Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte"

Transkript

1 Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan

2 Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet i industrikonsesjonsloven 2 nr. 12, første ledd (tilsvarende i vdrregll. 12, nr 15, første ledd): «Det skal i konsesjonen bestemmes at konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 pst. av gjennomsnittlig kraftmengde vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med påregnelig vannføring år om annet. [ ] Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.»

3 Videresalg Mulige bruksområder Ettårige kontrakter basert på budrunder Forvaltningsavtaler basert på anbud Salg til lokalt næringsliv (bilaterale avtaler) Salg til eget kraftselskap Salg til innbyggerne i kommunen Forbruk i egne bygg

4 Begrensninger i handlerommet Forbudet mot offentlig støtte, EØS-avtalen art.61 Skattereglene gode og dårlige løsninger Ulike regler for konsesjonskraft, avtalekraft og hjemfallskraft Miljøhensyn

5 Statsstøtte

6 Forbudet mot statsstøtte EØS-avtalen art 61: «Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.»

7 Mer om forbudet, jf. art 61: 1) det gis støtte 2) støtten stammer fra offentlige midler 3) støtten går til kommersiell virksomhet 4) støtten går til utvalgte bedrifter eller til produksjon av enkelte varer (selektivitetskriteriet) 5) støtten vrir eller truer med å vri konkurransen 6) støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene (samhandelskriteriet)

8 Bruk som kan være statsstøtte Gi bort eller selge kraft billig til lokalt næringsliv Gi bort eller selge kraft billig til eget kraftselskap La eget/lokalt kraftselskap forvalte kraften mot for høy betaling (forholdet til anbudsreglene) «Pristak-ordninger» som lokalt næringsliv nyter godt av

9 Bruk som normalt ikke er statsstøtte Salg etter budrunde eller forvaltningsavtale basert på anbudskonkurranse Bruk av kraft i egne bygg Gi bort eller selge kraft billig til egne innbyggere eller til ideell virksomhet «Pristak» for innbyggere og ideell virksomhet Gi bort eller selge kraft billig til virksomhet som faller utenfor EØS-avtalens virkeområdet (f.eks. til landbruket NB: vanskelig grensedragning)

10 Artikkel 61 anvendt på kraftsalg Avtaler om salg av kraft med bedrifter må inngås på markedsmessige vilkår kommunene må opptre som privat markedsaktør, ikke som kommune Avtalen om salg av kraft må inngås på markedsmessige vilkår (ikke bare et prisspørsmål)

11 Kommunen i ulike roller Kommunen som offentlig organ Kommunen som privat markedsaktør

12 «Markedsmessige vilkår» Becromal-saken Ettersom den berørte avtalen er en bilateral kontrakt av fem års varighet, kan avtaleprisen ikke nødvendigvis sammenlignes med spotmarkedsprisene, fordi disse prisene gjenspeiler salget av elektrisitet på kraftbørsen Nord Pool. [ ] Disse avtalenes varighet og vilkårene for handelen skiller seg vesentlig fra innholdet i den aktuelle avtalen. [ ] På denne bakgrunn mener Overvåkningsorganet at avtaleprisen bør sammenlignes med gjennomsnittsprisen for denne typen avtaler som ble inngått på tilsvarende vilkår og for en tilsvarende periode, omtrent på samme tid.

13 «Markedsmessige vilkår» Bekromal-saken - fortsetter Det kan være mange kommersielt fornuftige grunner til å foretrekke én stabil kjøper framfor de svingende prisene på kraftbørsen i en bestemt periode, for eksempel risikoreduksjon og forenklet administrasjon. [ ] Ved denne vurderingen kan Overvåkningsorganet ikke erstatte kommunens kommersielle avgjørelser med sine egne, noe som innebærer at kommunen, som selger av elektrisitet, må innrømmes en vid skjønnsmargin. Bare tilfeller der det ikke finnes noen plausibel forklaring på kommunens valg av avtale, vil kunne anses som statsstøtte.

14 Oppsummering - Becromal Markedspris er ikke nødvendigvis det samme som spotpris Sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende avtaler inngått i samme periode Ikke bare et spørsmål om pris, også andre forhold har betydning Kommunen har en vid skjønnsmargin, men må kunne dokumentere at vurderingene var forsvarlige

15 Kommunen som markedsaktør Lovlig hensyn Pris, varighet, andre avtalevilkår Risikoprofil Skattemessige hensyn Enkel/vanskelig ordning å praktisere Enkel/vanskelig ordning å forstå Ulovlig hensyn Ønske om at bedrifter skal lokalisere seg i kommunen Hjelp til vanskeligstilte bedrifter Ønske om større kraftforbruk i kommunen og dermed mer konsesjonskraft

16 Kraftsalg til næringslivet Kommunene kan selge kraften til enkeltbedrifter på markedsmessige vilkår: Kommunene er overlatt stor grad av skjønn mht til hva som er markedsmessige vilkår Vurderingen må være et forsvarlig skjønn forankret i objektive kilder som for eksempel SSBs prisstatestikk, historiske priser fra NordPool og forwardpriser fra NasdaqOMX Langsiktige avtaler bør inneholde prisjusteringsmekanismer, tidsbegrensning og andre klausuler som gjør at kommunene sikres mot uforutsette hendelser

17 Konsesjonskraft til eget selskap Forbudet mot støtte gjelder også offentlig eide bedrifter herunder kommunale foretak Viktig unntak: Investeringer i eget selskap Alterskjær m.fl. om markedsinvestorprinsippet Enkelt forklart innebærer prinsippet at det må foretas en vurdering av om investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Hvis mottakeren ikke ville ha oppebåret den aktuelle fordelen under normale markedsforhold, vil det være tale om støtte.

18 Eksempel: Narvik kommune

19 Markedsinvestorprinsippet Kontrollspørsmål: Ville selskapet fått samme vilkår av en privat eier? Gir investeringen i selskapet høyere avkastning på sikt? Krav til dokumentasjon: Avkastningskrav til bedriften Dokumentasjon av vurdering av avkastning fra investeringen

20 Bagatellmessig støtte Regnes ikke som statsstøtte Se forordning (EF) nr. 1998/2006 Vilkår: Under euro i en rullerende treårsperiode Noen begrensninger på hvem som kan motta Må være mulig å forutberegne størrelsen på støtten Vilkår om korrekt prosedyre

21 Konsekvenser av statsstøtte ESA (EFTAs overvåkingsorgan) fører kontroll Sanksjon: Bedriften må betale tilbake all støtte de siste ti årene, inkludert renter.

22 Skatterettslige spørsmål

23 Skatteloven 2-5 « Fylkeskommune og kommune (1) Fylkeskommunene har plikt til å svare skatt av a. inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i forrige punktum, herunder om fordeling av inntekter og kostnader mellom den skattefrie og den skattepliktige delen av kraftomsetningen, b. [ ] (2) Kommunene har plikt til å svare skatt av a. inntekt og gevinst som nevnt i første ledd a og b som gjelder tilsvarende, b. [ ]»

24 Hva betyr sktl. 2-5 For kommuner og fylkeskommuner kan konsesjonskraft omsettes skattefritt. For selskaper og personer gjelder hovedregelen om 28 % skatt på inntekten For annen type kraftsalg enn konsesjonskraft må kommunene også betale 28 % inntektskraft NB: Bestemmelsen ordlyd gjelder kun konsesjonskraft, ikke avtalekraft eller hjemfallskraft

25 Hensiktsmessig innretting Ved videresalg til et selskap bør inntekten i størst mulig grad tilordnes kommunen, ikke selskapet. Ved bruk i eget bygg, billigsalg til innbyggere mv, bør avtalekraft og hjemfallskraft brukes før konsesjonskraften som er skattefri.

26 Hjemfallskraft bør likestilles med konsesjonskraft Når kraftanlegg hjemfaller mottar en del kommuner en andel av produksjonen «hjemfallskraft» LVKs syn: Hjemfallskraften bør skatterettslig likestilles med konsesjonskraft fordi den er et vilkår for konsesjon, dvs. kommunene bør kunne omsette den skattefritt

27 Miljøhensyn

28 Hensyn til reduksjon av energiforbruk Salg av billig kraft til innbyggere mv, herunder pristak-modeller, gir ikke et insentiv til energisparing: Jo større forbruk, jo større fordel av billig kraft Alternativ: Selg kraften til markedspris og bruk pengene på gode formål som kommer innbyggerne til gode.

29 Takk for oppmerksomheten!

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 71 ISSN 1022-9310. 20. årgang 19.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 71 ISSN 1022-9310. 20. årgang 19.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 71 20. årgang 19.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 33 18. årgang 16.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall Rapport 2005-060 Økonomiske virkninger av hjemfall ECON-rapport nr. 2005-060, Prosjekt nr. 36432 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-817-3 ÅJE/EBL/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Økonomiske virkninger av

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer