Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak"

Transkript

1 Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak

2

3 Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving Oppsummering

4 Innledning

5 Hva er hovedreglene? Forbudt for det offentlige å gi en økonomisk fordel til bestemte foretak når dette kan vri konkurransen over landegrensene I visse tilfeller tillates offentlig støtte: Hovedregelen er at ESA må forhåndsgodkjenne tiltaket

6 Hvorfor har vi regler om offentlig støtte? Sunn konkurranse og effektiv ressursutnyttelse Rettferdig med like rammebetingelser Forutsigbarhet for næringslivet Forhindre subsidiekappløp

7 Hvilken rolle har ESA? Overvåkningsorgan Avgjør klager Godkjenner offentlig støtte

8

9 Hva kan skje dersom det utbetales ulovlig offentlig støtte? Folkerettslige brudd ESA: Krav om tilbakebetaling

10 Hvorfor bør dere ha kjennskap til regelverket om offentlig støtte? Utnytte mulighetene til å gi støtte Vite hvilken fremgangsmåte en skal følge Varsellampen lyse i rett tid Forhindre politisk belastning Unngå krav om tilbakebetaling fra ESA

11 Når er det forbudt å gi offentlig støtte?

12 Når er det forbudt å gi offentlig støtte? EØS avtalens artikkel 61 første ledd:.støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, [skal] være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene

13 Vilkårene for støtteforbudet Økonomisk fordel Offentlige midler Selektiv Foretak Konkurransevridende Påvirke samhandelen

14 Vilkår 1: Støtte (fordel) Enhver økonomisk fordel Tilskudd Lån og garantier på gunstige vilkår Skatte- og avgiftslettelser Salg av offentlig eiendom til underpris eller anskaffelser til overpris Direkte eller indirekte Tiltakets økonomiske virkning avgjørende

15

16

17 Vilkår 1: støtte Kryssubsidiering Midler til finansiering av offentlige tjenester benyttes til å finansiere en konkurranseutsatt aktivitet Hvordan unngå det? Regnskapsmessig skille Organisatoriske tiltak Skille ut ulike aktiviteter i separate rettssubjekter Beskatning av konkurranseutsatt aktivitet?

18 Vilkår 2: Offentlige midler Alle offentlige midler Alle typer offentlige organer Offentlige selskaper: offentlige midler og tiltaket må kunne tilregnes det offentlige Belastes offentlige budsjetter? Utgifter eller reduserte inntekter Beslutning om å tildele støtte er foretatt av offentlige myndigheter

19 Vilkår 3: Foretak Er støttemottaker næringsdrivende Støtte til privatpersoner er tillatt Unntak: indirekte støtte Nøkkelbegrep: økonomisk virksomhet Tilbys varer eller tjenester i et marked? Rettsform og finansieringsmåte irrelevant Deler av staten som juridisk person kan være foretak

20 Vilkår 3: Foretak Vurdering kan være vanskelig offentlig myndighetsutøvelse er ikke økonomisk aktivitet Tjenester som er reservert for det offentlige (helse, utdanning) Ideelle aktiviteter (kultur, idrett)

21 Vilkår 4: Selektiv Favoriseres enkelte foretak, sektorer, regioner mv? Generelle økonomiske tiltak er i utgangspunktet tillatt Forsvarer logikken i systemet en forskjellsbehandling?

22 Vilkår 5: Konkurransevridning Skal lite til for at det kan oppstå en potensiell vridning Styrkes mottakerens konkurransesituasjonen i det aktuelle markedet? Også små beløp

23 Vilkår 6: Påvirke samhandelen Kan samhandelen innen EØS påvirkes? Skal lite til for at vilkåret er oppfylt Kan påvirke samhandelen selv om støttemottaker opererer kun nasjonalt

24 Når er det tillatt å gi offentlig støtte?

25 Hvorfor tillates det i noen tilfeller å gi offentlig støtte? Markedssvikt Miljø Forskning og utvikling Andre samfunnshensyn Regionalpolitikk Konkurranse fra utenfor EØS

26 Regelverk som tillater støtte Eksisterende støtte (før EØS avtalen 1994) - endringer anses og behandles som ny støtte Bagatellmessig støtte EØS-avtalen artikkel 61 (2) 61 (3) gruppeunntak retningslinjer Tjenester av allmenn økonomisk betydning

27 Bagatellmessig støtte (de minimis) Opptil euro over tre regnskapsår til ett foretak Ikke nødvendig å få ESAs forhåndsgodkjenning eller å sende melding i etterkant Prosessuelle vilkår ved tildeling

28 Generelt Gruppeunntak (GBER) Forhåndsgodkjent støtte Ofte færre formål og lavere støtteintensitet enn ESAs retningslinjer Sende forenklet melding til ESA innen 20 dager etter iverksettelse Regler om støtte til bl.a: - små og mellomstore bedrifter - miljø - forskning og utvikling - regioner

29 ESAs retningslinjer Støtte må godkjennes av ESA før iverksettelse (iverksettelsesforbud og notifikasjonsplikt) Beskriver bl.a. ESAs skjønnsutøvelse når de vurderer om et tiltak skal godkjennes Bl.a. retningslinjer om støtte til: - miljø - forskning og utvikling - små og mellomstore bedrifter - regioner - krise og omstrukturering - tjenester av allmenn økonomisk betydning Egne retningslinjer for spesielle støttetiltak, bl.a: - statlige garantier - kortids eksportkredittforsikring - skipsbygging

30 Tjenester av allmenn økonomisk betydning Tjenester av allmenn interesse Telekommunikasjon Vann- og elektrisitetsforsyning Ambulanse- og helsetjenester Markedssvikt Valgfrihet Kompensasjon Altmark-dommen

31 Notifikasjon

32 Notifikasjonsplikt for ny støtte Iverksettelsesforbud ( standstill clause ) Alle typer ny støtte Støtteordninger Enkelttildelinger av støtte som ikke skjer innenfor en eksisterende støtteordning Endringer i eksisterende støtteordninger er ny støtte unntak: budsjettøkning <20% Unntak må hjemles særskilt

33 Støtteordning vs. Enkelttildeling Tilskuddsordning Målgruppe Overordnete formål Mottaker Støtteordning Mottaker / Målgruppe Konkrete aktiviteter støtteberettigede kostnader Støtteintensitet Maksimale støttebeløp

34 Unntak fra notifikasjonsplikt Gruppeunntak: Forenklet melding til ESA innen 20 virkedager etter iverksettelse Bagatellmessig støtte

35 Notifikasjon til ESA Oversendelsesbrev som beskriver tiltaket Notifikasjonsskjema Standardskjema pluss spesifikt skjema Forenklet skjema Forenklet melding Skjema: Vedlegg III

36 ESAs foreløpige prosedyre Innen to måneder etter mottak av en fullstendig notifikasjon Tre handlingsalternativer Tiltaket inneholder ikke offentlig støtte Tiltaket blir godkjent Åpning av formell undersøkelse

37 Saksgang ved notifikasjon Støttegivers ansvar Sikre at det planlagte støttetiltaket er lovlig støtte Utforme en komplett notifikasjon FADs ansvar Deltagelse i interdepartementale arbeidsgrupper Råd og veiledning om utforming av notifikasjoner Koordinere notifikasjoner overfor ESA

38 Formell undersøkelse Åpningsvedtak publiseres i EU-tidende Staten og interesserte parter kan kommentere vedtaket Endelig vedtak skal fattes innen 18 måneder Tiltaket faller ikke inn under Art. 61 (1) i EØS-avtalen Støtten anses forenlig med EØS-avtalen (godkjennes) Støtten godkjennes på visse vilkår Støtten er ikke forenlig med EØS-avtalen

39 Håndheving

40 ESAs granskning Overvåking av eksisterende støtte Formålstjenlige tiltak ( appropriate measures ) Misbruk av støtte Ulovlig støtte

41 Klagemuligheter ved ulovlig støtte Konkurrenter og andre berørte parter Klageorgan: ESA FAD fungerer som postkasse ESA kan pålegge norske myndigheter å kreve at støttemottaker tilbakebetaler ulovlig støtte Tilbakebetalingskrav inkluderer renter og rentes rente Modernisering av prosedyrereglene

42 Domstolenes rolle Norske domstoler Kan ikke avgjøre om støtten er ulovlig Pålegge stans i utbetaling Avgjøre krav om tilbakebetaling Tilkjenne erstatning som gjenoppretter konkurransesituasjonen EFTA-domstolen Klageinstans for ESAs vedtak Søksmålsadgang: EFTA-land, støttegiver, støttemottaker, andre berørte parter

43 Oppsummering

44 Oppsummering Regelverket om offentlig støtte kan komme inn i mange ulike sammenhenger Forbudt for det offentlige å gi en økonomisk fordel til bestemte foretak når det kan vri konkurransen over landegrensene I visse tilfeller tillates offentlig støtte: Hovedregelen er at ESA må forhåndsgodkjenne tiltaket

45 Hva gjør du ved mistanke om at et foreslått tiltak kan medføre offentlig støtte? Identifiser mulige EØS-aspekter tidlig Sørg for at regelverket om offentlig støtte og handlingsrommet for lovlig støttevurderes skriftlig Vær tydelig om risiko overfor beslutningstakere Husk notifikasjonsplikt og iverksettelsesforbud Vær forberedt på at ESAs prosedyre kan ta tid Sørg for intern opplæring i regelverket eller bruk eksterne eksperter

46

47 Nyttige lenker ESAs hjemmeside: Notifikasjonsskjemaer: FADs hjemmeside: politikk/regler-om-offentlig-stotte.html?id=592103

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001 Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008 Nr. 10/81 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008 2014/EØS/10/09 av 6. august 2008 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (forordning

Detaljer

Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning

Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning Advokatfirmaet Selmer DA Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning Oversikt over foreslåtte regelendringer og konsekvenser for handlingsrommet

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende Kapittel 3 Statsstøtte Viktige saker i 2011 2011 var et travelt år for ESA på statsstøtteområdet. Det ble fattet totalt 35 vedtak i saker om alt fra finanskrisestøtte til energi og miljø og kompensasjon

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 21. årgang 11.12.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 21. årgang 11.12.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 21. årgang 11.12.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 21. årgang 8.5.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 21. årgang 8.5.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 27 21. årgang 8.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN 1022-9310. 18. årgang 20.1.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 3 ISSN 1022-9310. 18. årgang 20.1.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 3 18. årgang 20.1.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 33 18. årgang 16.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer