Alminnelig inntektsskatt 9. desember Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

2 Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som andre foretak- følger de ordinære regler i skatteloven Alminnelig inntekt er overskudd av: Kraftproduksjon Omsetning av kraft Overføring av kraft Andre aktiviteter Skatten beregnes på alminnelig inntekt etter fradrag for utgifter som er pådratt for å erverve inntekten Særtrekk ved kraftvirksomheten har medført enkelte særregler

3 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte?

4 Konsesjonskraft = skattefri omsetning Forskrift av Ingen skjema

5 Konsesjonskraft Anvendelsesområdet Kommuner og fylkeskommuner som både; 1. Omsetter konsesjonskraft og 2. Har omsetning av annen kraft (skattepliktig) Dersom omsetning av 1 skjer i; Egen regi, eller Ved bruk av eget selskap, men for kommuner, fylkeskommuners regning og risiko (kommisjon) Fordeling av bruttoinntekter Fordeles forholdsmessig mellom skattefri og pliktig omsetning etter andel omsatt kvantum i året Fordeling av kostnader Til skattepliktig del dersom faktisk dokumentert Ellers forholdsmessig fordeling etter andel

6 Konsesjonskraft Oppgaveplikt Som vedlegg til selvangivelse skal oppgis omsetning av konsesjonskraft SKD kan gi skjema Omfattes inntekt ved overføring og distribusjon av konsesjonskraft av skattefritaket? FIN ABC 2004, side 637

7 Kommuner og fylkeskommuner I utgangspunktet fritatt for skatteplikt, jf skl 2-30 Unntak for inntekter knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetning av konsesjonskraft. Unntak for gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i aksjeselskaper [ ] driver virksomhet som nevnt. Skl 2-5, a og b Kommuner og fylkeskommuner er subjekt under fritaksmetoden skl 2-38 Hva med utbytte?

8 Skattefritt innmatsalg

9 Skattefrihet innmatsalg skl 9-3 Konsekvenser for selger: Gevinst på særskilte driftsmidler nevnt i skl 18-6, 1. ledd og fallrettigheter Endelig skattefrihet både som alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt Gevinst på andre driftsmidler Skattepliktig som alminnelig inntekt Utsatt inntektsføring gevinst- og tapskonto Grunnrenteinntekt?

10 Skattefrihet innmatsalg Skattemessige konsekvenser for kjøper: Særskilte driftsmidler nevnt i skl ledd og fallrettigheter Må videreføre selgers skattemessige verdier Korreksjonsskatteposisjon kan bli store forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier Negativ grunnrenteskatt til fremføring videreføres hos kjøper Andre driftsmidler Ikke krav om videreføring av selgers skattemessige verdier Økte avskrivninger alminnelig inntekt Økte avskrivninger grunnrenteinntekt? Økt friinntektsgrunnlag?

11 Skattefrihet innmatsalg Konsekvenser for utbytte Forholdet til korreksjonsskatt Uttalelse fra SfS av Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 19. august 2004

12 Periodisering - realisasjonsprinsippet - regnskapsprinsippet

13 Periodisering av inntekt Tidfesting av inntekter og kostnader skal som hovedregel skje etter realisasjonsprinsippet Unntak blant annet for: Arbeidsinntekter Pensjon Periodiske ytelser Fra 2005: utvidelse av realisasjonsprinsippet - gjelder også for regnskapspliktige Tidligere periodisering for regnskapspliktig virksomhet: i henhold til skattyters årsregnskap tilknytning mellom skattereglene og regnskapsreglene

14 Realisasjonsprinsippet - inntekter 14-2 (1): når skattyter får en ubetinget rett til ytelsen Forfall har ikke betydning Gjensidig bebyrdende kontraktsforhold: Ytelse mot ytelse Vederlaget tidfestes når skattyter har oppfylt fra sin side Løpende ytelser: løpende tidfesting i takt med fremdrift, forbruk og lignende Realisasjon- når levering har skjedd

15 Realisasjonsprinsippet- kostnader 14-2 (2) i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden Symmetri med inntektssiden rett motsvarer plikt Betalingsforpliktelser Gjensidige ytelser tidfesting når motpart oppfyller varer/tjenester Ensidige ytelser- bindende påbud/erklæring, konkludent adferd

16 Regnskapsmessig og skattemessig tidfesting Ulike regler for tidfesting- derfor ulikheter mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat Skattemessige fradag vil i mange tilfeller bli utsatt i forhold til regnskapsmessig tidfesting- skattemessige fradrag vil derfor kunne bli mindre enn hva som anses regnskapsmessig riktig Eks: regler for varelagervurdering Skattemessig tidfesting kan også komme tidligere enn det som følger av regnskapsreglene Eks: driftsmidler som saldoavskrives med høy avskrivingssats vedlikehold/påkostning på driftsmidler

17 Regnskapsmessig og skattemessig tidfesting Midlertidig forskjell = forskjell mellom skattemessig og regnskapsmessig resultat i et inntektsår vil medføre en ny forskjell med motsatt fortegn i en fremtidig periode, vil over tid utlignes Skatteøkende midlertidig resultatforskjell= skattemessig resultat er lavere enn regnskapsmessig Skattereduserende midlertidig resultatforskjell = skattemessig resultat er høyere enn regnskapsmessig

18 Regnskapsmessig og skattemessig tidfesting Permanent forskjell = skattefrie inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader reverseres aldri Eks: representasjon- som utgangspunkt ikke fradragsrett kontingenter- som utgangspunkt ikke fradragsrett gaver- skille mellom gaver innenfor og utenfor arbeidsforhold

19 Avskrivning - saldo - lineær

20 Avskrivning - Saldogjenstander Saldogjenstander = fysiske driftsmidler Kostpris for ikke-betydelige eller ikke-varige driftsmidler kan fradras umiddelbart selv om de har verdi utover inntektsåret Ikke-betydelig = kostpris under Ikke-varig = brukstid på mindre enn 3 år Aktiveringsplikt kun dersom driftsmiddelet er både betydelig og varig

21 Skattemessige avskrivninger Fradragsrett for verdireduksjon ved slit og elde utover det som kan gjenopprettes ved vedlikehold Selve reduksjonen i verdi pga. slit og elde = oppofrelse Fradrag gis i form av avskrivninger Særregler for lineær avskrivning for de viktigste særskilte driftsmidler i kraftanlegg, jf. sktl. Kap. 18 Kraftproduksjonsvirksomhetene følger her altså ikke de vanlige saldoavskrivningsreglene i kap 14. Av hensyn til jevn tidfesting av kraftinntektene (av hensyn til det offentliges skatteproveny)

22 Avskrivningsmetoder Lineær avskrivning Anskaffelseskost fordeles jevnt over forventet levetid Saldoavskrivning Inndeling i saldogrupper med prosentvis maksimal avskrivning Skjønnsmessig avskrivning Vurdering for hvert inntektsår tilpasset verdifallet frem til utgangen av vedkommende inntektsår

23 Avskrivningsgrupper og satser Gruppe a: inntil 30 % Kontormaskiner og lignende Gruppe b: inntil 20 % Ervervet forretningsverdi Gruppe c: inntil 20 % Vogntog, lastebiler, varebile Gruppe d: inntil 20 % Personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v.

24 Avskrivningsgrupper og satser Gruppe e: inntil 14 % Skip, fartøy, rigger m.v. Gruppe f: inntil 12 % Fly og helikopter Gruppe g: inntil 5 % Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak Eks. transformatorer, koblingsanlegg, kabler i kraftverk og overførings- og distribusjonslinjer, jord- og sjøkabler, Gruppe h: inntil 4 % Bygg, anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.v. Gruppe i: inntil 2 % forretningsbygg

25 Utskillelse av faste tekniske installasjoner i bygg på egen saldo

26 Nye regler for avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger fra og med 2009 Faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygg skal skilles ut i egen saldogruppe og avskrives (saldogruppe J) Separat installasjonssaldo for hvert bygg Flere installasjoner i samme bygg samles på felles installasjonssaldo Årlig maksimal avskrivningssats: 10 % Kun avskrivbare bygg i saldogruppe h) eller i) Virkning fra og med inntektsåret 2009

27 Behandlingen av faste tekniske installasjoner før 2009 Før 2009: Tekniske installasjoner i avskrivbare bygg behandlet som en del av bygningen selv Ikke vært behov for å skille mellom bygningskropp og faste tekniske installasjoner Faste tekniske installasjoner avskrevet sammen med bygningskroppen med en sats på 2 % eller 4 % Utskiftning av faste tekniske installasjoner i mange tilfeller behandlet som vedlikehold av bygget Mulighet for direkte kostnadsføring av utskiftninger i anskaffelsesåret

28 Hva regnes som byggets faste tekniske installasjoner? Ingen fast definisjon i loven Eksempler i skatteloven Varmeanlegg, Kjøle- og fryseanlegg, Elektrisk anlegg, Sanitæranlegg, Heisanlegg og lignende Avgrenses mot andre tekniske installasjoner Faste tekniske installasjoner er en integrert del av bygningen og tjener bygningens brukelighet som bygning, i motsetning til installasjoner som tjener den aktuelle virksomheten i bygget (Ot.prp. nr s. 99)

29 Overgangsreglene Utskillelse til egen saldogruppe for eksisterende bygg Utskillelsen av faste tekniske installasjoner fra gruppe i/h til j: Bygg som er aktivert til avskrivning før 1. januar % av byggets saldoverdi per 31. desember 2008 overføres til saldo for faste tekniske installasjoner Unntak fra 40 % sjablongregel Bygg med installasjoner som er å regne for helt ubetydelige Alltid utskillelse på bakgrunn av faktisk kostpris Begrepet helt ubetydelige er ikke nærmere definert uklar rekkevidde Bygg aktivert til avskrivning etter 31. desember 2008 Kostpris, herunder senere påkostninger, fordeles mellom bygningssaldo og saldo for faste tekniske installasjoner basert på virkelige verdier

30 Økonomiske konsekvenser av regelendringene Høyere avskrivningssats Stor andel av opprinnelige investeringer avskrives hurtigere 40 % der sjablongregel kan anvendes Trolig også relativt høy andel der utskillelse skal skje til faktisk kost Gunstig endring for nybygg Større og større andel av byggkostnader relaterer seg til tekniske installasjoner Redusert direkte kostnadsføring ved oppussing/rehabilitering Direkte kostnadsføring som vedlikehold av bygget ikke mulig Stor andel av kostnader ved rehabilitering knytter seg til faste tekniske installasjoner - anslagsvis opp mot 60 % Dvs, vesentlig økning av skattekostnad ved rehabilitering

31 Eksempel Foretningsbygg i saldogruppe i) Skattemessig verdi på MNOK 100 pr. 31. desember 2008 I 2009 skilles 40 % ut til saldogruppe for faste tekniske installasjoner 40 % av total saldo avskrives dermed med en sats på 10 %, istedenfor 2 % Avskrivning 2009 (etter nye regler): NOK Saldogruppe i (60 MNOK x 2 %) Saldogruppe j (40 MNOK x 10 %) Totalt Avskrivning 2009 (etter gamle regler): Saldogruppe i (100 MNOK x 2 %) Totalt Økt skattefradrag i 2009 (5,2 MNOK 2 MNOK):

32 Andre konsekvenser av regelendringene Oppføring av nybygg Kostnadene ved oppføringen må fordeles mellom saldo for bygget og saldo for faste tekniske installasjoner Økte krav til underlagsmateriale i byggeprosessen Byggekostnader må til riktig saldogruppe Entreprenøren må splitt opp kostnadene mer enn tidligere Entrepriser med lukket bok vanskeliggjøres Byggherre må ha innsyn i underlagsmateriale for å kunne allokere kostnader Mulig økt kontrollvirksomhet fra skattemyndighetene Incitament til å allokere mest mulig til saldo for faste tekniske installasjoner

33 Andre konsekvenser av regelendringene Overdragelse av bygg og eiendomsaksjeselskap Overdragelse av selve bygningen Selger må Føre vederlag for bygningskropp på gevinst-/tapskonto Føre vederlag for faste tekniske installasjoner til fradrag på samlesaldo Kjøper må Allokere vederlag for bygningskropp på saldogruppe h eller i Allokere vederlag for tekniske installasjoner til saldogruppe j Overdragelse av eiendomsaksjeselskap Større prisjustering på grunn av redusert avskrivningsgrunnlag?

34 Avskrivning- særlig om vindmøller Vindmølle med gear, rotor, generator og styringsutstyr Gear, rotor, generator og styringsutstyr avskrives i saldogruppe d Tårn, anlegg og bygninger Tårn hvor driftsmidler i vindkraftanlegget er montert, skal avskrives på saldogruppe h Tilsvarende gjelder øvrige anlegg og bygninger Transformatorer og ledninger for oppkobling til kraftnettet Elektroteknisk utrustning i vindkraftverk avskrives i saldogruppe g. Offentlig støtte (Enova) reduserer kostprisen

35 Lineær avskrivning Immaterielle driftsmidler eksklusive goodwill avskrives lineært dersom verdifallet er åpenbart Tidsbegrensede rettigheter avskrives lineært over levetiden Visse særlige driftsmidler benyttet i kraftproduksjon, jf. sktl (1): Gruppe a: damanlegg, tunneler, kraftstasjonsbygninger, kraftstasjonsanlegg i fjellet, rørgater inntil 1,5 % årlig Gruppe b: maskinteknisk utrustning i kraftstasjoner herunder generatorer og rør, foring i sjakt og/eller tunneler, luker osv. inntil 2,5 % årlig Påkostninger føres på egen konto

36 Avskrivningsgrunnlaget Saldo pr Nyanskaffelser til kostpris + Påkostninger - Offentlige tilskudd etc. (eks. anleggsbidrag) - Vederlag ved realisasjon = Grunnlaget for årets saldoavskrivning - Årets saldoavskrivning = Saldo pr

37 Tilgang varige driftsmidler Aktiveringsplikt for nyanskaffelser- kriterier for aktiveringsplikt: Varig (brukstid minst 3 år) Betydelig ( kostpris kr eller høyere) Aktiveringsbeløp Kostpris Aktiveringstidspunkt Leveringstidpspunktet Ved egentilvirkning: når driftsmidlet er ferdig

38 Avgang varige driftsmidler Ved salg av driftsmidler er det valgfrihet m.t.p.: Inntektsføre hele salgssummen Salgssum beskattes i salgsåret Nedskrive hele salgssummen på saldo Salgssum kommer til inntekt gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Eventuelt en kombinasjon av disse Noe beskattes i salgsåret, resten gjennom reduserte fremtidige avskrivninger Utenfor samlesaldoene, overføres gevinst/tap til Gevinst- og Tapskonto

39

40 Aktuelle tema Vedlikehold/påkostning Internprising

41 Statsbudsjettet for 2010 Generelt Forholdsvis begrensede endringer i regelverket Hovedpunkter Nye regler for beregning av formuesverdi av boligeiendom Nye regler for beregning av formuesverdi på ikke utleid næringseiendom Oppfølging av NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser, herunder: Begrenset fradragsrett for kontanttransaksjoner Ansvar for unndratt skatt for kjøpere av private tjenester Oppgave og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Begrensning av skatteplikt/fradragsrett ved realisasjon av valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen Innføring av merverdiavgift på kultur og idrett

42 Formuesverdien av ikke utleid næringseiendom

43 Ny verdsettelsesmetode for utleid næringseiendom fra 2009 Verdsettelsen skal fastsettes med utgangspunkt i eiendommens beregnede utleieverdi Ligningsverdi utgjør 40 % av beregnet verdi: Baseres på kapitalisert verdi av brutto leieinntekt fratrukket et standardfradrag for utleiekostnader på 10 %. Kalkulasjonsfaktoren fastsettes til årsgjennomsnittet av renten for statsobligasjoner med 10 års løpetid + 5 prosentpoeng (for 2008: 9,5 %) Formel for ligningsverdi Maksimalgrense Ligningsverdien skal maksimalt utgjøre 60 % av næringseiendommens markedsverdi (sikkerhetsventil) Må kunne dokumentere markedsverdi

44 Utgangspunkt: Generell oppjustering av ligningsverdi % for % for 2009 Totalt 76 % (10 % + 60 % = 76 % per ) Statsbudsjettet for 2010 Foreslått innført et arealbasert system for verdsettelse Ligningsverdi = Areal x Beregnet kvadratmetersats x 40 %. Beregnet kvadratmetersats baseres på innrapporterte utleieverdier for utleid eiendom Eiendomstype, areal, beliggenhet mv Utfyllende forskrifter sendes på høring tidlig i 2010

45 Ny verdsettelsesmetode for ikke-utleid næringseiendom fra 2010 Utgangspunkt: Generell oppjustering av ligningsverdi % for % for 2009 Totalt 76 % (10 % + 60 % = 76 % per ) Statsbudsjettet for 2010 Foreslått innført et arealbasert system for verdsettelse Ligningsverdi = Areal x Beregnet kvadratmetersats x 40 %. Beregnet kvadratmetersats baseres på innrapporterte utleieverdier for utleid eiendom Eiendomstype, areal, beliggenhet mv Utfyllende forskrifter sendes på høring tidlig i 2010

46 Virkningen av ny verdsettelsesmetode Ot.prp. nr. 1 ( ) s. 16 og 17 Ikke uvanlig at ligningsverdi for næringseiendom ligger på om lag 25 % av markedsverdi Anslått ligningsverdi som andel av markedsverdi øker fra 25 % til 40 % I de fleste tilfeller skatteskjerpende virkning, men kan gi gunstig utslag for nyere næringseiendom Etter ligningspraksis har ligningsverdi for nybygg de senere år vært satt til 60 % av kostpris. Formuesverdsettelse etter ny metode kan følgelig også gi lavere ligningsverdi

47 Oppfølging av NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser

48 Avskåret fradrag ved andre betalingsformer enn bank Fradrag etter skatteloven og for inngående merverdiavgift avskjæres for transaksjoner som overstiger kr og ikke er betalt via bank Beløpsgrensen gjelder det samlede beløpet innenfor kalenderåret Uavhengig av om utgiften er knyttet til virksomhet, arbeid eller kapital Kjøper antas ikke kunne pålegges betalingsform som fratar rett til fradrag Begrenser ikke adgangen til å bruke motregning som oppgjør Ikrafttredelse fra 1. januar 2011

49 Ansvar for unndratt skatt og avgift for private kjøpere ved andre betalingsformer enn bank Ansvar for privatpersoner for unndratt skatt og mva på tjenester ved kjøpesum over kr og betalingen ikke gjøres via bank Gjelder samlet beløp Ikke begrenset til kalenderår Bare der inntekten ikke er oppgitt av den næringsdrivende. Kjøper hefter ikke for andre betalingsuteblivelser Avgrenses mot rene varekjøp, men kombinert kjøp av vare og tjeneste omfattes Objektivt, direkte og solidarisk ansvar Ikrafttredelse fra 1. januar 2011

50 Andre lovforslag rettet mot skatteunndragelse Adgang for Økokrim til å videreformidle relevante opplysninger til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten Kopi av nummererte brev fra revisor til skattemyndighetene der revisor ikke vil skrive under næringsoppgave/kontrolloppstilling Rapporteringsrett for skatte- og avgiftsmyndighetene til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Lovfesting av aktsomhets- og lojalitetsplikten i ligningsloven Alminnelig opplysningsplikt også i andre lover Endringene trer i kraft straks

51 Oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med offentlige eiere

52 Oppgave og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Innføring av oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger ved transaksjoner og mellomværender med fylkeskommuner og kommuner Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom stat og statlig eide foretak Omfatter ikke transaksjoner mv. mellom to selskaper uten annen tilknytning enn at begge eies/kontrolleres av en fylkeskommune eller kommune Krav om eierskap eller kontroll på minst 50 % Ordinære unntak for dokumentasjonsplikt gjelder Oppgaveplikt gjeldende fra og med inntektsåret 2009 Dokumentasjonsplikt gjelder fra og med inntektsåret 2010

53 Kort om oppgave- og dokumentasjonsplikt for mellomværender med nærstående

54 Oppgaveplikt RF 1123 Fra inntektsåret 2007 skal selskaper m.v. sende inn en oppgave over transaksjoner og mellomværender med konsernselskaper jf. ligningslovens 4 12 med tilhørende forskrifter. Hvem skal levere oppgave? Selskaper, innretninger og faste driftsteder som har kontrollerte transaksjoner med en samlet verdi på 10 mill. kr. eller mer i inntektsåret eller mellomværende med en samlet verdi på 25 mill. eller mer ved utgangen av inntektsåret

55 Oppgaveplikt Skjema som skal leveres sammen med selvangivelsen Formålet er å gi skattemyndighetene et grunnlag for utvelgelse av de skattyterne de ønsker å kontrollere grundigere i forbindelse med ligningen Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse. Eget punkt på side 1 i årets selvangivelse med spørsmål om det er utarbeidet internprisingsdokumentasjon

56 Dokumentasjonsplikt -Forankring i norsk rett Intern rett: Sktl Oppgave- og dokumentasjonsplikt: Lignl m/forskrifter Skatteavtale: Art. 9.1 OECD Retningslinjer for internprising Regionale bestemmelser for eksempel EUs atferdskodeks Rettspraksis (bl.a.): Rt s.1265 Agip, (fradrag captiv forsikring) Utv 2007 s 1440 (Cytec)

57 Dokumentasjonsplikt - Generelt Hjemles i ligningsloven 4-12, med forskrift av 7 desember. Gjelder transaksjoner (også mellom norske selskap) gjennomført f.o.m inntektsåret 2008 Dokumentasjon skal opprettes for hvert inntektsår (jf. Forskrift 14) og må oppbevares i 10 år etter inntektsåret. Proporsjonalitetsprinsipp ikke mer informasjon som er nødvendig foreta en vurdering av de priser og vilkår som er avtalt Frist på 45 dager fra dokumentasjonen blir etterspurt til den skal foreligge

58 Dokumentasjonsplikt - Generelt Dokumentasjon kan utarbeides etter EUs atferdskodeks men må oppfylle kravene iht. de norske retningslinjene Ved manglende innlevering kan skattyter miste klageadgangen, i tillegg kommer de alminnelige regler om skjønnsligning og tilleggsskatt til anvendelse

59 Hvem er omfattet av dokumentasjonsplikten? Unntak fra dokumentasjonsplikten NEI Oppgavepliktig, dvs. har kontrollerte transaksjoner over 10 mill. kr. eller mellomværender over 25 mill. kr. JA Ikke dokumentasjonsplikt Særskattepliktig PSL 5 (1) JA Dokumentasjonsplikt NEI NEI Norge kan kreve skatteopplysninger JA JA NEI Del av små konsern Ansatte < 250 og Oms < 400 mill kr eller Balanse < 300 mill kr

60 Dokumentasjonsmaterialet Hva dokumentasjonen skal inneholde fremgår av forskriften Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten 4. Opplysninger om finansielle forhold 5 Opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjonene 6 Funksjonsanalyse 7 Særlige opplysninger om sentraliser tjenesteyting 8 Særlige opplysninger om immaterielle verdier 9 Opplysninger om valg og anvendelse av prisingsmetode 10 Sammenlignbarhetsanalyse 11 (kan unntaksvis unnlates) Opplysninger om avtaler mv., 12 Opptegning over uvesentlige transaksjoner 13

61 Dokumentasjonsmaterialet B E S K R I V E L S E FORETAKET KONSERNET VIRKSOMHETEN FUNKSJONER AKTIVA RISIKO KONTROLLERTE TRANSAKSJONER AVTALER A N A L Y S E SAMMENLIGN- BARHETS- ANALYSE PRISING

62 Skillet mellom vedlikehold/påkostning

63 Vedlikehold/påkostning Utgifter til vedlikehold og lignende = fradragsberettiget oppofrelse Vedlikehold refererer seg til inntektsskapning det aktuelle år/tidligere år NB! Ikke selve slitasjen som gir fradragsrett, men utbedringen av denne Grense mot investeringer i gjenstanden = påkostninger Påkostninger har verdi også for senere år og må aktiveres og avskrives

64 Vedlikehold/påkostning Definisjoner: Vedlikehold: arbeid som utføres for å bringe formuesgjenstanden tilbake til den stand den tidligere har vært i (enten som ny eller på et senere tidspunkt) Påkostning: arbeid som fører formuesgjenstanden til en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært Kreves ikke at arbeidet fører til en verdiøkning på formuesgjenstanden

65 Vedlikehold/påkostning Endringer Arbeid som bare består i endringer av formuesgjenstanden er ikke vedlikehold- uavhengig av om arbeidet medfører standardheving eller ikke Eks: Utgifter til riving av en vegg er ikke vedlikehold Utgifter til flytting av en vegg er ikke vedlikehold Endring av en tidligere endring, slik at gjenstanden bringes tilbake i sin opprinnelige stand er ikke vedlikehold

66 Vedlikehold/påkostning Forbedringer Arbeid som fører til forbedringer av en gjenstand utover den stand den en gang har vært i, er ikke vedlikehold Eks: første gangs maling av hus, første gangs isolering Forsømt vedlikehold på tidligere eiers hånd gir fradragsrett Det skal tas hensyn til utviklingen vedr. materialbruk, dvs. høy/lav standard tidligere = høy/lav standard i dag Eks: smårutet vindu kan skiftes ut med to lags glass med fullt fradrag Forbedringer erstatter vedlikehold Fradrag for en del tilsvarende nødvendige utgifter til vedlikehold Spart fremtidig vedlikehold Det forhold at et arbeid vil føre til mindre vedlikeholdsutgifter i fremtiden, gir ikke større rett til utgiftsfradrag

67 Vedlikehold/påkostning Utskiftning av selvstendig formuesgjenstand ikke vedlikehold Aktiveres dersom over kr ,- utgiftsføres dersom fradragsberettiget Utskiftning av en del av en formuesgjenstand med en ny del av samme slag Vedlikehold (dersom nødvendig og ikke standardhevning)

68 Vedlikehold/påkostning En formuesgjenstand Det som funksjonelt og fysisk utgjør en enhet Eks: Utskiftning av hjul, motor mv på bil anses som vedlikehold Skille bygning/innbo I utgangspunktet er det som er fastmontert å anse som bestanddel av bygget Utskiftning av dette = vedlikehold Normalt anses ikke følgende gjenstander som del av bygget Vaskemaskin/komfyr i leilighet Lamper Produksjonsmaskiner (eks generatorer)

69 Vedlikehold/påkostning Kjøp av ny gjenstand skal aktiveres Spørsmål om funksjonell og økonomisk sammenheng Arbeidet så omfattende at resultatet må anses som ny gjenstand Gjenoppbygging av et objekt som er gått helt tapt Totalrehabilitering av bygninger mv Utgiftene behandles som kostpris - aktiveres

70 Vedlikehold/påkostning Nettet er definert som et formuesobjekt Sentral-, Regional- og Distirubusjonsnettet Kraftstasjon Et formuesobjekt? Inndelingen i GAV-beregningen = selvstendige formuesobjekter SfS

71 Vedlikehold/påkostning Størrelsen på fradraget Lik faktiske utgifter Event. fordeling mellom arbeid som gjelder vedlikehold og påkostninger Tidspunkt for fradrag Det året vedlikeholdet faktisk utføres- utgiftene påløper Sted for fradrag Fast eiendom, der eiendommen ligger

72 Er driftsmiddel skiftet ut i sin helhet? Ja Aktivering Nei Medfører arbeidet kapasitetsøkning? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Innebærer arbeidet en standard forbedring? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Har driftsmiddel ny form eller funksjonalitet? Ja Helt eller delvis aktivering Nei Endring eller ombygging? Ja Aktivering Nei Kostnadsføring

73 Leie av fallrettigheter/ frikraft leveranser

74 Fallrettsleie Fradragsberettiget i grunnrenteinntekt, skl 18-3, 3, ledd bokstav a? Uklart Ot. Prp.nr 1 ( ) SfS

75 Rolf Erik Disch partner/advokat Tax & Legal Direkte: Mobil: Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen Tlf: Faks: Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Alminnelig inntektsskatt 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Oversikt over skattesystemet Skatteobjekt Det inntekts- eller formuesobjekt som er grunnlag for beskatning Skattesubjekt Fysiske eller juridiske

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

EBL Seminar. Internprising

EBL Seminar. Internprising EBL Seminar. Internprising 22. oktober 2008 Advokat/Partner Hans-Martin Jørgensen: (hjorgensen@deloitte.no) Temaer Betydningen for medlemsbedrifter i EBL Opplysningsplikt Dokumentasjonskravene 2 2007 Deloitte

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige avskrivninger Forside / Skattemessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Oppdatert: 28.05.2017 Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler.

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 29.05.2017 Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Også

Detaljer

Finansdepartementet Høringsnotat. om utskillelse av faste tekniske installasjoner i bygg til egen saldogruppe

Finansdepartementet Høringsnotat. om utskillelse av faste tekniske installasjoner i bygg til egen saldogruppe Finansdepartementet 30.01.2009 Høringsnotat om utskillelse av faste tekniske installasjoner i bygg til egen saldogruppe Forslag til endring av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 14-41 1. INNLEDNING

Detaljer

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente

Avskrivninger Skattefritak ved samlet salg Grunnrentebeskatning Bruttoinntekter og normpriser ved beregning av grunnrente Forside / Kraftverksbeskatning Kraftverksbeskatning Oppdatert: 21.12.2017 Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51. 10. desember 2008. rdisch@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51. 10. desember 2008. rdisch@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51 rdisch@deloitte.no 10. desember 2008 2003 Firm Name/Legal Entity Formuesverdier for kraftverk Formuesskatten for de tidligere prosentlignede kraftforetak ble

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl

- Salgssum i X14. Sktl Q. + Kjøp i X14. Sktl Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2015. Oppgave 1. Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Varige driftsmidler. Skattemessige

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft Sak: 14/4159 16.02.2015 Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft 1 Innledning og sammendrag Departementet foreslår endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk. Forslaget innebærer

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket.

Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, våren 2015. Oppgave 1. Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Varige driftsmidler. Skattemessige

Detaljer

Formuesverdier og eiendomsskatt.

Formuesverdier og eiendomsskatt. Formuesverdier og eiendomsskatt. Rolf-Erik Disch 97 18 02 51 rdisch@deloitte.no 8. desember 2010 2003 Firm Name/Legal Entity Formuesverdier for kraftverk Formuesverdier skal beregnes, jfr. skattelovens

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBEFs Årsmøtekonferanse

NBEFs Årsmøtekonferanse NBEFs Årsmøtekonferanse Skatt og avgift for fast eiendom Rune Fuglestrand Partner, skatterådgiver Nye regler for formuesfastsettelse og fast teknisk installasjon Hvem har dette betydning for: Reglene for

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Sak: 15/2115 30.06.2015 Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV - Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak 2007-017KV 20.10.2009 2007-017KV - Problemstilling En viss mengde kraft ble levert årlig, omtalt av skattyter som frikraft. I forhold til grunnrenteinntekten

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 6 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 6 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 6 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Høringsnotat. - nåverdiberegning av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg

Høringsnotat. - nåverdiberegning av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg Finansdepartementet, 21. desember 2009 Høringsnotat - nåverdiberegning av fremtidige utskiftingskostnader for tekniske installasjoner i bygninger tilhørende kraftanlegg 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Formuesverdien

Detaljer

Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1084 Avskrivning 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Generelt Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen av alle skattytere som ved fastsettingen krever fradrag

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket.

Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2015. Oppgave 1. Spm. 1. Beregning av beløp som vil inngå i beregningen alminnelig inntekt for enkeltpersonforetaket. Varige driftsmidler. Skattemessige

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Oppgave 1. Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Osl36 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Del 1 (Anslått tidsforbruk: 40 %). Nedenfor er det først foretatt vurderinger og beregninger av skattemessige balanseverdier,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Utskillelse i egen saldogruppe

Utskillelse i egen saldogruppe Avskrivbare bygg og faste tekniske installasjoner: Utskillelse i egen saldogruppe For å gjøre det mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskiftning av tekniske installasjoner,

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

Internprising: Praktisk håndtering

Internprising: Praktisk håndtering Internprising: Praktisk håndtering EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Kristine Ilstad www.thommessen.no Krav til internprising etter norsk lovgivning Vi fikk nye regler fra 1. januar 2008: Revisjon

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for offentlige sykehusapoteks publikumsutsalg

Høringsnotat - Skatteplikt for offentlige sykehusapoteks publikumsutsalg Saksnr. 14/2104 06.05.2014 Høringsnotat - Skatteplikt for offentlige sykehusapoteks publikumsutsalg Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Gjeldende rett... 7 4 Departementets vurderinger

Detaljer

En skattemessig behandling av salg av innmat og salg av aksjer

En skattemessig behandling av salg av innmat og salg av aksjer En skattemessig behandling av salg av innmat og salg av aksjer Kandidatnummer: 501 Leveringsfrist: 25. april 2007 Til sammen 17881 ord 24.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 OPPGAVENS TEMA OG

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler.

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Vimå her ta utgangspunkt i midlertidlige forskjeller pr inngående balanse og midlertidlige

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ.

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ. Skatteetaten Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2011 Særlig om bruken av fortegn i skjemaene I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det fremgår

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer:

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: ehøgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: SFB14515 Videregående regnskap med teori, ny og utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 3. juni 2016 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer