Kvalitetsutvikling på arbeidsplassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsutvikling på arbeidsplassen"

Transkript

1 Kapittel 6 Kvalitetsutvikling på arbeidsplassen Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og hygieniske retningslinjer. Eleven skal kunne følge arbeidsplassens rutiner for kvalitetsutviklingsarbeid. Eleven skal kunne planlegge, dokumentere og vurdere eget arbeid i tannhelsetjenesten. Eleven skal kunne følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og yrkesetiske retningslinjer. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kjennskap til innholdet i aktuelle lovverk og forskrifter. Med bakgrunn i det skal du kunne beskrive hvordan vi planlegger, utfører, evaluerer og forbedrer kvalitetssikringssystemet og internkontrollarbeidet på tannklinikken, og hvilke redskaper som kan utarbeides i forbindelse med dette arbeidet.

2 Systematisk HMS-arbeid og internkontroll Kvalitetsutvikling 258 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Bakgrunnen for systematisk HMS-arbeid og internkontroll er lover og regler der krav om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. I tillegg stilles det krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre det ytre miljø og gi trygghet for dem som utfører jobben. I HMS-forskriften stilles det krav om at dette arbeidet skal utføres. Lover og forskrifter Tannklinikker er underlagt flere lover og forskrifter: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (kalt AML, eller arbeidsmiljøloven). Lov om medisinsk utstyr. o Forskrift om medisinsk utstyr. Forskrift om bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk og medisinsk teknisk utstyr. Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer. Hjemmelen om internkontroll i helsetjenesten finnes i Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3, første ledd, der det heter: Internkontroll er kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Internkontrollarbeidet omhandler virksomhetens interne styring og egenkontroll der hensikten er å oppnå kvalitetsforbedring. Internkontroll er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav. Dette er særlig viktig på områder der svikt kan få alvorlige følger. Systematisk internkontroll og kvalitetsutviklingsarbeid Det er ledelsens ansvar at systematisk internkontroll og kvalitetsutviklingsarbeid startes opp og gjennomføres. For å kunne gjøre dette arbeidet må ledelsen sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter, og sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig med kunnskap og ferdigheter. Arbeidstakerne skal bidra slik at virksomhetens samlede kunnskap og erfaring utnyttes. Internkontroll og kvalitetsutviklingsarbeid pågår hele tiden, og krever tid og ressurser når det settes i gang. I tillegg må ledelsen foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, og at den bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Arbeidet illustreres ofte med en sirkel for å få fram kontinuiteten i arbeidsprosessene. 259 Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Planlegge Utføre Når en virksomhet har orden i eget hus, øker sikkerheten for klienter og pasienter! Sosial- og helsedirektoratet Internkontrollbegrepet har ofte blitt assosiert med byråkrati i ordets mest negative betydning, og arbeidsoppgavene blitt sett på som en merbelastning som har kommet i tillegg til de vanlige oppgavene i en ellers travel hverdag. I dette kapitlet skal vi trekke fram de positive verdiene i internkontrollarbeidet. Korrigere Kontrollere Etatene som forvalter HMS-forskriften har gått sammen om å lage nettsteder, der omtaler av alt regelverket er søkbart under ett. Der kan du finne mange nyttige tips, som er enklere å forstå enn lovtekstene. HMS-håndbok I arbeidet med å beskrive virksomhetens mål og hovedoppgaver og hvordan den er organisert, bør det utarbeides en HMS-håndbok. En slik håndbok bør bestå av flere kapitler. Det bør lages en overordnet oversikt der hele internkontrollplanen blir skissert, og den bør ha underpunkter der vi formulerer delmål og definerer klinikkens arbeid.

3 1 Målsetting for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 2.1: Linjeledelsen 2.2: Teknisk avdeling (ikke nødvendig på små arbeidsplasser) 2.3: Seksjon for helse, miljø og sikkerhet 2.4: Verneorganisasjonen, arbeidstakere, tillitsvalgte 2.5: Samordningsavtaler og innleid personale 2.6: Referanser 3 Myndighetskrav 4 Beskrivelse av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 4.1: Generell beskrivelse 4.2: HMS-håndboken 5 Administrative rutiner 5.1: Vedlikehold og utvikling av HMS-ehåndboken 5.2: Utarbeidelse og endring av rutiner 6 Sentrale rutiner 6.1: Kartlegging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 6.2: Oppfølging av ulykker/skader 6.3: Arbeidsmiljøutvalg 6.4: Opplæring 6.5: Byggesaker 6.6: Håndtering av kjemikalier 6.7: Avfall 6.8: Anskaffelse og bruk av røntgenapparater og kjemikalier 6.9: Brannvern 6.10: AKAN 6.11: Data-/terminalbrille Lokale rutiner 8 Skjemaer, sjekklister og oppslag Under hvert av punktene må de ulike delmålene spesifiseres, f.eks. punkt 1: 1 Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet For å nå målsetningen om å være en tannklinikk med gode HMSog internkontroll- rutiner, skal tannklinikken: ha et utviklende og forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte være en handlekraftig, inkluderende og lærende organisasjon ha tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger drive en fullt forsvarlig virksomhet med et godt og sikkert ytre miljø Medvirkning, pasienterfaringer og avviksregistrering I arbeidet med å foreta en systematisk gjennomgang av tjenester og resultater og for å finne fram til aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt, er det viktig at det foretas en kartlegging. Hensikten med kartleggingen er å finne fram til de områder der svikt kan inntreffe oftere enn akseptabelt og få alvorlige eller uheldige følger for pasienter eller andre. For å sikre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og følge opp ulykker/skader kan det nedsettes et arbeidsmiljøutvalg (AMU), som bl.a. skal arbeide med arbeidsmiljø for de ansatte. Et av måleredskapene som benyttes for å måle hvordan arbeidsmiljøet er/kan forbedres, er å gjennomføre vernerunder/hms-runder i bedriften. Til dette arbeidet utarbeides sjekklister som benyttes som en del av dokumentasjonsarbeidet. Som en følge av vernerunden, kan det så utarbeides tiltak for hva som må forbedres av rutiner og hvilke fysiske utbedringer som må foretas.

4 262 Nr Sjekkpunkt Utført Merknader Vedlikehold, bruk og oppbevaring av personlig verneutstyr som hansker, hørselvern og åndedrettsvern. Er det tilfredsstillende bruk og vedlikehold av maskiner, redskap, kjøretøy og teknisk utstyr? Arbeidsplassen er godt tilrettelagt med tanke på arbeidsstillinger, opplæring, flyt i arbeidet, belysning, inneklima m.m. Er det klare retningslinjer for arbeidet? Er det god kommunikasjon og trivsel i bedriften? Er nødvendige prosedyrer utviklet for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser? Er arbeidsplassen ryddig, og er det god orden? Finnes det norske HMS-datablad (produktdatablad) for de kjemiske stoffer som benyttes i bedriften. Er de ansatte kjent med vernetiltak, helsefare og førstehjelp til de ulike stoffene? Er rømningsveier ryddige og alle ansatte gjort kjent med rømningsveier, brannslokkeutstyr og branninstruks? Er brannslokkeutstyr på rett plass, merket og kontrollert? Finnes det ødelagte/knuste/løse elektriske deksler, kapslinger (f.eks. stikkontakter, brytere m.m.)? Kan det observeres misfarging og lukt som kan tyde på varmgang på elektrisk utstyr? Varmeavgivende utstyr (f.eks. varmeovner, kaffetraktere) er ikke tildekket? I kartleggingsarbeidet kan vi også gjøre bruk av pasienter/tjenestemottakere og pårørende. Responsen fra brukerundersøkelsene blir da ett av flere redskap i det videre arbeidet med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp, forebygge og utarbeide serviceerklæringer. Andre viktige avviks- og registreringsredskaper kan være skademeldingsskjema, stikkskadeskjema eller registrering av klager fra pasienter og pårørende etc. Målet er å få fram avvik, og dokumentere disse slik at vi kan gjennomføre ytterligere forbedringer og forhindre at nye avvik skjer. Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring I det arbeidet vi utfører og leverer, stilles det krav og forventninger til oss som ansatte, både faglig og i forhold til kolleger, pasienter og pårørende. For å kunne oppfylle disse kravene og forventningene er det viktig at: Riktig handling utføres på riktig måte til riktig tid! Å utføre riktig handling slik at den er faglig og etisk forsvarlig, kan beskrives slik: Å gjøre noe nyttig og formålstjenlig for den personen som søker hjelp, og å utføre handlingen på riktig måte. For å kunne oppfylle disse kravene og forventningene må forholdene legges til rette på en måte som gjør dette mulig. Et av flere redskaper er å utarbeide dokumenter, Standard operasjonsprosedyrer (SOP), som beskriver hvordan målene skal oppnås og hvordan avvik skal håndteres. Standard operasjonsprosedyrer (SOP) beskriver nødvendige prosedyrer, instrukser eller rutiner, og brukes for å beskrive en arbeidsgang og en rutine på en slik måte at man ikke skal kunne utføre arbeidet på gal måte. I tillegg er det viktig at man har gode SOP-er og rutinebeskrivelser når man får nye medarbeidere på tannklinikken. De blir et nyttig redskap i forbindelse med opplæringen. I arbeidet med å utarbeide Standard operasjonsprosedyrer (SOP) vil tannhelsesekretæren kunne bidra aktivt med sine kunnskaper om hvordan den daglige arbeidsgangen og de praktiske rutinene på tannklinikken gjennomføres. SOP-er er «levende redskaper» som krever jevnlig oppfølging for at de skal ha sin misjon Er sikringsskapet riktig merket, og blir det renholdt med tanke på støv? 13 Er sikringene varme å kjenne på, går de ofte? 14 Slås elektrisk utstyr av når det ikke er i bruk?

5 Hvordan kan SOP-er se ut? Kvalitetssystem for behandlingsprosessen Storbyen tannklinikk Kvalitetssystem for behandlingsprosessen - Storbyen tannklinikk Registrering og melding av uhell og skader Nr side: Klagebehandling Nr. side: Å registrere uhell som skjer ved behandling av pasienter, samt skader som påføres pasienter som følge av uhell, uaktsomhet eller feil under behandlingen. Prosedyre skal brukes av alle på klinikken. Øverste faglige leder (klinikksjef, tannlege) Prosedyren skal anvendes ved enhver klage fra pasient etter avsluttet eller avbrutt behandling, enten klagen kommer ved skriftlig eller muntlig henvendelse. Den omfatter klager på behandlingens kvalitet, forhold under utførelsen (feil eller uhell), personalets funksjon samt økonomiske forhold. (Skader og avvik under behandlingen, se annen lokal prosedyre i HMS-håndboken.) Fremgangsmåte Definisjon av uhell og skade. Med skade menes fysiske skader forårsaket ved undersøkelse og/ eller behandling, informasjonssvikt, svikt ved det medisintekniske utstyr og ulykker av annen art. Behandlingsmessig påførte skader omfatter uventede komplikasjoner og skader som oppstår pga. hendelige uhell, uaktsomhet eller feil ved gjennomføringen av de kliniske undersøkelser og/eller behandling. Alvorlige skader, skader som har gitt fare for død og/eller varig fysisk men, også relatert til redusert oral funksjon. Mindre alvorlige skader, skader som ikke gir varig fysisk men eller nedsatt funksjon. Registrering Enhver skade påført under behandlingen, skal registreres i pasientens journal. Behandlende tannlege/tannpleiar skal straks gi melding til klinikksjefen på meldeskjema (Melding om skade, uhell og næruhell, Statens helsetilsyn, IK-2448). Ved skader som skyldes utstyr, skal meldeblankett IK-2528 anvendes. Begge skjemaer sendes til Meldesentral, Statens helsetilsyn. Ved skader i forbindelse med bruk av elektromedisinsk utstyr varsles Elektrisitetstilsynet, tlf Ved skader i forbindelse med bruken av strålegivende utstyr varsles Statens strålevern, tlf Informasjon til pasient. Når forventede eller uventede komplikasjoner samt skader oguhell oppstår, skal pasienten alltid informeres. Oppfølging. Klinikksjef vurderer art, alvorlighet og årsaker til skadene. Årsaksforhold og korrigerende tiltak skal dokumenteres. Implementering av korrigerende tiltak skal bekreftes av klinikksjef. Ved alvorlige tilfeller, der skadeerstatning eller andre økonomiske forhold er aktuelle, skal tannklinikkens leder orienteres. 4. Referanse Klagebehandling, se prosedyre nr. i HMS-håndboken. 5. Rapportering Kopier av meldinger om uhell og skader sendes tannklinikkens ledelse til orientering. 6. Arkivering Meldinger arkiveres hos for eksempel leder av tannklinikken i 5 år. Klinikkleder har overordnet ansvar for pasientbehandling. Klinikksjef på klinikk der behandling ble avsluttet/avbrutt er ansvarlig for håndtering av klagen. 3. Fremgangsmåte Muntlige klager. Definisjon: Pasient bekrefter muntlig at han/hun klager. Klagen noteres i klagejournal og behandlingsjournal. Det konkretiseres hva det klages på, og mottaker (klinikksjef) daterer og signerer klage. Klageren bes om å sende sin klage skriftlig til klinikken. Skriftlige klager registreres i klinikkens postjournal, og deretter i klagejournal. I klagejournalen anmerkes hva slags type klage dette er, og klagen dateres og signeres av klinikksjef/daghavende. Har klagen tidligere blitt notert som muntlig, føres nå postjournalnummer inn. Dokumenter. Pasientens journal fremskaffes og sendes sammen med klagen til klinikksjef. Klinikksjef signerer i klagejournal for mottak av dokumenter. Vurdering. Klinikksjef vurderer klage i forhold til journalens innhold i samarbeid med aktuelle ansvarshavende. Der det er nødvendig, kontaktes den som har vært involvert i behandlingen eller forholdene det klages på. Det utarbeides en kort rapport om behandlingen med forslag til eventuelle tiltak til klageren. Rapport skal utarbeides i løpet av 14 dager med unntak for klager mottatt i perioden (sommerferien). Ekstern/uhildet vurdering. Klinikksjefen er ansvarlig for å foreta en vurdering av om annen uhildet vurdering er nødvendig. Svar til klageren. Klinikksjefen skal gi et svar til klageren om hvordan klagen er vurdert med begrunnelse for de avgjørelser som er foretatt. Svarbrevet til pasienten registreres i klinikkens postjournal, og det noteres i klagejournal at svaret er sendt samt brevets journalnummer. Kopi av svarbrev skal ligge i journalen. Klinikkleder underskriver svarbrev. Beslutningskriterier Ved påvisbare feil på restaurering innen to år (jf. kjøpsloven), skal den lages om uten kostnad for pasienten. Ved andre former for behandling må grunnlaget for eventuell feilbehandling vurderes ved klinisk skjønn. Ved skader og uhell under behandlingen, som fører til at pasienten avbryter behandlingen ved tannklinikken, kan høyere kostnader betinget av en endret behandlingsplan med klar årsak i uhellet, erstattes av klinikken. 265

6 Internkontrollsystemet for Storbyen tannklinikk Kvalitetssystem for behandlingsprosessen Storbyen tannklinikk Stikkskader, behandling og henvisning Prosedyre lokal Nr. side: Henvise til HMS-håndboken kap. og pkt. nr 1 av 1 Voksne pasienter som ikke møter nr. side: Å sikre at smitteeksponerte ansatte får nødvendig behandling etter stikkskader med kontaminert instrument. Se melding om yrkesskader pkt. nr... i HMS-håndboken Undersøkelser viser at det er mange voksne pasienter som ikke møter til avtalt time eller som avbestiller sine timeavtaler ofte/sent. Tannklinikken får dermed mye tid der det ikke alltid er mulig å få inn nye pasienter, og tannklinikken taper inntekter. Klinikken har derfor funnet det nødvendig å innskjerpe rutinene i forbindelse med uteblivelse til timeavtaler slik: 266 Øverste faglige leder (klinikksjef, tannlege) 3. Fremgangsmåte Strakstiltak: La såret blø, ev. ved forsiktig klemming rundt stikkstedet. Ikke provoser blødning. Skyll/vask såret øyeblikkelig med rikelig vann og såpe. Desinfiser såret med klorhexidin spritoppløsning 5 mg/ml eller 70 % desinfeksjonssprit. Sett på plaster eller annen sårforbinding. Melding om yrkesskade (fylles ut av arbeidsgiver) og sendes til: 1. NAV 2. Intern skademelding sendes verneombud og HMS-avdeling. Begge skjemaer leveres til klinikkens sjef, som sender NAV-blankett til NAV i skadedes bostedseller oppholdskommune og Intern skademelding til HMS-seksjon. Ved kjent eller sterk mistanke om HIV-positiv smittekilde Medikamentell behandling skal gis hurtigst mulig, helst innen 1 2 timer. Lege må kontaktes. Dersom smittekilde er hepatitt B-smittebærer: a) Smitteeksponerte er vaksinert mot hepatitt B. Blodprøve rekvireres straks for kontroll av antistoffer i serum, ev. revaksinering. b) Smitteeksponerte er ikke vaksinert mot hepatitt B. Hepatitt B-immunglobulin straks og innen 24 timer full hurtigvaksinasjon. I begge tilfeller henvises det til Bedriftshelsetjenesten eller fastlege. 1. Etter 1 uteblivelse sendes skriftlig brev med anmodning om at pasienten må melde seg innen 14 dager. Uten henvendelse sendes ikke flere innkallinger, og pasientforhold avsluttes. Alle kan selvfølgelig bli forhindret i å møte til tannbehandling, men det er svært viktig å melde avbud i god tid (minst 24 timer før timeavtalen), slik at vi kan innkalle en annen pasient. 2. Etter 2 uteblivelser eller sene avbestillinger (mindre enn 24 timer før timeavtale), sendes advarselsbrev. Dersom det blir ny uteblivelse eller sen avbestilling, vil det ikke tilbys mer behandling ved klinikken. 3. Etter 3 uteblivelser eller sene avbestillinger, sendes brev om at vi ikke kan tilby mer behandling ved klinikken. 4. Ved uteblivelse eller flere sene avbestillinger vil vi regne et honorar på for eksempel kr. 120,-. Aktuelle skjemaer er utlagt på klinikken. Informasjonsskriv gis til pasient ved første møte på klinikken Referanse Se melding om yrkesskader, henvise til punkt i HMS-håndboken. 5. Rapportering Se melding om yrkesskader, henvise til punkt i HMS-håndboken. 6. Arkivering Se melding om yrkesskader, henvise til punkt i HMS-håndboken. Kommentar til SOP for voksne pasienter som ikke møter Når det gjelder prioriterte grupper, har tannklinikken et ansvar for å kalle dem inn igjen om et års tid for å følge opp pålegget om oppfølgende virksomhet. I privatpraksis har ikke tannlegen plikt til å sende beskjed til pasienten dersom han/hun ikke møter. Der blir kanskje pasienten strøket fra arkivet og må selv ta kontakt med tannlegen igjen.

7 268 Kvalitetssystem for behandlingsprosessen Storbyen tannklinikk Melding om bivirkning Å registrere og rapportere bivirkninger fra materialer eller medikamenter under behandling av pasienter. Leder er ansvarlig for: at prosedyrer følges ved all behandling av pasienter. at prosedyrer er oppdatert og i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for behandling av pasienter ved klinikken. Klinikksjef er ansvarlig for: at prosedyrer er kjent og følges av alle ansatte på klinikken. 3. Fremgangsmåte ved bivirkninger av legemidler: Bivirkninger av legemidler ved normal dosering skal registreres i pasientens journal og meldes til Statens legemiddelkontroll på eget skjema. Behandlende tannlege er ansvarlig for utfylling av meldeskjema. Meldeskjema leveres klinikksjef. av materialer: Bivirkninger av materialer registreres i pasientens journal og meldes til Bivirkningsgruppen ved Universitetet i Bergen, Behandlende tannlege er ansvarlig for utfylling av meldeskjema som leveres klinikksjefen. Svikt, feil, skade eller uhell ved bruk av dentale implantater skal meldes til implantatregisteret ved Haukeland sykehus, Bergen. Beslutningskriterier Kriterier for vurdering og melding av bivirkninger fra legemidler, se aktuelt meldeskjema. Kriterier for vurdering og melding av bivirkninger fra materialer er delvis gitt på meldeskjema. De vanligste bivirkninger av materialer er allergiske reaksjoner. Det kan være straksallergi (anafylaktisk sjokk) eller forsinkede allergiske reaksjoner. Forsinkede reaksjoner kan opptre lokalt, som kontaktdermatitt/mucositt, eller i form av generelle eksemer. Når det foreligger begrunnet mistanke om kontaktallergi mot dentale materialer, kan man vurdere å henvise til hudlege for testing. Bivirkning av materialer kan også være skader som etsing av gingiva, misfarging eller toksiske skader. 4. Referanse Helsetilsynets forskrifter og retningslinjer, Rundskriv IK-8/93, IK-16/95 Melding om bivirkning ved normal dosering av legemiddel. Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter i forbindelse med odontologiske materialer. 5. Rapportering Kopier av meldinger om bivirkninger sendes klinikkleder til orientering. 6. Arkivering Meldinger arkiveres hos klinikksjef i fem år. Nr. side: Bruksanvisningsregister Dentale materialer bruksanvisninger I tillegg til å utarbeide SOP er det minst like viktig at det blir opprettet bruksanvisningsregister for de dentale materialene som er i bruk på tannklinikken. Den enkleste måten å gjøre dette på er å lage permer i alfabetisk orden etter produktnavnet, eventuelt i tillegg ordnet etter hvilken type materiale det er; avtrykksmateriale, fyllingsmateriale etc. Det bør være en/noen som er ansvarlig(e) for at permene/registret blir oppdatert, slik at man til enhver tid er sikker på at det er de aktuelle bruksanvisningene og de nyeste utgavene som er i registeret. Alle på tannklinikken skal til enhver tid vite hvor disse permene oppbevares. På store tannklinikker vil det ofte være i nærheten av behandlingsrommene, eller de kan være sentralt plassert slik at alle kan nå dem raskt når de har behov for det. Teknisk utstyr, bruksanvisninger og bruksveiledninger På maskiner og annet teknisk utstyr er det også viktig at vi oppbevarer bruksanvisninger og bruksveiledninger. Til maskiner og utstyr er det som regel to bruksanvisninger. Den ene går på hvordan apparatet skal monteres og kobles opp, og den andre på hvordan produktet skal brukes i det daglige og hvordan det skal vedlikeholdes. På samme måte som for dentale produkter, er det viktig at disse blir samlet og ordnet i permer eller lignende, slik at alle til enhver tid vet hvor de befinner seg hvis det skulle bli behov for dem. Det er også krav om at medisinsk utstyr skal merkes og katalogiseres før de tas i bruk. Oppgaver Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 1 Hvem gjelder HMS-forskriften for? 2 Hvilke krav til dokumentasjon stilles? Er det spesielle krav til denne dokumentasjonen? 3 Hvem forvalter regelverket og hvor finnes det? 4 Hva er internkontroll? 5 Hva er forskjellen på kvalitetssikring og kvalitetsutvikling? 6 Gå inn på Lov om medisinsk utstyr, se hva som er lovens formål og hva som er definisjonen for medisinsk utstyr. a) Kan du navnet på noen apparater på tannklinikken som kommer inn under loven? 7 Tenk deg at du er nyansatt på en tannklinikk med åtte ansatte, alle med lang fartstid ved denne klinikken. Du avslører mangler med hensyn til HMS. Beskriv kort hvordan du vil gripe fatt i en slik situasjon. 269

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem

Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Trygg arbeidsplass - når arenaen er brukers hjem Larvik 10.11.04 Lobus - Hanna Vesterager - lobus.hanna@mobilpost.com www.neducate.com/arbeidsmiljo tlf: 41 55 38 36 RISIKOVURDERING og Sikkerhetstenking

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten

Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten Kvalitet og orden i eget hus IK-forskriften for SH-tjenesten 18. februar 2014 SIK SAK KVALITET I HELSEVESENET 1 Kvalitet i helsetjenesten Tjenester av god kvalitet: er virkningsfulle er trygge og sikre

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres:

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres: Avviksmelding Avviksmelding benyttes for å melde om forhold som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller virksomhetens HMS-bestemmelser. Avviksmelding oppfyller kravene til AML 3-1, 2. ledd e), og

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Temaer i dag - Hva er risikovurdering - Krav i lovverket og et blikk på konsekvenser for ulike yrkesgrupper i fylkeskommunen - Hvordan er dette forstått

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer