INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) Velkommen kjære representanter 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt, Den Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Norges Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og Folkeuniversitetet Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedsstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte onsdag 14. mars. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), studiested Pilestredet 52 i Oslo. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad:

3 58 59 Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 3

4 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdsseminaret februar V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Kaféstyrets orientering O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Økonomi 3a) Velferdsstingets driftsbudsjett V VT04 Politikk 4a) Høringsuttalelse Tek 10 V 4b) Vedtektsendringer V 4c) Ettergodkjenning av styrerepresentant til Akademika V VT 05 Valg 5a) Valg til Universitasstyret V 5b) Valg til Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av boliger V 5c) Valg til Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene V VT 06 Eventuelt 4

5 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdsseminaret 11. og 12. februar 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Kaféstyrets orientering med presentasjon 2d) Andre orienteringer a) Velferdsstingets driftsbudsjett debatt og votering a) Høringsuttalelse Tek Matpause b) Vedtektsendringer debatt og votering c) Ettergodkjenning av styrerepresentant til Akademika a) Valg til Universitasstyret b) Valg til Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av boliger c) Valg til Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene ) Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær 5

6 Saksfremlegg 1a Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Christer Gulbrandsen Referent: Sarah Sørensen Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Sak: 1b) Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1c Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Sak: 1d) Godkjenning av referatet fra Velferdsseminaret 11. og 12. februar Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Sak: 2a), Orienteringssak Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Arbeidsutvalget har i denne perioden fortsatt sitt arbeid med å sette seg inn i alle SiOs avdelinger. De siste kontaktmøtene er nå gjennomført, og planer er lagt for Det er også opprettet god kontakt med lokale studentdemokratier. Ansvar er fordelt mellom medlemmene av AU, og hver og en har begynt å jobbe med temaer fra Velferdstingets arbeidsprogram. I tillegg har det blitt gjennomført en opplæring for alle VTs delstyrerepresentanter, og delstyremøtene er i gang. SiOs studentidrett er under omstrukturering, og VT-AU har vært i møter med både Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI), Norges Studentidrettsforbund (NSI) og Studentidretten (SI). Målet er et idrettstilbud som tilfredsstiller bredt i studentmassen. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus fikk av Kunnskapsdepartementet i februar tildelt midler til 164 boliger, ut av en pott på 1000 nasjonalt. VT-AU sendte på vegne av Velferdstinget OA ut en pressemelding om at dette var for lite for et pressområde som Oslo. På byggefronten er TEK 10, ny teknisk forskrift for bygging av boliger, en sak som fortsetter å være aktuell. VT-AU har talt studentenes sak i ulike fora, og leverte nylig et høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet på forslag om endring av byggekrav til studentboliger. Denne ligger vedlagt i sakspapirene, og skal ettergodkjennes på Velferdstingsmøtet 14. mars. I perioden dobbeltfakturerte Hafslund strøm i enkelte av SiOs boliger. SiO fikk erstatning, og etter at alle som meldte seg hadde fått tilbakebetalt sine ekstrautlegg ble 7,4 millioner resterende. Det ble satt ned et utvalg som fikk i oppdrag å vurdere hva pengene skulle brukes til, basert på innkomne forslag fra hovedsakelig SiO-studenter. VT var her representert med to medlemmer, og denne gruppen avsluttet sitt arbeid i slutten av februar. Norsk studentorganisasjon (NSO) har nylig arrangert to konferanser, hvor Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) har vært representert på begge. Første samling var en trippelkonferanse, hvor VTOA fikk diskutert studentvelferdspolitikk med andre velferdsting og studenter med velferdsansvar fra hele landet. Det er bestilt en roll-up til å bruke på stands og under arrangementer, og denne vil bli aktivt brukt i profilering av Velferdstinget. Tiden fremover planlegges brukt til blant annet kafépolitisk dokument, møter med Oslo kommune og vedvarende kontakt med studentdemokratiene. 9

10 Saksfremlegg 2b Sak: 2b), Orienteringssak Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 10

11 Hovedstyrets orientering Hovedstyret Hovedstyret har hatt ett møte siden Velferdsseminaret i februar. Hovedstyret diskuterte vedlikehold/rehabilitering av Studentboligene, samt finansstrategi og miljø. Disse sakene skal vedtas på neste møte. Magnus Nystrand ble valgt som styrets nestleder, og det ble besluttet at styrets leder skal frikjøpes 100 % i vervet for I tråd med Velferdstingets vedtak, besluttet Hovedstyret å søke Kunnskapsdepartementet (KD) om at semesteravgiften for SiO settes til 550,-. Hva en eventuell økning skal brukes til skal vi komme tilbake til etter svar fra KD. Videre ble det vedtatt at SiO søker KD om indeksregulert semesteravgift hvert tredje år. Hovedstyret vedtok også en høringsuttalelse vedrørende Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) forslag til lemping av byggeteknisk forskrift TEK10 for studentboliger. I høringsuttalelsen uttaler SiO at krav om universell utforming av studentboliger bør settes til 2 % i stedet for det foreslåtte 20 %. Begrunnelsen er at når KRD først har gått bort fra 100 %-regelen for studentboliger, bør den nye regelen gjenspeile et faktisk behov. Behovet i SiOs boliger i dag er cirka 0.07 %. En ytterligere lemping kan medføre at SiO får frigitt nødvendige midler til å bygge studentboliger med tilpasninger utover det som følger av TEK10, og slik nå enda bredere i studentmassen. Det er viktig for SiO at de som ønsker å studere også skal kunne bo for seg selv. Hafslund Det har kommet inn i cirka 190 forslag fra cirka 120 ulike forslagsstillere til hvordan SiO skal brukes restmidlene fra Hafslund-saken. Cirka 95 % av forslagene kom fra studenter. Endelig vedtak om hva restmidlene skal brukes til, skal vedtas 21.mars i Hovedstyret. Det er allerede besluttet å bruke ,- til opplyst gangvei til Vestgrensa studentby. Ny lov om studentsamskipnader KD har informert om at forslag til ny lov om studentsamskipnader skal legges frem for Stortinget i april. SiO har tidligere vedtatt høringsuttalelse hvor hovedpoenget er at man ikke ønsker at man skal gå bort fra prinsippet om studentstyring, slik KD i praksis foreslår. Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 11

12 Saksfremlegg 2c Sak: 2c), Orienteringssak Kaféstyrets orientering med presentasjon AU innstiller på følgende: Orienteringen fremlegges muntlig og tas til etterretning. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 12

13 Saksfremlegg 2d Sak: 2d), Orienteringssak Andre orienteringer - Orienteringer fra øvrige delstyrer AU innstiller på følgende: Orienteringene fremlegges muntlig og tas til etterretning. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 3a Sak: 3a), Vedtakssak Velferdsstingets driftsbudsjett AU innstiller på følgende: Budsjettet vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. Saksnotat AU har lagt opp til et stramt budsjett som i all hovedsak bygger på fjorårets budsjett og forventet regnskap. Det er ikke en signifikant øking i aktiviteten, men heller ikke en stor redusering av aktiviteten. Aktivitetsnivået som er nå er det nivå Velferdstinget etter sammenslåingen vil ligge på. Budsjettforslaget gir således fortsatt litt rom for å satse videre på synlighet gjennom arrangementer, markedsføring og kampanjer. Det er et budsjettert underskudd på knappe NOK Dette underskuddet finansieres med egenkapitalen og dette er mulig da driften forventes å ha gått med godt NOK i overskudd i Dette overskuddet er dog resultatet av ekstraordinære overføring fra SiO og ikke et mindre driftsnivå i forhold til inntekter. I 2013 bør Velferdstinget motta flere midler, enten ved å søke høyere tildeling fra semesteravgiften, øke beløpet institusjonene bidrar med eller senke aktiviteten betydelig. I fjor var det seks institusjoner som ikke betalte tilskuddet deres til Velferdstinget og det ble totalt NOK mindre enn budsjettert. I dette budsjettet er det beregnet at alle institusjonene betaler deres andel. Vedlegg - Gjennomgang av velferdstingets driftbudsjett - Velferdstingets driftbudsjett 2012 Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 14

15 Gjennomgang av velferdstinget driftsbudsjett Driftsinntekter Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften I 2011 ble det tildelt NOK fra semesteravgiften og det ble bestemt at dette skulle oppjusteres med rundt NOK i forbindelse med sammenslåingen av SiO og OAS. Derfor er det søkt (og også tildelt) NOK fra SiO i Konto Tilskudd fra medlemsinstitusjonene Tilskuddet de ulike institusjoner skal betale er beregnet som 20 kr. per student. Antall student er beregnet som gjennomsnittet av antall studenter i vår og høst semesteret Samlet tilskudd fra institusjonene er på NOK En øking på én krone per student i tilskudd gir et samlet utslag på ca. NOK i samlet tilskudd fra institusjonene til Velferdstinget. I 2011 var konto 3619 Tilskudd fra Høgskolen i Oslo (HiO) og 3634 Tilskudd fra Høgskolen i Akershus (HiAk) i budsjettet for 2012 slåes disse sammen i konto 3619 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Konto 3634 er i 2012 konto for tilskudd fra Høgskolen for Teologi og Ledelse (THL). THL har ikke vært en del av tilskuddssystemet tidligere. Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet Konto 3630 er de penger Velferdstinget får inn fra SiO til tilskuddsporteføljen. Dette blir derved ikke en del av Velferdstingets drift men støttebeløp Velferdstinget utbetaler. Konto 3621 AKAN Det er ikke budsjettert noen inntekter til AKAN, da dette går utenfor Velferdstingets budsjettert drift. Velferdstinget får inn prosjektmidler som de må forvalte til AKAN-prosjekter og størrelsen av dette søkes det om på nytt hvert år. AKAN-midler som ikke er brukt i året overføres til neste års»akan regnskap«. Konto 3900 Andre driftsinntekter I denne posten budsjetteres den andel av felleskostnader Studentparlamentet (SP) faktureres for. Velferdstingets arbeidsutvalg deler hus med SP-AU og har en del felleskostnader. Dette faktureres SP-AU for, og den andel de forventes å skulle betale er budsjettert her. Andelen SP-AU betaler av felleskostnader er basert på en vedtatt fordelingsnøkkel av felleskostnader i huset. SP-AU 54 % - VT-AU 46 %. I denne posten budsjetteres også NOK som Velferdstinget får i tilskudd av Oslo Kommune. Disse penger er øremerket til avlønning av Studenthovedstadens (SH) sekretær. Velferdstinget har siden oktober i fjor stått formelt som arbeidsgiver til SHs sekretær, men stillingen betales av Oslo kommunne. 16

16 Driftkostnader Konto Tilskuddsporteføljen Dette er tilskuddsbudsjettet. Disse er tildelingene som ble vedtatt på tildelingsmøtet i fjor. Konto Lønn ansatte Dette er lønnsutgifter for Velferdstingets tillitsvalgte, økonomi- og organisasjonskonsulent og Studenthovedstadens (SH) sekretær. Velferdstinget får et tilskudd på NOK av Oslo kommune til avlønning av SH sekretærstillingen (inkl. sosiale kostnader) og derfor ikke en del av Velferdstingets egen drift. De tillitsvalgte honoreres med lønnstrinn 10. Tre av de tillitsvalgte er ansatt i en 100 % stilling og tre er ansatt i en 35 % stilling. Det er her budsjettert med utgangspunkt i nivået for 2011 og med en forventet lønnsøkning på 3,5 %. Lønnsutgifter for økonomi- og organisasjonskonsulenten baserer seg på lønnstrinn. Videre omfatter dette øvrige honorarer som er budsjettert basert på aktiviteten og budsjettet fra i fjor. I 2011 honorerte velferdstinget bl.a. ordstyrer til VT møtene, en som har påtatt seg enkle oppdrag til å designe ting til kampanjene arbeidsutvalget har jobbet med. Det forventes en lignende aktivitet i 2012 og derfor er denne satt på dette nivå. Rentekompensasjon til AU er budsjettert på samme nivå som Dette omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg i den tid de sitter i arbeidsutvalget. Denne kompensasjonen utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Telefonkompensasjon er budsjettert til et lavere nivå enn i 2011 fordi vi har endret telefonkompensasjonsordningen. Alle tillitsvalgte blitt kompensert hver måned i deres lønn for bruk av deres mobil i forbindelse med jobben. I oktober i fjor ble det endret det slik at informasjonsansvarlig samt organisasjonskonsulenten i stedet for kompensasjon har jobbtelefon gjennom Velferdstinget til et utgiftsnivå tilsvarende den tidligere ordning. Denne ordning er dog nylig oppsagt for den ene av telefonene. Så fra mars og ut året kompenseres informasjonsansvarlig som resten av AU. Tillitsvalgte på heltid får kompensasjon på NOK 500. Tillitsvalgte på heltid kompenseres med NOK 250 per måned. Konto Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift er budsjettert som 14 % av lønnutgifter Andre personalkostnader Det budsjetterte nivå for Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er 2 % av lønnsutgifter til Velferdstingets administrasjon. Posten opplæring dekker over de kostnader som beheftes ved oppstart av nytt arbeidsutvalg samt kostnader til opplæring i løpet av året. Dette budsjetteres til samme nivå som Etter vedtak da arbeidsutvalget fremla budsjettforslag 2012 i fjor, vedtok Velferdstinget at julebord skulle ha en egen budsjettpost og at det skulle utgjøre NOK og av AU disposisjonskontoen. Konto 6600 Reparasjoner og vedlikehold Det er blitt kjøpt en oppvaskmaskin til huset. Denne post dekker over reparasjon og er en felleskostnad med Studentparlament. 17

17 Konto Diverse fremmede tjenester Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets regnskap og regnskapskostnader og er basert på kostnader i Regnskapskostnader er økt mye i 2011 pga. av økt aktivitet generelt, flere ansatte/tillitsvalgte som det skal kjøres lønn på, flere kampanjeregnskaper, opprydningsarbeid i bilagene fra året før samt opplæring av organisasjonskonsulent og arbeidsutvalg. Dette gir seg utslag i kostnader til regnskapsfører. Konto Kontorkostnader Posten teknisk utstyr er nedjustert fra nivå det lå på i VT-AU har kjøpt en del teknisk utstyr i 2011 til det ekstra AU-medlemmer og organisasjonskonsulenten som kom i Det vurderes at denne posten kan være på NOK i Det vurderes om det må skiftes ut 1-2 harddisker i år hvor garantien er utløpt og derfor kan denne posten ikke justeres lengre ned. Posten Kontorrekvisita dekker over innkjøp av kontorrekvisita. Denne posten er nedjustert fra 2011 da det var budsjettert innkjøp av møbler, dette trenges ikke i samme omfang i Innkjøp til kjøkken omfatter diverse innkjøp til kjøkkenet som Velferdstingets organisasjonskonsulent står for å kjøpe inn. Disse kostnader er felleskostnader med Studentparlament som faktureres 54 % av alle innkjøp. Budsjettert lavere enn forventet regnskap 2011, da det inkluderer innkjøp av oppvaskmaskin med mer. Kopiering dekker over bruk av skrivere i huset. Dette administrerer Studentparlamentets organisasjonskonsulent og fakturere Velferdstinget for 46 % av forbruket. Budsjettert basert på kostnader i innværende år. Posten Aviser, tidsskrifter m.m. er aviser vi abonnerer på i huset. Dette administrerer Studentparlamentets organisasjonskonsulent og fakturere Velferdstinget for 46 % av kostnadene. Budsjettert basert på kostnader i innværende år. Posten telefonregninger dekker utgifter for bruk av velferdstinget to mobiltelefoner. Denne ordning er dog nylig oppsagt for den ene av telefonene. Som fra mars og ut året omfatter dette bare telefonen som økonomi- og organisasjonskonsulent disponerer. Konto Reisekostnader Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeidet. Denne posten er oppjustert til NOK Det vurderes om AU vil få en større reiseaktivitet i Konto Representasjon og markedsføring Markedsføring settes til NOK som er svarende til det som ble brukt i Velferdstinget har i innværende år ikke brukt opp de og derfor nedjusteres denne til NOK Det forventes at der vil forbli relativ høy aktivitet mht. til markedsføring i 2012 og derved bør den ikke bli nedjustert mer. I denne posten er også en online sms-tjeneste der Studentparlamentet og Velferdstinget deler kostnadene. Denne tjenesten koster totalt et sted mellom NOK pr. måned. Studentparlamentet faktureres for 54 %. Aksjoner og Markeringer dekker ulike kampanjer som Velferdstingets arbeidsutvalg holder på med i løpet av året, samt arrangementer og fester. Budsjettert nivå er basert på aktiviteten i 2011 som var litt høyere enn budsjettert. 18

18 Vaffelfredag avholdes hver fredag på Villa Eika og det er vekselsvis Studentparlamentet og Velferdstinget som står for det. Innkjøp til Vaffelfredag administreres av Velferdstingets organisasjonskonsulent og Studentparlamentet faktureres for 54 % av alle kostnadene. Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter med konsernledelsen, hovedstyret i SiO, arbeidsutvalgets egne møter m.m. Det har i 2011 vist seg et økt behov for Velferdstingsmøter. Denne posten er satt til NOK som er beregnet utifra 7 Velferdstingsmøter med beverting, i tillegg til den øvrige møteaktiviteten i årets løp. Seminar og konferanse er diverse seminar- og konferanse- og kurskostnader. Budsjettert nivå for 2011 er overført til budsjett I posten Velferdsseminar dekkes det årlige Velferdsseminar som vanligvis avholdes i februar. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminaret; overnatting, transport, bevertning m.m. Dette er budsjettert ut ifra forventet kostnader til seminaret i år. Konto 7405 Gaver Anvendes til innkjøp av gaver til foredragsholder eller folk som hjelper til i forbindelse med arrangementer. Denne post omfatter også gaver i form av blomster til forskjellige anledninger. Denne posten er ny og har ikke vært budsjettert med tidligere. Konto 7500 Forsikringer Denne posten omfatter Velferdstinget yrkesskadeforsikring i Norsk Forsikring. Budsjettert er basert på premie i Konto Andre driftskostnader Arbeidsutvalget disponerer posten AU disposisjonskonto og knytter seg til utgifter som middager, julebord, bursdagskaker, uforutsette kostnader m.m.. I 2012 er denne nedjustert med NOK svarende til beløp som etter vedtak i fjor ble øremerket til Velferdstingets julebord. Krisefond for utenlandske studenter er en fast post og budsjettert til NOK Det er ikke budsjettert noen kostnader til AKAN og andre kampanjebudsjetter, da dette som går utenfor Velferdstinget budsjettert drift. Se konto Sarah Sørensen Økonomi- og organisasjonskonsulent for Velferdstinget 19

19 Saksfremlegg 4a Sak: 4a), Vedtakssak Ettergodkjenning av høringsuttalelse Tek 10 AU innstiller på følgende: Høringssvaret godkjennes. Saksnotat Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 23

20 Høringssvar Oslo Om Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget er Oslo- og Akershusstudentenes interesseorganisasjon og øverste organ i velferdsspørsmål. Velferdstinget består av 37 studentrepresentanter fra utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus og representerer SiO-studenter. Velferdstingets mandat og oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Oslo og Akershus. Høringssvar Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Vi viser til høringsbrev med foreslåtte unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift, TEK10, datert Bakgrunn Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) støtter departementets ønske om tilrettelagte boliger for alle som måtte ha behov for dette, samt et hvert individs frihet til å besøke de bygninger en selv måtte ønske. VTOA støtter også departementets ønske om økt tilgang på rimelige boliger for studenter, og ønsker å ivareta studentboliger som et viktig utdanningspolitisk virkemiddel. Disse ønskene virker til en viss grad motstridende, og VTOA ønsker en løsning som på best mulig måte ivaretar alle involverte hensyn. For å være i stand til å realisere intensjonen i ny byggeteknisk forskrift ser vi det som en nødvendighet at de tekniske byggekravene lempes, eller den statlige kostnadsrammen og tilskuddsordningen forbundet med bygging av studentboliger, økes. Et fungerende regelverk for alle VTOA støtter departementets anerkjennelse av studentboliger som en egen boligtype, og setter pris på at det vises skjønn for at denne typen boliger ikke har behov for å bygges med livsløpsstandard. Samtidig må noen av kravene i ny teknisk forskrift problematiseres. Forslag om reduksjon i antall studentboliger som bygges med universell utforming mottas, men bes utvides til å gjelde flere av de mindre boenhetene, samt større bofellesskap med tre eller flere studenter. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har i dag vesentlig overkapasitet på universelt utformede boliger, og det er ingen indikasjoner på at dette forholdet vil endres. Samtidig er det et presserende behov for et stort antall mindre og kostnadseffektive boliger I pressområdet Oslo. Ny teknisk forskrift vanskeliggjør å bygge små boliger, i tillegg til at antall enheter det er mulig å bygge per tomt reduseres. 24

21 Samtidig som ekstra areal medfører økt husleie for beboere uten behov for tilrettelegging, er det grunn til å tro at noen studenter vil ha behov for mer tilpasning enn det som ligger i TEK 10. Ved å bygge et lavere antall universelt utformede studentboliger vil det være mer midler tilgjengelig for å tilpasse boliger for studenter som måtte ha behov utover kravene i ny teknisk forskrift. Hensiktsmessig bruk av ressurser VTOA ønsker at studentboliger skal være tilgjengelige, og støtter en besøksstandard som ivaretar en frihet som personer med funksjonsnedsettelser måtte ha for å kunne besøke de bygningene en ønsker. En reduksjon i teknisk byggeforskrift for regelverk rundt utforming av hvert rom ansees ikke nevneverdig å svekke denne muligheten. Selv med departementets foreslåtte unntak fra TEK10 anslår samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) gjennom en utredning at det per hybelenhet vil tilløpe en ekstrakostnad på kr. En konsekvens av dette vil være at SiO kan få betydelige problemer med å bygge nye boliger. En kostnadsøkning vil medføre store utfordringer med å bygge under den gitte kostnadsrammen på kr. Bygger man over kostnadsrammen medfører det at statlig byggetilskudd ikke frigis, noe som igjen medfører en ytterligere økonomisk belastning på samskipnaden. Velger man likevel å bygge risikerer man studentboliger som ikke tjener målet verken om å være prisregulerende eller kan fungere som et utdanningspolitisk virkemiddel. Studentene vil til sist være nødt til å ta denne kostnaden, bade i kroner og bomuligheter, uten at tiltakene nødvendigvis treffer målgruppen på hensiktsmessig vis. VTOA støtter departementets ønske om tilrettelagte boliger for alle som måtte ha behov for dette, samt individets rett til å besøke de bygninger en måtte ønske. En gitt prosentsats anses imidlertid ikke som det mest hensiktsmessige virkemiddelet for å nå dette målet. VTOA ber om at det tas i betraktning at et krav om 100 % og 20 % universell utforming medfører en redusert kapasitet til å bygge boliger for alle studenter, uten at det nødvendigvis dekker det reelle behovet for mange studenter som har behov for individuell tilpasning. Det ønskes en prosentsats som i større grad gjenspeiler realiteten i studentmassen, og dette ansees for å være en vurdering hver samskipnad vil være i stand til å gjøre på bakgrunn av studentmasse. Et tilstrekkelig antall studentboliger Velferdstinget I Oslo og Akershus ønsker en politikk som sikrer at det bygges tilstrekkelig antall egnede studentboliger, både for studenter med og uten behov for universell utforming. Dette gjøres best gjennom et regelverk som både reflekterer det faktiske behovet i studentmassen, samt ivaretar hver enkelt students reelle behov. Vi må evne å møte behovet for universelt utformede boliger og ivareta en besøksstandard som reflekterer individets ideelle bevegelsesfrihet. Samtidig må vi ta hensyn til kostnadsrammen, som samskipnadene allerede har store utfordringer med å holde seg under. 25

22 VTOA stiller seg positiv til tilgjengelige boliger for alle studenter, men for at disse skal kunne realiseres kreves det økt statlig støtte til bygging. Evnen til å bygge tilstrekkelig antall boliger I årene som kommer vil bli avgjørende for å kunne tilby studentbolger som et utdanningspolitisk virkemiddel. Velferdstinget i Oslo og Akershus ser frem til resultatet av behandlingen i Kommunal- og regionaldepartementet. Med vennlig hilsen Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 26

23 Saksfremlegg 4b Sak: 4b), Vedtakssak Vedtektsendringer AU innstiller på følgende: Endringen av 2-5 og forslag fremmet på forrige møte vedtas. Endringen av 3-4 tas til etterretning Saksnotat Kommentarer til de foreslåtte endringene i 2-5 i vedtektene: Endringen foreslås for å sikre at det alltid er en vararepresentant tilgjengelig dersom den faste representanten ikke kan møte på Velferdstingsmøte. Tidligere har ikke dette vedtaket blitt fulgt opp, og man har oppnevnt flere varaer enn vedtektene tilsier at er godkjent. Endringen vil både kunne sikre at Velferdstinget har mindre frafall på møtene, og at vedtektene blir fulgt opp. Kommentarer til de foreslåtte endringene i 3-4 vedtektene: Denne endringen gjør at resolusjoner må leveres inn før AU sender ut sakspapirene til neste VT-møte. Dette ønsker vi å gjøre for å sørge for at alt av sakspapirer kommer ut samlet til fristen, og for å gi representantene en sjanse til å forberede seg godt på resolusjoner som måtte komme inn. To vedlegg 1. Forslag til endringer i vedtektene 2. Vedtekter for Velferdstinget (finnes på Birgit Lovise Røkkum Skarstein Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Samskipnadskontakt for Velferdstinget 27

24 Endringsforslag til 2-5 i vedtektene Dagens vedtekter 2-5 Valgmåte Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil dobbelt så mange vararepresentanter som representanter. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. Endringsforslag 2-5 Valgmåte Lærestedet velger selv valgmåte for representanter til Velferdstinget. Lærestedet velger inntil tre ganger så mange vararepresentanter som representanter. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for valg av representanter til valgforsamlingen fra læresteder med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter. Endringsforslag fremmet på forrige møte A Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Hvor: Side 27 Akershus Levert av: Axel H. Nerdrum (VA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal også informere på engelsk på sine nettsider. (Ønsker at VT-AU plasserer forslaget der det passer i vedtektene.)

25 Endringsforslag til 3-4 i vedtektene Dagens vedtekter 3-4 Innmelding av saker Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til sakslisten. Vedtakssaker må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest ti dager før møtet. Resolusjoner og diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent innkomne saksdokumenter. Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Velferdstinget kan ikke fatte vedtak i slike saker. Endringsforslag 3-4 Innmelding av saker Enhver student tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan melde saker til sakslisten. Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest ti dager før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent innkomne saksdokumenter. Saker kan når som helst meldes til eventuelt. Velferdstinget kan ikke fatte vedtak i slike saker. 29

26 Saksfremlegg 4c Sak: 4c), Vedtakssak Ettergodkjenning av styrerepresentant til Akademika AU innstiller på følgende: Marianne Høva Rustberggaard godkjennes som nyvalgt styremedlem i Akademika.. Saksnotat Det ble holdt ekstraordinær generalforsamling i Akademika 29. februar 2012 og Marianne Høva Rustberggaard ble valgt som nytt studentmedlem. Den foreslåtte valgperioden er satt til ett år (ikke som standard to år i aksjeselskaper) da vervet er ansett å være knyttet opp til hennes rolle som Leder av Hovedstyret i SiO. Akademika er et aksjeselskap og det er derfor generalforsamlingen som velger nytt styremedlem. Velferdstinget rolle er å enten godkjenne eller forkaste studentstyremedlemmet. Selv om Akademika ikke lenger er et heleid datterselskap i SiO, forventer VT-AU at det avholdes formøter i forkant av styremøtene i Akademika mellom AU og styrerepresentanten for å sikre en tett dialog om Akademika. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 30

27 Saksfremlegg 5a Sak: 5a), Valgsak Valg til Universitasstyret AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges et medlem med vara for perioden frem til sommer Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. Birgit Lovise Røkkum Skarstein Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Samskipnadskontakt for Velferdstinget 31

28 Saksfremlegg 5b Sak: 5b), Valgsak Valg til Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av boliger AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Kontrollkomité for studentboligene Kontrollkomitéen for bolig (KK) er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentboligene. I all hovedsak dreier dette seg om klager på avslag om forlenget leietid. KK møtes fast to ganger i året, men kan i spesielle tilfeller kalles inn til flere møter. På møtet får komitémedlemmene innsyn i all relevant informasjon, og fatter sitt vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. For å sitte i kontrollkomitéen må du være student ved en av SiOs medlemsinstitusjoner. Det kreves at du setter deg inn i leiekontrakten og tildelingsreglementet, og at du klarer å se enkeltsakene i sammenheng med disse. Du kan sitte i KK selv om du er beboer. Kontrollkomiteen velges av Velferdstinget i Oslo og Akershus 14. mars. Det skal velges tre kandidater til KK. Vervet er honorert. Tone Vesterhus Kristin Antonsen Brenna Samskipnadskontakt for Velferdstinget Samfunnskontakt for Velferdstinget 32

29 Saksfremlegg 5c Sak: 5c), Valgsak Valg til Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Kontrollkomité for studentbarnehagene Kontrollkomitéen (KK) for Studentbarnehagene er en instans for klagesaker som kommer inn til Studentbarnehagene. Det dreier seg i stor grad om å behandle klagesaker der det er tvil om tildelingsreglementet for studentbarnehagene har blitt fulgt. KK møtes to ganger i året, men kan kalles inn til flere møter dersom det er behov. På møtet får komitémedlemmene innsyn i alt relevant informasjon, og fatter et vedtak på bakgrunn av tildelingsreglementet. I særskilte tilfeller kan KK utvise skjønn og gi dispensasjon fra reglementet. For å sitte i kontrollkomitéen må du være student ved en av SiOs medlemsinstitusjoner. Det kreves at du setter deg inn i tildelingsreglementet og kontrakten, og at du klarer å se enkeltsakene i sammenheng med disse. Kontrollkomitéen velges av Velferdstinget i Oslo og Akershus 14. mars. Det skal velges tre kandidater til KK. Vervet er honorert. Tone Vesterhus Kristin Antonsen Brenna Samskipnadskontakt for Velferdstinget Samfunnskontakt for Velferdstinget 33

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 24. september kl. 17:00-21:15 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer