1. Innledning... side Definisjoner... side Opplæringskontorenes rolle... side Om kadettordningen... side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang... side 8 7. Instruktør innlogg/ informasjon... side 9 8. Assessor innlogg/ informasjon... side Hvordan gi god opplæring... side Hvordan være en god instruktør?... side Kurs for instruktør og assessor... side Rederiets tilrettelegging av god opplæring... side Kadett tid og søking om sertifikat... side 14 2

3 1. Innledning Denne håndboken håper vi vil være til hjelp for de som har påtatt seg ansvaret med å gi opplæring til morgendagens sjøoffiserer. Heftet vil gi en innføring i hvordan de enkelte logger seg inn på Webcadet. Hvordan Webcadet brukes som et dokumentasjonsverktøy for kadetten, instruktør, assessor og rederiet. Rederier som velger å satse på kadetter er med på å forme morgendagens offiserer. Ved å ha fokus på opplæring og samtidig ha et gjennomtenkt opplegg om bord, skaper en et trygt læringsmiljø for kadetten. Det er veldig viktig at kadetten blir positivt mottatt om bord og får en planmessig opplæring i henhold til læreplanene. Dette kan være starten på en lang yrkeskarriere som offiser i den maritime næring. Samtidig må selvsagt kadetten selv delta aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold om bord. Instruktørene om bord er en viktige og betydningsfulle personer, som gjør en fantastisk jobb. Vi på opplæringskontoret ønsker å takke alle som bidrar til positiv opplæring. Vi setter stor pris på det engasjementet som dere viser, samt lærdommen dere videreformidler til lærlinger og kadetter. Vi ønsker dere lykke til med opplæringen! Håndboka er beregnet på deg som er: Opplæringsansvarlig i rederiet. Kadett, Instruktør og Assessor Hensikten med håndboka er: Å være informativ og gi en god beskrivelse av kadett ordningen, både den administrative og pedagogiske delen. Å være til hjelp for å nå de mål og oppgaver som er skissert i Webcadet, og i henhold til STCW Å gi tips og råd slik at opplæringen om bord blir planlagt både med hensyn til logisk rekkefølge av kompetansebygging, og for at treningen best mulig kan passes inn i normale arbeidsrutiner om bord. Webcadet vil være et sentralt og nødvendig hjelpemiddel i selve opplæringen om bord. Det er viktig at denne brukes flittig av både kadett og instruktør. 3

4 2. Definisjoner Kadett: Den som har kadettplass om bord på et godkjent opplæringsskip. Rederi: Den som har kadett om bord, og har lønns- og personalansvar. Være kontaktformidler mellom skip og opplæringskontor. Ansvarlig for å utpeke instruktør og assessor for kadetten. Opplæringsansvarlig i rederi: Den som er faglig ansvarlig for oppfølging av kadetten om bord i båtene i rederiet. Vanligvis en person på personalavdelingen. Dette er den personen kadetten forholder seg til på rederikontoret. Instruktør om bord (Opplæringsansvarlig): Den som er ansvarlig for at kadetten får opplæring i følge læreplan for faget. Lage plan for gjennomføring av opplæring. Påse at arbeidsoppgavene gjennomføres og dokumenteres. Assessor: Assessoren er den som fungerer som sensor for kadettopplæringen, og innehar assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til STCW. De maritime opplæringskontorene Har hovedansvaret for at opplæringen skjer etter gjeldende lover. 4

5 3. Opplæringskontorenes rolle Webcadet er et samarbeidsprogram mellom de maritime opplæringskontorene i Tromsø, Ålesund, Haugesund og Tønsberg. Webcadet er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjonene som elektronisk registreringsbok for norske kadetter fra 1. juli Tidligere registreringsbok i papirutgave utgår fra samme dato. Kadetter som har påbegynt sin registrering i papirutgave kan ferdigstille denne etter spesielle regler. Opplæringskontorene er av Sjøfartsdirektoratet pålagt å ha et godkjent KS-system som skal sikre at opplæringen blir gitt og kontrolleres etter gjeldene forskrifter i STCW-konvensjonen. Opplæringskontorene er gitt hovedansvaret for administreringen av kadettordningen, herunder: I samarbeid med rederiene å planlegge og tildele plasser for aktuelle kadetter. Fremskaffe kadettplasser i rederiene Innhente og fylle inn data om kadetten i Webcadet Tildele passord og tilgang til Webcadet Kreve inn registreringsavgift Kvalitetssikre at utpekt(e) instruktør (e) og assessor(er) har påkrevde sertifikater og fartstid for å inneha en opplæring eller sensur rolle Bistå de forskjellige funksjoner (kadett, instruktør, assessor, rederi) med brukerveiledning. Gi fortløpende tilbakemelding om det registreres feil bruk av boken Ved fullført kadettopplæring å utstede kompetansebevis til Sjøfartsdirektoratet Formidle informasjon om inntak, fordeling, antall søkere osv. til SNMK Undervise kadetter, instruktøre, assessorer og rederiansatte i bruken av Webcadet Informasjonstiltak i de maritime skolene og direkte kontakt med de maritime studentorganisasjonene Lagre all informasjon som kadettene har skrevet eller kopiert inn i Webcadet for fremtidig kontroll Skrive ut kadettboken til Sjøfartsdirektoratet eller kadetten etter forespørsel Utarbeide eget informasjons og opplæringshefte for Webcadet Gjennomføre instruktør og assessorkurs 5

6 4. Om kadettordningen En kadett er en person som har fullført og bestått nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim teknisk fagskole eller maritim høgskole. Tiden fra fullført og bestått utdanning og fram til mottagelse av første sertifikat, betegnes som kadettid. Denne tiden kan variere fra 1 til 12 måneder effektiv fartstid, avhengig av utdanningsmodell. Om bord skal kadetten få opplæring etter opplæringsprogrammet og denne skal dokumenteres i Webcadet. Etter endt opplæring skal kadetten bedømmes. Kadetten skal ha status som offiser, men han/hun skal også delta og få opplæring i arbeidsoppgaver på støttenivå (grunnleggende sjømannskap), dersom kandidaten mangler dette. Hvem kan bli kadett? En person som har gjennomført og bestått maritim sertifikatrettet utdanning på operativt nivå og har inngått en opplæringsavtale med et rederi, kan bli kadett. Opplæringsavtalen skal beskrive opplæringstidens varighet, seilingsperiode, arbeidstid og hvem som har funksjonen som instruktør. Krav Det er rederiene som velger ut sine kadetter og rederiet har ansvaret for at kadetten tilfredsstiller kravene til helse, at grunnleggende sikkerhetsopplæring, jfr. STCW - 95 regel VI/1 og avsnitt A-VI/1 er gjennomført og bestått, samt at kandidaten har bestått studie og at kandidaten har minimum karakteren E, i konvensjonsfagene. Systematisk opplæring om bord Opplæring og planlegging av denne må ta utgangspunkt i Webcadet og i de mulighetene som ligger i det daglige arbeidet om bord. Kadetten arbeider og lærer gjennom det daglige arbeidet, og særlig instruktør blir sentral i kadettens opplæring. Fartøyshåndboka vil være et sentralt hjelpemiddel i selve opplæringa om bord. Opplæring og bedømmelse kan imidlertid bare gjøres når dette ikke virker negativt på den normale driften av skipet, utgjør fare for sikkerheten for menneskeliv til sjøs eller er en risiko for forurensing av det marine miljø. Hva kjennetegner læring? En vanlig forestilling er at læring skjer ved at en lærer eller instruktør formidler kunnskaper, og at den som lærer mottar og lagrer kunnskapene. De fleste har erfart at læring krever en viss form for egenaktivitet. Læring er et arbeid som må utføres av den som skal lære. Det er derfor svært viktig at forholdene legges til rette på en slik måte at kadetten skaffer seg erfaring gjennom det praktiske arbeidet om bord. 6

7 Det å gjøre nye og ulike erfaringer i den daglige arbeidssituasjonen, er en svært viktig læringsressurs. Det skjer på den måten at vi gjør et arbeid og deretter reflekterer over og analyserer det som skjedde, og hvorfor det skjedde. Vi ønsker at kadetten tildeles et arbeidsoppdrag og at han/hun selv arbeider etter modellen: Planlegge Gjennomføre vurdere De tre delene er beskrevet nærmere under punktet Tre viktige hovedkrav til hvordan du tilegner deg kompetanse 5. Rederi innlogg/informasjon Den ansvarlige i rederiet får innloggingstilgang i Webcadet. Her føres inn navn og data på kadetter, deres skipsperioder og hvem som er utpekt ombord til å være instruktør for den enkelte kadett, samt assessorer etterhvert som kadettene er klar for assessment. For å tilfredstille kravene til kvalitetssikring av de involverte i opplæring og bedømming av kadetter, må rederiet registrere og dokumentere at instruktøre og assessorer har kurs og kompetanse i opplæring og bedømming. Dette krysses av i markerte felt. Den ansvarlige i rederiet vil ha tilgang til å se den enkelte kadetts gjennomføring, progresjon og status for opplæringen, men vil ikke ha tilgang til å kommentere eller kvittere inne i systemet. For at kadetten skal få korrekt fartstid fra utreisedag, er det viktig at alle registreringer er gjennomført. Hvis en instruktør må avslutte turen før tiden, må rederiet kvittere ut dette og registrere inn den som tar over. NB! Innloggingsveiledning: 7

8 6. Kadett tilgang Ditt ansvar som kadett Så tidlig som mulig må du sørge for å gjøre deg kjent med målene og oppgavene i Webcadet. Du bør tenke gjennom og evt. drøfte med andre hva målene betyr og hvilke krav de stiller til deg. Webcadet blir et viktig verktøy for å dokumentere dine kunnskaper. Kompetanse på operativt nivå Dette omfatter din evne til å bruke det du har tilegnet deg av kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å løse oppgaver og problemstillinger i arbeidssituasjoner. I samfunnet og arbeidslivet trenger du både faglig og sosial kompetanse. Du må kunne velge hva du skal gjøre og hva du f. eks. trenger av informasjon, materialer og utstyr for å takle utfordringen. Du må også kunne planlegge, gjennomføre og vurdere kvaliteten av eget arbeid. Evnen til å utvikle deg, og kvaliteten på arbeidet ditt videre gjennom å lære av egne erfaringer, er viktig kompetanse. Du skal selv være aktiv og søke informasjon for å lære. Hvordan kan du tilegne deg en kompetanse på operativt nivå? Du lærer av alle oppgaver du løser i løpet av opplæringen. Gjennom opplæringsperioden arbeider du med oppgaver som hjelper deg på vei i den faglige og personlige utviklingen din. Du arbeider med andre ord med å bygge opp delkompetanse på ulike nivåer i forhold til det du skal kunne når opplæringen er avsluttet. I slike sammenhenger er det fornuftig å foreta mange repetisjoner og finpusse kunnskapene. Fartøyets beredskaps- og fartøyshåndbok er viktige hjelpemidler i denne sammenheng. Tre viktige hovedkrav til hvordan du tilegner deg kompetanse: 1. Du må kunne planlegge: Hvilken informasjon du trenger og hvor du finner den Hva du vil lære og hvordan du vil lære det Tidsbruk Arbeids- og ansvarsfordeling Ta hensyn til bedriftsinterne bestemmelser (fartøyshåndboka) og ISM. 2. Du må kunne gjennomføre arbeidet alene/i samarbeid med andre ved å: Si meningen din, komme med forslag og delta i diskusjoner 8

9 Lytte til, vurdere og akseptere andres meninger Følge din egen og eventuell en felles plan Utføre arbeidet og utnytte tida godt 3. Du må kunne vurdere resultatet av arbeidet ditt: Hvilke forhold har hatt betydning for resultatet? Hvordan løste du oppgaven? Hvorfor gjorde du akkurat slik? Hva kunne du ha gjort på en annen måte - og på den måten vise at du kan lære av egne erfaringer? NB! Innloggingsveiledning: 7. Instruktør innlogg/informasjon Alle funksjoner i Webcadet er sikret gjennom en unik innlogging i systemet som skjer ved bruk av brukernavn og passord. Instruktør om bord skal oppfylle kravene i 13-1.:(Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk) Rederiet skal sørge for at instruktør for opplæring om bord har forståelse for opplæringsprogrammet og målene med opplæringen og har sertifikat minst på nivå med oppgavene det gis opplæring i. Instruktøre skal gjennomgå alle kriteriene (deloppgavene) i kompetansemålet med kadetten og sikre seg at den dokumentasjon kadetten har lagt inn er riktig, og at han/hun har forstått og er i stand til å nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Når alle kriterier er gjennomgått signerer instruktøre for at hele kompetansemålet er ferdig og alle oppgaver besvart. Instruktøre gir etter dette beskjed til assessor om at kompetansemålet er ferdig og at sensur kan gjennomføres. Instruktør og assessor kan ikke være samme person. NB! Innloggingsveiledning: 9

10 8. Assessor innlogg / ansvar Assessoren er den som fungerer som sensor for kadettopplæringen. Instruktør for kadetten trenger ikke ha assessorkurs, men det anbefales. Assessor skal oppfylle kravene i 13-2 og 3: (Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk) (2)Rederiet skal sørge for at den som skal evaluere kompetansen etter gjennomført opplæring a) er sertifisert for funksjonen vurderingen gjelder, b) har fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder, c) har kvalifikasjonsbevis for assessor. (3) Rederiet skal sørge for at den som skal evaluere kompetansen til navigatører på hurtiggående fartøy a) har tjenestegjort som fører på rederiets hurtiggående fartøy eller tilsvarende fartøy, For hvert kompetansekriterium som kadetten gjør seg ferdig med skal assessoren, gjennom samtale eller praktisk oppgave, teste kadetten. Dersom assessor er fornøyd med besvarelsen, vil han signere. Assessor skal ikke signere dersom han mener at kadetten burde hatt en bedre forståelse for temaet. Da bør assessor heller si fra om dette og ta opp temaet på nytt ved neste samtale. Det beste er om det finnes en assessor på hver båt der det finnes kadetter. På denne måten vil kadetten kunne ha jevnlige samtaler med assessor og dermed jevnlig utkrysning i registreringsboka. Dersom båten ikke har assessor om bord, må rederiet sende ut en godkjent assessor om bord på båten for å gjennomføre evalueringen. Alternativt er å benytte skole lab. Assessoren skal prøve og prøve kadetten i de kompetanse-kriterier som er i henhold til STCW. Når prøven er gjennomført og bestått signerer assessor under kompetansekriterier. NB! For at kadetten skal få en fullverdig opplæring og godkjenning for å søke serifikat må alle kompetansemål være signert av Instruktør og alle kompetaneskriterier være signert av Assessor. NB! Instruktør om bord og assessor for kadetter kan IKKE være samme person. NB! Innloggingsveiledning: www. 10

11 9. Hvordan gi god opplæring 9.1 Hvordan være en god instruktør? En god instruktør er først og fremst en person som ser nytten og gleden av å ha lærlinger og kadetter knyttet til sin bedrift. En må også inneha evnen til å se potensialet i nybegynneren, samt ha en yrkesstolthet og faglige kompetanse som en ønsker å videreformidle. Som instruktør må en hjelpe den lærende til å forstå og handle både når oppgaver lykkes og når noe går galt og det oppstår feil. Det er ikke nok å skjønne at noe skjer. Kadetten må også forstå hva som skjer og hvorfor. Til dette hjelper åpne spørsmål som: hva, hvorfor, hvordan etc. Instruktør vil være den viktigste rollemodellen for kadetten i bedriften. Han/hun vil både gjennom ord og handling vise kadetten: Hvordan et godt arbeid skal utføres Hvordan en bør oppføre seg mot kollegaer Hvordan bedriften bør behandle kunder / besøkende Hvordan bedriften vektlegger orden og ryddighet på arbeidsplassen Hvordan bedriften vektlegger HMS At alle er ansvarlige for å bidra til forbedring og utvikling i bedriften. Ferdigheter som også er viktige hos en instruktør er: Kunne gi tilbakemeldinger. Målet er å hjelpe kadetten til selv å bli reflekterende. Instruktør skal ikke være en fasit. Bruk åpne spørsmål her (Hva, hvordan, hvorfor, hvilke, hvem.) Kunne oppmuntre og gi anerkjennelse. Husk at uberettiget eller ikke dokumentert ros kan undergrave tilliten. En god regel er: Ros i plenum, ris i enerom! Kunne støtte, motivere, inspirere og heie på. Etter hvert som en øker kravene, må det også gis støtte. Det er en tillitserklæring å stille krav! Kunne kommunisere tydelig. Klare budskap hindrer forvirring. En må også på en trygg og god måte kunne konfrontere og være klar når det er behov for det. Kunne håndtere motstand og møte dette med et jeg-budskap: jeg føler at 11

12 Kunne gi varierende oppgaver slik at hele opplæringsplanen dekkes. Ren gjentakelse kan virke sløvende. Om enkle oppgaver likevel må repeteres, så legg til utfordringer som å oppmuntre til at kaddetten stadig lager et bedre produkt, forbedrer arbeidsteknikken, mestrer oppgaven med mindre støtte, utfører oppgaven raskere etc. Selv kunne følge de regler og vise de holdninger som en prøver å formidle til kadetten. Do as you preach. Kunne sette av litt tid hver uke til å se i Webcadet sammen med kadetten og til å legge en plan for neste periode, samt prate litt omkring denne ukes lærdom. Det viktigste er imiidlertid å skape et trygt miljø å lære i. God kommunikasjon, tydelige oppgaver og vurderingskriterier, åpenhet samt en god dose humor vil være med på å legge til rette for læring. Hvis en som instruktør finner ut hvor lærlingen står faglig sett og lager utfordringer ut i fra dette ståstedet, vil lærlingen oppleve mestring. Dette vil igjen være med på å skape et positivt læringsmiljø, samt økt selvtillit. Snakk MED kadetten og ikke til. 9.2 Kurs for instruktør og assessor De maritime opplæringskontorene holder årlig flere 2 dagers kurs for opplæringsansvarlige og assessorer. Medlemsbedriftene orienteres med eget skriv om tid og sted for avvikling av kursene. Påmeldingen må skje via rederiet. Datoer for slike kurs vil være tilgjengelige på våre nettsider. Dersom du skal være assessor for kadetter (den som signerer som sensor i registreringsboken til kadetten) MÅ du ha godkjent assessorkurs. 12

13 9.3 Rederiets tilrettelegging av god opplæring De mest vellykkede bedriftene setter sine beste folk på veiledning av nye medarbeidere. Dette fordi de i enhver kadett ser en fremtidig nøkkelperson i bedriften. De ønsker derfor å bygge opp kompetansen til den nye medarbeideren med de vaner, holdninger, arbeidsstil og faglige nivå som finnes blant de beste i bedriften. En slik bedrift ser potensialet i opplæringsstillingene og de har en klar forståelse for hva det innebærer å ha kaddetter i opplæring.. Rederier som ønsker å tilrettelegge for god opplæring bør: Være tydelige innad i bedriften på at en ønsker å være en god opplæringsplass for nye medarbeidere. Dette bør være et mål for alle ansatte. Ha en fast kontaktperson som kadetter er kjent med og kan ta kontakt med. Ha en god mottakelse av kadetten. Denne bør gjerne inneholde omvisning i bedriften, introduksjon til de nærmeste medarbeiderne samt en samtale med instruktør i rederiet omkring den videre opplæringen. Ha en systematisk plan for opplæringen som innebærer varierte oppgaver og som følger læreplanene. Ha miljø og system for kontinuerlig forbedring av opplæringssystemet i bedriften. Gi råd og støtte til instruktørene om hvordan de skal håndtere rollen, men samtidig stille krav til innholdet i opplæringen. Legge til rette for at de ansatte som gir opplæring, selv får den nødvendige opplæringen de ønsker for å bedre sin kompetanse i veiledning og vurdering, samt gi dem tid til å drive opplæring. Samarbeide med kadetten for å skape trygghet og tilhørighet, samt gi han/henne tydelige tilbakemeldinger. 13

14 10. Kadett tid og søknad om sertifikat Kadetten er nå ferdig med teorien og har den praktiske delen av opplæringen til offiserssertifikat igjen. Denne opplæringa må godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, og det gjøres ved å føre Webcadet. Det kreves en godkjent sensor (assessor) til å bedømme kadettens kompetanse. «For å få sertifikat etter Regel II/1 (1.styrmann) eller Regel III/1(2.maskinist) i STCW konvensjonen kreves at en har fullført et godkjent opplæringsprogram for opplæring om bord. Dette programmet for opplæring om bord er en del av den samlede opplæring og utdanning som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat. Opplæringsprogrammet er et krav for å sikre at den som får sertifikat har fått en systematisk praktisk opplæring og erfaring som er nøye overvåket og gjennomført av kvalifiserte offiserer og behørig dokumentert i en godkjent registreringsbok for opplæring». Kilde: Sjøfartsdirektoratet Kadetttiden kan ikke starte før etter at kandidaten har fullført undervisning og bestått eksamen tilsvarende D5 eller M4 sertifikat. Dette står i STCW-regel II/3 for dekk og regel III/1 for maskin. Kadetter må dokumentere at fartstiden har funnet sted på sjøgående skip over 500GT i fartsområde 3 eller større, eller mer enn 750kw for maskinkadetter. Antall måneder effektiv fartstid som må dokumenteres for å få sertifikat varierer i forhold til hvilken utdanningsbakgrunn en har. Se tabellen under. Fagskole m/fagbrev Høyskole 36 mnd fartstid* Dekk 6 mnd (4) 12 mnd (4) 1 mnd Maskin 6 mnd (1) 6 mnd (1) Kandidater kan ta deler av fartstiden underveis i skoleforløpet, men ( ) viser hvor mange månededer fartstid med systematisk opplæring kadetten må dokumentere etter at undervisning og eksamen ihht. avsnitt A-II/1 og A-III/1 er gjennomført og bestått. Dette betyr etter datoen som står på utstedt vitnemål fra skolen. 14

15 Kandidater i maskin fra fagskolen kan søke om laveste sertifikat, Motor kl. 4, etter første året, dersom alle fag er bestått. Evaluering 36 mnd fartstid (Gjelder bare dekk) Dette gjelder de som har startet på fagskole uten fagbrev og som kan dokumentere godkjent fartstid som matros (36 mnd). Disse kandidatene trenger 1 mnd fartstid med opplæring om bord etter datoen som står på utstedt vitnemål fra fagskolen. (Se tabellen på forrige side). Den enkleste måten å evaluere oppnådd kunnskap på og å dokumentere dette er ved å benytte registreringsboka. Evalueringen må selvsagt utføres av godkjent assessor med gyldig assessorsertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. 15

16 16

Webcadet Brukerveiledning for assessor

Webcadet Brukerveiledning for assessor Webcadet Brukerveiledning for assessor En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole. Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram om

Detaljer

Webcadet Brukerveiledning for kadett

Webcadet Brukerveiledning for kadett Webcadet Brukerveiledning for kadett En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole. Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram om

Detaljer

Webcadet Brukerveiledning for instruktør

Webcadet Brukerveiledning for instruktør Webcadet Brukerveiledning for instruktør En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole. Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram

Detaljer

Webcadet Brukerveiledning for rederiadministrator

Webcadet Brukerveiledning for rederiadministrator Webcadet Brukerveiledning for rederiadministrator En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning på maritim fagskole eller høyskole. Kadetter skal gjennom et godkjent systematisk opplæringsprogram

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Veiledning for kadett

Veiledning for kadett Veiledning for kadett Rev. 11.mai 2017 1 Innledning Det er kommet nye STCW krav, som medfører at Registreringsbok for dekkskadetter/maskinkadetter i papirutgave fases ut pr 01.07.2014 og erstattes av Webcadet.

Detaljer

Veiledning for kadett

Veiledning for kadett Veiledning for kadett Rev. 03.oktober 2017 Innledning Det er kommet nye STCW krav, som medfører at Registreringsbok for dekkskadetter/maskinkadetter i papirutgave fases ut pr 01.07.2014 og erstattes av

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor

Hvordan føre. registreringsboka? Maritimt Opplæringskontor gir deg tipsene. Maritimt Opplæringskontor Hvordan føre registreringsboka? gir deg tipsene. Innholdsregister Dette heftet håper vi i kan være til hjelp for kadetter og andre som er involvert i prosessen med utfylling av registreringsbøker. Mer

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig i 2010 Ny nasjonal kvalifikasjonsforskrift fra 1. januar 2012 Lov om Skipssikkerhet i 2007 Tilpasset

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB)

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Hurtigbåtkonferansen 2013 Ny kvalifikasjonsforskrift Forskrift

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor

informasjonshefte til Maritimt Opplæringskontor informasjonshefte til INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Sør/Vest Norge... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav... 8 4.4

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost.

Øverst i høyre hjørne (1) kan du logge deg inn med brukernavnet og passordet du har fått per epost. Bruksanvisning for Sikkerhetsrommet Denne bruksanvisningen gir deg litt praktisk informasjon om hva som venter deg når du nå tar i bruk Sikkerhetsrommet. Steg Logg inn Det første du må gjøre er å gå til

Detaljer

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip»

Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Kvalifikasjonskrav for personell på «mindre lasteskip» Jack-Arild Andersen Sjefingeniør, underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB). I foredraget vil jeg komme inn på følgende tema:

Detaljer

Oppdatert 06. oktober Utarbeidet av Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge

Oppdatert 06. oktober Utarbeidet av Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge Oppdatert 06. oktober 2017 Innloggingen skjer på https://webcadet.no/ Innlogging Det er også mulighet for å logge seg inn vi vår nettside www.maritimkompetanse.no, der vi har egen innlogging til webcadet.

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Maritime kurs for yrke og fritid

Maritime kurs for yrke og fritid Maritime kurs for yrke og fritid 2016 Dekksoffiser D5 Fritidsskipper D5L Fritidsskipper D5LA SRC / VHF ROC / GMDSS Båtførerbevis / ICC 22 62 21 22 www.nmks.no Godkjent av Sjøfartsdirektoratet Dekksoffisersertifikat

Detaljer

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Inntak høsten 2011 Totalt 779 elever ble tatt inn og begynte sin maritime utdanning (matros-motormann) på de forskjellige

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Ver. 2.0 - mai 2015 Forord Dette er et hefte både for lærling og bedriften ved faglig leder / instruktør. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, matrosfaget (PTF2MTS) Utgave: 4.01 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 05.04.2016 Godkjent av: Per Morten Brennvik Dok.id.:

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Krav til sertifikatopplæring - Ungdsomskonferansen

Krav til sertifikatopplæring - Ungdsomskonferansen Krav til sertifikatopplæring - Ungdsomskonferansen Yngve Folven Bergesen - underdirektør Utdanning, Sertifisering og Bemanning Sjøfartsdirektoratet Tilsynsmyndighet for Norske fartøy (norsk flagg/register)

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk DATO: FOR-2011-12-22-1523 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 2 s 183 IKRAFTTREDELSE: 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Kronprins Haakon. Lovpålagte

Kronprins Haakon. Lovpålagte Kronprins Haakon Lovpålagte Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 1 Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 2 Kompetansebevis Dekksoffiser klasse 3 Kompetansebevis Maskinoffiser klasse 1 Kompetansebevis Maskinoffiser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater

FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Page 1 of 186 FOR 2011-12-22 nr 1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk DATO: FOR-2011-12-22-1523

Detaljer

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet

Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Vurdering for læring - i det fireårige opplæringsløpet Samarbeid skole og lærebedrift Vurdering og læreplaner Utgangspunkt i prosjekt til fordypning BA, EL, TIP og HS Tirsdag 13.03.12 Parallellsesjon 5

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag

Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag Vurdering ved Røyken videregående skole Byggfag God vurdering? -dette fokuserer vi på: Tydelige og konkrete vurderingskriterier, som elevene kjenner godt Egenvurdering Underveisvurdering Sluttvurdering

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. januar 2017 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Innhold Introduksjon... s. 3 Registrer deg som bruker... s. 3 Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer...

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. desember 2011 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 7, 16

Detaljer

Ledelse i et humanistisk perspektiv

Ledelse i et humanistisk perspektiv Ledelse i et humanistisk perspektiv En leder som vil ha medarbeidere som presterer kan følge følgende oppskrift: styr etter verdiene, gi korrektiver og oppmuntring i forhold til disse, ikke til resultatmålene

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer