JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)"

Transkript

1 JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere vannforsyningen slik at man bedre imøtekommer dagens og fremtidens krav? II. REGELVERK - EØS-AVTALEN Medfører at Norge i stor grad er forpliktet til å innlemme EU sitt regelverk som vårt regelverk. - LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Loven sier følgende i 5. Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. - FORSKRIFT FOR FORSYNINGSSEKTOR (VANNFORSYNING) I medhold av loven er det gitt forskrift om hvordan anskaffelsen av varer og tjenester skal gjennomføres. Det er en hovedforskrift for klassisk sektor og særskilt forskrift for forsyningssektoren, herunder vannforsyning. Hovedregelen er at dersom leveransen overstiger

2 visse terskelverdier som er ulike mellom klassisk sektor og forsyningssektoren så skal anskaffelsen gjennomføres etter en bestemt fremgangsmåte, blant annet skal det kunngjøres konkurranse. Kontrakter om salg av varer og tjenester til det offentlige over en viss verdi skal derfor baseres på konkurranse. - REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE EØS-avtalen setter grenser for hvorvidt norske myndigheter kan tildele støtte til næringsvirksomhet. Offentlig støtte som truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen mellom avtalepartene er i utgangspunktet forbudt. Unntak er likevel gitt for blant annet å fremme utviklingen i visse områder (regionalstøtte) og visse former for næringsvirksomhet eller adferd, eksempelvis små og mellomstore bedrifter, støtte til forskning og utvikling, samt miljøtiltak. - KOMMUNELOVEN (KF) OG SELSKAPSLOVER (IKS OG AS) I tillegg til lov om interkommunalt selskap (IKS) og aksjeselskap (AS) åpner nå kommuneloven for selskapsorganisering av virksomhet av mer forretningsmessig karakter i kommunalt foretak (KF). - INTERNT REGELVERK OM ANSKAFFELSER TIL KOMMUNEN. Sees som intern instruks. Kan som hovedregel ikke påberopes av utenforstående. III. TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNE OG SELSKAP - REGLER OM OFFENTLIG ANSKAFFELSER - UNNTAK FOR EGENREGI - IKS - AS - KF (DEL AV KOMMUNEN) Dersom en eller flere kommuner velger å organisere vannforsyningen gjennom et eget selskap, er også hovedregelen at reglene om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse fordi leveransen skjer fra et annet rettssubjekt. Her gjelder imidlertid et meget viktig unntak: Dersom en oppdragsgiver velger å utføre arbeidet selv (i egenregi), faller det utenfor regelverket. Selv om ytelsen leveres av et eget selskap - som er et annet rettssubjekt - kan det likevel være egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet reguleres ikke av regelverket. Det er derfor det offentlige organet selv som avgjør om en ytelse bør utføres av eget personale («egenregi») eller om det bør benyttes en ekstern leverandør. Dersom en ytelse leveres i egenregi, faller dette utenfor regelverket. For at det skal foreligge egenregi kreves det en viss organisatorisk og eiermessig nærhet mellom leverandør og oppdragsgiver. Hvor grensene går i det enkelte tilfelle kan være uklart.

3 Leveranser mellom ulike selskaper som er egne rettssubjekter vil som hovedregel ikke kunne anses som egenregi. Heller ikke vil leveranser mellom forskjellige kommuner kunne anses for egenregi. Når det gjelder leveranser mellom ulike etater og organer innenfor samme kommune, er utgangspunktet at disse er en del av ett rettssubjekt. Leveranser mellom disse ulike etatene og organene kan derfor normalt tildeles direkte. Selv om det skjer leveranser mellom to forskjellige rettssubjekter, kan det i enkelte tilfeller foreligge egenregi. EF-domstolen har i sin praksis stilt strenge vilkår for at slike leveranser skal kunne unntas fra regelverket. Det er to vilkår som da må være oppfylt: 1) oppdragsgiver må ha en svært sterk kontroll over leverandøren som ved egen avdeling, (kontrollkriteriet) og 2) leverandørens virksomhet må hovedsakelig være rettet mot oppdragsgiveren (omsetningskriteriet) Egenregi kan derfor ikke kombineres med utstrakt konkurranse om oppdrag i markedet ellers. Hvor den konkrete grensen går er imidlertid uklart. Forsyningsforskriften krever at minst 80% av leverandørens virksomhet skal være rettet mot oppdragsgiver for at det skal foreligge egenregi. Eksempler på egenregi: IKS: - vilkår: tjenesten skal dekke allmennhetens behov og er ikke av industriell eller forretningsmessig karakter - opptrer selskapet som kommersiell aktør i markedet i tillegg til å betjene eierne? - konkurrerer selskapet med andre aktører om oppdrag til eierne (ingen enerett)? - Flere eiere i utgangspunktet ok AS: - Heleid kommunalt (ubetinget krav iflg avgjørelse av EF-domstolen ) - Kontrollkriteriet - Omsetningskriteriet KF: Del av kommunen, samme rettssubjekt som kommunen. Ingen problemer med egenregi.

4 IV. TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - SAMARBEIDSMODELLEN - OFFENTLIG ANSKAFFELSE - UNNTAK FOR EGENREGI GJELDER IKKE Problemstillingen er om ulike former for samarbeid mellom kommuner om vannforsyning må sees som en offentlig anskaffelse som medfører at oppdraget må konkurranseutsettes. Utgangspunktet er at kommuner kan samarbeide om felles vannforsyning, uten at regelverket om offentlig anskaffelser kommer til anvendelse. Det kan gjøres gjennom egen avtale eller i et selskap. Men dersom en kommune kjøper en vare eller tjeneste fra en annen kommune, kommer som hovedregel reglene om offentlig anskaffelser til anvendelse (forutsatt over terskelverdi, pt kr ,- i forsyningssektoren). Leveranser mellom kommuner kan som hovedregel ikke være egenregi, fordi det oppfyller verken kontroll- eller omsetningskriteriet. Det avgjørende er altså ikke hva en kaller samarbeidet, men om det reelt sett skjer leveranse av varer og/eller tjenester mellom kommuner. Eks: Vertskommunemodell, avtale om enkelt eller flere oppdrag osv. V. GENERELT OM HENSYN OG KRAV VED VALG AV SELSKAPSFORM - KOMMUNENS VALGMULIGHETER - KOMMUNENS STYRINGSMULIGHETER - KOMMUNENS ØKONOMISKE ANSVAR - VURDERING AV RISIKO - SELSKAPETS ØKONOMISKE FRIHET - FLEKSIBILITET OG ENDRING AV EIERFORHOLD - FORHOLDET TIL FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLIGHETSLOVEN - SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD - REGELVERK OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - UNNTAK FOR EGENREGI (KRAV OM KONTROLL OG OMSETNING) - REGELVERK FOR OFFENTLIG STØTTE VI. INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) - IKS-LOVEN - SELVSTENDIG RETTSSUBJEKT - REPRESENTANTSKAPET ER ØVERSTE ORGAN - REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG OPPGAVER - STYRETS MYNDIGHET OG OPPGAVER - DAGLIG LEDER ER ANSVARLIG OVERFOR STYRET

5 VII. AKSJESELSKAP (AS) - AKSJELOVEN - EGET RETTSSUBJEKT - FLEKSIBILITET PÅ EIERSIDEN - DELTAKERANSVAR - GENERALFORSAMLING - STYRET - DAGLIG LEDER - AKSJONÆRAVTALE - ENDRINGER I EIERFORHOLDET VIII. KOMMUNALT FORETAK (KF) - DEL AV KOMMUNEN - FORRETNINGSMESSIG KARAKTER - STYRET - DAGLIG LEDER - UTGANGSPUNKT: STYRET HAR SAMME ANSVAR OG MYNDIGHET SOM I AS - KOMMUNESTYRET BESLUTTER FORMÅLET - FORETAKET INNGÅR I KOMMUNENS BUDSJETT - BEGRENSNING I STYRETS MYNDIGHET - FORHOLD TIL KOMMUNENS ADMINISTRASJON - ADMINISTRASJONSSJEFEN KAN UTSETTE IVERKSETTING AV EN SAK - KOMMUNELOVENS ØKONOMIREGLER - BUDSJETT OG REGNSKAP - REGNSKAPSLOVEN Molde, den 4. april 2005 Svein Eikrem Kommuneadvokat

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07

Avfall Norge. Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren. Rapport nr. 3/07 Avfall Norge Veileder for tildeling av enerett innen avfallssektoren Rapport nr. 3/07 Juni 2007 Rapport nr: 3/2007 Distribusjon: Fri Dato: 25. juni 2007 Revidert: 1. gang ISSN: 1502-4589 Tittel: Veileder

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER FoU KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER 1-3 (2) h i Anskaffelsesforskriften av 07.04.2006 En utredning for KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon Fra

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til et foretak som innklagede var medeier i, uten forutgående konkurranse. Idet anskaffelsens verdi

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER RINGERIKE KOMMUNE Kommuneadvokaten Versjon: 1.0 09.04.2013 INTERNT NOTAT NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER 1 Innledning 1.1 Om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og formålet med

Detaljer