Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014"

Transkript

1 Hvor mange omsorgspersoner er det plass til i et barnehjerte? May Britt Drugli Professor Barnevernsdagene 2014

2 Undertittel Barnehagens begrensninger i å gi stabile relasjoner

3 Økologisk overgang Å begynne i barnehage mulighet eller ytterligere belastning for barn i risiko? Barnehagekvaliteten avgjør God kvalitet for barn i risiko først og fremst gode relasjoner til personalet (For eksempel Dalli et al, 2010; Hagström, 2010) Grunnlag for utvikling andre områder

4 Nære relasjoner en etisk fordring (Goldstein, 1999) Etisk omsorg for barn i barnehagen - innebærer at den voksne utviser sensitivitet, empati, gjensdighet og ansvar i samspill med barnet uten å forvente noe tilbake Alle barn har rett til omsorg i barnehagen (KD, 2006) Spørsmålet er om alle får den omsorgen de trenger

5 Behov for trygghet Barn i risiko Ofte utrygge og stressede barn Utviklingsgrunnlaget svikter Greier barnehagen å tilføre tilstrekkelig trygghet? Krever kvalitet, forutsigbarhet og stabilitet i nære relasjoner Utrygghet - hemmer barns utvikling på alle områder

6 Trygghet og kompetanse Nære relasjoner og trygghet fremmer barns kompetanse emosjonelt, sosialt og kognitivt (for eksempel Belsky & Fearon, 2002; Bowlby, 2007) Trygge barn - mer selvstendige, regulerer negative følelser bedre, mindre negativ atferd, bedre relasjoner til jevnaldrende, mer utforskende Barna vet at den voksne er der ved behov Trygg base og trygg havn Kan flytte energi over på utforskning og mestring

7 Hypoteser om barnehagens effekt for barn i risiko Flere hypoteser om effekt av å være i barnehage Ulike funn støtter ulike hypoteser Hypotesen om «Kompenserende effekt» Barnehagen fungerer som en beskyttelsesfaktor for barn i risiko demmer opp for effekter av risiko i hjemmemiljøet (eks Burchinal et al., 2006) Stiller krav til barnehagekvaliteten Flere studier god barnehagekvalitet smh med positiv effekt i voksen alder mht utdanning, økonomi og helse for barn i risiko (Belsky et al., 2007; Duncan et al, 2007)

8 Hypoteser, forts Hypotesen om «Dobbel risiko» Risiko både hjemme og i barnehagen øker sjansen for negativ utvikling (eks Watamura et al., 2011) Dårlig barnehagekvalitet svært negativt for barn i risiko Denne gruppen barn får ikke alltid det barnehagetilbudet de trenger (Campbell et al., 2001) Også en hypotese om tap av ressurser

9 Sårbare barn (Broberg, Hagström & Broberg, 2014; Hagström, 2010) Noen barn trenger nære relasjoner til personalet enda mer enn andre Omsorgssvikt hjemme særlig viktig gruppe Må unngå dobbel risiko Ofte vanskelig å forstå disse barna i barnehagen Uforutsigbare fordi de vant til uforutsigbare voksne Misforstås lett økt risiko for negativt samspill

10 Sårbare barn, forts Nære relasjoner og trygg tilknytning i barnehagen helt nødvendig Vanskelig å etablere tar lang tid Stabilitet sentralt Primærkontaktmodellen kan være til hjelp Har større ansvar enn andre for å blir kjent med barnet Sikrer hyppigere kontakt Krever god kompetanse hos personalet Tilknytning, relasjoner, egen rolle, foreldresamarbeid Bevissthet om egen betydning og egen væremåte Refleksjon Veiledning Disse indikatorene er ikke alltid på plass

11 Hva kjennetegner nære relasjoner i barnehagen (Ahnert et a., 2006; Pianta et al., 2012) Positivt klima Generelt uttrykk for mye varme og glede Lite sinne, kjefting, avvisning Sensitivitet Personalet fanger både opp signaler på individnivå og har fokus på gruppen Kompleks ferdighet Rask og tilpasset respons Barnas perspektiv blir respektert i daglig samspill Støtte til emosjons-og atferdsregulering Adekvat grensesetting Stimulering, mestring og læring

12 Hva skal til for å etablere gode relasjoner? (for eksempel Broberg et al., 2014; Smith, 2002) Gode rammebetingelser Et politisk ansvar Hyppig positiv kontakt Gjensidig tilpasning i samspillet «Danse rimelig i takt» Den voksne har alltid ansvar for kvalitet Assymetrisk maktforhold «Godt nok» er godt nok Må ikke være perfekt Tilstrekkelig tid, engasjement og kontinuitet

13 Hvor mange nære relasjoner? De fleste barn knytter seg til 1-5 personer i løpet av de første to årene (van IJzendoorn & Sagi, 1999) Bla undersøkt blant Kibbutz barn i Israel mange omsorgsgivere Tilknytning krever tid og engasjement barn knytter seg ikke til alle voksne i nettverket MEN: barn kan ha flere nære relasjoner enn tilknytningsrelasjoner

14 Tilknytning i barnehagen Under halvparten av barna trygg tilknytning (Ahnert et al., 2006) Hjemme: % Betyr at over halvparten IKKE har slike relasjoner Hvem er disse barna?

15 Hvem er i økt risiko for utrygg tilknytning i barnehagen? (Ahnert et al, 2006, de Schipper et al., 2006) Barn med utrygg/desorganisert tilknytning til foreldre Dette er ofte barn i risiko Barn med vanskelig eller tilbaketrukket temperament Ofte barn med psykiske vansker noen pga omsorgssvikt Gutter Fare for «dobbel risiko» for mange barn Barnehagen må ta et stort ansvar for disse barna

16 Hvilke konsekvenser har mangel på nære relasjoner i barnehagen? Sårbare barn kan bli aggressive eller passive (Howes & Hamilton, 1993) Viser at de ikke har det bra Økt risiko for utvikling av psykiske vansker Forhøyet stressnivå (eks Dalli et al., 2011) Kan påvirke atferd, hukommelse, læring Barnet blir utenfor fellesskapet blir usynlige for alle (Kalliala, 2014)

17 Hvilke konsekvenser, forts Utrygghet (eks Broberg et al, 2014) Noen barn blir påfallende selvstendige Søker ikke hjelp og vil ikke motta trøst Mer opptatt av leker og det fysiske miljøet enn av kontakt og relasjoner Ensomme utforskere Noen barn blir klengete/masete Mer opptatt av relasjonen enn andre barn og utforskning Negativ avhengighet Både utvikling og livskvalitet her og nå hemmes for utrygge barn

18 Hva hemmer utvikling av nære relasjoner i barnehagen? Personal-barn relasjonene er ikke alltid gode nok Mangel på sensitivitet Sensitivitet varierer på personnivå (Kalliala, 2011, NICHD, 1996; Bratterud et al., 2012) 19 % insensitive og lite tilgjengelig i samspill Mange barn sier de ikke får hjelp når de trenger det Sårbare barn trenger spesielt sensitive voksne i barnehagen (Hagström, 2010) Kommunikasjonen mellom barn og voksen fungerer ikke - relasjonen hemmes (Quan-McGimpsey et al, 2011) Mangel på glede, trivsel, nærhet og opplevelse av fellesskap i daglige samspillssituasjoner Barn med mye negativ atferd utsatt

19 Hva hemmer., forts Store barnegrupper blir ikke nok nær kontakt (Ahnert et al., 2006) Ustabilitet og/eller mistrivsel i personalgruppen (Clarke-Steward & Allhusen, 2006; Grossman, 2012) Dårlig samarbeid, høy turnover, mye sykefravær, ukjente vikarer Rammer sårbare barn mest Vil gå tilbake i utvikling Vil kunne vegre seg for å gå inn i nye relasjoner Dårlig samarbeid med foreldre (Webster-Stratton, 2006) Ofte familier i risiko Dårlig samarbeid med barnevernet personalet i barnehagen vet ikke hvor dårlig omsorgssituasjonen hjemme faktisk er barnevernet ikke nok opptatt av kvalieten i barnehagen

20 Ulik effekt Barnehagen ulik effekt for ulike barn (Phillips et al, 2011) Trenger mer kunnskap om hvordan og hvorfor Kan ikke ta for gitt at barnehagen fungerer for barn i risiko Krever generelt høy kvalitet og skreddersøm Barnets individuelle behov må møtes Mye tyder på dobbel risiko for noen barn

21 Barnehagen som ressurs for barn i risiko? Barnehagen KAN være en ressurs Krever god barnehagekvalitet Dårlig kvalitet ytterligere økt risiko Gode relasjoner med rom for både tilknytning og selvstendiget kjernefaktor Grunnleggende trygghet Fremmer emosjonell kompetanse Etablerer nye og hensiktsmessige indre arbeidsmodeller Fremmer sosial kompetanse Reduserer stress i barnets liv Viktig for hjernens utvikling Tilfører barnet mestrings og læringsmuligheter Fremmer positiv selvopplevelse og kognitiv utvikling Fremmer gode relasjoner til andre barn svært viktig

22 Hvor mange kan et barnehjerte romme? Barn tåler at mange voksne er glad i barnet og yter omsorg Men trenger tid for å etablere nære relasjoner - bli kjent, etablere felles samspillskoder, bli trygg Mange opplevelser av brudd trenger enda mer stabilitet, tilpasset omsorg og tid Utrolig viktig at barnehagen ikke belaster barn ytterligere Ustabile og/eller negative relasjoner - viktig risikofaktor Da kan barnehjertet måtte stenge av

23 Tusen takk for oppmerksomheten

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy

Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Trygg i barnehagen Trygghetssirkelen som omsorgsverktøy Psykologspesialistene Stig Torsteinson Ida Brandtzæg Du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for veldig mange. Vi mener at du har en av verdens

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ny tilknytning ny start

Ny tilknytning ny start fagartikkel Ingelin Nauff Pettersen er barnevernpedagog med mastergrad i spesialpedagogikk og psykososiale vansker. Hun er kurator i barneverntjenesten i Sandefjord. ingelin.pettersen@sandefjord.kommune.no

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling

Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling FAGDAGER I ALTA, Stiftelsen Betania 1. Og 2. april 2008 Førsteamanuensis Ingunn Størksen Senter for atferdsforskning 1 Det er vanskelig å

Detaljer

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem

Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem Beredskapsmødres erfaringer og vurderinger Helge Skjælaaen MASTEROPPGAVE Masterprogram i barnevern Høst 2013 Det psykologiske fakultet HEMIL Senteret Veileder:

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

29.10.2009. (Haldor Øvreeide foreledning 2006) Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist. 03.11.2009 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2

29.10.2009. (Haldor Øvreeide foreledning 2006) Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist. 03.11.2009 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2 Bjørn Rasmus Austeid Psykolog og PMTO spesialist 03.11.2009 PMTO spesialist Bjørn Rasmus Austeid 2 Det avhengige barnet er i en maktsvak og derved sårbar posisjon risiko for avvisning er alltid truende

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Trine Klette

Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. Trine Klette Tid for trøst En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner Trine Klette Avhandling til dr. philos.-graden Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Det medisinske fakultet

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse

Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse Tilknytning i romantiske relasjoner hos voksne barn av foreldre med en psykisk lidelse Nina Nguyen og Nina Elisabeth Stenvik Granly Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO 02.10.2008

Detaljer

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker TEMA: atferd Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker av may britt drugli Samarbeid med foreldre når barnet eller ungdommen viser mye negativ atferd kan være en stor utfordring for lærere. Årsaker

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer