Bakgrunn og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA."

Transkript

1 Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter i inntektsårene 2002, 2003 og I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2004 vedtok Stortinget å be Regjeringen utrede og legge frem forslag om å utvide Skattefunn-ordningen (skattefradrag for kostnader til FoU-prosjekter) til også å gjelde ulønnet arbeidsinnsats. Regjeringen ble videre bedt om å vurdere om ordningen skulle gis tilbakevirkende kraft. Stortinget vedtok en total ramme på 70 mill. kroner for å inkludere ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn. I St.prp. nr. 65 ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005 ble det fremmet forslag om å etablere to ordninger for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn. Den ene var "Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats" (kap. 928 post 71) med en ramme på 60 mill. kroner under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Den andre var "Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn" med en ramme på 10 mill. kroner (kap ny post 73) under Moderniseringsdepartementet (MOD). Rammen skal også dekke administrative kostnader i tilknytning til kompensasjonsordningen. Ordningen under MOD ble foreslått å omfatte kompensasjon for næringsdrivende som fremmet krav om skattefradrag for ulønnet arbeidsinnsats i tilknytning til FoU-prosjekter ved ligningen i 2002 og 2003, og hvor ligningskontoret ved ordinær ligning eller ved etterfølgende kontroll avkortet skattefradraget for den ulønnede arbeidsinnsatsen. Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for ulønnet egeninnsats ble vedtatt i Stortinget 17. juni 2005, jf. Innst.S.nr.240 ( ) avsnitt Post 73 om "Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN". I komiteens omtale av tilskuddsordningen 1 for ulønnet egeninnsats 2 vises det til merknader gitt i Innst.O.nr.125 ( ), kapittel 15 om Støtte for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-prosjekt. Disse merknadene omhandler også kompensasjonsordningen. "Komiteen viser til at det foreslås en begrenset tilbakevirkende støtteordning for ulønnet arbeidsinnsats på prosjekter utført i inntektsårene 2002 og Komiteen understreker at støtteordningen må utformes slik at det sikres likebehandling. Komiteen viser videre til at det ikke framkommer av omtalen i St.prp.nr.65 ( ) om den foreslåtte tilskuddordningen skal omfatte ulønnet forskningsinnsats i Komiteen legger til grunn at også 2004 skal omfattes av ordningen." 1 Tilskuddsordningen skal forvaltes av NHD og er foreslått å gjelde kompensasjon for ulønnet egeninnsats fra 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. 2 Innst.S.nr.240 ( ) Post 71 om "Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, kan overføres",

2 Det fremgår at vedlagte utkast til forskrift at kompensasjonsordningen også skal gjelde for Reglenes innhold Anvendelsesområde og definisjoner Forskriften vil, jf. 1, omfatte skattytere som ikke er innvilget fradrag i skatt for kostnader for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt i årene 2002, 2003 og Uttrykket "ikke er innvilget" er ikke helt presist fordi reglene som gjaldt fra 2002 og fremover aldri har etablerte noen rett til å få et slikt skattefradrag. Bestemmelsen er imidlertid ment å avgrense mot dem som allerede har fått dekket kostnader for ulønnet arbeidsinnsats til tross for at regelverket ikke har åpnet for dette. Ettersom kompensasjonsordningen er nært knyttet opp til SkatteFUNN vil uttrykkene "Forskning- og utviklingsprosjekt", "Forskningsinstitusjon" og "Små og mellomstore bedrifter" forstås på samme måte som i forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr , og Se 2 Definisjoner om dette. Departementet har selv definert uttrykket "ulønnet arbeidsinnsats" slik det blir brukt i forskriften. Definisjonen omfatter to typetilfeller: a) Timer benyttet til forskningsinnsats det ikke har blitt krevd lønn for og b) Arbeidsinnsats som er utgiftsført og gjeldsført uten å ha kommet til betaling i inntektsåret. Tidsfrist for å kreve kompensasjon Ettersom kompensasjonsordningen er avgrenset i anvendelsesområde, mener departementet det er mest hensiktsmessig at den også er begrenset i tid. Det betyr at søknader om kompensasjon senest skal fremsettes innen seks uker etter kunngjøringen, se 3. Søknader som fremsettes etter denne dato blir ikke behandlet. Departementet skal bestrebe seg på å kunngjøre kompensasjonsordningen bredt slik at alle potensielle søkere av kompensasjon får behandlet sine søknader. Vilkår for rett til kompensasjon Grunnvilkåret for å få rett til kompensasjon er at prosjektet er godkjent av Norges forskningsråd som SkatteFUNN-prosjekt for det året kompensasjonskravet refererer seg til, se 4 (1). Det er ikke tilstrekkelig at prosjektet kunne blitt godkjent for dette året. For årene 2002 og 2003 er det også et vilkår om at skattyter har krevd skattefradrag for den ulønnede arbeidsinnsatsen i tilknytning til prosjektet i vedlegg til selvangivelsen for det aktuelle inntektsåret. Det er ikke tilstrekkelig at prosjektet kunne ha krevd fradrag for slik innsats. Dette er i tråd med Regjeringens forslag til ordning som ble vedtatt av Stortinget. Dokumentasjonskravene er omtalt senere. Kompensasjonsordningen gjelder også for 2004, og det følger dermed indirekte av 4 (2) at det ikke må ha vært krevd skattefradrag for den ulønnede arbeidsinnsatsen i tilknytning til prosjektet i vedlegg til selvangivelsen for dette året. For 2004 er det dermed tilstrekkelig å ha et godkjent SkatteFUNN-prosjekt og kunne dokumentere ulønnet arbeidsinnsats for det

3 aktuelle året. Begrunnelsen for dette er at den usikkerhet som var knyttet til spørsmålet om ulønnet arbeid i 2002 og 2003 ikke var til stede i samme grad i Bedriftene hadde følgelig heller ikke samme foranledning til å kreve fradrag for ulønnet arbeid i selvangivelsen fra dette året. Når Stortinget har lagt til grunn at også 2004 skal omfattes av ordningen, mener departementet på bakgrunn av ovennevnte at det ikke er naturlig å forutsette at det har vært krevd fradrag i selvangivelsen for dette året. Departementet legger i forskriften opp til at kompensasjonsordningen for 2004 skal gjelde både for prosjekter som er videreført fra 2002/2003 og for nye prosjekter i Departementet mener dette opplegget vil være mest i tråd med merknadene under stortingsbehandlingen, som er referert ovenfor. Om kompensasjonsgrunnlaget Det er skattyter som selv har bevisbyrden og skal dokumentere det antall timer ulønnet arbeidsinnsats som kreves kompensert, jf. 5. Dokumentasjonskravene er nærmere bestemt i 9, og vil bli behandlet der. Ulønnet arbeidsinnsats som ikke kan dokumenteres i henhold til reglene i 9, vil ikke være omfattet av grunnlaget for kompensasjonen. Når det gjelder kostnader til ulønnet arbeidsinnsats som ble pådratt før godkjennelse av prosjektet, vil disse være kompensasjonsberettiget når de er pådratt i det inntektsåret godkjennelse ble gitt. Dette følger de alminnelig reglene i SkatteFUNN. Beregning av kompensasjonen hovedregel og unntak Hovedregel Departementet legger til grunn en fast timesats for ulønnet arbeidsinnsats på 500 kroner. Denne satsen fremstår som rimelig, og det er arbeidsbesparende både for kompensasjonsorganet og søkeren å skulle forholde seg til en fast sats. I tillegg vil den tidligere omtalte tilskuddsordningen til Nærings- og handelsdepartementet sannsynligvis legge samme timesats til grunn. Det er ingen åpning i regelverket for å justere satsen. På lik linje med SkatteFUNN for øvrig vil kompensasjonen for ulønnet arbeidsinnsats utgjøre 18% av kostnadene for store bedrifter og 20% for små og mellomstore bedrifter. Som tidligere omtalt følger definisjonen av små og mellomstore bedrifter de alminnelige reglene i forskrift om utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr Dersom et lite foretak eksempelvis har utført 100 timer ulønnet arbeidsinnsats i 2004, vil den kunne få 100 timer x 500 kroner = kroner x 20% = kroner i kompensasjon. Begrensninger som følge av SkatteFUNN Kompensasjonssummen er begrenset av to faktorer. For det første gjelder fortsatt taket som følger av SkatteFUNNs alminnelige regler, nemlig et støttetak på henholdsvis fire millioner kroner (selvutført forsknings- og utviklingsprosjekt) og åtte millioner (FoU-prosjekt som er utført av en forskningsinstitusjon). Se nærmere om begrensningene i 7. EØS-reglene om bagatellmessig støtte En annen viktig begrensning følger av at kompensasjonen gis som såkalt bagatellmessig støtte i EØS-avtalens forstand. Statsstøtteregelverket tillater at et samlet støttebeløp til et foretak på inntil Euro over tre år kan gis fritt uten ESAs godkjennelse, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte. Kompensasjonsordningen er derfor ikke forhåndsgodkjent av ESA.

4 Det følger av forskriften 8 (b) om kompensasjonsordningen at skattyter som ikke kan motta bagatellmessig støtte ikke har krav på kompensasjon etter forskriften. Dette vil gjelde følgende sektorer: a) transportsektoren og virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding og markedsføring av produkter angitt i vedlegg I til traktaten, 3 b) støtte til eksportrelatert virksomhet, det vil si støtte som er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift av distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til eksportvirksomhet, c) støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor importerte produkter. Reglene om bagatellmessig støtte er i praksis et unntak fra hovedregelen i EØS-avtalens artikkel 61 (1) om at all offentlig støtte til næringsvirksomhet som vrir eller truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen mellom EØS-landene, er uforenlig med avtalen. Støtteordninger som oppfyller vilkårene for bagatellmessig støtte skal anses som ikke å oppfylle alle kriterier i traktatens artikkel 61 (1) og er derfor ikke omfattet av meldeplikten. Samlet bagatellmessig støtte som gis til et foretak, skal imidlertid ikke overstige euro over en treårsperiode. Denne øvre grense gjelder uavhengig av støttens form og formål. Det øvre støttetaket skal ikke beregnes med utgangspunkt i hver enkelt støttegiver, men for hver støttemottaker. Det vil si at enhver støttegiver som skal gi bagatellmessig støtte er pliktig til å undersøke om støttemottakeren har mottatt bagatellmessig støtte tidligere, og at støtten til sammen ikke vil overstige det øvre taket. Når det søkes om kompensasjon må søkeren derfor gi fullstendige opplysninger om annen bagatellmessig støtte som er mottatt i løpet av de tre foregående årene, se dokumentasjonskravet i 9 om dette. Det er viktig å merke seg at enhver økonomisk understøttelse som foretaket har mottatt fra det offentlige potensielt kan være bagatellmessig støtte, og at både statlige, fylkeskommunale, kommunale og uavhengige offentlige instanser/foretak er mulige støttegivere. Merk særlig at fribeløpsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift regnes som bagatellmessig støtte. Enkelte bedrifter kan gjennom denne ordningen allerede ha fylt opp kvoten med tillatt bagatellstøtte. Dersom det er tvil om mottatt støtte er bagatellmessig eller ikke, bør søkeren kontakte støttegiveren og undersøke om støtten er bagatellmessig i henhold til EØSregelverket. De fleste store og etablerte støtteordninger til næringsvirksomhet er forhåndsgodkjent av ESA. Slik godkjent støtte skal ikke være med i beregningen av bagatellmessig støtte. Eksempler på støtte som ikke skal tas med i beregningen av bagatellmessig støtte er tilskudd fra Innovasjon Norge og transportstøtte. Dersom foretaket mottar ulovlig støtte, det vil si at kompensasjonen ikke gis i samsvar med reglene om bagatellmessig støtte, kan den ulovlige støtten kreves tilbakebetalt av mottakeren. 3 Unntaket for transportsektoren er foreslått endret av EU-Kommisjonen, men denne endringen er ennå ikke vedtatt.

5 Dokumentasjonsplikt overfor forvaltningsmyndighetene For å sikre at søkere av kompensasjon oppfyller de tidligere nevnte vilkår er det i utkastet til forskrift angitt krav til dokumentasjon som skal følge søknaden. Søknaden skal i utgangspunktet inneholde all dokumentasjonen. For søknader om støtte for året 2004 er revisorgodkjent prosjektregnskap helt nødvendig for å kunne tilkjennes kompensasjon. Kompetanseforhold og klageadgang Vedtaket om å gi kompensasjon for ubetalt arbeidsinnsats vil være et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf. forvl. 2 (b) jf. (a). Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak vil derfor komme til anvendelse. Også reglene om klage vil gjelde så langt de passer, men kompensasjonsordningen skal avpasses med Norges forskningsråds særregler om klager.

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte!

Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Hørte jeg støtte?? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Unngå krav om tilbakebetaling - sjekk retningslinjene for offentlig støtte! Selger kommunen tomt eller eiendom? Unngå uthenging i media

Detaljer

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune.

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19757/2013 2013/1977 Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Forslag til innstilling Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2002 2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2002 2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2002 2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 lovendringer Innhold 1 Innledning... 7 2 Endringer i lovbestemte beløpsgrenser... 9 2.1 Fradrag for fagforeningskontingenter 9 2.2 Gaver til

Detaljer

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN

FRA FUNN TIL SKATTEFUNN Roger Amundsen Daglig leder Innovafunn Norge roger@innovafunn.no www.innovafunn.no FRA FUNN TIL SKATTEFUNN erfaringer, nyheter og presiseringer De fleste kjenner nå til SkatteFUNN-ordningen, som er blitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001 Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling. for kjøp av veterinærvakttjenester. for levering til. (navn på oppdragsgiver) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til (navn på oppdragsgiver) Tilbudsfrist: Dato:.. Klokken: 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008. av 6. august 2008 Nr. 10/81 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 800/2008 2014/EØS/10/09 av 6. august 2008 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (forordning

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Innst. 225 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Prop. 42 L (2014 2015)

Innst. 225 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Prop. 42 L (2014 2015) Innst. 225 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 42 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer