Innhold. Innledning Generell del... 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25"

Transkript

1 Innhold Del I Innledning Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling Regelverk på området for offentlig støtte en kort oversikt EØS-avtalens regler om statsstøtte Internrettslig gjennomføring Bokens struktur Del II Generell del Innledning Forbudet mot tildeling av offentlig støtte Innledning Støttebegrepet Generelt Nærmere om hvilke tiltak som omfattes av støttebegrepet Støtte gitt av statsmidler i enhver form (offentlig støtte) Generelt Staten, fylkeskommuner og kommuner Offentlige organer Offentlige selskaper Private selskaper Støtte gitt av EU, EFTA og andre stater Selektivitetskriteriet Hensynet bak skillet mellom generelle og selektive tiltak Generell fremstilling av vilkåret Sektorbestemte støtteordninger Støtteordninger basert på lokal tilhørighet Infrastrukturtiltak Særlig om skatter og avgifter skattesystemets logikk

2 5.5 Foretaksbegrepet Konkurransevridning, påvirkning av samhandelen og reglene om bagatellmessig støtte Innledning Konkurransevridningsvilkåret Påvirkning av samhandelen innen EØS-området Reglene om bagatellmessig støtte (de minimis) Sammenfatning Forenlig støtte etter EØS artikkel 61(2) og (3) Innledning EØS artikkel 61(2) og (3) Gruppeunntak og retningslinjer Forskjellen på de ulike typer regelverk Grunnleggende begreper og inndelinger Støttens formål Støttens art driftsstøtte og investeringsstøtte Nærmere om gruppeunntak forenklet prosedyre for tildeling av offentlig støtte Innledning nytt «supergruppeunntak» Anvendelsesområdet for den nye gruppeunntaksforordningen materielle vilkår Prosedyre fremgangsmåten ved tildeling av gruppeunntakstøtte Del III Spesiell del Innledning Det offentlige på kommersielle markeder markedsinvestorprinsippet Innledning Generelt om markedsinvestorprinsippet Prinsippet i praksis Utgangspunkter Opprettelse av selskaper med det offentlige som investor Driften av selskaper der det offentlige er eier Salg og opphør av offentlige selskaper Industrikraft Salg av offentlig fast eiendom

3 9.1 Innledning ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom Oversikt Salg ved budrunde Direktesalg etter forutgående takst Salg som ikke følger prosedyrene i ESAs retningslinjer Sammenfatning Garantier fra det offentlige Innledning Garantier Innledning ESAs retningslinjer og praksis Momenter til vurdering Nye retningslinjer om garantier Tjenester av allmenn økonomisk betydning Innledning Begreper og hovedproblemstillinger Kompensasjon som ikke anses som statsstøtte Altmark-dommen og kriterier for vurdering av om et tiltak innebærer statsstøtte Gruppeunntak Innledning Formål og virkeområde Pålegg om utførelse av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning Beregning av kompensasjon og nærmere regler om overkompensasjon Oppsummering ESAs retningslinjer Innledning Reell tjeneste av allmenn økonomisk betydning Pålegg om utførelse av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning Beregning av kompensasjon og nærmere regler om overkompensasjon Anvendelse av retningslinjene og formålstjenlige tiltak Innsynsdirektivet Særskilte tjenester av allmenn økonomisk betydning Finansiering av flyplasser og støtte til oppstart av flyruter

4 Jernbane Allmennkringkasting Regionalstøtte Innledning ESAs retningslinjer for regionalstøtte Retningslinjenes virkeområde Avgrensning av hvilke regioner som er berettiget til regionalstøtte Regional investeringsstøtte Regional driftsstøtte ESAs vedtak om differensiert arbeidsgiveravgift Regionalstøtte til små bedrifter i oppstartfasen Gruppeunntak for regionalstøtte Innledning Materielle vilkår Støtte til kvinnelige gründere Innledning Materielle vilkår Forskning, utvikling og innovasjon Innledning ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon Retningslinjenes virkeområde og definisjoner Avgrensning mot finansiering av forskning som ikke er statsstøtte Forenlig støtte etter EØS artikkel 61(3)(b) Forenlig støtte etter EØS artikkel 61(3)(c) Incentivvirkning Detaljert vurdering av støttetiltak etter kapittel Gruppeunntak for forskning, utvikling og innovasjon Innledning Materielle vilkår for støtte til FoU, tekniske forprosjekter, immaterielle rettigheter for SMB og støtte til unge nyskapende foretak Miljø Oversikt og utvikling Regelverk og struktur Grunnprinsipper og analysemetode Nærmere om enkelte støtteformål

5 Innledning Miljøinvesteringer Fornybar energi Energisparing Sanering Avgiftslettelser Klimakvoter Støtte til fremme av risikokapitalinvesteringer i små og mellomstore bedrifter Innledning Forholdet til EØS artikkel 61(1) Unntak etter ESAs risikokapitalretningslinjer Generelt Retningslinjene kapittel 4 forenklet prosedyre Retningslinjene kapittel 5 en mer omfattende prosedyre Avsluttende bemerkninger Forenklet prosedyre for risikokapitalstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) Generelt Materielle vilkår Konsulent- og messedeltagelsesstøtte til små og mellomstore bedrifter Innledning og prosedyrer Definisjoner Materielle grenser Investerings- og sysselsettingsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) Innledning og prosedyrer Definisjoner Materielle grenser Støtte til vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere Innledning Materielle vilkår Støtte til rekruttering av vanskeligstilte Støtte til ansettelse av funksjonshemmede Kompensasjon for ekstrakostnader ved ansettelse av funksjonshemmede

6 19 Opplæringsstøtte Innledning Materielle vilkår Krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter Innledning Hovedvilkårene Støttemottakeren må være i økonomiske vanskeligheter Engangsstøtte Meldinger til ESA om enkeltvise tildelinger Krisestøtte Omstruktureringsstøtte Støtteordninger for små og mellomstore bedrifter Sjøtransport Innledning Tonnasjeavgift Innledning Materielle vilkår Nettolønnsordninger Andre støtteordninger Skipsbygging Innledning Materielle regler Retningslinjenes virkeområde Hovedregel: Alminnelige regler gjelder Innovasjon Nedleggingsstøtte Sysselsettingsstøtte Eksportkreditter Utviklingsstøtte Regionalstøtte Derogasjonsbestemmelsen i ODA protokoll 3 artikkel 1(2) tredje ledd Innledning Hjemmelsproblemer og overprøving av EFTA-domstolen Hjemmelsproblemet derogasjonsbestemmelsen bygger på en folkerettslig avtale mellom EFTA-statene EFTA-domstolens overprøvingsrett Bestemmelsens rettslige innhold

7 Forholdet mellom Den faste komité og ESA om når derogasjonsbestemmelsen kan anvendes Anmodningen må ha tilslutning fra Island, Liechtenstein og Norge Det materielle hovedvilkåret «usedvanlige omstendigheter» Avsluttende bemerkninger Del IV Prosess og sanksjoner Innledning Statsstøtteprosessen Innledning Saksbehandlingsregler for ESA Oversikt over regelverket Grensen mellom ny og eksisterende støtte Prosedyren for notifisert støtte Prosedyren for ulovlig støtte Prosedyren ved misbruk av støtte Overvåkning av eksisterende støtteordninger Kontrollundersøkelser Taushetsplikt Klagers og støttemottakers rettigheter i prosessen for ESA Domstolskontroll Innledning Saker for EFTA-domstolen Midlertidig forføyning mot iverksettelse Søksmålsfrist Rettslig interesse (locus standi) Hva kan EFTA-domstolen prøve? Intern prosess saksbehandling etter offentlig støtte-loven Tilbakeføring av statsstøtte Innledning Vilkår for tilbakeføring: EØS-regler Obligatorisk tilbakeføring ved ulovlig støtte EØS-rettslige prinsipper som skranke for reverseringspålegg Midlertidig stansing og tilbakeføring Statens forpliktelse til å iverksette tilbakeføring Oversikt

8 Utgangspunkt: Ubetinget forpliktelse Unntak: Absolutt umulighet Valg av virkemiddel Gjennomføring av tilbakeføring i norsk rett Oversikt EØS-rettslige krav til intern rett Rettslig grunnlag og kompetansespørsmål Midlertidig tilbakeføring Typetilfeller Tilbakeføringskravet Privat håndhevelse av iverksettelsesforbudet Innledning Funksjon Grunnlag Foreleggelse for EFTA-domstolen og samarbeid med ESA Statsstøttesaker for nasjonale domstoler Stansing midlertidig sikring/forføyning Reversering Erstatning Traktatbruddssøksmål mot staten Litteratur henvist til ved forfatternavn Domsregister EF-domstolen EFTA-domstolen Retten i første instans Stikkordregister

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 20. årgang 11.7.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 20. årgang 11.7.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 20. årgang 11.7.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012

STATSSTØTTE. Kapittel 3. Hovedoppgaver i 2012 Kapittel 3 STATSSTØTTE Hovedoppgaver i 2012 I 2012 fattet ESA 24 vedtak i statsstøttesaker på en rekke forskjellige områder. 13 saker gjaldt norske støttetiltak, blant annet på viktige områder som miljøstøtte

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende

Statsstøtte. Kapittel 3. Viktige saker i 2011. Prioriteringer for 2012. i Norge til produksjon av fornybar energi og energibesparende Kapittel 3 Statsstøtte Viktige saker i 2011 2011 var et travelt år for ESA på statsstøtteområdet. Det ble fattet totalt 35 vedtak i saker om alt fra finanskrisestøtte til energi og miljø og kompensasjon

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 21. årgang 8.5.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 21. årgang 8.5.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 27 21. årgang 8.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 18. årgang 25.8.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 18. årgang 25.8.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 18. årgang 25.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 61 18. årgang 10.11.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 RDA Bedriftsprogrammet Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper morgendagens næringsliv. Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 18. årgang 16.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 33 18. årgang 16.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer