Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer"

Transkript

1 Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014

2 Tema

3 Behov for omorganisering av offentlig virksomhet? 3 Stat og kommuner kan fritt velge hvilke aktiviteter de vil forfølge, og hvordan de skal organiseres. Støttereglene forbyr offentlig støtte til kommersielle aktiviteter som er i konkurranse med private aktører Stadig nye forhold karakteriseres som støtte, herunder forhold som er nært og direkte knyttet til stat og kommunes egenart Konsekvensen kan bli at stat og kommune må nedlegge kommersiell virksomhet, eventuelt at slik virksomhet (om mulig) må overføres til egne AS

4 Vanskelig å forene anerkjente prinsipper 4 EØS-retten krever ikke i seg selv en bestemt organisering av offentlig virksomhet (art. 125) Offentlig virksomhet må utøves i tråd med statsstøttereglene To «nye» utfordringer gjennom ESAs praktisering av støttereglene: 1. Generelt skattefritak for stat/kommune 2. Generell konkursgaranti for stat/kommune/iks Mulig å organisere offentlig virksomhet så disse forholdene ikke innebærer statsstøtte?

5 Bakgrunn

6 EØS-rettens inntog i norsk rett 6 when we come to matters with a European element the Treaty is like an incoming tide. It flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back Lord Denning i H.P. Bulmer Ltd v J. Bollinger SA [1974]

7 Støttereglene i stadig utvikling økt betydning 7

8 Brudd på støttereglene har reelle konsekvenser 8 For støttemottaker Plikt til tilbakebetaling opp til 10 år tilbake i tid, med tillegg av rentes rente For støttegiver Ulovlig å opprettholde støtteordning må terminere eller endre virksomhet på kort varsel Risiko for erstatningskrav Omdømmebelastning

9 EØS-avtalen art. 61 (1) - støttevilkårene 9 EØS-avtalen artikkel 61 (1): «Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTAstatene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» Flere unntak fra forbudet, men ikke svært praktiske i denne sammenheng Tiltaket må innebære en økonomisk fordel Støtten må være gitt av statsmidler Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester Støtten må ytes til et foretak Støtten må vri eller true med å vri konkurransen Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innenfor EØS-området

10 Foretaksbegrepet 10 Tolkes svært vidt i praksis profittmotiv i utgangspunktet irrelevant Omfatter enhver enhet som driver «økonomisk virksomhet» tilbyr varer eller tjenester som (normalt) omsettes mot vederlag i et marked Funksjonelt begrep ikke begrenset til formelle, juridiske enheter (Deler av) offentlige organer kan være foretak i støttereglenes forstand

11 «Økonomisk virksomhet» i det offentlige 11 Det offentliges virksomhet retter seg primært mot forvaltning og myndighetsutøvelse men driver også en rekke aktiviteter av annen karakter Forholdet til regelverket om offentlig støtte stadig mer aktuelt i tråd med den generelle samfunnsutviklingen Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet Fremvekst av markeder innenfor tjenester og oppgaver som tradisjonelt har vært det offentliges ansvar Stadig flere offentlige aktiviteter anses som «økonomisk virksomhet» forbudet mot støtte til «foretak» kommer til anvendelse

12 Økonomisk aktivitet i offentlig regi 12 Eksempler: Avfall og renovasjon Oppdragsforskning under universiteter og høyskoler Parkeringsvirksomhet Kino, konsertlokaler, svømmehall, treningssenter etc. Asylmottak Kjøp, salg og utleie av fast eiendom Helse- og omsorgstjenester Havnetjenester Mange ulike organisasjonsformer Aksjeselskap, statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak, interkommunale selskaper, etc. Virksomhet innenfor stat eller kommune som sådan NØKKELTALL 2014: 1200 AS der kommuner har en eierandel på 2/3 eller mer 234 interkommunale selskaper 244 registrerte kommunale foretak (kommune og fylkeskommune)

13 Støtterettslige utfordringer

14 Betydelig begrensning i offentlig handlefrihet 14 EØS-retten ikke i seg selv til hinder for økonomisk virksomhet i offentlig regi Men forbud mot at den offentlige virksomheten mottar særfordeler eller slipper økonomiske byrder som private konkurrenter må forholde seg til Markedsinvestortesten står sentralt. Det offentlige må opptre som en kommersielt orientert markedsinvestor, stille tilsvarende krav til sine «foretak» som private, sammenlignbare aktører gjør til sine Særlige utfordringer ved «blandet virksomhet» økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet innenfor samme rettssubjekt. Betydelig risiko for kryssubsidiering av den kommersielle aktiviteten.

15 Statsstøtte ved «blandet virksomhet» Direkte støtte/overføringer Subsidiert eller manglende husleie, lønnskostnader etc Subsidiert eller manglende vederlag for fellestjenester Manglende krav til avkastning Fritak fra konkrete skatter og avgifter Konkrete garantier etc. «Tradisjonelle» støtteelementer 15 Generell offentlig garanti i mange tilfeller Stat, kommune og IKS kan ikke slås konkurs Generelt skattefritak for offentlig virksomhet Stat og kommune er som hovedregel fritatt skatt på inntekt, jf. skatteloven 2-30 «Nye» støtteelementer

16 Tradisjonelle løsninger 16 Det må etableres et organisatorisk og/eller regnskapsmessig skille mellom offentlig og kommersiell virksomhet Kostnader må allokeres i samsvar med anerkjente regnskapsprinsipper, forholdsmessig del på den økonomiske virksomheten Vederlag for varer og tjenester fastsettes på markedsmessig grunnlag Den tradisjonelle løsningen fortsatt nødvendig, men neppe tilstrekkelig til å avhjelpe «nye» støtteelementer Konkursgarantien vil gjelde også ved et regnskapsmessig skille vanskelig å prise Skattefritaket vil gjelde også ved et regnskapsmessig skille vanskelig å prise

17 «Nye» løsninger innebærer ulemper 17 Kan nedlegge den kommersielle virksomheten Det offentlige kan ikke benytte overskuddskapasitet til kommersiell virksomhet lite samfunnsøkonomisk gunstig Politisk omstridt Nedbemanninger etc Kan skille ut hele virksomheten i et AS eller annet selvstendig rettssubjekt som kan gå konkurs og som betaler skatt Økt risiko for svikt i leveransen til det offentlige selv Anskaffelsesreglene kommer til anvendelse kan ikke lenger anskaffe direkte fra «sin» virksomhet Politisk omstridt «Privatisering» etc.

18 Flere «nye» løsninger 18 Kan skille ut den kommersielle delen av virksomheten Praktisk vanskelig å dele virksomheten i to Det offentliges investeringer må bestå «markedsinvestortesten» utfordrende ved bruk av overskuddskapasitet Politisk omstridt Kan endre skatteloven og fjerne offentlig konkursgaranti Prinsipielt, politisk og praktisk vanskelig Ikke gitt at det vil fjerne alle utfordringer knyttet til blandet virksomhet

19 Når må/bør det offentlige foreta seg noe? 19 Avgjørende skille: Ny eller eksisterende støtte? Nye støtteordninger må endres Eksisterende ordninger kan opprettholdes frem til ESA krever tiltak Blandet virksomhet fra før EØS-avtalens ikrafttredelse kan som hovedregel videreføres Endringer i eksisterende ordning kan medføre at den endrer karakter til ny støtte (omorganiseringer e.l.) Alltid risiko for at ESA innleder formell prosedyre Betydelig ressurspådrag, og korte frister til å rydde opp etter et negativt vedtak

20 Case: Analysesenteret utfordringer og mulig løsning

21 Analysesenteret Trondheim kommune 21 Enhet i Trondheim kommune som leverer laboratorietjenester hovedsakelig analyser av vann, mat, miljø og luftprøver for kommunen, men også til private og andre offentlige etater (blandet virksomhet) Innklaget til ESA av konkurrent brudd på forbudet mot offentlig støtte Eksisterende støtte ikke krav om tilbakebetaling, men om «formålstjenlige tiltak» Klage til ESA ESA fatter vedtak «appropriate measures» Trondheim: «appropriate measures» = OK 1. juli mars mai juli 2014 Trondheim vedtar omorganisering «Salgs AS» Ny klage til ESA

22 ESAs formålstjenlige tiltak 22 ESA innledet prosedyre og foreslo følgende formålstjenlige tiltak: Opphør av direkte støtte Subsidiert/manglende husleie Manglende betaling for fellestjenester og «Finally, the rules of business taxation should be modified to include the taxation of the economict activities of the Analysis Centre» Skattefritaket for kommunal virksomhet ble problemet ESAs forslag var utskillelse av kommersiell virksomhet i en egen juridisk enhet med normal skatteplikt

23 Konsekvensutredningen 23 Konsekvensutredning fra Kluge og BDO om kommunens handlingsrom fire modeller «Hele Analysesenteret AS» - full omdanning til AS av all virksomhet i Analysesenteret «Kommersiell stand-alone» - deling av Analysesenteret i en kommunal og en kommersiell del som begge kan stå på egne ben «Salgs AS» salgs og markedsføringstjenester legges i et eget AS alle analysetjenester kjøpes av Analysesenteret «Kommersiell nedleggelse» all kommersiell virksomhet i Analysesenteret legges ned

24 Mer om modellene 24 Analysesenteret (kommersiell del) Utgangspunktet Analysesenteret AS «Hele Analysesenteret AS» anbefalt løsning i konsekvensutredningen Analysesenteret AS «Kommersiell stand-alone» klarte ikke markedsinvestortesten Salgs AS «Salgs AS» ikke anbefalt løsning i konsekvensutredningen av støtterettslige årsaker Analysesenteret (kommersiell del) «Kommersiell nedleggelse» anbefalt løsning i konsekvensutredningen

25 Og valget ble Salgs AS - «selvkostmodellen» 25 Trondheim kommunestyre besluttet å opprette et eget salgs- og markedsføringsselskap Etter nærmere utredning ble modellen endret til en selvkostmodell Salgs AS Kluge og BDO laget en selvkostmodell der alle kostnader for å produsere analysetjenester inngår i en selvkostkalkyle. Når Salgs AS kjøper analysetjenester til selvkost vil det ikke oppstå et «skattepliktig» overskudd i den kommunale delen. Alt økonomisk overskudd ved analysevirksomheten vil bli beskattet i Salgs AS. Mulig støtterettslig fordel gjennom kommunalt skattefritak bortfaller.

26 Er dette fasiten? 26 Ny klage mottatt samme dag som Trondheim informerte ESA om valg av modell for å rette seg etter alle formålstjenlige tiltak Saken er under behandling i ESA Klager anfører at modellen ikke er egnet for å hindre statsstøtte i strid med EØS art. 61 «Den kommunale delen selger fortsatt tjenester som normalt omsettes mot vederlag fortsatt et foretak, som nyter godt av skattefritak etc.» «I tillegg støtterettslig fordel til Salgs AS ved kjøp av laboratorietjenester til underpris»

27 Kommunens tilsvar til klagen Opprettelsen av Salgs AS og regnskapsmessige grep hensyntar alle støtterettslige innvendinger fra ESA Verken kommunen eller Salgs AS får noen fordel gjennom skattefritaket alt skattepliktig overskudd blir beskattet Alternativet regnskapsmessig skille og skatt på kommersielle inntekter Solgte kommersielle analysetjenester produseres til selvkost og selges med skatt Identisk økonomisk effekt som Salgs AS og selvkostmodell 27 Salgs AS Analysesenteret (kommunal del) Kommersiell del

28 Oppsummering 28 «Blandet virksomhet» medfører en rekke støtterettslige utfordringer «Tradisjonelle» støtteelementer «Nye» støtteelementer Grep må tas for å hindre støtterettslige sanksjoner Dessverre uklart hvilke grep som er fornuftige og nødvendige Er ESAs vide tolkning av støttekriteriet korrekt? Hvilken organisering av offentlig økonomisk aktivitet er både robust og fornuftig på kort og lang sikt?

29 Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til et foretak som innklagede var medeier i, uten forutgående konkurranse. Idet anskaffelsens verdi

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA Professor dr.juris Olav Kolstad Institutt for privatrett Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr.: Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo Telefon: +47 22859382 Dato: 9.9.2009 Telefaks: +47 22859720 E-post:

Detaljer