Avskrivningsregler for vindkra0 og konsekvenser for utbygging av vindkra0 Windcluster Norways førjulstreff, Trondheim 11. desember 2014 Advokat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avskrivningsregler for vindkra0 og konsekvenser for utbygging av vindkra0 Windcluster Norways førjulstreff, Trondheim 11. desember 2014 Advokat"

Transkript

1 Avskrivningsregler for vindkra0 og konsekvenser for utbygging av vindkra0 Windcluster Norways førjulstreff, Trondheim 11. desember 2014 Advokat Thomas Alnæs

2 Utgangspunkter fornybar kra0produksjon EU- mål: Norge og Sverige skal 5l sammen bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kracproduksjon Felles norsk- svensk ser5fikatmarked De mest lønnsomme kracprosjektene realiseres Resultat så langt ( ) 10,2 TWh ny fornybar kracproduksjon i Sverige 2,5 TWh ny fornybar kracproduksjon i Norge. svenskene ligger langt foran Norge i løpet mot målet om 26,4 TWh ny fornybar kracproduksjon innen Kun 1 av 4 kroner investert i Norge Norske strømkunder betaler halve regningen Det gjenstår investeringer for rundt 70 milliarder kroner for å nå målet om 26,4 TWh ny fornybar produksjon i Norge og Sverige innen

3 Utgangspunkter fornybar kra0produksjon Ulikheter i rammebe5ngelser og konkurransevilkår i Norge og Sverige Høyere eiendomsskau i Norge Andre konsesjonsbe5ngelser Lavere skau på alminnelig inntekt i Sverige «Raskere» avskrivningsregler i Sverige Resultat - Norske prosjekter fortrenges av svenske? Ikke de med beste vindforhold, mest effek5ve eller billigste som utbygges, men de som er i Sverige? Grønne avskrivninger for økt fornybarproduksjon. Regjeringen vil innføre grønne avskrivninger for vindkrac. 3

4 Statsbudsje:et 2015 Prop. 1 LS ( ) Grønne avskrivninger for økt fornybarproduksjon. Regjeringen vil innføre grønne avskrivninger for vindkraft. flere vindkraftinvesteringer kan realiseres i Norge økt verdiskaping fra fornybar energi og flere grønne arbeidsplasser 4

5 Pressemelding Statsbudsje:et 2015 «Bakgrunnen for endringen er den store forskjellen i investeringstakt på vind mellom Norge og Sverige», sier en ordknapp Holmen. 5

6 6

7 Hva er avskrivninger og hvorfor er de vikhge? Fordeling over 5d av utgicene 5l å anskaffe 5ng som brukes 5l inntektservervelse Avskrivingsregler er periodisering av kostander Regnskapsmessig Ska:emessig Av betydning for skauekostnadene ved prosjektene om prosjektene realiseres Om det Hldeles el serhfikater 7

8 Avskrivningsmetoder Saldo avskrivning Avskriver en viss prosentsats av restbeløpet på saldoen hvert år Lineær avskrivning Avskriver samme beløp hvert år i hele perioden beregnet ut fra antau leveår Eksempel Vindmøllen koster kr Prosentsatsen for vindmøllen er sau 5l 20 % År 1: :100 x20 = kr År 2: :100 x20 = kr År 3: :100 x20 = kr År 4: :100 x20 = kr År 5: :100 x20 = kr Totalt over 5 år = kr Total 20% over 5 år = 67,2% 32,76% lavere avskrivninger Eksempel Vindmøllen koster kr Leve5d for vindmøllen er sau 5l 5 år og 20% i året År 1: : 100 x20 = kr År 2: : 100 x20 = kr År 3: : 100 x20 = kr År 4: : 100 x20 = kr År 5: : 100 x20 = kr Totalt over 5 år = kr Total 20% over 5 år = 100 % Merfradrag pr

9 Norske avskrivningsregler for vindkra0 i dag Ingen spesielle regler for vindkrac (sml. vannkrac, jf. sktl. 18-6), de ordinære skauereglene gjelder Saldometoden som anvendes (sktl ) Følgende saldogrupper er aktuelle: Saldogruppe d: Gir, rotor, generator og styringsutstyr Avskrivningssats: 20% Tillegg: yuerligere 10% av kostprisen første året Saldogruppe g: Elektroteknisk utstyr Avskrivningssats: 5 % Saldogruppe h: Tårn, anlegg, bygninger (herunder turbin) Avskrivningssats: 4 % Avskrivningssats som varierer fra 4% - 20% (30 % første år) 9

10 Svenske avskrivningsregler Avskrivning av vindkrac reguleres av inkomstskadelagen (1999:1229) kap. 18, 19 og 20. Avskrivningsgrupper: Inventar, Bygg og markanlegg Bygg Reguleres av kap En viss prosentsats på bygningens verdi Prosentsatsen avgjøres ut i fra bygningens leve5d Markanlegg: Reguleres av kap Drenering og skogsveier: Maks. 10 % Andre markanlegg: Maks. 5% VindkraCverk anses som bygningsinventar Særskilte avskrivningsregler for inventar, jf. inkomstskauelagen kap jf

11 Avskrivning av inventar: To valgmuligheter Ved räkenskapenslig avskrivning Hovedregel Saldometoden Maks 30 % av inventarets bokførte verdi hvert år Avskrivningens størrelse blir mindre pr. år Kan sammenlignes med norsk avskrivning for vindkrac Avskrivningssatsen er høyere I praksis blir inventaret aldri helt avskrevet Komple:eringsregelen Lineær avskrivning Fullstendig avskrevet på 5 år 20 % avskrivning hver år Utgangspunkt: Räkenskapsenlig avskriving. Det stilles krav til bokføring. Oppfylles ikke kravene til bokføring må selskapet benytte :»rästverdeavskrivning» som er høyst 25 % av avskrivningsgrunnlaget 11

12 Forskjeller i avskrivningsreglene Norske avskrivningsregler samsvarer med vindkracens økonomiske leve5d VindkraCverks leve5d es5meres 5l år. Svenske vindkracverk avskrives raskere enn leve5den 5lsier EUer 5 år er effek5vt 98 % av investeringskostnaden avskrevet i Sverige 12

13 Grønne avskrivinger Ønske : 40% avskrivning de 4 første årene; x0,4 = x 0,4 = x 0,4= x 0,4 = = 90.52% avskrevet euer 4 år Alterna5v Svensk/dansk løsning noe høyere, men ikke 40 evt øke alle gruppene med 5-10 % kombinert med Scheel utvalgets forslag 5l selskapsbeskatning 13

14 Avskrivingens effekter på ska:ekostnadene Forenklet illustrasjonseksempel Saldo i gruppe d er kr , Bare fradrag for avskrivinger Inntekt kr Alt 1 dagens regler år 1 (avskriving 20+10%) SkaUeplik5g inntekt ; (avskrivning 30%) = SkaU; x 0,27 = Alt 2 dagens regler, med redusert selskapsskau fra 27 5l 20% SkaUeplik5g inntekt; (avskrivning 30%) = SkaU; x 0,20 = Alt 3 økt avskrivning fra 20 5l 40 % Inntekt (avskrivning 40%) SkaU; x 0,27 = Reduseres inntekten 5l vil alt 3 medføre null skau mens alt 1 og 2 medfører betalbar skau. I år 2 osv vil betalbar skau øke i alt 1 og 2. 14

15 Effekten på investeringer Undersøkelse av Thema for Energi Norge Med gjeldende skaderegler Glsier analysen at utbyggingen av sergfikatkrai i Norge fram mot 2020 kan bli i størrelsesorden 9 TWh, mot 17 TWh i Sverige. Såkalte grønne avskrivninger kan øke utbyggingen i Norge med inngl 2 TWh, mens full harmonisering av skadeforskjellene vil øke sergfikatkraien i Norge med inngl 3 TWh. Underutbyggingen i Norge gir økte kostnader og samfunnsøkonomisk tap, siden billigere norske prosjekter fortrenges av svenske. 15

16 Men kommer endringene for sent Stadig mindre effekt av skadeendringer Det gjennomføres kon5nuerlig investeringer i Sverige under gode og stabile rammebe5ngelser Endringsforslaget skal ut på høring våren 2015 Virkning fra 2015, men er det noen som tør å investere basert på at regelendringen kommer 5l å bli vedtau uten endringer Hva med ESA må investorer vente på avgjørelse der Er det ulovlig statsstøue vil den som har fåu fordelen måue betale den 5lbake YUerligere 1 år tapt og investeringsfordelingen yuerligere sementert? 16

17 17 Noen satser på vind

18 18 Andre ikke

19 I strid med statsstø:ereglene? Forbud mot offentlig støue EØS- avtalen art. 61 (1) Forenelig med reglene euer EØS- avtalen art. 61(3) 19

20 I strid med EØS- avtalens statstø:eregler? EØS- avtalen ar5kkel 61 (1) «Med de unntak som er fastsad i denne avtale, skal støde gid av EFs medlemsstater eller EFTA- statene eller støde gid av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunsgge enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støden påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» Sentralt: Er selek5vitetskriteriet oppfylt? En 5lpasset løsning for vindkrac kan komme i konflikt med EØS avtalen. StatsstøUe mest sannsynlig 20

21 U^ordringer og løsninger? No5fikasjon overfor ESA, jf. EØS- avtalen ar5kkel 61 (3) c: «støde har Gl formål å lede utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsad at støden ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser» Europakommisjonens avgjørelse mot Danmark (2008) Fritak oppnådd i Danmark med begrunnelse at deue var miljø5ltak, Eget avskrivningsregime for vindkrac ble godkjent i Brussel i 2008 og utløper i 2017 (ny godkjenning euer 10 år). Avskrivningssatsene ble redusert for alle andre enn vindkrac Ikke mye konkurranse fra annen grønn krac i Danmark «Det er svært posi5vt at regjeringen har lyuet 5l fornybarnæringen og vil harmonisere norske skaueregler med svenske, men 5ltaket må gjøres teknologinøytralt», mener Energi Norge. 21

22 22 Hva skjer ellers innen fornybar kra0produksjon

23 23 Nye u^ordringer eller løsningen?

24 24

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Advokat/partner Thomas Alnæs Filipstad Brygge 2 Postadresse: Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf.: Faks:

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 - Sammendrag SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I denne rapporten analyserer vi hvordan fordelingen av sertifikatkraft

Detaljer

Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon

Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-13-8 Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon På oppdrag fra Energi Norge Mai 2012 THEMA Rapport 2012-10 Om prosjektet: Om rapporten: Prosjektnummer: ENO-2012-1 Rapportnavn:

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering

Sertifikatkraft og skatt - oppdatering Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-56-5 Sertifikatkraft og skatt - oppdatering På oppdrag fra Energi Norge Mai 2014 THEMA Rapport 2014-26 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: ENO-14-04 Rapportnavn:

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Deres referanse Vår referanse Dato IS/ 10.04.2015 Finansdepartementet postmottak@finans.dep.no Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall

Rapport 2005-060. Økonomiske virkninger av hjemfall Rapport 2005-060 Økonomiske virkninger av hjemfall ECON-rapport nr. 2005-060, Prosjekt nr. 36432 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-817-3 ÅJE/EBL/cjo, EMA, 14. oktober 2005 Offentlig Økonomiske virkninger av

Detaljer

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10

Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Avskrivningsregler for faste tekniske installasjoner En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 10 Forord Norsk Teknologi har, sammen med NHO-fellesskapet, gjennom flere år arbeidet for å få

Detaljer

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana.

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana. BELLONA NATUR OG UNGDOM wvwvtir. bellcana.no Olje- og energidepartementet PB 8148 Dep 0033 Oslo 06/12-07 Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt I CICERO Policy Note 1999:6 Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt Bjart J. Holtsmark 20. oktober 1999 CICERO Senter for klimaforskning Postboks 1129 Blindern, 0317 Oslo Telefon: 22 85 87 50 Faks:

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Notat 2008-023. incentivene til å investere i vannkraft

Notat 2008-023. incentivene til å investere i vannkraft Notat 2008-023 Revidert nasjonalbudsjett for 2008 og incentivene til å investere i vannkraft Econ-notat nr. 2008-023, Prosjekt nr. 37428 ÅJE, 30. mai 2008 Offentlig Revidert nasjonalbudsjett for 2008 og

Detaljer

Snart starter årsoppgjøret

Snart starter årsoppgjøret REGNSKAP Snart starter årsoppgjøret Vi nærmer oss årsskiftet 2011/2012, og noen uker inn i det nye året vil de autoriserte regnskapsførerne være travelt opptatt med årsregnskapet for tusenvis av norske

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel

RAPPORT. Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft 2013/01. Michael Hoel RAPPORT 2013/01 Offshorebeskatning knyttet til investeringer i fornybar kraft Michael Hoel Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/01 Rapporttittel Offshorebeskatning knyttet til investeringer

Detaljer

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) DET I(ONGEtIGE F INANSDEPARTEMENT - Ot.prp. ftr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget2004 - lovendringer --+ 9.3.4.3 Forslag om at alle institusjoner/organisasjoner omfattes av det fritaketi$4femteledd

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Skatterett 3 2012 [31] 247 255 Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Av advokat Anders V. Heieren Anders V. Heieren er født 1962, cand.jur. 1988, partner og leder for skatteavdelingen i Arntzen

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

HR-2005-00435-A - UTV-2005-465 - Rt-2005-306

HR-2005-00435-A - UTV-2005-465 - Rt-2005-306 Page 1 of 8 HR-2005-00435-A - UTV-2005-465 - Rt-2005-306 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-03-17 PUBLISERT: HR-2005-00435-A - UTV-2005-465 - Rt-2005-306 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger.

Detaljer

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune.

Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19757/2013 2013/1977 Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Forslag til innstilling Bodø kommune vedtar følgende regler/retningslinjer

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse

Høringsnotat. Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Høringsnotat Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse Helse- og omsorgsdepartementet Juni 2007 1 1. Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2. Innledning... 3 3. Prisregulering

Detaljer

Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk

Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk - betraktninger rundt konkurranse på like vilkår, med vekt på Tines kapitalkostnader En rapport utarbeidet av Professor Trond Bjørnenak, NHH Professor

Detaljer