Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune."

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1977 Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Forslag til innstilling Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer vedrørende kommunale kausjoner/garantier: 1. Alle søknader må inneholde årsregnskap for de siste 2 årene, foreløpig regnskap for inneværende år, årsbudsjett for gjeldende år, selskapets vedtekter. Søknaden må inneholde formål, ønsket tidshorisont og beløp. 2. Søkere som kommer under definisjonen næringsvirksomhet i kommuneloven ledd vil få avslag. 3. Kommunen står fritt i å bestemme tidsavgrensningen ihht forskriften Tidligere gitt kausjon/garanti betyr ikke automatisk at ny kausjon/garanti blir gitt ved ny søknad. 5. Bodø kommune stiller som hovedregel kun simpel kausjon, selvskyldnerkausjon stilles kun der dette er formålstjenlig, og til samfunnets beste. 6. Kausjoner/garantier over kr ,- må godkjennes av Fylkesmannen. 7. Bodø kommune plikter å følge EØS reglene vedrørende offentlig støtte, der kausjon/garantier er definert som offentlig støtte. Sammendrag Lover og regler om kommunale garantier reguleres i første omgang av kommuneloven 51, samt forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier (FOR nr 144). I tillegg må kommunene selv passe på at garantien ikke strider i mot EØS avtalen artikkel 61. Når Fylkesmannen gjør sin godkjenning av garantien, kontroller de kun lovligheten mot kommuneloven og dertil hørende forskrift. EØS avtalen er kort gjengitt i denne saken, og veilederen fra Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) er oppgitt som et utrykt vedlegg. Brudd på EØS reglene vil kunne medføre tilbakebetaling av fordelen en virksomhet har fått på grunn av garantien kommunen har stilt. Side69

2 Saksopplysninger Kommunale garantier styres i første omgang av kommuneloven 51, samt forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier (FOR nr 144). I tillegg kan EØS artikkel 61 slå inn i vurderingen om kommunen kan stille en garanti eller ikke. Kommuneloven Kommuneloven ledd tillater kommunen å stille «kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen». 1. ledd gir dermed kommunen adgang til å stille kausjon/garanti. Denne kausjonen/garantien skal godkjennes av departementet, delegert til Fylkesmannen ledd lyder «Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen». Her legger loven inn en begrensing om hvem som er berettiget en kommunal kausjon/garanti. Næringsvirksomhet kan defineres som den mørke sirkelen i figuren 1 under, likevel dukker det opp situasjoner der bedrifter ligger i en gråsone. Dette kan f.eks. være ASVO bedrifter, kulturfestivaler, rutebåter, private barnehager o.l. Kommunen må i forbindelse med garantisøknader få tilsendt årsregnskap, budsjetter og foretakets vedtekter i tillegg til søknaden. Dette for å få plassert søker inn i figuren over. Forskrift Hvis søker er innenfor ledd og 2.ledd stilles det en del krav til kausjonen/garantien som stilles, disse kravene framkommer i forskriften (FOR nr 144). 1: Denne paragrafen viser til virkeområde, dvs at den gjelder kun for kausjoner/garantier og at dette gjelder for virksomheter drevet av andre enn kommunen som omfattes av denne forskriften. 1 Figuren er hentet fra Fylkesmannen i Oppland (dialogmøte 20. februar 2013). Side70

3 2: Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon. Kommunen kan velge mellom 2 typer kausjoner/garantier. Simpel kausjon innebærer at kreditor (lånegiver) ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos virksomheten det garanteres for og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. Ved en selvskyldnerkausjon kan lånegiver ved mislighold gå direkte på kausjonisten (kommunen). Kommunen står ikke lenger ansvarlig bare dersom lånetaker har dårlig økonomi, men også dersom lånetaker er en dårlig betaler. Dette vil kunne medføre økt risiko ettersom kommunen vil kunne måtte innfri garantien uten at långiver tar rettslige skritt overfor lånetaker. Det vil også kunne medføre økte administrasjonskostnader for kommunen dersom den ønsker å kreve tilbake innfridd beløp i etterkant. Ved valg av selvskylderkausjon settes det dermed større krav til kommunens kredittvurdering av virksomheten det garanteres for. Den økte risikoen for at garantien gjøres gjeldende må vurderes opp mot rentebesparelsen som oppnås ved å stille selvskyldnerkausjon. 3: Tidsavgrensning. Vedtak om garantistillelse skal alltid angi garantiens varighet. Investeringer -> ikke overstige investeringsobjektets levetid. Driftsutgifter -> kortest mulig, 1 år, men også lengre mulig. Ansattes lån -> som punkt 1 og 2, samt ikke overstige ansettelsesforholdets varighet. Garantiperioden må settes slik at den gir kreditor (lånegiver) i hovedforholdet rimelig tid til innfordring i tilfelle av mislighold. Dette innebærer at garantiperioden bør strekke seg noe utover forfallstidspunktet for hovedfordringen, men maksimum 2 år fra hovedforpliktelsen er forfalt. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år, iberegnet 2-årsfristen nevnt over. 4: Maksimumsbeløp. Et vedtak om kausjon/garanti skal alltid tallfeste en øvre ramme for garantiansvaret kommunen påtar seg. 5: Garantier for små beløp. Garantier som er på kr eller lavere trenger ikke Fylkesmannen godkjenning, jfr ledd, annet punktum. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr ,-. 6: Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at en kommune/fylkeskommune skiller ut virksomhet som har vært drevet av kommunen selv gjerne i form av en kommunal bedrift (kommuneloven 11) eller et kommunalt foretak (kommuneloven kap. 12) og overfører den til et selskap med begrenset ansvar, typisk et aksjeselskap. Det kan da være aktuelt også å overføre gjeld som er knyttet til virksomheten til selskapet. Kommunen blir ikke fri sitt ansvar for den tidligere gjeld før kreditor kan anses for å ha fritatt kommunen for ansvar. I mangel av slik aksept er det antatt at kommunen hefter solidarisk med selskapet for tidligere gjeld. Bestemmelsen i forskriften 6 åpner for at kommunen i slike tilfeller kan stille en eksplisitt garanti for selskapets forpliktelse til å betale denne gjelden, slik at kommunens direkte gjeldsansvar blir omgjort til et garantiansvar. Når Fylkesmannen godkjenner en kommunal garanti følger de reglene gitt i kommuneloven 51 og forskriften (FOR nr 144). Kommunen må derfor på egenhånd også vurdere om den kommunale garantien strider mot EØS avtalen artikkel 61 (1). Side71

4 EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 inneholder et forbud mot offentlig støtte 2 : "Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene." Av ordlyden i bestemmelsen kan man oppstille fem vilkår for at tiltaket skal falle inn under forbudet mot offentlig støtte: 1. Tiltaket må innebære en økonomisk fordel for mottakeren 2. Støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler i enhver form 3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet) 4. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 5. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Alle vilkårene må være oppfylt for at støtten skal rammes av forbudet. På den annen side vil støtten ikke komme i konflikt med EØS-regelverket dersom ett av vilkårene ikke er oppfylt. I tillegg bør det presiseres at støttemottakeren må være et foretak i EØS-avtalens forstand, for at en støttetildeling skal falle inn under ovennevnte definisjon. Forbudet mot offentlig støtte retter seg altså mot økonomiske fordeler som tildeles næringsdrivende ikke støtte som gis til for eksempel privatpersoner. Kravet om at støttemottakeren må være et foretak kan utledes av flere av vilkårene og foretaksbegrepet følger av EF-domstolens rettspraksis. Det er ikke nødvendig at virksomheten har profitt som mål, det avgjørende er om den deltar i en aktivitet som består i å tilby varer eller tjenester på et marked. Støtte til organer som utøver offentlig myndighet er derimot ikke omfattet. Nærmere om de enkelte vilkårene i artikkel 61 nr. 1: 1. Er det gitt en økonomisk fordel? Støttebegrepet tolkes vidt og omfatter i utgangspunktet alle økonomiske fordeler som tildeles et foretak. Det er effekten av tiltaket som er avgjørende, det vil si om tiltaket faktisk gir en økonomisk fordel for mottakeren. Både direkte støtte i form av tilskudd og indirekte støtte i form av fritak for økonomiske byrder som normalt belaster virksomhetens budsjett, for eksempel skattefritak, er å anse som en fordel. Noen eksempler på økonomiske fordeler kan nevnes: Rene kapitaltilskudd/subsidier Tilskudd til virksomheter, for eksempel for å utføre forskning og utvikling eller opplæring Lån og garantier på ikke-markedsmessige vilkår Utsettelse av krav om å betale skatt, arbeidsgiveravgift eller andre innbetalinger til staten Salg av offentlig eiendom til underpris Offentlige innkjøp til overpris Skattelettelser eller -fritak, herunder gunstige avskrivningsregler Gratis reklame på statseid fjernsynskanal 2 Utdrag fra EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder FAD. Side72

5 Infrastrukturprosjekter som favoriserer identifiserbare enkeltvirksomheter Dersom det offentlige for eksempel stiller en garanti, er spørsmålet om en privat garantist også kunne tenkes å gjøre dette, og om garantipremien er markedsmessig. Hvis garantien stilles på gunstige vilkår, er dette støtte. 2. Er det gitt tilskudd fra det offentlige eller av offentlige midler? Støtten må være gitt av statsmidler. Dette omfatter støtte gitt av stat, fylkeskommune og kommune. Også støtte gjennom selvstendige organer som opptrer på vegne av det offentlige er omfattet, for eksempel støtte fra Innovasjon Norge og fra Norges Forskningsråd. 3. Favoriserer tiltaket enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer/tjenester? Dette kriteriet omtales ofte som selektivitetskriteriet. For å finne ut om vilkåret er oppfylt, må det skilles mellom generelle og selektive tiltak. I utgangspunktet faller generelle økonomiske tiltak som kommer all næringsvirksomhet til gode utenfor statsstøttebegrepet. Generelle tiltak er eksempelvis infrastruktur og skatteordninger som behandler alle likt. Selektive tiltak kjennetegnes ofte ved at det foreligger kriterier for tildelingen av økonomisk støtte som ikke alle foretak kan oppfylle. Det kan være vilkår om lokalisering, produksjonsprosesser, størrelse på foretaket eller annet som bidrar til å skille ut eventuelle støttemottakere. Dersom ordningen begunstiger enkeltforetak, vil kriteriet være oppfylt. Men også støtte til en hel sektor kan være selektiv. 4. Vrir tiltaket konkurransen eller har potensial til å gjøre dette? Spørsmålene om en støtteordning er selektiv og om den virker konkurransevridende henger ofte sammen: Konkurransevridningen oppstår gjerne fordi støttetildelingen er selektiv, dvs. at den begunstiger støttemottakeren, som i større eller mindre grad slipper å ta hensyn til de samme kostnadene som konkurrentene må bære. Det er tilstrekkelig at støtten truer med å vri konkurransen på visse markeder. Det følger av Kommisjonens praksis nærmest en presumsjon for at støtte til enkelte foretak er konkurransevridene. Kommisjonen/EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) eller EF-domstolen/EFTAdomstolen gjør sjelden en like omfattende markedsanalyse i statsstøtteretten som i konkurranseretten for øvrig. Selv om det bare er ett foretak som er etablert i et område, kan støtten vri den potensielle konkurransen ved å vanskeliggjøre etableringen av nye foretak. 5. Påvirker støtten samhandelen innenfor EØS-området? Selv om et norsk foretak kun opererer på det nasjonale markedet, vil det at foretakets stilling styrkes på grunn av offentlig støtte kunne føre til at potensielle konkurrenter fra EØS-området får svekket sin mulighet til å etablere seg på det norske markedet. Spesielt når det gjelder varer, har Kommisjonen og EF-domstolen gått svært langt i sine antagelser om at støtten påvirker samhandelen, selv om produktene er ment for det nasjonale marked og det i liten grad foregår en handel på tvers av landegrensene. Kommisjonen og juridisk teori har imidlertid lagt til grunn at det kan finnes tilfeller der samhandelen ikke vil være påvirket. For eksempel har ESA godtatt at subsidiert leie av lokaler for en privat barnehage i Oslo ikke kunne anses å påvirke samhandelen. Hvis det på grunn av avstand, mangel på infrastruktur, manglende handel mellom medlemsstatene eller særegenheter ved produktene eller tjenestene ikke foregår en handel mellom medlemsstatene. Punktene over sier noe om hovedregelen, men det finnes noen unntaksregler som kan benyttes. Side73

6 Bagatellmessig støtte Forbudet mot offentlig støtte til næringslivet (EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1) får ikke anvendelse på støttebeløp opp til euro over en treårsperiode, såkalt bagatellmessig støtte (de minimis aid). For støtte til veitransportsektoren gjelder en lavere terskelverdi på euro over tre år. Støttebeløp opp til denne grensen kan tildeles uten at støtteyter må forhåndsmelde til og få godkjent støttetildelingen av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA). Bagatellmessig støtte må heller ikke forhåndsmeldes til Fornyings- og administrasjonsdepartementet eller etterhåndsrapporteres årlig slik annen offentlig støtte må. Reglene om bagatellmessig støtte setter ingen begrensninger med hensyn til størrelsen på mottakerbedriften. Bagatellmessig støtte kan gis i enhver form til ethvert formål så lenge støtten er transparent. Det vil si at støtte kun kan tildeles som bagatellmessig støtte når det er mulig å beregne nøyaktig støtteelement (brutto tilskuddsekvivalent) i forkant av tildeling og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering. Det gis konkret veiledning i det nye regelverket på når lån, kapitaltilførsler, risikokapital og garanti kan anses å være transparent støtte. Det er bl.a. en terskelverdi for garantier; dersom det underliggende lånet ikke overstiger 1,7 millioner euro og garantien ikke overstiger 80 % av lånet kan støtten anses som transparent bagatellmessig støtte. Gruppeunntak Et gruppeunntak fastsetter detaljerte regler for når visse typer støtte anses forenlig med EØSavtalen. Støtte som oppfyller vilkårene i et gruppeunntak er unntatt fra reglene om forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning. Slik støtte er imidlertid underlagt en forenklet meldeplikt. Vi har følgende gruppeunntak: støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoU) miljøstøtte investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) støtte i form av risikokapital støtte til opplæring støtte til sysselsetting støtte til regionale investeringer støtte til kvinnelige entreprenører Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning Noen tjenester anses av offentlige myndigheter som så viktige, at befolkningen bør være sikret tilgang til dem. Hvis ikke markedet tilbyr disse tjenestene i ønsket omfang eller til ønsket pris, kan offentlige myndigheter velge å selv ta ansvar for organiseringen av tjenestene. Slike tjenester av allmenn interesse kan være av både økonomisk karakter, slik som telekommunikasjonsnettverk, elektrisitetsforsyning eller avfallshåndtering, eller av ikke-økonomisk karakter slik som fengsel, rettsvesen, og grunnleggende velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning. En nærmere gjennomgang av disse tre unntakspunktene kan leses i Kommisjonsforordning (EF) nr 800/2008 av 6. august Vurderinger EØS avtalen om offentlig støtte slår inn når det gjelder garantier. Kommunen må derfor bli mer varsom med å gi garantier, og flinkere til å se garantien opp mot EØS avtalen. Brudd på EØS Side74

7 avtalen kan medføre at næringsvirksomheten som det er stilt garanti for, må tilbakebetale «gevinsten» den har fått i form av en offentlig garanti. I verste fall kan dette slå næringsvirksomheten konkurs med påfølgende rettssaker o.l. Kommunen bør også i hovedsak bare stille simpel kausjon når valget først er gjort, da en selvskyldnerkausjon innebærer økt risiko i forhold til en simpel kausjon. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler at det lages noen enkle retningslinjer for behandling av garantier. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Kommuneloven 51 2 Forskrift Garantier. Utrykte vedlegg: EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder fra FAD Side75

8 DATO: LOV DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I Nr. 19 IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: LOV fra ENDRER: KORTTITTEL: Kommuneloven koml. 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Endret ved lov 7 juli 2000 nr. 71 (ikr. 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730). Side76

9 FOR nr 144: Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier DATO: FOR DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) AVD/DIR: Kommunalavdelingen PUBLISERT: I 2001 hefte 2 (Merknader) IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV SYS-KODE: BF02 NÆRINGSKODE: 911 KUNNGJORT: RETTET: KORTTITTEL: Forskr kommunale og fylkeskommunale garantier For å lenke til dette dokumentet bruk: INNHOLD Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 1. Virkeområde 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon 3. Tidsavgrensning 4. Maksimumsbeløp 5. Garantier for små beløp 6. Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap 7. Ikrafttreden Merknader Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. februar 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 51 nr. 3. Endringer: Endret ved forskrift 26 juni 2008 nr Virkeområde Denne forskriften gjelder når kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Side77

10 2. Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 0 Endret ved forskrift 26 juni 2008 nr Tidsavgrensning Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens varighet. Ved garantier knyttet til investeringer skal garantiens varighet ikke overstige investeringsobjektets levetid. Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig. Garantier for ansattes lån skal i tillegg til begrensningene i første og annet ledd begrenses til ansettelsesforholdets varighet. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor. Det kan ikke stilles garantier med varighet over 40 år. 4. Maksimumsbeløp Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi det maksimumsansvar garantien omfatter. 5. Garantier for små beløp Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kroner trenger ikke statlig godkjenning. 6. Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap Kommuner og fylkeskommuner kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte ansvar for, når virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen tidligere har drevet selv skilles ut i et selskap med begrenset ansvar, og gjelden samtidig overføres til selskapet. Det samme gjelder der virksomhet som har vært drevet av et interkommunalt selskap med ubegrenset deltakeransvar overføres til et selskap med begrenset ansvar. Garantier som omhandlet i første ledd skal godkjennes av statlig myndighet på vanlig måte. 0 Endret ved forskrift 26 juni 2008 nr Ikrafttreden Forskriften gjelder fra 1. mars Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 9. februar 1993 nr om kommunale og fylkeskommunale garantistillelser. Merknader Til 1 Virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde. Forskriften har samme virkeområde som loven selv. Med uttrykket«kausjon» siktes til de vanlige tredjemannsgarantiene, der kommunen/fylkeskommunen innestår for en annens forpliktelse. Uttrykket «Side78

11 annen økonomisk garanti» er ment å omfatte de såkalte selvstendige garantier, dvs. de garantier som ikke er knyttet til en annen fordring. Dette innebærer bl.a. at et løfte overfor for eksempel et idrettslag om å dekke et eventuelt underskudd ved et idrettsarrangement, må godkjennes av departementet selv om denne garantien ikke gir idrettslagets kreditorer noen rett til å kreve kommunen. Alminnelige løfter om å betale ut en bestemt pengesum vil imidlertid ikke være en garanti. Det særegne ved garantier er at løfte om betaling av penger er betinget av en framtidig begivenhet som det på forhånd er usikkert om vil inntreffe. Videre fremgår det at det bare er garantier for virksomheter drevet av andre enn kommunen/fylkeskommunen som omfattes. Forskriften omfatter ikke garantier som kommunen/fylkeskommunen avgir for egen ytelse de såkalte egengarantiene. Slike garantier står kommunen/fylkeskommunen fritt til å gi, uavhengig av kommuneloven 51 og forskriftene til denne. Til 2 Simpel kausjon/selvskyldnerkausjon Bestemmelsen gjelder bare tredjemannsgarantier (kausjon). Til 3 Tidsavgrensning Første ledd første punktum krever at vedtak om garantistillelse og garantiavtale/- erklæring skal angi garantiens varighet. Annet punktum krever at dersom garantien gjelder investeringer kan garantitiden ikke overstige investeringsobjektets levetid. Annet ledd innebærer at garantier knyttet til driftsutgifter bør settes så kort som mulig, men setter ingen fast tidsramme. I merknaden til den tilsvarende bestemmelse i den tidligere forskriften heter det at garantier for driftsformål som hovedregel bør avgrenses til det enkelte driftsår, og det kan være grunn til å ta utgangspunkt i en slik tidsavgrensning. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det gis driftsgarantier med lenger varighet. Tredje ledd oppstiller en særregel for lån til ansatte. Etter loven kan kommuner/fylkeskommuner fritt stille garantier for ansattes forpliktelser i praksis vil det dreie seg om lån til bolig etc. Tredje ledd krever at garantier for ansattes lån ikke kan gjelde lenger enn vedkommende er ansatt i kommunen/fylkeskommunen. Det må sørges for at dette kommer til uttrykk i garantiavtalen/-erklæringen. Garantiperioden må settes slik at den gir kreditor i hovedforholdet rimelig tid til innfordring i tilfelle av mislighold. Dette innebærer at garantiperioden bør strekke seg noe utover forfallstidspunktet for hovedfordringen. Fjerde ledd første punktum stiller opp en maksimumsgrense på 2 år fra hovedforpliktelsen er forfalt. Annet punktum setter en maksimumsgrense for garantiers varighet. Det kan under ingen omstendighet stilles garantier som skal gjelde i mer enn 40 år, iberegnet 2-årsfristen i første punktum. Det må sørges for at dette fremgår av garantiavtalen/-erklæringen, der det ikke av andre grunner er åpenbart at garantien er av kortere varighet. Til 4 Maksimumsbeløp Bestemmelsen krever at det i vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring alltid skal tallfestes en øvre ramme for det garantiansvar kommunen/fylkeskommunen tar på seg i det enkelte tilfelle. Side79

12 Til 5 Garantier for små beløp Kommuneloven 51 nr. 3 annet punktum gir hjemmel til å bestemme i forskrift at garantier for mindre beløp ikke trenger statlig godkjenning. Bestemmelsen i forskriftens 5 innebærer at garantier der maksimumsansvaret (jf. 4) er lavere eller lik kroner ikke trenger statlig godkjenning. Vurderingen vil være knyttet til den totalramme som er satt for garanti til det aktuelle formål. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kroner. Til 6 Garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap Bestemmelsen bygger på 4 i tidligere forskrift, men er noe endret. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at en kommune/fylkeskommune skiller ut virksomhet som har vært drevet av kommunen selv gjerne i form av en kommunal bedrift (kommuneloven 11) eller et kommunalt foretak (kommuneloven kap. 12) og overfører den til et selskap med begrenset ansvar, typisk et aksjeselskap. Det kan da være aktuelt også å overføre gjeld som er knyttet til virksomheten til selskapet. Kommunen blir ikke fri sitt ansvar for den tidligere gjeld før kreditor kan anses for å ha fritatt kommunen for ansvar. I mangel av slik aksept er det antatt at kommunen hefter solidarisk med selskapet for tidligere gjeld. Bestemmelsen i forskriften 6 åpner for at kommunen i slike tilfeller kan stille en eksplisitt garanti for selskapets forpliktelse til å betale denne gjelden, slik at kommunens direkte gjeldsansvar blir omgjort til et garantiansvar. Dersom kommunen her stiller garanti, vil kommunen ha et regresskrav overfor selskapet dersom kommunen må dekke hele eller deler av det gjeldsansvar som er overført til selskapet. Kommunen bør vurdere om dette regresskravet bør sikres ved pant i selskapets eiendeler. Vedtak om slik eksplisitt garanti som omtalt ovenfor vil måtte godkjennes av statlig myndighet for å være gyldig, jf. kommuneloven 51 første ledd. Der virksomhet som har vært drevet i form av et interkommunalt selskap med ubegrenset deltakeransvar overføres til et selskap med begrenset ansvar, kan det på samme måte være aktuelt å overføre ansvar for gjeld til det nye selskapet (aksjeselskapet). Dersom gjeld som det ansvarlige selskapet hadde direkte ansvar for skal overføres til aksjeselskapet, kreves det samtykke fra kreditorene for at det ansvarlige selskapet kan bli fri for ansvar. Dersom det ansvarlige selskapet oppløses blir ikke deltakerkommunene fri det ansvar de tidligere hadde som deltakere i selskapet med mindre kreditorene aksepterer dette. For interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 følger dette av 36, der det fremgår at deltakerne etter avvikling av selskapet har samme ansvar som tidligere. For ansvarlige selskaper etter lov 21. juni 1985 nr. 83 følger det samme av 3-28 tredje ledd. Det samme må antas å gjelde for interkommunale selskaper med basis i kommuneloven 27. I praksis sikres gjerne kreditorene ved at de tidligere deltakerne gir en eksplisitt garantierklæring for sitt ansvar for tidligere gjeld. Bestemmelsen i 6 åpner for at kommunene kan stille slik garanti i disse tilfellene. Vedtak/erklæring om slik eksplisitt garanti som omtalt ovenfor vil måtte godkjennes av statlig myndighet for å være gyldig, jf. kommuneloven 51 første ledd. Side80

13 Dersom deltakerne må dekke aksjeselskapets forpliktelser i henhold til sitt garantiansvar vil de få et regresskrav mot aksjeselskapet. Kommunene bør vurdere om det er behov for å sikre dette regresskravet ved pant i selskapets eiendom. Bestemmelsene i denne forskriftens 1 5 gjelder også i de tilfeller det stilles slike garantier som omhandlet i 6. Bestemmelsen i 6 gir bare adgang til å garantere for gjeldsansvar kommunen hadde forut for utskilling/omdanning til selskap med begrenset ansvar. Eventuelle garantier for andre forpliktelser må vurderes etter de alminnelige regler -uavhengig av 6. 0 Merknadene endret ved forskrift 26 juni 2008 nr Side81

FORSLAG TIL ENDRING I GARANTIFORSKRIFTEN - HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG TIL ENDRING I GARANTIFORSKRIFTEN - HØRINGSUTTALELSE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705306 : E: 256 &13 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 12.02.2008 9/08 Bystyret 26.02.2008 FORSLAG

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar forslaget til reglement for kommunale garantistillelser.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar forslaget til reglement for kommunale garantistillelser. Saksframlegg Reglement for kommunale garantier Arkivsaksnr.: 05/36304 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar forslaget til reglement for kommunale garantistillelser. 2. Bystyret vedtar å delegere

Detaljer

Generell innføring i støttereglene Gruppeunntaksforordningen

Generell innføring i støttereglene Gruppeunntaksforordningen Generell innføring i støttereglene Gruppeunntaksforordningen Mee Eline Eriksson Konkurransepolitisk avdeling Fagdag, 30.november 2015 Innhold Generell innføring - Formål - Oversikt - Vilkårene - De minimis

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte Benytter kommunen potensialet for støtte til tiltak? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Selger kommunen tomt eller eiendom? Gir kommunen

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte!

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Selger kommunen tomt eller eiendom? Unngå uthenging i media

Detaljer

Veiledning om Stavanger kommunes Vekstfond

Veiledning om Stavanger kommunes Vekstfond Veiledning om Stavanger kommunes Vekstfond Samfunnet står overfor store og komplekse utfordringer som må løses på tvers av fagområder og aktørgrupper. Klimaendringene skaper behov for et grønt skifte,

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke

Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Søknad om kommunal garanti - Tveit kirke Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.09.2016 Kommunestyret 15.09.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2016/5284-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Saksframlegg. REVIDERING AV REGLEMENT FOR KOMMUNALE GARANTISTILLELSER Arkivsaksnr.: 09/43529

Saksframlegg. REVIDERING AV REGLEMENT FOR KOMMUNALE GARANTISTILLELSER Arkivsaksnr.: 09/43529 Saksframlegg REVIDERING AV REGLEMENT FOR KOMMUNALE GARANTISTILLELSER Arkivsaksnr.: 09/43529 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Trondheim kommune vedtar nytt reglement

Detaljer

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket

VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket VRIs virkemidler og statsstøtteregelverket Prosjektledersamling for VRIs samhandlingsprosjekter 23.3.2011 Line Hallenstvedt Bjørvik, Norges forskningsråd, Juridisk avdeling Disposisjon Innføring i regelverket

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

behandlet saken i møte , sak 002/15, jfr. vedlegg.

behandlet saken i møte , sak 002/15, jfr. vedlegg. Fra: Hans Kalleberg [Hans.Kalleberg@grue.kommune.no] Sendt: 3. februar 2015 11:52 Til: Postmottak KMD Emne: Høring - endring i loven om interkommunale selskaper (78465) KDL Vedlegg: Høring - endring i

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset

ARENDAL KOMMUNE Rådhuset ARENDAL KOMMUNE Rådhuset Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep Dato: 07.03.2008 0032 OSLO Vår ref: Dokumentar. 14234/08 Arkivsaksnr : 07/14256 Arkivkode: 200 Saksbeh: Saksbeh.tlf.

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 27.06.2013 kl. 15:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

- Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen

- Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen - Innføring i statsstøtteregelverkets betydning for kommunen som selskapseier Kommuneøkonomikonferansen 2016 27.6.16 Jostein Selle Kommune Hovedregelen om offentlig støtte Offentlig støtte er forbudt (EØS-avtalen

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE. Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma

KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE. Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma Oversikt 2 Kommuner og EØS Rettskildebildet Hva er støtte

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Regelverk for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane

Regelverk for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane Regelverk for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 03.02.2014 8021/2014 2013/3533 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/37 Formannskapet 05.03.2014 14/28 Bystyret 27.03.2014 Søknad om kommunal garanti

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF

Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF Vedtekter for bruk og forvaltning av Rindal utviklingsfond RUF vedtatt 28.01.2009 RINDAL KOMMUNE Innhold 1 RUF HJEMMEL, KAPITAL OG AVKASTNING... 2 2 FORMÅL... 3 3 STØTTEFORMER/VILKÅR... 4 4 FORHOLDET TIL

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/7502 Klassering: 026/&13 Saksbehandler: Trond Waldal HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Trykte

Detaljer

Veileder for melding av offentlig støtte til Registeret for offentlig støtte

Veileder for melding av offentlig støtte til Registeret for offentlig støtte Nærings- og fiskeridepartementet Veileder Veileder for melding av offentlig støtte til Registeret for offentlig støtte Innhold 1 Innledning 2 2 Omfanget av registreringsplikten 2 2.1 Hvem skal melde inn

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

"Like vilkår"-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017

Like vilkår-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 "Like vilkår"-utredningen Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 Mandatet Bakgrunn: ESA-sak og produktivitetskommisjonen Formål: Grunnlag for vurdering av tiltak som sikrer "at reguleringen av økonomisk

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR. Indre Østfold Utvikling 07.02.2014

REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR. Indre Østfold Utvikling 07.02.2014 REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR Indre Østfold Utvikling 07.02.2014 1 2 REELL MODELL FOR BESKRIVELSE AV SAMFUNNSSEKTORENE 3 SAMHANDLING HVOR MÅLET IKKE ER AV ØKONOMISK ART 4 HVILKE JURIDISKE MULIGHETER

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING Kompensasjon for bortfall av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift i Gausdal kommune (DA-midler) RETNINGSLINER FOR FORVALTNING vedtatt av Gausdal formannskap 12.02.2008 1. DA-midler for Gausdal

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ("KRAFTFONDET") I BINDAL KOMMUNE 2. MERKNADER TIL VEDTEKTENE 3. KLAGE

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET (KRAFTFONDET) I BINDAL KOMMUNE 2. MERKNADER TIL VEDTEKTENE 3. KLAGE BINDAL KOMMUNE Jf. Vassdragsreguleringslova 11 pkt 2, 2. ledd og Rundskriv H-1/11 fra Kommunal og regionaldepartementet Lokal forskrift: 1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ("KRAFTFONDET") I BINDAL KOMMUNE

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 14/01812-5 Arkivkode:

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: 223 &13 Arkivsaksnr.: 16 / 1510

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: 223 &13 Arkivsaksnr.: 16 / 1510 SAKSF RE M LE G G Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: 223 &13 Arkivsaksnr.: 16 / 1510 Høring - forslag til forskrift om registrering av offentlig støtte Vedlegg: - Høring forslag til f orskrift om registrering

Detaljer

Praktisk tilnærming til statsstøtte

Praktisk tilnærming til statsstøtte Praktisk tilnærming til statsstøtte Militsa Kostova Oslo, 31. mai 2017 Hvorfor har vi støtteregler? Fornuftig bruk av offentlige midler Formålsrettet bruk av offentlige midler Konkurranse på like vilkår

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Vedtekter og søknadsskjema

Vedtekter og søknadsskjema Til utviklingstiltak innen næringslivet i Modum Vedtekter og søknadsskjema Spørsmål kan rettes til Audun Mjøs ved rådmannskontoret, tlf 481 92 751, epost: audun.mjos@modum.kommune.no Etablererveiledning:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/6157-3 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Søknad om selvskyldnergaranti for lån - MN Vekst - 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS

Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS Hva er økonomisk aktivitet i kulturhusene? Monica H. Smith Tønnessen Statsautorisert revisor Agder Kommunerevisjon IKS 1 Mottatt 10.11.15 Ordfører i Kristiansand kommenterte tørt: «Er tallene store nok

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Støtte til turisme. Gjermund Mathisen 31. mai «Turisme»

Støtte til turisme. Gjermund Mathisen 31. mai «Turisme» @eftasurv Støtte til turisme Gjermund Mathisen 31. mai 2017 «Turisme» 1 55: Overnattingsvirksomhet 56: Serveringsvirksomhet 79: Reisebyrå og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 90: Kunstnerisk

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer