INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til konstituerende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 16. mars. Møtet finner sted på Handelshøgskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo, lokale D1 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingets seminar februar V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O 2d) Tildelingsordning D VT 03 Organisasjon 3a) Grafisk profil D 3b) Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier D VT 04 Politikk 4a) Miljøpolitisk dokument D VT 05 Økonomi VT 06 Valg 6a) Supplerende valg: Fem vararepresentanter til Kulturstyret V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingets seminar februar 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 2d) Revidering av tildelingsreglementet for studentdemokratier a) Grafisk profil b) Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier Matpause 19:15 4a) Miljøpolitisk dokument 20:15 6a) Supplerende valg: Fem vararepresentanter til Kulturstyret 20:50 7) Eventuelt Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Sak: 1b) Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedlagt forslag til dagsorden 5

6 Saksfremlegg 1d Sak: 1d) Godkjenning av referatet fra Velferdstingsseminaret februar Referatet finner dere Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Sak: 1e) Godkjenning av valgprotokoller Valgprotokoller godkjennes. 6

7 Saksfremlegg 2a Sak: 2a), Orienteringssak Arbeidsutvalgets orientering Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets orientering Arbeidsutvalget har i etterkant av seminaret lagt en plan for hvordan vi skal jobbe med handlingsplanen i løpet av året. Miljøpolitisk dokument har vært hovedfokus fram mot første ordinære Velferdstingsmøte. Informasjonsansvarlig har vært på mange institusjoner i løpet av februar, og har per dags dato besøkt halvparten av institusjonene som hun skal besøke løpet av sin virkeperiode. Hun regner med å kunne besøke ¾ av alle institusjonene før påske, og de andre har hun en dialog med når det passer bedre for. På besøk hos institusjonene informerer informasjonsansvarlig om blant annet velferdstilbudene til SiO, valgforsamling og Kulturstyret. Det har kommet flere tilbakemeldinger på både SiO Mat og Drikke, SiO bolig og SiO Helse under besøkene på institusjonene. Vi kommer til å spille disse inn til SiO. Informasjonsansvarlig har også vært opptatt med å utforme den nye grafiske profilen til Velferdstinget. Nestleder har arbeidet med en plan for hvordan vi skal gjennomgå tildelingsordningen. Foreløpig plan, samt orientering legges fram på møtet. 7

8 Profileringsansvarlig har laget en plan for kampanjer for vårsemesteret. Visittkort er kommet til Eika, og AU deler dem flittig ut. ViN hadde samling i Stavanger i februar, der vi tok for oss samarbeidsplan for året. Vi avtalte kampanjer og var med på møter i regi av Velferdstinget i Stavanger. Vi har planlagt ny samling i Oslo i mars. Endringer i Studentsamskipnadsloven er blitt reversert! Stortinget har vedtatt å reversere endringer i samskipnadsloven fra 2012 som stilte krav om et to tredels flertall i viktige vedtak. I den sammenheng deltok nestleder og profileringsansvarlig på markering av dette i Vandrehallen på Stortinget sammen med NSO og studentmediene. ViN sendte ut felles pressemelding om saken. I uke 9 kom boligtildelingen fra Kunnskapsdepartementet ut. SiO ble tildelt 348 studentboliger, som tilsvarer 12,9 % av den totale tildelingen. Det ble tildelt en totalsum på 2000 studentboliger nasjonalt. Leder har uttalt seg om dette i Universitas. 26.februar arrangerte Velferdstinget debatt med og på Samfunnet Bislet under tittelen «Studenthovedstaden? Oslo som studentby». Panelet bestod av Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre. Det var god publikumsdeltakelse. Noe av tematikken som var oppe til debatt var kulturkort, psykisk helse og SHoT-undersøkelsen. I februar var nestleder i Bergen og deltok på et seminar i regi av Lykkepromille(et samarbeid mellom SiB og SiT). Temaet for møtet var rus og trivsel i fadderuken. Vi så dette som relevant å delta på, i og med at SHoTen viser at fadderuken kan være viktig for studenters videre trivsel og mestring i studietiden. AU har hatt formøte med Hovedstyret. Leder har deltatt på møte med styringsgruppe for byggeprosjekter i SiO. AU har hatt formøte med studentrepresentant i SiO Mat og drikke. Vi har deltatt på møte med SHA med tema «studiestart». Leder var på BEST-konferansen hos NHO med tittelen «Fremtidens Osloregion», med undertemaene byutvikling, mobilitet og konkurransekraft. Nestleder har begynt å jobbe med å få til et møte med kulturbyråden og bystyregruppa til Venstre ang. kulturkort. 8

9 Saksfremlegg 2b Sak: 2b), Orienteringssak Hovedstyrets orientering Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering Siden forrige møte i Velferdstinget har det vært ett hovedstyremøte, den Dette var første ordinære møte for det sittende styret. Ny nestleder er Cecilie Collett Sælør. Hun fortsette også som HS oppnevnte i styret til SiO Mat og Drikke. Andreas Borud sitter i styret for Urbo på vegne av HS. Bolig Samskipnadenes årlige boligmøte der styreledere, direktører og boligdirektører i samskipnadene samles for å diskutere aktuelle problemstillinger vi har felles. Forenklinger knyttet til studentboligbygging var et av temaene, der blant annet studentboliger som et eget arealformål i plan og bygningsloven ble løftet. I debatt med stortingspolitikerene (med unntak av KrF og MDG) var samtlige enige om at det trengs et felles tak for å gjøre reguleringsprosessene i de ulike kommunene mer effektiv. Struktur ble også et tema, og kunnskapsdepartementets innlegg hadde et tydelig budskap om at det var ønskelig at utdanningsinstitusjonene kun er tilknyttet én samskipnad (f.eks ved sammenslåing NTNU, HiG og HiÅ). Ut over dette var miljø- og energikrav, støtte til energiøkonomisering og sikkerhet temaer som ble tatt opp i løpet av de to dagene. To arkitektstudenter har som sitt masterprosjekt utviklet et mulighetsstudie rundt Blindern t-banestasjon, der blant annet SiO sin tomt i apalveien er tiltenkt studentboliger. En utvikling av dette området kan være et spennende prosjekt der både, SiO, UiO og Sporveien har interesse av at det blir mer attraktivt. Styret fikk presentert prosjektet på styremøtet. 9

10 SiO har fått tildelt 348 tilsagn om tilskudd, til henholdsvis Hagegata 30 og fortetting på Kringsjå. Det ble totalt tildelt 2000 tilskudd, det høyeste antallet hittil. Barnehage Styret har vedtatt at Bamsebo barnehage skal rehabiliteres. Barnehagen er veldig populær på grunn av sin lokalisering på Blindern, men trenger et grundig ansiktsløft. Økonomi Neste styremøte vil årsregnskapet samt årsberetning vedtas. Vi vil derfor komme tilbake med en orientering i etterkant av dette. Kan melde om at det ikke blir konkurs i 2014 heller. Tone Vesterhus Styreleder i SiO Saksfremlegg 2c Sak: 2c), Orienteringssak Andre orienteringer Orienteringene tas til etterretning.

11 Saksfremlegg 2d Sak: 2d), Diskusjonssak Revidering av tildelingsreglementet for studentdemokratier Velferdstinget tar orienteringen til etterretning. Saksnotat Redegjørelse for prosessen rundt tildelingreglementet for studentdemokratier. Tildelingsreglementet for studentdemokratier ble vedtatt i november 2013, som en løsning på flere forskjellige problembeskrivelser som hadde blitt tatt opp rundt tildelingen av midler til studentdemokratiene frem til da. Målet har vært å gjøre tildelingen mer forutsigbar og mer rettferdig. Imidlertid har det siden den tid blitt registrert misnøye med at tildelingsordningen slår skjevt ut, spesielt mellom de største institusjonene. Det ble etter lengre diskusjon i AU foreslått at tildelingsreglementet for studentdemokratier skulle revideres i løpet av året. Målet med dette bør i AU sitt syn være å skape en prioritering av midler som slår mer rettferdig ut mellom institusjonene enn det har gjort de siste årene. På handlingsplanseminaret ble det vedtatt at dette skulle gjennomføres i sin helhet i løpet av våren AU ønsker en mest mulig åpen og inkluderende prosess med revisjonen, hvor flest mulig blir hørt og får komme med innspill. Derfor ønsker vi å sende saken ut på høring. Vi har satt en datoplan under, som er satt som tentativ, men sannsynligvis ikke vil endres. Vi sender ut en høringsuttalelse til alle studentdemokratiene som benytter seg av tildelingsordningen den 20. mars. Derfra vil institusjonene ha tre uker til å sende inn et høringssvar. I denne perioden sikter AU på å arrangere informasjonsmøter om ordningen og revisjonen. Derfra vil AU presentere en innstilling til møtet 27. April, og et revidert reglement vil vedtas på møtet 1. Juni. Tentative datoer: 20. mars: Høringsuttalelse sendes ut. 10. April: Frist for innlevering av høringssvar. Møte 27. April: Diskusjon av Arbeidsutvalgets innstilling. Møte 1. Juni: Vedtak.

12 Saksfremlegg 3a Sak: 3a), Diskusjonssak Grafisk profil Velferdstinget debatterer saken, kommer med innspill og debatten tas til etterretning. Saksnotat På seminaret vi hadde i Lørenskog den 7-8. februar vedtok vi i arbeidsprogrammet at vi skulle utarbeide og implementere en ny grafisk profil for Velferdstinget i Oslo og Akerhus. Bakgrunn for saken: Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort,brosjyrer, annonser, plakater og annet), profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekort og liknende. Vi prøver å skape en felles identitet som representanter og arbeidsutvalg kan føle en tilknytning til. Det vil bli utformet en ny logo og en designmanual på hvordan denne logoen skal brukes og hvilke kjernefarger og skrifter vi bruker i vårt arbeid. Logoen vil være kjennemerket til organisasjonen Velferdstinget og vi ønsker at den skal representere oss på best mulig måte. Som en del av prosessen skal vi i første omgang definere oss selv og prøve å finne ut hvem vi er, hva vi representerer og hvorfor vi gjør det. Vi ønsker å få på plass noen verdier og en visjon (en målsetting) for Velferdstinget. Velferdstinget ønsker å markere seg overfor representanter, medlemsinstitusjoner og samarbeidspartnere, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. Velferdstinget bør derfor kommunisere helhetlig, tydelig og konsistent utad. Det er to ting saksbehandler spesielt håper Velferdstinget diskuterer og det er: Hva er Velferdstingets verdier? Hva er Velferdstingets visjon? Dagens diskusjon vil være en rettesnor for det videre arbeidet, som vil kulminere med vedtak 27. april Med tanke på at det ikke har blitt vedtatt noen grafisk profil i fellesskap tidligere vil saksbehandler være ekstra nøye og llydhør overfor hvilke tilbakemeldinger Velferdstinget kommer med. Christine Adriane Svendsrud, Informasjonsansvarlig for Velferdstinget

13 Saksfremlegg 3b Sak: 3b), Diskusjonssak Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier Velferdstinget tar orienteringen til etterretning. Saksnotat Nytt punkt: Hva støttes, 1-3 g: "Lokale tiltak" Begrunnelse: Kulturstyret får ofte søknader fra foreninger som ønsker å dra på turer. Gjerne utenlands. Dette har lenge vært praksis for å avslå ettersom det ikke bidrar til den totale studentkulturen i Oslo og Akershus. Imidlertid kan det være vanskelig å forstå hvis man leser dagens tildelingskriterier, så derfor ønsker Kulturstyret å tilføye dette punktet til våre kriterier. Nytt punkt: Krav til søker, 4-7: "Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år, for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, og foreninger som driver innsamlingsaksjoner til andre formål enn egen drift, kan kun søke oppstartsstøtte."

14 Saksfremlegg 4a Sak: 4a), Vedtakssak Miljøpolitisk dokument Dokumentet vedtas med de endringene som vedtas under møtet Saksnotat Velferdstinget har i flere år ønsket en studentrettet miljøsatsing, både gjennom SiO sine tjenester og fra kommunens side. Miljø- og klimapolitiske tiltak har som regel vært en del av handlingsplaner fra år til år. SiO har i tillegg sin egen strategi på miljøfeltet. Allikevel har ikke disse sakene vært festet i et politisk dokument. For å skape en større dybde og bredde, samt et mer langsiktig blikk i miljøpolitikken vår, legger Arbeidsutvalget her frem et miljøpolitisk dokument til behandling av Velferdstinget. Arbeidsutvalget har i dokumentet lagt vekt på konkrete tiltak vi ønsker at samskipnaden og kommunen skal gjennomføre. Brorparten av tiltakene handler om miljøvennlig transport og miljøvennlighet og energieffektivisering i byutvikling og byggeprosesser. Arbeidsutvalget har spisset dokumentet mot disse områdene fordi vi ønsker å jobbe for miljøtiltak som treffer studenter mest mulig direkte.

15 Miljøpolitisk dokument Vår tids største utfordring I en tid hvor klima og miljø er sentrale i mange av feltene innen politikk og samfunnsbygging så mener VT at det er viktig at SiO tar sin del av ansvaret for Vi har lenge stått ovenfor en klimakrise det er på høy tid vi begynner å ta på alvor. I en tid hvor klima og miljø er sentrale i mange av feltene innen politikk og samfunnsbygging mener Velferdstinget (VT) at Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) må ta sitt samfunnsansvar og bidra til en positiv og grønn utvikling slik at studenter både kan leve rimelig og miljøvennlig. Studenter er en vesentlig samfunnsgruppe i Oslo, og en gruppe som er meget miljøbevisste. Et klimaløft i Oslo og Akershus på veien mot et bærekraftig samfunn må tas av alle og gjelde alle, men studentlivet burde gå foran som et eksempel. Samskipnaden og det offentlige bør satse kraftig på å gjøre studentenes hverdag bærekraftig gjennom konkrete grep som foreligger i dette dokumentet. Flesteparten av alle studenter i og rundt hovedstaden benytter seg av SiO sine tjenester, så bygg, drift og avfallssortering bør gjøres miljøvennlig. Studenter reiser også mer kollektivt enn resten av befolkningen, så tilbudet bør utvides og rettes mot studenter. Det å ha et fremtredende miljøfokus i sine planer for bedre studentvelferd kan også være med på å gjøre SiO til en attraktiv aktør for satsning og ytterligere bevilgninger til bygging av studentboliger. VT skal jobbe for: at SiO skal ta sosiale og klima- og miljømessige hensyn, ut over det som er pålagt ved norsk lov. at SiO skal ha et fremtredende fokus på miljø og klima i sitt arbeid at SiO skal sertifiseres som Miljøfyrtårn at Oslo og Akershus skal ha en konkret klimahandlingsplan som samsvarer med en helhetlig studentsatsning. Transport Luftforurensning utgjør en alvorlig trussel. I Europa i dag dør det flere mennesker på grunn av dårlig luft enn det hvert år dør i trafikken. Også i Norge er det flere byer som har dårlig, tidvis ulovlig dårlig, luftkvalitet. Senest i desember 2014 kunne Statens Vegvesen melde om dødelig svak luftkvalitet i Oslo. Transport og industri er den viktigste årsaken til lokal luftforurensing. Dessverre skaper transport store utfordringer for vårt klima og miljø. I følge miljødirektoratet er om lag 33 % (2012) av norske klimagassutslipp fra transportsektoren. Utslippene stammer primært fra kjøretøy som går på fossile brennstoff, og spesielt mye fra veitrafikken. Tenker man nytt og satser på kollektiv og miljøvennlig transport vil man kunne kutte i disse utslippene, samtidig som man utvider og forbedrer tilbudet til studenter i Oslo og Akershus. VT har et mål om at privattransporten skal reduseres. I framtiden må det være et godt utbygd kollektivtilbud for alle og en utslippsfri bilpark. Et godt og utbredt kollektivtilbud i Oslo og Akershus har positiv effekt både miljø- og klimamessig, samtidig som at studentenes hverdag forbedres. VT mener at studenter enkelt skal kunne komme seg med kollektivtrafikk mellom utdanningsinstitusjon, bolig og sentrum. Nattruter må utvides på flere linjer og bysykkeltilbudet må styrkes. VT mener at det burde være både bysykkelstativ og ladestasjoner til elbil ved alle SiOs medlemsinstitusjoner. På denne måten kan vi sørge for et bredt og rimelig kollektivtilbud til studenter i Oslo og Akershus og samtidig fremme miljøvennlige tiltak. VT skal jobbe for: at Oslo kommune skal prioritere luftkvalitet i sin byutvikling av Oslo at Ruters rutetilbud blir tilpasset studenter og utvides, blant annet med flere nattruter til de største studentbyene. en utvidelse av bysykkeltilbudet til studiestedene og studentbyene. at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett.

16 at studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder at alle SiO sine institusjoner skal ha ladestasjoner til elbil Grønne bruksarealer og energieffektivisering VT mener at all renovasjon av SiO sine eksisterende bygg skal ha som mål å gjøre bygget mer miljøvennlig, hvor man vektlegger miljøhensyn og energieffektivisering like tungt som bevaring av estetiske uttrykk. VT mener at det må utarbeides planer for renovasjon av eksisterende bygningsmasse, slik at bygningsmassen tilfredsstiller kravene for passiv-, nullenergi- eller plusshus. VT mener all eksisterende bygningsmasse i SiOs eie skal være rehabilitert til et minstekrav om passivhus innen Grønne lunger i by og bynære strøk har funksjon som både luftrensende og som rekreasjonsområder. VT mener det skal være en forutsetning at nye bygg konstrueres i sammenheng med grønne bruksareal for beboere og eller brukere av bygget, så lenge dette ikke går på bekostning av gjennomføring av prosjektet. Dette kan realiseres gjennom grønne tak, eller som parker i nær tilknytning til bygningsmassen. Grønne takareal er spesielt viktig, da de har flere funksjoner og fungerer absorberende for nedbør, og dermed reduserer risikoen for vannoppsamling og langsiktig tæring på vann og avløpssystemer. Gjenvinning og sortering av søppel gir stor miljø- og klimagevinst. Det skal være enkelt å gjenvinne og å kildesortere. All avfallslevering skal være gratis og VT skal jobbe for at kildesortering blir en selvsagt del av SiO sin miljøsatsing. VT skal jobbe for: at nye bygg skal konstrueres i sammenheng med grønne bruksareal for beboere og eller brukerne av bygget. at parker og friluftarealer skal bevares på alle SiOs institusjoner at alle nybygg skal være i nullenergi- og/eller plusshusstandard at SiO skal prioritere energieffektivisering i alle eksisterende bygg at verken SiOs bygningsmasse eller studentboliger skal bruke fossile energikilder som oppvarming. at miljøhensyn og energieffektivisering skal vektes like tungt som bevaring av estetiske uttrykk hos by- og riksantikvaren. rehabilitere all eksisterende bygningsmasse i SiOs eie med sikte om på at de er passiv/pluss- eller nullutslippsbygg innen at alle studentboliger skal ha et returpunkt i sitt nærområde at SiO skal kildesortere alt avfall på sine i alle bygg de disponerer

17 Saksfremlegg 6a Sak: 6a), Vedtakssak Supplerende valg: Fem vararepresentanter til Kulturstyret Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges fem vararepresentanter for 1 år, i prioritert rekkefølge. Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 representanter, hvorav én er leder. Det er om lag 10 møter i året. De øverste varaene på lista må belage seg på å møte, da det er viktig at Kulturstyret er vedtaksdyktige på samtlige møter. Møtene er honorert.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer