Kommunal garanti Bodø Industri AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal garanti Bodø Industri AS"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet /67 Bystyret Formannskapet Kommunal garanti Bodø Industri AS Forslag til innstilling Bodø kommune gir Bodø Industri AS avslag på søknaden om en selvskyldnergaranti stor kr ,-. Formannskapets behandling i møte den : Forslag Saken foreslås utsatt til møte i juni 2013 Votering Enstemmig tiltrådt Formannskapets innstilling Saken utsettes til formannskapsmøte i juni 2013 Formannskapets behandling i møte den : Forslag fra Svein Olsen, Rødt Bodø kommune innvilger søknad om selvskyldnergaranti på kr ,-. Votering Forslaget fra Svein Olsen, Rødt satt opp mot innstillingen falt med 1. stemme fra Rødt. Formannskapets innstilling Bodø kommune gir Bodø Industri AS avslag på søknaden om en selvskyldnergaranti stor kr ,-. Sammendrag Bodø Industri AS søker om en selvskyldnergaranti stor pålydende kr ,-, alternativt hele beløpet på kr ,-, for å få bedre rentevilkår på lån. Selvskyldnergaranti gir långiver rett til å gå direkte på garantist hvis lån blir mislighold. Ihht kommuneloven er det ingen hindringer i å

2 stille en slik garanti, derimot viser det seg at dette strider mot EØS avtalen om offentlig støtte. Undersøkelser rundt problematikken viser at Rana kommune har fått antydet at en garanti de har stilt til et tilsvarende selskap mest sannsynlig er i strid med EØS avtalen, og dermed ulovlig. Parallelt med denne saksbehandlingen har administrasjonen i Nordland fylkeskommune jobbet med samme søknad, og innstiller med avslag med begrunnelse i EØS avtalen.

3 Saksopplysninger Bakgrunn Bodø Industri AS ble etablert og selskapet har i vedtektene 1 som formål «å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering». I vedtektene 3 framkommer det at «Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift», det må kunne tolkes dit at selskapet ikke utbetaler utbytte. De største aksjonærene er Bodø kommune med 49,33 % og Nordland fylkeskommune med 45,14 %, til sammen 94,47 %. Selskapet produserer ventilasjonsprodukter, driver trykkeri og kopitjenester, reparasjon av hjelpemidler for funksjonshemmede, transport og budtjenester, kantine, renhold, produksjon av deler, montering og salg av båten Nordic Seahunter samt nærmiljøtjeneste. Bedriften har ca 250 på attføringstiltak og i tillegg ca 55 fast ansatte. Selskapet har en langsiktig gjeld på vel 53 mill. kr. som er sikret med pant i bedriftens eiendommer. Regnskapstall Drift * Salgsinntekter varekostnader lønnskostnader avskrivninger andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Resultat * inkl. ekstraordinært utbytte på kr fra Meløy Bedriftsservice AS. Balanse Eiendeler Anleggsmidler Varelager Fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjelde og egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

4 Arbeidskapital Egenkapitalprosent 29 % 29 % 26 % Bodø Industri AS hadde et meget dårlig regnskapsår i 2010, men årsresultatene for 2011 og 2012 viser at bedriften er på riktig vei. Snu operasjonen har tæret på arbeidskapitalen, og egenkapitalprosenten har gått ned til 26 % i Resultatet i 2012 må vurderes i lys av at selskapet mottok et ekstraordinært utbytte i 2012 på 1,05 mill. kr. Uten denne ekstraordinære inntekten ville resultatet blitt cirka kr Selskapets økonomiske stilling er relativt god med en positiv arbeidskapital (= forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) og en egenkapitalprosent på nesten 26 %. For å oppnå bedre lånevilkår er hovedaksjonærene i selskapet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, søkt om å stille selvskyldnerkausjon for den langsiktige gjelda. Den langsiktige gjelda er fordelt på to lån som står til rest med hhv. 36 og 17 mill. kr. Rentevilkårene er knyttet til NIBOR-renten (pengemarkedsrente som brukes mellom banker). Våren 2013 ligger renten som bedriften betaler på disse to lånene på hhv. 3,8 og 4,2 % p.a. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune blir også tilbud sikkerhet i form av pant i fast eiendom; Snekkerveien 3 og Pålsvei 4. Vurderinger Selskapet har som nevnt foran en langsiktig gjeld på ca 53 mill. kr. Gjelda er sikret med pant i selskapets anlegg. For å oppnå ei lavere rente på de løpende lån ønsker selskapet at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune skal stille selvskyldner kausjon for lånene. I følge Kommunelovens 51 kan kommuner og fylkeskommuner ikke stille garanti for næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Bodø Industri AS er i hovedsak offentlig eid, ikke skattepliktig og deler ikke ut utbytte. I forbindelse med denne saken er det gjort en vurdering av kommunen at denne typen bedrift neppe faller inn under begrepet næringsvirksomhet i Kommunelovens forstand. Et eventuelt garantivedtak må imidlertid godkjennes av Kommunal og regionaldepartementet, delegert til Fylkesmannen. Derimot setter EØS-reglene forbud mot offentlig støtte til næringsvirksomhet. For at garantien skal bli vurdert som offentlig støtte må 5 punkter i EØS avtalen oppfylles: 1. Støtten må gi en økonomisk fordel JA, lavere rente er en økonomisk fordel. 2. Støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler JA, kommune er definert som offentlig. 3. Støtten må begunstige enkelte foretak JA, Bodø Industri AS. 4. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen JA, Bodø Industri AS slipper å ta hensyn til de samme kostnadene en konkurrent må bære pga 1 % lavere rente som følge av en offentlig garanti. 5. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene JA, på grunn av støtten styrker Bodø Industri AS sin posisjon, noe som gjør det vanskeligere for andre potensielle konkurrenter fra EØS-området å etablere seg i markedet. I tillegg definerer EØS-reglene næringsvirksomhet videre. For å omfattes av EØS-reglene må støttemottaker være et foretak i EØS-reglenes forstand, og foretaksbegrepet omfatter alle enheter som driver økonomisk aktivitet. Spørsmålet om en enhet driver økonomisk aktivitet er uavhengig av enhetens juridiske status og måten virksomheten finansieres på. Med økonomisk aktivitet menes

5 en virksomhet som tilbyr varer og tjenester i et marked. Det er derfor sannsynlig at Bodø Industri AS omfattes av EØS-reglene. Med bakgrunn i EØS avtalen artikkel 61 er en garanti gitt til Bodø Industri AS vurdert som offentlig støtte, og dermed ulovlig. Det finnes likevel noen unntak: Bagatellmessig støtte Forbudet mot offentlig støtte til næringslivet får ikke anvendelse på støttebeløp opp til euro over en treårsperiode. For garantier er det ytterligere spesifisert en terskelverdi der underliggende lån ikke kan overstige 1,7 millioner euro (ca 13 mill kr) og garantien ikke overstige 80 % av lånet. Bodø Industri AS søker om en garanti på 27,7 mill kr, og den totale besparelsen er anslått av selskapet selv til kr per år. Dette beløpet overstiger også euro over en 3 års periode. Basert på dette kan ikke unntaket om bagatellmessig støtte gi grunnlag for at garantien er lovlig ihht EØS avtalen. Gruppeunntak EØS avtalen har følgende gruppeunntak: støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoU) miljøstøtte investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) støtte i form av risikokapital støtte til opplæring støtte til sysselsetting støtte til regionale investeringer støtte til kvinnelige entreprenører Etter en gjennomgang av gruppeunntakene er det lite som tilsier at noen av disse kan benyttes, jfr kommisjonsforordning (EF) nr 800/2008 av 6. august Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning Noen tjenester anses av offentlige myndigheter som så viktige, at befolkningen bør være sikret tilgang til dem. Hvis ikke markedet tilbyr disse tjenestene i ønsket omfang eller til ønsket pris, kan offentlige myndigheter velge å selv ta ansvar for organiseringen av tjenestene. Slike tjenester av allmenn interesse kan være av både økonomisk karakter, slik som telekommunikasjonsnettverk, elektrisitetsforsyning eller avfallshåndtering, eller av ikke-økonomisk karakter slik som fengsel, rettsvesen, og grunnleggende velferdsoppgaver som helse, omsorg og utdanning. Heller ikke dette unntaket kan benyttes i søknaden til Bodø Industri AS. Rådmannen har også vært i kontakt med Rana kommune (kommuneadvokaten) som har stilt en garanti til Rana Produkter AS som er en tilsvarende bedrift. De fikk KS advokatene til å gå igjennom lovligheten av denne garantien i lys av EØS avtalen artikkel 61. Konklusjonen av gjennomgang var at KS advokatene mente at dette var offentlig støtte, og dermed ulovlig. Nordland fylkeskommune har også blitt forespurt å stille en garanti på kr ,-, innstillingen fra administrasjonen til fylkesrådet er slik rådmannen vet negativ, på grunn av EØS avtalen.

6 Konklusjon og anbefaling Det er flere argumenter både for og i mot i denne saken. For Mot En garanti vil gi Bodø Industri AS besparelse på renteutgiftene. Kommuneloven setter ingen hindring for dette. EØS avtalen artikkel 61 om offentlig støtte er Norge forpliktet til å følge. En gjennomgang gir grunnlag til å tro at en slik garanti strider i mot EØS avtalen. Rana kommune har stilt en garanti for et tilsvarende selskap, etter en gjennomgang av KS advokatene mener de at dette er i strid med EØS avtalen. Nordland fylkeskommune innstiller negativ på sin forespørsel om en garanti på kr ,-. Rådmannen har vurdert saken i den hensikt å kunne imøtekomme Bodø Industri AS sin søknad, blant annet med bakgrunn i Bodø Industri sin svært viktige samfunnsrolle. Etter en nøye gjennomgang av saken finner rådmannen imidlertid at hensynet til opprettholdelse av forpliktelser inngått gjennom EØS avtalen må være styrende. Det oppfattes som at begge involverte parter vil pådra seg betydelig risiko knyttet til blant annet konkurransevridning ved en eventuell garantistillelse, og det innstilles således på avslag av søknaden. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Søknad Bodø Industri AS Utrykte vedlegg: Årsberetning og regnskap 2011

7

8

9

10

11

12

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil Bike Arena.

Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil Bike Arena. Trysil kommune Saksframlegg Dato: 27.05.2014 Referanse: 12335/2014 Arkiv: C20 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Idrettsopplevelser i Trysil - Finansielt bidrag fra Trysil kommune til realisering av Trysil

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer