i enkelte boenheter og utilfredsstillende bruk i fellesareal i kjeller ved at de fleste ventilene er tettet igjen. Avtrekkskanaler som ikke er rengjort på minst 15 år bør renses. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2H Svikt: Tiltak Tilluftsventiler som er tettet igjen, malt igjen etc. må åpnes/skiftes. Om det blir for kaldt i kjeller med ventiler åpne må en sett inn varmeovn(er). Bygningsmessige skader pga. fukt (kondens) må utbedres. Beboere må underrettes om nødvendig bruk av ventilasjon i egen bolig og fellesareal. Kanaler rengjøres. Tilstandsrapport for Side 10 av 24

20 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 41 Generelle anlegg Elanlegg generelt Bygningsmassen er forsynt med 230 V IT anlegg (vanlig forsyningssystem i Norge) forsynt med kabler fra trafostasjon i området. Byggene er basert på elektrisk oppvarming. Andre større elektroinstallasjoner i fellesareal er: hovedfordeling, fordelinger for vaskerier og siingsskap for leiligheter. Som jordelektrode er det benyttet byggets hovedvannaner. Disse er knyttet til jordskinner i hovedfordelinger. Egne jordledere fordeler videre til underfordelinger og siingsskap. Inntakskabler består av skjermet installasjonskabel, stigeledninger plastisolert PN ledning. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det elektriske anlegget i stort sett hele bygningsmassen er i normalt god stand. Allikevel vil det eves noen tiltak i de nærmeste årene. El.anlegg som her er installert vil kunne ha en levetid opp mot 50 år, om det ikke utsettes for unormale høye belastninger eller bruk. Jordingsanlegget virker noe mangelfullt. Det finnes ikke jording til soil, heller ikke utjevningsforbindelse mellom soil og hovedvannrør. Det ble ikke rapportert om knapphet på strøm i leiligheter og blokker. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 1S Svikt: Tiltak I løpet av de nærmeste år anbefales visse tiltak på dette anlegget. Tiltak som anbefales er å få målt overgangsmotstand til jord av en elektroinstallatør. Soilrør må jordes og utjevningsforbindelse mellom hovedvannan og hovedsoil må etableres. Tilstandsrapport for Side 11 av 24

21 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 43 Fordeling Fordeling elanlegg generelt I hver blokk er det montert hovedtavler for oppgangene. De er plassert i kjellergang og er bygget som siingsstativer. Her sitter hovedsiing/overlastvern for oppgangene. Videre sitter det her en siingsskillebryter for gårdsanlegget. De forskjellige kurssiinger i forbindelse med gårdsanlegget er av typen UZ susiinger. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det var noe mangelfullt med avdekninger i hovedfordelinger. Kursfortegnelser var tilsynelatende oppgradert etter moderniseringer. Branntetting av kabelgjennomføringer var mangelfull. Ingen direkte feil ble observert, men på sikt vil utstyr være utsatt for varmegang, oksidering, slark og nedstøving. For øvrig ble det ikke rapportert om siinger som gikk eller indikasjon om for liten kapasitet ellers i bygningsmassen. Siingsskap for leiligheter fremstod i god stand med automatsiinger av nyere dato. Underfordelinger for vaskeri med noe mer varierende beskaffenhet, delvis med susiinger. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 12S Svikt: Tiltak Det anbefales en gjennomgang av hovedtavlerom. Det bør foretas en termofotografering, hvor varmegang fra siinger er merket i tak. Kabelgjennomføringer branntettes iht. forsifter. Susiinger tildras årlig. På sikt bør disse vurderes skiftet. Tilstandsrapport for Side 12 av 24

22 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 44 Lys Lys innvendig generelt Ledninger og kabler er trukket inn i skjulte rør i oppganger og fellesrom, men er åpent forlagt i garasjeareal og tekniske rom. Det er benyttet ledninger av typen PR (plastisolert rørtråd) og PN (plastisolert enleder). I vaskerier er det også benyttet PFSP (skjermet installasjonskabel) i ulike dimensjoner. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Kursopplegget i bygningsmassen er fra byggeåret og fremstår i normalt god stand, alderen tatt i betraktning. Under befaringen ble det observert noen løse ledninger i kjeller og vaskeri av betydelig omfang. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2SØ Svikt: Tiltak Ledningsanlegg til målere bør ettersees og nødvendige avdekninger monteres. Ledningsanlegg til målere bør ettersees og nødvendige avdekninger monteres. Varmeovner og ribberørsovner i tørkerom bør støvsuges jevnlig. 44 Lys Lys innvendig generelt Belysning i oppganger består i all hovedsak av takmonterte lamper av varierende kvalitet. I kjellere er det montert pæreholdere med 55 W lyskilde. Utelysanlegget er styrt over fotoceller og består av takmonterte armaturer under baldakiner, samt noe veggmontert belysning. Ledningsopplegg til målerapparater til boder kan medføre berøringsfare. De fleste armaturer i bygningsmassen fremstod i normalt god stand. Imidlertid er armaturene lite tidsriktige, både med tanke på energisparing og funksjonalitet. Vedlikehold og utskifting av lyskilder blir følgelig mer omfattende etter hvert. Tilstandsgrad: 2 Konsekvensgrad: 2SØ Svikt: Det anbefales en vurdering av belysning i fellesareal og eventuell utskifting av denne. Tilstandsrapport for Side 13 av 24

23 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 45 Elvarme Elvarme generelt I oppganger, kjellere og fellesrom var det montert panelovner. Ovner i oppganger er utstyrt med termostatstyring. I vaskeri og rullerom var det montert ribberørsovner. Disse var styrt over fastmonterte brytere. I tørkerom var det montert ribberørsovner på gulv. Også disse styrt over fastmonterte brytere. Det var også montert nyere vifter av type Pyrox effekt på 8.3 kw Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Varmeovner var av varierende standard og alder. Det var ingen tegn til ytre skader, kun slitasje ved elde og langvarig bruk. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: 1 SEØ Svikt: Tiltak Det anbefales at ovner støvsuges og rengjøres. Samtidig bør de ettersees med tanke på hvordan de er festet på vegg. Tilstandsrapport for Side 14 av 24

24 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 53 Telefon Utstyr for porttelefon Alle adresser hadde ringetablå med høyttaler utenfor hovedinngangsdør til hver oppgang. Telefoner i hver leilighet. Utenfor hver inngangsdør var det montert ringeknapp. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Porttelefonanlegget var av nyere dato. Det ble ikke rapportert om feil og mangler ved anlegget Tilstandsgrad: 0 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen taltak anbefales. Tilstandsrapport for Side 15 av 24

25 Vedlikeholdsnøkkelen Tilstandsrapport for Konstruksjon / materiale / overflate 55 Lyd og bilde Lyd og bilde generelt Kabeltv er montert i bygningsmassen og det er montert forsterker/fordeligsskap i kjellerganger. Tilstandsbesivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt Det ble ikke rapportert om feil eller mangler ved anlegget. Tilstandsgrad: 1 Konsekvensgrad: Svikt: Tiltak Ingen tiltak anbefales. Tilstandsrapport for Side 16 av 24

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG S.nr. 990072 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HOVIN BORETTSLAG utarbeidet av: mars 2012 0072 Hovin Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE S.nr. 995914 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMBO BOLIGSAMEIE utarbeidet av: September 2012 SAMBO BOLIGSAMEIE VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jon Andrè Ellingsen Adresse:

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse:

TILSTANDSRAPPORT. Gnr 31: Bnr 175 0301 OSLO KOMMUNE Hoff Terrasse Boligsameie, 0275. Matrikkel: Kommune: Adresse: TILSTANDSRAPPORT Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 11.03.2015 30.03.2015 20123632 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Rune Mannsåker Telefon: 92220101 E-post: rune@takstmannen.com

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka Juni 2009 Innhold 1 Bildedokumentasjon...2 1.1 Vedlikeholdsobjekter...2 1.2 Skader og mangler...4 2 Generelt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Terr PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 1. oppdatering juli 2010 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest.

Referansegruppa anbefaler at det alt vesentlige av tiltakene som anbefales for blokkene iverksettes snarest. Referansegruppa, anbefaling om vedlikehold Oslo 07.04.2014 Arkiv nummer: 38 2 Til: Styret Fra: Referansegruppa Sammendrag og konklusjoner Referansegruppa anbefaler at generalforsamlingen gir styret fullmakt

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer