1. Innledning... side Definisjoner... side Opplæringskontorenes rolle... side Om kadettordningen... side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang... side 8 7. Instruktør innlogg/ informasjon... side 9 8. Assessor innlogg/ informasjon... side Hvordan gi god opplæring... side Hvordan være en god instruktør?... side Kurs for instruktør og assessor... side Rederiets tilrettelegging av god opplæring... side Kadett tid og søking om sertifikat... side 14 2

3 1. Innledning Denne håndboken håper vi vil være til hjelp for de som har påtatt seg ansvaret med å gi opplæring til morgendagens sjøoffiserer. Heftet vil gi en innføring i hvordan de enkelte logger seg inn på Webcadet. Hvordan Webcadet brukes som et dokumentasjonsverktøy for kadetten, instruktør, assessor og rederiet. Rederier som velger å satse på kadetter er med på å forme morgendagens offiserer. Ved å ha fokus på opplæring og samtidig ha et gjennomtenkt opplegg om bord, skaper en et trygt læringsmiljø for kadetten. Det er veldig viktig at kadetten blir positivt mottatt om bord og får en planmessig opplæring i henhold til læreplanene. Dette kan være starten på en lang yrkeskarriere som offiser i den maritime næring. Samtidig må selvsagt kadetten selv delta aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold om bord. Instruktørene om bord er en viktige og betydningsfulle personer, som gjør en fantastisk jobb. Vi på opplæringskontoret ønsker å takke alle som bidrar til positiv opplæring. Vi setter stor pris på det engasjementet som dere viser, samt lærdommen dere videreformidler til lærlinger og kadetter. Vi ønsker dere lykke til med opplæringen! Håndboka er beregnet på deg som er: Opplæringsansvarlig i rederiet. Kadett, Instruktør og Assessor Hensikten med håndboka er: Å være informativ og gi en god beskrivelse av kadett ordningen, både den administrative og pedagogiske delen. Å være til hjelp for å nå de mål og oppgaver som er skissert i Webcadet, og i henhold til STCW Å gi tips og råd slik at opplæringen om bord blir planlagt både med hensyn til logisk rekkefølge av kompetansebygging, og for at treningen best mulig kan passes inn i normale arbeidsrutiner om bord. Webcadet vil være et sentralt og nødvendig hjelpemiddel i selve opplæringen om bord. Det er viktig at denne brukes flittig av både kadett og instruktør. 3

4 2. Definisjoner Kadett: Den som har kadettplass om bord på et godkjent opplæringsskip. Rederi: Den som har kadett om bord, og har lønns- og personalansvar. Være kontaktformidler mellom skip og opplæringskontor. Ansvarlig for å utpeke instruktør og assessor for kadetten. Opplæringsansvarlig i rederi: Den som er faglig ansvarlig for oppfølging av kadetten om bord i båtene i rederiet. Vanligvis en person på personalavdelingen. Dette er den personen kadetten forholder seg til på rederikontoret. Instruktør om bord (Opplæringsansvarlig): Den som er ansvarlig for at kadetten får opplæring i følge læreplan for faget. Lage plan for gjennomføring av opplæring. Påse at arbeidsoppgavene gjennomføres og dokumenteres. Assessor: Assessoren er den som fungerer som sensor for kadettopplæringen, og innehar assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCW. De maritime opplæringskontorene Har hovedansvaret for at opplæringen skjer etter gjeldende lover. 4

5 3. Opplæringskontorenes rolle Webcadet er et samarbeidsprogram mellom de maritime opplæringskontorene i Tromsø, Ålesund, Haugesund og Tønsberg. Webcadet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjonene som elektronisk registreringsbok for norske kadetter fra 1. juli Tidligere registreringsbok i papirutgave utgår fra samme dato. Kadetter som har påbegynt sin registrering i papirutgave kan ferdigstille denne etter spesielle regler. Opplæringskontorene er av Sjøfartsdirektoratet pålagt å ha et godkjent KS-system som skal sikre at opplæringen blir gitt og kontrolleres etter gjeldene forskrifter i STCW-konvensjonen. Opplæringskontorene er gitt hovedansvaret for administreringen av kadettordningen, herunder: I samarbeid med rederiene å planlegge og tildele plasser for aktuelle kadetter. Fremskaffe kadettplasser i rederiene Innhente og fylle inn data om kadetten i Webcadet Tildele passord og tilgang til Webcadet Kreve inn registreringsavgift Kvalitetssikre at utpekt(e) instruktør (e) og assessor(er) har påkrevde sertifikater og fartstid for å inneha en opplæring eller sensur rolle Bistå de forskjellige funksjoner (kadett, instruktør, assessor, rederi) med brukerveiledning. Gi fortløpende tilbakemelding om det registreres feil bruk av boken Ved fullført kadettopplæring å utstede kompetansebevis til Sjøfartsdirektoratet Formidle informasjon om inntak, fordeling, antall søkere osv. til SNMK Undervise kadetter, instruktøre, assessorer og rederiansatte i bruken av Webcadet Informasjonstiltak i de maritime skolene og direkte kontakt med de maritime studentorganisasjonene Lagre all informasjon som kadettene har skrevet eller kopiert inn i Webcadet for fremtidig kontroll Skrive ut kadettboken til Sjøfartsdirektoratet eller kadetten etter forespørsel Utarbeide eget informasjons og opplæringshefte for Webcadet Gjennomføre instruktør og assessorkurs 5

6 4. Om kadettordningen En kadett er en person som har fullført og bestått nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim teknisk fagskole eller maritim høgskole. Tiden fra fullført og bestått utdanning og fram til mottagelse av første sertifikat, betegnes som kadettid. Denne tiden kan variere fra 1 til 12 måneder effektiv fartstid, avhengig av utdanningsmodell. Om bord skal kadetten få opplæring etter opplæringsprogrammet og denne skal dokumenteres i Webcadet. Etter endt opplæring skal kadetten bedømmes. Kadetten skal ha status som offiser, men han/hun skal også delta og få opplæring i arbeidsoppgaver på støttenivå (grunnleggende sjømannskap), dersom kandidaten mangler dette. Hvem kan bli kadett? En person som har gjennomført og bestått maritim sertifikatrettet utdanning på operativt nivå og har inngått en opplæringsavtale med et rederi, kan bli kadett. Opplæringsavtalen skal beskrive opplæringstidens varighet, seilingsperiode, arbeidstid og hvem som har funksjonen som instruktør. Krav Det er rederiene som velger ut sine kadetter og rederiet har ansvaret for at kadetten tilfredsstiller kravene til helse, at grunnleggende sikkerhetsopplæring, jfr. STCW - 95 regel VI/1 og avsnitt A-VI/1 er gjennomført og bestått, samt at kandidaten har bestått studie og at kandidaten har minimum karakteren E, i konvensjonsfagene. Systematisk opplæring om bord Opplæring og planlegging av denne må ta utgangspunkt i Webcadet og i de mulighetene som ligger i det daglige arbeidet om bord. Kadetten arbeider og lærer gjennom det daglige arbeidet, og særlig instruktør blir sentral i kadettens opplæring. Fartøyshåndboka vil være et sentralt hjelpemiddel i selve opplæringa om bord. Opplæring og bedømmelse kan imidlertid bare gjøres når dette ikke virker negativt på den normale driften av skipet, utgjør fare for sikkerheten for menneskeliv til sjøs eller er en risiko for forurensing av det marine miljø. Hva kjennetegner læring? En vanlig forestilling er at læring skjer ved at en lærer eller instruktør formidler kunnskaper, og at den som lærer mottar og lagrer kunnskapene. De fleste har erfart at læring krever en viss form for egenaktivitet. Læring er et arbeid som må utføres av den som skal lære. Det er derfor svært viktig at forholdene legges til rette på en slik måte at kadetten skaffer seg erfaring gjennom det praktiske arbeidet om bord. 6

7 Det å gjøre nye og ulike erfaringer i den daglige arbeidssituasjonen, er en svært viktig læringsressurs. Det skjer på den måten at vi gjør et arbeid og deretter reflekterer over og analyserer det som skjedde, og hvorfor det skjedde. Vi ønsker at kadetten tildeles et arbeidsoppdrag og at han/hun selv arbeider etter modellen: Planlegge Gjennomføre vurdere De tre delene er beskrevet nærmere under punktet Tre viktige hovedkrav til hvordan du tilegner deg kompetanse 5. Rederi innlogg/informasjon Den ansvarlige i rederiet får innloggingstilgang i Webcadet. Her føres inn navn og data på kadetter, deres skipsperioder og hvem som er utpekt ombord til å være instruktør for den enkelte kadett, samt assessorer etterhvert som kadettene er klar for assessment. For å tilfredstille kravene til kvalitetssikring av de involverte i opplæring og bedømming av kadetter, må rederiet registrere og dokumentere at instruktøre og assessorer har kurs og kompetanse i opplæring og bedømming. Dette krysses av i markerte felt. Den ansvarlige i rederiet vil ha tilgang til å se den enkelte kadetts gjennomføring, progresjon og status for opplæringen, men vil ikke ha tilgang til å kommentere eller kvittere inne i systemet. For at kadetten skal få korrekt fartstid fra utreisedag, er det viktig at alle registreringer er gjennomført. Hvis en instruktør må avslutte turen før tiden, må rederiet kvittere ut dette og registrere inn den som tar over. NB! Innloggingsveiledning: 7

8 6. Kadett tilgang Ditt ansvar som kadett Så tidlig som mulig må du sørge for å gjøre deg kjent med målene og oppgavene i Webcadet. Du bør tenke gjennom og evt. drøfte med andre hva målene betyr og hvilke krav de stiller til deg. Webcadet blir et viktig verktøy for å dokumentere dine kunnskaper. Kompetanse på operativt nivå Dette omfatter din evne til å bruke det du har tilegnet deg av kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å løse oppgaver og problemstillinger i arbeidssituasjoner. I samfunnet og arbeidslivet trenger du både faglig og sosial kompetanse. Du må kunne velge hva du skal gjøre og hva du f. eks. trenger av informasjon, materialer og utstyr for å takle utfordringen. Du må også kunne planlegge, gjennomføre og vurdere kvaliteten av eget arbeid. Evnen til å utvikle deg, og kvaliteten på arbeidet ditt videre gjennom å lære av egne erfaringer, er viktig kompetanse. Du skal selv være aktiv og søke informasjon for å lære. Hvordan kan du tilegne deg en kompetanse på operativt nivå? Du lærer av alle oppgaver du løser i løpet av opplæringen. Gjennom opplæringsperioden arbeider du med oppgaver som hjelper deg på vei i den faglige og personlige utviklingen din. Du arbeider med andre ord med å bygge opp delkompetanse på ulike nivåer i forhold til det du skal kunne når opplæringen er avsluttet. I slike sammenhenger er det fornuftig å foreta mange repetisjoner og finpusse kunnskapene. Fartøyets beredskaps- og fartøyshåndbok er viktige hjelpemidler i denne sammenheng. Tre viktige hovedkrav til hvordan du tilegner deg kompetanse: 1. Du må kunne planlegge: Hvilken informasjon du trenger og hvor du finner den Hva du vil lære og hvordan du vil lære det Tidsbruk Arbeids- og ansvarsfordeling Ta hensyn til bedriftsinterne bestemmelser (fartøyshåndboka) og ISM. 2. Du må kunne gjennomføre arbeidet alene/i samarbeid med andre ved å: Si meningen din, komme med forslag og delta i diskusjoner 8

9 Lytte til, vurdere og akseptere andres meninger Følge din egen og eventuell en felles plan Utføre arbeidet og utnytte tida godt 3. Du må kunne vurdere resultatet av arbeidet ditt: Hvilke forhold har hatt betydning for resultatet? Hvordan løste du oppgaven? Hvorfor gjorde du akkurat slik? Hva kunne du ha gjort på en annen måte - og på den måten vise at du kan lære av egne erfaringer? NB! Innloggingsveiledning: 7. Instruktør innlogg/informasjon Alle funksjoner i Webcadet er sikret gjennom en unik innlogging i systemet som skjer ved bruk av brukernavn og passord. Instruktør om bord skal oppfylle kravene i 13-1.:(Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk) Rederiet skal sørge for at instruktør for opplæring om bord har forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen og har sertifikat minst på nivå med oppgavene det gis opplæring i. Instruktøre skal gjennomgå alle kriteriene (deloppgavene) i kompetansemålet med kadetten og sikre seg at den dokumentasjon kadetten har lagt inn er riktig, og at han/hun har forstått og er i stand til å nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Når alle kriterier er gjennomgått signerer instruktøre for at hele kompetansemålet er ferdig og alle oppgaver besvart. Instruktøre gir etter dette beskjed til assessor om at kompetansemålet er ferdig og at sensur kan gjennomføres. Instruktør og assessor kan ikke være samme person. NB! Innloggingsveiledning: 9

10 8. Assessor innlogg / ansvar Assessoren er den som fungerer som sensor for kadettopplæringen. Instruktør for kadetten trenger ikke ha assessorkurs, men det anbefales. Assessor skal oppfylle kravene i 13-2 og 3: (Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk) (2)Rederiet skal sørge for at den som skal evaluere kompetansen etter gjennomført opplæring a) er sertifisert for funksjonen vurderingen gjelder, b) har fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder, c) har kvalifikasjonsbevis for assessor. (3) Rederiet skal sørge for at den som skal evaluere kompetansen til navigatører på hurtiggående fartøy a) har tjenestegjort som fører på rederiets hurtiggående fartøy eller tilsvarende fartøy, For hvert kompetansekriterium som kadetten gjør seg ferdig med skal assessoren, gjennom samtale eller praktisk oppgave, teste kadetten. Dersom assessor er fornøyd med besvarelsen, vil han signere. Assessor skal ikke signere dersom han mener at kadetten burde hatt en bedre forståelse for temaet. Da bør assessor heller si fra om dette og ta opp temaet på nytt ved neste samtale. Det beste er om det finnes en assessor på hver båt der det finnes kadetter. På denne måten vil kadetten kunne ha jevnlige samtaler med assessor og dermed jevnlig utkrysning i registreringsboka. Dersom båten ikke har assessor om bord, må rederiet sende ut en godkjent assessor om bord på båten for å gjennomføre evalueringen. Alternativt er å benytte skole lab. Assessoren skal prøve og prøve kadetten i de kompetanse-kriterier som er i henhold til STCW. Når prøven er gjennomført og bestått signerer assessor under kompetansekriterier. NB! For at kadetten skal få en fullverdig opplæring og godkjenning for å søke serifikat må alle kompetansemål være signert av Instruktør og alle kompetaneskriterier være signert av Assessor. NB! Instruktør om bord og assessor for kadetter kan IKKE være samme person. NB! Innloggingsveiledning: www. 10

11 9. Hvordan gi god opplæring 9.1 Hvordan være en god instruktør? En god instruktør er først og fremst en person som ser nytten og gleden av å ha lærlinger og kadetter knyttet til sin bedrift. En må også inneha evnen til å se potensialet i nybegynneren, samt ha en yrkesstolthet og faglige kompetanse som en ønsker å videreformidle. Som instruktør må en hjelpe den lærende til å forstå og handle både når oppgaver lykkes og når noe går galt og det oppstår feil. Det er ikke nok å skjønne at noe skjer. Kadetten må også forstå hva som skjer og hvorfor. Til dette hjelper åpne spørsmål som: hva, hvorfor, hvordan etc. Instruktør vil være den viktigste rollemodellen for kadetten i bedriften. Han/hun vil både gjennom ord og handling vise kadetten: Hvordan et godt arbeid skal utføres Hvordan en bør oppføre seg mot kollegaer Hvordan bedriften bør behandle kunder / besøkende Hvordan bedriften vektlegger orden og ryddighet på arbeidsplassen Hvordan bedriften vektlegger HMS At alle er ansvarlige for å bidra til forbedring og utvikling i bedriften. Ferdigheter som også er viktige hos en instruktør er: Kunne gi tilbakemeldinger. Målet er å hjelpe kadetten til selv å bli reflekterende. Instruktør skal ikke være en fasit. Bruk åpne spørsmål her (Hva, hvordan, hvorfor, hvilke, hvem.) Kunne oppmuntre og gi anerkjennelse. Husk at uberettiget eller ikke dokumentert ros kan undergrave tilliten. En god regel er: Ros i plenum, ris i enerom! Kunne støtte, motivere, inspirere og heie på. Etter hvert som en øker kravene, må det også gis støtte. Det er en tillitserklæring å stille krav! Kunne kommunisere tydelig. Klare budskap hindrer forvirring. En må også på en trygg og god måte kunne konfrontere og være klar når det er behov for det. Kunne håndtere motstand og møte dette med et jeg-budskap: jeg føler at 11

12 Kunne gi varierende oppgaver slik at hele opplæringsplanen dekkes. Ren gjentakelse kan virke sløvende. Om enkle oppgaver likevel må repeteres, så legg til utfordringer som å oppmuntre til at kaddetten stadig lager et bedre produkt, forbedrer arbeidsteknikken, mestrer oppgaven med mindre støtte, utfører oppgaven raskere etc. Selv kunne følge de regler og vise de holdninger som en prøver å formidle til kadetten. Do as you preach. Kunne sette av litt tid hver uke til å se i Webcadet sammen med kadetten og til å legge en plan for neste periode, samt prate litt omkring denne ukes lærdom. Det viktigste er imiidlertid å skape et trygt miljø å lære i. God kommunikasjon, tydelige oppgaver og vurderingskriterier, åpenhet samt en god dose humor vil være med på å legge til rette for læring. Hvis en som instruktør finner ut hvor lærlingen står faglig sett og lager utfordringer ut i fra dette ståstedet, vil lærlingen oppleve mestring. Dette vil igjen være med på å skape et positivt læringsmiljø, samt økt selvtillit. Snakk MED kadetten og ikke til. 9.2 Kurs for instruktør og assessor De maritime opplæringskontorene holder årlig flere 2 dagers kurs for opplæringsansvarlige og assessorer. Medlemsbedriftene orienteres med eget skriv om tid og sted for avvikling av kursene. Påmeldingen må skje via rederiet. Datoer for slike kurs vil være tilgjengelige på våre nettsider. Dersom du skal være assessor for kadetter (den som signerer som sensor i registreringsboken til kadetten) MÅ du ha godkjent assessorkurs. 12

13 9.3 Rederiets tilrettelegging av god opplæring De mest vellykkede bedriftene setter sine beste folk på veiledning av nye medarbeidere. Dette fordi de i enhver kadett ser en fremtidig nøkkelperson i bedriften. De ønsker derfor å bygge opp kompetansen til den nye medarbeideren med de vaner, holdninger, arbeidsstil og faglige nivå som finnes blant de beste i bedriften. En slik bedrift ser potensialet i opplæringsstillingene og de har en klar forståelse for hva det innebærer å ha kaddetter i opplæring.. Rederier som ønsker å tilrettelegge for god opplæring bør: Være tydelige innad i bedriften på at en ønsker å være en god opplæringsplass for nye medarbeidere. Dette bør være et mål for alle ansatte. Ha en fast kontaktperson som kadetter er kjent med og kan ta kontakt med. Ha en god mottakelse av kadetten. Denne bør gjerne inneholde omvisning i bedriften, introduksjon til de nærmeste medarbeiderne samt en samtale med instruktør i rederiet omkring den videre opplæringen. Ha en systematisk plan for opplæringen som innebærer varierte oppgaver og som følger læreplanene. Ha miljø og system for kontinuerlig forbedring av opplæringssystemet i bedriften. Gi råd og støtte til instruktørene om hvordan de skal håndtere rollen, men samtidig stille krav til innholdet i opplæringen. Legge til rette for at de ansatte som gir opplæring, selv får den nødvendige opplæringen de ønsker for å bedre sin kompetanse i veiledning og vurdering, samt gi dem tid til å drive opplæring. Samarbeide med kadetten for å skape trygghet og tilhørighet, samt gi han/henne tydelige tilbakemeldinger. 13

14 10. Kadett tid og søknad om sertifikat Kadetten er nå ferdig med teorien og har den praktiske delen av opplæringen til offiserssertifikat igjen. Denne opplæringa må godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, og det gjøres ved å føre Webcadet. Det kreves en godkjent sensor (assessor) til å bedømme kadettens kompetanse. «For å få sertifikat etter Regel II/1 (1.styrmann) eller Regel III/1(2.maskinist) i STCW konvensjonen kreves at en har fullført et godkjent opplæringsprogram for opplæring om bord. Dette programmet for opplæring om bord er en del av den samlede opplæring og utdanning som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat. Opplæringsprogrammet er et krav for å sikre at den som får sertifikat har fått en systematisk praktisk opplæring og erfaring som er nøye overvåket og gjennomført av kvalifiserte offiserer og behørig dokumentert i en godkjent registreringsbok for opplæring». Kilde: Sjøfartsdirektoratet Kadetttiden kan ikke starte før etter at kandidaten har fullført undervisning og bestått eksamen tilsvarende D5 eller M4 sertifikat. Dette står i STCW-regel II/3 for dekk og regel III/1 for maskin. Kadetter må dokumentere at fartstiden har funnet sted på sjøgående skip over 500GT i fartsområde 3 eller større, eller mer enn 750kw for maskinkadetter. Antall måneder effektiv fartstid som må dokumenteres for å få sertifikat varierer i forhold til hvilken utdanningsbakgrunn en har. Se tabellen under. Fagskole m/fagbrev Høyskole 36 mnd fartstid* Dekk 6 mnd (4) 12 mnd (4) 1 mnd Maskin 6 mnd (1) 6 mnd (1) Kandidater kan ta deler av fartstiden underveis i skoleforløpet, men ( ) viser hvor mange månededer fartstid med systematisk opplæring kadetten må dokumentere etter at undervisning og eksamen ihht. avsnitt A-II/1 og A-III/1 er gjennomført og bestått. Dette betyr etter datoen som står på utstedt vitnemål fra skolen. 14

15 Kandidater i maskin fra fagskolen kan søke om laveste sertifikat, Motor kl. 4, etter første året, dersom alle fag er bestått. Evaluering 36 mnd fartstid (Gjelder bare dekk) Dette gjelder de som har startet på fagskole uten fagbrev og som kan dokumentere godkjent fartstid som matros (36 mnd). Disse kandidatene trenger 1 mnd fartstid med opplæring om bord etter datoen som står på utstedt vitnemål fra fagskolen. (Se tabellen på forrige side). Den enkleste måten å evaluere oppnådd kunnskap på og å dokumentere dette er ved å benytte registreringsboka. Evalueringen må selvsagt utføres av godkjent assessor med gyldig assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. 15

16 16

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer