Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre"

Transkript

1 Atferd Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre barn som flyttes i regi av barnevernet Av Gunn Astrid Baugerud og Annika Melinder, Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk Institutt Om forfatteren En økende gruppe barn opplever å bli flyttet fra biologiske foreldre i regi av barnevernstjenesten. Kunnskap om hvordan stress kan påvirke omsorgssviktede barns hukommelse kan ha viktige implikasjoner for barnevernstjenestenes daglige arbeid med disse barna. Gunn Astrid Baugerud er utdannet barnevernpedagog. Har tidligere jobbet i barnevernstjenesten i Kristiansand og Bærum kommune. Mastergrad i psykologi ved Uio, psykologisk institutt. For tiden doktorgradsstipendiat ved Uio, Ekup, Psykologisk Institutt. Hennes doktorgradsprosjekt omhandler barn som plasseres i regi av barnevernstjenesten. Om forfatteren Annika Melinder er førsteamanuensis og leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ved psykologisk institutt. Hennes utdanning er Cand.psychol., spesialist i klinisk psykologi og PhD. Hun har vært gjesteforsker ved University of California, Davis, og postdok ved psykologisk institutt, UiO. Hun har arbeidet som klinisk psykolog innen barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, barnevernet og som sakkyndig. Fosterhjemskontakt 5/10 9

2 I Norge blir en rekke barn utsatt for alvorlig omsorgssvikt og flyttet fra hjemmet i regi av barnevernstjenesten. Flyttingen foregår enten akutt eller planlagt. Flere problemstillinger er viktig i denne sammenheng. For det første, vil type plassering (akutt eller planlagt) påvirke barnas stress - nivå i flyttesituasjonen? For det andre, vil barnas stressnivå ha noen betydning for hvordan de opplevde flyttingen og hvordan de tilpasser seg i etterkant av denne hendelsen? For det tredje, kan flyttingen i seg selv og måten den foregår på ha innvirkninger på barnas hukommelse og hva de husker av hendelsen? For det fjerde, hva forstår og tenker barna om en slik opplevelse? Det er viktig med fokus på disse spørsmålene. Økt kunnskap om innvirkningen av stress kan ha viktige implikasjoner for foster- og beredskapshjemsforeldre som skal ivareta barna. Det vil også være viktig for barnevernstjenestens arbeid i forhold til hvilke barn som skal flyttes og hvordan, og til slutt for vurderinger av hvilken psykologisk behandling barna vil kunne komme til å trenge i etterkant. Artikkelen vil først presentere noe av den forskningen vi har om barn som plasseres utenfor hjemmet. Deretter vil vi kort beskrive utviklingen av den selvbiografiske hukommelsen da denne danner grunnlaget for hvordan barn forstår, opplever og husker slike typer hendelser. Deretter vil vi knytte dette opp mot omsorgssvikt, samt se på hvordan en individuell faktor som tilknytning kan bidra i vår forståelse av stress. Vi vil til slutt sette dette i relasjon til hvilke praktiske implikasjoner denne kunnskapen kan ha når det gjelder flyttinger av barn i regi av barnevernstjenesten. Barn utsatt for omsorgssvikt Det har vært en jevn økning av antall barn og unge som er plassert i omsorgstiltak fra 3795 i 1987 til 7710 i Bare fra 2000 og frem til 2005 har antall barn under offentlig omsorg økt med 17 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2007). Internasjonale studier viser at barn utsatt for omsorgssvikt har en forhøyet risiko for å utvikle atferdsmessige og emosjonelle vansker (Leslie et al., 2000), og forsinket kognitiv utvikling (Davidson-Arad, Engleichin-Segal., & Wozner, 2003). Mange av barna har blant annet vansker med å føle tillit til voksne, noe som bidrar til at de får vansker med å danne relasjoner og blir mer utsatt for å utvikle alvorlig psykopatologi (Clausen, Landsverk, Ganger, Chadwiwic & Litrownik, 1998). Skandinaviske undersøkelser av barnevernsbarn viser samme tendens til forhøyet risiko for sykdomsutvikling, samt høyere forekomst av atferdsmessige og emosjonelle problemer sammenliknet med den øvrige barnepopulasjonen (Kjelsberg & Nygren, 2004). For eksempel har mange tidligere barnevernsbarn utviklet alvorlige psykiske lidelser og er overrepresentert med hensyn til dødelighet og dødsfallsfrekvens om vi sammenlikner med øvrig populasjon (NIBR 2005:12, Kristofersen). Det er også rapporter om skolerelaterte vansker, samt emosjonelle og/eller atferdsproblemer (Havik, 2004). På den andre siden viser en annen norsk undersøkelse som omfatter 85 norske ungdommer med alvorlige atferdsvansker at denne type skeivutvikling ikke trenger å resultere i vedvarende kriminalitet og rusmisbruk (Helgeland & Helgeland, 2003). En rekke studier har vist at jo tidligere barn blir flyttet fra depriverende eller omsorgsviktende omgivelser dess større er sjansen for at de kan utvikle seg positivt sammenliknet med barn som blir boende lengre under slike forhold. Samtidig viser undersøkelser at barn som opplever å bli plassert gjentatte ganger, sammenliknet med barn som har opplevd færre plasseringer, stiller svakere på kognitive prestasjoner i tillegg til at de har økte emosjonelle, relasjonelle og adferdsrelaterte problemer (Pears & Fisher, 2005). I Norge forholder vi oss til to typer plasseringer, planlagte og akutte. En norsk avhandling viser at det i dag er like mange barn som plasseres akutt som planlagt etter Lov om barnevernstjenester (Oppedal, 2008). Selv om det foreligger studier som beskriver barn som er plassert, preges feltet av en mangel på godt kontrollerte studier. En ulempe ved flere av de refererte retrospektive studiene er at man ikke har systematisk kunnskap om hvordan barna fungerte før de ble flyttet. Man vet heller ikke hvordan de ville ha fungert hadde de blitt boende hos sine biologiske familier. Til sist vet man ikke hvordan selve flyttingen ble gjennomført, noe som i sin tur vil kunne ha betydning for hvordan barna kan bearbeide eventuelle negative opplevelser knyttet til plasseringen. Hvordan plasseringen skjer helt konkret, kan ha en betydning for hva det individuelle barnet tenker og husker om denne situasjonen i ettertid. Hvordan vi husker opplevelser og erfaringer vi er del av her og nå og i ettertid, har betydning for hvordan vi tenker om oss selv (Goodman & Melinder, 2007). Vi skal nå gi en kort beskrivelse av hvordan det selvbiografiske minnet fungerer. Selvbiografisk hukommelse Selvbiografiske minner representerer hendelser som vi bevisst kan gjenhente og relatere til oss selv, enten de er positive (en hyggelig feriereise) eller negative (en akuttplassering). Vår hukommelse er derfor helt sentral for å kunne definere hvem vi er. Hukommelsen skaper med andre ord en sammenheng i våre liv ved at den holder sammen de ulike delene av vår personlige historie og slik sett danner grunnlaget for vår identitet (Goodman & Melinder, 2007). Den selvbiografiske hukommelsen antas å utvikle seg parallelt med det kognitive selv som er den innstans som kan reflektere, 10 Fosterhjemskontakt 5/10

3 oppfatte eller vurdere seg selv. Tidsmessig skjer dette i det andre leveåret når barnet begynner å forstå at det er seg selv han/hun ser i speilet. Barns evne til å organisere opplevelser i en selvbiografisk form og hente ut minner som noe personlig som hendte «meg» utvikles, det vil si at barnet gjenkjenner seg selv som en del av hendelsen. Når barn etter hvert kan ta utgangspunkt i sitt kognitive selv og organisere hendelser, fremmes utviklingen av selvbiografisk hukommelse og barnas minner fra hendelser de har opplevd blir mer stabile og varige (Howe, Toth & Cicchetti, 2006). Dialogen mellom barn og foreldre er viktig. Når foreldre snakker med barnet om hverdagen, hvem barnet lekte med og hvordan det var, hva som skal skje, hjelper de barnet til å organisere hendelser i tid og sted. Utviklingen av den selvbiografiske hukommelsen profiterer således på en trygg og god relasjon mellom barn og foreldre. Separasjoner, omsorgssvikt og hukommelse Vi velger her å bruke begrepet separasjoner om de flyttinger som barnevernet iverksetter for å understreke at det er en relasjon til tilknytningspersonen som blir brutt. En separasjon fra biologiske foreldre har vært ansett som et brudd i tilknytning, og er sett på som en stressende opplevelse for et barn. Allerede i etterkrigstiden undersøkte Spitz (1946) barn mellom 3 og 12 måneder som ble separert fra mor. Barna ble forlatt av mor og overlatt på et sykehus med en annen omsorgsperson og andre barn i flere måneder. Dersom ikke en konsistent omsorgsperson overtok plassen til moren, ble barna raskt deprimerte med symptomer som tilbaketrekning, vekttap og søvnforstyrrelser. Mønsteret i barnas atferd ble kalt adskillelsessyndromet, og kan deles inn i protest, fortvilelse og midlertidig frakopling (Smith, 2002). Det er dokumentert at barn som vokste opp på barnehjem i etterkrigstiden fikk emosjonelle problemer, forsinket utvikling og viste svekkelse av kognitive funksjoner (Smith, 2002). Disse studiene belyser betydningen av det emosjonelle båndet mellom barn og omsorgsgiver og hva konsekvensene av et brudd i tilknytningen kan bety for et barn. Også i nyere undersøkelse har man sett at tap av tilknytningsperson kan ha en negativ effekt på barn og deres helse, og fungere som en predisposisjon for utvikling av fysisk og psykisk sykdom som for eksempel depresjon. I tillegg er det påvist avvik og svekkelser i kognitive funksjoner som for eksempel generelt intellektuelt nivå, språk og sosial - emosjonell utvikling (Sandberg & Rutter, 2008). Brudd i tilknytningsrelasjoner fører vanligvis til sorg og tapsopplevelse hos barnet (Bowlby, 1982). Undersøkelser viser at barnevernsbarn som har vært plassert utenfor hjemmet en gang, har en økt risiko for gjenplassering sammenliknet med andre barn og har derfor økt sannsynlighet for flere brudd i sine tilknytninger (Kristofersen, 2003). Gjentatte brudd i tilknytningsrelasjoner vil kunne ha en negativ innvirkning på barns fungering. Hvorvidt en flytting og separasjon fra biologiske foreldre er å anse som et traume/ en stressende opplevelse, eller en lettelse vil kunne avhenge av en rekke faktorer. Årsaken til separasjonen, hvilken kvalitet det er på tilknytningen mellom barn og omsorgsgiver, og hvilken grad av stress som forekommer under separasjonen er tre sentrale faktorer. Videre, hvorvidt barnet Fosterhjemskontakt 5/10 11

4 12 Fosterhjemskontakt 5/10

5 flytter til fremmede omgivelser, om barnet er forberedt, og/eller om barnet har opplevd tidligere separasjoner har også en viktig betydning. I det følgende skal vi se nærmere på noen av disse faktorene, nemlig tilknytning og stress og sette disse i relasjon til hukommelse og omsorgssvikt. Trygg tilknytning og god dialog konsekvenser for fortolkning og hukommelse Tilknytning har vist seg å være viktig for å forklare individuelle variasjoner i barns hukommelse av stressende og traumatiske hendelser. I hvilken grad omsorgspersonen er tilgjengelig og evner å gi trøst og beskyttelse, er førende for hvordan barnet vil tolke andres intensjoner og handlinger og påvirker derved barnets reaksjoner (Alexander, Quas, Goodman, Ghetti, Edelstein, Redlich, Cordon & Jones, 2005; Smith, 2006). For eksempel viser mange barn utsatt for overgrep, et utrygt desorganisert tilknytningsmønster som kan gi en uorganisert dysregulert atferd, hvor barnet ikke mestrer å integrere adekvate emosjoner under stressende omstendigheter (Alexander, Quas & Goodman, 2002). Foreldres tilknytningsstil og barns reaksjoner på stressende hendelser er sterkt relatert. Foreldre med trygg tilknytning snakker mer med barna sine om ulike hendelser også negative, i tillegg til at en trygg barn foreldre relasjon bidrar til å regulere følelser (Goodman & Melinder, 2007). En rekke studier har også vist at barn av foreldre klassifisert som utrygge, presterer dårligere på hukommelsestester. I en studie av barns hukommelse av en smertefull medisinsk undersøkelse (katetering), fant man at barn av utrygge foreldre ble mer stresset under undersøkelsen sammenliknet med barn av trygge foreldre (Quas, Goodman & Ablin, 1999). Studien viste også at dess mer stresset barnet ble under undersøkelsen, dess mer uvennlige og lite støttende ble de utrygge foreldrene. Motsatt fant man at trygge foreldre i større grad klarte å roe ned og være en støtte for barna når de ble stresset og engstelige. Under intervjuene i etterkant hadde barn av foreldre med utrygg tilknytningsstil, flere feil i sine beretninger sammenliknet med barn av foreldre med trygg tilknytning. Samtaler mellom foreldre og barn fører til økt forståelse for det barna har opplevd. Opplevelser i forhold til mildere stressformer synes også å følge dette mønstret. For eksempel fant Melinder og kollegaer at barn med trygge foreldre fortalte mer om en rar erfaring enn barn av utrygge foreldre (Melinder et al., 2010). I akutte situasjoner er både barn og foreldre uforberedt på hva som skal skje, oftest har verken barn eller foreldre fått informasjon om at en plassering kan bli aktuell i forkant av hendelsen. I tillegg må barna ofte forholde seg til foreldre som selv kan ha et svært høyt stressnivå og som kan ha nedsatt evne til å regulere egne emosjonelle reaksjoner. Barna må således takle ulike reaksjoner som for eksempel høylydt gråt og hulking, klamrende atferd overfor barnet, raserianfall, hyperventilering, besvimelse, eller helt motsatte reaksjoner om apati og resignasjon hos foreldrene. Mange barn utsatt for omsorgssvikt har foreldre som selv har hatt en utrygg tilknytning til sine foreldre (Cicchetti, Rogosch, & Toth, 2006), og utrygge foreldre vil ofte være mindre tilgjenglige og ikke evne å roe ned og ivareta barnet i slike stressende situasjoner. Det er grunn til å tro at en akuttplassering er vanskeligere å forstå sammenliknet med en planlagt plassering for et barn. Det er derfor viktig at barnevernsarbeidere innehar kunnskap om dette slik at de i ennå større grad kan ivareta barnet emosjonelt i en slik stressende situasjon. Stressende opplevelser og hukommelse Vanligvis defineres stress som en trussel mot likevekt. Hos barn kan reaksjoner på stressende eller traumatiske hendelser involvere desorganisert eller hektisk/nervøs atferd. Når det gjelder traumatiske hendelser er opplevelsen av ikke å ha kontroll et viktig aspekt. Oversikt og kontroll over hendelsen påvirker det som skal huskes senere og innkodingen av en opplevelse (Cordon, Pipe, Sayfan, Melinder, & Goodman, 2004). I forhold til barn vil nettopp tap av kontroll ofte være mer fremtredende for dem en hos voksne (Melinder, Fugletvedt & Rommetveit, 2005). Når det gjelder barn som blir plassert i regi av barnevernstjenesten, er det spesielt i akuttplasseringene, grunn til å tro at stressnivået er høyt og at både barn og foreldre opplever manglende kontroll og innflytelse på det som skjer. Barna på sin side må følge med og godta det som skjer selv om de ikke vil, eller er ambivalente. Slike situasjoner kan være uforutsigbare og skremmende for et barn som ikke er forberedt på en slik hendelse. Barn som er forberedt på at noe skal skje og som opplever en viss kontroll over egen situasjon, er vanligvis mindre stresset enn barn som ikke er forberedt på en slik hendelse. Her har barnevernstjenesten et viktig arbeid å gjøre i forkant av hver flytting. Dette er naturligvis enklere å ivareta i en planlagt flytting der alle parter, både barn og foreldre, vanligvis er innformert på forhånd. Imidlertid bør barnevernstjenesten også i de akutte flyttingene, være bevisst på viktigheten av å ramme inn det som skjer ved å forklare og informere barnet om hva som skal foregå, hvorfor beslutningen er tatt, hvem barnet nå skal flytte til, når barnet skal få treffe foreldrene igjen og hva som skal skje med eventuelle søsken hvis de ikke skal bo sammen. Denne ivaretakelsen og informasjonsflyten setter store krav til alle som ivaretar barnet under og etter en plassering. Manglende kunnskap hos barnet kan bidra til at en hendelse ikke blir tolket som traumatisk eller motsatt, at barnet mistolker hendelsen og opplever den som mye mer stressende (Cordon et al., 2004). En hendelse som det snakkes mye om som for eksempel en naturkatastrofe, i motsetning til et seksuelt overgrep, gir en rekke anledninger til å reaktivere opplevelsen og vil dermed påvirke hukommelsen for det som skjedde slik at det huskes bedre (Pipe, Lamb, Orbach, & Esplin, 2004). Det samme vil kunne gjelde for minner om en plassering. Barn som gies anledning til å snakke om flyttingen i etterkant vil reaktivere det som hendte og gjennom den prosessen integrere hendelsen i sin personlige historie. I motsatt tilfelle vil barnet måtte plassere hendelsen utenfor sin personlige histories. Slike samtaler kan således hjelpe barnet i å forme en historie om det som skjedde, gjenerobre kontroll og få hendelsen satt i en meningsfull sammenheng. Ut fra at selvbiografisk hukommelse antas å ha betydning for opplevd sammenheng i livet, dannelsen av det kognitive selv og senere egen identitet, er kunnskap om faktorer som påvirker barns opplevelse av stress viktig i barnevernsfeltet. Som følge av den kunnskapen vi i dag har om stressende hendelser, hukommelse og barns utvikling er det viktig at de involverte i plasseringer av barn holder fokus på, samt setter av Fosterhjemskontakt 5/10 13

6 nødvendig tid til å forklare barnet hva som skal skje og hvorfor. Når det gjelder foreldre bør de trekkes inn i prosessen så langt det lar seg gjøre og gis anledning til å forklare barnet hva som skal skje og hvorfor. En annen effekt av at foreldre trekkes med der det er mulig, kan være at det forbedrer samarbeidet mellom foreldrene og barnevernstjenesten og derved bidrar til at positive bånd til foreldre ivaretas. I tillegg kan kontakt og oppfølging av biologiske foreldre ofte lette barnets ansvarsfølelse og bekymringer for foreldrene noe som kan være viktig og muliggjøre barnets tilpasning til det nye hjemmet og videre utvikling i etterkant av separasjonen. I mange tilfeller viser det seg også at selv om barna er plassert, vil de igjen søke tilbake til sine foreldre når de blir større (Ot.prop.nr ). En forbedring i foreldres livskvalitet og en god oppfølging fra barnevernets side, vil derved påvirke barnet positivt her og nå og på lengre sikt. I forhold til fosterhjemmet vil måten barna blir møtt på og ivaretatt av de nye omsorgspersonene i etterkant av flyttingen også være av viktig betydning. For mange av barna er flyttingen en stor psykologiske utfordring, hvor de i tillegg til å håndtere tap av foreldre og det som har hendt i forkant av plasseringen, også må tilpasse seg den nye familien og deres levesett. Dette setter stor krav til fosterhjemmene i ivaretakelsen av barna. Et aspekt her er å snakke med barna på en realistisk måte om flyttingen og det som har skjedd. I tillegg til at slike samtaler kan bidra til økt opplevelse av sammenheng i barnas egen livshistorie, kan det også være med på å dempe eventuelle negative tanker og atferd barna måtte inneha etter flyttingen. Til sammen er dette viktige faktorer som kan ha betydning for barnas psykiske helse. Avslutning Så hvordan oppleves det da for barn å bli flyttet fra sine biologiske foreldre i regi av barnevernstjenesten, hvor stressende er en slik hendelse og hvilke konsekvenser kan slike erfaringer ha for barns utvikling? Det er grunn til å tro at slike plasseringer oppleves stressende. Forskningen har vist at barn kan huske stressende hendelser relativt godt, spesielt dersom voksne rundt barnet samtaler med barnet om hendelsen. Kunnskap om barns hukommelse og om stressreaksjoner er helt sentral når vi skal forstå hvordan barn best kan hjelpes videre etter en stressende hendelse. Vi har sett at behovet for en akuttplassering alltid bør være gjenstand for en grundig vurdering fra barnevernstjenestens side, da slike flyttinger ofte vil medføre et langt høyere stressnivå hos barna sammenliknet med en planlagt flytting. Kunnskap om barns hukommelse og stressreaksjoner er også viktig i vurderinger av hvordan barn vil håndtere de ulike typer plasseringer, og hva slags intervensjon og/eller psykologisk behandling barn i en slik situasjon vil profittere på, ikke minst i forbindelse med eventuell terapeutisk behandling i etterkant av flytting fra foreldre. Forsøk på å glemme eller unngå å tenke på det som har skjedd er en mestringsstrategi også barn gjør bruk av, men ofte vil ubehandlede minner innhente en person i en eller annen form (Christianson & Lindholm, 1998). For en del barn vil plasseringen oppleves belastende og negativt stressende. Det er derfor svært viktig at det blir vurdert om barnet har tilgang på nødvendig hjelp og om barnet i tilstrekklig grad kan bearbeide separasjonen i etterkant. Mange plasserte barn vil ha nye omsorgspersoner, fosterforeldre, som vil samtale med barna, men i noen tilfeller er barnets behov ennå større 14 Fosterhjemskontakt 5/10

7 en hva fosterforelderene kan bidra med. Dersom barnet er i behov av terapeutisk hjelp for å kunne sette hendelsen inn i en større kontekst og på den måten skape forståelse, mening og sammenheng i sin selvbiografiske hukommelse, bør man ikke nøle med slike tilbud. Slik kan man sikre for barnet, en best mulig ivaretakelse i etterkant av flyttingen, samt forebygge at gjenopplevelse av minner skjer ufrivillig i situasjoner barnet kan assosiere med separasjonen. En god forberedelse av flyttingen med dertil grundig informasjon til barn, biologiske foreldre og til de nye omsorgspersonene om hva som skal komme til å skje, vil kunne bidra til å dempe stresset i en vanskelig situasjon som en slik separasjon ofte vil innebære. Det er også viktig at barnevernsarbeideren som gjennomfører slike krevende flyttinger, har forberedt seg så godt det lar seg gjøre på det som skal skje med dertil klar ansvarsfordeling og en konkret plan for hvordan selve plasseringen skal gjennomføres. Den planen bør også inneholde oppfølging og veiledning til den nye omsorgsbasen. Referanser Alexander, K.W., Quas, J.Q., Goodman, G., Ghetti, S., Edelstein, R.S., Redlich, A.D., Cordon, I., and Jones, P.H. (2005). Traumatic Impact Predicts Long-term memory for Documented Child Sexual Abuse. Psychological Science, 16, (1), Alexander, K. W., Quas, J.Q., & Goodman, G.S. (2002). Theoretical advances in understanding children s memory for distressing events: The role of attachment. Developmental Review, 22, Christianson, S. Å., & Lindholm, T.(1998). The fate of traumatic memories in childhood and adulthood. Development and Psychopathology, 10, Cicchetti, D., Rogosch, F.A., & Toth, S.L. (2006). Fostering secure attachment in infants in maltreating families through preventive interventions. Development and Psychopathology, 18, (3), doi /s Clausen, J. M., Landsverk, J., Ganger, W., Chadwick, D., og Litrownik. A (1998). Mental Health Problems of Children in Foster Care. Journal of Child and Family Studies, 7, 3, Clausen, S- B., & Kristofersen, L.B. (2005). Barnevernsklienter i Norge En longitudinell studie. NOVA Rapport 3/08. Oslo. Cordon, I. M., Pipe, I.E., Sayfan. L., Melinder, A., & Goodman, G. (2004). Memory for traumatic experiences in early childhood. Developmental Review, 24, Davidson-Arad, B.,Engleichin- Segal, D., & Wozner, Y. (2003). Short-term follow-up of children at risk: comparison of the quality of life of children remaining at home. Child Abuse & Neglect, 27, Goodman, G.S., & Melinder, A. (2007). The development of autobiographical memory: A new Model. I S. Magnussen and T. Helstrup (Eds.), Everyday Memory. East Sussex: Pyschology Press. Havik, T. (2004). Plassering utenfor hjemmet som hjelpetiltak- Når skjedde det og hvordan gikk det? Norges barnevern, 2, Helgeland, I., & Helgeland, M. (2003). Ungdom med atferdsvansker Hvordan går det med dem som 30-åringer? I Backe-Hansen, E.(Eds.), Barn utenfor hjemmet. Gyldendal akademisk.. Howe, M. L., Toth, S. L., & Cicchetti, D. (2006). Children s basic memory processes, stress, and maltreatment. Development and Psychopathology, 18, doi / S Kjelsberg, E., & Nygren, P. (2004). The prevalence emotional and behavioural problems in institutionalized childcare clients. Nordic Journal of Psychiatry 58, (4), Kristofersen, L.B. Barnevernsbarnas helse. Uførhet og dødelighet i perioden NIBR-rapport, 2005:12. Leslie, K.L., Landsverk, J., Ezzet-Lofstrom, R., Tschann, J. M., Slymen, D.J., & Garland, A.F. (2000). Children in foster care: factors influencing outpatient mental health service use. Child Abuse and Neglect, 24, (4), Melinder. A., Fuglestvedt, M., & Rommertveit Halvorsen, G. (2005). Barns minner om traumatiske hendelser fra et kognitivt utviklingsperspektiv: Tsunamikatastrofen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, Melinder, A., Alexander, K. W., Goodman, G. S., Thoresen, C., Lønnum, K., Cho, Y.I., & Magnussen, S., J. (2010). Children s recollections of a medical examination: A comparison of two interviewing strategies. Journal of Experimental Child Psychology, 105, (3) doi /j. jecp Oppedal, M.(2008). Akutthjemlene I barnevernloven. Gyldendal Norsk Forlag. Ot.prp.nr Om lov om endringer i lov 17.juli 1992 nr.100 om barneverntjenester og lov 13.desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester. Oslo: Barne og Likestillingsdepartementet. Pears, K. C., & Fisher, P.A. (2005). Developmental, Cognitive, and neuropsychological Functioning in Preschool-aged Foster Children: Associations with Prior Maltreatment and Placement History. Fosterhjemskontakt 5/10 15

8 Developmental and Behavioural Pediatrics, 26, Pipe, M. E., Lamb, M. E., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2004).Recent research on children s testimony about experienced and witnessed events. Devlopmental Review, 24, Sandberg, S. & Rutter, M. (2008). Acute Life Stresses. I M. Rutter, D.Bishop, S. Scott, J. Stevenson, E. Taylor, & A. Thapar (Eds.), Rutter s Child and Adolescent Psychiatry (ss ). Blackwell Publishing. Smith, L.(2002). Tilknytning og barns utvikling. HøyskoleForlaget. Spitz, R.A. (1946). Anaclitic depression. Psychoanalytic Study of the Child, 2, Statistisk sentralbyrå SSB (2007). Barnevern. Oslo: Statistisk Sentralbyrå. Aleris Ungplan henvender seg til mennesker som trenger hjelp med sin livssituasjon. Behandling og veiledning skjer innenfor rammen av familien, i bofellesskap, i familiehjem og næromsorgstiltak. Utgangspunktet for hele vårt arbeid er alltid å se de enkeltes individuelle behov og skreddersy løsninger tilpasset hver enkelt familie, vært enkelt barn og ungdom. Kontakt oss Tromsø Trondheim Bergen Arendal Skien Sarpsborg Ung etablering Hovedkontor Fosterhjemskontakt 5/10

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Beredskapsmødres erfaringer og vurderinger Helge Skjælaaen MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Høst 2013 Det psykologiske fakultet HEMIL Senteret Veileder:

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling

Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik notat nr 2/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utilsiktet

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Barn som lever med vold i nære relasjoner

Barn som lever med vold i nære relasjoner Barn som lever med vold i nære relasjoner Masteroppgave i spesialpedagogikk av Rachel Nygård Fosse og Ida Lillehagen Løberg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen. Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen Postadresse: Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037

Detaljer

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid

Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid Viggo Krüger Gi en mann en fisk og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske og han har mat for resten av livet. Kinesisk ordtak Anne

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad & Anne Solberg Rapport nr 17/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1 Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Tine Egelund, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Toril Havik, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet 2010 Barn

Detaljer

Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner Randi Juul Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner Artikkelen er tidligere publisert i Norges Barnevern nr. 1/2004 og gjengis her med tillatelse

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer