Alminnelig inntektsskatt 8. desember Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

2 Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som andre foretak- følger de ordinære regler i skatteloven Alminnelig inntekt er overskudd av: Kraftproduksjon Omsetning av kraft Overføring av kraft Andre aktiviteter Skatten beregnes på alminnelig inntekt etter fradrag for utgifter som er pådratt for å erverve inntekten Særtrekk ved kraftvirksomheten har medført enkelte særregler 2

3 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte? 3

4 Konsesjonskraft = skattefri omsetning Forskrift av Ingen skjema 4

5 Konsesjonskraft Anvendelsesområdet Kommuner og fylkeskommuner som både; 1. Omsetter konsesjonskraft og 2. Har omsetning av annen kraft (skattepliktig) Dersom omsetning av konsesjonskraft skjer i; Egen regi, eller Ved bruk av eget selskap, men for kommuner, fylkeskommuners regning og risiko (kommisjon) Fordeling av bruttoinntekter Fordeles forholdsmessig mellom skattefri og pliktig omsetning etter andel omsatt kvantum i året Fordeling av kostnader Til skattepliktig del dersom faktisk dokumentert Ellers forholdsmessig fordeling etter andel 5

6 Konsesjonskraft Oppgaveplikt Som vedlegg til selvangivelse skal oppgis omsetning av konsesjonskraft SKD kan gi skjema Omfattes inntekt ved overføring og distribusjon av konsesjonskraft av skattefritaket? FIN ABC 2004, side 637 6

7 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte? 7

8 Skattefritt innmatsalg 2010 Deloitte Advokatfirma

9 Skattefrihet innmatsalg skl 9-3 Konsekvenser for selger: Gevinst på særskilte driftsmidler nevnt i skl 18-6, 1. ledd og fallrettigheter Endelig skattefrihet både som alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt Gevinst på andre driftsmidler Skattepliktig som alminnelig inntekt Utsatt inntektsføring gevinst- og tapskonto Grunnrenteinntekt? 9

10 Skattefrihet innmatsalg Skattemessige konsekvenser for kjøper: Særskilte driftsmidler nevnt i skl ledd og fallrettigheter Må videreføre selgers skattemessige verdier Korreksjonsskatteposisjon kan bli store forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier Negativ grunnrenteskatt til fremføring videreføres hos kjøper Andre driftsmidler Ikke krav om videreføring av selgers skattemessige verdier Økte avskrivninger alminnelig inntekt Økte avskrivninger grunnrenteinntekt? Økt friinntektsgrunnlag? 10

11 Skattefrihet innmatsalg Konsekvenser for utbytte Forholdet til korreksjonsskatt Uttalelse fra SfS av Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 19. august

12 Periodisering - realisasjonsprinsippet - regnskapsprinsippet 2010 Deloitte Advokatfirma

13 Periodisering av inntekt Tidfesting av inntekter og kostnader skal som hovedregel skje etter realisasjonsprinsippet Unntak blant annet for: Arbeidsinntekter Pensjon Periodiske ytelser Fra 2005: utvidelse av realisasjonsprinsippet - gjelder også for regnskapspliktige Tidligere periodisering for regnskapspliktig virksomhet: i henhold til skattyters årsregnskap tilknytning mellom skattereglene og regnskapsreglene 13

14 Realisasjonsprinsippet - inntekter 14-2 (1): når skattyter får en ubetinget rett til ytelsen Forfall har ikke betydning Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold: Ytelse mot ytelse Vederlaget tidfestes når skattyter har oppfylt fra sin side Løpende ytelser: løpende tidfesting i takt med fremdrift, forbruk og lignende Realisasjon- når levering har skjedd 14

15 Realisasjonsprinsippet - kostnader 14-2 (2) i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden Symmetri med inntektssiden rett motsvarer plikt Betalingsforpliktelser Gjensidige ytelser tidfesting når motpart oppfyller varer/tjenester Ensidige ytelser- bindende påbud/erklæring, konkludent adferd 15

16 Regnskapsmessig og skattemessig tidfestin Ulike regler for tidfesting- derfor ulikheter mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat Skattemessige fradag vil i mange tilfeller bli utsatt i forhold til regnskapsmessig tidfesting- skattemessige fradrag vil derfor kunne bli mindre enn hva som anses regnskapsmessig riktig Eks: regler for varelagervurdering Skattemessig tidfesting kan også komme tidligere enn det som følger av regnskapsreglene Eks: driftsmidler som saldoavskrives med høy avskrivingssats vedlikehold/påkostning på driftsmidler 16

17 Regnskapsmessig og skattemessig tidfesting Midlertidig forskjell = forskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat i et inntektsår vil medføre en ny forskjell med motsatt fortegn i en fremtidig periode, vil over tid utlignes Skatteøkende midlertidig resultatforskjell= skattemessig resultat er lavere enn regnskapsmessig Skattereduserende midlertidig resultatforskjell = skattemessig resultat er høyere enn regnskapsmessig 17

18 Avskrivning - saldo - lineær 2010 Deloitte Advokatfirma

19 Avskrivning - saldogjenstander Saldogjenstander = fysiske driftsmidler Kostpris for ikke-betydelige eller ikke-varige driftsmidler kan fradras umiddelbart selv om de har verdi utover inntektsåret Ikke-betydelig = kostpris under Ikke-varig = brukstid på mindre enn 3 år Aktiveringsplikt kun dersom driftsmiddelet er både betydelig og varig 19

20 Skattemessig avskrivninger Fradragsrett for verdireduksjon ved slit og elde utover det som kan gjenopprettes ved vedlikehold Selve reduksjonen i verdi pga. slit og elde = oppofrelse Fradrag gis i form av avskrivninger Særregler for lineær avskrivning for de viktigste særskilte driftsmidler i kraftanlegg, jf. sktl. Kap. 18 Kraftproduksjonsvirksomhetene følger her altså ikke de vanlige saldoavskrivningsreglene i kap 14. Av hensyn til jevn tidfesting av kraftinntektene (av hensyn til det offentliges skatteproveny) 20

21 Avskrivningsmetoder Lineær avskrivning Anskaffelseskost fordeles jevnt over forventet levetid Saldoavskrivning Inndeling i saldogrupper med prosentvis maksimal avskrivning Skjønnsmessig avskrivning Vurdering for hvert inntektsår tilpasset verdifallet frem til utgangen av vedkommende inntektsår 21

22 Avskrivningsgrupper og satser Gruppe a: inntil 30 % Kontormaskiner og lignende Gruppe b: inntil 20 % Ervervet forretningsverdi Gruppe c: inntil 20 % Vogntog, lastebiler, varebiler Gruppe d: inntil 20 % Personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v. Gruppe e: inntil 14 % Skip, fartøy, rigger m.v. 22

23 Avskrivningsgrupper og satser 23 Gruppe f: inntil 12 % Fly og helikopter Gruppe g: inntil 5 % Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak Eks. transformatorer, koblingsanlegg, kabler i kraftverk og overførings- og distribusjonslinjer, jord- og sjøkabler mv. Gruppe h: inntil 4 % Bygg, anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. Gruppe i: inntil 2 % Forretningsbygg Gruppe J: inntil 10 % Fast teknisk installasjon i bygninger

24 Avskrivning særlig om vindmøller Vindmølle med gear, rotor, generator og styringsutstyr Gear, rotor, generator og styringsutstyr avskrives i saldogruppe d Tårn, anlegg og bygninger Tårn hvor driftsmidler i vindkraftanlegget er montert, skal avskrives på saldogruppe h Tilsvarende gjelder øvrige anlegg og bygninger Transformatorer og ledninger for oppkobling til kraftnettet Elektroteknisk utrustning i vindkraftverk avskrives i saldogruppe g. Offentlig støtte (Enova) reduserer kostprisen 24

25 Lineær avskrivning Immaterielle driftsmidler eksklusive goodwill avskrives lineært dersom verdifallet er åpenbart Tidsbegrensede rettigheter avskrives lineært over levetiden Visse særlige driftsmidler benyttet i kraftproduksjon, jf. sktl (1): Gruppe a: damanlegg, tunneler, kraftstasjonsbygninger, kraftstasjonsanlegg i fjellet, rørgater inntil 1,5 % årlig Gruppe b: maskinteknisk utrustning i kraftstasjoner herunder generatorer og rør, foring i sjakt og/eller tunneler, luker osv. inntil 2,5 % årlig Påkostninger føres på egen konto 25

26 Avskrivningsgrunnlaget Saldo pr Nyanskaffelser til kostpris + Påkostninger - Offentlige tilskudd etc. (eks. anleggsbidrag) - Vederlag ved realisasjon = Grunnlaget for årets saldoavskrivning - Årets saldoavskrivning = Saldo pr

27 Tilgang varige driftsmidler Aktiveringsplikt for nyanskaffelser- kriterier for aktiveringsplikt: Varig (brukstid minst 3 år) Betydelig (kostpris kr eller høyere) Aktiveringsbeløp Kostpris Aktiveringstidspunkt Leveringstidpspunktet Ved egentilvirkning: når driftsmidlet er ferdig 27

28 Avgang varige driftsmidler Ved salg av driftsmidler er det valgfrihet m.t.p.: Inntektsføre hele salgssummen Salgssum beskattes i salgsåret Nedskrive hele salgssummen på saldo Salgssum kommer til inntekt gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Eventuelt en kombinasjon av disse Noe beskattes i salgsåret, resten gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Utenfor samlesaldoene, overføres gevinst/tap til Gevinst- og Tapskonto 28

29 Fritaksmetoden 2010 Deloitte Advokatfirma

30 Aksjonærmodellen og fritaksmetoden Illustrasjon av sammenheng; aksjonærmodellen og fritaksmetoden AS AS 28% skatt - skjermingsfradrag 71,4-30 (3% av (eksempel skjermingsgrunnlag)) x 28% = 11,59% i skatt på utbytte Netto mottatt etter skatt 59,81% (72-0,6-11,59) 0,84% skatt på utbytte/gevinst (mottar 72 og sitter igjen med 71,4 etter skatt 28% skatt på alminnelig inntekt ( ) 30

31 Innstramming av fritaksmetoden Aksjeutbytte og aksjegevinster har fra vært skattefrie for selskapsaksjonærer (og aksjetap har ikke vært fradragsberettiget) Skattefriheten omfatter Aksjegevinst og aksjeutbytte for norske selskaper (inklusiv andeler i aksjefond men ikke andeler i obligasjonsfond) Aksjegevinst og aksjeutbytte fra selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området (dog slik at for selskaper etablert i lavskatteland innen EØS gjelder fritaket bare hvis selskapet er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i et EØSland) Aksjegevinst og aksjeutbytte fra selskaper hjemmehørende i ikke-lavskatteland utenfor EØS-området (forutsatt at aksjonæren sammenhengende de to siste årene har hatt minst 10% av kapitalen og stemmene) 31

32 Innstramming av fritaksmetoden forts Gevinst på finansielle instrumenter (opsjoner, tegningsrettigheter, swaps og futurekontrakter) hvor fritatte aksjer er underliggende objekt Gevinst på andel i ANS, KS og tilsvarende utenlandsk selskap 32

33 Fritaksmetoden Fritaksmetoden gjelder for følgende inntekter (objekter): Gevinst ved realisasjon eller uttak av aksjer eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper Lovlig utdelt utbytte på aksjer eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper Gevinst ved realisasjon eller uttak av finansielt instrument med aksjer, eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper, som underliggende objekt (Derivater) Et tap ved realisasjon eller uttak av aksjer, eller eierandeler i likestilte selskaper som aksjeselskaper, eller derivater er ikke fradragsberettiget når en gevinst ville vært skattefri 33

34 Fritaksmetoden Fritaksmetoden gjelder for følgende inntekter (subjekter): Aksjeselskaper / allmennaksjeselskaper og likestilte selskaper (sparebanker, gjensidig forsikringsselskap, samvirkeforetak, BA, aksjefond mv.) Interkommunalt selskap Statsforetak Foreninger og stiftelser Kommuner og fylkeskommuner Konkurs- og administrasjonsbo etter debitor som ellers faller inn som subjekt Europeiske selskaper Europeiske samvirkeforetak Utenlandske selskap som tilsvarer ovennevnte subjekter 34

35 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer innenfor EØS-området Foreløpig ingen begrensninger i fritaksmetoden AS Skattefritt Skattefritt Skattefritt Skattefritt Kypros 10% Irland 12,5% Tyskland 39% Danmark 30% NOKUS regimet videreføres som tidligere 35

36 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer utenfor EØS-området Fritaksmetoden gjelder generelt med unntak for Investeringer i lavskatteland Porteføljeinvesteringer utenfor EØS 36

37 Fritaksmetoden Porteføljeinvesteringer utenfor EØS Ikke skille mellom nærings- og andre aksjer. Porteføljeinvestering foreligger når: Investeringen utgjør mindre enn 10% andel av kapital og stemmerett på generalforsamling Gevinst skattpliktig dersom ikke sammenhengende eier av mer enn 10% i minst to år Tap ikke fradragsberettiget hvis eiet mer enn 10% på noe tidspunkt de siste to år Utbytte skattpliktig hvis ikke sammenhengende eier av mer enn 10% i minst to år NB: Adgang til å medregne tid før og etter innvinning. Endring av ligning hvis reduksjon av eierandel før utløpt frist Kreditfradrag kun aktuelt for aksjer i lavskatteland utenfor EØS 37

38 Fritaksmetoden Norske selskapers investeringer utenfor EØS AS 100% Skattefritt 5% Skattepliktig 49% (kildeskatt) Skattepliktig USA 37% Canada 36% Cayman Island 0% 38

39 Fritaksmetoden Utenlandske selskapers investeringer i Norge Nåværende 25% kildeskatt (evt begrenset ved skatteavtale) på utbytte til utenlandske selskaper hjemmehørende i EØS bortfaller Opprettholder kildeskatt på utbytte til utenlandske selskapsaksjonærer utenfor EØS 39

40 Fritaksmetoden Utenlandske selskapers investeringer i Norge Spania SA USA Inc. 100% 0% kildeskatt 100% 15% kildeskatt AS 1 AS 2 40

41 Fritaksmetoden Norske selskapers aksjeinvesteringer (gevinst/tap ved realisasjon og utbytte AS Skattefritt Skattefritt Skattefritt Skattepliktig Skattepliktig Norge AS 0-100% EØS området 0-100% Utenfor EØS (normalskatteland) % og eietid over 2 år Utenfor EØS 0-10% Utenfor EØS (lavskatteland) 0-100% Kreditfradrag (2 år og 10%) NOKUS regimet videreføres som tidligere 41

42 Innstramming av fritaksmetoden Fra og med (dato for fremleggelse av statsbudsjettet) skal 3% av netto inntekter som er skattefrie etter skattelovens 2-38 (utbytte og netto aksjeinntekter, dvs etter fradrag for aksjetap) inntektsføres skattemessig (dette medfører en effektiv skattesats på 3% *0,28=0,84%) Eventuelt negativ beregningsgrunnlag et inntektsår skal ikke hensyntas og det ikke ikke fremføres til et senere inntektsår Regelendringen med en sjablonmessig inntektsføring på 3%er begrunnet i at det gis fradrag for kostnader knyttet til ikke skattepliktige inntekter. På grunn av praktiske og administrative problemer har man valgt å beskatte 3% av netto inntekter i stedet for å kreve at alle (aksjeeier)kostnader vedrørende ikke skattepliktige inntekter identifiseres, dokumenteres, bokføres separat og tilbakeføres skattemessig 42

43 Innstramming av fritaksmetoden Regelen omfatter ikke utdelinger fra deltakerlignende selskaper som KS og ANS, men gevinst fra realisasjon av andeler i slike selskaper inngår i beregningsgrunnlaget Regelen omfatter ikke aksjeinntekter i filialer Konsernbidrag, hvor avgiverselskapet får skattemessig fradrag for konsernbidraget og mottakerselskapet får et redusert (fremførbart) underskudd (og også konsernbidrag uten skattemessig virkning) samt konserninterne overføringer inngår ikke i beregningsgrunnlaget for 3% regelen Regelen medfører at også selskap innenfor fritaksmetoden må beregne aksjegevinst og sondre mellom utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital. Korrekt beregning av netto gevinst krever også at man har oversikt over inngangsverdi p å enkeltaksjenivå 43

44 Oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med offentlige eiere 2010 Deloitte Advokatfirma

45 Oppgave og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Innføring av oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger ved transaksjoner og mellomværender med fylkeskommuner og kommuner Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom stat og statlig eide foretak Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom to selskaper uten annen tilknytning enn at begge eies/kontrolleres av en fylkeskommune eller kommune Krav om eierskap eller kontroll på minst 50 % Ordinære unntak for dokumentasjonsplikt gjelder Oppgaveplikt gjeldende fra og med inntektsåret 2009 Dokumentasjonsplikt gjelder fra og med inntektsåret

46 Kort om oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med nærstående 2010 Deloitte Advokatfirma

47 Oppgaveplikt RF 1123 Fra inntektsåret 2007 skal selskaper m.v. sende inn en oppgave over transaksjoner og mellomværender med konsernselskaper jf. ligningslovens 4 12 med tilhørende forskrifter. Hvem skal levere oppgave? Selskaper, innretninger og faste driftsteder som har kontrollerte transaksjoner med en samlet verdi på 10 mill. kr. eller mer i inntektsåret eller mellomværende med en samlet verdi på 25 mill. eller mer ved utgangen av inntektsåret 47

48 Oppgaveplikt Skjema som skal leveres sammen med selvangivelsen Formålet er å gi skattemyndighetene et grunnlag for utvelgelse av de skattyterne de ønsker å kontrollere grundigere i forbindelse med ligningen Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse. Eget punkt på side 1 i årets selvangivelse med spørsmål om det er utarbeidet internprisingsdokumentasjon 48

49 Dokumentasjonsplikt forankring i norsk rett Intern rett: Sktl Oppgave- og dokumentasjonsplikt: Lignl m/forskrifter Skatteavtale: Art. 9.1 OECD Retningslinjer for internprising Regionale bestemmelser for eksempel EUs atferdskodeks Rettspraksis (bl.a.): Rt s.1265 Agip, (fradrag captiv forsikring) Utv 2007 s 1440 (Cytec) 49

50 Dokumentasjonsplikt generelt Hjemles i ligningsloven 4-12, med forskrift av 7 desember. Gjelder transaksjoner (også mellom norske selskap) gjennomført f.o.m inntektsåret 2008 Dokumentasjon skal opprettes for hvert inntektsår (jf. Forskrift 14) og må oppbevares i 10 år etter inntektsåret. Proporsjonalitetsprinsipp ikke mer informasjon som er nødvendig foreta en vurdering av de priser og vilkår som er avtalt Frist på 45 dager fra dokumentasjonen blir etterspurt til den skal foreligge 50

51 Dokumentasjonsplikt generelt Dokumentasjon kan utarbeides etter EUs atferdskodeks men må oppfylle kravene iht. de norske retningslinjene Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse 51

52 Hvem omfattes av dokumentasjonsplikten? NEI Oppgavepliktig, dvs. har kontrollerte transaksjoner over 10 mill. kr. eller mellomværender over 25 mill. kr. JA Ikke dokumentasjonsplikt Særskattepliktig PSL 5 (1) JA Dokumentasjonsplikt NEI NEI Norge kan kreve skatteopplysninger JA JA NEI Del av små konsern Ansatte < 250 og Oms < 400 mill kr eller Balanse < 300 mill kr 52

53 Dokumentasjonsmaterialet Hva dokumentasjonen skal inneholde fremgår av forskriften Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten 4. Opplysninger om finansielle forhold 5 Opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjonene 6 Funksjonsanalyse 7 Særlige opplysninger om sentraliser tjenesteyting 8 Særlige opplysninger om immaterielle verdier 9 Opplysninger om valg og anvendelse av prisingsmetode 10 Sammenlignbarhetsanalyse 11 (kan unntaksvis unnlates) Opplysninger om avtaler mv., 12 Opptegning over uvesentlige transaksjoner 13 53

54 Dokumentasjonsmaterialet B E S K R I V E L S E FORETAKET KONSERNET VIRKSOMHETEN FUNKSJONER AKTIVA RISIKO KONTROLLERTE TRANSAKSJONER AVTALER A N A L Y S E SAMMENLIGN- BARHETS- ANALYSE PRISING 54

55 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 55

56

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Alminnelig inntektsskatt 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Oversikt over skattesystemet Skatteobjekt Det inntekts- eller formuesobjekt som er grunnlag for beskatning Skattesubjekt Fysiske eller juridiske

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

EBL Seminar. Internprising

EBL Seminar. Internprising EBL Seminar. Internprising 22. oktober 2008 Advokat/Partner Hans-Martin Jørgensen: (hjorgensen@deloitte.no) Temaer Betydningen for medlemsbedrifter i EBL Opplysningsplikt Dokumentasjonskravene 2 2007 Deloitte

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 29.05.2017 Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Også

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige avskrivninger Forside / Skattemessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Oppdatert: 28.05.2017 Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler.

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 21.12.2017 Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft Sak: 14/4159 16.02.2015 Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft 1 Innledning og sammendrag Departementet foreslår endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk. Forslaget innebærer

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H09 Frederik Zimmer 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift 90 Inntektsskatt

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51. 10. desember 2008. rdisch@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51. 10. desember 2008. rdisch@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51 rdisch@deloitte.no 10. desember 2008 2003 Firm Name/Legal Entity Formuesverdier for kraftverk Formuesskatten for de tidligere prosentlignede kraftforetak ble

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2015. Oppgave 1. Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Varige driftsmidler. Skattemessige

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015

Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 Oppgavesett 20 Løsning (R. h.2005) osl20.doc à jour h 2015 DEL 1 Oppgave a : Selskapets skattepliktige inntekt. Ser først på endringen i midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Oppgave 1. Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014. Oppgave 1. Spm. 1a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2. 3 880 000

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Osl36 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Del 1 (Anslått tidsforbruk: 40 %). Nedenfor er det først foretatt vurderinger og beregninger av skattemessige balanseverdier,

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Internprising: Praktisk håndtering

Internprising: Praktisk håndtering Internprising: Praktisk håndtering EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Kristine Ilstad www.thommessen.no Krav til internprising etter norsk lovgivning Vi fikk nye regler fra 1. januar 2008: Revisjon

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer