Alminnelig inntektsskatt 8. desember Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

2 Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som andre foretak- følger de ordinære regler i skatteloven Alminnelig inntekt er overskudd av: Kraftproduksjon Omsetning av kraft Overføring av kraft Andre aktiviteter Skatten beregnes på alminnelig inntekt etter fradrag for utgifter som er pådratt for å erverve inntekten Særtrekk ved kraftvirksomheten har medført enkelte særregler 2

3 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte? 3

4 Konsesjonskraft = skattefri omsetning Forskrift av Ingen skjema 4

5 Konsesjonskraft Anvendelsesområdet Kommuner og fylkeskommuner som både; 1. Omsetter konsesjonskraft og 2. Har omsetning av annen kraft (skattepliktig) Dersom omsetning av konsesjonskraft skjer i; Egen regi, eller Ved bruk av eget selskap, men for kommuner, fylkeskommuners regning og risiko (kommisjon) Fordeling av bruttoinntekter Fordeles forholdsmessig mellom skattefri og pliktig omsetning etter andel omsatt kvantum i året Fordeling av kostnader Til skattepliktig del dersom faktisk dokumentert Ellers forholdsmessig fordeling etter andel 5

6 Konsesjonskraft Oppgaveplikt Som vedlegg til selvangivelse skal oppgis omsetning av konsesjonskraft SKD kan gi skjema Omfattes inntekt ved overføring og distribusjon av konsesjonskraft av skattefritaket? FIN ABC 2004, side 637 6

7 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte? 7

8 Skattefritt innmatsalg 2010 Deloitte Advokatfirma

9 Skattefrihet innmatsalg skl 9-3 Konsekvenser for selger: Gevinst på særskilte driftsmidler nevnt i skl 18-6, 1. ledd og fallrettigheter Endelig skattefrihet både som alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt Gevinst på andre driftsmidler Skattepliktig som alminnelig inntekt Utsatt inntektsføring gevinst- og tapskonto Grunnrenteinntekt? 9

10 Skattefrihet innmatsalg Skattemessige konsekvenser for kjøper: Særskilte driftsmidler nevnt i skl ledd og fallrettigheter Må videreføre selgers skattemessige verdier Korreksjonsskatteposisjon kan bli store forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier Negativ grunnrenteskatt til fremføring videreføres hos kjøper Andre driftsmidler Ikke krav om videreføring av selgers skattemessige verdier Økte avskrivninger alminnelig inntekt Økte avskrivninger grunnrenteinntekt? Økt friinntektsgrunnlag? 10

11 Skattefrihet innmatsalg Konsekvenser for utbytte Forholdet til korreksjonsskatt Uttalelse fra SfS av Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 19. august

12 Periodisering - realisasjonsprinsippet - regnskapsprinsippet 2010 Deloitte Advokatfirma

13 Periodisering av inntekt Tidfesting av inntekter og kostnader skal som hovedregel skje etter realisasjonsprinsippet Unntak blant annet for: Arbeidsinntekter Pensjon Periodiske ytelser Fra 2005: utvidelse av realisasjonsprinsippet - gjelder også for regnskapspliktige Tidligere periodisering for regnskapspliktig virksomhet: i henhold til skattyters årsregnskap tilknytning mellom skattereglene og regnskapsreglene 13

14 Realisasjonsprinsippet - inntekter 14-2 (1): når skattyter får en ubetinget rett til ytelsen Forfall har ikke betydning Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold: Ytelse mot ytelse Vederlaget tidfestes når skattyter har oppfylt fra sin side Løpende ytelser: løpende tidfesting i takt med fremdrift, forbruk og lignende Realisasjon- når levering har skjedd 14

15 Realisasjonsprinsippet - kostnader 14-2 (2) i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden Symmetri med inntektssiden rett motsvarer plikt Betalingsforpliktelser Gjensidige ytelser tidfesting når motpart oppfyller varer/tjenester Ensidige ytelser- bindende påbud/erklæring, konkludent adferd 15

16 Regnskapsmessig og skattemessig tidfestin Ulike regler for tidfesting- derfor ulikheter mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat Skattemessige fradag vil i mange tilfeller bli utsatt i forhold til regnskapsmessig tidfesting- skattemessige fradrag vil derfor kunne bli mindre enn hva som anses regnskapsmessig riktig Eks: regler for varelagervurdering Skattemessig tidfesting kan også komme tidligere enn det som følger av regnskapsreglene Eks: driftsmidler som saldoavskrives med høy avskrivingssats vedlikehold/påkostning på driftsmidler 16

17 Regnskapsmessig og skattemessig tidfesting Midlertidig forskjell = forskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat i et inntektsår vil medføre en ny forskjell med motsatt fortegn i en fremtidig periode, vil over tid utlignes Skatteøkende midlertidig resultatforskjell= skattemessig resultat er lavere enn regnskapsmessig Skattereduserende midlertidig resultatforskjell = skattemessig resultat er høyere enn regnskapsmessig 17

18 Avskrivning - saldo - lineær 2010 Deloitte Advokatfirma

19 Avskrivning - saldogjenstander Saldogjenstander = fysiske driftsmidler Kostpris for ikke-betydelige eller ikke-varige driftsmidler kan fradras umiddelbart selv om de har verdi utover inntektsåret Ikke-betydelig = kostpris under Ikke-varig = brukstid på mindre enn 3 år Aktiveringsplikt kun dersom driftsmiddelet er både betydelig og varig 19

20 Skattemessig avskrivninger Fradragsrett for verdireduksjon ved slit og elde utover det som kan gjenopprettes ved vedlikehold Selve reduksjonen i verdi pga. slit og elde = oppofrelse Fradrag gis i form av avskrivninger Særregler for lineær avskrivning for de viktigste særskilte driftsmidler i kraftanlegg, jf. sktl. Kap. 18 Kraftproduksjonsvirksomhetene følger her altså ikke de vanlige saldoavskrivningsreglene i kap 14. Av hensyn til jevn tidfesting av kraftinntektene (av hensyn til det offentliges skatteproveny) 20

21 Avskrivningsmetoder Lineær avskrivning Anskaffelseskost fordeles jevnt over forventet levetid Saldoavskrivning Inndeling i saldogrupper med prosentvis maksimal avskrivning Skjønnsmessig avskrivning Vurdering for hvert inntektsår tilpasset verdifallet frem til utgangen av vedkommende inntektsår 21

22 Avskrivningsgrupper og satser Gruppe a: inntil 30 % Kontormaskiner og lignende Gruppe b: inntil 20 % Ervervet forretningsverdi Gruppe c: inntil 20 % Vogntog, lastebiler, varebiler Gruppe d: inntil 20 % Personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v. Gruppe e: inntil 14 % Skip, fartøy, rigger m.v. 22

23 Avskrivningsgrupper og satser 23 Gruppe f: inntil 12 % Fly og helikopter Gruppe g: inntil 5 % Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak Eks. transformatorer, koblingsanlegg, kabler i kraftverk og overførings- og distribusjonslinjer, jord- og sjøkabler mv. Gruppe h: inntil 4 % Bygg, anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. Gruppe i: inntil 2 % Forretningsbygg Gruppe J: inntil 10 % Fast teknisk installasjon i bygninger

24 Avskrivning særlig om vindmøller Vindmølle med gear, rotor, generator og styringsutstyr Gear, rotor, generator og styringsutstyr avskrives i saldogruppe d Tårn, anlegg og bygninger Tårn hvor driftsmidler i vindkraftanlegget er montert, skal avskrives på saldogruppe h Tilsvarende gjelder øvrige anlegg og bygninger Transformatorer og ledninger for oppkobling til kraftnettet Elektroteknisk utrustning i vindkraftverk avskrives i saldogruppe g. Offentlig støtte (Enova) reduserer kostprisen 24

25 Lineær avskrivning Immaterielle driftsmidler eksklusive goodwill avskrives lineært dersom verdifallet er åpenbart Tidsbegrensede rettigheter avskrives lineært over levetiden Visse særlige driftsmidler benyttet i kraftproduksjon, jf. sktl (1): Gruppe a: damanlegg, tunneler, kraftstasjonsbygninger, kraftstasjonsanlegg i fjellet, rørgater inntil 1,5 % årlig Gruppe b: maskinteknisk utrustning i kraftstasjoner herunder generatorer og rør, foring i sjakt og/eller tunneler, luker osv. inntil 2,5 % årlig Påkostninger føres på egen konto 25

26 Avskrivningsgrunnlaget Saldo pr Nyanskaffelser til kostpris + Påkostninger - Offentlige tilskudd etc. (eks. anleggsbidrag) - Vederlag ved realisasjon = Grunnlaget for årets saldoavskrivning - Årets saldoavskrivning = Saldo pr

27 Tilgang varige driftsmidler Aktiveringsplikt for nyanskaffelser- kriterier for aktiveringsplikt: Varig (brukstid minst 3 år) Betydelig (kostpris kr eller høyere) Aktiveringsbeløp Kostpris Aktiveringstidspunkt Leveringstidpspunktet Ved egentilvirkning: når driftsmidlet er ferdig 27

28 Avgang varige driftsmidler Ved salg av driftsmidler er det valgfrihet m.t.p.: Inntektsføre hele salgssummen Salgssum beskattes i salgsåret Nedskrive hele salgssummen på saldo Salgssum kommer til inntekt gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Eventuelt en kombinasjon av disse Noe beskattes i salgsåret, resten gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Utenfor samlesaldoene, overføres gevinst/tap til Gevinst- og Tapskonto 28

29 Fritaksmetoden 2010 Deloitte Advokatfirma

30 Aksjonærmodellen og fritaksmetoden Illustrasjon av sammenheng; aksjonærmodellen og fritaksmetoden AS AS 28% skatt - skjermingsfradrag 71,4-30 (3% av (eksempel skjermingsgrunnlag)) x 28% = 11,59% i skatt på utbytte Netto mottatt etter skatt 59,81% (72-0,6-11,59) 0,84% skatt på utbytte/gevinst (mottar 72 og sitter igjen med 71,4 etter skatt 28% skatt på alminnelig inntekt ( ) 30

31 Innstramming av fritaksmetoden Aksjeutbytte og aksjegevinster har fra vært skattefrie for selskapsaksjonærer (og aksjetap har ikke vært fradragsberettiget) Skattefriheten omfatter Aksjegevinst og aksjeutbytte for norske selskaper (inklusiv andeler i aksjefond men ikke andeler i obligasjonsfond) Aksjegevinst og aksjeutbytte fra selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området (dog slik at for selskaper etablert i lavskatteland innen EØS gjelder fritaket bare hvis selskapet er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i et EØSland) Aksjegevinst og aksjeutbytte fra selskaper hjemmehørende i ikke-lavskatteland utenfor EØS-området (forutsatt at aksjonæren sammenhengende de to siste årene har hatt minst 10% av kapitalen og stemmene) 31

32 Innstramming av fritaksmetoden forts Gevinst på finansielle instrumenter (opsjoner, tegningsrettigheter, swaps og futurekontrakter) hvor fritatte aksjer er underliggende objekt Gevinst på andel i ANS, KS og tilsvarende utenlandsk selskap 32

33 Fritaksmetoden Fritaksmetoden gjelder for følgende inntekter (objekter): Gevinst ved realisasjon eller uttak av aksjer eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper Lovlig utdelt utbytte på aksjer eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper Gevinst ved realisasjon eller uttak av finansielt instrument med aksjer, eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper, som underliggende objekt (Derivater) Et tap ved realisasjon eller uttak av aksjer, eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper, eller derivater er ikke fradragsberettiget når en gevinst ville vært skattefri 33

34 Fritaksmetoden Fritaksmetoden gjelder for følgende inntekter (subjekter): Aksjeselskaper / allmennaksjeselskaper og likestilte selskaper (sparebanker, gjensidig forsikringsselskap, samvirkeforetak, BA, aksjefond mv.) Interkommunalt selskap Statsforetak Foreninger og stiftelser Kommuner og fylkeskommuner Konkurs- og administrasjonsbo etter debitor som ellers faller inn som subjekt Europeiske selskaper Europeiske samvirkeforetak Utenlandske selskap som tilsvarer ovennevnte subjekter 34

35 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer innenfor EØS-området Foreløpig ingen begrensninger i fritaksmetoden AS Skattefritt Skattefritt Skattefritt Skattefritt Kypros 10% Irland 12,5% Tyskland 39% Danmark 30% NOKUS regimet videreføres som tidligere 35

36 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer utenfor EØS-området Fritaksmetoden gjelder generelt med unntak for Investeringer i lavskatteland Porteføljeinvesteringer utenfor EØS 36

37 Fritaksmetoden Porteføljeinvesteringer utenfor EØS Ikke skille mellom nærings- og andre aksjer. Porteføljeinvestering foreligger når: Investeringen utgjør mindre enn 10% andel av kapital og stemmerett på generalforsamling Gevinst skattpliktig dersom ikke sammenhengende eier av mer enn 10% i minst to år Tap ikke fradragsberettiget hvis eiet mer enn 10% på noe tidspunkt de siste to år Utbytte skattpliktig hvis ikke sammenhengende eier av mer enn 10% i minst to år NB: Adgang til å medregne tid før og etter innvinning. Endring av ligning hvis reduksjon av eierandel før utløpt frist Kreditfradrag kun aktuelt for aksjer i lavskatteland utenfor EØS 37

38 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer utenfor EØS AS 100% Skattefritt 5% Skattepliktig 49% (kildeskatt) Skattepliktig USA 37% Canada 36% Cayman Island 0% 38

39 Fritaksmetoden Utenlandske selskapers investeringer i Norge Nåværende 25% kildeskatt (evt begrenset ved skatteavtale) på utbytte til utenlandske selskaper hjemmehørende i EØS bortfaller Opprettholder kildeskatt på utbytte til utenlandske selskapsaksjonærer utenfor EØS 39

40 Fritaksmetoden Utenlandske selskapers investeringer i Norge Spania SA USA Inc. 100% 0% kildeskatt 100% 15% kildeskatt AS 1 AS 2 40

41 Fritaksmetoden Norske selskapers aksjeinvesteringer (gevinst/tap ved realisasjon og utbytte AS Skattefritt Skattefritt Skattefritt Skattepliktig Skattepliktig Norge AS 0-100% EØS området 0-100% Utenfor EØS (normalskatteland) % og eietid over 2 år Utenfor EØS 0-10% Utenfor EØS (lavskatteland) 0-100% Kreditfradrag (2 år og 10%) NOKUS regimet videreføres som tidligere 41

42 Innstramming av fritaksmetoden Fra og med (dato for fremleggelse av statsbudsjettet) skal 3% av netto inntekter som er skattefrie etter skattelovens 2-38 (utbytte og netto aksjeinntekter, dvs etter fradrag for aksjetap) inntektsføres skattemessig (dette medfører en effektiv skattesats på 3% *0,28=0,84%) Eventuelt negativ beregningsgrunnlag et inntektsår skal ikke hensyntas og det ikke ikke fremføres til et senere inntektsår Regelendringen med en sjablonmessig inntektsføring på 3%er begrunnet i at det gis fradrag for kostnader knyttet til ikke skattepliktige inntekter. På grunn av praktiske og administrative problemer har man valgt å beskatte 3% av netto inntekter i stedet for å kreve at alle (aksjeeier)kostnader vedrørende ikke skattepliktige inntekter identifiseres, dokumenteres, bokføres separat og tilbakeføres skattemessig 42

43 Innstramming av fritaksmetoden Regelen omfatter ikke utdelinger fra deltakerlignende selskaper som KS og ANS, men gevinst fra realisasjon av andeler i slike selskaper inngår i beregningsgrunnlaget Regelen omfatter ikke aksjeinntekter i filialer Konsernbidrag, hvor avgiverselskapet får skattemessig fradrag for konsernbidraget og mottakerselskapet får et redusert (fremførbart) underskudd (og også konsernbidrag uten skattemessig virkning) samt konserninterne overføringer inngår ikke i beregningsgrunnlaget for 3% regelen Regelen medfører at også selskap innenfor fritaksmetoden må beregne aksjegevinst og sondre mellom utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital. Korrekt beregning av netto gevinst krever også at man har oversikt over inngangsverdi p å enkeltaksjenivå 43

44 Oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med offentlige eiere 2010 Deloitte Advokatfirma

45 Oppgave og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Innføring av oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger ved transaksjoner og mellomværender med fylkeskommuner og kommuner Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom stat og statlig eide foretak Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom to selskaper uten annen tilknytning enn at begge eies/kontrolleres av en fylkeskommune eller kommune Krav om eierskap eller kontroll på minst 50 % Ordinære unntak for dokumentasjonsplikt gjelder Oppgaveplikt gjeldende fra og med inntektsåret 2009 Dokumentasjonsplikt gjelder fra og med inntektsåret

46 Kort om oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med nærstående 2010 Deloitte Advokatfirma

47 Oppgaveplikt RF 1123 Fra inntektsåret 2007 skal selskaper m.v. sende inn en oppgave over transaksjoner og mellomværender med konsernselskaper jf. ligningslovens 4 12 med tilhørende forskrifter. Hvem skal levere oppgave? Selskaper, innretninger og faste driftsteder som har kontrollerte transaksjoner med en samlet verdi på 10 mill. kr. eller mer i inntektsåret eller mellomværende med en samlet verdi på 25 mill. eller mer ved utgangen av inntektsåret 47

48 Oppgaveplikt Skjema som skal leveres sammen med selvangivelsen Formålet er å gi skattemyndighetene et grunnlag for utvelgelse av de skattyterne de ønsker å kontrollere grundigere i forbindelse med ligningen Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse. Eget punkt på side 1 i årets selvangivelse med spørsmål om det er utarbeidet internprisingsdokumentasjon 48

49 Dokumentasjonsplikt forankring i norsk rett Intern rett: Sktl Oppgave- og dokumentasjonsplikt: Lignl m/forskrifter Skatteavtale: Art. 9.1 OECD Retningslinjer for internprising Regionale bestemmelser for eksempel EUs atferdskodeks Rettspraksis (bl.a.): Rt s.1265 Agip, (fradrag captiv forsikring) Utv 2007 s 1440 (Cytec) 49

50 Dokumentasjonsplikt generelt Hjemles i ligningsloven 4-12, med forskrift av 7 desember. Gjelder transaksjoner (også mellom norske selskap) gjennomført f.o.m inntektsåret 2008 Dokumentasjon skal opprettes for hvert inntektsår (jf. Forskrift 14) og må oppbevares i 10 år etter inntektsåret. Proporsjonalitetsprinsipp ikke mer informasjon som er nødvendig foreta en vurdering av de priser og vilkår som er avtalt Frist på 45 dager fra dokumentasjonen blir etterspurt til den skal foreligge 50

51 Dokumentasjonsplikt generelt Dokumentasjon kan utarbeides etter EUs atferdskodeks men må oppfylle kravene iht. de norske retningslinjene Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse 51

52 Hvem omfattes av dokumentasjonsplikten? NEI Oppgavepliktig, dvs. har kontrollerte transaksjoner over 10 mill. kr. eller mellomværender over 25 mill. kr. JA Ikke dokumentasjonsplikt Særskattepliktig PSL 5 (1) JA Dokumentasjonsplikt NEI NEI Norge kan kreve skatteopplysninger JA JA NEI Del av små konsern Ansatte < 250 og Oms < 400 mill kr eller Balanse < 300 mill kr 52

53 Dokumentasjonsmaterialet Hva dokumentasjonen skal inneholde fremgår av forskriften Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten 4. Opplysninger om finansielle forhold 5 Opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjonene 6 Funksjonsanalyse 7 Særlige opplysninger om sentraliser tjenesteyting 8 Særlige opplysninger om immaterielle verdier 9 Opplysninger om valg og anvendelse av prisingsmetode 10 Sammenlignbarhetsanalyse 11 (kan unntaksvis unnlates) Opplysninger om avtaler mv., 12 Opptegning over uvesentlige transaksjoner 13 53

54 Dokumentasjonsmaterialet B E S K R I V E L S E FORETAKET KONSERNET VIRKSOMHETEN FUNKSJONER AKTIVA RISIKO KONTROLLERTE TRANSAKSJONER AVTALER A N A L Y S E SAMMENLIGN- BARHETS- ANALYSE PRISING 54

55 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 55

56

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Snart starter årsoppgjøret

Snart starter årsoppgjøret REGNSKAP Snart starter årsoppgjøret Vi nærmer oss årsskiftet 2011/2012, og noen uker inn i det nye året vil de autoriserte regnskapsførerne være travelt opptatt med årsregnskapet for tusenvis av norske

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer